Sunteți pe pagina 1din 403

www,stoienconstantin.wordpress.

com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Pentru accesul la reţea a energiei electrice tehnice şi comerciale


doar de natură tehnică
150 170 158 Lg 123/12 produsă din surse regenerabile şi în cogenerare de doar de natură comercială art 3 pct 3 si pct 4 coroborat
înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli: SGC cu art 70

Contractul dintre furnizorul de energie electrică autoritatea competentă


Ministerul Economiei si Mediului
66 63 55 Lg 13/07 şi un client final trebuie elaborat în conformitate Lg 13/2007 art 11 alin 2 lit f CN Transelectrica SA
de Afaceri
cu reglementările emise de: art. 4 pct 15 HGR 1007/04
Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei
Ministerul Economiei si Mediului ANRE SGC
178 166 Lg 123/12 de transport elaborate de operatorul de transport CN Transelectrica SA
de Afaceri art 35 alin 3
şi de sistem se aprobă de către:

Ansamblul de reguli prin care un


Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau terţ îşi exercită dreptul de a se
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public este juridice de a se racorda, in racorda şi de a folosi, în condiţiile
1 1 1 Lg 123/12 electrica achiziţionata de pe piaţa
definit ca fiind: SGC condiţiile legii, la reţelele electrice legii, reţelele electrice de transport
de energie electrica in regim
de transport sau de distribuţie şi distribuţie;
concurenţial
art 3 alin 1

facturarea şi încasarea
contravalorii energiei electrice,
aprobarea metodologiilor de
Activitatea de furnizare a energiei electrice intermedierea relaţiei aprobarea contractelor-cadru de
2 2 2 HGR 1007/04 stabilire a tarifelor reglementate
implica şi următoarele servicii: consumatorului cu operatorul de furnizare a energiei electrice
aplicabile consumatorilor captivi
reţea
art.4.20

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci este obligatorie numai dacă se este obligatorie
3 3 3 HGR 90/o8 când se produce schimbarea titularului locului de modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie art.4 alin 2 lit b corob cu
producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare; art 5 alin 3 lit b

Stabileşte metodologia de
Aprobă reglementări tehnice şi
urmărire şi control în vederea Concesionează bunurile
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare comerciale obligatorii pentru
respectării de către operatorii aparţinând patrimoniului public
4 Lg 13/07 în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu operatorii economici din sectorul
economici a sistemului de preţuri aferente sectorului energiei
următoarele competenţe: energiei
şi tarife la energia electrică electrice
art 11 alin 2 lit h
art 11 alin 2 lit k

505900626.xls 1/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Stabileşte metodologia de
urmărire şi control în vederea Aprobă reglementări tehnice şi Concesionează bunurile
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare
respectării de către operatorii comerciale obligatorii pentru aparţinând patrimoniului public
4 4 Lg 13/07 în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu
economici a sistemului de preţuri operatorii economici de iluminat aferente sectorului energiei
următoarele competenţe:
şi tarife la energia electrică public electrice
art 11 alin 2 lit k

Aprobă reglementări tehnice şi


Aprobă reglementări tehnice şi Concesionează bunurile
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare comerciale obligatorii pentru
comerciale obligatorii pentru aparţinând patrimoniului public
5 5 Lg 123/12 în domeniul Energiei este abilitată prin lege şi cu operatorii economici din sectorul
operatorii economici de iluminat aferente sectorului energiei
următoarele competenţe: energiei electrice
public electrice
art 11 alin 2 lit h

capacităţilor de producere a
energiei electrice şi termice în liniilor electrice de distribuţie a liniilor electrice de distribuţie a
ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru
5 7 7 Lg 123/12 cogenerare cu puteri instalate mai energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea:
mari de 1 MW nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV
art.10 alin (1) lit a

Realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de distribuţie
administrarea pieţelor centralizate energetice de producere a energiei
6 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru_SGC a energiei electrice
art 10 alin 2 lit f electrice si energiei termice in
art 10 alin 2 lit e
cogenerare

realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de distribuţie retehnologizarea capacităţilor de
energetice de producere a energiei
8 8 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru a energiei electrice producere, transport şi distribuţie
electrice si energiei termice in
art 10 alin 2 lit e a energiei electrice
cogenerare

