Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

LOIS TESTERMAN

Revan[` amar`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

LILIANA SITA{

ALCRIS
Romance
giannijollys

Capitolul 1

J.D. privi scurt unul dintre ceasurile electronice ale


aeroportului din Denver. Nu-i pl`cea s` a[tepte. Mai ales
atât de diminea]`. La ora asta era, de obicei, a[ezat la biroul
lui [i \[i tria coresponden]a, \n timp ce secretara \i
comunica programul zilei.
|[i puse ziarul financiar sub bra] [i se a[ez` \n fa]a uneia
dintre ferestrele imense ale aeroportului. Un vânt puternic
de mai sufla deasupra pistei betonate, obligând lucr`torii
s` se aplece u[or \n fa]`, ca s` nu se dezechilibreze. |n jurul
lor, mici vehicule rulau printre camioane, cisterne, iar
remorci lungi c`rau bagajele pasagerilor proasp`t sosi]i
pân` la terminal. |n dep`rtare, decola un avion.
6 LOIS TESTERMAN

J.D. \[i consult` din nou ceasul. |n curând, avionul care


\l aducea pe nepotul lui, Travis MacLean Malone, va ateriza
acolo. Copilul se \ntorcea dintr-o vacan]` de dou`
s`pt`mâni la bunicii din partea tat`lui [i, cu siguran]`, avea
s`-i povesteasc` o groaz` de \ntâmpl`ri hazlii. B`rbatul
surâse imaginându-[i figura pu[tiului de patru ani.
|i lipsise. Iar desp`r]irea fusese absolut necesar`: lucrând zi
[i noapte, J.D. reu[ise s` gr`beasc` instalarea firmei lui la
Denver. Sediul lui MacLean Transporturi & Investi]ii era,
de-acum \nainte, \n capitala statului Colorado, iar J.D. era
acum liber s`-l duc` pe Travis \n mun]i.
|ncepeau o via]` nou` [i, de data aceasta, nu va fi zgârcit
cu timpul s`u. Nepotul lui avea nevoie de el; o s`-i ofere tot
ce nu putuse s`-i dea fiicei lui, \n urm` cu dou`zeci de ani.
Pe m`sur` ce \[i amintea \ntâmpl`rile tragice din trecutul
lui, se schimba la fa]` ...
Rev`zu cu ochii min]ii figura pl`cut` a lui Daisy, singura
lui copil`, pe când era o feti]` vesel` [i dezghe]at`.
Era atât de departe [i totu[i, atât de aproape ...
– Ia te uit`, tat`, ce am f`cut azi la [coal`!
Daisy \i \ntinsese, atunci, pe masa din buc`t`rie, o hârtie
mare pe care desenase camionul lui. |l schi]ase din linii
stângace, dar viu colorate.
REVAN{~ AMAR~ 7

Pe vremea aceea, avea un singur camion ... o


semiremorc`, [i aceea cump`rat` de ocazie, pe care n-o
pl`tise \nc`. Pentru el, pe-atunci, fiecare zi \nsemnase o
lupt`, mai ales de când so]ia lui \l p`r`sise, aruncându-i \n
fa]` un teanc de facturi.
Plecase din senin f`r` s`-i spun` unde, [i i-o l`sase pe
micu]a lor Daisy, \n vârst` de ... opt luni!
Daisy, pe care el n-o v`zuse crescând, c`reia nu-i putuse
acorda destul timp [i mai mult` dragoste ... Daisy care
devenise o tân`r` \ncânt`toare ... Atât de frumoas`, \ncât
g`sise foarte repede un so]. Iar copilul s-a n`scut imediat.
Travis.
Fericirea acestei \ncânt`toare familii era ca un balsam
pentru inima \mpietrit` a lui J.D. Pu]in câte pu]in, se l`sase
cuprins de o tihn` binef`c`toare, pân` când fatalitatea a
lovit din nou. |n urm` cu câteva luni, \n decembrie, o
avalan[` \i ucisese pe Daisy [i pe so]ul ei. |n doar câteva
minute, Travis r`m`sese orfan.
Degeaba se vindecase J.D. de \ncerc`rile la care fusese
supus, aceast` nou` \ncercare l-ar fi d`râmat complet, dac`
nu ar fi existat micu]ul. Trei ani [i jum`tate dintr-o via]`
care de-abia \ncepuse.
Din dragoste pentru acest nevinovat, tat`l devastat de
durere \[i dep`[ise suferin]a.
giannijolys
8 LOIS TESTERMAN

Pentru el, \[i lipise pe fa]` un biet surâs, \i spusese o


frumoas` poveste despre o c`l`torie spre paradis, ca s`-i
explice brutala dispari]ie, a p`rin]ilor lui, [i tot pentru el \[i
adunase toate for]ele [i energia de care era capabil ca s`
continue lupta.
Ca [i Daisy cândva, Travis avea nevoie de el. Doar
\mprejur`rile erau altele. Tân`rul de alt` dat` care se
luptase s` supravie]uiasc`, se maturizase, \mb`trânise [i,
mai ales, devenise bogat. De-a lungul anilor, societatea lui
de transporturi se dezvoltase \ntr-atât \ncât devenise una
din cele mai importante din ]ar`. J.D. \[i diversificase
investi]iile, crease filiale \n turism, investise \n sectoare de
vârf, ceea ce i-a permis s`-[i dubleze mizele [i s` jongleze
cu rechinii finan]elor, pe scurt \[i construise un mic
imperiu. For]a lui venea din arta de a transfera puterea.
|nconjurat de o echip` competent`, putea, de-acum, s`
culeag` roadele acestei politici inteligente. |nstalându-se la
Denver, cetate care s-a ivit [i a crescut \n mijlocul unui
peisaj montan grandios, J.D. se fixase \ntr-un decor natural
\n care \[i dorea s`-l vad` crescând pe nepotul lui.
De la \n`l]imea apartamentului imens cu teras`, pe care
[i-l amenajase la ultimul etaj al turnului MacLean, se z`reau
vârfurile \nz`pezite ale Mun]ilor Stânco[i. Natura era acolo,
lâng` ei, [i achizi]ionarea recent` a unui elicopter \i va
REVAN{~ AMAR~ 9

permite lui J.D. s` aib` toat` libertatea [i mobilitatea de


care avea nevoie ca s` se consacre copilului [i distrac]iilor
de care acesta avea nevoie, f`r` s` piard` din vedere
afacerile lui.
Era gata pentru o nou` via]`!
J.D. se \ntoarse [i se plimb` pu]in prin sala de a[teptare,
cl`tinând doar din cap \n momentul când o femeie,
\mbr`cat` \ntr-o rochie ro[ie, mulat`, \i arunc` un surâs
provocator.
La patruzeci [i [ase de ani, J.D. avea o alur` puternic`, o
figur` de o frumuse]e misterioas` [i tâmplele u[or
grizonante. Purta \mbr`c`minte italian`, de firm`, care \i
tr`da reu[ita financiar` [i era obi[nuit cu genul acesta de
invita]ii mute. Nu-l [ocau, dar nici nu-l interesau.
|n schimb, \ncremeni \n clipa \n care v`zu trecând o
blond` cu o ]inut` [i un mers maiestuos, de regin`.
Un costum taior albastru ca noaptea \i scotea \n eviden]`
curbele irepro[abile care se leg`nau pe o pereche de
picioare admirabile.
J.D. o privi oprindu-se \n fa]a panoului care afi[a
sosirile, f`r` s`-[i poat` st`pâni o tres`rire.
Era ridicol! Dup` tot acest timp, o figur` \ntâlnit` din
\ntâmplare, o siluet` zvelt`, o coam` de p`r auriu, erau \n
stare s`-i trezeasc` amintiri de care nu putuse s` se
10 LOIS TESTERMAN

elibereze complet. Trecuser` dou`zeci de ani, dar


amintirea lui Katherine Dalton Kelly era la fel de vie, iar
puterea ei asupra lui la fel de mare.
Kat. |i zdrobise inima.
Dar J.D. avea r`bdare. L`sase timpul s` se scurg`,
obsedat de convingerea profund` c` \ntr-o zi va sosi
momentul represaliilor. Aceast` clip` era tot mai aproape,
iar el sem`nase deja primele jaloane ale r`zbun`rii. Prin
instalarea la Denver, mai \ntâi. Apoi, asocierea cu Iris, sora
Katherinei. Când aceasta din urm` va afla vestea
parteneriatului lor, reac]ia ei va fi zdrobitoare ... J.D.
a[tepta momentul marii confrunt`ri cu un amestec de
mânie surd` [i intens` curiozitate.
Tân`ra blond` se \ntoarse u[or [i m`tur` cu ochii ei
cenu[ii terminalul.
J.D. \[i sim]i inima b`tând mai repede, pân` la sufocare.
Ea era!
Katherine Kelly!
N-o mai v`zuse de dou`zeci de ani, dar ar fi recunoscut
aceast` figur` [i din mijlocul fl`c`rilor iadului.
Privirile lor se \ntâlnir` cu violen]a a dou` blocuri de
ghea]` care intr` \n coliziune.
J.D. r`mase, o clip` mut, \n timp ce Katherine, foarte
st`pân` pe ea, de-abia \[i tr`da tulburarea.
REVAN{~ AMAR~ 11

– Bun` ziua, Kat, spuse el, afi[ând un calm pe care era


departe de a-l sim]i.
– Bun` ziua, J.D., r`spunse ea.
|[i \ntoarse privirea la panoul pe care \l studiase, ca
s`-[i demonstreze dorin]a de a ignora aceast` \ntâlnire
dezagreabil`; dar J.D. nu era de acord! Avea \n sfâr[it ocazia
s`-[i loveasc` du[manca: n-o va rata!
Se fix` lâng` ea [i a[tept`.
– Nu are nimeni nevoie de tine \n alt` parte? Oriunde,
numai s` fie \n alt` parte.
J.D. surâse.
– O s` ne mai \ntâlnim din când \n când, de-acum, cu
siguran]`. Tocmai m-am instalat \n Denver.
Femeia \[i trecu o mân` prin p`r [i gestul f`cu s`-i
scânteieze superbul solitar pe care \l purta pe inelarul
stâng. Faimosul diamant Kelly!
J.D. se crisp`, f`r` s` vrea. Deci, \l mai purta \nc`, chiar
dac` a r`mas v`duva bogatului magnat al petrolului de mai
bine de opt ani.
– M-am gândit c` celebrul avocat al cauzelor pierdute va
avea pu]in timp pentru un vechi prieten, relu` el, sarcastic.
"|ngerul justi]iei", astfel te numesc ziarele din ora[, nu-i
a[a?
12 LOIS TESTERMAN

Katherine se \ntoarse c`tre el [i-i \nfrunt` privirea f`r` s`


clipeasc`, abordând \n acela[i timp un ton distant:
– J.D., nu am nimic s`-]i spun [i reciproca este f`r`
\ndoial` valabil`. De ce s` ne pierdem timpul cu flec`reli?
B`rbatul \[i l`s` privirea s`-i alunece lent pe figura
interlocutoarei lui, mângâindu-i cu ochii catifelarea pielii,
umbra genelor alungite cu rimel, conturul buzelor ro[ii.
Nu se gr`bea deloc [i Katherine se \narm` cu r`ceal` [i
dispre], gata s`-l \nfrunte.
– Nu te-ai schimbat, \i spuse el cu blânde]e.
O lumin` periculoas` str`luci, o clip` \n ochii cenu[ii ai
tinerei femei, iar J.D. se bucur`: chiar dac` ea afi[a o
st`pânire de sine absolut remarcabil`, mai reu[ea, deci s-o
tulbure! O cuno[tea prea bine, [tia c` acum fierbe de
mânie. Nu ar fi rezistat s`-[i \nfig` unghiile lungi [i
manichiurate \n figura lui ironic`, dac` nu ar fi considerat
gestul nedemn de ea. Dar mânia ei va fi [i mai mare când
va afla despre asocierea lui cu Iris.
– Atunci, \nger scump, continu` b`rbatul cu un ton
suav, ce mai fac milioanele Kelly?
Katherine p`li.
– Continui s` mu[ti \n gol, J.D. O s`-]i spargi din]ii,
curând.
– {tii bine c` \mi place s` risc.
REVAN{~ AMAR~ 13

Nu [tiu nimic mai excitant decât s` m` m`sor cu tine.


B`rbatul \[i \nso]i cuvintele cu un gest u[or,
mângâindu-i obrazul. Acest gest o f`cu pe tân`ra femeie
s`-[i piard` cump`tul.
– Tu? S` te m`sori cu mine? M` faci s` râd. Te voi
distruge.
J.D. \[i reprim` un surâs victorios. Aceast` brusc`
tutuire, \i d`dea satisfac]ie. Era semnul unei tulbur`ri pe
care o mângâiere a [tiut s-o provoace mai bine decât
cuvintele. Avea \nc` influen]` asupra ei ...
– Serios? ripost` el. Tremur deja.
Femeia \[i d`du brusc o [uvi]` de p`r \n spatele urechii,
descoperind o perl` fin` prins` \n lobul ei delicat. Totul, \n
\nf`]i[area ei, \n stilul ei, tr`da o distinc]ie [i o elegan]`
discret`, natural`. Era la fel de elegant`, la fel de rece [i de
distant` ca atunci când \i \ntorsese spatele ca s` se m`rite
cu Jim Kelly [i dolarii lui.
Chiar \n clipa aceea, microfoanele aeroportului
anun]ar` aterizarea avionului lui Travis, readucându-l pe
J.D. \n prezent. Se va r`zbuna pe Katherine alt`dat`, unde,
când [i cum hot`râse de mult.
Pentru moment, sosirea nepotului lui este mult mai
important`.
14 LOIS TESTERMAN

– Pe curând, \ngerul meu, \i spuse, \nv`luind-o pe


tân`ra femeie \n privirea lui lung`, insolent`.
Katherine se for]` s` studieze panoul sosirilor. Nu era
prea dispus` s`-[i re\ntâlneasc` o veche prieten` care era \n
trecere prin Denver. Pentru ea, pentru Mary, venise azi la
aeroport.
De altfel, Katherine era la cap`tul puterilor. Ca un
elastic pe care \l \ntinzi prea mult, putea ceda \n orice
moment. Era d`râmat`.
Chiar nu avusese nevoie s`-l revad` pe J.D. MacLean
tocmai acum! Auzise c` s-a mutat \n Denver, dar nu se
a[teptase s`-l revad` atât de curând.
|nchise ochii [i \ncerc` s` invoce imaginea unui râu
lini[tit care curge \n mijlocul unui câmp acoperit cu flori.
Dar, tactica aceasta care i-a fost de folos de atâtea ori, de
data aceasta nu a func]ionat. Katherine nu rev`zu decât
imaginea lui J.D., ochii lui atât de negri c` de-abia \i z`reai
pupilele, p`rul lui negru [i des, de-abia \nspicat cu fire
argintii ... Katherine \[i reprim` cu greu un frison. Ar fi
trebuit s` fie preg`tit` pentru o astfel de \ntâlnire.
Monstrul a prins-o pe picior gre[it. A profitat de starea ei
de epuizare ca s` se joace cu nervii ei.
Oh! Cât \l ura! Poate c` mai mult decât \l iubise.
Data viitoare va fi preg`tit`.
REVAN{~ AMAR~ 15

O s` regrete c` a venit s-o h`r]uiasc` pe propriul ei


teren. Se va bate cu toate for]ele [i va [terge surâsul
dispre]uitor de pe fa]a frumoas` a lui J.D. |ncerca zadarnic
s` se calmeze. Da, cu siguran]`, era epuizat`. Iris avea
dreptate când o sf`tuia s` ia o pauz`.
De mai mul]i ani se erijase \n ap`r`toarea cauzelor
pierdute, f`când dovada unei elocven]e [i a unei eficacit`]i
pentru care mul]i avoca]i o invidiau. Consecin]ele acestui
succes se f`ceau sim]ite tot mai mult, zi de zi. D`duse
adev`rate b`t`lii, \[i risipise energia mult prea mult [i acum
corpul ei, spiritul ei \i impunea un r`gaz. Nu putea s` mai
alerge astfel, da la birou la s`lile de judecat`, f`r` s` ri[te o
c`dere fizic` [i nervoas`. De prea mult` vreme \[i impusese
ritmul acesta infernal. Deja puterea ei de concentrare i-a
jucat o fest` [i era cât pe ce s` i se \ntâmple o catastrof`: s`
nu se mai poat` controla \n timpul unui proces.
O retragere era absolut necesar`. Echilibrul ei personal
depindea de acest lucru.
|[i mângâie tandru verigheta, gândindu-se, din nou, la
Big Jim. Cât tr`ise, so]ul ei o asculta [i o sf`tuia \n
momente dificile ... |i lipsea \n]elegerea perfect` care
existase \ntre ei.
Katherine privi un cuplu de tineri care se s`rutau \n
apropierea ei.
16 LOIS TESTERMAN

Dup` [ocul \ntâlnirii cu J.D., aceast` imagine


\nduio[`toare reu[i s-o transporte, din nou, \n trecut.
Se rev`zu, proasp`t` bacalaureat`, c`utându-[i un
serviciu pentru var`. So]ia lui J.D. tocmai \l p`r`sise, iar el
avea disperat` nevoie de o baby-sitter care s` se ocupe de
bebelu[ul lui de opt luni. Katherine se \ndr`gostise de el
din prima clip`, dar J.D. se zb`tea \n mijlocul unor
probleme financiare de netrecut. Era \mpov`rat de
responsabilit`]i multiple [i muncea, asemeni unui ocna[,
ca s`-[i pl`teasc` datoriile [i s` pun` pe picioare compania
de transporturi care nu avea pe atunci decât un singur
camion. |n aceste condi]ii, avea foarte pu]in timp pentru
micu]a lui Daisy, a[a c` proasp`ta doic` lu` \n mâinile ei
frâiele gospod`riei [i \[i organiz` via]a \n func]ie de Daisy
[i nevoile ei. J.D. se \ntorcea noaptea târziu, epuizat.
Katherine avea grij` [i de el – \i preg`tea masa [i, mai ales,
\l asculta, când sim]ea nevoia s` vorbeasc`, s`-[i
\mp`rt`[easc` grijile unei urechi atente. Astfel, \n timp, se
\njgheb` \ntre ei o rela]ie profund`, care a evoluat \n mod
firesc spre dragoste. O dragoste pe care J.D. a \mp`rt`[it-o
pentru pu]in timp.
Din senin, a hot`rât c` aceast` combina]ie este
imposibil` [i, f`r` nici o explica]ie, a pus un punct final
dureros [i nea[teptat.
REVAN{~ AMAR~ 17

Ruptura aceasta a zdrobit inima tinerei care era atunci


Katherine, dar J.D. nu era dispus s`-[i schimbe hot`rârea.
Luase aceast` decizie f`r` s-o consulte, sau s` se gândeasc`
m`car c` ea l-ar putea iubi destul de mult \ncât s`-i r`mân`
aproape [i s`-l ajute s` dep`[easc` necazurile. Katherine nu
a putut s` fac` nimic altceva decât s` plece.
Plecase f`r` s` se uite \napoi. Atunci când Big Jim \i
oferise prietenia, sprijinul lui [i, mai târziu, un inel de
logodn`, le-a acceptat pur [i simplu.
Jim era calm [i dulce.
{tia s` o asculte [i n-o gr`bea niciodat`. |i era aproape
\n orice situa]ie, dar f`r` s-o sufoce. Rela]ia lor se baza pe
respect, \n]elegere [i mult` tandre]e.
Trecuser` [ase ani [i Katherine, care \[i luase de pu]in
timp doctoratul \n drept, se \ntâlni din nou cu J.D.
|ntâlnirea a fost scurt`, iar reac]ia b`rbatului, extrem de
violent`, când a aflat vestea c`s`toriei ei. Bine\n]eles , ea
pusese pu]in gaz pe foc, provocându-l. Era \nc` tân`r`,
pe-atunci, [i r`nile provocate de desp`r]irea de J.D., nu se
vindecaser` \nc`. Se desp`r]iser` atunci, spunându-[i
cuvinte grele, orbi]i [i unul [i altul de ur` [i de mândrie.
Katherine se cutremur` [i acum, la amintirea scenei care
avusese loc \ntre ei.
18 LOIS TESTERMAN

De-atunci, auzise multe despre reu[ita spectaculoas` a


lui J.D., dar niciodat` pân` acum nu s-au mai rev`zut. Via]a
ei continuase calm` [i senin`. Apoi, moartea brutal` a lui
Big Jim a dat totul peste cap, iar Katherine, ca s` reziste,
s-a dedicat \n totalitate muncii.
Acum a venit vremea pentru o pauz`. Nu putea visa la
altceva mai bun decât la vechea locuin]` p`r`ginit` a
surorii ei Iris.
Sigur c` da, o s`-[i consulte foarte repede agenda, ca
s`-[i poat` organiza vacan]a meritat`.
– Poppy!
Travis se smulse din mâna stewardesei [i alerg` spre J.D.
Acesta \l lu` \n bra]e, fericit s` simt` mânu]ele copilului
\nl`n]uindu-se \n jurul gâtului lui.
– Salut, pu[tiule, murmur` strâgându-l \n bra]e. Cât m`
bucur c` te-ai \ntors!
– Nu voi mai pleca niciodat`, \i r`spunse Travis.
Niciodat`! Voi r`mâne mereu cu tine! Mi-a fost fric` s` nu
pleci [i tu \n paradis.
J.D. \[i sim]i inima strângându– i-se.
– Sunt aici, copile! De-acum vom fi \mpreun`. Promit.
– Pu[tiul tres`ri mul]umit, iar bunicul lui \l l`s` jos.
– Mergem s` vedem noua cas`?
J.D. \i lu` mânu]a [i-l asigur`, surâzând:
REVAN{~ AMAR~ 19

– Chiar acolo mergem acum!


Mai târziu, seara, J.D.se aplec` asupra copilului adormit
[i-i scoase, cu delicate]e, degetul pe care copilul [i-l sugea
\n somn. |i revenise obiceiul `sta prost ...
|[i \nchise cu am`r`ciune ochii, gândindu-se la teribila
tragedie pe care via]a i-a impus-o copilului, mult prea
devreme.
Iar co[marul s-a terminat, \[i promise, solemn, MacLean.
De-acum va pune totul \n mi[care ca s`-l protejeze pe
micu] de grijile existen]ei.
J.D. [tia, mai bine ca oricine, cât de necru]`tor poate fi
uneori destinul. Nu mai vrea ca nepotul lui, copila[ul lui
Daisy, s` mai sufere vreodat`.
Capitolul 2

Secretara Katherinei a[ez` o gr`mad` de dosare pe


biroul avocatei.
– Iar a]i lucrat târziu asear`, o dojeni ea.
– Hm?
Incidentul de la aeroport se \ntâmplase \n ajun, dar
pentru Katherine era deja foarte departe, ca [i vacan]a
promis`, de altfel.
De-abia \ntoars` la birou, s-a l`sat din nou cople[it` de
o ton` de lucruri [i dac` nu a uitat, cel pu]in [i-a schimbat
decizia de a pleca \n vacan]`.
Lu` primul dosar din gr`mad` [i-l deschise:
– Este afacerea Krevis contra Neman? Ah ...
REVAN{~ AMAR~ 21

Parcurse rapid raportul, \nainte s` se opreasc` asupra


unei fraze.
El pretindea c` nu [tia nimic despre viitoarea demolare
a imobilului, dar reprezentantul ministerului afirm` ...
C`ut` o alt` map` din carton \n dezordinea de pe birou
[i scoase un alt proces-verbal.
– Sunt sigur` c` am citit undeva ... A, iat`. Secretara lui
Reblovsky i-a spus c` figura pe lista cl`dirilor condamnate.
S` re]inem asta, Mandy.
Mandy \[i \ncruci[` bra]ele [i o privi cu aten]ie.
– M`car a]i dormit pu]in?
|n fa]a Katherinei, ocupat` s` fac` tot felul de adnot`ri
\ntr-un carnet, femeia renun]`.
– |n sala de a[teptare se afl` un membru din consiliul de
administra]ie al societ`]ii Kally, relu` femeia. Vrea s` v`
vorbeasc` \n leg`tur` cu o fuziune de societ`]i. Pe linia doi
este la telefon un ziarist de la Denver Star. |ntreab` dac` a]i
fi dispus` s` le furniza]i câteva informa]ii despre escrocul
acela care vinde persoanelor \n vârst` poli]e false de
asigurare. Ar vrea s`-[i avertizeze cititorii ...
– Este o idee bun`!
Katherine ridic` receptorul, \n timp ce Mandy \i scria
câteva cuvinte pe un col] de hârtie. "Pe linia cealalt` v`
caut` Iris. |i spun c` o ve]i suna mai târziu."
22 LOIS TESTERMAN

Katherine aprob` din cap [i \[i continu` conversa]ia cu


jurnalistul.
Trei ore mai târziu, d`du din \ntâmplare peste mesajul
lui Mandy, de care uitase complet, [i form` imediat
num`rul surorii ei. Când aceasta \i r`spunse, cu vocea ei
vesel` [i plin` de c`ldur`, Katerine surâse [i se instal` mai
comod \n fotoliul de piele, gata pentru o discu]ie pl`cut`.
Iris era una din acele femei n`scute s` r`spândeasc` \n
jurul lor bucurie [i confort. Era asemenea soarelui, a
florilor [i a aerului curat din mun]ii din Colorado.
Pentru Katerine nu era doar sora iubit` ci [i cea mai bun`
prieten`. Chiar [i atunci când exagera ca o clo[c` grijulie,
ceea ce era, de fapt, la ea, a doua natur`.
– Continui s` te ucizi muncind f`r` odihn`, \i spuse Iris,
\ngrijorat`. De câte ori te-am invitat s` vii s` petreci pu]in
timp cu mine? Ai nevoie de odihn`, Kat. Nu ai nici o scuz`.
Kodiak e la câteva ore cu ma[ina de Denver.
– {tiu, draga mea, dar am mult de lucru. Ce s-ar alege
de cabinetul meu dac` a[ pleca de câte ori a[ avea chef?
Nu pot s` le fac asta clien]ilor mei. Dar s` vorbim mai bine
de afacerile tale. Cum te descurci?
– Afacerile mele? \ntreb`, dup` o scurt` pauz`, Iris.
Tonul ei tr`da o oarecare [ov`ial`, ca a copiilor prin[i cu
mâna \n borcanul cu dulcea]`.
REVAN{~ AMAR~ 23

Cel de-al [aselea sim] al Katherinei o alert` imediat.


– Da, afacerile tale. Hotelul t`u. Cum te descurci
financiar? Nu a putrezit nici un parchet, \n ultimul timp?
Sau, nu cumva acoperi[ul?
– Deloc, totul e bine. Nu \ncerca s` evi]i discu]ia. Pentru
mine, tu e[ti un motiv serios de \ngrijorare. Sunt sigur` c`
n-ai mai mâncat decent de mult. Probabil c` \nghi]i
sandvi[uri, \ntre dou` [edin]e ...
– Ai lume? Rezerv`ri? o \ntrerupse Katherine, nu atât ca
s` evite o nou` predic`, dar mai ales ca s` descopere
motivele atitudinii evazive ale surorii ei.
– E aglomera]ie. {i tu, \]i faci timp s` dormi noaptea ?
– Evident. E[ti tot la limit`, cu banca? De ce refuzi
ajutorul meu?
– Kat, nu pentru asta te-am sunat, se impacient` Iris.
– Ai f`cut bine c` ai \nlocuit ]evile instala]iilor? insist`,
Katherine.
– Bine\n]eles. Nu suferea amânare.
– Cât ai pl`tit pentru asta? Ai f`cut un nou \mprumut?
– Kat. Sunt sora ta, nu un martor recalcitrant. Orice-ar
fi, asociatul meu se ocup` de asta ...
– Asociatul t`u?
Asta era. Ea se oferise de multe ori s-o \mprumute cu
bani, dar sora ei o refuzase mereu.
24 LOIS TESTERMAN

Acum, Iris se sim]ea vinovat` c` a apelat la altcineva.


