Sunteți pe pagina 1din 8

WWW.CVLPRESS.RO / E-MAIL: MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.

RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei Anul XXXI, Nr. 9263Marþi, 12 ianuarie 2021 8 pagini  1,5 lei

actualitate / 2

Colectarea deºeurilor,
Lecþia –pentru noi– sistem mixt taxã-tarif
a lui Adrian Nãstase! actualitate / 3

Nume
Nume noi
noi în
în conducerea
conducerea unor
unor instituþii
instituþii
de
de învãþãmânt
învãþãmânt preuniversitar
preuniversitar din
din Dolj
Dolj

În anul 2016, s-a susþinut concursul juncþi ºi-au pierdut funcþii-

5
EDUCAÞIE

pentru ocuparea unor funcþii de condu- le, fapt prezentat ºi de noi, în


pagina

cere în instituþiile de învãþãmânt preu- data de 8 ianuarie conform


niversitar din Dolj. Pe 9 ianuarie, man- datelor oferite de ISJ Dolj.
datul celor care au susþinut concursul Venim, acum, ºi cu numele
a încetat. Din cei 135 de directori ºi 45 celor care vor ocupa funcþii de condu-
de adjuncþi, 25 de manageri ºi ºase ad- cere, acolo unde s-au produs modificãri.
2 / cuvântul libertãþii marþi, 12 ianuarie 2021
actualitate

Lecþia –pentru noi–


a lui Adrian Nãstase! MIRCEA CANÞÃR
Primul invitat din 2021, la emisiu- puse. Mai puþin sau chiar deloc cinic pãnitor pentru Traian Bãsescu. Ce a lir al promovorii nulitãþilor. În sfera po-
nea „40 de întrebãri” cu Denise Rifai în emisiunea respectivã. Întrebare: A urmat? 500 de zile de închisoare în liticului e nevoie ºi de þinutã ºi de bunã
–difuzatã marþea trecutã (22.30) pe fost Traian Bãsescu un politician urma condamnãrilor din 2012 ºi 2014. credinþã, de convingeri, nu doar de bã-
Kanal D- a fost Adrian Nãstase, ex- mai bun decât dumneavoastrã? Rãs- Se spune cã ar fi fost orchestrate. dãrãnie, tupeu ºi abilitate adoptativã. S-
premier, ex-lider al social-democraþi- puns: „Ce înseamnã mai bun? Mai Câteva comentarii aplicate, nici o la- a referit ºi la sfatul pe care i l-a dat Vio-
lor, ºi ex-preºedinte al Camerei Depu- ºmecher? Probabil. Eu credeam cã mentaþie. România era o þarã puterni- ricãi Dãncilã de a nu candida la alegeri-
taþilor. O vreme a fost ºi ministru de românii sunt capabili sã decidã în cã în zonã –Iugoslavia fusese spartã le prezidenþiale, din 2018, ºi a-l lãsa pe
Externe. Emisiunea în sine, aparent funcþie de guvernare ºi de lucruri- în bucãþi- ºi marile puteri n-au vrut sã Cãlin Popescu Tãriceanu. ªi-ar fi sal-
pregãtitã în prealabil, deºi Denise Ri- le realizate: eliminarea vizelor ºi se continue –se pare- ascensiunea þã- vat guvernarea. S-ar fi salvat pe ea în-
fai a alungat orice bãnuialã în aceastã creºterea economicã de 8% în 2004. rii. Sã nu uitãm cã ºi Helmut Kohl ºi seºi. Lecþia lui Adrian Nãstase –pentru
privinþã, a fost un regal, putând fi com- Eu am crezut cã lucrurile astea vor Jacques Chirac au avut probleme cu noi- rãmâne una interesantã. S-a spus,
paratã, prin cadenþa ºi pe alocuri „bru- conta. Restul cu lacrimile ºi „Sto- justiþia. În cazul Adrian Nãstase n-au de-a lungul timpului, cã una ar fi fost
talitatea” unor întrebãri (timp de rãs- lo”, care era pe moarte ºi îl regã- existat dovezi directe, ci circumstan- gustul sãu privat ºi alta acþiunea de pe
puns 2 minute, cu bonusuri aferente sim decenii de-a rândul la fereas- þiate, indirecte. Raþionamente logico- scena politicã. Este adevãrat. Pe alo-
oferite de moderatoare când a gãsit de trã la Bruxelles... Poate cã lucruri- juridice. Neîndoielnic, Traian Bãsescu curi o evoluþie întortocheatã. Nimeni nu
cuviþã), substanþa acestora, cu inter- le astea sunt importante, dar nu la a avut un rol important în extracþia de e ferit de aºa ceva. Adrian Nãstase a
viul memorabil acordat de Emmanuel o dezbatere. Dacã vrei telenovele la pe scena politicã a lui Adrian Nãstase. surâs tandru spre Vest, n-a sfidat nici-
Macron, în aprilie 2018, tandemului care sã te uiþi comuþi pe Kanal D. Adriana Sãftoiu, în memoriile sale de la odatã vecinul mare de la Est, ºi a privit
Jean Jacques Bourdin, de la RMC/ Pentru mine a fost într-adevãr Cotroceni, menþiona undeva cã Traian deloc complice spre bâlciul autohton.
BFM TV ºi Edwy Plenel, patronul ºocant. Fusesem membru de partid, Bãsescu era convins cã ºi reciproca ar Ce ar fi fost „dacã”, este o întrebare
Mediapart. Denise Rifai nu s-a auto- dar el fusese în nomenclatura co- fi fost valabilã, dacã Adrian Nãstase veritabilã. Dar istoria nu se judecã aºa.
depãºit, cât s-a elevat, în ultima vre- munistã fiind trimis la Anvers ajungea preºedinte. Multe alte detalii se Oricum, lecþia lui Adrian Nãstase, ofe-
me, probând în noul format de emisi- º.a.m.d.. Au fost câteva lucruri pe ºtiau din media. Adrian Nãstase n-a fost ritã sãptãmâna trecutã pe Kanal D, in-
une, la Kanal D, un plus de distincþie, care nu le-am înþeles cum trebuie. lumina de pe cer, a fost ºi a rãmas un vitã la reflectare. Fiindcã nu este posi-
anvergurã profesionalã ºi civilitate a Având alt tip de educaþie. Am cre- politician cu reflexe de stânga dintr-o bil, moralmente vorbind, sã îi fie retra-
dialogului. ªi-a regãsit calmul dezba- zut cã oamenii ascultã mai degrabã altã lume. Fireºte cã a fãcut ºi greºeli. sã o decoraþie „Steaua României în
terii, asumarea diferenþei de opinie, argumente serioase”. S-a fãcut re- Poate nu puþine la numãr. Dar a pierdut Grad de Mare Cruce” –cea mai înaltã
sportivitatea disputei. Renunþând vizi- ferire la un bileþel de care s-a vorbit în alegerile prezidenþiale din 2004, dupã ce demnitate a statului român-, de un pre-
bil la voluptatea taclalei. Adrian Nãs- confruntarea directã Adrian Nãstase – ne dusese în NATO ºi încheiase toate ºedinte pe care Adrian Nãstase îl con-
tase a fost... Adrian Nãstase. În origi- Traian Bãsescu. Enigma acestuia: Va- dosarele premergãtoare aderãrii la UE. siderã mai balcanic decât noi toþi. Adri-
nal. Toatã lumea ºtie cã ex-premierul dim Tudor, preºedintele PRM, se do- Ce ºtia atunci ºtie ºi acum: politica nu an Nãstase a fost ºi este o mare pierde-
României, avid colecþionar de artã, a rea în fruntea Senatului, ºi fãcuse dili- se face cu juni primi, ci cu oameni re pentru politica româneascã. Cã ne
fost dintotdeauna un om de þinutã in- genþe în acest sens, fiind refuzat. Ro- pragmatici, eficienþi, devotaþi cauzei. place sau nu ne place este o altã discu-
telectualã, atitudine, un aristocrat. Ade- mânia era în pragul aderãrii la UE. Mulþi l-au considerat arogant. A umbla þie. Avea anvergurã, avea clasã, ºi deþi-
vãrat bãrbat de stat. Cel mai bun pre- Adrian Nãstase nu îi contesta lui Va- cu criterii de salon, cu exigenþe ideale, nea arta conducerii unei þãri. Destinul
mier al României post-comuniste, care dim Tudor talentul oratoric, cultura, cu mofturi estetizante, înseamnã a cul- i-a jucat feste. ªi ca sã vorbim de des-
a traversat un deºert, la care a fãcut dar nu mergea sã îi facã o asemenea tiva un angelism inadecvat ºi perdant. tin, trebuie sã apelãm la... Andrei Ple-
referirile de rigoare, rãspunzând fãrã fãgãduinþã, într-un context delicat. Ideea aceasta, chiar dacã pare un so- ºu, ºi corespondenþa acestuia cu Ga-
eschivã la toate indiscretele întrebãri Rezultatul: peremiºtii au votat precum- fism perfid creazã ºi un primejdios de- briel Liiceanu. ªi nu merge.

Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu,


dã asigurãri cã anul ºcolar va fi încheiat
Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, la
EDITOR:
Digi 24, cã examenele naþionale se vor desfãºura con-
S.C. ED PRESS COM S.R.L. form procedurilor în vigoare, anul ºcolar va fi încheiat,
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, iar elevii nu vor pierde un an din viaþã. Acesta a vorbit ºi
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57. despre posibilitatea , “neagrã”, de derulare, tot online,
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
a cursurilor ºi în semestrul al II-lea.
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012 Ministrul Educaþiei, Sorin mente, deºi nu au fost pregãtite
CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Cîmpeanu, a precizat:“Un sin- pentru a preda online au dus ac-
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
gur lucru pot sã vã spun. Aºa tul educaþional la bun sfârºit”.
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro cum s-au identificat soluþii ºi în Ministrul a fãcut aceste declara-
Internet: www.cvlpress.ro anul trecut, examenele naþionale þii în contextul în care a anunþat
Director: se vor derula, anul ºcolar va fi sãptãmâna trecutã cã “vom reuºi
MIRCEA CANÞÃR încheiat, elevii nu vor pierde un sã deschidem ºcoala pe 8 fe-
Redactor-ºef:
MARGA BULUGEAN an din viaþã. Va fi foarte dificil sã bruarie”. Ordinul de ministru, începutul semestrului al II-lea, Sãnãtãþii, a declarat cã “perso-
REDACÞIA: gãsim soluþie echitabilã, sã gã- care permite menþinerea ºcolilor cei din Guvern cerându-i sã fie, nal, cred cã nu vom putea sã
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, sim soluþii care sã rãspundã într- închise ºi desfãºurarea activitã- pentru orice eventualitate, pânã deschidem ºcolile pe 8 februa-
Cristi Pãtru, o mãsurã cât mai bunã aºteptã- þilor online, are o duratã de vala- în septembrie 2021, adicã întreg rie. Mi-aº dori sã le deschidem,
Sport: Cosmin Staicu rilor, dar vom gãsi acele soluþii. bilitate pânã pe 29.01.2021. anul ºcolar. Peste 2,9 milioane de ºi eu sunt mamã, dar sincerã sã
Fotoreporter: Tibi Bologh Deci, sigur vom încheia anul Ordonanþa de Urgenþã nr 2/ elevi din toatã þara au început fiu nu cred cã s-ar putea deschi-
Secretariat: 0251.412.457 ºcolar, în orice scenariu vom 2021, care modificã legea 55/ ºcolile pe 11 ianuarie, – cursuri- de”. Potrivit structurii anului ºco-
Publicitate: 0251.412.552 susþine examenele naþionale în 2020, permite doar pânã pe 8 le fiind 100% online pentru ur- lar 2020-2021, Semestrul I se
Redacþia: 0251.412.613 orice situaþie. În anul ºcolar pre- februarie 2021 desfãºurarea cur- mãtoarele trei sãptãmâni. Dumi- terminã pe 29 ianuarie, iar Se-
cedent am reuºit sã susþinem surilor în format 100% online, nicã, 10 ianuarie,, medicul epi- mestrul al II-lea începe pe 8 fe-
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine examenele naþionale, cadrele di- ministrul Cîmpeanu spunând cã demiolog Andreea Moldovan, bruarie ºi dureazã 17 sãptãmâni.
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. dactice, deºi nu au avut echipa- el a cerut ca acest termen sã fie secretar de stat în Ministerul CRISTI PÃTRU
marþi, 12 ianuarie 2021 cuvântul libertãþii / 3
actualitate Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Dioºti, a treia comunã din judeþul Dolj care va fi


cadastratã integral din fonduri europene
Reprezentanþii Oficiului de Ca- crãrile de înregistrare sistematicã
dastru ºi Publicitate Imobiliarã a proprietãþilor din comuna Dioºti
(OCPI) Dolj au participat ieri, la fac parte din Programul naþional de
prima întâlnire din cadrul campa- cadastru ºi carte funciarã, ºi sunt fi-
niei de informare a cetãþenilor din nanþate din fonduri europene, prin
comuna DIOªTI, cu ocazia începerii Programul Operaþional Regional
lucrãrilor de cadastru general. Lu- (POR) 2014 – 2020.