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor de
administrarea pieţelor centralizate energetice de producere a energiei
11 11 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie
art 10 alin 2 lit f electrice si energiei termice in
a energiei electrice
cogenerare

exploatarea comercială a
Reabilitarea capacităţilor de Retehnologizarea capacităţilor de
capacităţilor de producere a
7 9 9 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie producere, transport şi distribuţie
energiei electrice
a energiei electrice a energiei electrice
art 10 alin 2 lit a

activitatea de instruire
realizarea de noi capacităţii
profesională a personalului care prestarea serviciului de transport
energetice de producere a energiei
8 10 10 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice din al energiei electrice
electrice si energiei termice in
cadrul Sistemului Electroenergetic art.10 alin 2 lit c
cogenerare
Naţional

505900626.xls 2/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

activitatea de instruire
exploatarea comercială a
profesională a personalului care activitatea de administrare a
capacităţilor de producere a
9 13 13 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice din pieţelor centralizate de
energiei termice în cogenerare
cadrul Sistemului Electroenergetic combustibil
art.10 alin 2 lit b
Naţional

activitatea de instruire
realizarea de noi capacităţii
profesională a personalului care
energetice de producere a energiei prestarea serviciului de sistem
12 12 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice din
electrice si energiei termice in art 10 alin 2 lit d
cadrul Sistemului Electroenergetic
cogenerare
Naţional

activitatea de instruire
activitatea de administrare a profesională a personalului care activitatea de furnizare a energiei
14 14 Lg 123/12 ANRE emite licenţe pentru: pieţelor centralizate de lucrează in instalaţiile electrice din electrice
combustibil cadrul Sistemului Electroenergetic art 10 alin 2 lit g
Naţional

atât autorizaţii de înfiinţare pentru


realizarea de noi capacităţi
numai autorizaţii de înfiinţare
numai licenţe pentru exploatarea energetice de producere a energiei
pentru realizarea de noi capacităţi
10 6 6 Lg 123/12 ANRE emite:_SGC comercială a capacităţilor electrice, cât şi licenţe pentru
energetice de producere a energiei
energetice exploatarea comercială a
electrice
capacităţilor energetice
art 10 alin 1 + alin 2 lit a

Autoritatea Naţionala de
Autoritatea Naţionala de
Agenţie naţională de reglementare Reglementare in domeniul
11 15 15 Lg 123/12 ANRE este: Reglementare pentru Serviciile
în domeniul energiei termice Energiei
Publice de Gospodărie Comunala
art 3 pct 2

Respectarea reglementarilor emise


ANRE exercita controlul asupra operatorilor si a sistemului de preturi si tarife
Respectarea legislaţiei privind
12 16 16 Lg 13/07 economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public in vigoare in sectorul energiei
securitatea şi sănătatea în muncă
privire la: electrice
art 11 alin 2 pct i

505900626.xls 3/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale în vigoare
Desfăşurarea activităţii în baza
(contract individual de muncă
unui carnet de electrician autorizat
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în Comiterea unei fapte prevăzute în semnat cu un angajator sau
emis în baza Ordinului MIC nr. 34
13 17 17 HGR 90/o8 cazul în care electricianul autorizat comite una Regulamentul de autorizare ca contract de prestări servicii, în
din 1999, cu valabilitate
dintre următoarele abateri: fiind permisă cazul în care este persoană fizică
prelungită până în 2009
autorizată de autorităţile
lg 123/2012 art 93 alin 1 pct 2
administraţiei locale)
Ord 90/2009 art 66 lit h si art 68

Comiterea unei fapte prevăzute în


Desfăşurarea activităţii în baza Executarea instalaţiei electrice a
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Regulamentul de autorizare ca
14 19 19 90/o9 unui carnet de electrician autorizat unei locuinţe în baza unei
unui electrician autorizat pentru: fiind interzisă
emis în anul 2009 autorizaţii de tip II B
art 68

