Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


SPECIALIZAREA :PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
PROGRAMUL DE STUDII: LICENŢĂ
ANUL II

PORTOFOLIU LA PRACTICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR


PROFESORI COORDONATORI:

Prof .univ. COŞARBĂ EDITHA


MOŞ GABRIELA-ÎNVĂŢĂTOAREA/MENTORUL DE LA ŞCOALA „SABIN
DRĂGOI”

STUDENTA: MIHĂIEŞ LAURA-DENISA


TEME PENTRU PORTOFOLIUL DE LA PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
ANUL II PIPP

I. Următoarea secvență face parte din Programa școlară de Comunicare în limba română, clasa a II-a.
Competența specifică:
3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit ;
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat ;
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit;
Pentru competența dată prezentați :
Textul: „Frunza” după Emil Gîrleanu
a. Conținuturile învățării :
- se asigura climatul corespunzător pentru desfăşurarea orei la comunicare în limba română,prin aranjarea
băncilor,lucrurilor elevilor,dar şi primirea lor,apoi se efectuează prezenţa prin numirea elevilor.
- captarea atenţiei se va realiza prin ieşirea în curte pentru a observa ce se întâmplă ,în ce anotimp
suntem,aici vom purta o conversaţie euristică pe tema „Toamna”.Apoi vom reveni în clasă şi îi voi întreba
despre ce cred ei ca vom vorbi astăzi.
- voi anunţa titlul lecţiei şi îi voi ruga pe copiii să citească obiectivele lecţiei de pe cartonaşe.
- reactualizarea cunoştinţelor se va realiza cu ajutorul unor întrebări despre:Cum descriem un obiect?Ce
trebuie să avem în vedere pentru a descrie un obiect?Ce întrebări adresăm pentru a afla detalii despre o
persoana sau un obiect?,etc.
- prezentarea conţinutului învăţării şi dirijarea învăţării o voi face prin citirea textul „Frunza” drept
model,iar apoi îi voi ruga să citească în lanţ câte o propoziţie acest text. Apoi le voi permite să citească textul
în gând şi le voi propune să sublinieze cuvintele necunoscute,pe care le vom discuta apoi şi le vom scrie în
caiete(prima dată se va nota titlul lecţiei).
- voi întreba copiii: Care este titlul textului?Cum se numeşte autorul?,iar apoi cu ajutorul metodei explozia
stelară,se formulează oral întrebări şi răspunsuri pe baza textului studiat.

Cine? (Despre cine se vorbeşte în text?)

Ce? ( Ce făceau apusurile?) Când?( Când îşi simţea puterile slăbite ,frunza?)

De ce? Unde?( Unde se întâmplă acţiunea ?)


(De ce se loveau ramurile unele de altele? )