Înregistrarea proprietãþilor din citate Imobiliarã (ANCPI). participat la primul eveniment de


comuna Dioºti în sistemul inte- Prin Programul Operaþional informare a cetãþenilor din co-
grat de cadastru ºi carte funcia- munã cu privire la începerea
rã vizeazã o suprafaþã de 3.081 Regional 2014-2020 procesului de înregistrare siste-
de hectare ºi este gratuitã pen- Ieri, directorul O.C.P.I. Dolj, maticã a proprietãþilor.
tru cetãþeni. Lucrãrile sunt finan- Alin Victor Dumitrescu, ingine- „Dioºti este a treia comunã
þate prin Proiectul major „Creº- rul ºef al O.C.P.I. Dolj, Ionuþ din judeþul Dolj care va fi cadas-
terea gradului de acoperire ºi Alexandru Popescu, ºeful Birou- tratã integral din fonduri europe-
incluziune a sistemului de înre- lui Înregistrare Sistematicã, Ana ne, prin Programul Operaþional
gistrare a proprietãþilor în zo- Maria Pitãroiu, primarul locali- Regional 2014-2020. Urmeazã
nele rurale din România”, al tãþii Dioºti, Dumitru Iliescu ºi alte 28 de unitãþi administrativ- PNCCF, atât la nivel de UAT, de imobile înregistrate gratuit
cãrei beneficiar este Agenþia reprezentanþii prestatorului lu- teritoriale din judeþ ºi sunt con- cât ºi pe sectoare cadastrale. numai în anul 2020 ºi peste
Naþionalã de Cadastru ºi Publi- crãrilor de cadastru general au vins cã lucrurile vor merge din „Aºa cum a obiºnuit de la de- 245.000 de la începutul derulãrii
ce în ce mai bine. Este impor- mararea POR-PNCCF, OCPI celor douã programe, ceea ce ne
tant sã învãþãm din experienþã ºi Dolj continuã sã performeze la menþine pe un loc fruntaº în ie-
sã gãsim soluþii pentru probleme- înregistrarea gratuitã a imobile- rarhia naþionalã”, a precizat ingi-
le pe care le întâmpinãm”, a lor în evidenþele de cadastru ºi nerul ºef al O.C.P.I Dolj, Ionuþ
punctat Alin Victor Dumitrescu carte funciarã cu peste 74.000 Alexandru Popescu.
– director O.C.P.I Dolj.
111 de UAT-uri au fost cadas-
trate în proporþie de sutã la
sutã
În prezent, din totalul de 111
de UAT-uri din judeþul Dolj, au
fost cadastrate în proporþie de
sutã la sutã cinci comune
(Drãnic, Mischii, Goicea, Co-
þofenii din Dos, Brãdeºti), iar
în alte 106 se desfãºoarã lu-
crãri de înregistrare sistema-
ticã a imobilelor în cadrul

Discuþie constructivã la CJ Dolj:


Colectarea deºeurilor, sistem mixt taxã-tarif
Ieri dimineaþã, la Consiliul Judeþean Dolj, a avut Cosmin Vasile, preºedintele
loc o dezbatere constructivã cu o parte dintre Consiliului Judeþean Dolj a pre-
cizat într-o postare pe facebook
primarii localitãþilor din judeþ, dar ºi cu reprezen- cã s-au pus în discuþie o serie de
tanþii Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã mãsuri care sã ducã la creºterea
EcoDolj ºi ai Prefecturii Dolj, cu scopul soluþionãrii capacitãþii de colectare ºi dimi-
problemelor pe care cetãþenii ºi administraþiile nuarea presiunii financiare pen-
locale le întâmpinã în privinþa colectãrii deºeurilor. tru bugetele unitãþilor administra-
tiv-teritoriale. “În principal, se
doreºte crearea unui sistem hi-
brid de taxare, taxã + tarif supli-
mentar pentru persoanele fizice
care depãºesc cantitatea de de-
ºeuri cuprinsã în taxa de bazã.
Conex acestei solicitãri, se im-
pune dotarea fiecãrei maºini de
colectare cu sistem de cântãrire
ºi soft, pentru stabilirea sumei de
platã pentru fiecare persoanã fi- Construirea unei gropi de o adresã semnatã de cãtre primari,
zicã în parte. Am hotãrât sã pre- gunoi care sã deserveascã de cãtre Consiliul Judeþean Dolj,
luãm aceste solicitãri ºi sã înain- dar ºi de cãtre reprezentanþii Gu-
tãm o cerere cãtre Ministerul exclusiv comunele doljene vernului în teritoriu, cãtre Agen-
Fondurilor Europene, pentru a În plus, a fost solicitatã ºi con- þia Naþionalã pentru Protecþia
obþine acordul de modificare a struirea unei gropi de gunoi care Mediului, pentru a obþine acordul
contractului de implementare a sã deserveascã exclusiv comunele necesar de construire a acestui
Sistemului de Management Inte- doljene, pentru a avea astfel un depozit de deºeuri al judeþului”, a
grat al Deºeurilor, printr-un sis- nivel de taxare echitabil ºi realist mai spu Cosmin Vasile. Astãzi vor
tem mixt taxã-tarif”, a precizat comunitãþilor din rural ºi urban continua aceste dezbateri ºi cu
ºeful administraþiei judeþene. mic. “În acest sens, vom trimite restul primarilor din Dolj.
4 / cuvântul libertãþii marþi, 12 ianuarie 2021
eveniment Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Poliþia Animalelor îºi intrã în atribuþii


Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru
completarea unor acte normative cu incidenþã în
protecþia animalelor, precum ºi pentru stabilirea
unor mãsuri organizatorice, au fost instituite noi
instrumente legislative, care asigurã posibilitatea
instituirii de urgenþã a unui mecanism de protejare
a animalelor aflate într-o situaþie de pericol. Prin
acest act normativ, a fost reglementat ordinul de
plasare a animalului în adãpost, acesta constituind
un instrument administrativ conferit poliþistului,
în vederea înlãturãrii unui pericol iminent îndrep-
tat împotriva animalelor.