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale în vigoare
(contract individual de muncă
Proiectarea instalaţiei electrice a Desfăşurarea activităţii în baza semnat cu un angajator sau
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
18 18 Lg 123/12 unei locuinţe în baza unei unui carnet de electrician autorizat contract de prestări servicii, în
unui electrician autorizat pentru:
autorizaţii de tip II A emis în anul 2009 cazul în care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
Ord 90/2009 art 66 lit h si art 68

Operatorul economic săvârşeşte


una dintre contravenţiile stabilite
Operatorul economic săvârşeşte
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în legea energiei electrice Operatorul economic nu transmite
15 20 24/o7 una dintre infracţiunile stabilite în
unui operator economic atestat, dacă: Lg 123/2012 art 93 alin 1 pct 1 si lunar sinteza activităţii desfăşurate
legea energiei electrice
alin 3 lit a
Ord 22/2007 art 52 di art 53

Operatorul economic săvârşeşte


una dintre contravenţiile stabilite
Operatorul economic săvârşeşte
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în legea energiei electrice Operatorul economic nu transmite
Lg 123/12 una dintre infracţiunile stabilite în
unui operator economic atestat, dacă: Lg 123/2012 art 93 alin 1 pct 1 si lunar sinteza activităţii desfăşurate
legea energiei electrice
alin 3 lit a
Ord 22/2007 art 52 di art 53

505900626.xls 4/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

operatorul economic nu
îndeplineşte una din obligaţiile
operatorul economic nu
definite ca "esenţiale" de către
îndeplineşte criteriile de bonitate ANRE nu are competenţa de a
16 21 24/o7 ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă: ANRE, conform prevederilor
financiară corespunzătoare retrage Atestatele emise
Regulamentului pentru atestarea
procedurii aplicabile
operatorilor economici
art 55 alin 2 lit c

Operatorul economic a executat


Operatorul economic a prezentat
lucrări fără personal calificat,
în anexă la cererea de atestare/
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un autorizat şi în număr minim ANRE nu poate dispune retragerea
17 24/o7 reatestare informaţii neconforme
operator economic dacă: corespunzător pentru tipul de atestatelor emise
cu realitatea SGC
atestat deţinut
art 55 alin 2 lit d
art 55 alin 2 lit c

Operatorul economic a prezentat


Operatorul economic solicită acest
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un în anexă la cererea de atestare/ ANRE nu poate dispune retragerea
18 23 24/o7 lucru
operator economic dacă: reatestare informaţii neconforme Atestatelor emise
art 55 alin 2 lit g
cu realitatea

Operatorul economic a executat


lucrări fără personal calificat,
Operatorul economic a respectat
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un autorizat şi în număr minim ANRE nu poate dispune retragerea
22 24/o7 prevederile regulamentului de
operator economic dacă: corespunzător pentru tipul de atestatelor emise
atestare
atestat deţinut
art 55 alin 2 lit c

Operatorul economic a prezentat


Operatorul economic a respectat în anexă la cererea de atestare/
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un ANRE nu poate dispune retragerea
24 24/o7 prevederile regulamentului de reatestare informaţii neconforme
operator economic dacă: Atestatelor emise
atestare cu realitatea
art 55 alin 2 lit d

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor,


cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale drept de servitute legală
19 25 20 Lg 123/12 drept de utilizare gratuită drept de proprietate
capacităţilor energetice, se stabileşte pentru art 15 alin 3
deţinătorul capacităţilor energetice:

La proiectarea şi executarea de
Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea Numai la proiectarea şi executarea
lucrări pe niveluri de joasă, medie Numai la efectuarea de lucrări de
20 26 24/o7 activităţilor operatorilor economici în instalaţii de lucrări pe niveluri de joasă şi
şi înaltă tensiune SGC încercări de echipamente electrice
electrice instituie competenţe: medie tensiune
art. 44

505900626.xls 5/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi
Operatorii de distribuţie prestează
Operatorii de distribuţie asigură utilizatorii reţelelor electrice de
serviciul de distribuţie doar pentru
Atribuţii principale ale operatorilor de distribuţie, serviciul public de distribuţie a distribuţie, permiţând accesul
utilizatorii reţelelor electrice de
21 27 21 128/o8 conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor energiei electrice doar nediscriminatoriu la reţelele
distribuţie cu care au încheiat un
electrice de distribuţie (Codul RED), sunt: consumatorilor de energie electrice de distribuţie oricărui
contract de furnizare a energiei
electrică vulnerabili solicitant care îndeplineşte
electrice
cerinţele tehnice prevăzute în Cod
art 1.4.1.