– Ce asociat?
Urm` un nou moment de t`cere, apoi Iris \[i drese
glasul.
– J.D. MacLean.
Numele c`zu \ntre ele cu fluturarea aerian` a unei
batiste de dantel` care aterizeaz` pe trotuar. Avu, totu[i,
efectul unei bombe.
– J.D. MacLean, repet` Katherine, temându-se c` n-a
auzit bine.
O cuprinse o furie oarb`.
– Dar e un adev`rat rechin. Ai semnat actele?
Sora ei ezit` pu]in, apoi \i r`spunse ferm.
– Da, am semnat. Suntem asocia]i, mi-a dat destui bani
ca s`-mi pot [terge datoriile [i se ocup` de contabilitate.
Katherine \[i trecu o mân` pe fa]a golit` de sânge. J.D.
pusese mâna pe biata ei sor`.
– De ce n-ai apelat la mine? exclam` cu mânie [i cu
oarecare ciud`.
– Te rog, Kat, nu te sup`ra. {tii c`-mi place s` m` ocup
eu \ns`mi de afacerile mele. Tu ... Cu tine e pu]in ...
Tân`ra se opri, c`utându-[i cuvintele ca s` nu-[i
jigneasc` sora.
REVAN{~ AMAR~ 25

– Tu te-ai fi ocupat de tot, iar eu a[ fi avut impresia c`


nu mai controlez nimic, lucrurile ar fi sc`pat de sub
control. Te rog, \ncearc` s` m` \n]elegi.
– Ei bine, dar de ce el, de ce J.D.? Te va devora, pur [i
simplu.
Iris pufni \n râs.
– Ce-]i \nchipui? J.D. este absolut corect [i am \ncredere
total` \n el. Pentru c`-]i petreci tot timpul cu criminali, vezi
r`ul peste tot, Kat drag`.
– V`d r`ul acolo unde este, Iris, \i r`spunse aceasta,
ostenit`.
|[i reaminti figura batjocoritoare a lui J.D. de la
aeroport. Triumfa, b`d`ranul. {tia precis c` vestea acestei
asocieri o va \nfuria teribil. Era o provocare clar`. Ei bine,
nu se va eschiva. Va ridica m`nu[a. Vrea r`zboi? o s` vad`
el ...
– Atunci, vii s` m` vezi? se auzi vocea lui Iris de la
cel`lalt cap`t al firului. |mi doresc foarte tare s`-]i ar`t
transform`rile pe care le-am f`cut. {i apoi, am o groaz` de
proiecte ...
– Iris, o \ntrerupse sora ei, sunt c`utat` pe cealalt` linie.
|mi pare r`u. Te sun eu. O clip` mai târziu, când pusese
telefonul jos, fierbea. J.D. pusese mâna pe Iris [i-i
acaparase hotelul care se pr`bu[ea.
26 LOIS TESTERMAN

Vestea aceasta \i d`dea palpita]ii.


Se ridic`, \[i arunc` pantofii [i \ncepu s` fac` ture prin
biroul ei mare.
De fapt, prin sora ei, o viza pe ea. Nu avea nici o
\ndoial`. Fie. J.D. MacLean n-o speria, oricât f`cea pe
grozavul. Dar nu va accepta niciodat` ca naiva ei Iris s` fie
amestecat` \n aceast` vendet`. Trebuia s` ac]ioneze. Cât se
poate de repede. Se duse la telefon [i ob]inu imediat, prin
serviciul de informa]ii al ora[ului, num`rul de telefon de la
MacLean Transports & Investments. Apoi , dup` ce a trecut
peste patru rânduri de secretare, a reu[it s` p`trund` \n
vizuina lupului.
– MacLean la telefon.
– Tot pe cei slabi, f`r` ap`rare \i ataci [i acum? \l \ntreb`
Katherine, ap`sând pe butonul microfonului.
La cel`lalt cap`t al firului se f`cu lini[te, iar tân`ra
femeie \[i putu imagina cu u[urin]` surâsul sarcastic al
interlocutorului ei.
– Te referi la Iris, bine\n]eles, \i r`spunse \ntr-un târziu.
A[teptam telefonul t`u, Katherine.
Vocea grav` [i oarecum aspr` a lui J.D. invada \nc`perea,
cu o not` de arogan]` tocmai potrivit` ca s` \ntind` [i mai
mult nervii [i a[a \ntin[i ai femeii.
– Iris n-ar fi trebuit s` apeleze la tine.
REVAN{~ AMAR~ 27

A[ fi putut s-o ajut eu.


– Poate, dar tu ai fi luat imediat conducerea
opera]iunilor [i ea s-ar fi sim]it exclus` din propria afacere.
– {i tu ai s`rit \n ajutorul ei doar ca s`-i permi]i s`-[i
afirme independen]a?
– Absolut, r`spunse el, f`r` s` renun]e la calmul lui. Ce
alt motiv a[ fi putut avea?
– Ce vrei, J.D.? Ce pre] trebuie s` pl`tesc ca s` m` la[i \n
pace?
– Nu am timp s` vorbesc despre asta acum. Sunt \n
plin` [edin]` [i nu am nici o clip` liber` \nainte de ora
nou`, \n seara asta. Vino s` m` vezi atunci.
F`r` s` mai adauge nimic, J.D. \ntrerupse convorbirea,
iar Katherine \ncremeni, cu ochii la telefon [i livid` la fa]`.
Recuno[tea metodele lui J.D. Dând primele lovituri, avea
\ntotdeauna grij` s` fie \n avantaj. Era deja \n avantaj,
pentru c` ea nu-i ghicise adev`ratele inten]ii. Ori, pentru a
combate [i a h`r]ui un du[man, trebuia s` [tii absolut totul
despre el, pân` [i ce are \n burt`.
|[i impuse s` respire adânc de câteva ori, pân` ce calmul
care o cuprindea treptat \mpr`[tie furtuna care-i fierbea \n
inim` [i \n suflet.
– La ora nou`, MacLean. {i, crede-m`, va fi o b`t`lie
lung`.
28 LOIS TESTERMAN

***

Era acolo: frumoas` [i distant`, \ntr-un costum taior cu


pantalon din crepde[in de culoarea filde[ului, cu p`rul ei
blond, lung, acoperindu-i umerii, cu privirea rece a ochilor
ei cenu[ii, cu o ostilitate evident`.
Iar J.D. a fost nevoit s` fac` apel la toate puterile lui ca
s` se st`pâneasc`, s` nu tremure ca un adolescent.
– Vrei s` bei ceva? o \ntreb` \ndreptându-se c`tre barul
care se afla \n cel`lalt cap`t al camerei imense care \i servea
de birou.
– Am venit s` vorbesc despre sora mea, nu s` facem
schimb de mondenit`]i, \i r`spunse ea, aspru [i sec.
– Draga mea, nimic nu e mai potrivit, dup` o zi lung` de
trud`, ca un pahar de whisky. Te calmeaz` imediat.
Turn` un deget de Jack Daniels \ntr-un pahar de cristal,
ad`ug` dou` cuburi de ghea]` [i se \ntoarse c`tre ea.
– Ia loc, te rog, \i spuse ar`tându-i canapelele largi, din
piele.
Katherine se supuse, stând picior peste picior. Degetele
ei b`teau \ntr-unul din genunchi, dar acesta era singurul
REVAN{~ AMAR~ 29

gest care-i tr`da indispozi]ia. Cu spatele drept, capul sus [i


privirea direct`, p`rea asemenea unei zei]e a r`zboiului,
pornit` pe calea ostilit`]ilor. J.D. \[i sorbea \ncet whiskyul
studiind-o cu coada ochiului. Nici o alt` femeie nu trezise
vreodat` \n el o asemenea explozie de sentimente
contradictorii. |ncerca fa]` de ea o ur` cu atât mai violent`
cu cât avea \nf`]i[area unei iubiri care se n`scuse moart`, o
dragoste pe care el o sugrumase cu propriile mâini. O
alungase pe Katherine din via]a lui [i, o dat` disp`rut`,
fusese cuprins de o disperare f`r` sfâr[it. Câte sticle de
alcool \nghi]ise, \n speran]a de[art` c` va \neca amintirea
tr`s`turilor ei angelice? Pentru toat` aceast` suferin]`, vroia
s-o fac` acum s` pl`teasc`; pentru cuvintele teribile pe care
i le aruncase \n fa]`, când, [ase ani mai târziu, s-au rev`zut;
pentru râsul ei sarcastic; pentru dispre]ul [i violen]a cu
care \ncercase s` murd`reasc` trec`toarea dar frumoasa lor
poveste de dragoste; pentru u[urin]a [i indiferen]a care o
\mpinseser` \n bra]ele altui b`rbat, mai bogat [i mai
puternic decât el.
O s` pl`teasc` pentru toate acestea. {i pentru c` sora ei
Iris era singurul ei punct slab, singurul defect al carapacei
care o proteja, va folosi aceast` momeal`, ca s-o fac` s`
cad` \n cursa r`zbun`rii lui.
30 LOIS TESTERMAN

Se \ndrept` lent c`tre ea [i se a[ez` pe cealalt` canapea,


\n fa]a ei.
– E[ti mai frumoas` ca niciodat`, \i zise \ncet.
Katherine \[i strânse buzele.
– Cât vrei ca s` renun]i la partea ta din afacerea lui Iris,
J.D.?
– Nici tu, nici to]i banii t`i Kelly n-ar putea s`-mi
pl`teasc` ceea ce vreau, Katherine.
– Ce joc e `sta, de fapt? De ce Iris? Pe mine m` vrei,
nu-i a[a? Las-o pe ea \n pace, spune-mi cât vrei pentru
r`scump`rarea p`r]ii tale, [i s` ne regl`m conturile \ntre
noi.
– Nu sunt sigur c` lui Iris i-ar pl`cea s` te aud` c` o
tratezi ca pe o feti]` neajutorat`. Sincer, draga mea, cred c`
\]i subestimezi sora [i \n]eleg acum mai bine de ce refuz` s`
te lase s`-]i vâri nasul dr`g`la[ \n afacerile ei. Nu crezi c` a
venit clipa s-o la[i s`-[i ia propriile decizii [i s` zboare cu
propriile ei aripi?
– Cum ar putea s` zboare singur` când tocmai s-a
aruncat \n ghearele unui vultur? exclam`, prad` unei mânii
surde.
J.D. avu un râs r`gu[it care ac]ion` asupra Katherinei
asemenea unei desc`rc`ri electrice.
REVAN{~ AMAR~ 31

– Imaginea este gr`itoare, dar nejustificat`, \ngerul


meu, replic` cu un aer insolent, b`rbatul. }in mult la Iris [i
n-am deloc inten]ia s`-i fac r`u. De altfel, nu am obiceiul
s`-mi prejudiciez asocia]ii. S-ar fi aflat, dac` a[ fi fost un
afacerist necinstit. Sunt destui oameni pe care reu[ita mea
exemplar` \i deranjeaz`.
– Atunci, dovede[te-mi buna ta credin]` [i vinde-mi
partea ta din afacerea lui Iris. |l voi trimite pe
reprezentantul meu ca s` rezolva]i \mpreun` aceast`
treab`.
– Pute]i s` v` duce]i dracului, tu, cu banii t`i [i
\mputernicitul t`u, declar` J.D. cu un calm care dezmin]ea
fulgerele din ochii lui. M-am angajat fa]` de Iris [i nimeni [i
nimic nu m` poate convinge s-o abandonez.
Katherine s`ri \n picioare.
– |]i interzic s` te amesteci \ntre mine [i sora mea. Nu te
vreau \n calea mea ...
– Sunt \n drumul t`u, fie c`-]i place, fie c` nu, Katherine.
Cl`tin` din cap, \nainte de a continua:
– Nu supor]i s` nu controlezi totul, nu-i a[a? La tine,
totul e ori negru ori alb, nu e cale de mijloc. Exist` cei buni
[i cei r`i [i \ntre ei golul, nimic altceva. Nu-]i po]i \nchipui,
nici m`car o clip`, c` a[ putea fi sincer interesat de sora ta.
Katherine izbucni \ntr-un râs dispre]uitor.
32 LOIS TESTERMAN

– M` crezi o \ncep`toare? Nu [tiu exact care sunt


inten]iile tale \n aceast` afacere, dar nu e nimic filantropic,
sunt sigur` de asta. Tu ai ce ai cu mine [i te folose[ti de Iris
ca s` m` distrugi. E revolt`tor [i la[
J.D. l`s` pe mas` paharul, se ridic` la rândul lui [i se
\ndrept` spre fereastra imens` care se deschidea spre ora[.
Trebuia neap`rat s`-[i p`streze sângele rece. Nu era
momentul s` piard` avantajele pe care le câ[tigase \n
aceast` confruntare. Evident, Katherine presim]ise
motivele profunde care \l determinau s` ac]ioneze astfel.
Totu[i, tabloul nu era chiar atât de negru cum \l descrisese
ea.
|ntâmplarea o plasase pe Iris \n drumul lui [i chiar ea a
fost cea care a avansat ideea unei asocieri. J.D. c`uta,
pe-atunci, un refugiu \n mun]i pentru el [i nepotul lui.
Casa mare [i d`r`p`nat` a lui Iris, cuib`rit` cu
dependen]ele ei, \n mijlocul unui decor natural, i se p`ruse
solu]ia ideal`. Pu]in câte pu]in, ideea r`zbun`rii, pe care o
\ntre]inea de-atâ]ia ani, mai mult sau mai pu]in con[tient,
se insinuase \n sufletul lui. Asociindu-se cu Iris, d`dea mai
multe lovituri dintr-o dat`. Ajuta o prieten` s` ias` dintr-o
situa]ie financiar` dificil`, g`sea un ad`post pentru
escapadele \n mun]i cu Travis [i, satisfac]ie suprem`, d`dea
peste nas du[mancei lui declarate, femeii care \i \nveninase
REVAN{~ AMAR~ 33

\ntreaga existen]`. V`zând reac]ia Katherinei, s-ar p`rea c`


planul lui mergea mai bine decât sperase. {i \nc` nu
scosese sabia ...
Se \ntoarse c`tre interlocutoarea lui.
– Ascult`, \n]eleg c` te tulbur` pu]in aceast` poveste. Va
trebui totu[i s` accep]i faptele, pentru c` nu se va schimba
nimic. Iris avea nevoie de banii mei, o iubesc mult [i
sentimentul e reciproc. |mi pare r`u, dar nu-]i r`mâne
decât s` \nghi]i g`lu[ca [i s` nu pui totul la inim`.
Se apropie de ea, privind-o batjocoritor.
– E[ti cumva geloas`? murmur` el.
Nu-i sc`p` frisonul care o str`b`tu pe Katherine din cap
pân` \n picioare [i mai f`cu un pas spre ea. Aproape c` o
atingea, acum.
– {tii la ce m` gândesc v`zându-te astfel, \nv`luit` \n ur`
[i \n mândrie? |mi amintesc de Escalibur, sabia regelui
Arthur. Un singur om putea s-o smulg` din stânca \n care
era \nfipt`.
Katherine izbucni \n râs.
– Crezi c` po]i s` m` strângi cu u[a, J.D.? Pentru asta ar
trebui s` fii la \n`l]imea ...
Ultimele cuvinte \i murir` \n gât, sufocate de buzele lui
J.D., care le zdrobir` pe ale ei.
34 LOIS TESTERMAN

O prinse de ceaf` cu o mân` de fier [i cu cealalt` o f`cu


s` se \ncovoaie spre el, ca o trestie \ndoit` de for]a
vântului.
– Nu, râde Kat, \i spuse. O s` te fac s`-]i \nghi]i
sarcasmele.
Erau acolo amândoi, frem`tând de ur` [i de confuzie,
surprin[i s` constate \n ce m`sur` fiecare putea s`-l fac` s`
sufere pe cel`lalt.
Katherine, mai ales, trebui s` fac` un efort
supraomenesc s` nu fug` sau s` se pr`bu[easc`. Sângele \i
lovea tâmplele [i ea \ncerca s`-[i re]in` lacrimile care-i
ardeau ochii. Sim]ea c`ldura lui J.D., \i vedea pieptul
puternic ridicându-se \n ritmul sacadat al respira]iei, [i
ghicea prezen]a talismanului apa[, sub c`ma[a lui albastr`.
|l mai purta, deci, ca alt`dat`, pe un [iret de piele.
Rev`zu deodat` corpurile lor \mbr`]i[ate \n lumina
focului din [emineu [i piatra verde str`lucind pe pieptul
amantului ei. |n avântul tandru al contopirii lor, talismanul
l`sase o urm` adânc` pe sânul ei, [i J.D., remarcând-o, \[i
pusese buzele pe locul acela, murmurând cuvinte de
dragoste. Kat \l iubise, atunci i se d`ruise trup [i suflet.
El acceptase pân` când i se f`cuse fric` [i o gonise.
Trecuser` dou`zeci de ani, dar rana adânc` pe care o l`sase
acest abandon, nu se \nchisese \nc`. {i acum, el amenin]a
REVAN{~ AMAR~ 35

s-o fac` s` aib` aceea[i soart` [i pe dulcea [i tandra Iris. Nu


asta a vrut s` insinueze? Nu, nu putea s`-[i lase sora s` fac`
aceea[i gre[eal` fatal`.
Se d`du un pas \napoi [i se redres` calm.
– Trebuie s` punem punct acestei farse chiar acum, J.D.
Las-o pe Iris \n pace. E prea generoas` [i inocent` ca s` se
poat` m`sura cu un [acal de talia ta.
J.D. ridic` din umeri, cu fals` indiferen]`. Adev`rul era
c` aceast` \ntrevedere \l afecta mai mult decât \[i imaginase
[i de-abia a[tepta s`-i pun` cap`t.
– Mingea e \n terenul meu, dragul meu \nger. Nu ai cum
s` impiedici asocierea noastr`, doar dac` nu-]i vei declara
sora iresponsabil`, incapabil` s`-[i conduc` afacerile, ceea
ce sunt convins c` nu vei face vreodat`.
B`rbatul surâse.
– E[ti la mâna mea.
Katherine se \ndrept` spre canapea ca s`-[i ia geanta.
Dac` nu p`r`sea foarte repede \nc`perea [i atmosfera care
domnea acolo, \[i va pierde [i pu]inul sânge rece care \i mai
r`m`sese.
– S` nu-]i \nchipui c` ai câ[tigat, J.D. Nu sunt la mâna ta.
Departe de asta. Nu te voi sc`pa din ochi. O s`-]i
supraveghez [i cele mai mici mi[c`ri. La primul pas gre[it o
s` te fac s` cazi atât de jos \ncât n-o s` te mai ridici
36 LOIS TESTERMAN

vreodat`. |]i dau un singur sfat: s` nu \ncerci s`-i faci r`u lui
Iris, vei regreta amarnic, pân` la sfâr[itul vie]ii.
Acestea fiind spuse, Katherine se \ntoarse pe tocurile ei
\nalte [i p`r`si maiestuos \nc`perea, dreapt`, cu fruntea sus
[i f`r` s`-l priveasc`.
J.D. o privi disp`rând, abia re]inându-[i un suspin.
Sfâr[itul primei runde. Era epuizat. De ce toate astea,
Dumnezeule? La ce bun s`-[i continue vendeta? La ce bun
s`-[i r`suceasc` mereu cu]itul \n ran`?
Se l`s` s` cad` pe canapea [i-[i goli, dintr-o singur`
\nghi]itur`, b`utura din pahar.
Nu avea r`spunsuri la toate aceste \ntreb`ri. Dar nici o
for]` din lume n-ar putea s`-l conving` s` renun]e la
r`zbunarea lui, s` abandoneze lupta. |[i tot repeta, confuz,
c` era singura posibilitate ca s` [i-o scoat` din suflet [i din
trup.
Aceast` explica]ie nu-l satisf`cea decât pe jum`tate, dar
nu avea alta.
Capitolul 3

O s`pt`mân` mai târziu, Katherine sosi la Kodiak,


pentru un concediu pe care se hot`râse \n sfâr[it s` [i-l
acorde.
Luându-[i câteva zile libere, la intervale de timp
regulate, socotise c` biroul ei de avocatur` nu va avea de
suferit prea mult; va putea s` se odihneasc` [i mai ales s`
\ncerce s-o smulg` pe sora ei din ghearele lui J.D.
Avusese o insomnie cumplit` dup` confruntarea lor. Se
foise toat` noaptea \n pat, incapabil` s`-[i g`seasc` somnul
pe care organismul ei epuizat \l cerea, totu[i. Cuvintele lui
J.D. la adresa lui Iris \i r`sunau tot timpul \n cap,
alimentându-i nelini[tea.
38 LOIS TESTERMAN

Când reu[ea \n sfâr[it s` adoarm`, co[maruri groaznice


pline de hohotele de râs ale lui J.D. o umpleau de
transpira]ie [i se trezea speriat`.
|n zori, luase deja o hot`râre. Trebuia neap`rat s`
descopere motivele reale ale lui J.D. Trebuia s` afle natura
exact` a rela]iilor care \l legau de Iris. Se va duce, deci, la
sora ei. Doar o discu]ie \ntre patru ochi o putea ajuta s`
vad` totul mai clar. Nu-i mai r`mânea decât s` se
organizeze. |n cele câteva zile care urmar`, \[i rezolv` toate
afacerile curente, \ncredin]` dosarele care nu sufereau
amânare unor confra]i [i le amân` pe cele care puteau s`
mai a[tepte. Ar fi putut s` ia avionul, dar \[i dorea s`
traverseze superbele peisaje de munte de pe traseu.
Porni deci la drum \ntr-o dup`-amiaz`, dup` o ultim`
diminea]` petrecut` la cabinet. Ajunse la sora ei \n
momentul \n care ultimele raze de soare disp`reau \n
spatele mun]ilor.
Kodiak era exemplul perfect al ora[ului pierdut \n
imensitatea Vestului. Ca \n vechile westernuri, avea o
strad` cu dou` sau trei magazine [i case. Cl`direa mare, pe
care Iris o transformase acum \n pensiune, se g`sea
oarecum \n spatele micii comunit`]i, la câ]iva kilometri de
drumul principal. Renovat` \n spiritul epocii, \[i etala
corni[ele, verandele [i acoperi[urile ascu]ite, l`sând
REVAN{~ AMAR~ 39

impresia c` sfideaz` trecerea timpului. Ici [i colo, un ochi


de cunosc`tor ar fi descoperit câteva semne nelini[titoare
de degradare, dar, \n ansamblul ei, se \nf`]i[a asemeni unei
doamne maiestuoase drapat` \n [alurile ei de dantel`,
instalat` la poalele Mun]ilor Stânco[i.
|n vremurile bune ale minelor de argint din Colorado,
acolo fusese un bordel de lux. Proprietara lui, celebra
Madame Abigaelle LaRue Witehouse, l`sase o legend`
]esut` din intrigi de dragoste, dueluri [i sânge. |n regiune,
\nc` se mai povestea \n [oapt` c` murise pentru c` fusese
iubit` \n acela[i timp de doi b`rba]i puternici [i c` nu [tiuse
s` aleag`.
Iris Dalton se \ndr`gostise pe loc de cl`dire. Dup`
proasp`tul ei divor], era \nc` fragil` [i c`uta un motiv s`
tr`iasc`, o \ntreprindere \n care s` investeasc` trup [i
suflet, [i o g`si \n acest col]i[or de munte, \nc`rcat de
istorie. Totul o \ncânta, fie c` era vorba de arhitectura
cl`dirii, de legenda care circula \n jurul ei sau de mobilele
vechi, uitate acolo, \n mijlocul pânzelor de p`ianjen.
Ajutat` de o doamn` \n vârst` pe care toat` lumea o
striga Granny [i ale c`rei r`d`cini erau adânc ancorate \n
p`mântul [i na[terea statului Colorado, Iris f`cuse câteva
repara]ii, f`r` s` se ating` de aspectul general al cl`dirii. Un
b`rbat, \nc` mai b`trân decât Granny, se ocupa de instala]ii
40 LOIS TESTERMAN

[i supraveghea echipele de ucenici care veneau adesea ca


s` pun` mâna la lucru, ca s` protejeze acest mic monument
istoric. Aceast` stranie [i heteroclit` combina]ie de tineri [i
mai pu]in tineri vegheau, deci, pe cele zece hectare care se
\ntindeau de la aleea principal` care ducea la cas` [i pân`
\n mun]i.
Katherine surâsese adesea auzind-o pe sora ei vorbind
cu dragoste [i exaltare de ceea ce ea nu se putea \mpiedica
s-o numeasc` o ruin`. Dar de când J.D. se amestecase \n
afacerea ei [i pusese ochii pe naiva ei sor`, surâsul
Katherinei se transformase \n grimas`. Venise s` descopere
dedesubturile acestei pove[ti [i nu avea de gând s` plece
pân` ce nu va rezolva \ntr-un mod satisf`c`tor situa]ia.
Bucuroase c` s-au re\ntâlnit, cele dou` surori ocolir`, \n
prima sear`, subiectul delicat al asocierii cu J.D.
Iris \[i instalase "or`[eanca", cum \i pl`cea s-o
numeasc`, \ntr-una dintre cele mai frumoase camere din
cas`, [i Katherine se afund` cu pl`cere \n imensul pat cu
baldachin. I se p`rea teribil de romantic s` se \ntind` \ntre
coloanele de nuc ale acestui pat luxos [i s`-[i imagineze
scenele \nfl`c`rate de dragoste care se succedaser` acolo.
De altfel, toat` cl`direa respira acest parfum tulbur`tor, iar
Katherine, pentru prima oar` dup` luni \ntregi de munc`,
se pred` cu voluptate lui Morfeu, uitându-[i grijile [i
REVAN{~ AMAR~ 41

h`r]uielile din s`lile de judecat`. Se trezi a doua zi,


proasp`t` ca un trandafir.
Din p`care, aceast` stare delicioas` disp`ru \n clipa \n
care \ncepu s` verifice actele contabile ale surorii ei.
A[ezat` la masa mare de stejar din buc`t`rie, mâgâiat` de
razele generoase ale soarelui, o privea consternat` pe Iris,
\n timp ce aceasta \i descria sistemul fantastic pe care \l
inventase ca s`-[i \nregistreze cheltuielile [i \ncas`rile. Sora
ei nutrea o adev`rat` aversiune contra oric`rui instrument
pe care tehnologia modern` \l punea la dispozi]ia omului,
\n scopul l`udabil s`-i u[ureze via]a. De ce s` te \mpiedici
de un calculator, când e suficient s` \nghesui facturile mari
\ntr-o cutie din fier alb pentru biscui]i, iar pe cele mici
\ntr-o cutie de pantofi? |n ceea ce prive[te documentul care
legaliza asocierea cu J.D. MacLean, era atât de bine
\ntocmit, \ncât nu putea fi atacat. |n zadar l-a citit [i recitit
Katherine, nu avea nici un defect.
Rezista cu greu dorin]ei s`-l fac` buc`]i. |n final se l`s`
s` cad` pe scaun, frecându-[i dezam`git` fa]a, cu
amândou` mâinile.
Iris o observa, nelini[tit`.
– M` duc s` mai pun o cea[c` de cafea, \i spuse,
ridicându-se. Cred c` ai nevoie s` m`nânci mai mult.
E[ti numai piele [i os, Kat drag`. Vrei o felie de chec?
42 LOIS TESTERMAN

