Sunteți pe pagina 1din 8

I

Ordin1856 11-'l2-201I Ministerul


Transoorturilor Oficial18 08-ian.-2019
Monitorul
se aplicade la:08-apr.-2019- Textprelucratde UltraTech
Group

MINISTERULTRANSPORTURILOR
ORDIN
pentru modificarea ti completarea unor regulamente gi instrucfiuni din domeniul feroviar

Avdnd in vedereReferatulDirecJieitransportferoviar nr.33.576 din l3 septembrie2018,


findnd cont de prevederile:
- art. 16 alin. (2) lit. I din Legea nr. 55/2006 privind sigurantaferoviard, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
- art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexanr. I "Regulamentulde organizareqi funcJionareal
Autoritdlii de SiguranJdFeroviard Romdnd - ASFR" la anexanr. I "Regulamentul de organizareqi
func{ionareal Autoritdlii Feroviare Romdne - AFER" la HotdrdreaGuvernului nr. 62611998privind
organizarcagifuncJionareaAutoritafi Feroviare Romdne - AFER, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din HotdrdreaGuvemului nr. 2ll2015 privind organizareagi
func{ionareaMinisterului Transporturilor, cu modificirile qi completdrile ulterioare,
ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentulde exploataretehnicd feroviard - nr. 002, aprobatprin Ordinul ministrului


lucrdrilor publice. transporturilor $i locuintei nr. 1.186/2001,publicat in Monitorul Oficial al RomAniei,
ParteaI, nr. 68 1 din 29 octombrie 2001, cu modificnrile gi completdrile ulterioare, se modificd gi se
completeazddupd cum urmeaz6:

1. La articolul 166, alineatul (2) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"(2) Planul tehnic de exploatarea stafiei se intocmeqtede citre gestionarul infrastructurii


feroviare pebazaprevederilor reglement6rilor specifice proprii, astfel incdt:

a) sEnu contravin[ prevederilor din reglementdrilespecifice qi s6 nu cuprind6 repetdri ale


acestorprevederi;
b) s6 nu contind precizdri sau interpretdri ale prevederilor din actele normative;
c) sd facd referire la interfata activitAtilor comune in derulareaopera{iunilor de transport
feroviar din sta{ie cu operatorii de transport feroviar."

2.La articolul 167, alineatut (2) se modifici qi va avea urmitorul cuprins:

"(2) Reglementdrilecare se referd la activitatea comund a operatorilor de transport feroviar cu


gestionarulinfrastructurii feroviare cuprinsein PTE, respectiv la interfata acestorahebuie sd
fie elaboratede geful statiei impreund cu un reprezentantimputernicit al fiecdrui operatorde
transport feroviar care opereaz[ in staJie."

3.Laarticolul 167, duptr alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21),cu urmitorul
cuprins:

"12t; in funcJiede modul de organizare,dotaretehnicd qi resurseleumane disponibile,


operatorul de transport feroviar stabilegteproceduri specifice propriei activitdli de circulaJieqi
de manevrddin stalii, care vor fi cuprinsein propriul sistem de managemental sigurantei.
Aceste proceduri nu trebuie sd contravind prevederilor din reglementirile specifice in vigoare
gi din reglementbrilede la interfa{a activitdlii comune operator de transport feroviar - gestionar
infrastructur6 feroviard, prevdzuteistabilitein PTE."

- Copyright
LexNavigator(TM) Group
@UltraTech Pagina1
Ordin'l856 11-12-201
8 MinisterulTransportu
rilor Monitorul
Oficial18 08-ian.-2019
- Textprelucrat
se aplicade la:08-apr.-2019 de UltraTech
Group
4. La articolul 168,alineatul(7) seabrogi.

Art. II. - Regulamentulpentru circulatia trenurilor gi manevravehiculelor feroviare - nr. 005, aprobatprin
Ordinul ministrului transporturilor. construcliilor $i turismului nr. 1.816/2005,publicat in Monitorul
Oficial al Rominiei, ParteaI, nr. 1.064gi 1.064bis din 28 noiembrie 2005,cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare,se modificd gi se completeazddupd cum urmeazd:

1. La articolul3, alineatul (3) se modificl qi va avea urmiitorul cuprins:

"(3) Instrumenteleportative de semnalizaregi mijloacele de comunicatii - fixe gi portabile, care


trebuie utilizate in timpul executlrii serviciului de cdtre personalul cu responsabilitafiin
siguranfacirculaliei, sunt prevdzutein anexanr. 3 care face parte integrantddin prezentul
regulament."