- vom reveni la text şi le voi propune să lucreze în grupe de cate 4 elevi,pentru a extrage ordinea logică a
desfăşurării evenimentelor,prin aranjarea unei suite de 4 propoziţii. Apoi voi ruga să citească fiecare câte o
propoziţie însă după ordinea logică a desfăşurării evenimentelor.
- Apoi le voi propune ca fiecare să se gândească şi cu propriile cuvinte să redea un fragment înţeles de ei din acest
text sau dintr-un text citit anterior care le-a atras atenţia şi care le-a plăcut. Le voi propune să creeze un alt titlu şi
să creeze propria poveste cu ajutorul fragmentelor spuse. Se vor forma două grupe mari şi vom avea două
poveşti,fiecare îşi va citi fragmentul.
- pentru obţinerea şi evaluarea performanţei voi folosi metoda R.A.I.,vom folosi o minge mică şi vom formula
întrebări şi răspunsuri pe baza textului discutat.(ex: Cine este autorul textului?,Despre cine vorbeşte autorul?, etc.
- se fac aprecieri verbale individuale ,dar şi frontale
b. Formularea obiectivelor operaţionale:
O1-să redea oral 2 caracteristici ale anotimpului toamna,observate în curte
O2-să răspundă la două întrebări despre descriere,numind cel puţin două caracteristici ale descrierii unui obiect şi a
unei persoane
O3-să citească corect,cursiv propoziţiile din textul „ Frunza”
O4 –să identifice cuvintele necunoscute din textul „Frunza”,prin subliniere.
O5-să răspundă corect la întrebările din cadrul metodei explozia stelară,exprimându-se corect şi în propoziţie
O6-să identifice cel puţin trei propoziţii cronologic din ordinea logică a desfăşurării evenimentelor din textul dat.
O7-să redea corect cu propriile cuvinte un fragment înţeles din textul dat sau dintr-un text anterior citit.
O8-să participe activ la toate activităţile propuse.
c. Metode şi procedee de instruire utilizate:conversaţia euristică,conversaţia,expunerea,explicaţia,
observaţia,demonstraţia,explozia stelară,metoda R.A.I
d. Forme de organizare ale activităţii didactice:frontal,pe grupe,individual
e. Mijloace didactice folosite pentru realizarea obiectivelor:manualul,mingea,caietele,steluţe
Frunza
după Emil Gîrleanu
Vântul începu să bată. Zilele erau mai răcoroase. Apusurile înroșeau pământul.
Frunza își simțea puterile slăbite. Greu putea să țină piept vântului. Se clătina în toate părțile. Câteva prietene
fluturară prin aer. Curând rămase numai ea în tot copacul. Ramurile goale se loveau unele de altele. Parcă tremurau
de frig. Deasupra era cerul cu nori grei ca de bumbac. Stoluri întregi de păsări plecau în șir. Frunza băgă de seamă
că și cuiburile rândunelelor rămăseseră goale.

Bibliografie: Programa școlară de Comunicare în limba română, clasa a II-a.


https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/
(Comunicare în limba română:manual pentru clasa a II-a,Gabriela Bărbulescu,Daniela Beşliu ,Daniela-Elena
Ioniţă-Bucureşti:Editura didactică şi pedagogică,2018)

II. Realizați un proiect didactic integrat, pentru o oră, la disciplina Educație civică, clasa a IV-a, conținutul
fiind ” Drepturile universale ale copilului”.

Data: 18.01.2021
Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar Pâncota
Cadrul didactic: Mihăieş Laura Denisa
Clasa: a IV-a
Ariile curriculare: Om şi societate
Limbă şi comunicare
Arte
Disciplinele: Educaţie civică
Limba şi literatura română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Unitatea tematică: Albumul cu drepturi şi responsabilităţi
Tema lecţiei: Drepturile universale ale copilului
Formă de realizare: Activitate integrată
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Competenţe specifice vizate:
Educaţie civică:
2.1.Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni
2.2.Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană
2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale
2.4.Identificarea drepturilor universale ale copilului
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
3.2. Participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului
LLR:
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit
3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
AVAP:
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant
manuale, creative și ludice