– Nu, mul]umesc.
– Ia m`car un m`r. E plin de vitamine.
Iris, trebuie s` st`m foarte serios de vorb` despre
decizia pe care ai luat-o. Cum ai putut s` apelezi la J.D. f`r`
s`-mi spui? Nu m-am oferit, de zeci de ori, s` te ajut? De ce
el?
Iris puse cu grij` cele dou` ce[ti aburinde cu cafea [i se
a[ez` \n fa]a surorii ei.
– Am treizeci [i unu de ani, Kat, \i spuse ea ferm. Sunt
mai mic` decât tine, e adev`rat, dar nu sunt mai pu]in
adult`. {tii cât de tare m-a afectat ruptura de Mark. Nu m`
mai interesa nimic [i dac` nu a[ fi descoperit casa aceasta,
a[ fi e[uat complet. Acum am din nou un scop \n via]`.
Sunt cu adev`rat fericit`, aici. Am nevoie s` fiu st`pân` pe
ac]iunile mele, am nevoie s` [tiu c` este proiectul meu.
Dac` te-a[ fi l`sat s` te amesteci, ai fi luat conducerea
opera]iunilor [i toate satisfac]iile mele personale s-ar fi
pierdut \n neant.
F`cu o pauz` [i ridic` o mân`, ca [i cum dorea s`
previn` orice protest din partea Katherinei.
– Aveam probleme financiare, e adev`rat, relu` ea. J.D.
mi-a propus s` le rezolv asociindu-ne [i am acceptat. De
fapt, eu am sugerat ideea acestui parteneriat. {tiu c` ]i-a
fost greu s` accep]i, dar am \ncredere \n el. Iube[te cu
REVAN{~ AMAR~ 43

adev`rat acest loc [i \mpreun` vom transforma aceast`


ruin` splendit` \ntr-o pensiune unde oamenii \[i vor
disputa rezerv`rile, de la un an la altul. Vei vedea.
– Dar e[ti \n dezavantaj \nc` de la \nceput. Nu vezi cât
de dezechilibrat` este rela]ia voastr` de afaceri? Nu te
pricepi deloc la cifre sau la realit`]ile economice.
– Ei [i? Poate c` nu am talent la cifre, dar sunt
imbatabil` când e vorba s` m` ocup de oameni, s`-i
primesc cu c`ldur`, s` le ofer o oaz` de calm [i de libertate.
Din acest punct de vedere, J.D. [i cu mine suntem
complementari.
– |l cuno[ti foarte pu]in. Nu [tii de ce e \n stare.
– Kat drag`, nu ai vrut s`-mi spui ce s-a \ntâmplat,
cândva, \ntre voi. J.D. este la fel de t`cut, de \ndat` ce
abordez acest subiect delicat. Nu voi mai insista, deci.
Nu-]i cer decât s` accep]i situa]ia. Crede-m`, nu am
ac]ionat la \ntâmplare, ci dup` ce am reflectat profund. J.D.
[i cu mine am vorbit mult despre cas` [i despre ceea ce
vrem s` facem. Suntem de acord asupra tuturor punctelor
[i \]i repet c` am \ncredere deplin` \n el. Se ocup` de
aspectul economic al afacerii [i m` las` s` conduc
opera]iile din teren. Aranjamentul acesta ne convine
perfect [i mi-ar pl`cea s` te destinzi pu]in.
44 LOIS TESTERMAN

Tân`ra femeie lu` mâna surorii ei pe de-asupra mesei [i


o strânse u[or.
– E[ti \ncordat` ca un arc, Katherine, \i spuse cu
tandre]e. Ai sl`bit, ai cearc`ne [i nu te-am v`zut niciodat`
atât de nervoas`. Sunt sincer \ngrijorat` pentru tine [i asta
este singura mea problem`, \n acest moment. De luni de
zile \ncerc s` te conving s` vii s` te odihne[ti pu]in [i acum,
c` e[ti aici, \mi doresc s` te destinzi, \n sfâr[it.
Katherine \[i plec` ochii, luptând cu lacrimile care
amenin]au s` apar`. Cuvintele [i nelini[tea surorii ei o
f`ceau s`-[i dea seama de vulnerabilitatea ei, ea, care se
crezuse atât de puternic` ... Deodat`, rolurile se
inversaser`. Mezina devenea \ngerul ei p`zitor, iar ea nu-[i
dorea decât s` se refugiese \n dragostea sincer` [i
binef`c`toare cu care o \nconjura Iris.
– Kat, n-am avut inten]ia s`-]i fac r`u, asociindu-m` cu
J.D., relua ea, grijulie. Este un lucru pe care vreau s`-l fac
singur`, f`r` ajutorul t`u. Chiar dac` voi face gre[eli.
Fiecare dintre noi a f`cut gre[eli, iar eu sunt gata s` mi le
asum pe ale mele. |mi este absolut necesar s`-mi iau via]a
\n propriile mâini, Katherine. |n]elegi?
Aceasta \[i plec` privirile. Era prea obosit`, prea
epuizat` nervos ca s` poat` gândi limpede. Avea nevoie de
odihn`; avea nevoie s`-[i recapete energia [i for]a. Când se
REVAN{~ AMAR~ 45

va redresa, se va ocupa de J.D. MacLean. Putea s` accepte


c` sora ei avea nevoie s` fie independent`. |n schimb, nu
accepta niciodat` ca instrumentul acestei independen]e s`
fie cel mai r`u du[man al ei. O va scoate pe Iris de sub
influen]a lui J.D., [i dac` va trebui, va merge pân` acolo
\ncât \i va g`si un alt asociat.
Cele dou` femei \[i petrecur` restul dimine]ii f`când
turul propriet`]ii, spre marea pl`cere a lui Iris. Casa ei
mare [i veche, cu istoria ei, cu mobilierul ei autentic [i
parfumul ei de scandal, nu d`dea , adesea, impresia unui
muzeu?
Grajdul nu a fost nici el ocolit, iar Katherine scrâ[ni din
din]i când Iris i-l prezent` pe Rio, superbul arm`sar negru
al lui J.D. Staulele al`turate ad`posteau animale mai pu]in
nobile, dar mai potrivite cu locul, afirma Iris, cu umorul ei
obi[nuit. Era acolo o iap` gri [i patru catârci b`trâne,
despre care femeia spuse c` ar descinde direct din
animalele care, la \nceputul secolului, erau folosite \n
minele de argint.
– Ei, ce zici? o \ntreb` Iris, luând-o \n bra]e, \n timp ce
se \ntorceau lini[tite \n cas`.
Katherine \[i l`s` fa]a \n voia brizei acestei dimine]i de
iunie, respir` cu pl`cere aerul proasp`t [i viu al mun]ilor.
– E un loc minunat, recunoscu sincer.
46 LOIS TESTERMAN

Natura e frumoas`, iar casa are personalitate.


– {i \nc` n-ai v`zut nimic. Când vom face transform`rile
pe care le avem \n vedere sunt sigur` c` se vor \nghesui
clien]ii la por]i. J.D. crede c` ar trebui s` rebotez`m locul,
referindu-ne la Abigaelle, s` g`sim un nume care s`
aminteasc` de fantoma frumoasei noastre Madame. Ar fi un
instrument de marketing foarte bun, nu crezi?
Katherine \ndep`rt` cu o lovitur` de picior o bucat` de
lemn din calea lor, dorindu-[i \n secret s` poat` s`-l
\ndep`rteze la fel de u[or [i pe J.D. din via]a lor.
– Presupum c` ador` portretul doamnei \n neglijeu,
care se afl` \n cas`? murmur` ea.
Iris izbucni \n râs.
– Cum ai ghicit? {tii c` am g`sit multe cufere pline cu
\mbr`c`minte de epoc` \n pod? F`r` s` punem la socoteal`
neglijeurile [i desuurile de m`tase. Unele dintre ele erau
mâncate de molii, dar o mare parte dintre ele au rezistat
timpului. Ai [i tu \n camer` un astfel de cuf`r.
– Cuf`rul acela mare de lâng` fereastr`? se ar`t`
surprins` Katherine. E plin cu vechituri?
– Da. Dar nu sunt vechituri. Nu am p`strat decât ce era
\n stare bun`. Chiar le-am \ncercat [i eu de mai multe ori.
Figura lui Iris deveni vis`toare.
REVAN{~ AMAR~ 47

– E ciudat, dar de \ndat` ce m` \mbr`cam cu ele, m`


sim]eam complet diferit`. Ca [i cum toate aceste haine ar fi
avut un suflet care tr`ie[te \nc` \n ele.
Katherine \[i ridic` ochii spre cer, exasperat`, dar Iris nu
glumea deloc.
– Te asigur c` e adev`rat. Sunt convins` c` fantoma
Madamei Abigaelle LaRue Whithouse bântuie \nc` prin casa
mea. {i cum s` fie altfel, dat` fiind moartea violent` de care
a avut parte. {i apoi, asta ar explica zgomotele stranii pe
care le aud adesea.
– Când vei \nceta s` crezi toate aceste scorneli de
bunic`? Nu exist` fantome \n casa ta, a[a cum nu sunt
portocale \n ace[ti meri. Casa este o ruin`, iar funda]iile \n
stare proast` [i toate trosniturile pe care le auzi sunt
rezultatul legilor gravita]iei [i nicidecum al prezen]ei unei
fantome.
Iris \ndep`rt` argumentele prozaice ale surorii ei cu o
ridicare energic` din umeri.
– Nu ai nici un strop de romantism \n suflet, Katherine,
asta e problema ta. {i dac` mie \mi place s` cred ca
Abigaelle mai bântuie \nc` [i \[i aminte[te \ntâmpl`rile
tragice care au \mpins-o s` se arunce \ntre cei doi aman]i ai
ei ca s`-i protejeze de gloan]ele care [i le trimiseser`, nu
m` vei \mpiedica s-o fac.
48 LOIS TESTERMAN

Iris se \ntrerupse ca s` respire, dup` lunga ei tirad` [i


fa]a ei se lumin` imediat.
– Orice-ar fi, sunt sigur` c` te va fascina comoara din
cuf`r. F`-]i timp s` te ui]i. De fapt, continu` ea schimbând
subiectul cu un entuziasm [i o naturale]e care o f`ceau
irezistibil`, ]i-am spus c` am inten]ia s` plantez bujori?
Vreau mii de bujori \n jurul casei. Ro[ii, roz, albi. Va fi
\ncânt`tor, nu-i a[a?
– Da, o aprob` tandru, sora ei. O idee excelent`.
Cele dou` surori \[i zâmbir` [i se \ntoarser`, bra] la bra],
spre marea [i frumoasa cas` bântuit`.

***

Sfâr[itul dup`-amiezii o g`si pe Katherine \n buc`t`rie


f`când fursecuri, [i un parfum delicat de ciocolat` umplea
buc`t`ria când tân`ra femeie auzi ni[te strig`te de copil [i
un l`trat de câine, de cealalt` parte a por]ii gr`dinii.
|[i [terse mâinile pe un [ervet [i ie[i pe verand`.
Descoperi un b`ie]el care nu avea mai mult de patru sau
cinci ani.
REVAN{~ AMAR~ 49

P`rul lui negru \ncadra o figur` de unde ochii negri,


umbri]i de gene lungi, \mpr`[tiau o str`lucire tulbur`toare.
Lâng` picioarele lui era un c`]elu[.
– Bun` ziua, spuse Katherine, aplecându-se spre copil.
Eu sunt Katherine. Tu cine e[ti?
– Travis. El e Bubul.
– Bun` ziua, Travis. Salut, Bubul.
Se ridic`.
– M` preg`team s` glasez ni[te fursecuri. Nu vrei s` m`
aju]i?
– Mda ...
B`iatul nu se mi[c` totu[i. O observa cu un aer grav [i
atent.
– Eu sunt sora lui Iris. Probabil c` ai sosit acum. P`rin]ii
t`i nu sunt cu tine?
– Tat`l meu [i mama mea sunt \n paradis. Dar \l am pe
bunicul.
Katherine \[i sim]i inima tremurând.
– Nu crezi c` ar fi \ncântat s`-i duci ni[te pr`jituri? {tii,
po]i intra \n buc`t`rie [i cu Bubul.
– De acord.
Dup` ce intrar`, Katherine \i ar`t` chiuveta.
– Trebuie s` te urci pe sc`unel ca s` te po]i sp`la pe
mâini. Apoi ...
50 LOIS TESTERMAN

Dar Travis \[i dusese mânu]ele la spate.


– Nu-mi place s`punul.
Katherine surâse [i-l s`rut` pe obrajii dolofani.
– |n]eleg.
Lu` castronul cu glazur` [i plimb` lingura \n amestecul
delicios, privindu-l pe b`iat.
– Ce p`cat, nu voi putea s` te las s` lingi castronul dac`
nu te speli pe mâini. E[ti plin de p`mânt.
Acest argument p`ru s`-l conving` [i câteva minute mai
târziu \l privea lingând cu poft` castronul. Când termin` de
t`iat fursecurile, puse pe un [erve]el unul [i-l a[ez` \n fa]a
lui Travis.
– E bun? \l \ntreb` ea, dup` ce \l v`zu \nghi]ind prima
buc`]ic`.
Pu[tiul d`du entuziasmat din cap.
– Pot s`-i dau [i lui Bubul o bucat`?
– Sigur c` da.
Katherine lu` o farfurie [i o umplu cu pr`jituri.
– {i iat` [i pentru bunicul t`u. Po]i s` i le duci imediat.
Vrei s`-mi spui ceva despre el?
– Da. Poppy este \ntotdeauna dr`gu] cu mine [i, de
multe ori când plâng noaptea, m` las` s` dorm cu el [i nu
va permite s` mi se \ntâmple ceva r`u, vreodat`.
REVAN{~ AMAR~ 51

***

Iris desp`turi brusc cear[aful de bumbac [i-l \ntinse pe


patul pe care i-l preg`tea lui Travis, \n cabana care se afla
lâng` casa cea mare [i care ad`postise cândva numeroasele
aventuri ale lui Abigaelle. |n partea cealalt` a \nc`perii, J.D.
fixa o pomp` pentru aer \ntr-un acvariu cu pe[ti ro[ii.
– Te \n[eli, \i spunea tân`ra femeie, Kat nu este atât de
dur` pe cât crezi tu. Dovada este c` [i-a dedicat \ntreaga
activitate profesional` celor care au mai mult` nevoie.
Munce[te pân` la epuizare pentru ap`rarea cazurilor
dificile, pe care al]ii le refuz`, nefiind \ndeajuns de
mediatizate. Crede-m`, este persoana cea mai generoas` pe
care o cunosc.
J.D. \i primi cuvintele cu un morm`it sceptic [i Iris se
ab]inu cu greu s` nu izbucneasc` exasperat`, \nc` o dat`,
c` dou` persoane care se potrivesc perfect, dup` p`rerea
ei, devin inabordabile când e vorba de cel`lalt.
J.D. era b`rbatul ideal pentru Katherine. Nu numai
fizicul lui sumbru [i tenebros se potrivea perfect cu
blondul luminos, dar cam rece al surorii ei, dar [i
52 LOIS TESTERMAN

temperamentul [i for]a necesar` ca s-o scoat` din cochilia


\n care se \nchisese dup` moartea lui Big Jim. Iris b`nuia
vag c`, \n urm` cu mul]i ani, fusese ceva \ntre ei. {i unul [i
cel`lalt mai purtau \nc` urmele r`nilor de-atunci, iar
contradic]ia actual` dintre ei era mult prea zgomotoas` ca
s` nu ascund` ni[te sentimente profunde.
Grani]a dintre ur` [i iubire este foarte sub]ire, adesea,
iar Iris nu se putea \mpiedica s` cread` c` se iubeau cu
pasiune, dar nu puteau sau nu vroiau s` recunoasc`, orbi]i
\nc` de amintirile dureroase din trecutul lor comun.
Când, \n urm` cu câteva luni J.D. a ajuns la ea, Iris a
interpretat aceast` formidabil` coinciden]` ca pe un semn
al destinului. J.D. c`uta o c`su]` s` se poat` retrage cu
nepotul lui, de câte ori ar fi avut chef s` respire aerul
proasp`t al mun]ilor.
Decorul idilic al b`trânei case l-a cucerit imediat [i
aflând de dificult`]ile ei financiare, s-a oferit imediat s-o
ajute. Ideea unei asocia]ii a prins treptat via]`, spre marea
u[urare a lui Iris, fericit` s` scape de partea financiar` a
afacerii ei. Tot atunci i-a venit ideea unui plan prin care
s`-i \mping` pe J.D. [i pe Katherine unul \n bra]ele
celuilalt. Reu[ise \n sfâr[it s`-i aduc` pe amândoi aici, dar
\ncercarea se anun]a dificil`. Erau \nc`p`]âna]i amândoi.
REVAN{~ AMAR~ 53

– Nu-]i cer decât s`-i dai o [ans`, J.D., relu` ea \n timp


ce punea o fa]` de pern` din bumbac alb. A primit foarte
prost asocierea noastr` [i nu vreau s`-i provoc mai multe
necazuri decât are deja.
Iris se redres` [i \[i privi cu ochii ei lumino[i,
interlocutorul.
– Contez pe tine.
|nconjur` patul [i se \nsenin` la fa]` când schimb`
subiectul.
– {i acum, vreau s`-]i aud ideile pentru atragerea
clien]ilor \n micul nostru col] de rai. Pariez c` n-ai pierdut
timpul de la ultima noastr` \ntrevedere.
J.D. surâse \nving`tor.
– Mica mea Iris, am atâtea idei, \ncât nici nu [tiu cu care
s` \ncepem.

***

Travis lu` o \nghi]itur` de lapte [i \[i [terse cu limba


musta]a alb` care \i r`m`sese deasupra buzei superioare.
– Mul]umesc, \i spuse \n timp ce a[eza paharul pe mas`.
– Pentru pu]in, \i r`spunse Katherine.
54 LOIS TESTERMAN

Ea lu` farfuria pe care o preg`tise pentru bunicul


copilului, imaginându-[i tabloul \nduio[`tor pe care
trebuie s`-l fac` acest trio ciudat, format dintr-un b`trân,
un b`ie]el brunet [i c`]elu[ul lui, numit Bubul.
– S`pt`mâna asta o s` mai fac pr`jituri. |]i opresc [i ]ie,
de acord?
– De acord.
|l privi disp`rând cu prietenul lui urmându-l credincios
[i surâse, \nduio[at`.
Ce pu[ti adorabil. Avea un fel special de a te privi, cu
ochii lui mari, negri. {i cât` seriozitate, ce putere avea \n
priviri. Se \ntrist` brusc, gândindu-se la ce \i spusese. Un
mic orfan pierdut \n lume, neavându-l decât pe bunicul lui
s`-l iubeasc` [i s`-l creasc`. Via]a poate fi uneori atât de
crud` ...
Tocmai terminase de sp`lat vasele, când auzi telefonul
sunând. Iris, care se \ntorsese \ntre timp, r`spunse, apoi
veni la ea la buc`t`rie.
– Trebuie s` merg pân` \n sat, la Granny, \i spuse ea
luându-[i un pulov`r. Nu stau mult. Vrei spaghete la cin`?
– Bine\n]eles. Pân` ce te \ntorci, cred c` voi face o baie.
– Pe curând, \i spuse Iris [i se \ndrept` cu mersul ei vioi
[i u[or.
Katherine se retrase \n camera ei.
REVAN{~ AMAR~ 55

Se \ntuneca [i hot`r\ s` aprind` lumân`rile parfumate


din sfe[nicele pe care Iris le-a \mpr`[tiat \n toate camerele
b`trânei case. Era mult mai dr`gu] decât cu lumina
electric`. Apoi l`s` apa s` curg` \n vechea cad` din por]elan
alb care, \n spatele unui paravan chinezesc, trona, fixat` pe
ni[te picioare \n form` de gheare de pas`re. Câteva cristale
de mare [i pu]in` spum` colorat` o f`cur` s` se scufunde
cu voluptate \n apa cald`.
|n jurul ei, zgomotele surde ale casei creau o atmosfer`
ame]itoare, de mister, iar Katherine \ncepu s-o \n]eleag` pe
Iris, cu b`nuielile ei fantastice, legate de fantomele ei dragi.
Cel mai u[or curent de aer f`cea s` valseze pe pere]i
umbre care d`deau via]` motivelor demodate ale tapiseriei.
{i apoi, p`rea o cochet`rie \ndr`znea]` s` faci astfel baie, \n
camera ta, privindu-]i patul mare cu baldachin [i neavând
decât un paravan u[or, de m`tase, care s` te protejeze de
eventualele priviri str`ine.
|n col]ul opus al camerei, o superb` oglind` \i \ntorcea
imaginea unei femei tinere, cu p`rul blond, lung, [i c`reia
i se vedea, dintr-un ocean de spum`, doar gâtul delicat.
Katherine surâse satisf`cut` imaginii ei reflectate \n
oglind` [i, \n timp ce bulele de ap` \nspumat` i se sp`rgeau
delicios pe piele, \[i roti \ncet ochii gri \n jurul camerei.
Privirea \i poposi pe cuf`rul vechi despre care \i vorbise
56 LOIS TESTERMAN

sora ei. Dintr-o dat`, \[i dori s`-i exploreze con]inutul [i,
dup` ce mai savur` câteva clipe pl`cerea apei calde [i
parfumate, ced` acestei neobi[nuite pentru ea curiozit`]i,
ie[i din cada ei \nf`[urat` \ntr-un prosop mare [i deschise
cuf`rul.
Iris nu exagerase. Lada con]inea adev`rate comori [i de
\ndat` ce Katherine i-a ridicat capacul, arome de mosc [i
paciuli au \nv`luit-o \ntr-un nor gros de senza]ii
ame]itoare.
Erau acolo pantofi din satin brodat, panglici din catifea,
batiste din dantel` [i m`nu[i cu nasturi delica]i, din perle.
Erau [i evantaie din filde[ sculptat sau din lemn pre]ios,
piepteni din baga, mici po[ete, \nchise cu catarame.
O cutie destul de grea con]inea o oglind` \n ram` cu mâner
de argint [i bijuterii vechi. Dar Katherine descoperi, mai
ales, toate accesoriile vestimentare indispensabile \n via]a
unei dame de consuma]ie de pe vremuri. Pu]in ame]it` de
parfumurile degajate de aceste relicve ale unui trecut nu
prea \ndep`rtat, Katherine desf`cu [i admir` corsete de
diferite culori, c`m`[i lungi care se mulau asemenea pielii,
ciorapi foarte fini, cu jartiere [i portjartiere \mpodobite cu
panglici \nnebunitoare. Nimic nu lipsea din aceast`
panoplie perfect` [i Katherine ced` tenta]iei, i[i l`s`
prosopul de baie s` alunece [i se strecur` \ntr-o c`ma[` din
REVAN{~ AMAR~ 57

m`tase neagr` care se mula fo[nind pe trupul ei zvelt,


\nv`luindu-i perfect umerii, apoi sânii rotunzi, ca s` cad`
apoi pân` la glezne. Lu` apoi un corset, tot negru, [i-l fix`
pe talie, ]inându-[i respira]ia \n timp ce tr`gea din toate
puterile de [ireturile lui. Ac]iunea se desf`[ur` cu destul
efort [i Katherine \n]elese acum de ce majoritatea femeilor
din epoca aceea nu se puteau \mbr`ca f`r` ajutorul unei
cameriste.
|[i trase \n picioare o pereche de ciorapi din m`tase pe
care \i fix` cu ni[te jartiere ornate cu dantele ro[ii. O
pereche de pantofi orna]i cu bucle de strasuri \i complet`
toaleta [i putu, \n sfâr[it, s` aprecieze rezultatul atâtor
eforturi, \n oglind`.
Dup` câteva clipe, se \ntoarse la cuf`r [i r`scoli \n cutia
cu bijuterii, de unde alese ni[te cercei, o pic`tur` neagr`
de smoal`, cu care \[i \mpodobi lobul urechii. |[i ridic`
p`rul \n cre[tetul capului, strângându-l \ntr-un coc lejer,
din care sc`par` câteva [uvi]e blonde, u[or \ncre]ite de
aburii din baie, \[i fix` coafura cu un pieptene [i se \ntoarse
spre oglind`, unde se contempl` \ndelung.
Imaginea femeii, atât de apropiate [i totu[i atât de
distante, o tulbur` profund, trezind \n ea amintirea unor
sentimente pe care le crezuse uitate, [terse pentru
totdeauna.
58 LOIS TESTERMAN

|n ace[ti ultimi ani, via]a ei nu \nsemnase decât o


\n[iruire de zile consacrate doar muncii. Moartea lui Jim
exclusese orice senzualitate. Dar amintirile de-acum
veneau dintr-un trecut mult mai dep`rtat. |ntr-o perioad`
când, tân`r` fiind, descoperise dragostea \n bra]ele unui
b`rbat care a marcat-o cu un fier ro[u pe veci. Big Jim
fusese un so] atent [i iubitor, un amant tandru [i
prevenitor, dar nu reg`sise niciodat` cu el explozia de
pl`cere cunoscut` lâng` J.D.
O cioc`nitur` \n u[` o smulse din \ntoarcerea aceasta
dureroas` \n timp. Se \ntoarse [i, convins` c` va g`si \n
prag silueta familiar` a surorii ei, tres`ri violent.
Privirea \ntunecat` a lui J.D. alunec` pe corpul ei, ca o
mângâiere lung` [i lent`.
– Ce tablou fermec`tor, murmur` el cu voce grav`.
Capitolul 4

Katherine \ncremeni, cu gura c`scat` [i ochii fixa]i pe


apari]ia din u[`.
Era rezultatul imagina]iei sale?
Invocând amintiri din alte vremuri, declan[ase puteri
diavole[ti?
Dar nu, nu visa. J.D. chiar era \n fa]a ei, \mbr`cat a[a
cum \l v`zuse adesea, cu o c`ma[` de bumbac, blugi uza]i
[i cizme de cowboy. |n fa]a acestei fantome ivite din trecut,
resim]ise cu o violen]` [i acuitate f`r` echivoc, senza]iile
\ncercate de ea pe când era o tân`r` romantic`.
P`rea complet ame]it`. Mâinile, degetele \i tremurau de
dorin]` s` ating` din nou conturul acestui corp de b`rbat,
atât de puternic \ncât p`rea sculptat \n stânc`.
60 LOIS TESTERMAN

J.D. ...
J.D. [i frumuse]ea lui tenebroas`, \ndulcit` de genele
lungi, negre, care tiveau o privire de jeratic.
J.D., a c`rui figur` cu tenul mat p`strase aerul acela de
noble]e pu]in s`lbatic` pe care \l mo[tenise de la str`mo[ii
lui apa[i.
|n lumina magic` a lumân`rilor, efectele timpului se
estompaser`, ridurile s`pate la col]urile ochilor aproape c`
disp`ruser` [i doar câteva [uvi]e argintii [i cuta mai
pronun]at` de la gur` mai tr`dau trecerea necru]`toare a
timpului. Târât` \ntre trecut [i prezent, Katherine lupta ca
s` nu fie complet aruncat` \napoi, \n noaptea aceea fatidic`
\n care f`cuse dragoste cu J.D. pentru prima [i singura
dat`. Descump`nit` de prezen]a nea[teptat` [i
tulbur`toare a vechiului ei amant, ar fi clacat cu siguran]`,
dac` nu i s-ar fi p`rut c` vede \n ochii lui o lic`rire ironic`.
Nu a fost nevoie de mai mult ca s` sfâ[ie voalul straniu
care-i \nv`luise pentru o clip` sufletul. Evalu` just situa]ia
[i \[i reg`si brusc aplombul, cu capul sus [i umerii drep]i.
Farmecul fusese rupt.
Katherine Dalton Kelly se \ntoarse \n lumea real`.
|n ceea ce-l privea, dincolo de \nf`]i[area lui degajat` [i
indolent`, J.D. o pândea.
REVAN{~ AMAR~ 61

|n afar` de [ocul pe care \l avusese v`zând-o \nv`luit` \n


desuurile acelea \nnebunitoare, ghicise c` \n ea fierbeau
dorin]e contradictorii. O b`nuia tulburat`, confuz`, dar
ignora motivele acestei st`ri, neobi[nuite la ea. O cuno[tea
bine sau cel pu]in a[a credea, o [tia rece [i dur` asemenea
diamantului brut. De tân`r` avusese un temperament
deosebit. For]a voin]ei ei nu era egalat` decât de hot`rârea
s` nu arate nici cea mai mic` sl`biciune. Se vroia distant`,
inaccesibil` inabordabil`, [i chiar era. {i totu[i, v`zând-o
acolo, atât de frumoas`, cu ovalul perfect al fe]ei luminat
dulce de str`lucirea lumân`rilor, cu ochii ei cenu[iii care
ascundeau gânduri pe care el nu le [tia, J.D. [i-o imagina
vulnerabil`.
Din p`cate, clipa ei de sl`biciune a trecut prea repede ca
J.D. s`-i acorde cea mai mic` importan]`.
Ea se redresase deja, iar privirea ei avea din nou sclipiri
metalice.
– Ce c`uta]i \n camera mea? \l \ntreb` cu un ton de
regin`. V` ordon s` ie[i]i imediat.
B`rbatul ridic` dispre]uitor o sprâncean`, aceasta
\nsemnând c` nu a fost deloc impresionat de conduita ei
autoritar`.
– Draga mea Kat, doar tu po]i s` faci pe marea doamn`
[i s` adop]i atitudinea asta ultragiat`, \ntr-o astfel de ]inut`.
62 LOIS TESTERMAN

|nainte de a continua, pe buzele lui ap`ru un surâs


sardonic.
– {i, de altfel, g`sesc foarte nepoliticos s` m` gone[ti
când am venit special pentru tine.
– Dup` \ntâlnirea din Denver, n-ai putut s` te ab]ii de la
pl`cerea de a-mi flutura pe sub nas dovada clar` a asocierii
cu Iris, nu-i a[a?
– Tocmai \ncercam s` m` port ca un vecin prietenos.
Probabil c` Iris a omis s`-]i spun` c` \n vara asta, Travis [i
cu mine vom ocupa cabana lui Abigaelle.
Katherine se \ncrunt` imperceptibil. Ce urm`rea sora ei?
Tenul \nchis la culoare al lui Travis \i reveni dintr-o dat`
\n minte, alungând-o pe Iris [i manevrele ei machiavelice.
Cum de n-a remarcat asem`narea b`iatului cu J.D.?
Dintr-o dat`, [i-a dat seama ce bine sem`nau cei doi.
Deci, J.D. avea un b`iat? Dar pu[tiul \i vorbise despre
bunicul lui ...
– Travis?
– L-ai \ntâlnit mai devreme.
F`cu o pauz` [i ad`ug` cu am`r`ciune:
– Este fiul lui Daisy
– Am aflat despre accident, murmur` Katherine.
|mi pare r`u.
REVAN{~ AMAR~ 63