2.La articolul ll, alineatul (2) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"(2) PTE conJineprevederi de amdnuntspecifice activitdlii fiecirei sta{ii, referitoare la


aplicareareglementSrilorspecifice obligatorii privind desftgurareaoperatiunilor de transport
feroviar.
Modul de intocmire, verificare, avizare,aprobareqi actualizarea PTE este stabilit prin
reglementdrispecifice de cdtre administratorul infrastructurii feroviare qi impreund cu
operatorii de transport feroviar la interfata activitElilor comune in derulareaoperatiunilor de
transport feroviar din stalie, astfel incdt:

a) sd nu contravini reglementdrilor in vigoare;


b) sd nu repete gi sI nu interpretezeprevederiledin actele normative sau reglementdrilein
vigoare;
c) sd facd referire la interfala activitdlilor comune in derulareaopera{iunilor de transport
feroviar din stafie cu operatorii de transport feroviar."

3. La articolul 17, alineatul (13) se modifici qi va avea urmitorul cuprins:

"(13) La executareamanevrei pestetrecerile la nivel semnalizatenumai cu indicatoarerutiere -


tip IR, conducdtorul manewei esteobligat s[ opreascdconvoiul de manevrdinaintea fiecdrei
treceri la nivel, s[ ia m6suri de oprire a circulatiei rutiere gi numai dupd ce s-a convins cI
circula{ia rutierd este oprit6, poate da semnalede punerein migcarea convoiului de manevr[.
Conducdtorulmanevrei esteobligat sd asigureprin agenfii din partida de manevri oprirea
circulafiei rutiere in ambele sensuriale acesteia,pane la trecereacompletd a convoiului de
manevrdpestetrecereala nivel.
Nu se admite efectuareamanewei pestetrecerile la nivel semnalizatecu indicatoarerutiere -
tip IR numai cu conducitor de manew[."

4.La articolul 43, alineatul (3) se modifici gi va avea urmiitorul cuprins:

"(3) Operatiile de manevr6 se execut6,de regul6, de cdtre partidele de manevri sau de tren.
Modul de executarea operaJiunilorde manewi in staJiela interfa{a administrator infrastructuri
feroviard - operator de transport feroviar, cu referire, in principal, la componenfapartidei de
manevrS,zonele de manevr6,tipul de manevri - tragere/impingere/imbr6ncireetc.,utilizarea
semnalelorluminoase sau a celor date cu instrumenteportative, modul de comunicareintre
IDM, conducdtorul manevrei gi mecanicul de locomotivd - prin agent sau radiotelefon, tipul
vehiculului feroviar motor etc. se stabilescin PTE."

5. La articolul43, dupii alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)- (33),cu

- Copyright
LexNavigator(TM) @UltraTechGroup Pagina2
Ordin1856 I 1-12-2018 Ministerul
Transporturilor Monitorul
Oficial18 08-ian.-20'l
9
se aplicade la:08-apr.-2019- Textprelucrat
de UltraTech
Group
urmiltorulcuprins:

"(31) Partida de manevra estecompusa,de regul6, din conducdtorul de manevrd gi cel putin un
agentautorizat pentru efectuareamanewei.
(32) Operatorul de transport feroviar stabileqtenumdrul de agenti din partida de manevrdin
funcJiede volumul de activitate, caracteristicilespecifice liniilor gi semnalelordin stafie,raza
curbelor gi vizibilitatea asiguratl semnalelorfixe care dau indica{ii de manewd, necesitatea
manipulfuii unor macazurinecentralizate,mentinereape loc a vagoanelor/grupurilorde
vagoane,tipul incdrcAturii, asigurarearespectdriiprocesului tehnologic de manew6, asigurarea
cerintelor de siguranfdqi comunicareasigurd intre conducdtorulmanevrei, mecanicul de
locomotivdgi IDM.
(33) Manevra poate fi executatdqi numai de cdtre un singur agent autoizatpentru efectuarea
manevrei,denumit conducdtorul de manevrd, cu respectareacerintelor din prezentul
regulamentgi din celelalte nonne naJionalede sigurantd,de cdtre operatorii de transport
feroviar care indeplinesc urmdtoarelecerinfe tehnico - orgarrizatorice:

a) dotareacu mijloace de comunicatie radioportabile a conducdtorului de manevrS,astfel


incdt si se asigure o comunicaresiguri a acestuiacu mecanicul de locomotivd qi cu IDM;
b) posibilitatea de comunicarea conducdtoruluide manevrd cu IDM pe frecventaradio
utilizatl de CFR;
c) echipamentelede radiocomunicatietrebuie s6 nu perturbe comunicatiile radio aferente
activitAlii de circulaJiea trenurilor, respectiv de activit6tile de manevri ale celorlalli
operatori de transport feroviar;
d) intocmirea de c6tre operatorii de transport feroviar a unei proceduri specifice proprii
desfagurdriiacestuitip de activitate care sd stabileascdmodul de lucru, respectiv interfata
cu administratorul infrastructurii feroviare, qi si cuprindi inclusiv ac{iunile pentru
situafiile de pericol - avizareaIDM gi a altor structuri competentein caz de producerea
accidentelor/incidentelor."

6. La articolul44, dupi alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21),cu urmitorul
cuprins:

"12t) in cazul executdrii manevrei numai de cdtre conducdtorulmanevrei, acestaia legdturacu


IDM 9i mecanicullocomotivei qi indeplinegtesarcinilede la alin. (2) lit. b) - i)."

7.La articolul 46 alineatul (1), litera b) se modificil qi va avea urmitorul cuprins:

"b) si pdstrezelegIfura cu personalul de manevr6,de locomotivd, IDM, operatorul de


manevr6,revizori de ace gi acari, prin mijloace de comunicareprecum: semnalegi comunicdri
verbale directe sau prin instalaJiileTC; in cazul efectudrii manewei numai cu conduc6torulde
manevr6,acestava comunica qi prin statia radiotelefon portabil6;"

8. La articolul46, dupi alineatul (1) se introduce un nou alineat,alineatul (11),cu urmitorul


cuprins:

"1ll) in cazul in care manevra se efectueaz6"numaicu conducdtorul de manevr6,semnalelese


transmit cu instrumenteportative gi se comunici prin sta{iaradiotelefon, fdrl a se perturba
comunicafiile dintre IDM cu trenurile aflate in circulatie sau cu alte partide de manevrd."

9. La articolul 46, alineatul (2) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"(2) Mecanicul locomotivei care efectueazd,manevra


pune locomotiva in migcarenumai in
urma unui semnalprimit din parteaconduc6toruluide manevr6,transmis direct sauprintr-un
- Copyright
LexNavigator(TM) @UltraTechGroup Pagina 3
Ordin1856 11-12-201A MinisterulTransporturilor
- Text prelucratde UltraTechGroup
se aplicade la; 08-apr.-2019 Monitorul
Oficiat18 08-ian.-2019

agentdin partida de manevrd saupe baza comunicdrii fdcute de conducatorul de


manew6 prin
radiotelefon sau megafon, cu precizareanumarului locomotivei. Prevederi de amAnuntprivina
transmitereacomunicdrilor de executarea manewei prin radiotelefon sau megafon
de cdtre
personaluloperatorului de transport feroviar se stabilescprin proceduri specifice proprii,
cuprinsein propriul sistem de managemental siguran{ei,iar cele de la interfafa administrator
infrastructurdferoviarl - operatorde transport feroviar se stabilescin pTE."

10. La articolul46, alineatut (6) se modificii gi va avea urmitorul cuprins:

"(6) Executareamanevrei pe linia directd a stafiei sau cu traversareaei, precum gi executarea


manevrei pesteaparatelede cale extreme din stafiile neinzestratecu instalalii CED sau CE sunt
admisenumai cu incuviinfarea verbald a IDM dispozitor datd personal conducitorului de
manevr6,pentru fiecare cazinparte, prin instalafiile TC din dotare,radiotelefon sautransmisd
prin revizorul de ace sau acar."