Obiective operaţionale:
O1-să redea oral cel puţin două drepturi universale ale copilului pe care ei le cunosc.(Ed. civică ,2.4)
O2-să îşi exprime printr-o idee opinia privind importanţa cunoaşterii şi respectării drepturilor universale ale
copilului.(Ed. civică,3.2)
O3-să îşi exprime opinia oral cu privire la semnificaţia celor 2 termeni învăţaţi anterior,completând apoi toate
propoziţiile de pe fişa de lucru(LLR, 3.3)
O4-să identifice din imaginile de pe manual 2 secvenţe în care sunt încălcate drepturile universale ale
copilului,încercuind imaginile cu un creion(Ed. civică,2.3)
O5-să citească corect,fluent cel puţin 3 drepturi de pe planşă(LLR ,3.6)
O6-să asocieze cel puţin 5 imagini corespunzătoare cu drepturile de pe planşă(Ed. civică ,2.2,2.1)
O7-să povestească o întâmplare întâlnită de ei până acum referitoare la drepturile universale ale copilului,dacă au
fost respectate sau nerespectate(LLR ,3.2)
O8-să extragă din textul „ Cea dintâi ninsoare” după Edmondo de Amicis,un drept şi cel puţin 3 beneficii ale
acestuia(LLR ,3.3)
O9-să identifice ce drepturi sunt evidenţiate prin proverbele: „Bătaia e ruptă din rai”. „Ai carte, ai parte”(LLR, 2.4)
O10-să formuleze un argument Pro sau Contra pentru cele 2 proverbe(LLR ,2.4 )
O11-să confecţioneze după propria imaginaţie alături de 4 colegi decoraţiuni de Crăciun,cu câteva modele suport
,pe care le vor dărui copiilor din centrul de plasament „ Împreună fericiţi”(AVAP ,2.3)
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia,
brainstorming,lucrul în echipă,învăţarea prin descoperire
Mijloace didactice: manual,caiete,fişa de lucru,instrumente de scris,planşă,materiale necesare pentru
decoraţiuni(lipici,foarfece,creioane,carioci,foi,hârtie de cadou,carton, hârtie colorată,capse), tăbliţa din
lemn,bileţele,pioneze colorate,marker,tablă

Forme de organizare: frontal,individual,pe grupe,pe perechi


Resurse:
Resurse umane: elevii
Resurse temporale: 50 de minute
Evaluare: observare sistematică,evaluare orală şi scrisă,aprecieri verbale,recompense
Bibliografie:

Obiective Evenimentul Activităţi de Conţinuturile Metode Mijloace Forme de Forme de Observa