Conform noilor prevederi le- Ordinul de plasare a animalu-


gale, poliþiºtii din cadrul Poliþiei lui în adãpost se pune în execu-
Române care, în exercitarea tare de îndatã de cãtre persona-
atribuþiilor de serviciu, constatã lul care asigurã prestarea servi-
cã un animal se aflã într-o situa- ciilor publice de adãpostire a ani-
þie de pericol emit, de îndatã, malelor ce fac obiect al ordinu-
ordin de plasare a animalului în lui de plasare în adãpost, în pre-
adãpost pentru o perioadã de 45 zenþa poliþistului care l-a emis.
de zile. Prin animal aflat într-o Prin intermediul O.U.G. 175 din
situaþie de pericol se înþelege ani- 2020 pentru completarea unor
malul aflat în oricare dintre ur- acte normative cu incidenþã în
mãtoarele situaþii: animal care a protecþia animalelor, precum ºi
fost rãnit sau schingiuit; animal pentru stabilirea unor mãsuri or-
care a fost implicat în lupte între ganizatorice, au fost instituite noi
animale sau cu animale; animal instrumente legislative, care asi-
domestic sau animal sãlbatic cap- gurã posibilitatea instituirii de
tiv asupra cãruia a fost practicat urgenþã a unui mecanism de pro-
tirul; animal folosit pentru dresa- tejare a animalelor aflate într-o
jul altor animale sau pentru a situaþie de pericol.
controla agresivitatea altor ani- Un act normativ care trebuie
male; animal domestic expus
forþat la temperaturi foarte ridi- pus în aplicare
cate ori foarte scãzute; animal din Prin acest act normativ, a fost
speciile ecvidee, bovine, ovine ºi reglementat ordinul de plasare a
caprine aflat, fãrã supraveghere, animalului în adãpost, acesta
pe cãile de circulaþie publicã. constituind un instrument admi-
Poliþiºtii constatã existenþa si- nistrativ conferit poliþistului, în
tuaþiei de pericol pe baza evaluã- vederea înlãturãrii unui pericol
rii situaþiei de fapt ºi a stãrii fizi- iminent îndreptat împotriva ani-
ce a animalului care rezultã, dupã malelor. Conform noilor preve-
caz, din cauza urmãtoarelor fap- deri legale, poliþiºtii din cadrul
te: constatarea directã ºi con- Poliþiei Române care, în exerci-
semnarea celor constatate într- tarea atribuþiilor de serviciu, con-
un înscris ori înregistrarea celor statã cã un animal se aflã într-o
constatate cu mijloace tehnice; situaþie de pericol emit, de înda-
declaraþiile persoanelor implica- tã, ordin de plasare a animalului controla agresivitatea altor ani- servaþie clinicã întocmitã de un malelor reglementeazã situaþia
te în activitãþile desfãºurate cu în adãpost pentru o perioadã de male; animal domestic expus medic veterinar. tuturor animalelor, inclusiv a ce-
privire la situaþiile de pericol sau 45 de zile. forþat la temperaturi foarte ridi- Ordinul de plasare a animalu- lor sãlbatice, consfinþind o serie
ale persoanelor care au asistat la Prin animal aflat într-o situa- cate ori foarte scãzute; animal din lui în adãpost se pune în execu- de drepturi ºi obligaþii atât în sar-
activitãþile respective sau au þie de pericol se înþelege anima- speciile ecvidee, bovine, ovine ºi tare de îndatã de cãtre persona- cina deþinãtorilor acestora, cât ºi
cunoºtinþã despre desfãºurarea lul aflat în oricare dintre urmã- caprine aflat, fãrã supraveghere, lul care asigurã prestarea servi- în sarcina autoritãþilor ºi insti-
acestora; înregistrãri video sau toarele situaþii: animal care a fost pe cãile de circulaþie publicã. ciilor publice de adãpostire a ani- tuþiilor statului.
audio ori fotografii, indiferent de rãnit sau schingiuit; animal care Poliþiºtii constatã existenþa si- malelor ce fac obiect al ordinu- Deþinãtorii de animale au în
provenienþa acestora; înscrisuri, a fost implicat în lupte între ani- tuaþiei de pericol pe baza evaluã- lui de plasare în adãpost, în pre- mod obligatoriu ºi responsabili-
inclusiv cele de natura mesajelor male sau cu animale; animal do- rii situaþiei de fapt ºi a stãrii fizi- zenþa poliþistului care l-a emis. tãþi privind întreþinerea ºi supra-
sau publicãrilor în mediul elec- mestic sau animal sãlbatic cap- ce a animalului care rezultã, dupã Legislaþia privind protecþia ani- vegherea acestora, tratamentul
tronic ºi/sau de telefonie mobi- tiv asupra cãruia a fost practicat caz, din: constatarea directã aplicat animalelor exclu-
lã; fiºa de observaþie clinicã în- tirul; animal folosit pentru dre- ºi consemnarea celor con- zând orice act de cruzime
tocmitã de un medic veterinar. sajul altor animale sau pentru a statate într-un înscris ori în- ºi violenþã. Legislaþia pri-
registrarea celor constatate vind protecþia animalelor
cu mijloace tehnice; decla- reglementeazã situaþia tu-
raþiile persoanelor implicate turor animalelor, inclusiv a
în activitãþile desfãºurate cu celor sãlbatice, consfinþind
privire la situaþiile de pericol o serie de drepturi ºi obli-
sau ale persoanelor care au gaþii atât în sarcina deþinã-
asistat la activitãþile respec- torilor acestora, cât ºi în
tive sau au cunoºtinþã despre sarcina autoritãþilor ºi in-
desfãºurarea acestora; înre- stituþiilor statului. Deþinã-
gistrãri video sau audio ori torii de animale au în mod
fotografii, indiferent de pro- obligatoriu ºi responsabili-
venienþa acestora; înscri- tãþi privind întreþinerea ºi
suri, inclusiv cele de natura supravegherea acestora,
mesajelor sau publicãrilor în tratamentul aplicat anima-
mediul electronic ºi/sau de lelor excluzând orice act de
telefonie mobilã; fiºa de ob- cruzime ºi violenþã.
marþi, 12 ianuarie 2021 cuvântul libertãþii / 5
educaþie Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Nume noi în conducerea unor instituþii


de învãþãmânt preuniversitar din Dolj
În anul 2016, s-a susþinut concursul pentru ocu-
parea unor funcþii de conducere în instituþiile de
învãþãmânt preuniversitar din Dolj. Pe 9 ianuarie,
mandatul celor care au susþinut concursul a înce-
tat. Din cei 135 de directori ºi 45 de adjuncþi, 25
de manageri ºi ºase adjuncþi ºi-au pierdut funcþii-
le, fapt prezentat ºi de noi, în data de 8 ianuarie
conform datelor oferite de ISJ Dolj. Venim, acum,
ºi cu numele celor care vor ocupa funcþii de condu-
cere, acolo unde s-au produs modificãri.