Amintirea lui Daisy se strecur` \ntre ei, târându-i \ntr-o


perioad` când micu]a nu avea decât [ase luni. Katherine se
rev`zu instalat` \ntr-un fotoliu– balansoar, cu bebelu[ul
adormit \n bra]e, \ntr-o sear` când J.D. se \ntorsese mai
târziu ca de obicei. Se apropiase de acest tablou \ncânt`tor
[i, aplecându-se cu tandre]e spre ele, murmurase:
– E vreun loc[or [i pentru mine?
Katherine, pe jum`tate adormit`, \[i strecurase bra]ul \n
jurul gâtului lui [i o c`ldur` dulce \i cuprinsese pe
amândoi, anun]ând dorin]a care, curând, \i va impinge
\ntr-un vârtej de pasiuni.
Katherine se str`dui s` revin` la realitate, surprinzând
privirea stranie a lui J.D.
Parc` st`tea la pând`. Ce spera? Compasiune?
Chiar dac` ar sim]i, nu ar m`rturisi-o niciodat`. Nu vroia s`
simt` pentru el decât ura hr`nit` timp de atâ]ia ani. Aceast`
ur` care urca \n valuri de câte ori \[i amintea modul \n care
o exclusese din via]a lui [i a lui Daisy. Cum a putut s-o
alunge astfel ? Nu [tia c` ar fi fost \n stare s` \nfrunte o
lume \ntreag`, doar ca s`-i fie aproape? Deja intrase \n gura
lumii din or`[elul lor. Gospodinele virtuoase nu v`zuser`
cu ochi buni ca o tân`r`, care de-abia devenise major`, s`
stea tot timpul \n casa unui b`rbat \nsurat [i tat` de copil.
Un b`rbat pe care \l p`r`sise nevasta. De la \nceput, pe
64 LOIS TESTERMAN

seama lor circulaser` bârfele cele mai extravagante. Dar


Katherine le ignorase cu demnitate demonstrând c` era
altfel decât to]i ceilal]i, \nc` de pe atunci. {i totu[i, el o
gonise, cu toate dovezile de dragoste pe care i le d`duse.
– J.D., pleac` imediat, repet` ea, din nou \n prezent.
Dar acesta cl`tin` din cap [i p`trunse \n camer`.
– Nu voi pleca pân` nu punem anumite lucruri la punct,
Kat. Travis este aici, \i sunt tutore [i nu vreau ca el s`
sufere. Bietul copil [i-a luat prea devreme por]ia de
tragedie. Nu trebuie s` b`nuiasc` nici cel mai mic conflict
\ntre noi. Doar o atmosfer` senin`, armonioas`, \l va ajuta
s` se lini[teasc`, dup` pierderea pe care a suferit-o.
Iris mi-a spus c` ai inten]ia s` petreci mai mult timp vara
asta aici [i am venit s` m` asigur c` viitoarea noastr`
convie]uire se va desf`[ura bine.
B`rbatul se opri la câ]iva centimetri de interlocutoarea
lui, care nu-[i putu reprima un tremur abia vizibil al
genelor. |n afar` de acest semn de sl`biciune, reu[i s`-[i
p`streze sângele rece, ne\ng`duindu-[i nici m`car o nou`
fluturare a pleoapelor.
Atâta st`pânire de sine \l \nfurie pe J.D., care nu se putu
ab]ine s` nu remarce.
– Nu te atinge nimic, nu-i a[a? Tu chiar n-ai nevoie de
nimeni. Domni[oara Perfec]iune, \nv`luit` \n orgoliul ei [i
REVAN{~ AMAR~ 65

aplecat` asupra c`r]ilor ei de drept, continu` s` priveasc`


restul lumii de la \n`l]imea inaccesibil` a turnului ei de
filde[. E bine a[a?
Katherine \i \nfrunt` privirea rece destul de mult. Nu
vroia s` cedeze. |n picioare, unul \n fa]a celuilalt, atât de
aproape c` s-ar fi putut atinge, se angajar` \ntr-o lupt`
mut` care le aducea o str`lucire stranie \n ochi.
Katherine fu nevoit` s` cedeze prima. Ce putea s` fac`
\mpotriva asaltului necru]`tor al privirii aceleia de linx?
Condus` de instinctul ei de supravie]uire, femeia \[i plec`
pleoapele din nevoia imperioas` de a-[i proteja inima [i
sufletul.
|n mod straniu, aceast` capitulare a ei, departe de a
satisface orgoliul b`rbatului, \l descump`ni. Când z`ri o
lacrim` perlând genele plecate ale frumoasei lui partenere,
se \ntreb`, dezorientat cum s` ac]ioneze.
Cu p`rul ei bogat strâns \n coc, dar \ncadrându-i figura
cu câteva bucle rebele, cu umerii [i bra]ele goale, cu sânii
de-abia acoperi]i de c`ma[a de m`tase, Katherine oferea un
tablou care tulbur` inima \mpietrit` a lui J.D.. Niciodat` nu
fusese mai frumoas` ca \n clipa asta, când r`spândea atâta
feminitate [i fragilitate.
Dintr-o dat`, J.D. nu mai [tiu cum s` reac]ioneze. Nu
prev`zuse o asemenea lovitur` de teatru. Strategia
66 LOIS TESTERMAN

r`zbun`rii lui era construit` pe ur` [i ranchiun`. Ca s`


continue s-o dispre]uiasc` pe Katherine, trebuia s-o cread`
dur` [i inabordabil`; trebuia s` [i-o aminteasc` ca drept
cinica [i manipulatoarea care s-a jucat cu el, care [i-a b`tut
joc de el [i de dragostea lui. Cu o rea– credin]` de care era
con[tient, uitase c` el era singurul responsabil pentru
ruptura lor. Biet nebun sâcâit de dificult`]i [i
responsabilit`]i, nu reu[ise s` antreneze o tân`r` atât de
vesel` [i destinat` unui viitor str`lucit, \n torentul unei vie]i
dominate de necesit`]ile unui bebelu[ [i de facturile
nepl`tite. A preferat s-o smug` din via]a lui a[a cum te
debarasezi de un r`u dureros, f`r` s` \n]eleag` c` era prea
târziu: Katherine \i intrase definitiv \n suflet. Atunci, ca s`
supravie]uiasc`, a uitat-o. |[i impusese s`-[i aminteasc`
doar momentul \n care \i anun]ase c`s`toria cu Jim Kelly,
b`rbatul ale c`rui milioane puteau s`-i ofere diamante.
De-a lungul timpului, pu]in câte pu]in, \[i f`cuse din
amintirea ei imaginea unei p`s`ri de prad` reci [i calculate.
O mic` Lolita care profitase de oboseala [i de situa]ia lui
grea, ca s`-[i \ncerce puterea de seduc]ie. Doar \n acest fel
reu[ise s` nu se lase doborât de disperarea pe care i-o
provocase desp`r]irea de ea. Nu-[i pierduse min]ile
datorit` acestui subterfugiu. Mai mult: din dorin]a lui
arz`toare, \[i extr`sese energia care l-a ajutat s`-[i
REVAN{~ AMAR~ 67

construiasc` imperiul financiar. Iar acum, ideea de a se


confrunta cu o femeie pu]in fragil`, l-a z`p`cit. Era preg`tit
s` se dueleze cu o avocat` redutabil`. {i-o imaginase
strâns` \n taioare severe, simboluri ale reu[itei sale \ntr-o
societate unde banul [i puterea dominau raporturile dintre
oameni, [i aceasta \i a]â]ase [i mai mult ura. C`ci \n zadar \l
tulbura \nc` a[a cum nici o femeie nu a [tiut vreodat` s`
fac`, ea r`mânea aceea care se servise de el ca s` câ[tige
averea [i pozi]ia social` la care râvnise. Confruntat cu
agresivitatea rece de care ea d`duse dovad` când s-au
rev`zut, [tia cum s` ac]ioneze. Cât` vreme r`mânea
indestructibil`, putea s` unelteasc` planuri ca s-o
zdrobeasc`, s-o distrug` [i s` [i-o imagineze la picioarele
lui. Putea chiar s` \mping` paradoxul pân` acolo \ncât s` se
enerveze când o vedea atât de sigur` pe ea, retras` \n
spatele unei fa]ade de nep`truns.
Dar toat` aceast` strategie s-a pr`bu[it ca un castel de
c`r]i de joc, \n clipa \n care ea a manifestat un semn de
sl`biciune. J.D. se afla \n situa]ia autorului unei piese de
teatru, dând replica actorului principal, dar observând c`
acesta nu-i mai recita dialogurile. Era pierdut.
Speriat, chiar. Dar, mai ales, tulburat.
– Katherine, murmur` el, cu glas pierdut.
68 LOIS TESTERMAN

Mâna lui, ca \mpins` de propria voin]`, se apropie de


fa]a tinerei femei, [tergându-i lacrima cu o blânde]e care se
transform` \n mângâiere.
|nainte s`-[i ridice ochii spre el, Katherine tres`ri,
\nfiorat`.
Iris avea dreptate. Toate comorile l`sate \n cuferele lui
Abigaelle, aveau cu siguran]` puteri magice. De când s-a
\mbr`cat cu desuurile acelea din alte vremuri, se sim]ea
diferit`. Amor]it` parc`, invadat` de o mole[eal` delicioas`
care \i anula orice combativitate. A \ncercat s` lupte
\mpotriva \ncânt`rii de care era cuprins` treptat, crezuse
chiar c` poate s` rup` farmecul, dar se pare c` efectul a fost
contrar.
J.D. era acolo [i o \nv`luia \ntr-o privire pe care nu i-o
mai v`zuse de mult. Reg`sea \n ea tandre]ea [i dorin]a de
alt`dat`, la care se ad`uga o lumin` necunoscut`, aceea a
nelini[tii. Un fel de uimire \n fa]a unei situa]ii pe care nici
unul dintre ei n-o putea controla.
Dar, chiar vroiau cu adev`rat?
Pentru moment, era aplecat` spre el, corpul
palpitându-i delicios \n a[teptarea inevitabilului,
anticipând o nou` mângâiere, mai puternic`, pe care o va
savura din plin.
REVAN{~ AMAR~ 69

Pieptul ei palpita ademenitor sub m`tasea neagr`, [i


J.D., tulburat, \[i l`s` privirea s` \ntârzie pe sânii ei,
imprimând un nou ritm respira]iei Katherinei, un ritm mai
rapid, mai sacadat, la care se ad`uga [i propriul lui suflu,
mai amplu [i mai puternic. Pân` când \i sc`p` un suspin
cam r`gu[it, care sparse brusc digul unei pasiuni z`g`zuite
mult prea mult timp.
C`zur` pur [i simplu unul \n bra]ele celuilat. J.D. \[i
strecur` o mân` \n jurul taliei ei, iar cu cealalt` \i r`sfir`
p`rul blond. Buzele lor se c`utau ner`bd`toare, iar \n clipa
\n care s-au g`sit, parc` s-a cl`tinat \ntreg universul.
Se ag`]ar` unul de altul, pierdu]i, ner`bd`tori, \nsufle]i]i
de o pasiune s`lbatic` din care r`zb`tea amintirea
instinctiv` a \mbr`]i[`rilor trecute. Recunoscur` mirosuri,
gesturi pe care le crezuser` uitate de mult. |[i amintir`
dintr-o dat`: Katherine, umerii largi ai amantului ei,
c`ldura acestui piept ferm la atingerea degetelor ei
tremur`toare, t`ria [oldurilor \nguste, \n timp ce se
strângeau unul pe altul \n bra]e; J.D. rotunjimea unui sân,
curba armonioas` a [oldurilor, dulcea]a m`t`soas` a pielii
\nro[ite de dorin]` ...
– Kat, murmur` el, nu ai \ncetat nici o clip` s` fii \n
mine ...
70 LOIS TESTERMAN

Buzele lui alunecar` de pe gâtul femeii pân` \n locul de


unde pornea decolteul, \ntârziind pe m`tasea care \i
acoperea sânii, \ndep`rtând-o u[or, ca s`-i simt` pielea [i s`
se \mbete de parfumul ei.
– Nu am \ncetat nici o clip` s` fiu cu tine, continu` el,
cu o voce atât de r`gu[it` \ncât de-abia [i-o recunoscu.
B`t`ile dezordonate ale inimii lui se amestecau cu cele
ale inimii Katherinei, [i acest concert de tobe \i d`dea
femeii impresia c` particip` la un ritual magic. Lumân`rile
din sfe[nice palpitau \n jurul camerei [i \n timp ce mâinile
lui J.D. deveneau tot mai insistente pe corpul ei, iar
s`rut`rile tot mai ap`sate, \n suflet i se contura o viziune
stranie.
Tobele r`sunau din ce \n ce mai puternic, capul i se
\nvârtea [i se v`zu deodat` tân`ra vr`jit` de privirile
arz`toare ale unui b`tbat, pe punctul de a fi sacrificat` pe
altarul minciunii [i vanit`]ii masculine.
Acest b`rbat era J.D.
Iar tân`ra naiv` era ea de acum dou`zeci de ani ... Ea,
ast`zi o biat` nebun`, gata s` fac` aceea[i gre[eal`.
|ngrozit` de aceast` trezire brutal` la realitate,
Katherine \[i respinse cu toat` puterea du[manul.
Uluit, acesta se cl`tin` [i f`cu un pas \napoi. |ncruntat \[i
studie partenera, f`r` s` \n]eleag` unde disp`ruse fiin]a
REVAN{~ AMAR~ 71

\ncânt`toare care, pierdut` delicios \n bra]ele lui, i se


oferea tremurând. |n locul ei, \n fa]a lui se afla dreapt`, o
r`zboinic` \nfl`c`rat` ale c`rei priviri p`reau a-l trimite
direct \n iad.
– Crezi c` mai po]i s` abuzezi de mine ca alt`dat`? \l
\mpro[c` femeia cu o voce plin` de ur` [i repro[. Ui]i un
detaliu, J.D. MacLean, nu mai sunt prostu]a de atunci. Ai o
p`rere prea bun` despre tine dac` \[i \nchipui c` o s` m`
convingi, folosindu-]i farmecele, s` renun] la planul meu.
Voi [ti s-o conving pe Iris cât e[ti de periculos [i de perfid.
S` nu mai \ndr`zne[ti s` te mai apropii de mine sau s` m`
mai atingi.
Acest discurs nu dur` decât câteva secunde, dar r`sun`
\n urechile lui J.D. asemenea unui cuib de [erpi. Pe fa]a lui,
surpriza [i ne\n]elegerea se transformar` foarte repede
\ntr-o turbare mut`.
Cum putuse s` fie atât de prost, \ncât s`-[i \nchipuie c`
s-a schimbat? Era aceea[i, gata s` recurg` la orice
stratagem` ca s`-l aprind` ca pe un foc de artificii, ca apoi
s`-l zdrobeasc` sub dispre]ul ei.
– V`d c` nu ]i-ai pierdut obiceiul s` te schimbi dup`
cum e mai convenabil pentru tine, o acuz` el, \ndesându-[i
pumnii \n buzunar.
72 LOIS TESTERMAN

Se \nfruntar` din priviri o clip` [i, dac` nu ar fi auzit \n


holul de la intrare vocile lui Iris [i Travis, nici unul n-ar fi
putut s` se st`pâneasc`.
– Hei, ne-am \ntors.
Katherine de-abia a avut timp [i prezen]a de spirit s`
\mbrace un halat peste hainele ei ciudate, \n timp ce J.D. o
privea dispre]uitor.
Aproape imediat, Iris [i copilul ap`rur` \n pragul u[ii.
Iris sim]i tensiunea dintre ei [i arunc` o privire \n
camer`, \nainte de a studia f`r` grab` fe]ele \nro[ite ale
celor doi aman]i teribili.
Cu sim]ul ei de observa]ie ascu]it, \nregistr` cuf`rul lui
Abigaelle deschis lâng` fereastr`, ca [i condurii de satin pe
care halatul Katherinei nu putea s`-i ascund`.
|ntr-o clip`, \[i imagin` cu precizie scena care tocmai
avusese loc [i se feri s` fac` cel mai mic comentariu.
– Granny ne-a re]inut mai mult decât am prev`zut, nu-i
a[a Travis?
Copilul, descump`nit de figura \ntunecat` a dragului de
Poppy, care era mereu dr`gu] [i senin, ca [i de Katherine,
\ncruntat` acum, dar care \l r`sf`]ase mai devreme cu ni[te
fursecuri grozave, cl`tin` nesigur din cap, \nainte de a se
\ndrepta spre bunicul lui.
REVAN{~ AMAR~ 73

– Mi-e foame, \i spuse luând imediat mâna pe care


acesta i-o \ntindea.
– {i mie, r`spunse J.D. |ncepusem s` m` \ntreb dac` nu
te-a ascuns Granny \ntr-unul din dulapurile ei cu dulciuri.
Copilul pufni \n râs, mai lini[tit.
– Deloc. {tii, ea are un câine mare, care l-a speriat pe
Bubul. |n sfâr[it, doar la \ncepu. P`ntru c` , dup` aceea am
f`cut cuno[tin]` [i ne-am jucat foarte bine \mpreun`.
– Atât de bine, \ncât ne-a fost foarte greu s` desp`r]im
acest trio dr`gu], continu` Iris. Bun, spaghete pentru toat`
lumea? Sosul este f`cut deja. Nu r`mâne decât s` fierb
pastele. Travis, m` aju]i s` pun masa?
Pu[tiul \[i ridic` ochii spre J.D. \n a[teptarea
consim]`mântului pe care acesta i-l d`du imediat.
Surâzând, copilul ]op`i spre Iris [i o urm` vesel pe scara
care ducea la parter.
J.D. [i Katherine r`maser`, din nou, fa]` \n fa]`.
– Sfâr[itul celei de-a doua runde, murmur` J.D.
tensionat. |n seara asta ai câ[tigat tu, dar nu mi-am spus
ultimul cuvânt. O s` te \ngenunchez, Katherine. Te vei
supune sau te voi distruge.
P`r`si [i el camera.
Katherine a[tept` s` dispar` ca s` se poat` sprijini de
una din coloanele patului.
74 LOIS TESTERMAN

Era la cap`tul puterilor. Dar mai ales \i era fric`. Fric` de


J.D.. Fric` de influen]a pe care o avea asupra ei, fric` de
dorin]a lui de r`zbunare. Fric` de ea \ns`[i, poate c` mai
mult decât de orice altceva.
A \nsp`imântat-o sl`biciunea ei din seara asta.
Dintr-o dat`, [i-a dat seama de influen]a uzurii timpului
asupra rezisten]ei omene[ti.
Tân`ra a putut s`-[i ascund` sentimentele când J.D. a
gonit-o. Arborase atunci o figur` senin`, dispre]uitoare
chiar. |ntorsese situa]ia \n favoarea ei [i, cu inima zdrobit`,
dar capul sus, a mers mai departe. Ast`zi, nu mai avea
aceea[i for]`.
Via]a a \nmuiat-o: singur`tatea, luptele permanente din
s`lile de judecat`, doliul dup` so]ul care \i fusese [i cel mai
bun prieten, toate acestea au uzat-o, lipsind-o de duritatea
care o salvase odinioar`.
Era obosit`. Atât de obosit` ...
Din p`cate, J.D. n-o va l`sa s` se odihneasc`.
Era ca un blestem pentru ea. |i stricase tinere]ea.
|i bântuise toat` via]a. {i acum, o ataca prin sora ei, prin
lini[tea ei sufleteasc`.
A[adar, nu se va sfâr[i niciodat`?
Capitolul 5

Dou` zile mai târziu, J.D. st`tea pe veranda care se


\ntindea \n jurul casei mari. A[ezat comod \ntr-un
balansoar vechi, cu picioarele sprijinite non[alant de
balustrada de lemn sculptat, era imaginea perfect` a unui
cowboy care a[tepta ceva peripe]ii care s`-l scoat` din
starea de nep`sare [i lini[te \n care se afla. Cu alte cuvinte,
c`uta necazuri.
R`spunz`toare pentru starea lui b`t`ioas`, Katherine
somnola \ntr-un hamac, la câ]iva metri de el.
J.D. se \ncrunt` \nainte de a lua un ziar mai vechi care
era pe mas` [i s` reciteasc` un articol de pe prima pagin`,
intitulat: "|ngerul justi]iar anihileaz` o re]ea de concesiuni
de ma[ini fantom`".
76 LOIS TESTERMAN

Dac` ar fi trebuit s` cread` termenii elogio[i ai


articolului, Katherine, c`ci despre ea era vorba, denun]ase
activitatea unei bande de criminali foarte bine organizate,
ale c`ror victime se trezeau vânzând, cu acte false, ma[ini
furate [i u[or transformate.
Urma \n termeni elogio[i, o descriere a "metodelor
eficace [i expeditive" pe care avocata le-a folosit ca s`-i
ajute pe naivii pung`[i]i.
Dup` p`rerea ziaristei, Katherine \ncercase s`-[i
minimalizeze rolul \n aceast` afacere, neacceptând
publicitatea decât pentru a-i avertiza pe cititori despre
existen]a unor astfel de excrocherii. |[i proteja via]a
particular` [i nu accepta s` dea interviuri decât despre
subiecte de utilitate public`.
J.D., perplex, d`du drumul ziarului din mân`.
Trebuia s` cread` oare concertul `sta de laude?
Dup` p`rerea tuturor, Katherine Dalton Kelly era mereu
\n lupt` cu nedreptatea, ap`rându-ne de r`uf`c`tori [i
s`rind \n ajutorul neferici]ilor care c`zuser` \n ghearele lor.
Astfel, rar treceau dou` sau trei s`pt`mâni f`r` ca ziarele
din Denver s` anun]e noile ei ispr`vi, o nou` b`t`lie
angajat` de avocat` \mpotriva r`uf`c`torilor care erau gata
s` abuzeze de naivitatea concet`]enilor lor.
J.D. se \nfuria de fiecare dat` când citea ziarele.
REVAN{~ AMAR~ 77

Cum s`-[i alunge amintirea Katherinei din minte, când \i


vedea tot timpul poza sau numele \n ziarul de diminea]`?
|n acela[i timp nu se putea \mpiedica s` aprobe felul \n
care tân`ra femeie \[i conducea via]a [i munca.Trebuia s`
recunoasc`: avea ceva, un "nu [tiu ce" care impunea
respect [i admira]ie.
Aruncând furios ziarul pe jos, J.D. se ridic` [i se
\ndrept` hot`rât spre hamac.
– Katherine, vreau s`-]i vorbesc, \i spuse.
Aceasta \ncerca s` doarm`, dup` o noapte agitat` [i
bântuit` tot de J.D., dar de data aceasta, \n vis. Din acest
motiv, \i sc`p` un suspin exasperat \n clipa \n care \i auzi
glasul.
– Nu acum, \i r`spunse f`r` s` deschid` ochii.
S`-l ia dracu. N-o va l`sa niciodat` \n pace? Ce talent
avea s` apar` \n momentele cele mai nepotrivite. Nu-i va
face jocul. Era a[ezat` confortabil \n hamacul ei, la umbra
unui copac pe care special \l alesese pentru coroana bogat`
care s-o fereasc` de razele arz`toare ale soarelui de
dup`-amiaz`, iar amestecul unui parfum b`rb`tesc \n
mijlocul aromelor naturale din Colorado i se p`rea
deplasat` [i indezirabil`.
|n realitate, prezen]a lui J.D. \n via]a ei era o adev`rat`
tortur`. Cum a \ndr`znit, dup` tot acest timp, s`-i apar` din
78 LOIS TESTERMAN

trecut [i s`-i tulbure ordinea vie]ii? Cum \ndr`znise s`


trezeasc` \n ea dorin]` [i senza]ii pe care anii, uitarea [i
indiferen]a [tiuser` s` le adoarm`?
– Ba da, relu` ner`bd`tor, J.D. Acum.
Katherine strânse exasperat` din din]i.
Ei poftim, a reu[it.
Dou` minute mai devreme somnola, cu corpul [i
sufletul prinse \ntr-un fel de mole[eal` ap`s`toare.
{i acum, sângele \i fierbea, furia \i \n]epenise mâinile [i
picioarele, trebuia s` se ab]in` ca s` nu-[i urle mânia [i
frustrarea.
Oh, cât \l dispre]uia.
La rândul lui, J.D. observ`, nu f`r` satisfac]ie, primele
semne ale interven]iei lui intempestive, \ntip`rite pe fa]a
ei.
{tia foarte bine cât de riscant poate fi, dar nu [tia cum
s-o provoace altfel.
– Vreau s`-]i vorbesc despre Travis, \i spuse,
\mpingându-i cu putere hamacul pân` \i imprim` o
balansare nepl`cut`.
Katherine se strâmb` abia vizibil [i deschise ochii. Ar fi
mai bine s` termine odat` cu el. Dac` nu-i d`dea aten]ie, se
va amesteca mereu [i-i va otr`vi pân` [i aerul pe care \l
respira.
REVAN{~ AMAR~ 79

Se ridic` u[or, punându-[i picioarele goale pe p`mântul


acoperit cu mu[chi.
– Te ascult, \i spuse cu r`bdarea pe care i-o acorzi unor
copii u[or \napoia]i.
|[i \ntinse silueta prelung` [i acoperit` ispititor de blugi
[i un tricou [i se plant` \n fa]a lui.
– Ei bine, ce ai atât de urgent s`-mi spui, de a trebuit
s`-mi \ntrerupi siesta?
J.D. \[i reprim` o grimas`.
– Trebuie s`-]i spun c` te preferam \n \mbr`c`mintea
fermec`toare de acum câteva seri, \i declar` el cu un ton
insinuant. Era atât de ... sugestiv. {i apoi, \]i d`dea un aer
aproape omenesc.
F`cu un pas spre Katherine, care se d`du \napoi,
aruncând fulgere uciga[e din ochii ei cenu[ii.
– Ce-ai zice dac` te-ai trezi urm`rit de justi]ie pentru
h`r]uire psihologic` [i sexual`, J.D. MacLean? \i murmur`
cu crispare \n glas. Nu am obiceiul s` m` las deranjat` de
tipi ca tine.
– A[ zice c` atâta aten]ie din partea ta m` flateaz`.
Dac` nu te-a[ cunoa[te, a[ zice c` prezen]a mea nu te
deranjeaz`, ci te tulbur`.
– Nu gândi prea mult, J.D., nu-]i reu[e[te. Ziceai c` vrei
s`-mi vorbe[ti despre Travis.
80 LOIS TESTERMAN