11. Dupi articolul5l se introduce un nou articol, articolul5ll, cu urmitorul cuprins:

"Art. 511. - (l) Se interzice executareamanevrei numai cu conducatorde manewd in toate


cazurile prevdzutein prezentul ordin, precum qi in urm6toarele caztxigeneratede aspecte
tehnice:

a) in punctele de secfionarecu declivitili mai mari de 6yoo;


b) atunci cdnd se manevreazi vagoanecu sarcinape osie sau pe metru liniar depdgiti ori
cu gabarit depdgitsau alte vehicule feroviare care se port manewa numai in condilii
speciale;
c) in zonele neacoperitede comunicalia radio;
d) pe sec{iade circulafie oravifa - Anina, exclusiv stafia oravi{a.

(2) in cazul defectdrii radiotelefonului la executareamanevrei numai cu conducdtorde


manew6, conducdtorul de manevrl opregtemanewa, avizeazdlDM gi solicita completarea
partidei de manewd cu un agent autoizatla manew6."

12.La articolul53, duptr alineatul (1) se introduce un nou alineat,alineatul (ll), cu urmitorul
cuprins:

"11l) in cazul efectuirii manevrei numai cu conducdtorde manevrd,acestapreia atribufiile de


la alin. (l) lit. a) - f) qi transmite semnalecu instrumenteportative gi comunicd prin
radiotelefon cu mecanicul de locomotivi gi IDM."

13. La articolul 53, alineatul (2) se modifici qi va avea urmtrtorul cuprins:

"(2) in cazurile prevdzutela alin. (l) lit. a) gi b), precum gi in cazul in care se manevreazdprin
impingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregitire a trenurilor de c6l6tori, iar convoiul
de manevrl estecompus numai din vagoanede cdlStori, agentul din partida de manevracare
primeqtesarcini pentru a supravegheadacdnu sunt oameni sau obstacolepe linie se posteazdla
ugaprimului vagon din convoi, in sensulimpingerii.
in cazul efectudrii manewei numai cu conducdtorde manewd, acestatransmite semnalecu
instrumenteportative gi comunicd prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivd gi IDM."

14.La articolul55, duptr alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmitorul
cuprins:

"(6) Seinterziceefectuarea
manevrei cu conducdtorde manevrda mdrfurilororev6zute
la alin.(1) 9i (3)."
- Copyright@UltraTechGroup
LexNavigator(TM) Pagina4
Ordin 1856'l1-12-201I Ministeru
I Transporturilor
se aplicade la:08-apr.-2019- Textprelircriide UltraTech Monitorul
Oficiat18 08-ian.-2019
Group

15' La articolul5g, dupi alineatul (5) se introduce un nou alineat,


1 alineatul (6), cu urmtrtorul
cuprins:
t.
"(6) Se interzice efectuareamanevrei prin imbrdncire numai cu conduc6tor
de manevrd.,,
16'La articolul6l, dupii alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urmitorul
cuprins:

"(4) Cu exceptia cazurilor previzute la alin. (2) se interzice efectuareamanewei


cu alte
mijloace numai cu conducdtorde manevrd."

17,La articolul62, dupi alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6),
cu urmitorul
cuprins:

"(6) Se interzice efectuareamanevrei in linie curentdnumai cu conducatorde manevrd.,,

18. La articolul63, alineatul (l) se modificr gi va avea urmitorul cuprins:

"Art. 63. - (l) Macazurile gi saboJiide deraiere,la manevr6,se manipuleaz6,de cdtre acar,
revizorul de ace sau IDM, la cerereaconducdtoruluimanevrei. Anumite macaztxigi anumili
sabofi de deraiere,ce se prevdd in PTE, se pot manipula gi de cdtre un agent din partida
de
manevri stabilit de conducitorul manevrei gi la indicaliile acestuiasau de c6tre conducdtorul
de manevrd atunci cdnd manevra se efectueazf,numai de c6tre acesta."

l9.La anexa nr.3, titlul se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

" Instrumenteleportative de semnalizaregi mijloacele de comunicatii care trebuie


utilizate in
timpul executdrii serviciului de cdtrepersonalul cu responsabilitaf in siguranJacirculafiei"

20.La anexa nr.3, duptr ultima liniufi a primului paragraf se introduce o noutr liniufi,
cu
urmltorul cuprins:

"- radiotelefon portabil pe frecventeleutilizate pentru manew6 gi pentru circulaJiatrenurilor de


pe raza de activitate."