Schimbãri sunt ºi la Liceul CFR preluatã de prof. Mihaela na Constantinescu; Grãdiniþa


din Craiova, unde noul direc- Stãncele. De asemenea, Cen- cu Program prelungit ”Pinoc-
tor este Adriana Stãnoi, fost trul Judeþean de Resurse ºi chio” noul manager fiind Ali-
Contractele managerilor de respectiv în perioada 2017- manager la aceastã unitate ºco- Asistenþã Educaþionalã Dolj are na Hoancã; Grãdiniþa cu Pro-
unitãþi ºcolare din Dolj, care au 2018, manager la Liceul ”ªte- larã, în urmã cu câþiva ani. La un nou director, prin prof. E- gram Prelungit ”Castelul Fer-
susþinut concurs în 2016 ,au fan Odobleja”. La aceeaºi insti- Liceul Energetic din Craiova, lena Cocoº, care vine de la Li- mecat” din Craiova are mana-
expirat pe 9 ianuarie 2021. Pen- tuþie s-au fãcut schimbãri ºi la prof. Ion Bistriceanu i-a pre- ceul “Traian Vuia” din Craiova ger pe Cristina-Popa Cotora.
tru ocuparea funcþiilor vacante directorii adjuncþi: a revenit dat ºtafeta prof. Gabriela . ªi la ªcoala Specialã Sfântul Schimbãri ºi în judeþ
procedura adoptatã a fost ace- prof. Lucian Chilom ,care a Achim, fgost adjunct, pe ”Mina” este director nou, func-
ea ca inspectorul ºcolar gene- mai fost în echipa de conduce- postul liber venind prof. Daria þia fiind preluatã de prof. Pau- ªi în judeþ sunt multe ºcoli
ral sã facã numiri cu avizul Con- re a acestui colegiu ºi în urmã Popescu. La Liceul Teoretic la Stanciu. la care s-au schimbat directo-
”Tudor Arghezi”, noul manager rii. De exemplu, la Calafat, la
siliului de Administraþie al ISJ cu câþiva ani, lângã el fiind , pe
este prof. Camelia Roºca,-
Grãdiniþe din Craiova cu noi Liceul Tehnologic ”ªtefan Mil-
Dolj, întrunit pe 7 ianuarie acelaºi post, prof. Rãzvan Je-
2021. ” Ca urmare a încetãrii naru, cel care a preluat man- dupã ce prof. Lucian Sãn- manageri cu”, manager numit este Ga-
contractelor de management datul în toamna lui 2020. Con- doi s-a pensionat. La ªcolile La Grãdiniþele din Craiova au briel Nacu, iar la ªcoala Gim-
educaþional pentru directorii ºi ducere nouã ºi la Colegiul Eco- Gimnaziale din Craiova s-au fost operate schimbãri la ma- nazialã ”Constantin Gerota” din
directorii adjuncþi din Dolj care nomic ”Gheorghe Chiþu” din pãstrat în general managerii nageri: Grãdiniþa “Voiniceii”, acelaºi municipiu conducerea
au susþinut concurs în 2016, la Craiova. Manager la acest co- care au fost ºi pânã acum. Ex- unde noul manager este Miha- este preluatã de Dana-Maria
unele unitãþi ºcolare au fost nu- legiu a fost numitãAniºoara cepþie face ªcoala gimnazialã ela Sfetcu; Grãdiniþa cu Pro- Nicolae. De asemenea, la Bãi-
miþi directori noi. Au fost Popa, iar director adjunct este ”Alexandru Macedonski” din gram Prelungit ”Sfânta Ana” , leºti sunt schimbãri: la Liceul
schimbaþi 25 de directori ºi 6 prof. Mãdãlina Cãlinescu. Craiova, unde conducerea este pe funcþie fiind numitãIorda- Tehnologic ”ªtefan Anghel”
directori adjuncþi. Printre uni- Bãileºti manager a fost numit-
tãþile ºcolare care vor avea di- Mãdãlina Drobogeanu. ªi la
rectori noi amintim: Colegiul Dãbuleni este un manager nou.
”Carol I”, Liceul Energetic, Li- Schimbarea a fost fãcutã La
ceul CFR, Liceul ”Tudor Ar- ªcoala gimnazialã Nr 1, con-
ghezi”, ªcoala gimnazialã ”Ale- ducerea fiind preluatã de Ani-
xandru Macedonski”, Centul ºoara Spiridon. La Liceul
Judeþean de Resurse ºi Asisten- ”Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi,
þã Educaþionalã Dolj. În judeþ, noul director este Claudiu Vio-
vor fi directori noi la unitãþi rel Ciucã, iar director adjunct
ºcolare precum cele Calafat, la este Alexandru Mãtuºe. În
liceul din Segarcea ºi la liceul Segarcea, la Liceul ”Horia Vin-
din Filiaºi, dar ºi la câteva ºcoli tilã” noual director este Lore-
din mediul rural”, a precizat na Camelia Bucã, iar director
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor adjunct esteMariana Mazilu.
de cuvânt al ISJ Dolj. Schimbãri au fost ºi la ºcoli din
mediul rural cum ar fi liceul din
Multe modificãri Valea Stanciului, ªcoala Terpe-
Sunt schimbãri la conduce- ziþa, ªcoala Predeºti sau la
rea unitãþilor de învãþãmânt ªcoala Coºoveni. Directorii
preuniversitar din Dolj, cele mai numiþi în funcþie au primit man-
importante fiind fãcute cuno- dat pânã la organizarea concur-
cute ºi de noi.Astfel, la Cole- sului dar nu mai târziu de sfâr-
giul Naþional “Carol I”, noul ºitul anului ºcolar în curs,
dfirector este prof. Ion Da- 2020-2021, respectiv pânã la 31
niel, care a mai fost anterior, august 2021.
6 / cuvântul libertãþii marþi, 12 ianuarie 2021
actualitate
Barajul flotor de la Coramnic s-a rupt