– |ntr-adev`r.
Figura lui J.D. redeveni serioas`.
– Nepotul meu e sub influen]a farmecului t`u otr`vitor.
De dou` zile vorbe[te numai de tine [i p`rul t`u blond care
seam`n` spune el, cu p`rul mamei lui. E pe punctul de a
transfera asupra ta dragostea pentru Daisy [i asta m`
sperie.
Se uit` cu aten]ie la ea, \nainte de a continua:
– Nu vreau s` sufere atât de curând dup` ...
– Nici eu nu vreau, murmur` cu blânde]e, Katherine.
Din contr` ...
– |n acest caz, las`-l \n pace, nu-l mai lua \n bra]e [i
nu-l mai s`ruta tot timpul. |ncearc` s` te pui \n locul lui, nu
te mai gândi doar la tine. E un copil. Tocmai a suferit o
pierdere tragic` [i are o nevoie disperat` de dragoste [i de
semne de tandre]e. Dac` tu i le oferi, se va ata[a de tine.
|]i dai seama ce disperare \l va cuprinde când o s` dispari
din via]a lui?
J.D. ridicase tonul [i tremura. Putea s` suporte orice, era
gata s` \nfrunte orice lovitur` i-ar fi rezervat soarta, dar
ideea c` Travis va suferi din nou \l \nnebunea.
Katherine \l ascult` cu aten]ie. O uluir` pasiunea din
glasul lui [i dragostea pentru Travis. N-ar fi trebuit s` fie
surprins`.
REVAN{~ AMAR~ 81

Odinioar`, J.D. demonstrase c` e dispus la orice


sacrificiu pentru nevoile bebelu[ului care \i r`m`sese.
|n vremea aceea nu avea nici un ban, luptând \n fiecare
clip` s`-[i men]in` pe linia de plutire mica lui afacere, dup`
plecarea brutal` a so]iei sale. Nu avea deloc timp s` stea cu
Daisy, era foarte trist din aceast` cauz`, con[tient c` nu-[i
\ndepline[te \ndatoririle de tat`.
Ast`zi era bogat, banii nu mai constituiau o problem`
pentru el, [i p`rea decis s` se bat` ca un leu pentru a
proteja echilibrul fragil al lui Travis.
Aceast` descoperire o oblig` pe Katherine s` se
gândeasc` la motivele pentru care se ata[ase ea de acest
copil. La \nceput, nu a [tiut de ce. Apoi a aflat de \nrudirea
lui cu J.D. [i ochii ei, inima, au recunoscut asem`narea lor
tulbur`toare.
Era doar o asem`nare fizic` [i atât.
J.D. o tr`dase, o gonise. Niciodat` nu avusese nevoie de
ea. Chiar [i scum, revenise \n via]a ei doar ca s-o deranjeze.
Travis, din contr`, ridicase spre ea o privire \ntunecat`
[i \n ochii aceia, prea gravi pentru figura lui micu]` de
copil, dar care erau tocmai ochii lui J.D., Katherine
recunoscuse tandre]ea celor care sunt gata s` dea totul
pentru a primi foarte pu]in \n schimb.
82 LOIS TESTERMAN

|n timpul acestor dou` zile, Travis era tot timpul pe


urmele ei, iar Katherine se obi[nuise cu apari]iile lui
nea[teptate. |[i arunca bra]ele durdulii \n jurul gâtului ei,
iar femeia \l lua \n bra]e [i \l ]inea strâns lâng` ea, g`sind \n
aceste momente furate o fericire [i o lini[te pe care [i le
ascundea \n suflet, \n col]ul acela \n care p`stra amintirile
despre Daisy. Iar acum, J.D. \i distrugea visul nevinovat.
De data aceasta, el avea f`r` \ndoial` dreptate. Travis era
vulnerabil. Dac` \i va permite s` se ata[eze de ea, copilul va
suferi mai târziu. Dar oare, nu era [i reciproca valabil`?
Nu va suferi [i ea?
Katherine nu putu s`-[i re]in` un suspin [i se uit` cu
aten]ie la J.D. Surprinse din nou pe fa]a lui aerul acela de
vân`tor la panda, ca [i cum ar a[tepta ceva de la ea. Dar ce?
Nu-i luase deja totul? Nu-i distrusese toat` \ncrederea,
dragostea [i bucuria de a tr`i, cu mul]i ani \n urm`? |i
interzicea chiar s`-[i manifeste un sentiment matern pe
care, pân` la sosirea lui Travis, \l crezuse stins.
Ce mai vroia?
– |mi pare r`u, murmur` ea. Travis \mi aminte[te de
micu]a noastr` ... de Daisy.
Se \ntrerupse, suspin` din nou [i se sim]i teribil de
vulnerabil`.
– Vroiam doar s`-i ofer pu]in` afec]iune.
REVAN{~ AMAR~ 83

Ai dreptate. Trebuia s` m` gândesc la pericolul c` se va


ata[a de mine.
Dup` izbucnirea de mai devreme, J.D. [i-a impus s` se
calmeze. Reac]ia Katherinei l-a surprins din nou. Se
a[teptase la o explozie de mânie, la o avalan[` de sarcasm.
|n schimb, figura tinerei femei reflecta confuzie [i o triste]e
atât de mare, \ncât l-a f`cut s` regrete c` a fost atât de dur
cu ea. Capitularea ei \l l`sase f`r` grai.
|ncremeniser` astfel, fa]` \n fa]`, pierdu]i \n vârtejul
amintirilor, ne\ndr`znind nici m`car s` vorbeasc`, de
team` s` nu distrug` acest armisti]iu nea[teptat.
|n sfâr[it, Katherine rupse t`cerea.
– Cum vrei s` facem? Nu pot s` plec brusc.
– Nu, bine\n]eles c` nu. Travis nu ar \n]elege [i s-ar sim]i
tr`dat, abandonat din nou. |[i cer doar s` nu mai \ncurajezi
momentele de tandre]e. |ncearc` s`-l evi]i, dac` po]i. |n
ceea ce m` prive[te, o s`-l duc \n drume]ie cu cortul [i la
pescuit. Dac` te-ar considera un fel de m`tu[`, ca pe Iris,
n-ar fi nici un inconvenient. Ar fi chiar foarte bine. Are
nevoie de prezen]e feminine \n jurul lui.
Ezit`, \nainte de a \ntreba:
– |n]elegi, nu-i a[a?
– Da, sigur c` da, r`spunse cu emo]ie \n glas Katherine.
Cât era de ciudat. Nu se mai certau.
84 LOIS TESTERMAN

Nu mai erau porni]i unul \mpotriva celuilalt, gata s` se


mu[te sau s` fac` schimb de replici acide. {i, \n fa]a acestei
acalmii, Katherine capitul` [i \[i sim]i ochii plini de lacrimi,
pe care le [terse, imediat, mânioas`.
Gestul acesta \nmuie inima lui J.D.
Cât puteau fi de pro[ti amândoi, \nrobi]i orgoliului lor
[i voin]ei inflexibile de a nu-[i tr`da sentimentele,
sl`biciunile. Oare, nu uitau de lucrurile cele mai evidente?
Din senin, nimic nu i se p`ru mai important decât s-o
strâng` \n bra]e. Era un gest tandru [i simplu. Iar starea de
bine care-l cuprinse \n clipa când o lipi de el, recompensa
din plin gre[eala de a renun]a pentru o clip` la vanitatea lui
de b`rbat batjocorit. Au r`mas astfel \mbr`]i[a]i, f`r` s` se
mi[te, de team` c` vor spulbera perfec]iunea [i armonia
unui moment atât de rar.
Dar, dintr-o dat`, vocea lui Iris [i strig`tele suresitate ale
lui Travis, \i desp`r]ir`.
– Kat, J.D., veni]i repede.
– Poppy, Kat, pe[ti[orul meu ro[u a f`cut un pui.
Se privir` o clip`, apoi Katherine \[i cobor\ ochii [i se
\ndrept` spre caban`. J.D. o privi \ndep`rtându-se [i
suspin` adânc. |nainte de a fi chemat la ordine de strig`tele
insistente ale nepotului lui.
REVAN{~ AMAR~ 85

***

|n timpul dup`-amiezii, au alunecat din corpul mamei


lor cincisprezece pe[ti[ori, sub privirile atente ale lui Iris [i
ale Katherinei. Travis \i prindea pe rând cu o plas` mic`
[i-i punea \ntr-un alt acvariu. |ntre al optulea [i al nou`lea
pui, Iris \i servi cu pr`jituri [i suc de fructe. J.D. observa
scena cu privirea pierdut`, ca [i cum gândurile \l purtaser`
\ntr-un timp trecut de mult.
Reac]ia Katherinei, când i-a \mp`rt`[it – ar trebui s` zic`
aruncat \n fa]` – nelini[tile lui \n leg`tur` cu Travis, \l
transportase \ntr-un trecut \n care \ncercase s` [i-o scoat`
din suflet, f`r` s` reu[easc` \n \ntregime.
Katherine nu r`m`sese prea mult timp la ei. Doar patru
luni. Dar aceast` perioad` l-a marcat [i fiecare amintire din
vremea aceea apare ast`zi cu o putere feroce. Era atât de
tân`r` [i proasp`t` pe vremea aceea, cu coada ei de cal [i
blugii ei uza]i ...
|ntr-o zi, cu pu]in timp \nainte de plecarea ei definitiv`,
se \ntorsese acas` spre sfâr[itul dup`-amiezii, dup` un [ir
de catastrofe. Mai \ntâi, camionul lui f`cuse pan` \n timp ce
86 LOIS TESTERMAN

transporta ni[te produse proaspete. Apoi, unul dintre


creditori venise s` cear` o plat` imediat`. Katherine \l
\ntâmpinase radioas`. |n genunchi, pe mochet`, o ]inea pe
Daisy lâng` ea, iar J.D. se sim]ise \n clipa aceea, dintr-o
dat`, atât de b`trân. B`trân [i obosit.
Avem o surpriz` pentru tata, \i strigase vesel`. Daisy a
mers ast`zi pentru prima dat`. El primise vestea cea mare
fericit, dar Katherine sim]ise c` e sup`rat. Se ridicase, cu
fruntea ei frumoas` \ncre]it` de nelini[te:
– Ceva nu merge, J.D.?
Cât \[i dorise s-o ia \n bra]e. Dar bârfele deja circulau.
Locuiau \ntr-unul din ora[ele acelea unde totul se [tie [i se
discut` \n pia]a public`. Auzise multe remarce despre
Katherine. Vorbeau despre cariera frumoas` pe care o avea.
Nu ob]inuse deja o burs` la universitatea aceea
prestigioas`? Cu ce drept ar fi putut s`-i cear` s`-[i
abandoneze studiile [i promisiunile unui viitor str`lucit?
Ce putea el s`-i ofere, \n schimb? Griji, un copil mic [i
facturi nepl`tite de care alta a fugit.
Acum se \ntreb` cum ar fi fost via]a lui dac` fata ar fi
r`mas cu el.
Astfel de gânduri erau periculoase. Periculoase pentru
lini[tea lui sufleteasc`. Periculoase ...
REVAN{~ AMAR~ 87

Când Katherine \ntoarse capul, f`r` \ndoial` atras` de


intensitatea privirii lui fixate asupra ei, \ncremeni brusc.
V`zu \n ochii negri ai lui J.D. atâta team`, nelini[te [i
animozitate, \ncât se sperie.
Mai târziu, \n aceea[i sear`, Katherine st`tea la fereastr`.
Privea, ascuns` de perdeaua grea, spectacolul \nduio[`tor
oferit de J.D. [i de nepotul lui. B`rbatul, a[ezat \ntr-un
balansoar, ]inea copilul pe genunchi [i-i ar`ta stelele care
acopereau cerul din Colorado. Era atât de dulce, atât de
bun [i de \n]eleg`tor cu Travis, \i ghicea chiar toate
dorin]ele. Dar, \[i spuse nu f`r` am`r`ciune Katherine, J.D.
era expert \n a recunoa[te dorin]ele [i sl`biciunile
celorlal]i.
Ar avea atâtea de spus despre acest subiect, dac` ar
vorbi.
Acum, \ncercase \n zadar s` descopere care erau
inten]iile lui J.D. \n ceea ce o privea. Ce vroia el, de fapt?
Uneori, ca adineauri, \i arunca ni[te priviri care o
\nghe]au. |n clipele acelea \i spunea"\ngerul meu",
servindu-se de aceast` porecl` ca de o insult` pe care o
arunci \n fa]` unui du[man pe care \l dispre]uie[ti. Folosea
atunci tonul batjocoritor cu care o acuzase c` se vânduse
pentru bani [i diamante.
88 LOIS TESTERMAN

{i apoi, dintr-o dat`, ochii lui negri \ntârziau asupra ei


calzi [i tandri, ca o mângâiere subtil` a emo]iilor de
demult. Katherine suspin`.
Un lucru era sigur, J.D. avea puterea rar` de a o face
s`-[i piard` controlul. La atingerea lui, corpul ei reac]iona
imediat, s`lbatic, f`când-o s` simt` o dorin]` ascuns` \n
adâncul sufletului ei, [i a c`rei reapari]ie i se p`rea
periculoas` [i imprevizibil`.
Toate acestea nu p`reau s` anun]e ceva bun.
Capitolul 6

Katherine \[i l`s` degetele s` alunece pe placa de sticl`


de pe biroul ei imens.
Se \ntorsese la Denver, cu speran]a optimist` c` \[i va
reg`si puterea de control asupra sim]urilor ei, a sufletului
[i a imaginii ei.
Era timpul s` pun` cap`t tuturor dezordinilor cu care
nu era deloc obi[nuit`. |n aceast` lupt` inegal`, distan]a nu
p`rea a fi un factor determinant.
Iris continua s`-i telefoneze ca s-o \ntrebe când se va
\ntoarce [i nu uita s`-i strecoare, ici [i colo, câte o idee
minunat` pe care a avut-o J.D., ca "s-o trezeasc` pe
Doamna noastr`". Travis intervenea \n aceste conversa]ii
telefonice [i fie c` \i d`dea ve[ti despre pe[ti[orii lui, fie \i
90 LOIS TESTERMAN

spunea cât de dor \i este de ea. |n ceea ce \l privea pe J.D.,


el nu-[i f`cea sim]it` prezen]a, el \i bântuia doar gândurile.
Katherine suspin` [i strânse atât de tare un creion \ntre
degete, \ncât \l rupse \n dou`, chiar la mijloc. Se uit`
surprins` la cele dou` buc`]i [i suspin` din nou.
Cu siguran]`, pentru rezolvarea acestei situa]ii, fuga nu era
o solu]ie.
La sfâr[itul s`pt`mânii, \[i \nghesui \n ma[in` dosarele,
calculatorul portabil [i un modem [i se \ndrept` spre
Kodiak.

***

Luna iulie se anun]a deosebit de c`lduroas`. Afar`,


p`s`relele ciripeau \n pomi, iar parfumul florilor invadase
camera de la parter pe care Katherine [i-o amenajase ca
birou. Se refugia acolo câteva ore pe zi ca s` lucreze. Asta,
\n cazul \n care Iris nu hot`ra altceva. Era convins` c` sora
ei are nevoie de aer curat [i o antrena \n plimb`ri lungi, cât
putea de des.
|n dup`-amiaza aceasta, Iris lansase ideea amenaj`rii
unei gr`dini de zarzavat.
REVAN{~ AMAR~ 91

Voia chiar s` construiasc` un sistem de iriga]ii care s-o


lege de râul care traversa proprietatea. Bine\n]eles c` nu
neglija nici baia de n`mol, o alt` idee a lui J.D. ca s` atrag`
clientela dornic` s` s` destind` \ntr-un decor natural. Ea
lucra \nc` la realizarea unui amestec potrivit de argil` [i
diverse ierburi de leac.
J.D. [i Travis participau activ la toate aceste proiecte, iar
vocile lor r`sunau adesea, tulburând-o pe Katherine, care
oricum se concentra din ce \n ce mai greu. Suspin` [i \[i
\ndrept` aten]ia spre informa]iile pe care le ceruse
bibliotecii de specialitate din Denver. Cuvintele \i dansau
pe ecran \n ritmul râsetelor care veneau de afar`. Deodat`,
figura vesel` a lui Iris ap`ru \n dreptul ferestrei deschise:
– Hei, nu vii s` ne aju]i? Lucrezi de dou` ore. Uit` pu]in
de dosarele tale [i vino s` profi]i de vacan]`. E atât de
frumos!
Katherine surâse.
– Iris, nu-mi pot abandona to]i clien]ii, sub pretextul c`
am nevoie de o vacan]` prelungit`. Fii rezonabil` [i mai
las`-m` s` lucrez pu]in. |n caz contrar, voi fi obligat` s` m`
\ntorc la Denver.
– Te-a[ l`sa dac` a[ fi v`zut c` te-ai destins un pic. Dar
e[ti la fel de crispat` ca \n prima zi când ai venit [i nu te-am
auzit deloc râzând.
92 LOIS TESTERMAN

O mân` protejat` de o m`nu[` veche d`du la o parte


perdeaua [i J.D. ap`ru [i el. El se aplec` \nainte, ca Travis,
a[ezat pe umerii lui, s-o poat` vedea pe Katherine.
– E normal s` n-o vezi zâmbind, \i [opti J.D. lui Iris. Ea
nu [tie s` râd`. A uitat cum se face. A devenit la fel de
crispat` ca [i calculatorul ei.
Katherine tres`ri. Cuvintele batjocoritoare ale lui J.D.
nu o tulburar` atât de mult, cât vederea pieptului lui
bronzat. Cum \ndr`znea s` apar` astfel \n fa]a ei?
– Hei, Kat, vino s` vezi n`molul. Am terminat mic ...
Strânse din ochi [i ezit`.
– Mixtura, complet` bunicul lui.
Iris \l atinse cu cotul pe complicele ei:
– Propun s-o arunc`m acolo. Oricum trebuie s` \ncerce
cineva amestecul. Ce zici? O s` se \nve]e minte s` ne
priveasc` de sus.
Katherine s`ri \n picioare.
– Oh, nu!
Dar J.D. trecu imediat la fapte. I-l pas` pe Travis lui Iris
[i \nc`lec` fereastra.
– Iat` o idee bun`!
Katherine se \ncrunt`. Doar nu se va preta la jocul `sta
ridicol! Cu picioarele bine \nfipte \n podea, pumnii
preg`ti]i, \[i \nfrunt` din priviri adversarul.
REVAN{~ AMAR~ 93

J.D. era la doi pa[i ...


Cât era de frumoas`! Sub tricoul negru, \i ghiceai sânii
dulci [i rotunzi care se ridicau liberi. Ochii ei cenu[ii
aruncau fl`c`ri, iar el nu se putea \mpiedica s`-i admire. Ce
femeie! Putea s`-l doboare dintr-o singur` privire, a[a cum
tot ea \i putea deschide por]ile paradisului, cu o mângâiere
a degetelor ei lungi [i fine. Orice b`rbat ar fi fost dispus s`
a[tepte secole ca s`-i câ[tige favorurile. O fiin]`
excep]ional`.
– Haide, Katherine, \i zise cu o voce prea dulce ca s` fie
o provocare. Arat`-ne c` nu ]i-ai \ngropat sim]ul umorului
sub articolele Codului penal. Joac`-te cu noi!
– Ia-o \n bra]e, Poppy! \i strig` Travis de la fereastr`.
Katherine se d`du un pas \napoi.
– Fii atent la ce faci, J.D., o s` regre]i amarnic. Nu mai
suntem copii. Metodele mele de lupt` au devenit
necru]`toare.
– |ntotdeauna au fost! replic` el, surâzând. {i nu eram
un copil.
Str`b`tu cei câ]iva centimetri care \l separau de ea [i o
ridic` de la p`mânt, \nainte de a o duce afar`, la
sc`ld`toarea pe care o s`paser` \n p`mânt, \ntr-un col]
umbros al gr`dinii.
Katherine nu se l`udase.
94 LOIS TESTERMAN

|n cele câteva secunde, cât a durat ridicarea ei de la


p`mânt, se ap`ra ca un diavol, \nso]indu-[i loviturile cu
pumnii, cu expresii colorate, \mprumutate din vocabularul
marinarilor de curs` lung`.
|n sfâr[it, o l`s` u[or \n baia de n`mol, contemplându-i
silueta care se scufund` \n substan]a verzuie. F`r` s` mai
scoat` un sunet, Katherine \[i privea stupefiat` mâinile
murdare.
|n acest timp, Iris [i Travis, urma]i de Bubul, venir` mai
aproape. Copilul aplauda, s`rind \n sus, \ncântat de jocul
acesta inedit.
Deodat`, Katherine arunc` un pumn de noroi \n direc]ia
lui J.D. care \l primi \n plin` figur`, \n timp ce atacatoarea
se dezechilibr` [i c`zu \n genunchi \n n`mol. J.D. \ncepu s`
râd`, dar amu]i \n clipa \n care Iris \l impinse [i pe el \n
noroi.
Travis, care a primit noua ini]iativ` cu strig`te de
bucurie, s-a hot`rât brusc s` participe [i el la joac` [i s`ri \n
ciudata baie.
Doar Iris r`m`sese afar` [i râdea \n hohote, pân` ce v`zu
privirile amenin]`toare pe care i le aruncau sora ei [i J.D.
Atunci, se d`du prudent` câ]iva pa[i \napoi [i le spuse:
– M` duc s` aduc furtunul [i prosoape.
REVAN{~ AMAR~ 95

Katherine nu-[i mai amintea de când nu mai râsese atât


de mult. A fost mai \ntâi o b`taie grozav` \ntre cei trei
\nnoroia]i, apoi a urmat o partid` nebun` de stropit, pe
peluza gr`dinii. Iris [i Bubul se al`turar` [i ei distrac]iei, iar
când se reg`sir` \n jurul mesei pentru cin`, \n sfâr[it cura]i
[i cu hainele uscate, cu obrajii ro[ii de-atâta râs,
r`spândeau un parfum de o complicitate fericit`.
Katherine a surprins de mai multe ori privirile lui J.D.
\ndreptate spre ea. P`rea c` o observa pe ascuns, iar fa]a lui
exprima o mare uimire.
Ea \ns`[i era foarte surprins`, dincolo de cuvinte.
Auzindu-[i râsul, a fost obligat` s`-[i reprime o tres`rire
mirat`. Uitase sunetele acelea blânde [i cristaline. Uitase,
chiar [i tensiunea fizic` delicioas` pe care râsul \n hohote
i-o declan[a \n tot corpul. Mai târziu, \n pat, se gândi la
toate acestea [i i se f`cu fric`. |i reveneau \n minte
cuvintele [i avertismentele surorii ei. Era oare adev`rat c`
pân` acum \[i refuzase dorin]a de a tr`i din plin? Nu se mai
mul]umea doar s` traverseze lunile [i anii, omorându-se cu
munca pe care [i-o alesese [i care, departe de a o satisface,
se transforma, \ncetul cu \ncetul, \ntr-un fel de mormânt?
|ntr-un cuvânt, era ea sau doar umbra ei \ns`[i?
96 LOIS TESTERMAN

***

Katherine se trezi a doua zi diminea]` confuz` [i


indispus`.
Cerul era senin, soarele str`lucea [i vara f`cea natura s`
cânte. Dar toate aceste manifest`ri str`lucitoare ale lumii
din jurul ei, departe de a o reconforta, nu f`ceau decât
s`-i accentueze starea proast`. O team` profund` \i tulbura
inima [i sufletul. Nimic nu p`rea c` poate s`-i alunge
sentimentul de singur`tate [i nostalgie care o cuprinsese \n
ajun. Nici m`car salutul c`lduros al lui Iris, când intr` \n
buc`t`rie.
|ncins` cu un [or], aceasta muncise \nc` din zori \n fa]a
ma[inii de g`tit [i tocmai terminase s` pun` \n borcane
dulcea]a de zmeur` pe care o preg`tise cu mare pl`cere.
Katherine \[i turn` o cea[c` de cafea [i o privi \n timp ce
punea capacele fiec`rui borcan.
– Bine c` am terminat, declar` Iris cu buna ei dispozi]ie
cotidian`. Voi putea acum s` m` ocup mai serios de florile
mele. Trebuie ca totul s` fie gata pentru seara de
inaugurare. Oh, de câte ori m` gândesc la asta, \mi vine s`
REVAN{~ AMAR~ 97

sar de pe scaun [i s` bat din palme ca o feti]`. Ce idee


minunat`, nu crezi? S` organiz`m o sear` costumat` pe o
tem` atât de romantic`. Doar numele [i m` \ncânt`: "Jocuri
interzise din secolul al XIX-lea." Misterios, tulbur`tor [i
teribil de excitant \n acela[i timp, nu crezi?
Se \ntrerupse când remarc` aerul moroc`nos al surorii
ei.
– Ceva nu merge, Kat? se nelini[ti ea.
Katherine suspin`:
– Nu, nu. N-am dormit prea bine.
– Nu po]i sc`pa, de la o zi la alta, de o oboseal`
acumulat` \n timp. Ai \nc` nevoie de mult` odihn` [i, mai
ales, de o via]` s`n`toas`, s` respiri aerul curat al mun]ilor
no[tri. Baia de n`mol de ieri a fost primul pas \n aceast`
direc]ie. Oh! nu mai face ochii mari! Te-ai amuzat ca [i noi,
chiar dac` azi refuzi s` recuno[ti.
|n sfâr[it ...
Se \ntrerupse o clip`.
– Dac` biata mea iap` nu ar fi fost atât de b`trân`, ai fi
putut s` c`l`re[ti pu]in.
P`ru s` se mai gândeasc`.
– Dar , dac` stau [i m` gândesc, de ce nu i-ai cere lui
J.D. s`-]i \mprumute calul lui? Sunt sigur` c` ar face-o.
– Nu, mul]umesc, o \ntrerupse cu asprime Katherine.
98 LOIS TESTERMAN

Iris o privi cu aten]ie, \nainte de a continua:


– Era doar o idee. Sincer, Kat, nu \]i \n]eleg
\nc`p`]ânarea \n ceea ce-l prive[te. Nu po]i nega
contribu]ia lui important` la dezvoltarea afacerii mele, \nc`
de la \nceputul asocierii noastre. Este, pur [i simplu, un
geniu \n marketing. Nu a[ fi avut nociodat` ideea s` m`
folosesc de legenda lui Abigealle, ca s`-mi transform
pensiunea. S-o transform \ntr-un loc de vilegiatur`,
amestecând luxul, istoria [i serviciile unui centru de
recuperare pentru cei stresa]i.
Ca de fiecare dat` când vorbea despre proiectele ei, Iris
se entuziasma, ochii \i str`luceau, [i bine\n]eles, nu pierdea
ocazia s` lanseze un cor de laude la adresa lui J.D. [i a
felului \n care se interesa de firm`. F`r` s` uite rolul lui de
bunic iubitor care nu ezita, \n ciuda responsabilit`]ilor sale
de conduc`tor al unui imperiu financiar, s`-[i fac` timp ca
s`-[i duc` nepotul la pescuit sau \n drume]ie cu cortul, \n
mun]i. Dac` trebuia s-o crezi, J.D. era b`rbatul ideal [i
Katherine \ncepuse s` g`seasc` suspect` metoda lui Iris de
a-l ridica tot timpul \n sl`vi.
– Iris, am obosit s` te tot ascult cum \mi reci]i lista
virtu]ilor nenum`rate ale lui J.D. Sincer , m` tot \ntreb dac`
nu cumva vrei s` m` arunci \n bra]ele lui.
REVAN{~ AMAR~ 99

