Sunteți pe pagina 1din 9

ISSM - pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

 Preambul
Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi
minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de protectie a
muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si
asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii
respective, prin instructiuni proprii.
Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea
securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii si medicina a muncii,
general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii specifice unor anumite
activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate
nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor
normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de
protectie a muncii pentru activitatile caracterizate prin riscuri comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
protectie a muncii, practicata in Normele generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul
de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:
- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in
anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi
executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizand
global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea
tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina
de munca-mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac
obiect de reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari in domeniul protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte
reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
In contextul general prezentat Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor au fost elaborate tinand cont de
reglementarile existente in domeniu pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca
si stabilirea factorilor de risc proprii acestor activitati.
Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate prevederile urmand o succesiune logica,
corespunzatoare modului de actiune al executantilor, in procesul de munca.
Pe langa prevederile specifice privind activitatile pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea materialelor structurate pe componentele sistemului de munca, normele mai
cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile
pana la acoperirea problematicii tratate prin standarde in domeniu.
Prezenta norma a fost elaborata in baza Directivei 90/269/CEE, prevederile de norma preluand prevederile
directivei.
In acelasi timp cu terminologia de protectie a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in
care sunt explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si
forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor , facilitand
astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea materialelor cuprind masuri minime de prevenire a accidentarii si imbolnavirii
profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de
munca in conditii de securitate.
Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii,
transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii materialelor, proprii celor patru
componente ale sistemului de munca (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca) .
Domeniu de aplicare
Art. 3. - Prevederile prezentelor norme au caracter national, se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care
organizeaza si desfasoara activitati de manipulare, transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si de
depozitare a materialelor.
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de
protectie a muncii.
(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de manipulare, transport prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitare a materialelor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in ANEXA 1.
Art. 5. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor se va realiza potrivit prevederilor
Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 6. - Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se vor
realiza in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului de
protectie.
Revizuirea prezentelor norme
Art. 7. - Prezentele Norme specifice de protectie a muncii se revad periodic si se modifica ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in
tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de
vedere al securitatii muncii.

2. Manipularea si transportul prin purtare a maselor

Art. 8. - Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor conform definitiei din
Normele generale de protectie a muncii, se intelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de
catre unul sau mai multi salariati, inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de
accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 9. - (1) Conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa
foloseasca mijloace adecvate, in special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si transportul prin
purtare a maselor de catre salariati.
(2) In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea
persoanei fizice sau juridice trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat la manipularea si transportul
prin purtare sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 10. - In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea persoanei
juridice sau fizice, va organiza locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta
si cu risc cat mai mic pentru sanatate si:
a) Va evalua in prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce priveste:
- caracteristicile masei;
- efortul fizic depus;
- caracteristicile mediului de munca;
- caracteristicile activitatii.
b) Va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de
accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare:
1) Caracteristicile masei cum sunt:
- greutatea si dimensiunile;
- dificultarea de apucare;
- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului
- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului;
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor, in special in eventualitatea unei
ciocniri.
2) Efortul fizic:
- prea mare;
- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
- care antreneaza o miscare brusca a masei;
- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
3) Caracteristicilor mediului de munca cum sunt:
- inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
- pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati;
- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta;
- manipularea maselor la mai multe niveluri;
- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;
- conditiile climatice necorespunzatoare.
4) Cerintele activitatii cum sunt:
- efortul fizic frecvent si prelungit;
- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
- distantele mari pentru transportat sarcini;
- ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat.
Art. 11. - (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai
salariati care corespund din punct de vedere fizic.
(2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale
periodice.
Art. 12. - Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari ca salariatii, care executa lucrari de manipulare si
transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul prin
purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt executate corect.
Art. 13. - (1) Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate de conducerea persoanei juridice pentru
asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare.
(2) Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice de
lucru privind manipularea si transportul prin purtare.
(3) Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz in parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat
precum si centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.
Art. 14. - Conducerea persoanei fizice sau juridice va consulta salariatii sau reprezentantii lor si va permite
acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care
ar putea afecta sanatatea si securitatea in munca.
Art. 15. - Salariatii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii persoanei
juridice sau fizice sa ia masuri de eliminarea riscurilor pentru salariatii folositi la manipularea si transportul prin
purtare a maselor.
Art. 16. - Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele
transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua
niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan
inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in Normele
generale de protectie a muncii.
Art. 17. - In timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Se
interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea.
Art. 18. - Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si
transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a
maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari.
Art. 19. - Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.
Art. 20. - Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele
corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt
instabile intre ele.
Art. 21. - Obiectele ambalate in cutii, lazi etc., trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice transportul
prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi etc.
Art. 22. - Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
Art. 23. - Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care
datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.
Art. 24. - Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se iau masuri suplimentare pentru
micsorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.
Art. 25. - Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie
sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.
Art. 26. - In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura excesiva etc.) nu permit manipularea si
transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri
suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Art. 27. - Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitate de timp daca nu se respecta art.
14.
Art. 28. - Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au
echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator si in buna stare.
3. Transportul cu mijloace nemecanizate