Operaþiunea de curãþare a râului Cerna


se desfãºoarã cu dificultate
În cursul nopþii de
duminicã spre luni,
barajul flotor din
amonte de podul de la
Coramnica cedat în
urma presiunii deºeu-
rilor ºi a buºtenilor de
mari dimensiuni veniþi
din amonte. El fusese
montat de Administra-
þia Bazinalã de Apã
Banat cu scopul de
aopri peturile de mici
dimensiuni ºi materia-
lul lemnos sã ajungã în
aval. Din acest motiv,
operaþiunea de curãþa-
re a râului Cerna este
îngreunatã. O parte
din deºeurile acumula-
te ºi trasportate în
ultimele de zile de
viituri curg spre Dunãre
ºi spre acumularea
Porþile de Fier.

Echipele Administraþiei Bazina-


le de Apã Banat (ABA Banat),
împreunã cu cele ale Administra-
þiei Bazinale de Apã Jiu (ABA Jiu)-
Sistemul de Gospodãrire a Ape-
lor Mehedinþi au ajuns deja în
zonã ºi au început colectarea
peturilor de pe maluri ºi din cur-
surile de apã. Se acþioneazã din nic. El va fi oprit la grãtarele de terialele de intervenþie din dota- Gospodãrire a Apelor Mehedinþi þia va reveni la normal”, se pre-
bãrci, manual, în douã echipe: la acumularea Porþile de Fier ºi re. La aceasta, participã 26 de (Topolniþa ºi Mehedinþi). cizeazã într-un comunicat de
una în golful Cernei ºi celalaltã, va fi colectat prin greblare de angajaþi, 15 de la cele trei for- Echipele vor rãmâne cel puþin presã al ABA Jiu.
în aval, spre Dunãre. cãtre S.C. Hidroelectrica, cei maþii de lucru (din Herculane, o lunã în zonã, pânã când situa- MARGA BULUGEAN
“Întrucât materialul lemnos care au în administrare lucrarea. Caransebeº ºi Moldova Nouã)

UE: Franceza trebuie sã


curge în aval, intervenþia cu uti- Nu este pusã în pericol funcþio- din cadrul Sistemului de Gospo-
lajul grefier sau colectarea lui narea hidrocentralei. dãrire a Apelor Caraº-Severin
manualã din bãrci devine impo- Acþiunea este organizatã, din (ABA Banat) ºi alþi 11 de la douã
sibilã din punct de vedere teh- surse proprii, cu utilajele ºi ma- formaþii din cadrului Sistemul de
devinã limba oficialã
a Europei post Brexit

Este timpul unei „revoluþii” trul vieþii intelectuale a vechiu-


la Bruxelles, opineazã cotidia- lui continent. Dupã „Euro en-
nul italian „Il Foglio”. Limba glish” urmeazã „francais d’Eu-
francezã trebuie sã îºi reia lo- rope”. Istoria pledeazã în fa-
cul de prima limbã a diploma- voarea sa. Franceza este lim-
þiei europene, pe motiv cã ba elitelor secolului al 18-lea,
Franþa este în prezent epicen- 19-lea ºi debutul secolului 20.
marþi, 12 ianuarie 2021
publicitate cuvântul libertãþii / 7

Anunþul tãu! Execut masaj la domici-


liu. Telefon: 0765/
744.323.
ANUNT mediu

Construcþii, þiglã metalicã,


DIARIN AGRAR SRL anunta reparaþii, accesorii, dul- “Comuna Almaj judetul Dolj anunta publicul
solicitarea obtinerii avizului de gos- gherie, vopsitorie, orice interesat asupra deciziei etapei de incadrare lua-
podarire a apelor pentru investitia: tip de materiale, orice
mici reparatii de urgen- ta de APM Dolj pentru PLAN URBANISTIC
,,Executie put forat pentru alimen- GENERAL (PUG), Comuna ALMAJ DOLJ, pla-
þã, izolaþii, discount între
tare cu apa din subteran si put forat 10%-15%. Telefon: nul nu necesita evaluare de mediu si nu se supune
pentru monitorizarea calitatii apei 0726/940.142. procedurii de evaluare adecvata, urmand a fi su-
din subteran,, - la ferma agricola din ACOPERIªURI Lindab, pus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
sat Ungureni, com. Ghercesti, str. In- orice mici reparaþii, zu-
vatator Georgescu Dumitru, nr. 1, grãveli, jgeaburi, dulghe-
rie. Telefon: 0757/ Documentatia care a stat la baza luarii decizieri
jud. Dolj. Relatii la tel. 0753.483083. etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de
790.001.
Echipã cu experienþã, luni-joi intre orele 8-14 la sediul APM Dolj, str.
VÂNZÃRI Vând teren intravilan SC montãm þiglã metalicã tip Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj sau pe site-
Avioane Sa Craiova, su- Lindab, jgheaburi, burla- ul APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro si la sediul
APARTAMENTE ne + dulgherie, placãri
prafaþã 1,25 Ha. Telefon: Primariei Comunei ALMAJ, DOLJ.
VÂND apartament 2 ca- 0769/456.241. polistiren, vopsim tablã,
mere, ultracentral, Piaþa acoperiºuri ºi mici repa- Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Vând teren (locuri de APM DOLJ (fax: 0251419035, email: office@ap-
Prefecturii. Telefon: raþii. Telefon: 0754/
casã), Podari. Telefon:
0768/107.255. 0722/943.220.
686.698 sau 0731/ mdj.anpm.ro) in termen de 10 zile calendaristice
Vand apartament cu 2 342.215. de la data publicarii in mass-media”.
Vând teren 2000 mp (lo-
camere decomandate. S.C. ÎNCHIRIERI UTILA-
curi de casã intravilan cu
Telefon: 0766/348.398. JE OLTENIA S.R.L.
toate utilitãþile apã, canal,
efectueazã lucrãri, exe-
CASE electricitate, gaze) Câr-
cuþie a drumurilor, rigoa-
Vand televizor LEKO, cu Vând ponei. Telefon: Vând veiozã, calorifer elec-
cea - situat în faþa vilelor diagonala de 37 cm si 0748/145.050. tric, aerotermã, piedestal,
Vând casã veche, Cra- le, compactare, cãi pie-
ioviþa. Telefon: 0729/ de la ieºirea din Comu- televizor PHILIPS cu dia- Vând câini ciobãneºti noptierã, masã, scaune,
tonale. Telefon: 0744/
960.795. na Cârcea pe dreapta gonala de 54 cm. Tele- de Bucovina. Telefon: dormezã, pat saltea relaxa.
800.338. Telefon: 0351/170.085.
Proprietar, vând casã spre Craiova. Telefon: fon: 0752/236.667. 0748/145.050.
nouã, BORDEI. Telefon: 0720/231.610. VÂNZÃRI DIVERSE Vând sobã teracotã, cãru- Vând aparat masaj pi- PIERDERI
0752/641.487. Vând 2 terenuri langa VÂND curcani, gâºte, cior handicapat, tub asbo cioare, maºinã cusut II DOCHILITA AURELIA
FABRICA DE TERMO- raþe, gãini, cocoºi, pãsãri 250 mm, 2 buc, tv color cu ,,ILEANA’’, 2 arzãtoare declar pierdute CUI si
CUMPÃRÃRI PANE ,,Q FORT” – crescute cu cereale. Te- 1000 mm diagonalã. Te- gaze sobã. Telefon: certificat constatator.
Cumpãr apartament 3 GARA PIELESTI pt. in- lefon: 0765/609.798. lefon: 0760/588.581. 0351/809.908. Se declara nule.
camere, centru. Telefon vestitii 5000 m. Pret ne- Vând pãsãri de curte
0729/960.795. gociabil. Telefon: 0752/ (curcani, gâºte) vii sau
641.487. tãiate la preþ de producã- ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TERENURI
Vând teren intravilan – Vând loc de casã 500 tor. Telefon: 0738/  TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Cârcea la stradã – 4.000 mp, intravilan Criva, as- 579.592.  VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