operaţionale instruirii învăţare învăţării organizare evaluare ţii
O1- să redea Captarea Completarea Voi scrie în Conversaţia Tabla Frontal Aprecieri
oral cel puţin atenţiei unui mijlocul tablei Explicaţia Markerul verbale
două drepturi brainstormin „Drepturile Învăţarea prin Caietele
universale ale g universale ale descoperire Instrumentel
copilului pe copilului” şi îi demonstraţia e de scris
care ei le voi ruga să vină
cunosc(Ed. cu idei pe
civică ,2.4) marginea acestei
teme. Acest
brainstorming îl
vor nota şi în
caiete,vom afla
câteva drepturi.
Anunţarea Prezentarea Se prezintă pe Conversaţia Tabla Frontal Aprecieri
temei şi a obiectivelor înţelesul copiilor euristică Caiete Individual verbale
obiectivelor lecţiei şi a obiectivele şi Expunere Instrumente
lecţiei titlului titlul lecţiei. Vor de scris
nota titlul în Tăbliţa din
caiete şi eu pe lemn
tablă. Eu voi Bileţele
cere copiilor să Pioneze
citească colorate
obiectivele de pe
bileţele în formă
de mesaj pe care
le vom ataşa pe
tăbliţa din colţul
clasei cu pioneze
colorate
O3-să îşi Reactualizar Reactualizar Îşi vor exprima Conversaţia Fişa de lucru Frontal Aprecieri
exprime opinia ea ea oral opinia euristică Instrumente Individual verbale
oral cu privire elementelor cunoştinţelor referitoare la Explicaţia de scris Evaluarea
la semnificaţia anterior referitoare la semnificaţia Exerciţiul orală şi
celor 2 termeni învăţate semnificaţia acestor cuvinte. scrisă
învăţaţi termenilor Apoi le voi da o
anterior,complet drept,respon fisă de lucru în
ând apoi toate sabilitate care se regăsesc
propoziţiile de câteva propoziţii
pe fişa de care trebuie
lucru(LLR, 3.3) completate cu
aceste cuvinte şi
cu sinonimele
acestora
Anexa 1
O5-să citească Prezentarea Descoperirea Vom descoperi Expunere Planşa Frontal Aprecieri
corect,fluent cel conţinutului tuturor toate drepturile Explicaţie Imagini Individual verbale
puţin 3 drepturi învăţării şi drepturilor şi scrise pe o Exerciţiu Pe perechi Observare
de pe dirijarea semnificaţia planşă Demonstraţia sistematică
planşă(LLR,3.6) învăţării fiecărui mare,fiecare loc
O6-să asocieze drept având un spaţiu
cel puţin 5 gol care trebuie
imagini asociat cu o
corespunzătoare imagine
cu drepturile de corespunzătoare
pe planşă(Ed. .Prima dată vor
civică ,2.2,2.1) citi selectiv, câte
3 drepturi,iar
apoi le voi
propune să
asocieze
imaginile cu
dreptul
corespunzător.
Vor fi grupaţi pe
perechi şi fiecare
pereche va face
două asocieri.
O2-să îşi Discutarea Apoi vom Conversaţia Individual Aprecieri
exprime printr-o respectării şi discuta pe euristică verbale
idee opinia nerespectării marginea acestui
privind drepturilor subiect,prin care
importanţa universale doresc să aflu
cunoaşterii şi ale copilului. opinia lor cu
respectării privire la
drepturilor respectarea şi
universale ale nerespectarea
copilului(Ed. drepturilor
civică,3.2) universale ale
copilului.
Relatarea Apoi îi voi ruga Conversaţia Individual Aprecieri
O7-să unei să se gândească Exerciţiul Frontal verbale
povestească o întâmplări şi să relateze o
întâmplare întâlnite în întâmplare
întâlnită de ei jurul lor care colegilor, în care
până acum face referire este evidenţiată
referitoare la la respectarea sau
drepturile respectarea nerespectarea
universale ale sau unui drept. Pot
copilului,dacă nerespectare să dea exemple
au fost a drepturilor şi cu respectarea
respectate sau universale şi cu
nerespectate(LL ale copilului. nerespectarea
R ,3.2)
acelui drept.
Exerciţii de Vom reveni la Explicaţia Manual Individual Observarea
O4-să identifice identificare a manual şi vom Demonstraţia Caiete Frontal sistematică
din imaginile de drepturilor ,a face un exerciţiu Exerciţiul Instrumente Aprecieri
pe manual 2 beneficiilor , unde avem de Observaţia de scris verbale
secvenţe în care a încălcării identificat
sunt încălcate lor. secvenţe în care
drepturile
sunt încălcate
universale ale
drepturile,le vom
copilului,încerc încercui şi vom
uind imaginile spune de ce sunt
cu un încălcate.
creion(Ed.
civică,2.3)
Următorul Exerciţiul Manual Individual Aprecieri
O8-să extragă
exerciţiu conţine Explicaţia caiete Frontal verbale
din textul „ Cea
textul „Cea Observaţia Instrumente
dintâi ninsoare”
dintâi de scris
după Edmondo
ninsoare”,unde
de Amicis,un
copii vor avea de
drept şi cel
identificat un
puţin 3 beneficii
drept şi
ale
beneficiile lui
acestuia(LLR ,
care reies din
3.3)
text,pe care le
vor scrie pe
caiete. Anexa 2