Art. 29. - Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare, descarcare si
transport (targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de
natura terenului, precum si de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.
Art. 30. - Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se
vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.
Art. 31. - Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui,
insistandu-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina.
Art. 32. - Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru.
Pentru evitarea ranirilor la maini, cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca
materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.
Art. 33. - Inainte de a incepe operatiile de incarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si
vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau
inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca
vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi prevazute cu
dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor
inclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens) . Podetele
orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde
exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.
Art. 34. - In cazul in care operatiile de incarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare
(roabe, carucioare etc.) , podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta
de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
Art. 35. - Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare, descarcare si depozitare, precum si caile
de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna
vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri
vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare.
Art. 36. - Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport
nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare
propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in
panta. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare.
Art. 37. - Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se incarca sau
descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de
transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. incat sa fie exclusa
posibilitatea de accidentare.
Art. 38. - Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia.
Art. 39. - Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.
Art. 40. - Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect.

4. Depozitarea, stivuirea, incarcarea si descarcarea materialelor in bucati

Art. 41. - Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si
explozii.
Art. 42. - Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor.
Art. 43. - Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa,
care nu trebuie depasita.
Art. 44. - La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a
planseului si/sau pardoseli.
Art. 45. - Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care
se depoziteaza.
Art. 46. - Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi
forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.
Art. 47. - Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.
Art. 48. - In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice
regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii
exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va
fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.
Art. 49. - Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru
stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta.
Art. 50. - Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.
Art. 51. - Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati
efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute conform art.16.
Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.
Art. 52. - In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de
catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.
Art. 53. - Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii,
rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poata
supraveghea drumul parcurs.
Art. 54. - Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat, iar in
cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.
Art. 55. - La incarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca
intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.
Art. 56. - Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare, trebuie
sa fie de cel putin 3 m.
Art. 57. - Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor,
vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.
Art. 58. - Se interzice accesul la locul de descarcare - incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o
atributie la aceste operatii.

5. Depozitarea, incarcarea si descarcarea materialelor in vrac

Art. 59. - Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri
etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi
de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv.
Art. 60. - Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este
interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.
Art. 61. - La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cand acestea se arunca cu lopata, se va evita
stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului
respectiv; lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare.
Art. 62. - La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea
materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate) .
Art. 63. - In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se vor folosi
roabe, targi, jgheaburi etc.
Art. 64. - Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.

6. Depozitarea, incarcarea, descarcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase


Art. 65. - In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime
mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor
planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile inclinate vor fi bine fixate
la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.
Art. 66. - Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea
materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii.
Art. 67. - (1) Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se va
cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre
conducatorul formatiei de lucru.
(2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane,
prin utilizarea unor funii, salariatii stand la partea superioara. Se va manipula cate un singur colet sau obiect.
Art. 68. - Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei.
Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si
apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in
acelasi pas, in cadenta comandata.
Art. 69. - Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.
Art. 70. - In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat, incarcarea-descarcarea si deplasarea
materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea
urmatoarelor masuri:
- terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce
impiedica deplasarea;
- in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau
pe grinzi;
- in cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu
mai mult de 300 mm;
- se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura; indepartarea acestora se va face numai dupa
ce rolele se vor elibera complet de incarcatura;
- in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de
deplasare (spate) folosind rangi; in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de
deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea
cablului) ; de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, in cazul unei
deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