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi
Operatorii de distribuţie prestează
utilizatorii reţelelor electrice de Operatorii de distribuţie asigură
Atribuţiile principale ale operatorilor de serviciul de distribuţie doar pentru
distribuţie, permiţând accesul serviciul public de distribuţie a
distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic utilizatorii reţelelor electrice de
22 28 22 128/o8 nediscriminatoriu la reţelele energiei electrice doar
al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), distribuţie cu care au încheiat un
electrice de distribuţie oricărui consumatorilor de energie
sunt: contract de furnizare a energiei
solicitant care îndeplineşte electrică vulnerabili
electrice
cerinţele tehnice prevăzute în Cod
art 1.4.1.

Autoritatea Naţională de Reglementare în


avizele tehnice de racordare
domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin calitatea execuţiei instalaţiilor
23 35 38/o7 art 4 alin 3 coroborat cu derularea contractelor de racordare
procedură necontencioasă eventualele contestaţii interioare ale clădirilor civile
art 5 lit a
cu privire la:

Autoritatea Naţională de Reglementare în racordarea la reţelele electrice de


domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin interes public calitatea execuţiei instalaţiilor
36 Lg 123/12 derularea contractelor de racordare
procedură necontencioasă eventualele contestaţii art 4 alin 3 coroborat cu interioare ale clădirilor civile
cu privire la: art 5 lit a

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si Autoritatea Naţionala de


aplicarea regulamentului pentru atestarea Ministerul Economiei si Reglementare in domeniul
24 29 23 Lg 13/07 CN Transelectrica SA
operatorilor economici care proiectează si Finanţelor_SGC Energiei
executa instalaţii electrice, este: art 11 alin 2 lit m

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si Autoritatea Naţionala de Operatorul de distribuţie (filiale,


25 30 24 Lg 123/12
aplicarea regulamentului pentru autorizarea Ministerul Economiei si Reglementare in domeniul sucursale ale SC Electrica SA sau
electricienilor care proiectează si executa Finanţelor Energiei societăţi rezultate ca urmare a
instalaţii electrice, este: art 11 alin 2 lit m procesului de privatizare)

505900626.xls 6/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform reglementărilor
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
26 31 25 Lg 123/12 de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie emise de ANRE
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
art 96 alin 6
aparţinând SEN se realizează:
promovării unui examen de promovării unui concurs de
Autorizarea unui electrician se realizează în unui interviu în faţa unei comisii
27 32 26 90/o9 autorizare autorizare, cu număr limitat de
urma: ANRE
art 73 locuri
Realizarea de noi capacităţii Retehnologizarea capacităţilor Reviziile si reparaţiile curente
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile
28 Lg 123/12 energetice energetice existente efectuate asupra capacităţilor
Legii nr. 123/2012 pentru:
art.10 alin 1 art.10 alin 1 energetice
realizarea de noi capacităţii
realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile curente
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile energetice de producere a energiei
33 27 Lg 123/12 energetice de transport a energiei efectuate asupra capacităţilor
Legii nr. 123/2012 pentru: electrice
electrice energetice
art 10 alin 1

retehnologizarea capacităţilor
Reviziile si reparaţiile curente
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile energetice de producere a energiei retehnologizarea capacităţilor
34 28 Lg 123/12 efectuate asupra capacităţilor
legii nr.213/2012 pentru: electrice energetice de transport
energetice
art 10 alin 1

oferta operatorului de reţea la


angajamentul operatorului de reţea angajamentul operatorului de reţea
cererea de racordare a
29 37 29 HGR 90/o8 Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare de a furniza energie
solicitantului;
a utilizatorului; consumatorului respectiv
art. 18