2l.La anexa nr.3, al doilea paragraf se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

" Personalulcu responsabilitdli in siguran{acirculaJieieste obligat s6 aib6 asuprasa, in


timpul serviciului, instrumenteleportative de semnalizare,rechiziteledin dotare gi mijloacele
de comunicafii- radiotelefonportabil."

22.La anexa nr.4,la litera P, punctul8 se modifici qi va avea urmitorul cuprins:

" 8. Partidi de manevr6 - formatie compusddin conducdtorul de manewa gi cel pulin


un
agent autoizat pentru efectuareamanevrei. Manewa poate fi efectuat[ numai de c6tre un
singur agent autorizat pentru efectuareamanevrei, denumit conducdtor de manevrd, cu
respectareacerintelor din prezentul regulamentgi din celelalte nonne nafionale de sigurant6."

Art. III. - InstrucJiunile


pentruactivitateapersonaluluide locomotivdin transportulferoviar nr.20l,
aprobateprin Ordinulministruluitransoorturilor.constructiilorsi turismuhi nr ) ))qDoo6 nrrhlinqr

completdrileulterioare, se modifici gi se completeazi dup6 cum urmeaz6:

1. La articolul177, alineatul (3) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

- Copyright
LexNavigator(TM) @UltraTech
Group
Ordin 1856 1I -12-2018 MinisterulTransportu
rilor Monitorul
Oficial18 08-ian.-2019
se aplicade la:08-apr.-2019 - Textprelucratde UltraTech
Group
"(3) Operatiile de manevrAse executA,de regul6, de citre partidele de manevrd sau de tren.
Modul de executarea operatiunilor de manevrdin stafie la interfata administrator infrastructurd
feroviard - operator de transport feroviar, cu referire, in principal, la componen{apartidei de
manevr6,zonele de manew6, tipul de manevri - tragere/impingere/imbrdncireetc., utilizarea
semnalelorluminoase sau a celor date cu instrumenteportative, modul de comunicareintre
IDM, conducltorul manevrei gi mecanicul de locomotivi - prin agent sau radiotelefon, tipul
vehiculului feroviar motor etc. se stabilescin pTE."

2.La articolul 177, dupi alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31; - (3), cu
urmitorul cuprins:

"(31) Partida de manewd estecompus6,de regul6, din conducdtorul de manevrd gi cel puJin un
agentautorizat pentru efectuareamanevrei.
(32) Operatorul de transport feroviar stabilegtenumdrul de agen{i din partida de manewd in
func{ie de volumul de activitate, caracteristicilespecifice liniilor gi semnalelordin sta[ie,raza
curbelor pi vizibilitatea asiguratdsemnalelorfixe care dau indicatii de manew6, necesitatea
manipulfuii unor macazuri necentralizate,mentinereape loc a vagoanelor/grupurilorde
vagoane,tipul inclrcdturii, asigurarearespectlrii procesului tehnologic de manevr6,asigurarea
cerinfelor de siguranfdgi comunicareasigurd intre conducitorul manevrei, mecanicul de
locomotivd gi IDM.
(33) Manevra poate fi executatdqi numai de c6tre un singur agent autorizatpentru efectuarea
manewei, denumit conducdtorul de manevrd,cu respectareacerinJelordin prezentul
regulamentgi a altor norme naJionalede siguranJi,de citre operatorii de transport feroviar care
indeplinesc urm[toarele cerinte tehnico - or ganizatorice:

a) dotareacu mijloace de comunicaJieradioportabile a conducitorului de manevr6,astfel


inc6t sd se asigure o comunicaresiguri a acestuiacu mecanicul de locomotivl gi cu IDM;
b) posibilitatea de comunicarea conducitorului de manevrd cu IDM pe frecven{aradio
utilizat6 la interfa{a CFR - OTF;
c) echipamentelede radiocomunica{ietrebuie si nu perturbe comunicaJiileradio aferente
activititii de circulafie a trenurilor, respectiv activitElile de manewd ale celorlal{i
operatori de transport feroviar;
d) intocmirea de citre operatorul de transport feroviar a unei proceduri specifice proprii
desfdguririi acestuitip de activitate care sd stabileascdmodul de lucru, respectiv interfafa
cu administratorul infrastructurii feroviare, gi sd cuprindd inclusiv actiunile pentru
situafiile de pericol - avizareaIDM gi a altor structuri competentein caz de producerea
accidentelor/incidentelor."