7. Depozitarea, incarcarea, descarcarea altor produse

Art. 71. - La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si inflamabile se vor repecta
prevederile din Normele specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor
explozive.
Art. 72. - La depozitarea, incarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei
specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere.
Art. 73. - La manipularea, depozitarea si transportul coletelor postale se vor respecta Normele specifice de
protectie a muncii pentru activitati desfasurate in posta.
Art. 74. - La depozitarea, incarcarea si descarcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se vor
respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru:
- fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;
- fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului;
- fabricarea, depozitarea si utilizarea acetilenei.
Art. 75. - Manipularea substantelor periculoase se va face conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instructiuni proprii de securitate in functie de
conditiile concrete de utilizare.

8. Prescriptii de proiectare

Art. 76. - Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, incat manevrarea lor sa se faca usor si
sa aiba o functionare silentioasa.
Art. 77. - Ambalajele sau obiectele care sunt manipulate manual nu trebuie sa aiba muchii sau margini
taietoare.
Art. 78. - (1) Carucioarele cu 3 sau 4 roti trebuie sa fie dotate cu sisteme de autofranare si sisteme de
avertizare sonora.
(2) Mijloace de transport nemecanizate vor avea inscriptionate sarcina maxima care poate fi transportata.
Art. 79. - Toate materialele care sunt manipulate manual trebuie sa fie prevazute cu sisteme de prindere
corespunzatoare.
Art. 80. - In cazul depozitarii materialelor marunte (piese mici, resturi de materiale etc.) in cutii, peretii
acestora trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior.
Art. 81. - Pe ambalaje se va mentiona masa bruta prin scriere directa pe ambalaj sau prin utilizarea unei
etichete cu continut corespunzator. In cazul sarcinilor mai mari de 100 kg si cu centrul de greutate excentric se
vor indica pe ambalaj punctele de legare de cirligul macaralei sau de prindere manuala.
Art. 82. - Ambalajele continand materiale caustice, corosive, inflamabile, explozive sau toxice trebuie sa fie
inscriptionate cu denumirea continutului si marcate cu semne avertizoare conform standardelor in vigoare.

ANEXA 1
Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme *
Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate, depozitarea materialelor vor fi completate de alte norme, dupa cum urmeaza:
1. Norme generale de protectie a muncii
2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern
4. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice
5. Norme specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive
6. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate in posta
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si
azotului.
8. Norme specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere
9. Norme de prevenire si stingere a incendiilor
10. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor
petrochimice
11. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului
12. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea produselor organice
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei
14. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si depozitarea apei grele
* Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii este in curs de elaborare,
pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, normele departamentale
existente referitoare la aceste activitati.

ANEXA 2
Ghid de terminologie de protectie a muncii
Notiuni de baza
1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia
acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu,
indiferent de natura contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate
temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.
2. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.
3. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii, cu care
este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a
obiectelor personale.
4. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul
de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.
5. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace
asemanatoare necesare in procesul muncii.
6. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente
ale sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, ce caracterizeaza
riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de
munca sau boli profesionale.
7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara
la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse
de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul
securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati;
elaborarea lor de catre unitati, (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie,
atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate
in unitate sau facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii,
detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
9. Prevenire: ansamblu procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelor sau reducerea riscurilor.
10. Proces de munca: succesiunea in timp si in spatiu a actiunilor conjugate ale executantului, cu ajutorul
mijloacelor de productie in sistemul de munca.
11. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca
obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.
12. Parapet de protectie: protector utilizat impotriva caderii de la inaltime. Parapetul de protectie trebuie sa
fie rezistent, sa aiba mana curenta cu inaltimea de 1m, legatura intermediara la 0,5 m si o bordura de 0,15 m la
partea de jos.
13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie
periculoasa.