aprobarea de către operatorul de


angajamentul operatorului de reţea angajamentul operatorului de reţea
reţea a racordării utiizatorului în
38 30 HGR 90/o8 Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare de a furniza energie
anumite condiţii.
a utilizatorului; consumatorului respectiv
Art 4

numai pentru un anumit numai pentru un anumit titular al


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris amplasament al locului de locului de
30 HGR 90/o8 pe o perioadă nelimitată
valabil: producere/consum producere/consum_SGC
art 4 art 4

numai pentru un anumit


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris amplasament al locului de pentru ori ce titular al locului de
39 31 HGR 90/o8 pe o perioadă nelimitată
valabil: producere/consum producere/consum respectiv
art 4
numai pentru un anumit titular al
Avizul tehnic de racordare este un aviz scris pentru ori ce titular al locului de
40 32 HGR 90/o8 locului de producere/consum pe o perioadă nelimitată
valabil: producere/consum respectiv
art 4

505900626.xls 7/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

pentru orice loc nou de consuma nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o putere
31 41 33 HGR 90/o8 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:
art 4 alin 1 a mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW

Calitatea de autoritate contractantă pentru


ministerul de resort - Ministerul
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea Naţională de
Economiei, Comerţului şi
32 42 34 Lg 123/12 privată a statului ori pentru activităţile sau Reglementare în domeniul Reglementare in domeniul
Mediului de Afaceri;_SGC
serviciile publice de interes naţional din Energiei Serviciilor Comunale
art 6 lit g
domeniul energiei electrice o are:

După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii electrice După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii electrice
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau cu putere instalată oricât de mare executare (B) de instalaţii electrice
cu putere instalată oricât de mare
33 43 35 90/o9 B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele este tehnic realizabilă şi la o cu putere instalată maximă de 100
este tehnic realizabilă şi la o
competenţe: tensiune nominală de cel mult 20 kW şi la o tensiune nominală de
tensiune nominală mai mică de
kV cel mult 110 kV
220 kV
art. 12 lit d si e

frecventa, amplitudinea si variaţia


Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea accesul la reţelele de interes
34 44 36 HGR 1007/04 tensiunii metodologia de stabilire a tarifelor
caracteristicilor energiei electrice referitoare la: public
art.19 si art 20

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea accesul la reţelele de interes flicker si armonici
45 37 28/o7 metodologia de stabilire a tarifelor
caracteristicilor energiei electrice referitoare la: public art 19 si art 22

o linie de transport de energie


ansamblul instalaţiilor si
electrică ce traversează sau trece
instalaţiile si echipamentele prin echipamentelor prin care se
peste graniţa dintre două state şi
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai realizează tranzit de energie
35 46 38 Lg 123/12 care face legătura între sistemele
fiind: multor consumatori la reţelele electrica intre doua zone ale
de transport naţionale ale acelor
electrice de interes public sistemului electroenergetic
state
naţional
art.3 alin 6

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în


4 grade de competenţă (I, II, III şi
regulamentul de autorizare a electricienilor 5 grade de competenţă (I, II, III,
36 47 39 90/o9 IV) 3 grade de competenţă (A, B şi C)
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul IV şi V)
art. 11.1.
de autorizare?

Centrala electrica de cogenerare (termoficare) combinată a energiei electrice si


37 48 40 Lg 123/12 este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice termice
echipamente necesare pentru producerea: art.3 alin 9