O11-să Confecţiona- Ne vom grupa Explicaţia Hârtie Pe grupe Aprecieri


confecţioneze rea unor câte 5 şi vom Demonstraţia colorată verbale
după propria decoraţiuni confecţiona Exerciţiul Foarfece Observarea
imaginaţie de Crăciun fiecare câte o Lucrul în Lipici sistematică
alături de 4 decoraţiune de echipă Carioci
colegi Crăciun,pe care Conversaţia Carton
decoraţiuni de le vom dona Hârtie de
Crăciun,cu centrului de cadou
câteva modele plasament. Vor Capse
suport ,pe care avea la
le vor dărui dispoziţie 3
copiilor din exemple de
centrul de decoraţiuni(un
plasament brăduţ,glob,cutie
„ Împreună de cadou). Si
fericiţi”(AVAP vom discuta pe
,2.3) marginea
subiectul „De ce
sunt într-un
astfel de loc?”
„Ce drept s-a
încălcat?”
O9-să identifice Obţinerea şi Rezolvarea După ce Explicaţia Fişa de lucru Individual Evaluare
ce drepturi sunt evaluarea exerciţiului terminăm cu Conversaţia Instrumente orală şi
evidenţiate prin performanţei care cere decoraţiunile Exerciţiul de scris scrisă
proverbele: Asigurarea identificarea vom rezolva Aprecieri
„Bătaia e ruptă conexiunii drepturilor exerciţiul cu cele verbale
din rai”. „Ai inverse din 2 2 proverbe
carte, ai parte” proverbe cunoscute care
de pe fişa de cunoscute. ascund 2
lucru(LLR, 2.4) Formularea drepturi
unui importante ale
O10-să
argument copilului. Apoi
formuleze un
Pro sau vor formula un
argument Pro
Contra argument pentru
sau Contra
pentru cele 2 cele 2 proverbe
pentru cele 2
proverbe Anexa 3
proverbe de pe
fişa de
lucru(LLR ,2.4 )

Asigurarea Ordonarea Temă-vor avea Conversaţia Imagini Frontal


retenţiei şi a logică a unor de asamblat un Explicaţia
transferului imagini care set de imagini cu
celor învăţate vor forma un toate drepturile
copil cu universale ale
toate copilului
drepturile

Anexa 1

Completaţi următoarele propoziţii cu termenii: drept,responsabilitate,dar şi cu câteva sinonime potrivite acestor


termeni.

Să ai grijă de un copil este o mare ……………….. .

Să ai parte de o educaţie este un ……… .

A fi şef este o mare ……………….. pe umeri unei persoane.

Este o mare………………… să adopţi un copil.(răspundere)

El are …………. să anunţe angajaţii, dacă modifică orarul firmei.(datoria)

El are ………….de a fi într-o familie.(privilegiul).

…………… lui este de a termina un liceu.(prioritatea)


Anexa 2

Identifică dreptul evidenţiat în fragmentul Cea dintâi ninsoare, după Edmondo de Amicis, cel puţin 3
beneficii ale acestuia.

„A sosit vesela prietenă

a copiilor, a sosit zăpada! De

ieri, a început sa cadă deasă,

în fulgi mari şi albi, ca florile

de cireş. Ce frumuseţe! Toţi

ne înveselim, gândindu-ne

ce de bulgari o să facem

şi ce-o să ne mai dăm pe

gheaţă. Ce veseli eram la

ieşirea din şcoala! Toţi am

dat năvala pe uliţă, strigând,

intrând cu picioarele unde

era zăpada mai mare.”


Anexa 3

Ce drepturi sunt evidenţiate în următoarele proverbe? Găseşte un argument (PRO sau CONTRA) pentru fiecare
proverb.

Bătaia e rupta din rai.


Ai carte, ai parte!
Proiectarea pe unităţi de învăţare

Unitatea de învăţământ:Grup Şcolar Pâncota

Aria curriculară:Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Disciplina: Ştiinţe ale naturii