mp – 10 euro negociabil. falt, pomi fructiferi, posibi- Vând centralã termicã pe TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................
Telefon: 0766/503.967. litate apã curentã. Tele- gaz ,,VAILLANT,, si piese
Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; as-
fon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb
de rezervã, aragaz cu 4
ochiuri ,,HANSA,,.Tele-
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
falt lângã pãdure, utilitãþi- teren, Calea Bucuresti, fon: 0728/011.731. Subsemnatul.................................................................................
le instalate. Telefon: km 10, 1000 m-2000 m, Vand 2 instanturi pe Domiciliat în ...........................................................................
0744/563.640, 0770/ deschidere 35 m, dupa gaze (boliere). Preþ ne- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
661.438. Peugeot. Telefon: 0773/ gociabil. Telefon: 0751/ vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
Vand 1200 mp - teren 996.446. 136.216. rubrica ...................................... la data de ....................
intravilan cu fundatia ca- OFERTE SERVICIU Vand robot de patiserie, asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
sei turnata, 5000 euro in cu bol inox 6,5l si oglin-
Caut femeie îngrijire pen-
Draganesti - Olt. Telefon: da cristal 160x80cm si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tru o bãtrânã în vârstã de
0724/339.319. haina lunga din piele in- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 de ani în Craiova.
Vând loc pentru casã la toarsa de caprioara ma- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relaþii la nr. de telefon:
10 km Craiova (ºi alte rimea 50. Telefon: 0752/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0766/232.108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
construcþii diverse). Tele- 236.667.
fon: 0727/884.205. PRESTÃRI SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând piedestal, veiozã, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând teren Predeºti, Execut lucrãri de fierãrie, aerotermã, noptierã, ca- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 mp, utilitãþi, pitoresc, dulgherie, zidãrie, ten- lorifer, masã toaletã, pat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ideal pentru casã sau cuieli, faianþã, gresie, ri- personal, saltea relaxa,
casã de vacanþã. Tele- gips ºi finisaje, parchet. dormezã dublã cu ladã. Marþi, 12 ianuarie 2021 Semnãtura:..........................................
fon: 0773/996.446. Telefon: 0765/744.323. Telefon: 0351/170.085.
8 / cuvântul libertãþii marþi, 12 ianuarie 2021
sport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa, la debutul oficial în 2021


Alb-albaºtrii întâlnesc una dintre echipele bune
ale Ligii I, Sepsi, care a dat liderului, FCSB,
o replicã mult mai solidã decât Universitatea,
în finalul anului trecut

Universitatea Craiova – Sepsi OSK Sf. Gheorghe


Stadion: „Ion Oblemenco”, azi, ora 19.45
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Bãlaºa, M.
Constantin, Bancu – Screciu, Nistor, Cicâldãu – Ivan, Ma-
mut, Ofosu. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popes-
cu – Mitran, Vãtãjelu, Papp, Bãrbuþ, Mateiu, Cãpãþânã,
Câmpanu, Baiaram, Tudorie.
Sepsi: Niczuly – Deligiannidis, Bouhenna, Mitrea, Fl. ªte-
fan – Cziszer, Fofana, Vaºvari - Aganovic, ªtefãnescu -
Safranko. Antrenor: Leo Grozavu. Rezerve: Jesus Fernan-
dez – Dimitrov, Tincu, Achachbar, I. Fulop, L. Fulop, Nou-
vier, Golofca, Petrila, Purece.
Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenþi: Ovidiu Artene, Mihai
Marica. Rezervã: Horia Mladinovici.
Observatori: Laszlo Sajtos, Eduard Dumitrescu.