505900626.xls 8/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC
Centralele eoliene fac parte din categoria
da până în prezent, nu s-au
38 04/o7 capacităţilor energetice pentru care se stabilesc nu
art 11.d. reglementat
zone de protecţie şi siguranţă?
nu, zonele de protecţie şi
Centralele termoelectrice fac parte din categoria
după caz, în funcţie de tipul siguranţă se stabilesc doar pentru da
39 04/o7 capacităţilor energetice pentru care se stabilesc
combustibilului liniile electrice de medie şi înaltă art 11.a.
zone de protecţie şi siguranţă?
tensiune
Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu un proiectant de specialitate; împuternicitul legal al un furnizor.
40 HGR 90/o8 semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost art.13 utilizatorului; Art 13
întocmită de către:
Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu un proiectant de specialitate; împuternicitul legal al un producător oarecare de energie
49 41 HGR 90/o8 semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost art.13 utilizatorului; electrică
întocmită de către:
Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu un producător oarecare de energie împuternicitul legal al un furnizor.
50 42 HGR 90/o8 semnată şi de utilizator, dacă aceasta a fost electrică utilizatorului; Art 13
întocmită de către:

se depun obligatoriu la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia teritoriale de relaţii cu clienţii se pot trimite prin poştă;
se depun numai la registratura
41 52 44 HGR 90/o8 anexată acesteia: organizate de operatorul de reţea art.10 alin 2
operatorului de reţea.

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia teritoriale de relaţii cu clienţii
se trimit obligatoriu prin poştă se depun numai la registratura
51 43 HGR 90/o8 anexată acesteia: organizate de operatorul de reţea
operatorului de reţea.
art 10 alin 2;

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
42 53 45 128/o8 condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem art 6.2.2 lit i
electrice de distribuţie?
Cine analizează si avizează îndeplinirea Operatorul de Transport si de
43 54 46 35/o4 condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor Sistem ANRE Operatorul de distribuţie local
electrice de transport? art 20 e
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă furnizorul
cumpăra energie electrica la tarife consumul propriu si are dreptul de de energie electrică de la care
45 59 51 Lg 123/12 Client eligibil este clientul care:
reglementate a revinde surplusul pe piaţa de cumpără energie electrică
energie electrica art.3 alin 12

505900626.xls 9/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

este liber să îşi aleagă furnizorul


este obligat să achiziţioneze
Client eligibil este clientul care: de energie electrică de la care poate achiziţiona energie electrică
44 58 50 Lg 123/12 energia electrică la preturi de
cumpără energie electrică doar de pe piaţa reglementata
achiziţie reglementate
art.3 alin 12

orice persoană fizică sau juridică


orice client ce cumpără energie ce cumpără energie electrică
46 55 47 Lg 123/12 Client final este: orice client industrial
electrică de la un producător pentru consum propriu
art.3 alin 13

evazive
orice client ce cumpără energie orice client casnic optiunile de
56 48 Lg 123/12 Client final este: orice client industrial
electrică de la un producător art 2 pct 15 raspuns!

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice


cumpără energie electrică pentru
exclusivitate pentru iluminatul pentru funcţionarea receptoarelor
propriul consum casnic, excluzând
artificial din propria locuinţă şi electrocasnice din propria
47 57 49 Lg 123/12 Clientul casnic este clientul care: consumul pentru activităţi
din afara acesteia, fiind racordat la locuinţa, precum si pentru
comerciale sau profesionale
o reţea electrică monofazată de realizarea de activităţi comerciale
art.3 alin 15
joasă tensiune sau prestarea de servicii

CN de Transport al Energiei Electrice serviciul de transport al energiei


măsurarea energiei electrice pe
Transelectrica SA este societatea comercială de electrice şi serviciul de sistem, în administrarea pieţei de energie
piaţa en-detail (cu excepţia
48 35/o4 interes naţional care desfăşoară activităţi calitate de operator de transport şi electrică
punctelor de măsurare care se
specifice precizate în Codul tehnic al reţelei de sistem (TSO) art 9.b
încadrează in categoria A)
electrice de transport (Codul RET), cum ar fi: art 9.a

CN de Transport al Energiei Electrice serviciul de transport al energiei


măsurarea energiei electrice pe măsurarea energiei electrice pe
Transelectrica SA este societatea comercială de electrice şi serviciul de sistem, în
piaţa en-detail (cu excepţia piaţa angro de energie electrică, în
49 35/o4 interes naţional care desfăşoară următoarele calitate de operator de transport şi
punctelor de măsurare care se calitate de operator de măsurare
activităţi specifice precizate în Codul tehnic al de sistem (TSO)
încadrează in categoria A) art 9.d.
reţelei electrice de transport (Codul RET): art 9.a.