– E o partid` bun`, Kat drag`, \i replic` Iris f`r` s`


cedeze. Statur` frumoas`, surâs frumos, inteligent [i, \n
plus, cu sim]ul umorului. Sunt sigur` c` nu exist` nici o
femeie \n via]a lui [i el [tie precis cum s` se poarte cu ele.
Atâtea calit`]i pre]ioase, pentru cine caut` un so] bun.
|n ciuda proastei dispozi]ii, Katherine nu se putu
\mpiedica s` nu zâmbeasc` de candoarea surorii ei.
– Iris, po]i renun]a la acest discurs. Nu sunt interesat`.
Nu numai c` nu caut un so], dar dac` ar fi cazul, crede-m`,
J.D. n-ar avea nici o [ans` s` apar` pe lista pretenden]ilor
mei. {i sper ca nici tu s` nu ai astfel de idei, pentru tine
\ns`]i.
Râsul lui Iris izbucni vesel.
– Sunt prea ocupat` cu fantoma lui Abigaelle,
deocamdat`. Vom vedea, mai târziu.
Lu` un co[ [i-l umplu cu borcane de dulcea]`.
– O s` le duc lui J.D. [i Travis. N-ai vrea s` fii atât de
dr`gu]` [i s` le duci pe celelalte \n pivni]`?
Katherine se ridic` [i \[i strânse cordonul capotului de
m`tase.
– Cum s` nu. M` ocup eu de ele.
Lu` un co[ pe care-l umplu cu borcanele de dulcea]`
r`mase pe mas` [i ie[i pe verand`, \n urma surorii ei.
Pivni]a se afla \n spatele casei. Deschise u[a veche de lemn,
100 LOIS TESTERMAN

p`trunse \n spa]iul \ntunecat [i pip`i peretele \n c`utarea


\ntrerup`torului. Când \l g`si, \n sfâr[it, ap`s` butonul, dar
lumina nu se aprinse. Mai \ncerc` o dat`, dar degeaba.
– Ei poftim, nimic nu merge cum trebuie \n casa asta.
|n ceea ce-l prive[te pe acest antipatic, ar face mai bine s`
revizuiasc` instala]ia electric`, \n loc s` se foloseasc` de
fantome \n scopuri comerciale.
– Acest antipatic? \ntreb` un glas ironic pe care
Katherine \l recunoscu imediat.
F`cu un pas \napoi [i u[a se trânti \n spatele siluetei
\nalte a lui J.D., l`sându-i \n \ntuneric. Cuprins` de panic`,
Katherine \ncremeni, \n timp ce inima i-o luase razna.
G`si \n sfâr[it clan]a u[ii [i ap`s` cu putere. Dar u[a grea nu
se deschise. Se pare c` z`vorul se \nchisese singur, pe
dinafar`. Era prizonier`.
– Iris!
– Pe cine am deranjat, Kat drag`? relu` vocea t`r`g`nat`
a lui J.D., foarte aproape de ea.
Katherine tres`ri din nou. |nnebunit`, \ntinse mâinile
\nainte [i acestea atinser` pieptul larg [i tare al du[manului
ei.
Doamne, unde se afla? Unde era lumina? Spa]iul? Aerul?
Va \nchide ochii [i când \i va deschide, se va afla cu
siguran]` \ntr-o sal` de tribunal bine luminat`, cu spa]iu
REVAN{~ AMAR~ 101

suficient \n jurul ei [i cu prezen]a lini[titoare a


judec`torului [i a jura]ilor.
– Nu v`d nimic, murmur` cu glas r`gu[it. Nu te apropia
de mine.
– De ce nu? E mai tentant acum. Nu vei [ti unde s`
love[ti.
Femeia se d`du \napoi, pân` atinse cu spatele rafturile
pentru alimente.
– Chiar dac` nu v`d, tot a[ putea s`-]i fac r`u, \ncerc`
s`-[i fac` singur` curaj.
Era \n]epenit` de fric`. |ntotdeauna spa]iile \nchise [i
\ntunecate o \nsp`imântau.
– Tremuri ca o frunz`, murmur` J.D. apropiindu-se de
ea.
Katherine nici m`car nu mai avu puterea s`-l resping`.
Oricât de inacceptabil` era ideea, se sim]ea u[urat` c`
poate conta pe prezen]a lui J.D. Singur`, ar fi fost doborât`
de spaim`.
– J.D., ai f`cut special s` r`mânem \nchi[i aici?
– Bine\n]eles c` nu! Te-am v`zut intrând [i \ncercând s`
aprinzi lumina. Cum n-ai reu[it, am venit s` te ajut.
Cuvintele tale mi-au atras aten]ia, am intrat [i ... cuno[ti
urmarea.
102 LOIS TESTERMAN

|n timp ce vorbea, o atrase u[or spre el, iar Katherine se


ag`]` de c`ma[a lui. Cel pu]in cu el era \n siguran]`, \n
mijlocul \ntunericului acesta \nsp`imânt`tor.
– Doamne, J.D. mi-e groaz` de spa]ii \nchise. Nu pot
respira.
Bra]ele lui J.D. o cuprinser` \n c`ldura lor lini[titoare.
– E oribil, relu` ea, cu fa]a sprijinit` de pieptul lui. Crezi
c` Iris a sc`pat de to]i [oarecii?
– Precis, \ngerul meu. Singurele fiin]e din aceast`
pivni]` suntem noi amândoi ... [i, ai dreptate, e oribil.
Ca s-o mai lini[teasc`, \[i sprijini b`rbia pe capul ei, \n
timp ce ea \[i strecur` bra]ele \n jurul taliei lui. Cum frica
ei ira]ional` \ncepuse s` dispar`, Katherine \ncepu s` caute
cu disperare un subiect de conversa]ie, care s`-i permit`
s`-[i recapete sângele rece [i, de ce nu, poate chiar s`-l
atace pe salvatorul ei, vinovat de a o fi prins \n flagrant
delict de sl`biciune. O dat` \n plus, Iris \i reveni \n minte.
– Trebuie s` \ncetezi s-o mai antrenezi pe Iris \n
proiectele tale abracadabrante, J.D. Oferta mea de a-]i
cump`ra partea e \nc` valabil`.
– Katherine, taci [i \mbr`]i[eaz`-m`! Te doresc.
Aceste cuvinte, rostite cu o voce r`gu[it`, murir` pe
buzele lor unite, \n clipa \n care J.D. se aplec` u[or [i
lacom, capturând gura femeii.
REVAN{~ AMAR~ 103

Katherine trebui la \nceput s` cedeze [ocului acestei


agresiuni \ndr`zne]e, apoi se l`s` prad` propriei dorin]e.
Deja, J.D. o s`ruta tot mai ap`sat, [i ea \i r`spunse cu
pasiune.
– J.D., murmur` ea, \ntr-un suspin.
– Nu vorbi. Nu te gândi la mâinile mele, \i spuse
desf`cându-i capotul.
Bucata de m`tase c`zu la picioarele lor [i palmele mari
[i calde ale lui J.D. alunecar` de-a lungul gâtului
Katherinei, \ntârziindu-i pe umeri, \nainte de a \ndep`rta
\ncet bretelele sub]iri ale c`m`[u]ei de noapte, care c`zu [i
ea pe podeaua pivni]ei, \n timp ce femeia tremura de
dorin]`. J. D. \[i relu` \ncet explorarea corpului gol,
mâinile lui nebune r`t`cindu-se pe pielea care palpita.
Când \i \ndep`rt` c`ma[a, Katherine ar fi vrut s` protesteze,
dar corpul, instinctul ei, nu au ascultat-o. |[i puse buzele
fierbin]i pe pieptul lui, smulgându-i un geam`t \nfiorat, \n
timp ce o \mbr`]i[a.
– J.D., Dumnezeule, J.D., f` ceva ... murmur` ea f`r` s` vrea.
– Trece-]i bra]ele \n jurul gâtului meu, \i spuse el, la fel
de \nfiorat.
F`r` s` gândeasc`, ea se supuse, iar el o ridic`. Imediat,
Katherine \l \nl`n]ui cu picioarele pe care [i le sprijini de
[oldurile lui.
giannijollys
104 LOIS TESTERMAN

J.D. sim]ea cum \[i pierde capul. Nu voia s` fac`


dragoste acolo. Nu a[a.
Dar, \nainte de a g`si curajul s` se elibereze din aceast`
\ncle[tare, voia s-o ating`, s`-i guste pielea. |[i l`s` buzele
s` coboare \ncet pe gâtul ei, \ntârzie pu]in pe un sân,
c`ruia \i lu` sfârcul \ntre buze, mu[cându-l u[or.
Katherine \[i d`du capul pe spate, prad` unei febre care
\i anula orice voin]`. Sim]ea confuz c` se \ndrepta c`tre
inevitabil, dar f`r` s`-[i dea seama cu adev`rat de aceasta.
Acum nu mai contau decât s`rut`rile lui J.D., for]a [i
dulcea]a buzelor lui, mâinile lui care alunecau pe corpul ei,
descoperindu-i intimitatea. Acest curaj delicios o f`cu s`
tremure. Ame]it`, se auzi mai \ntâi gemând, apoi ]ipând, \n
timp ce [oaptele arz`toare ale b`rbatului o \nso]eau prin
furtuna sim]urilor, ducând-o tot mai sus \n aceast`
dezl`n]uire de pl`cere. |n sfâr[it, corpul ei explod`, \nainte
de a se topi dulce \ntr-o lini[te [i o fericire absolute.
Trecu destul de mult timp pân` s`-[i dea seama unde se
afla. J.D. era a[ezat pe p`mânt [i o ]inea \n bra]e, strâns
lipit` de el.
– Doamne! murmur` ea.
J.D. \i lu` capotul de pe jos [i o acoperi, tandru.
– }i-e bine?
REVAN{~ AMAR~ 105

|n loc de r`spuns, murmur` ceva, \nc` ame]it` de ceea


ce se \ntâmplase.
– Cu atât mai bine, relu` el.
Lipit` de el, Katherine \i sim]ea for]a dorin]ei nest`vilite
[i se cuib`ri la pieptul lui, mai aproape.
– Kat, dac` nu \]i revii, nu mai r`spund de mine. O s`
st`m cumin]i de vorb`, de acord?
Femeia \[i sprijini capul de um`rul lui puternic,
sim]indu-se \n siguran]`. Lâng` urechea ei, inima
b`rbatului b`tea sacadat [i ea se l`s` leg`nat` de ritmul ei
lini[titor.
Ce bine \i era! Dac` ar fi putut s` dureze o ve[nicie ...
– Kat, vorbe[te-mi despre tine [i Jim. Vorbe[te-mi
despre c`snicia voastr`. Surprins`, Katherine \n]epeni,
J.D. sim]i [i o strânse mai puternic.
– Am dreptul s` [tiu.
– Nu ai nici un drept, J.D.
Via]a ei cu Big Jim le apar]inuse doar lor. Dac` ar fi
vorbit cu J.D. despre asta, dac` i-ar fi m`rturisit natura
exact` a rela]iei cu so]ul ei ... Nu trebuia s` afle niciodat`.
Trebuia s` continue s` cread` minciuna enorm` [i
grosolan` pe care i-a servit-o cândva, ca s` se r`zbune pe el
c` a gonit-o.
106 LOIS TESTERMAN

– E[ti o tor]` incandescent` \n mâinile mele, Kat drag`,


relu` J.D. Nici nu-]i \nchipui cât de mult \mi place ...
Katherine \i impinse cu putere mâna care \i mângâia
um`rul.
– Te rog s` renun]i la tonul `sta languros. Nu am de
gând s` cad iar \n capcana ta.
– Nu-mi amintesc s` fi rezistat prea mult ... Spune-mi,
frumoasa mea voluptuoas`, era la fel cu Jim? o \ntreb` el,
strângând-o din nou \n bra]e.
Nu-i r`spunse, dar t`cerea ei vorbi mai mult decât cea
mai clar` m`rturisire. J.D. o \mbr`]i[` cu infinit` tandre]e.
– Exact ce am crezut, murmur` el.
Urm` o t`cere lung`, \n timp ce, pierdu]i \n gândurile
lor, cei doi r`maser` \mbr`]i[a]i.
– De ce tocmai tu? \ntreb` Katherine, dintr-o dat`.
– De ce nu? replic` b`rbatul.
|ncepu s`-i mângâie spatele prin m`tasea capotului.
– Atunci, Kat, \[i \ncepu el confesiunea, nu aveam ce
s`-]i ofer. Aveai toat` via]a \naintea ta, promisiunea unei
cariere frumoase.
T`cu, [i amintirile trecutului \i \nv`luir` \n parfumul lor
nostalgic [i dureros.
– Am \nsemnat ceva pentru tine? \ntreb`, de-abia auzit,
Katherine.
REVAN{~ AMAR~ 107

Urm` o t`cere care \i p`ru f`r` sfâr[it. Nu-i era deloc


mil`?
|ntr-un târziu, \i r`spunse, cu glas \nc`rcat de emo]ie:
– Da, ai \nsemnat cu-adev`rat.
Aproape imediat, ca [i cum s-ar fi temut s` se aventureze
pe acest teren periculos, b`rbatul readuse \n discu]ie
subiectul care \l interesa cel mai tare: Jim Kelly. Jim [i
rela]ia lui cu Katherine. Jim [i motivele profunde, reale, ale
acestei c`s`torii care aproape c` \l f`cuse s`-[i piard`
min]ile.
– Cum de n-a]i avut copii?
– Nu te prive[te!
– Dac` ai fi fost so]ia mea, am fi avut, crede-m`, o liot`
de neastâmp`ra]i, care ar fi fost nebuni dup` tine, ca
Travis.
Katherine \nchise ochii. B`ie]ei? Mici cowboy cu p`rul
negru [i gene lungi, \ntoarse? Imaginea dulce, adorabil`, \i
\ntârzie \n suflet, \nainte de a o respinge ferm.
– Nu v`d ce motiv am avea s` ne lans`m \n supozi]ii
nerealiste, gr`i avocata.
– Nerealiste? murmur` cu glas blând J.D. Din contr`.
F`r` s` ne gândim, am putea fi mâna]i de un elan de
pasiune [i ...
– Taci! \l \ntrerupse ea emo]ionat`.
108 LOIS TESTERMAN

– Dulcea, delicioasa mea Katherine, cât a[ vrea s` te


privesc acum! Ochii t`i sunt atât de expresivi! Când vom
face dragoste, vom l`sa luminile aprinse.
Katherine \ncepu s`-[i aud` b`t`ile tot mai accelerate ale
inimii. Noroc c` \n clipa aceea s-a auzit vocea lui Iris, nu
departe de u[a pivni]ei.
– Kat?
Se ridicar` [i \[i puser` \n mare vitez`, ]inuta \n ordine.
– Da, Iris. Suntem aici! strig` b`rbatul, dup` câteva
clipe. |n pivni]`!
Aproape imediat se deschise u[a grea din lemn [i \n
lumina orbitoare a zilei ap`ru figura contrariat` a lui Iris. {i
mutri[oara, la fel de surprins` a lui Travis, \i privea
curioas`.
– Ce face]i aici? exclam` Iris.
– U[a s-a \nchis \n spatele nostru [i z`vorul s-a blocat pe
dinafar`, se lans` J.D. \n explica]ii.
Iris \[i studie sora: cu p`rul desf`cut, Katherine avea
obrajii ro[ii [i capotul \mbr`cat pe dos.
– V`d. |nc` una din ispr`vile lui Abigaelle, cu siguran]`.
Incapabil` s` suporte privirea ironic` a surorii ei,
Katherine trecu prin fa]a lor, cu capul sus [i aproape
alergând pân` la veranda care ducea la camera ei. Cu
tâmplele zvâcnind prad` unei confuzii totale, se arunc` pe
REVAN{~ AMAR~ 109

pat [i \[i ascunse fa]a \n pern`. Dar amintirea fierbinte a


scenei pe care tocmai o tr`ise, nu-i d`dea pace, continuând
s-o tulbure.
Tremura gândindu-se cum \[i \nfipsese unghiile \n
carnea lui J.D. Avusese nevoie de sprijinul lui \n clipa \n
care fl`c`rile amenin]au s-o devoreze. Atâta nevoie de el ...
– Nu! strig` \ntr-un hohot disperat. Nu! N-am nevoie de
J.D.MacLean!
Mai târziu, observ` c` \[i uitase c`ma[a de noapte \n
pivni]`. Precis Iris o g`sise, [i nu va pierde ocazia s`-i
fluture pe sub nas proba incriminatoare.
Ce va face?
Ce se va \ntâmpla cu ea?
Capitolul 7

– A fost obligat` s` plece \n zori, \i spuse Iris lui J.D. a


doua zi diminea]`. |n biletul pe care l-a l`sat, promite c` va
telefona [i c` se va \ntoarce.
– Poppy o s-o aduc` \napoi pe Kat! o anun]` \ncrez`tor
Travis, \n timp ce-[i [tergea boti[orul plin de dulcea]`.
Ultimele s`pt`mâni petrecute cu bunicul lui, care \l
\nconjurase cu grij`, dragoste [i siguran]`, \ncepuser` s`-i
redea b`ie]elului vitalitatea [i voio[ia pe care dispari]ia
brutal` a p`rin]ilor lui i le luase.
– Poppy spune, urm` el cu glas vioi, c` noi, b`rba]ii
MacLean, nu ne l`s`m femeile s` fug` atunci când au o
problem`. Poppy spune ...
REVAN{~ AMAR~ 111

J.D. \i ciufuli p`rul [i-l strânse \n bra]e, \nainte de a-l lua


pe genunchi [i de a-l avertiza:
– Aten]ie, pu[tiule. Poate c` Iris este o spioan` \n solda
femeilor, \i [opti cu glas de conspirator. Nu ne dezv`luim
toate secretele, de acord?
Iris ridic` din umeri [i \n timp ce umplea cana lui J.D. cu
cafea, \i asigur`:
– Nu sunt spioan`, sunt un observator impar]ial.
Po]i s`-mi spui orice, Travis. Ce a mai spus Poppy?
J.D. ridic` amenin]`tor din sprâncene.
– Nu mi-am ]inut gura când ni[te urechi micu]e, \n loc
s` doarm`, au ascultat.
Adev`rul era c` nu reu[ise s` doarm` deloc [i auzise
ma[ina Katherinei demarând \n zori.
– Poppy spune c` a plecat ca s` se ascund`, dar este
inutil, relu` copilul.
– Travis drag`, destul, murmur` J.D.
– {i când o s-o g`seasc`, o s` se ocupe de ea ...
{trengarul ezita, \ncruntându-se.
– ... [i de caracterul ei dificil, \ncheie triumf`tor.
Iris pufni \n râs, ceea ce \i aduse o privire ucig`toare din
partea lui J.D.
– Eram sigur`. Când i-am g`sit mesajul, azi-diminea]`,
am b`nuit c` plecarea ei are leg`tura cu tine. Nu [tiu \nc`
112 LOIS TESTERMAN

dac` ai \nvins-o pe sora mea, J.D., dar dac` ai reu[it, jos


p`l`ria.
– Nu te amesteca, Iris, bâigui J.D., c`ruia aceast`
conversa]ie \i f`cea r`u.
Travis nu mai avea astâmp`r la el \n bra]e, a[a c` \l l`s`
s` coboare.
– Fugi la baie, fiule, nu voi pleca f`r` s` ne lu`m
r`mas-bun.
Când au r`mas singuri, Iris \l asigur` surâzând:
Po]i s` r`mâi cât vrei la Denver. Travis [i cu mine avem
ce s` facem ...
– Scute[te-m` te rog de manevrele tale de mijlocitoare,
\i spuse cu oboseal` \n glas. {tii foarte bine c` trebuie s`
merg la Denver pentru afaceri. Poate c` o s-o vizitez pe sora
ta, sau poate c` nu.
Surâsul cu care \i primi Iris obiec]iile, \l irit` de-a binelea.
– Iris, nu [tiu ce inten]ii ai, dar uneori nu sunt sigur c`
sunt de acord cu ele.
– Eu nu fac nimic, m` mul]umesc doar s` urm`resc
povestea, remarcând \n acela[i timp, grija [i energia
desf`[urat` de fantoma lui Abigaelle, ca s` gr`beasc` pu]in
lucrurile. Sincer, dac` ea nu ar fi fost \n preajm`, ca s` v`
\mping` \n pivni]a f`r` lumin`, a]i fi fost ca doi câini, gata
s` sar` unul la altul.
REVAN{~ AMAR~ 113

– Fantoma lui Abigaelle! Sigur c` da! Se pare c` [i-a g`sit


\n tine o asistent` de prim rang. Tu nu \i a[tep]i ordinele, i
le anticipezi.
Figura lui Iris deveni serioas`, \n timp ce se a[ez` la
mas`, \n fa]a lui.
– Trebuia s` intervin` cineva. Ave]i nevoie unul de altul,
dar v` \nc`p`]âna]i s` nu observa]i asta. Katherine era pe
punctul de a avea o c`dere nervoas`, iar tu ai fi devenit un
fel de c`lug`r, mai b`trân decât e[ti \n realitate. Sunte]i
f`cu]i unul pentru altul. Ceea ce v` trebuia, era un mic
brânci al destinului.
J.D. se holba la ea, vizibil uluit de descoperirea pe care
o f`cuse.
– Vrei s` spui c` tu ai tras sforile de la \nceput?
– Nu a fost greu deloc. A fost suficient s` v` aduc fa]` \n
fa]` [i scânteile au izbucnit singure.
– Katherine [tie?
– Nu, [i n-ai de ce s`-i spui. Nu sunt prea sigur` c` m-ar
ierta, dac` ar afla.
F`cu o scurt` pauz` \nainte de a-[i continua
m`rturisirea.
– {tiu c` nu totdeauna e bine s` te amesteci \n via]a
altora, dar Kat este sora mea [i era \ntr-o pas` proast`.
Eram chiar \ngrijorat` din cauza asta. Când ai reap`rut,
114 LOIS TESTERMAN

acum câteva luni, m-am gândit c` e mâna destinului. Nu


cost` dac` \ncerc`m. Acum [tiu c` am avut dreptate s`-mi
urmez instinctul. Katherine are nevoie de tine. E rândul t`u
s`-]i joci cartea. Ia-o \ncet, asta-i tot. Tocmai este pe
punctul de a-[i da seama de adev`ratele ei sentimente fa]`
de tine.
|n ciuda uimirii profunde, J.D. o ascultase f`r` s`
clipeasc`.
A[adar, \nc` de la \nceput, manipulatorul fusese
manipulat! {i culmea ironiei, situa]ia era aproape hazlie.
El, marele artizan al formidabilei lui r`zbun`ri, el care
credea c` are toate c`r]ile \n mân`, descoperea dintr-o dat`
c` \n tot acest timp nu fusese decât un pion, manevrat cu
mân` de maestru pe tabla de [ah a lui Iris!
|n alte condi]ii, descoperirea l-ar fi \nfuriat teribil.
Acum, \ns`, \i venea s` râd`.
Katherine avea nevoie de el. |l a[tepta. Nu [tia \nc`,
orbit` ca [i el de orgoliu. C`ci [i de data asta, Iris a apreciat
exact. {i unul [i cel`lalt erau f`cu]i din aceea[i past` dur`
[i rebel`, care nu putea fi modelat`.
Acum nu mai avea nici o importan]`. Iris tocmai i-a dat
toate atuurile. |[i jucase rolul [i acum era timpul s` se
retrag` \n umbr`. Era rândul lui s` preia [tafeta!
REVAN{~ AMAR~ 115

Ridic` ochii spre Iris, [i surâsul pe care \l schimbar` era


\nc`rcat de cea mai frumoas` complicitate care a legat
vreodat` doi prieteni.

***

|n aceea[i zi, mai târziu, Katherine se r`sturna


suspinând, \n fotoliul ei confortabil. Evan Dobrinski, unul
din asocia]ii cabinetului, \i solicitase o \ntrevedere \n
leg`tur` cu un dosar. Mandy avea tone de coresponden]`
de semnat, f`r` s` mai discute de completarea agendei cu
programul \ntâlnirilor. Un antreprenor imobiliar amenin]a
s` demoleze casa unei doamne \n vârst` ... {i lista nu se
termina aici.
Nu reu[ea s` se concentreze deloc.
Din cauza lui J.D. MacLean. Mereu [i mereu J.D.
{i pentru a "n"-a oar`, se \ntreba de ce.
De ce el? De ce nu era altul? Evan, de exemplu. Era un
b`rbat frumos, avocat str`lucit [i o invitase de mai multe
ori s` ias` \mpreun`. |n zadar. Nu o interesa. De fapt, n-o
interesase nimeni niciodat`. Cu excep]ia lui J.D., cândva [i
Big Jim, bine\n]eles. Dar cu el, lucrurile au stat altfel. El a
116 LOIS TESTERMAN

f`cut-o s` se simt` bine, a iubit-o, a \nconjurat-o \ntr-un


voal de siguran]` [i de tandre]e, care i-a permis s` mearg`
mai departe, dup` ruptura de J.D.
{i \ncet, pentru c` a [tiut s-o iubeasc` f`r` s-o sufoce,
s-o protejeze respectâdu-i \n acela[i timp independen]a, a
r`spuns, pân` la urm`, dragostei lui. Fusese fericit`. Pân`
la moartea lui. Atunci, vechii demoni, care se ]inuser` la
distan]` \n tot acest timp, au n`v`lit imediat asupra ei. |ncet
[i pe ascuns, i-au furat lini[tea sufleteasc`, somnul [i chiar
pl`cerea de a tr`i.
Atunci, ca s` \ncerce s` uite, s-a aruncat \n munc`,
ag`]ându-se de acest colac de salvare, ca s` nu se scufunde.
Asta a durat opt ani. Pân` la \ntoarcerea lui J.D., când
acest univers foarte fragil, s-a tulburat din nou.
Acum se gândea cum a plecat din Kodiak [i din casa
surorii ei, \n aceast` diminea]`.
A fugit ca o hoa]`, nici mai mult, nici mai pu]in. A fugit
departe de J.D. A fugit ca s` pun` cât mai mult` distan]`
\ntre ei. Acest gând i-a smuls o grimas` [i a rupt [i creionul
pe care \l avea \ntre degete. Al [aptelea. |nainte de a lua un
al optulea creion \ntreg, se uit` la cele dou` buc`]i, erau
egale.
Fugise pentru c` nu putea s` suporte ideea c` el
descoperise atât de u[or punctul vulnerabil din plato[a pe
REVAN{~ AMAR~ 117

care [i-o ]esuse cu greu, \n to]i ace[tei opt ani. |n prezen]a


lui se sim]ea slab`. Uita totul \n clipa \n care o lua \n bra]e.
O v`zuse râzând, o v`zuse plângând. {i mai ales o
consolase. Iar ea l-a l`sat s-o fac`!
Cu al optulea creion rupt, ca [i celelalte, exact \n mijloc,
Katherine deschise interfonul.
– Am redus bugetul rechizitelor de birou, sau ce?
\ntreb` cu asprime. Adu-mi creioane.
– Da, doamn`, \i r`spunse Mandy. Ave]i o vizit` ...
U[a se deschise larg [i J.D. p`trunse \n camer`! |mbr`cat
\ntr-un costum de m`tase gri [i cu un surâs devastator.
– Bun` ziua, domni[oar` Kat, o salut` cu glas grav [i
armonios, \nainte de a \ncuia u[a biroului.
Se \ndrepta spre ea f`r` s` par` stânjenit de s`cule]ul
din plastic plin cu ap`, \n care \notau doi pe[ti[ori ro[ii, pe
care \l ducea \ntr-o mân` [i nici de imensul buchet de
trandafiri cu margarete, din cealalt` mân`. Rezolv` imediat
problema: a[ez` pe[tii pe birou, arunc` buchetul spre
Katherine [i profitând de faptul c` ea s-a \ntins s` prind`
florile, o ridic` rapid \n bra]e [i se a[ez` \n locul ei. A[a c`,
pân` s` \n]eleag` ce se \ntâmpl`, Katherine se trezi a[ezat`
confortabil pe genunchii lui J.D..
Acesta o contempl` \ndelung, \nainte de a o \mbr`]i[a.
– Credeam c` e[ti o lupt`toare, \i spuse.
118 LOIS TESTERMAN

De ce ai plecat atât de repede?