3. La articolul 182, dupii alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11),cu urmitorul
cuprins:
''(11)in cazul efectudrii
manevrei numai cu conducitor de manevr6, acestapreia atribufiile de
la alin. (1) lit. a) - D gi transmite semnalecu instrumenteportative gi comunicd prin
radiotelefoncu mecaniculde locomotivi gi IDM."

4.La articolul 182, alineatul (2) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"(2) in cazuile prevdzutela alin. (1) lit. a) gi b), precum gi in cazul in care se manevreazdprin
impingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregdtire a trenurilor de cdlStori, iar convoiul
de manewd estecompus numai din vagoanede cdldtori, agentul din partida de manewd care
primeqtesarcini pentru a supravegheadacdnu sunt oameni sau obstacolepe linie se posteaz[ la
ugaprimului vagon din convoi, in sensulimpingerii.

- Copyright
LexNavigator(TM) @UltraTechGroup Pagina6
Ordin1856 11-12-201I Ministerul
Transporturilor Monitorul
Oficial18 08-ian.-2019
- Textprelucratde UltraTech
se aplicade la:08-apr.-2019 Group
in cazul efectudrii manevrei numai cu conducdtorde manevre,acestatransmite selnnalecu
instrumenteportative gi comunici prin radiotelefon cu mecanicul de locomotivd gi IDM."

5. La articolul 182, alineatul (3) se modifici qi va avea urmitorul cuprins:

"(3) La executareamanevrei pestetrecerile la nivel semnalizatenumai cu indicatoarerutiere -


tip IR, conducitorul manevrei esteobligat sd opreascdconvoiul de manewd inaintea fiecdrei
treceri la nivel, sd ia m6suri de oprire a circulatiei rutiere gi numai dupi ce s-a convins cd
circulatia rutieri esteoprit6, poate da semnalede punerein migcarea convoiului de manevr6.
Conduc6torulmanevrei esteobligat sd asigureprin agentii din partida de manevrd oprirea
circulafiei rutiere in ambele sensuriale acesteia,pdnd la trecereacompletd a convoiului de
manevri pestetrecereala nivel.
Nu se admite efectuareamanevrei pestetrecerile la nivel semnalizatecu indicatoarerutiere -
tip IR numai cu conducdtorde manevr6."

6. La articolul 184, alineatul (1) se modifici gi va avea urmltorul cuprins:

"Art. 184. - (l) Semnaleleoptice gi acusticepentru efectuareamanevrei se dau de cdtre


conducdtorulmanevrei, cu instrumenteportative, direct sau prin retransmitere,astfel incdt
personalulde locomotivd sSle perceapdin mod neindoielnic, chiar dacd este dotat cu
radiotelefon.
in cazul in care manevra se efectueazi numai de citre conducitorul manewei, semnalelese
transmit cu instrumenteportative gi se comunicI prin stafia radiotelefon, fdrd a se perturba
comunica{iile dintre IDM cu trenurile aflate in circulatie sau cu alte partide de manevri."

7.La articolul 185, litera b) se modifici qi va avea urmitorul cuprins:

"b) sd pdstrezelegdtura cu personalul de manevr6,de locomotivd, IDM, revizori de ace qi


acari, prin mijloace de comunicareprecum semnalegi comunic6ri verbale directe sauprin
instalafiile TC; in cazul efectuirii manewei numai cu conducitorul manevrei, acestava
comunica gi prin stafia radiotelefon;".

8. Dupi articolul 187 se introduce un nou articol, articolul 1871,cu urmitorul cuprins:

"Art. 1871.- Se interzice executareamanewei numai cu conducdtorde manevrdin toate


cazurile prevdzutein prezentul ordin, precum gi in urmdtoarele cazuri generatede aspecte
tehnice:

a) in punctele de sec{ionarecu declivitili mai mari de 6Yoo;


b) atunci cdnd se manevreazdvagoanecu sarcinape osie sau pe metru liniar dep6git6ori
cu gabarit depIgit sau alte vehicule feroviare care se port manevra numai in condilii
speciale;
c) in zonele neacoperitede comunicafia radio;
d) pe secJiade circulalie Oravila - Anina, exclusiv statia Oravita."