Elaborat de CN TEE
Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de transport Elaborat de ANRE şi aprobat prin Transelectrica SA şi aprobat prin
50 35/o4 Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: Hotărâre a Guvernului Ordin al preşedintelui ANRE SGC
Finanţelor
art 1 si 2

505900626.xls 10/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Elaborat de CN TEE
Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de transport Transelectrica SA şi aprobat prin Elaborat de ANRE şi aprobat prin
51 35/o4 Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: Ordin al preşedintelui ANRE Hotărâre a Guvernului
Finanţelor
art 1 si 2

ANRE - Autoritatea Naţională de


Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate Reglementare în domeniul
52 60 52 35/o4 CN TRANSELECTRICA SA
(Codul RED) este administrat de: de elaborator Energiei
1.5.1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie


(Codul RED), reglementare ce este parte Ministerul Economiei şi ANRE
53 61 53 128/o8 Guvernul României
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat Finanţelor art 1.1.1
de către:

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de distribuţie,


la care acţionar principal este la care acţionar majoritar nu este
54 62 54 128/o8 reglementează activitatea operatorilor de indiferent de acţionarul majoritar
statul român statul român
distribuţie: art 1.3. 2.

după caz, operatorul de transport orice deţinător de reţea electrică


şi de sistem, sau un operator de de interes public;
55 HGR 90/o8 Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este: orice deţinător de reţea
distribuţie; Anexa 1 termeni
Anexa 1 termeni

orice deţinător de reţea electrică


orice furnizor de energie electrică de interes public;
65 57 HGR 90/o8 Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea este: orice deţinător de reţea
Anexa 1 termeni

după caz, operatorul de transport


Conform HG nr.90/2008, operatorul de reţea şi de sistem, sau un operator de orice furnizor de energie electrică
64 56 HGR 90/o8 orice deţinător de reţea
poate fi: distribuţie;
Anexa 1 termeni

desemnează furnizorul de ultimă


elaborează normele de securitatea
instanţă pentru a presta serviciul aprobă regulamentul privind
şi sănătate în muncă pentru
56 66 58 Lg 123/12 Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE: universal de furnizare în condiţii realizarea reţelei de iluminat
operatorii economici din sectorul
specifice reglementate public
energiei electrice
art 54

505900626.xls 11/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


aprobă regulamentul privind
şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la reţelele
67 59 Lg 123/12 Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE: realizarea reţelei de iluminat
operatorii economici din sectorul electrice de interes public
public
energiei electrice art 25 alin 13

Conform prevederilor referitoare la energia


echivalente; echivalente numai în cazul
68 60 Lg 123/12 electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite
art 3 pct 13 consumatorilor casnici
"client final" şi "consumator" sunt:

exploatează, retehnologizează,
exploatează, întreţine, reabilitează
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile
şi dezvoltă în condiţii economice
57 69 61 Lg 123/12 Operatorul de transport şi de sistem prevăzute în reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a
reţeaua de transport
Legea nr.123/2012, acesta: din reţelele electrice de distribuţie transferului de energie spre
art. 36 alin 7 lit a
consumatorii casnici

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în reprezentanţii împuterniciţi ai reprezentanţii împuterniciţi ai
locali, împreună cu sau fără
58 71 63 Lg 123/12 sectorul energiei electrice, conform Legii nr. consiliilor locale autorităţii competente
reprezentanţii împuterniciţi ai
123/2012 se fac, după caz, de: art 93 alin 3 lit b art 93 alin 3 lit a
operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în reprezentanţii împuterniciţi ai
locali, împreună cu sau fără
70 62 Lg 123/12 sectorul energiei electrice, conform Legii nr. consiliilor locale reprezentanţii operatorilor de reţea
reprezentanţii împuterniciţi ai
123/2012 se fac, după caz, de: art 93 alin 3 lit b
operatorilor de reţea

nerespectarea de către producători


executarea sau folosirea de
a obligaţiilor de producere şi/sau
instalaţii clandestine în scopul
59 73 65 Lg 123/12 Constituie contravenţie: de ofertare conform prevederilor sustragerea de energie electrica
racordării directe la reţea
legale
art.93 alin (1), pct 21

refuzul clienţilor finali de a


executarea sau folosirea de
permite accesul la grupurile de
72 64 Lg 123/12 Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul sustragerea de energie electrica
măsurare
racordării directe la reţea
art 93 alin 1 pct 28