Katherine tot \ncerca s` se adune dup` intrarea lui
zgomotoas`, dar b`rbatul era prea aproape de ea [i, mai
r`u, se purta ca un \nving`tor. Protest` vehement.
– Pleac` imediat.
|ncerc` s` se ridice, dar, sub m`nu[a de catifea, pumnul
lui J.D. era de fier!
– Nu \ncerca niciodat` s` p`c`le[ti un vân`tor priceput,
\i murmur` cu blânde]e. |]i va lua urma imediat.
J.D. arunc` o privire prin \nc`pere, apoi continu`
inflexibil:
– Ai sim]it nevoia urgent` s` vii ca s` te refugiezi \n
coconul protector al amintirilor tale cu Big Jim ? Crezi c`
asta este solu]ia problemei?
– Nu am decât o problem`, \l \nfrunt` Katherine, sper s`
scap cât mai repede posibil de ea. D`-mi imediat drumul!
Dar J.D. o strânse mai tandru la piept [i-i murmur`
dulce la ureche:
– Taci. Travis a ]inut neap`rat s`-]i trimit` doi din
pe[ti[orii lui ro[ii, dar s`r`cu]ii de ei sunt epuiza]i acum.
Nu cred c` au suportat prea bine turbulen]ele care ne-au
chinuit la aterizarea \n Denver. A[teptând sosirea
acvariului, s` discut`m calm. Dup` aceea po]i s` strigi cât
vrei. De fapt, Travis \]i mai trimite ... oare cum a spus?
REVAN{~ AMAR~ 119

Ah, da, trei mii de milioane de pupici mari.


Katherine tres`ri când buzele lui J.D. se a[ezar` pe
obrazul ei, ca s` coboare apoi spre gât.
– J.D., ce faci tu aici, de fapt?
B`rbatul, surprins, \[i ridic` ochii spre ea.
– Cât` neaten]ie! exclam` el. Am uitat ceea ce era mai
important.
Lu` un trandafir din buchetul pe care femeia \nc` \l mai
]inea \n bra]e, \l mirosi [i i-l \ntinse.
– Am venit s`-]i fac curte.
Katherine lu` floarea [i o apropie de obraz, din instinct.
– S`-mi faci curte, repet`, p`rând c` nu \n]elege.
– {tiu c` nici tu nici eu nu ne-o dorim, cel pu]in \n mod
con[tient, dar via]a ne rezerv` adesea surprize stranii. Nu
putem s-o dezam`gim, nu-i a[a?
Privi lacom buzele ei [i continu`:
– A face curte este poate un obicei demodat, dar a[a
\n]eleg eu s` te recuceresc. Bine\n]eles c` m` a[tept la o
rezisten]` puternic` din partea ta, cu atât mai mult cu cât
e[ti persoana cea mai pu]in romantic` pe care mi-a fost dat
s-o \ntâlnesc vreodat`. Dar am inten]ia s` lupt [i s` câ[tig.
|[i afund` privirea \n cenu[iul ochilor Katherinei.
– Nu ai fi reac]ionat \n felul \n care ai f`cut-o \n bra]ele
mele dac` nu ai fi sim]it ceva, cât de pu]in, pentru mine.
120 LOIS TESTERMAN

Nu-]i cer mai mult, deocamdat`. Te previn, atâta tot.


– M` previi? repet` Katherine, \n timp ce J.D. \[i apropia
fa]a de a ei.
– |mi apar]ii, \i murmur` lâng` buze. E[ti a mea, o [tii
prea bine. Nu ne r`mâne decât s` punem câteva detalii la
punct. Ca acela de a-l \ndep`rta definitiv pe Jim din via]a
noastr`. {i, ca s` \ncepem, o s` pleci din casa lui. Nu-]i po]i
petrece tot restul zilelor tale ca o v`duv`. Eu nu te voi ajuta
deloc. Tu e[ti cea care decizi ce \]i dore[ti s` p`strezi [i ce
nu. Dar nu mai vreau fantoma lui \ntre noi.
– Chiar crezi c` po]i cu adev`rat s` intri \n biroul meu [i
s`-mi ordoni cum s`-mi tr`iesc via]a? izbucni Katherine.
S`rutul pe care i-l d`du o emo]ion` foarte tare, \ncerc`
s` se st`pâneasc` \n timp ce inhala parfumul trandafirilor
care erau strivi]i de corpurile lor.
|n sfâr[it, J.D. [i-a ridicat capul [i se privir` mult, timp \n
care el p`ru satisf`cut de tulburarea pe care i-o provocase.
Lu` apoi buchetul din bra]ele Katherinei [i-l a[ez` pe
birou. Era mul]umit, situa]ia evolua a[a cum spera el.
– Bun. {i acum, c` suntem de acord, ce-ai zice s` cinezi
cu mine \n seara asta? Am putea discuta despre o
posibilitate de a o scoate pe Iris din ghearele mele.
Katherine trebui s` se ab]in` ca s` nu izbucneasc` \n râs.
Ah, trebuia s` recunoasc`, este abil! Un gest romantic,
REVAN{~ AMAR~ 121

pentru a o tulbura, câteva ordine date ca din gre[eal` [i o


concluzie, momeala cu care [tia c` o va prinde.
Da, J.D. se autodep`[ise.
Ei bine, dac` el depune atâta efort ca s-o atrag` \n plasa
lui, de ce s`-l refuze? O s` intre [i ea \n joc!
Aprob` din cap [i se ridic` din bra]ele lui, f`r` s` fie
\mpiedicat`, de data aceasta.
– De acord.
– O sun pe secretara ta ca s` stabilim \ntâlnirea.
Se ridic` [i el [i o urm` spre u[a pe care femeia o
descuie, cu un gest sec.
– Doar un mic sfat, J.D., \i spuse f`r` s` se poat`
\mpiedica, dac` nu s` \ncline balan]a \n favoarea ei m`car
s`-i restabileasc` echilibrul. S` nu-]i \nchipui c` vei putea,
de-acum \nainte, s`-mi dai ordine ca unuia din subalternii
t`i. |mi iau propriile decizii, fie c` \]i place, fie c` nu.
Se \nfruntar` din priviri o clip`, \nainte ca o cioc`nitur`
\n u[` s` le spulbere duelul t`cut.
Ne[tiind dac` trebuie s` se supere sau s` se simt`
u[urat`, Katherine deschise brusc u[a.
Evan Dobrinski intr` \n birou cu un dosar \n mân`.
P`rul lui blond era dat artistic pe spate, iar ochii lui
alba[tri, mari [i limpezi, p`rur` a evolua atent situa]ia.
– Ceva nu merge, Katherine? o \ntreb`.
122 LOIS TESTERMAN

Aceasta \l v`zu pe J.D. c` se schimb` la fa]`. Era gelos.


Aceast` descoperire \i \nc`lzi inima. Era ridicol, dar pl`cut,
\n acela[i timp.
– Evan Dobrinski, J.D. MacLean, spuse \n loc de
prezentare, Katherine.
Cei doi b`rba]i \[i strânser` mâinile. J.D. se \ntoarse apoi
spre Katherine [i, luându-i mâna, i-o s`rut`, cu un gest care
ar fi trebuit s` \nsemne c` \i apar]inea.
– Pe disear`, \ngerul meu.
Spunând aceasta, \[i \nclin` scurt capul spre Evan [i ie[i
fluierând un blues.

***

Restaurantul era perfect. Un decor discret, mese


rotunde, mici sfe[nice, muzicieni interpretând melodii
languroase ...
J.D. n-ar fi putut g`si un loc mai potrivit ca s-o curteze,
cum spunea el. Asta, \ns`, nu-i \mpiedeca s` nu-[i dea
seama de m`rimea pr`pastiei pe care o aveau de dep`[it, ca
s` g`seasc` o cale de \mp`care.
REVAN{~ AMAR~ 123

|n ciuda trecutului greu care-i unea, \n ciuda dorin]ei


fizice care-i st`pânea, c`ci trebuia spus lucrurilor pe nume,
se priveau f`r` s` vorbeasc`, cu o timiditate aproape
absurd`. |nghi]ir` gustarea [i felul \ntâi \n t`cere,
schimbând din când \n când apropouri vagi.
Se studiau [i unul [i cel`lalt.
|n sfâr[it, odat` servite cafelele, Katherine scoase ni[te
hârtii din po[eta de piele neagr` pe care o avea lâng` ea [i
le \mpinse spre J.D..
– {tii despre ce este vorba.
J.D. ezit` o clip`. Nu putea da \napoi. Era acolo, \n fa]a
lui, frumoas` ca noaptea \nstelat` [i, dup` scurta lor
\ntrevedere din biroul ei, era mai hot`rât ca oricând s-o
cucereasc`. De data aceasta pentru totdeauna.
Evan Dobrinski [i aerele lui de cuceritor \l f`cur` s`-[i
dea seama cu brutalitate de faptul c` nu avea de luptat
numai cu amintirea lui Big Jim. Un alt b`rbat ar fi putut s`
i-o fure \n orice clip`.
J.D. \i lu` mâna peste m`su]a rotund` [i o apropie de
buze, acoperind cu s`rut`ri pielea dulce a pumnului ei.
– Kat, amândoi [tim c` subiectul discu]iei noastre din
seara aceasta nu este Iris.
Privirea pe care i-o arunc` o \nfior` pe Katherine. S` fi
fost vinul? Sau muzica? Inevitabilul se produsese deja ...
124 LOIS TESTERMAN

Sim]ea c` nu mai are putere sau curaj s` se opun` mai mult


timp. Pentru prima dat` \n via]a ei, \[i dorea s` se lase la
voia \ntâmpl`rii; dorea s`-[i spun`: mâine, da, mâine vom
vedea ce va fi.
– Ai dreptate, \l aprob` ea \n [oapt`. O s` vorbim mai
târziu despre asta.
F`r` s-o scape din ochi, b`rbatul \[i apropie obrazul tare
[i cald de mâna ei.
– E[ti atât de frumoas`, \i [opti. Katherine ... s` mergem.
– Unde?
– La mine.
Capitolul 8

Erau acolo, timizi ca doi adolescen]i, \n ciuda atitudinii


degajate pe care o abordau. J.D. \[i scoase primul haina.
– A[tept de atâta timp clipa asta, \i [opti cu o voce pe
care emo]ia o f`cea s` tremure.
Peste rochia de m`tase ro[ie, Katherine purta un bolero
\ncânt`tor din acela[i material. |l a[ez` pe sp`tarul
canapelei. Inima \i b`tea atât de tare, \ncât se temu c`
nu-[i va auzi glasul.
J.D. se apropie \ncet de ea, desf`cându-[i cravata.
– Acest Dobrinski, o \ntreb`. Este amantul t`u?
– Evan? Este un asociat.
– E topit dup` tine. Sunt sigur.
– E[ti nebun. Rela]iile noastre sunt strict profesionale.
126 LOIS TESTERMAN

– Nu pot suporta ideea c` te atinge un alt b`rbat.


|n clipa aceea o ridic` \n bra]e [i o purt` pân` \n camera
lui unde o a[ez` pe pat.
Se \ntinse [i el lâng` ea.
Privindu-l, Katherine remarc` aten]ia \ncordat` cu care
o supraveghea, ca un animal de prad`. Din nou o cuprinse
teama c` va fi devorat` dac` i se va supune. F`cu un gest de
retragere, dar J.D. n-o l`s` s` scape.
– Nu, Katherine. De data aceasta nu te voi mai l`sa s`
pleci pân` nu-mi r`spunzi la \ntreb`ri. Este ultima noastr`
[ans`.
Vorbind, mâinile lui puternice [i abile \i ridicau
marginea rochiei, \i desf`ceau centura, \i descopereau un
um`r. Katerine se \mpotrivi pu]in, dar f`r` convingere.
O parte din ea se predase deja. Iar când J.D. \i lu` buzele
\n st`pânire, orice urm` de rezisten]` disp`ru.
Hainele c`zur` una câte una, \ndep`rtate \n grab`, cu
gesturi febrile care \nso]eau cuvinte f`r` [ir [i suspine
r`gu[ite.
|n sfâr[it goi, atingerea celor dou` corpuri lipite unul de
altul, eliberate de \ngr`direa hainelor \i \nfierbânta.
Gura lui J.D. alerga peste tot corpul ei, smulgându-i
gemete sufocate, aventurându-se c`tre secretele intimit`]ii
ei, dulce [i insistent`, cald` [i umed`, \n acela[i timp.
REVAN{~ AMAR~ 127

{i atunci când Katherinei \i sc`p` un strig`t, J.D. se l`s`


asupra ei, cu toat` greutatea lui, \ncordat ca un arc.
– Spune-mi c` niciodat` n-a fost la fel cu el, \i ceru
mânios. Spune!
Mâinile femeii alunecar` de-a lungul bra]elor amantului
ei, pe talia lui \ngust`, pe spatele lui larg [i puternic.
Bine\n]eles c` niciodat` nu a fost la fel cu Jim. Dar cum s`
i-o spun`? Putea s`-[i deschid` inima [i sufletul \n fa]a lui?
Nu i-ar \nfige un pumnal, cum o mai f`cuse deja, cu ani \n
urm`?
Luptând cu lacrimile, deschise ochii [i-i fix` \n privirea
neagr` care se afla deasupra ei.
– J.D., te rog ...
– Tot ce mi-ai spus \n diminea]a aceea oribil` când
ne-am \ntâlnit, [ase ani mai târziu, era fals, nu-i a[a?
Oh, Kat, dac-ai [ti câte nop]i mi-am petrecut
\ntrebându-m`...
Ochii cenu[ii ai tinerei femei se tulburar` [i o lacrim` \i
alunec` \ncet pe obraz.
– Mi te-ai d`ruit pentru c` m` iubeai, relu` el cu infinit`
blânde]e. Iar eu, biet imbecil care am fost, ]i-am aruncat \n
fa]` aceast` dragoste.
Te-am r`nit.
128 LOIS TESTERMAN

Femeia continua s`-l priveasc`, spunându-i \n felul


acesta mult mai mult decât toate m`rturisirile pe care le-ar
fi pronun]at. J.D. \[i relu` confesiunea.
– Te-a durut atât de tare, \ncât ca s` te r`zbuni, ai lovit
orbe[te. Oh, Katherine, scumpa mea.
B`rbatul \[i \ngrop` fa]a \n scobitura gâtului femeii,
inimile b`tându-le la unison, \n sfâr[it, \n timp ce corpurile
lor lacome erau gata s` se iubeasc`.
Katherine \nchise ochii [i-l primi \n ea cu un suspin de
abandon [i de bucurie s`lbatic`. Imediat curentul pasiunii
\i lu`, \i \n`l]` cu for]a lui primitiv`, \nainte de a-i purta
spre ]`rmurile unei pl`ceri a c`rei frumuse]e [i intensitate
\i umplu de fericire, \n timp ce-[i f`ceau promisiuni de
dragoste ve[nic`.

***

Mai târziu, \mbr`]i[at` tandru de bra]ele lui J.D.,


Katherine \[i sim]i corpul \ngreunându-se de un somn
binef`c`tor [i acaparant. Fericit` s` simt` r`suflarea lui J.D.
pe obraz, adormi \ncântat`.
REVAN{~ AMAR~ 129

A doua oar`, furtuna o surprinse chiar \nainte de a


redeveni con[tient`, iar J.D. intr` \n ea cu o blânde]e [i o
\ncredere c`rora le r`spunse cu ardoare, \ncol`cindu-se \n
jurul lui, ca s`-l simt` mai aproape.
– Acum e[ti a mea, murmur` el.
– Da ...
Nu fusese niciodat` a altuia. Doar el avea puterea s-o
emo]ioneze sau s-o sfâ[ie, puterea de a o face s` moar` de
durere sau de pl`cere.
Se ag`]` de umerii lui. |[i apropie buzele de vena care i
se zb`tea la gât, r`spunzând fiec`rei mi[c`ri a corpului lui,
l`sându-se \n voia lui, alternând mângâierile [i s`rut`rile
gata s` primeasc` [i s` dea totul. {i, mai mult decât
explozia de senza]ii pe care o avur` \n acela[i timp,
cuvintele lui J.D., murmurate la urechea ei, \nt`rir` o
leg`tur` indestructibil`.
– Kat, oh, dragostea mea. Nu a mai fost nimeni
niciodat`, doar tu.

***

J.D. deschise ochii cu regret.


130 LOIS TESTERMAN

Se lumina de ziu` \n Denver, \ntorcând deja o foaie


peste amintirile nop]ii lor arz`toare.
Ceea ce [i-a dorit mereu era deja de domeniul trecutului
... [i f`cea s` se nasc` \n el o angoas` devorant`.
Lipit` de el, Katherine dormea cu buzele \ntredeschise
[i ro[ii \nc` de la s`rut`rile lor. Era femeia lui, cea care nu
\ncetase niciodat` s`-i apar]in`, \n ciuda desp`r]irii, a urii [i
a durerii lor. |n noaptea aceasta i se abandonase \n
totalitate, uitând certurile lor sau cel pu]in \ndep`rtându-le
pentru moment, ca s`-l urmeze \n r`t`cirile pasiunii.
Katherine, r`zboinic`, amazoan` orgolioas` [i ne\nvins` se
transformase \ntr-o pisic` iubitoare [i \nv`luitoare,
arcuindu-[i corpul suplu ca s`-l primeasc` mai bine pe
amantul ei, urmându-l [i chiar adesea luându-i-o \nainte,
c`tre unirea total` care se na[te doar \ntr-o dragoste
profund` [i adev`rat`. Dar va [ti s` recunoasc`, atunci când
se va trezi?
J.D. \[i contempla frumoasa iubit` adormit`, torturat de
incertitudini.
Nu, a[a cum o cuno[tea pe mândra [i s`lbatica lui Kat,
de \ndat` ce va deschide ochii va continua lupta. Se va
lep`da, va nega pasiunea care i-a unit [i dac` el se va ap`ra,
dac` \i va aminti de noaptea lor, \l va acuza de arogan]`,
Astfel ]inea ea pe toat` lumea la distan]`: ne\ng`duind
REVAN{~ AMAR~ 131

niciodat` s` te apropii prea mult de ea, r`mânând de


neatins [i cultivându-[i iluzia c` are totul sub control.
A reu[it s-o fac` s` depun` armele [i, f`r` \ndoial` c` o
va mai face. Dar \ntotdeauna pentru pu]in timp, câ[tigând
b`t`lii, f`r` s` câ[tige niciodat` r`zboiul.
Se vor consuma [i unul [i altul \n aceast` lupt` zadarnic`
[i cine putea garanta c` dragostea lor va rezista?
Nu, trebuie s` g`seasc` o alt` metod` ca s` \nving`
rezisten]a Katherinei. {i pentru aceasta trebuie s-o oblige
s` devin` con[tient` de propriile ei dorin]e.
Katherine visa cu ochii deschi[i. De dou` s`pt`mâni nu
se putea gândi la nimic, cu excep]ia amintirii fierbin]i \nc`,
a nop]ii petrecute cu J.D.
Suspin`, \[i \mpinse scaunul [i se duse \n fa]a ferestrei
imense a biroului ei. |n dep`rtare, turnul MacLean,
inflexibil [i trufa[ \[i \n`l]a coloana str`lucitoare a
birourilor \n[iruite pe vertical`.
Ca J.D.
Femeia suspin` din nou [i se \ntoarse spre u[`, de unde
se auzise o cioc`nitur`.
– Intr`.
Mandy ap`ru \n prag, sau cel pu]in contururile siluetei
ei, pentru c` avea figura ascuns` de un imens buchet de
trandafiri ro[ii.
132 LOIS TESTERMAN

– |n curând nu vom mai avea glastre, \i spuse asistenta,


punând florile pe biroul avocatei.
– Mul]umesc, Mandy. M` ocup eu.
Dup` ce u[a se \nchise se apropie de flori [i lu` cartea
de vizit` ascuns` printre cupele trandafirilor. Cu scrisul lui
sigur, J.D. scrisese doar dou` cuvinte: "|]i lipsesc?"
Tân`ra femeie se \ntoarse din nou spre geam [i
murmur`:
– De moarte. Dar cum vei afla dac` nu vii s` te convingi
singur?
O uluise atitudinea recent` a lui J.D. P`rea c` o evit` cu
mare grij` [i, totu[i, nu trecea o zi f`r` ca el s` nu-[i fac`
sim]it` prezen]a, \ntr-un fel sau altul: \i trimitea flori, mici
daruri, \i d`dea telefoane sau prin intermediul lui Travis.
Dar niciodat` nu \ncerca s-o vad`.
Ultima amintire pe care o avea despre el era cea a unui
amant pierdut, aplecat peste corpul ei gol, cu ochii
str`lucind de o lumin` sumbr` [i fierbinte. |n diminea]a
care a urmat nop]ii lor de dragoste, Katherine s-a trezit
singur` \n apartamentul luxos al lui J.D., care disp`ruse,
l`sându-i doar un trandafir pe perna de lâng` ea.
La \nceput dezam`git`, derutat` [i chiar r`nit`,
Katherine plecase, \ncercând s` uite.
REVAN{~ AMAR~ 133

Aceast` noapte nebun`, a c`rei amintire o f`cea [i acum


s` fream`te, o lipsise de st`pânirea de sine care f`cuse din
ea pe Katherine Dalton Kelly.
Pe m`sur` ce orele treceau, se sim]ea invadat` de un
sentiment straniu, ca o nemul]umire, un fel de chemare a
corpului ei, c`ruia \i neglijase atâta vreme dorin]ele.
Dar ce dorin]e?
Nu avusese niciodat` pân` la revenirea lui J.D. \n via]a
ei. Munca \i ajunsese!
{i acum?
Femeia avu un mic surâs ne\ncrez`tor. Acum suspina, \[i
\ngropa fa]a \n trandafiri, se \mb`ta de parfumul lor [i \[i
l`sa imagina]ia s` creeze fantasme! Acum, amintirea nop]ii
ei de dragoste cu J.D. o bântuia \ntr-atât \ncât nu mai putea
dormi. De altfel, nici nu se mai ducea acas`, preferând de
câteva zile s` doarm` pe canapeaua larg` din birou.
Treptat, \[i lua r`mas– bun de la trecut ...
Katherine lu` o vaz` pe care o umplu cu ap` de la
chiuveta din cabinetul ei de toalet` [i, \n timp ce aranja
florile, mirosind fiecare trandafir, \nainte de a-l pune \n
ap`, \[i l`s` mintea s` se \ntoarc` la J.D. [i la tulbur`rile pe
care le-a provocat \n via]a ei.
Luase deja hot`rârea s` vând` casa imens` a lui Jim.
Apar]inuse c`sniciei lor [i celor opt ani de v`duvie.
134 LOIS TESTERMAN

Pe scurt, apar]inea unor alte vremuri, unei alte femei.


Nu \[i va renega absolut deloc trecutul. |l va l`sa \ns` pe
marginea drumului, ca s` poat` merge mai departe.
Apoi, urma problema lui Iris [i a dependen]ei ei financiare
de J.D. Mai mult ca niciodat`, Katherine era hot`rât` s`
cumpere partea pe care i-o luase J.D. din afacere, ca s-o dea
\napoi surorii ei. Sarcina va fi grea, dar \nc` nu [i-a spus
ultimul cuvânt.
|n sfâr[it, \nc` ... mai ales ...J.D.
J.D. [i rela]ia lor, dac` se putea numi astfel. De dou`
s`pt`mâni o tulbura, cu o pl`cere diabolic`. F`cea pe
seduc`torul misterios [i nev`zut.
F`r` \ndoial`, se a[tepta s` se duc` la el, tremurând de
dorin]` [i emo]ie, [i s`-i m`nânce din palm`!
Poate s` a[tepte mult [i bine!
Dar, nimic nu o \mpiedica s` nu-l prind` \n propria lui
capcan`!
Credea c` poate s-o manipuleze dup` cum are chef?
Dar [i ea \i cuno[tea punctele slabe. De ce nu s-ar servi de
acest atu, ca s` ob]in` eliberarea surorii ei din asocia]ia cu
el?
|[i aminti c` J.D. \i spusese c` se va duce, cu unul din
camioanele lui, \ntr-un ora[ din Sud. Trebuia s` caute lemn
pentru Iris. P`ruse chiar c` \i lanseaz` o invita]ie,
REVAN{~ AMAR~ 135

vorbindu-i de instala]ia din cabin` unde se putea dormi


confortabil. Nu realizase, pe moment, dar era o invita]ie
s`-l \nso]easc`. Ei bine, de ce nu? Katherine surâse dintr-o
dat`, ca un copil gata s` fac` o [otie ...

***

Trei zile mai târziu, de-abia se lumina de ziu` când


Katherine v`zu imensul camion al lui J.D. ap`rând la col]ul
str`zii ei. Se opri \n fa]a ei [i, dup` ce s-a instalat
confortabil lâng` el [i dup` ce i-a urat bun venit, J.D. a
pornit la drum.
Ora[ul dormea \nc` \n timp ce uria[ul vehicul a traversat
str`zile, pân` la intrarea \n [oseaua na]ional`, unde s-a
a[ternut la drum, pe asfalt, ca un monstru str`lucitor,
sc`pat din vizuina lui.
Cu o caschet` de baschet pe cap, J.D., cu privirea
\nainte, conducea degajat. Când l-a dep`[it un camion,
\nso]it de un concert de claxoane, \njur` cu o voce care nu
invita deloc la un schimb de amabilit`]i.
Katherine nu a comentat. |l observa mirat` [i amuzat` \n
acela[i timp, \n rolul acesta necunoscut pentru ea, de urs lacom.
136 LOIS TESTERMAN

– E cafea \n termos, \i spuse brusc. Serve[te-m` cu o


cea[c`, vrei?
– Da, st`pâne. Mai ave]i nevoie [i de altceva?
J.D. \i arunc` o privire ucig`toare, morm`ind câteva
reflec]ii la adresa femeilor care au \ndr`zneala s` fie bine
dispuse diminea]a.
– Ai avut o noapte proast`, iubitule? \l \ntreb` ea,
nevinovat`.
– O nou` colonie de pe[ti ro[ii a v`zut lumina zilei.
Bine\n]eles c` Travis a vrut s` asiste la na[terea tuturor.
A durat pân` la trei diminea]a. {i \n tot acest timp nu a
\ncetat nici o clip` s`-mi vorbeasc` de tine [i s`-mi spun`
cât de minunat` e[ti.
– Atunci Travis e bine? \l \ntreb` femeia \n timp ce \i
turna cafeaua.
– Cum nu se poate mai bine. Cel pu]in, el doarme.
– Nu e u[or s` faci pe superman, remarc` ea, u[or
zeflemitor.
J.D. se \ncrunt`.
– |]i ba]i joc de mine?
– Dumnezeule mare, nu!
– Atunci, renun]` la acest ton.
Katherine \i oferi cel mai frumos surâs al ei. Se sim]ea \n
plin` form`.
REVAN{~ AMAR~ 137

– |nc` o cafea?
El o privi o clip`.
– A[ prefera s` te apropii pu]in.
Toat` st`pânirea de sine a Katherinei disp`ru \ntr-o
clip`.
– De ce? \l \ntreb` cu glas stins.
– Mi-ai lipsit, \i r`spunse, simplu.
|i lu` mâna [i i-o duse la buze. O \ntoarse cu palma spre
gura lui [i desen` o linie din s`rut`ri, din podul palmei
pân` la \ncheietur`, trezind frisoane delicioase \n tot
corpul femeii. |n aceea[i clip`, pic`turi mici de ploaie
\ncepur` s` cad` pe parbriz. |n câteva clipe cerul se
dezl`n]ui, turnând un adev`rat potop pe [osea.
Camionul \[i \ncetini viteza [i J.D. \l duse \ntr-un refugiu
gol de la marginea drumului.
Opri [i se \ntoarse spre Katherine, care t`cea.
Se privir` \ndelung, interminabil. Apoi J.D. o trase \n
bra]ele lui.
– Imposibil de condus pe un astfel de timp, murmur`,
capturându-i buzele.
S`rutul lor fu timid la \nceput, ca [i cum cei doi ar fi vrut
s` se reg`seasc`.
Dar corpurile lor nu cuno[teau incertitudini.
138 LOIS TESTERMAN

Lipsite unul de cel`lalt atât de mult timp, o eternitate,


ele \[i impuser` legea, iar pasiunea izbucni repede.
– Cerul este de partea noastr`, murmur` J.D.
s`rutând-o \n spatele cabinei, tremurând ca [i ea de
dorin]`.
Capitolul 9

Era deja septembrie.