Număr de ore pe săptămână: 1 h/săptămână

Clasa: a III-a

Propunător: Mihăieş Laura Denisa

Proiectul unităţii de învăţare : Corpurile. Proprietăţi ale corpurilor

Semestrul I

Număr de ore alocate: 6 h

Nr. Compet Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. Săpt Strategii didactice Strategii de
crt. enţe de ămâ Metode Mijloace Forme evaluare
specific ore na de
e organiz
are
1 1.1 1.Corpurile. 1.observarea unor corpuri 2h S1 Observarea Imagini cu Frontal Observarea
1.2 Proprietăţi ale și identificarea S2 independentă diferite Individu sistematică
2.1 corpurilor(for caracteristicilor acestora Conversaţia obiecte, al Aprecieri
2.2 mă, (de Problematizare Balanţă, Pe verbale,
2.3 culoare,lungi exemplu: organisme vii Demonstraţie pahare de grupe Desemnarea
2.4 me, pentru identificarea părților Explicaţie plastic celui mai
întindere,mas componente, diferite Experiment identice, iscusit
a, obiecte pentru identificarea Exerciţii făină, cercetaş
volum). unor proprietăți precum orez,apă, Aplauze
formă, culoare,masa , ulei, Evaluare
volum) cilindru formativă
2.compararea unor corpuri, gradat,
fenomene, procese din piatră,
aceeași categorie în măr,nucă
scopul stabilirii pană,bom-
asemănărilor și deosebirilor boană
între ele (de exemplu: fişă de lucru
compararea masei şi manual
volumului corpurilor)
3.implicarea în alegerea
modalităţilor de
lucru(individual/pe grupe)
4.realizarea de măsurători
utilizând instrumente
diferite (cântar, cilindru
gradat, balanță, ruletă)
pentru determinarea valorii
unor proprietăți ale
corpurilor (compararea
masei şi volumului
făinii,orezului,apei şi
uleiului cu ajutorul
balanţei;aflarea volumului
unui corp cu formă
neregulată scufundat în
cilindrul cu
lichid,compararea nivelului
lichidului înainte şi după
scufundarea corpului)
5.formularea de concluzii
şi notarea acestora(de
exemplu: concluziile după
efectuarea unor măsurători
asupra unor corpuri
diferite,cântărirea
acestora:măr,nuca
bomboană,pană,etc)
2 1.2 2.Stări de 1.Analiza unei ilustraţii 1h S3 Observarea Ilustraţie Frontal Observarea
2.2 agregare. 2.Formularea de răspunsuri Conversaţia 3 pahare individu sistematică
2.3 la întrebările adresate de Problematizare identice al Aprecieri
2.5 cadrul didactic Expunere Apă ,ulei, verbale
3.identificarea unor criterii Explicaţia Gheaţă Evaluare
de comparare a unor Experiment Fişă de formativă
corpuri, fenomene, Exerciţii lucru Portofoliu
procese din aceeași manual
categorie (de exemplu:
compararea curgerii apei şi
uleiului într-un pahar,dar şi
compararea lor când se
adaugă cuburi de gheaţă)
4.colectarea de date utile
investigației din surse
diferite (cărți, reviste,
internet, filme, excursii,
experiențe simple) pentru
diferite etape
5.completarea fişei de
lucru
3 1.1 3.Metalele.Pr 1.observarea unor corpuri 1h S4 Observarea Ilustraţie Frontal Observare
2.1 oprietăţi şi și identificarea Conversaţia Manual, Individu sistematică
2.2 utilizări caracteristicilor Problematizare Ciocan al Aprecieri
2.3 acestora(forma Expunerea ,doză, Pe Portofoliu
2.5 ,culoarea,etc) unui material Sârmă de grupe
2.formularea unor întrebări Explicaţie cupru şi
ce duc la necesitatea unei Demonstraţie fier,creion
investigații pentru Experiment 3 capace de
aflarea răspunsului Exerciţii plastic,
3.Formularea de răspunsuri Un obiect
la întrebările adresate de de argint,
cadrul didactic apă
4.realizarea unor
experimente pentru aflarea
proprietăţilor metalelor,de
exemplu:încearcă să îndoi
un cui şi o doză de
suc,îndoaie de mai multe
ori o sârmă de cupru şi apoi
una de fier,etc
5.realizarea unor scheme
sau fişe de lucru pentru
ilustrarea unor rezultate din
demersul
investigativ(completare
fişă,portofoliu)