Universitatea Craiova joa- statat în pauza de iarnã,


cã primul meci oficial mai de- deºi, teoretic, deºi Mihai
vreme ca în orice alt an, în Rotaru anunþase „cel mult
prima jumãtate a lunii ianua- trei jucãtori noi”. Sigur, pe-
rie, aºteptând-o cel puþin 26 rioada de mercato se aflã la
de meciuri pânã la finalul se- început, dar sezonul s-a re-
zonului. Schimbãri n-au luat deja ºi echipa este în se aflã un antrenor cu mare Grozavu ºi-a permis permu- dintr-o poziþie suspectã de
existat în scurta pauzã, deºi aceeaºi componenþã. Nu s- experienþã, cu trofee câºti- tãri în primul 11 de la o eta- ofsaid, marcat de Koljic. De
fanii îºi doreau destule. Con- a întãrit lotul, nici nu s-a gate, obiºnuit cu presiunea pã la alta, pentru a menþine asemenea, comparând repli-
testãrile la adresa lui Cornel scãpat de „balast”, s-a mers luptei pentru titlu. Acum, nivelul de prospeþime, în ca datã liderului, FCSB, în
Papurã n-au încetat, ba chiar pe omogenitate, de voie, de depinde care parte a paha- condiþiile în care echipa afi- ultimele meciuri din 2020,
s-au înteþit, virtual, „ºansa” nevoie. Unii jucãtori îºi do- rului se doreºte evidenþiatã ºeazã un stil destul de agre- Sepsi a ieºit mult mai bine
antrenorului ºi a finanþatoru- resc neapãrat sã plece „afa- la Craiova. Suporterii pot fi siv de joc. În prima etapã a decât Craiova, atât ca joc,
lui care-l susþine fiind cã în rã”, cazurile Pigliacelli, Ci- mulþumiþi cã echipa se acestui campionat, Sepsi a dar ºi ca rezultat. Nici tra-
continuare meciurile se joa- câldãu, alþii, pe unde pot, menþine de câþiva ani la surclasat ca joc Universita- diþia duelurilor directe nu
cã fãrã spectatori ºi liniºtea numai sã joace, vezi Ivanov. vârf, în zona podiumului, nu- tea, dar a cedat neverosimil, inspirã optimism oltenilor
e oarecum asiguratã. Aºa Sunt destui indezirabili, mai ºi face probleme în privinþa cu un gol primit pe final, înaintea meciului de azi.
cum echipa benficiazã, în ales pentru fani, dar aceºti accesului în play-off sau în
continuare, de acest atu, al jucãtori se complac în Bã- cupele europene, ori nemul- Liga I, etapa a XVI-a
absenþei fanilor, în tentativa nie, unde e „cald ºi bine”, þumiþi, întrucât, cu aceastã
de a se lupta pentru titlu. E unde salariul intrã pe 15 ºi strategie, Universitatea nu Mediaº – Voluntari, azi, ora 17
evident cã jucãtorilor le dacã eºti rezervã, iar când poate face pasul decisiv, „U” Craiova – Sepsi, azi, ora 19.45
cãtre titlu ºi cãtre grupele Chindia – Iaºi, miercuri, ora 17
prieºte, de fapt, lipsa publicu- joci, poþi sã o faci la alibi, Hermannstadt – Dinamo, miercuri, ora 19
lui, altfel ar fi clacat, în des- mai ales cã nu sunt nici su- competiþiilor europene.
Botoºani – FC Argeº, joi, ora 17
tule cazuri, sub presiunea tri- porterii sã te tragã la rãs- Sepsi are un CFR Cluj – Clinceni, joi, ora 20
bunei. Iar Andrei Ivan ºi Dan pundere „live”. Sunt destu- stil agresiv ºi UTA – Viitorul, vineri, ora 17
Nistor ar fi, mai mult ca si- le exemple: Vãtãjelu, Mate- FCSB – Astra, vineri, ora 20
gur, principalii „muºterii” ai iu, Tudorie, Cãpãþânã, Papp, un lot cu
spectatorilor. Sigur, jucãtorii Bãrbuþ, Ivan, etc. De unii jucãtori de
CLASAMENT M V E Î G P
ºi antrenorii declarã cã ºi-ar dintre aceºtia clubul vrea sã nivel apropiat
dori fanii aproape, cã le lip- scape, dar nu reuºeºte. Nu-
În primul meci din 2021, 1. FCSB 15 11 1 3 37-15 34
seºte cãldura cu care erau în- i vrea nimeni, cel puþin nu
Craiova întâlneºte Sepsi, o 2. Craiova 15 10 2 3 19-9 32
conjuraþi, cã e mult mai greu la salariile pe care le au la
echipã cu evoluþii ºi nivel al 3. CFR Cluj 15 9 4 2 18-6 31
fãrã încurajãrile din arenã, Craiova.
lotului apropiate de cele ale
bla, bla, bla. Totuºi, sã fim sin- Aºadar, în lipsa publicu- Universitãþii. La duelul din
4. Sepsi 15 7 6 2 24-13 27
ceri, echipa neavând valoarea lui, Universitatea se poate 5. Clinceni 15 6 7 2 16-10 25
seara aceasta, cele douã
necesarã sã alimenteze nã- implica în lupta pentru titlu, 6. Viitorul 15 5 5 5 21-20 20
formaþii nu vor avea pe ban-
zuinþele unui public destul de deºi nu porneºte, evident, cã antrenorii principali, Pa-
pretenþios, mai deagrabã ar fi ca favoritã, având a doua purã ºi Grozavu, eliminaþi la 7. Chindia 15 5 5 5 12-12 20
capotat în prezenþa fanilor. sau sa treia ºansã. De alt- ultima etapã din 2020, în 8. Botoºani 15 4 6 5 21-22 18
Statistica, de altfel, confirmã fel, lotul este cam la acest care s-au întâlnit primele 4
aceastã paradigmã, rezultate- nivel, de locul 3 în Liga I, echipe din clasament. Sepsi
9. UTA Arad 15 4 5 6 13-25 17
le obþinute de Universitatea inclusiv în aprecierile trans- 10. Astra 15 4 4 7 21-21 16
nu posedã jucãtori de clasã
de când se joacã fãrã spec- fermarkt. Astfel, atât în se- 11. Dinamo 15 4 4 7 18-18 16
(nici Craiova nu are, de alt-
tatori fiind mai bune decât în zonul precedent, cât ºi în fel, în absenþa lui Koljic), 12. Mediaº 15 5 1 9 19-26 16
perioada „normalã”. actualul, echipa ºi-a depã- dar lotul este unul echilibrat, 13. Voluntari 15 4 3 8 20-25 15
Fãrã achiziþii, ºit uºor condiþia în campio- cu cel puþin 22-23 de fotba- 14. Hermann. 15 3 6 6 17-23 15
nu s-a scãpat nat, chiar dacã s-a fãcut de liºti de nivel apropiat, unul
15. Poli Iaºi 15 4 2 9 14-35 14
nici de râs în cupele europene. Nu destul de bun pentru Româ-
existã lideri în lot, jucãtori nia. Sepsi este o echipã de 16. FC Argeº 15 2 5 8 14-24 11
„balast” de calibru, de mare perso- locurile 4-5, cam de acelaºi
Nici transferuri n-am con- nalitate ºi nici pe bancã nu calibru ca al Viitorului. Leo

S-ar putea să vă placă și