Katherine, a[ezat` confortabil la biroul ei, asculta
flec`reala vesel` a lui Travis, la cel`lalt cap`t al firului.
O var` plin` de c`ldur` omeneasc` [i o via]` s`n`toas`
\n aerul curat de la munte, dezvoltase \n copil calit`]i
demne de un urma[ al clanului MacLean. Afectuos,
fermec`tor [i debordând de energie, era foarte ocupat de
când se \ntorsese la gr`dini]`, s` vând` micilor lui colegi
pe[ti[ori ro[ii. Se \ntorsese acas` \n ajun cu o pisic` gata s`
nasc`, \n chip de plat`!
– Te iubesc tare! \ncheie el, plin de entuziasm.
– {i eu te iubesc tare! \l asigur` Katherine, \nainte de a
\nchide.
140 LOIS TESTERMAN

Cum li se schimbase via]a \n ultimele s`pt`mâni! |[i l`s`


privirea s` alunece pân` la superbul buchet de trandafiri
ro[ii, care trona pe birou. Cadou de la J.D.
Nici nu se ofileau bine florile c` primea altele, ca [i cum
J.D. s-ar fi temut s` nu-l uite. Se surprinse, ca aproape
mereu \n ultimul timp, gândindu-se la ultima lor \ntâlnire,
când ascun[i \n cabina camionului, au f`cut dragoste \n
ritmul ploii care b`tea pe acoperi[.
– Visez, \i murmurase atunci amantului ei,
\ncol`cindu-se voluptuos \n jurul lui.
– Nu, e realitate, \i r`spunse, ascunzându-[i capul \n
curba ispititoare a gâtului ei.
Se apropie [i mai mult de el, cu gândul la viitor.
– Oh, J.D., ce-o s` facem?
– Vom \nc`leca \mpreun` via]a [i o s` pornim \n galop.
– |mi place ca lucrurile s` se \ntâmple a[a cum cred eu
c` e bine, J.D.
– {i mie la fel.
Dialogul luase atunci o alt` form`, limbajul corpurilor
\nlocuindu-l pe cel al cuvintelor.
Katherine \ncetase s` se mai nelini[teasc`. Din moment
ce puteau s` comunice sincer, f`r` s` se lase influen]a]i de
orgolii [i de false p`reri, problemele lor ar trebui s` fie, \n
parte, rezolvate.
REVAN{~ AMAR~ 141

Femeia atinse cu vârfurile degetelor petalele unui


trandafir.
De atunci, J.D. \i f`cea o curte sus]inut`. Ie[irile cu
Travis alternau cu cinele romantice, \n intimitate, [i dup`
ora zece noaptea conversa]ii telefonice lungi.
J.D. \i invada via]a [i inima, dar avea grij`, \n acela[i
timp, s` se fac` dorit. Se juca de-a v-a]i ascunselea cu ea,
l`sându-l pe Travis \n grija ei de câte ori era obligat de
afaceri s` plece din Denver. Astfel, chiar [i când nu era cu
ea, \l reg`sea \n tr`s`turile copilului.
Cu Travis, era simplu!
Dup` ce \i f`cea baie [i se cuib`rea \n bra]ele ei, cu
pleoapele grele de somn, femeia \[i cobora garda. Micu]ul
avea nevoie s` fie \nconjurat cu dragoste [i ea putea s` i-o
ofere. Dar J.D. era mult mai preten]ios!
Vroia totul, corpul, sufletul ... totul.
Katherine lu` un trandafir [i-i inspir` \ndelung
parfumul. Vocea amantului ei \i r`suna [i acum \n urechi,
amintindu-i de telefoanele nocturne, pe care [tia c`
b`rbatul le programa ca s-o tulbure. Era maestru \n arta de
a se juca, de a tulbura. Lent, abil, o tenta, o f`cea s`-l
doreasc`.
Pân` când?
142 LOIS TESTERMAN

Katherine sim]ea c` \i venise rândul. J.D. riscase [i


a[tepta de la ea s` i se ofere.
|ncepu s`-[i r`suceasc` verigheta [i solitarul de la mâna
stâng`, faimosul diamant Kelly.
Se pare c` m`rturiile vie]ii ei cu Big Jim, \ncepuser`
dintr-o dat` s-o deranjeze.
Le purtase atât de mult` vreme, dovezi ale dragostei
care \i unise, \n amintirea b`rbatului care \i fusese mentor
[i prieten bun, singurul. Dar via]a mergea mai departe [i
venise momentul, nu s` ac]ioneze, era prea devreme, dar
s`-l antreneze pe J.D. \n jocul ei. Pentru asta, trebuia s`-[i
ia r`mas– bun de la trecut.
Contempl` \ndelung cele dou` inele [i le scoase, \ncet,
din deget.
– La revedere, Big Jim, murmur` cu tandre]e.
Umbra unui surâs i se contur` pe buze, imaginându-[i
r`spunsul de pe lumea cealalt`, al so]ului ei:
– Hai, frumoasa mea! D`-l gata!
L`s` s` alunece \n geant` cele dou` inele, \[i privi lung
mâna [i deschise dosarul care se afla \n fa]a ei, pe birou.

***
REVAN{~ AMAR~ 143

|n aceea[i sear`, pe la ora nou` [i jum`tate, Katherine,


instalat` confortabil pe canapea, ridic` telefonul.
– MacLean la telefon, auzi vocea gr`bit` a lui J.D.
Katherine surâse.
– Eu sunt.
– S-a \ntâmplat ceva?
I se p`ru atât de nelini[tit, \ncât se sim]i vinovat` c` se
juca astfel cu el.
– Nu. Totul e bine. Ce faci?
– Hâr]og`rie, suspin` el. Suntem pe punctul de a pune
la punct o nou` gril` de orar, pentru a gr`bi circula]ia
m`rfurilor, apoi, mâine diminea]` am o \ntâlnire, ca s`
cump`r un nou parc de ma[ini.
– Te deranjez? \l \ntreb`, lasciv.
– Kat, dac` nu-mi spui imediat motivul telefonului, o s`
sar \n ma[in` [i o s` vin s`-]i pun personal \ntrebarea.
Femeia surâse victorioas`. Chiar \i pl`cea s`-[i tulbure
astfel amantul.
– Dar, J.D. m` preg`team s` m` culc ...
Urm` o scurt` pauz`, apoi râsul u[or r`gu[it al lui J.D. \i
r`sun` delicios \n ureche.
– Asta s` fie prima mea invita]ie \n sanctuar?
– Ai mai venit.
– Ca s`-l aduc sau ca s`-l iau pe Travis, \ntr-adev`r.
giannijollys
144 LOIS TESTERMAN

Dar nu despre asta este vorba. Ce faci, Kat scumpo?


|ncerci s` m` \mblânze[ti?
F`meia \nchise satisf`cut` ochii. Acest flirt prin telefon \i
d`dea ni[te senza]ii necrezute. Descoperea puterile
extraordinare ale imagina]iei [i nimic nu i se mai p`rea
imposibil. Niciodat` nu se sim]ise mai femeie, mai
senzual`.
– M` simt ... relu` ea, abia [optit. Sunt atât de singur` \n
apartamentul `sta mare ...
– Anun]`-l pe portar s` m` lase s` intru. Vin \n zece
minute, se auzi vocea gâtuit` a lui J.D.
Triumf`toare, Katherine \i d`duse lovitura pe care o calculase.
– Nu \n seara asta, iubitule. Mâine trebuie s` ap`r o
client` \ntr-o afacere important`. Voi avea nevoie de toat`
energia.
Dup` o pauz` bine calculat`, continu`:
– {i apoi trebuie s` \ncerc \mbr`c`mintea lui Abigaelle,
ca s` aleg costuma]ia pe care o voi purta la inaugurare.
– Ce \mbr`c`minte?
– Oh, [tii, chestiile acelea dr`gu]e pe care Iris le-a
descoperit \n pod. Vreau s` m` asigur c` ...
– Vechiturile alea sunt indecente, o \ntrerupse
categoric, J.D. |]i interzic s` apari \n vechiturile alea
ridicole.
REVAN{~ AMAR~ 145

– Parc` \mi amintesc c` nu de mult, toate aceste


vechituri ]i-au pl`cut, remarc` surâzând, femeia. {i apoi, nu
cred s` ai ceva de spus la capitolul `sta, dragul meu.
– Kat! relu` ner`bd`tor J.D.
Savurându-[i victoria, Katherine se \ntinse languros pe
canapea.
– Totul va fi bine, iubitule, \i spuse, numai lapte [i
miere, \n momentul \n care el termina, \n sfâr[it cu
protestele. S` ai vise frumoase! Noapte bun`!
|nchise [i, \ncântat`, \ncepu s` danseze prin salon.
Cât de frumoas` [i amuzant` poate fi via]a!

***

A doua zi, \n jurul orei trei, Katherine \[i \mbr`]i[`


clienta, dup` anun]area unui verdict care urma s`
revolu]ioneze analele justi]iei din ]ar`. Tocmai ob]inuse o
frumoas` victorie pentru drepturile femeilor \n cadrul
firmelor.
A[teptând s` se goleasc` sala, \[i a[eza hârtiile \n map`,
când sim]i un parfum familiar [i mâna mare [i cald` a lui
J.D. \i cuprinse ceafa.
146 LOIS TESTERMAN

|[i ridic` ochii, surâzând spre el.


– Am câ[tigat.
– {i te-ai b`tut ca o leoaic` superb` ca s` ajungi aici.
Femeia se ridic` [i \ntr-un gest spontan, \i d`du la o
parte de pe frunte o [uvi]` de p`r negru. Nu era cine [tie
ce. Un gest firesc [i tandru \ntre un b`rbat [i o femeie, dar
care tr`da rela]ia lor strâns`.
– Pari epuizat`. Ar trebui s` mergi acas` [i s` te
odihne[ti.
– Nu e o idee rea.
J.D. se holba le ea.
– Cum? |mi aprobi sugestiile? F`r` s` te opui? Trebuie
marcat` ziua asta.
– {tiu s` recunosc o idee bun`. Am o singur` obiec]ie de
f`cut. Este atât de plictisitor s`-]i faci siesta singur` ...
J.D. o privi o clip`, vr`jit de femeia delicios de tentant`
care p`rea s` ias` la iveal` de sub armura fragil` a
r`zboinicei. Cât era de ner`bd`tor s`-[i uneasc` pentru
totdeauna via]a cu ea! Dar mai \ntâi, avea altceva pe cap.
Plecar` de mân` din sala de [edin]e.
Câteva ore mai târziu, Katherine se trezi \n patul ei, pe
jum`tate dezbr`cat`, cu o can` de ceai rece uitat` pe
noptier`. Lâng` ea, J.D., cu c`ma[a descheiat` [i picioarele
goale, dormea u[or.
REVAN{~ AMAR~ 147

|n loc de siesta cu dragoste, adormise pur [i simplu sub


mângâierile experte ale lui J.D. care, masând-o, \i
\ndep`rtase tensiunea zilei.
I se p`rea atât de tulbur`tor [i intim s` a]ipeasc` \n
bra]ele unui b`rbat! Ca [i cum corpul [i sufletul ei [tiau c`
pot s` se abandoneze f`r` grij`, când J.D. veghea.
Da, cu siguran]`, via]a lâng` acest om puternic [i tandru
\n acela[i timp, putea fi delicioas`.

***

J.D. era a[ezat \n ulimul rând al s`lii de judecat`. O


observa pe Katherine \n timp ce-[i contrazicea f`r` mil` un
martor recalcitrant. Soarele de septembrie p`trundea prin
ferestrele \mense [i d`dea reflexe ro[cate lambriurilor, \n
timp ce redutabila avocat` se \nvârtea ca un leu \n cu[c`, \n
fa]a omului care depunea m`rturie.
|ncepuse un contra interogatoriu, distrugând pe rând
argumentele omului pe care trebuia s`-l determine s`
revin` asupra afirma]iilor f`cute. Dac` era s`-l prive[ti, nu
mai avea mult pân` s` clacheze [i J.D. privea fascinat
spectacolul.
148 LOIS TESTERMAN

Katherine era zdrobitoare. Fiecare zi care trecea \l f`cea


s` fie tot mai \ndr`gostit de ea. Rela]ia lor evolua lent, spre
o rezolvare satisf`c`toare.
J.D. \[i strecur` mâna \n buzunar [i pip`i cutiu]a mic` de
catifea pe care o purta cu el peste tot. Cump`rase inelul a
doua zi dup` noaptea lor de neuitat \n camion. Gata s` i-l
pun` pe deget, nu a[tepta decât un semn din partea ei.
Katherine tocmai sesizase un cuvânt imprudent din
partea martorului ei. Urm` un tir nervos de \ntreb`ri [i
r`spunsuri, timp \n care martorul \[i pierdu, \n sfâr[it,
cump`tul. Pân` la urm` p`li, se bâlbâi [i \ncepu s` se
\ncurce \n minciuni, permi]ându-i astfel avocatei s` fac`
dovada relei sale credin]e.
|ntr-o clip`, situa]ia se r`sturn`, ca [i finalizarea
procesului. Katherine câ[tigase.
Se \ntoarse spre locul ei [i, \n timp ce se apropia, c`uta
\n sal` privirea lui J.D., \mp`r]indu-[i victoria cu el.

***

Vântul \nghe]at de la Polul Nord b`tea puternic, la


sfâr[itul acestei zile de octombrie, anun]ând z`pezile care
REVAN{~ AMAR~ 149

se apopiau. Casa mare a lui Iris r`suna de râsetele lumii


bune din Denver. Femeia, secondat` \ndeaproape de J.D.,
nu-[i precupe]ise nici un efort pentru seara cea mare a
inaugur`rii.
Tot ce \nsemna personalitate \n acest ora[, se gr`bise
spre \ntâlnirea cea mai elegant` a sezonului, ca s`
descopere noul loc de vilegiatur` la mod`: "La Abigaelle".
Caracterul excep]ional al festivit`]ilor era dat de faptul
c` invita]ii acceptaser`, din principiu, serata cu tent` retro,
\mbr`cându-se pentru aceast` ocazie, \n stilul sfâr[itului de
secol XIX.
Era chiar prev`zut [i un spectacol de epoc`, pe o estrad`
amenajat` \n mijlocul s`lii de festivit`]i.
– La sfâr[it, \i spunea Iris surorii ei, cu care discuta
detaliile de ultim` clip`, luminile vor tremura, sugerând
prezen]a fantomelor. Nu e o idee grozav`?
Iris era \ncânt`toare, cu talia strâns` \ntr-o rochie grea,
din satin azuriu, amplu decoltat`. Agita]ia \i f`cea ochii s`
str`luceasc`.
Cât despre Katherine, optase pentru toaleta \n care o
surprinsese J.D. \n seara aceea. |[i mai acoperise totu[i
goliciunea cu un capot amplu din m`tase neagr`, pe care \l
purta desf`cut.
– Prive[te mutra lui J.D., relu` Iris.
150 LOIS TESTERMAN

Nu te sl`be[te din priviri nici o clip`. |l torturezi cu


]inuta asta. E capabil s`-i provoace pe to]i b`rba]ii la duel.
– Iris, ai gre[it secolul! Epoca \n care domnii se b`teau
[i mureau pentru frumoasele lor a trecut de mult,
crede-m`! Vezi peste tot drame [i pasiuni dezl`n]uite.
– Poate, dar asta nu \mpiedic` pe nimeni s` fie posesiv
când iube[te. Iar J.D. te iube[te. Oh, Kat, când \mi ve]i da
vestea cea bun`? E mult timp de când o a[tept.
– {i, de cât timp, mai precis? Nu mi-ai spus niciodat`
care a fost rolul t`u \n povestea asta. M` \ntreb uneori ...
– Ce anume? \ntreb` Iris, cu nevinov`]ie. Nu trebuia s`
fii vr`jitor ca s` ghice[ti ce se petrece \ntre voi.
Dar suspansul devine uneori greu de suportat. Fii atent`,
draga mea.
Katherine c`ut` privirea lui J.D. peste mul]imea
invita]ilor. |n compleul lui negru, cu c`ma[a alb` [i vesta
de m`tase sub redingota de catifea, avea un aer sumbru [i
s`lbatic. De altfel, farmecul lui misterios nu trecuse
neobservat nici de ceilal]i invita]i ... Deja o blond` se
apropia de el, preg`tit` s`-i atrag` aten]ia.
Katherine se \ncrunt`. Da, Iris nu se \n[elase. Suspansul
devenea greu de suportat pentru to]i.
– Nu te speria, murmur` gânditoare. Deznod`mântul
nu trebuie s` mai \ntârzie.
REVAN{~ AMAR~ 151

Iris o lovi u[or pe um`r [i se \ndep`rt`.


Katherine lu` o cup` de [ampanie de pe platoul purtat
de un chelner printre invita]i, [i,\n timp ce sorbea licoarea
\n]ep`toare, continu` s` supravegheze, cu coada ochiului,
conversa]ia dintre J.D. [i blond`. Femeia flirta scandalos,
iar el o \ncuraja râzând la inep]iile pe care probabil c` i le
servea.
Katherine Dalton Kelly se \nnegrise de gelozie.
Gândul c` alta putea s` se apropie de J.D. cu inten]ia de
a-l seduce, o chinuia teribil. |nc` o emo]ie necunoscut` de
ea pân` atunci. O tr`ire pe care a considerat-o mereu
nedemn` de ea.
|[i goli cupa de [ampanie [i se \ndrept` hot`rât` spre
b`rbatul "ei".
– Vreau s`-]i vorbesc, \i spuse f`r` s` se foloseasc` de
vreo introducere, sau s` se scuze \n vreun fel.
|n situa]ia de r`zboi, trebuie s` [tii cum [i unde s` ataci.
Dac` J.D. a fost sau nu surprins de acest atac imediat, nu
l`sa nimic s` se vad`.
– Sigur c` da, drag` prieten`.
Se scuz` fa]` de interlocutoarea lui [i o urm` pe
Katherine la etaj.
– Te distrezi bine? \l \ntreb` Katherine.
– Nu prea r`u, mul]umesc. {i tu?
152 LOIS TESTERMAN

}inuta ta, sau mai bine zis, lipsa ]inutei tale, este unul
din subiectele arz`toare ale serii.
– Spune ce vrei. Zeci de femei sunt \mbr`cate ca mine
\n seara asta.
– Poate, dar nici una dintre ele nu este \ngerul justi]iar
al unei bande de jurnali[ti \n c`utare de titluri [ocante.
{i apoi, \]i cerusem foarte clar s` nu te \mbraci astfel.
– Aceasta este motivul pentru care ai l`sat-o pe blonda
aceea \ngrozitoare s` ]i se aga]e de gât?
– Vorbe[ti de Yasmine?
– Ar fi trebuit s`-mi \nchipui c` are un astfel de nume.
Katherine devenise con[tient` de \ntors`tura
periculoas` pe care o luase discu]ia lor. O orbise furia.
|[i dorea, dintr-o dat`, s` poat` striga tuturor c` J.D. era al
ei. Nu mai era timp pentru ezit`ri. Vroia s` se m`rite.
S` fac` din el so]ul ei \n fa]a lui Dumnezeu [i a oamenilor.
J.D. se apropiase de ea cu o lucire stranie \n ochi, \n
timp ce o lua \n bra]e.
– Frumoasa mea, delicioasa mea rebel`, sunt dispus s`
discut cu tine termenii contractului nostru de viitor, de
\ndat` ce vei dori.
– Ar trebui s-o lu`m \n ordine logic`, spuse ea.
– Logic`, spui?
REVAN{~ AMAR~ 153

Buzele lui J.D. atinser` u[or buzele femeii, apoi


alunecar` u[or de-a lungul gâtului ei.
Str`duindu-se s` nu-[i piard` controlul, Katherine
inspir` profund.
– Da ... mai \ntâi, e vorba lui Iris ...
J.D. o privi uluit [i amuzat.
– Katherine, dragostea mea, ]i s-a spus vreodat` c` e[ti
femeia cea mai nedelicat` [i mai pu]in romantic` din lume?
Ultimii invita]i plecaser` cu avioanele lor particulare sau
se retr`seser` \n camerele hotelului. Era ora trei diminea]a,
dar Katherine nu avea de gând s` doarm`.
– Nedelicat`, grosolan`, lipsit` de romantism,
bomb`nea \n timp ce-[i \nnoda \n jurul gâtului panglicile
de satin ale unei cape ample, din m`tase neagr`. |[i puse
gluga pe cap.
– Voi [ti foarte bine s`-i demonstrez c` se \n[al`.
Luna, rotund` [i plat`, p`rea ag`]at` deasupra cabanei
lui J.D. Katherine pândea. |l a[tepta s` adoarm`. |n sfâr[it
venise momentul s` schimbe imaginea pe care o aveau to]i
despre ea. C`ci atunci când Katherine Dalton se
\ndr`goste[te de J.D. MacLean, schimb`rile sunt
spectaculoase.
Lu` co[ul pe care \l preg`tise [i verific` pentru ultima
oar` dac` lipsea ceva: lumân`ri, bun`t`]i de ciugulit \ntre
154 LOIS TESTERMAN

dou` partide de amor, câteva ornamente din lada lui


Abigaelle.
Era gata pentru ei scena de seduc]ie!

***

– Am stricat totul, gemu J.D.


Katherine \i lipsea. |n ciuda \nc`p`]ân`rii ei, [i-o dorea
aproape.
|n ultimele dou` s`pt`mâni se for]ase s` stea departe de
ea, ca s-o for]eze s` \n]eleag` c` nu putea s` domine chiar
totul pe lumea asta. |i pl`cea s-o vad` lupt`toare, m`rea]`,
triumf`toare, dar nu când era vorba de dragostea lor.
J.D. ad`ug` un lemn pe focul din [emineu [i \[i arunc`
ochii pe geam.
|n clipa aceea, v`zu o umbr` trecând prin fa]a ferestrei.
Auzi, câteva clipe mai târziu, clan]a u[ii mi[cându-se u[or,
ca [i cum a-i \ncerca s-o deschizi f`r` s` faci zgomot. Cineva
\ncerca s` intre \n caban`!
S`ri \n picioare, alerg` la u[` [i o deschise larg.
|n prag era ... Katherine, \nv`luit` \ntr-o pelerin` neagr`,
lung`, cu fa]a ascuns` de glug`. S`ri ... \nainte de a bate din picior.
REVAN{~ AMAR~ 155

– Ar fi trebuit s` dormi! exclam` nec`jit`.


J.D. o trase rapid \n`untru.
– Ce faci afar` pe un astfel de frig, [i la ora asta?
O privi mai atent, observându-i ]inuta [i co[ul, apoi o
\ntreb`, surâzând:
– Mai \ntâi, spune-mi cine e[ti? Scufi]a neagr` sau
fantoma lui Abigaelle?
– Katherine \[i a[ez`, dezam`git`, co[ul pe mas`.
– Dac` mi-ai fi l`sat timp s` intru [i s`-mi pun planul \n
aplicare, n-ai mai fi \ntrebat, \i r`spunse.
Se \ntoarse [i \[i d`du gluga jos. Frigul \i \nro[ise obrajii,
iar fl`c`rile c`minului f`ceau s`-i str`luceasc` \n mod
ciudat ochii cenu[ii.
|l privi cu seriozitate.
|ncet, foarte \ncet, l`s` s`-i alunece de-a lungul bra]elor
capa neagr`. Pelerina \i c`zu la picioare cu un fâ[âit u[or.
Lui J.D. i se t`ie respira]ia pentru o clip`.
Femeia din fa]a lui nu era doar aceea pe care o iubea
disperat de 2o de ani. Era, \n acela[i timp un \nger cu p`rul
blond, lung, o fermec`toare femeie \nv`luit` \n voaluri,
preg`tit` s`-[i danseze fatala seduc]ie.
Surâzând, se apropie de el [i cu fiecare pas, c`ma[a
neagr` [i u[oar` ca un suflu de prim`var` i se mula pe
formele ispititoare \nfierbântându-l pe J.D.
156 LOIS TESTERMAN

|n sfâr[it, se opri \n fa]a lui. Aproape. Prea aproape


pentru Katherine care sim]i dintr-o dat` c` \[i pierde
controlul. Lupt` o clip` cu dorin]a ei, dar ced` pân` la
urm`, suspinând.
La dracu cu jocurile astea perverse! La dracu cu
capcanele romantice! Dac` n-o lua \ndat`, dac` nu-i sim]ea
corpul dur strivindu-se de al ei, dac` n-o f`cea a lui pentru
totdeauna, va muri pe loc!
Puse o mân` tremur`toare pe pieptul amantului ei [i
când bra]ele lui o cuprinser` se sim]i invadat` de fericire.
– Mi-ai lipsit, \i spuse \n [oapt`. Te iubesc,J.D.
J.D. cutremurat de dorin]`, \i lu` mâna [i \[i lipi buzele
fierbin]i de ea. Apoi o lu` \n bra]e [i o duse \n pat.
Ceea ce urm` se topi \n lumina portocalie a focului.
Corpurile lor goale, tremurând, gemetele sufocate,
mângâierile urmate de promisiuni; \n sfâr[it, nebunia
c`rnii fierbin]i, avide, ner`bd`toare, care preced` explozia
eliberatoare.
– Oh, Kat, \i spuse J.D., te iubesc.
Kat \[i \ntoarse pu]in capul ca s`-l s`rute.
– Repet`, [opti ea. Dac` mi-o spui de trei ori, va fi
adev`rat, pentru totdeauna.
J.D. surâse [i se supuse.
REVAN{~ AMAR~ 157

Deja, mâna lui aluneca tandru de-a lungul curbelor


femeii, \ntârziind pe talie, coborând pe pântece, \nainte de
a se aventura mai departe, \n locuri magice [i secrete.
Katherine se l`s` \n voia lui, cople[it`.
– E rândul t`u s-o spui, acum, relu` J.D. {i vom putea
s-o lu`m de la cap`t.
Epilog

Katherine nu-[i spusese ultimul cuvânt.


Erau c`s`tori]i de o lun`, iar J.D. refuza s` admit` c` era
romantic`.
Ascultând vocea grav` [i pu]in r`gu[it` a lui J.D. cântând
sub du[ versiunea lui de la "Love me Tender", Katherine se
\nfior`, strângându-[i halatul lung de m`tase \n jurul
corpului.
Aprinse lumân`rile din sfe[nicele de argint [i se uit`
atent` \n jur.
Totul era gata. Masa cu fa]a de mas` brodat`, tacâmurile
de argint, cupele str`lucitoare de cristal, [ampanie [i, \n
surdin`, Mozart.
Nu lipsea decât regele s`rb`torii.
J.D. cump`rase aceast` caban` ca s` aib` un loc al lor,
pierdu]i de lume. Travis era la Iris pentru tot weekendul,
erau singuri \n mijlocul mun]ilor, aproape de cer [i de
brazi.
REVAN{~ AMAR~ 159

De o lun`, via]a lor era o continu` \ncântare.


Se surprinsese ducând o via]` echilibrat`, muncind mai
pu]in, mâncând corect [i mai ales, odihnindu-se [i f`când
dragoste.
O [oapt` familiar` \i \ntrerupse gândurile. J.D. era acolo.
– Te iubesc, Katherine.
– {i eu te iubesc, [opti ea lâng` buzele so]ului ei.
Ezit` u[or, dar J.D. sim]i imediat. Deschise ochii [i o
privi atent.
– Dar?
Katherine mângâie blând contururile fe]ei lui.
– Kat, iubito, pui ceva la cale?
– |ntr-adev`r, \i r`spunse. J.D., iubitule, nu crezi c` e
cazul s` vorbim despre datoriile lui Iris? Tot mai sunt
dispus` s`-]i ofer un pre] bun pe ele, s` [tii.
– Nici o [ans`, \i r`spunse t`r`g`nat. Dar sunt dispus s`
profit de toate vicleniile pe care le-ai preg`tit ca s` m`
convingi.
Katherine nu se l`s` rugat`. |n cele din urm`, J.D. sfâr[i
prin a recunoa[te c` era, la urma urmei, delicios de
romantic`.

Sfâr[it

giannijollys