4 1.1 4.Magneţi.Uti 1. identificarea 1h S5 Observare Imagini Frontal Observare


2.5 lizări ale caracteristicilor principale Conversaţia Manual Individu sistematică
2.2 magneţilor. ale Problematizare Magneţi al Aprecieri
2.3 corpurilor Explicaţie Creioane, Pe verbale
2.4 reprezentate(imagini cu Experiment Ace de grupe Aplauze
corpuri,obiecte Învăţare prin gămălie, Pe Evaluare
asemănătoare corpurilor) descoperire Scobitori, perechi formativă
2.formularea de răspunsuri Exerciţii Chei,
la întrebările adresate de Bucăţi de
profesor sau colegi Hârtie,
3.realizarea experimentului Carton gros,
despre magneţi şi utilizarea O carte
acestora:puneţi mai multe Frunză,
obiecte pe o bancă, iar apoi Ac de cusut,
apropiaţi un magnet şi Castron cu
observaţi care sunt apă,
obiectele atrase şi care nu Busolă
sunt) Fişă de
4.construirea unei busole observaţie
ecologice cu ajutorul /exerciţii
acului de cusut ,un castron
de apă,o frunză şi un
magnet,folosirea ei în
context cotidian
5. colectarea de date utile
investigației din surse
diferite (cărți, reviste,
internet, filme, excursii,
experiențe simple) pentru
diferite etape
6.realizarea activităţii
cercetaşul iscusit:cum
reuşeşti să scoţi o lingură
dintr-un pahar fără să le
atingi,completarea fişei cu
observaţii/exerciţii
5 1.1 Recapitulare 1.realizarea unor exerciţii 1h S6 Problematizare Fişe Frontal Aprecieri
1.2 Evaluare pe fişa de lucru Explicaţia evaluare individu Observare
2.1 2.activitatea cercetaşul exerciţiilor Imagini cu al sistematică
2.2 iscusit:de ce când pui Discuţie activitatea Autoevaluare
2.3 saramura fierbinte peste un cercetaşului Evaluarea de
2.4 borcan cu murături,cu o către ceilalţi
2.5 tavă dedesubt,borcanul nu Evaluare
se sparge?Explică sumativă
3.completarea fişei de
evaluare
Schema orară la clasa a III – a,plan-cadru de învăţământ primar cu program sportiv
integrat
Aria Disciplina Nr. de ore Nr. de ore
curriculară conform alocate
planului
cadru
Limbă şi Limba şi literatura română 5 5
comunicare Limba modernă(Limba 2 2
engleză)
Matematică şi Matematică 4 4
ştiinţe ale Ştiinţe ale Naturii 1 1
naturii
Om şi societate Istorie - -
Geografie - -
Educaţie civică 1 1
Religie 1 1
Educaţie Educaţie fizică 2 2
fizică,sport şi Joc şi mişcare 1 1
sănătate Pregătire sportivă practică 4 4
Muzică şi mişcare 1 1
Arte
Arte vizuale şi abilităţi 2 2
practice
Tehnologii
Consiliere şi Dezvoltare personală - -
orientare
Nr. total de ore trunchi comun 24 24
Curriculum la decizia şcolii(discipline 0-1 0
opţionale)
Nr. minim de ore pe săptămână 24
Nr. maxim de ore pe săptămână 25
Nr. total de ore la clasă 24
ORAR

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri


8:00-8:50 Ed. fizică Limba şi Religie Matematică Limba şi literatura
literatura (ortodoxă) română
română
9:00-9:50 Limba şi Matematică Matematică Limba şi Religie
literatura literatura penticostali
română română
10:10-11:00 Matematică Limba engleză Limba şi Limba Arte vizuale şi
literatura engleză abilităţi practice
română
11:10-12:00 Pregătire Ed. civică Muzică şi Ştiinţe ale Pregătire sportivă
sportivă mişcare naturii practică
practică
12:10-13:00 Pregătire Joc şi mişcare Ed. fizică Arte vizuale Pregătire sportivă
sportivă şi abilităţi practică
practică practice
Plan –cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program sportiv integrat*
___________
* Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se realizează în baza unei selecții, urmând ca pregătirea sportivă practică
să înceapă în clasa I.