9. Dupi articolul 190 se introduce un nou articol, articolul 190r, cu urmltorul cuprins:

"Art. 190r. - Se interzice efectuareamanewei numai cu conducdtorde manevrd a mdrfurilor


prevdzutelaart. 189alin. (1) ti art. 190alin. (1)."

10. La articolul 192, dupl alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmitorul
cuprins:

"(5) Se interzice efectuareamanevrei in linie curentdnumai cu conducdtorde manevr6."


- Copyright@UltraTechGroup
LexNavigator(TM) Pagina 7
l'

- Ordin1856 1I -12-2018 MinisterulTransportu rilor


6.
se aplicade la:08-apr.-2019- Textpretiririi OeUttraTech Monitorul
Oficial18 08-ian.-2019
Group

ll. La articolul 194,alineatul(3) semodifici gi va aveaurmiltorul cuprins:

"(3) Prevederide amenuntprivind transmiterea comunicarilorde executarea manevreiprin


radiotelefonsaumegafonde cdtrepersonaluloperatoruluide transportferoviarsestabilesc
prin
procedurispecificeproprii, cuprinsein propriul sistemde management al sigurantei,iar celede
la interfa{aadministratorinfrastructurdferoviard- operatorde transportferoviarsestabilescin
PTE-ulstaJiei."

Art' IV' - (l) inaintede aplicareatipului de manewdferoviardnumaicu un singuragent autoizatpenrru


efectuarea manevrei,respectivconducdtorulmanevrei,operatoriide transportferoviarin cauzd,precumgi
administratorul/gestionarii pe a cdrui/cIrorinfrastructurdferoviardseva desfttgramanevravor evaluaqi
apreciariscurileschimbirii efectuatepentruacesttip de manevrd,conformprwederilor Regulamentului
depunerein aplicare(UE) nr. 40212013 al Comisieidin 30 aprilie2013privindmetodaae siguranp
comundpentruevaluareagi aprecierea riscurilorgi de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 30il2009, su
modificdrilegi completdrileulterioare.
(2) Pentruaplicareatipului de manevrdferoviardnumaicu un singuragentautorizatpentru
efectuarea
manevrei,respectivconduc6torulmanewei,operatoriidetransportferoviarin cauzd,precum gi
administratorul/gestionarii pe a cdrui/cirorinfrastructurdferoviari seva desfd$ura manevravor intocmi
procedurispecificede evaluarea riscurilorpentrugestionarea schimbirii gi pentruaplicareametodeide
sigurantdcomunein vedereaevaluirii gi aprecieriiriscurilor,conformReguiamentului (UE) nr.
1.158/2010 al Comisieidin 9 decembrie 2010privindo metodide sigurantd comundpentruevaluarea
conformitdfiicu cerinfelepentruoblinereacertificatelorde siguranfdferoviar6,respectivRegulamentului
(UE)nr. 1.169/2010 al Comisieidin l0 decembrie 2010privindo metodi de sigurant6 comundpentru
evaluarea conformitilii cu cerinfelepentruoblinereaautorizatieide siguranJ6 feroviard,proceduricarevor
facepartedin propriul sistemde management al siguranJei.

Art. V. - (l) Ordinulministruluitransporturilornr. 831/2000pentrustabilireanormelorprivind


intocmirea,aprobarea gi actualizareaplanuluitehnicde exploatarea stafiei/halteide migcareC.F.R.,
publicatin MonitorulOficialal Romdniei,ParteaI, nr. 661din 15decembrie 2000,seabrog[.
(2) in termende 60 de zilede la dataintrdrii in vigoarea prezentuluiordin, CompaniaNafionali
de C6i
Ferate"CFR" - S.A.va actualizaprin reglementrrispecificeproprii modulde intocmire,verifrcare,
avizate,aprobaregi actualizarea PTE,cu avizul operatoruluide transportferoviarla interfataactivitdlilor
comunein derulareaoperaJiunilor de transportferoviardin stafie.

Art. VI. - Prezentulordin sepublicdin Monitorul Oficial al Romaniei,ParteaI, gi intrd in vigoare


in
termende 90 de zile de la datapublicdrii.

Ministrul transporturilor,
Lucian $ova
Bucuregti,I I decembrie
2018.
Nr. 1.856.

- Copyright
LexNavigator(TM) @UltraTech
Group Pagina8

S-ar putea să vă placă și