Clasa
Arii Discipline
P I II III IV

Limba și literatura
Limbă și 5 7 6 5 5
română1
comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2

Matematică și Matematică2 3 3 4 4 4
științe ale naturii Științe ale naturii 1 1 1 1 1

Istorie - - - - 1

Geografie - - - - 1
Om și societate
Educație civică - - - 1 1

Religie 1 1 1 1 1

Educație fizică, Educație fizică 2 2 2 2 2


sport și sănătate
Joc și mișcare - - - 1 1

Pregătire sportivă - 4 4 4 4
practică
Muzică și mișcare 2 2 2 1 1

Arte
Arte vizuale și
2 2 2 2 1
Tehnologii abilități practice

Consiliere și Dezvoltare
2 1 1 - -
orientare personală

Număr total de ore trunchi comun 19 24 24 24 25

Curriculum la decizia școlii/CDS


0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
(discipline opționale)3

Număr minim de ore pe săptămână 19 24 24 24 25

Număr maxim de ore pe săptămână 20 25 25 25 26

PROIECT DIDACTIC
Data: 16.12.2020

Clasa: a III-a

Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR PÂNCOTA

Profesor învățământ primar: Mihăieş Laura-Denisa

Unitatea tematică: IARNA

Subtema/Tema zilei: Farmecele anotimpului iarna

Tipul de lecţie: consolidarea cunoştinţelor/însuşire de noi cunoştinţe

Obiectivul fundamental al lecţiei:Dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă pe baza temei date

Ariile curriculare: LIMBA ŞI COMUNICARE

Disciplinele: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,Textul literar-narativ

Competențe specifice: LLR:

1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit

4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text

4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

Obiective operaţionale:
O1-să identifice toate cuvintele necunoscute din textul „Ninsoarea”,prin scrierea lor pe o foaie

O2-să răspundă la cel puţin 3 întrebări din cele 6 adresate de cadrul didactic, pe baza textului „Ninsoarea”

O3-să citească textul în întregime,în gând

O4-să alcătuiască câte 2 propoziţii folosind cuvintele „s-au”, „dintr-o”

O5-să identifice grupurile de litere ce ,ci ,che,chi,ge gi ghe ghi din cuvintele din text despărţindu-le în silabe

O6-să alcătuiască planul de idei al textului,împărţind textul „Ninsoarea” în cel puţin 4 fragmente

O7-să repovestească textul citit,oral după planul de idei

O8-să identifice forma corectă din dialog a cuvintelor „neam”, „ ne-am”,formulând câte 2 propoziţii cu acestea,completând şi
transformând aceste cuvinte,în diferitele contexte

O9-să redacteze un text de 7-15 enunţuri,în care să apară expresii precum:s-a sunat,i-a spus,s-au bucurat,ne-am bucurat,ne-am
jucat,iau parte,sania sa,nea,imaculată

Strategia şi scenariul didactic:

Metode şi procedee:conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia,joc de rol,joc de


creaţie,brainstorming,R.A.I

Mijloace didactice:manual,fişe de lucru,tablă, instrumente de scris,laptop,videoproiector,

Forme de organizare:frontală,individuală,in grup,pe perechi

Resurse umane: copii

Resurse temporale: 50 de minute

Evaluare: metoda RAI,observarea sistematica a elevilor,aprecieri verbale


Bibliografie: Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a – a IV-a,2020-2021

Herlo Dorin - Curriculum. Teorie şi aplicaţie ,editura universitatea Clujeana,Cluj-Napoca,2018

Demersul didactic