Executarea de săpături sau lucrări modificarea fără drept a


de orice fel in zonele de protecţie componentelor instalaţiilor Nerespectarea reglementărilor
60 74 66 Lg 123/12 Constituie infracţiune:
a instalaţiilor, fara consimţământul energetice emise de ANRE
prealabil al proprietarului acestora art.92 alin 1

505900626.xls 12/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC
indiferent de puterea maxima
Consumatorii casnici nu plătesc energia electricã daca au o putere maxima daca au o putere maxima
61 75 67 HGR 1007/04 contractata
reactivã: contractata mai mica de 30 kW contractata mai mica de 50 kW
art 122 alin 3
Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea minimum o luna si maximum 12
minimum 3 luni si maximum 6
62 76 68 HGR 1007/04 temporara a energiei electrice, pentru o perioada luni minimum 6 luni
luni
de: art.55

Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către o dată la doi ani


64 17/o2 o dată pe an o dată la trei ani
Operatorul de măsurare şi citite local cel puţin: art. 196

Contorul de energie electrică montat într-un


trei sigilii
63 17/o2 punct de măsurare de categoria B trebuie un sigiliu două sigilii
art. 111
prevăzut cu:
Contorul de energie electrică montat într-un
două sigilii
65 17/o2 punct de măsurare de categoria C trebuie un sigiliu trei sigilii
art. 158
prevăzut cu:
Contractarea energiei electrice cu consumatorii puterea instalatã în receptoarele
puterea maxima absorbitã
67 77 69 HGR 1007/04 casnici si asimilaţi acestora se face ţinându-se tipul receptoarelor din dotare proprii
art.46 alin 3
seama de: art.4.17

punctul de delimitare între


instalaţii din punct de vedere al
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin exploatării şi condiţiile de realizarea conducerii operative
68 HGR 90/o8 eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: exploatare şi întreţinere a prin dispecer
acorda in cazul unui incident
instalaţiilor
Anexa 1 Terminologie

punctul de delimitare între


instalaţii din punct de vedere al
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin exploatării şi condiţiile de
78 70 HGR 90/o8 eventualele despăgubiri ce se pot contractarea energiei electrice
care sunt precizate aspecte legate de: exploatare şi întreţinere a
acorda in cazul unui incident
instalaţiilor
Anexa 1 Terminologie

manevrele ce se executa si realizarea conducerii operative


Convenţia de exploatare este un act juridic prin
79 71 HGR 90/o8 eventualele despăgubiri ce se pot contractarea energiei electrice prin dispecer
care sunt precizate aspecte legate de:
acorda in cazul unui incident Anexa 1 Terminologie
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de
consumator si producător operator de reţea si consumator
69 80 72 HGR 1007/04 furnizare a energiei electrice, este un act juridic furnizor si producător
art.4 pct 17
încheiat intre:

505900626.xls 13/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

asigurarea protecţiei mediului,


Promovarea utilizării eficiente a prin reducerea emisiilor poluante
Criteriile de promovare a energiei electrice
combustibililor faţă de producerea separată a Promovarea utilizării surselor
70 82 74 Lg 123/12 produse in centrale electrice de cogenerare de
art 71 alin 2 lit c energiei electrice şi termice regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
Musat Emil art 71 alin 2 lit d
Musat Emil

Criteriile de promovare a energiei electrice Promovarea utilizării surselor


Promovarea utilizării eficiente a Promovarea utilizării energiei
81 73 Lg 123/12 produse in centrale electrice de cogenerare de regenerabile
combustibililor vântului
înalta eficienta au in vedere: art 71 alin 1 lit c
Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice zona de protecţie si zona de
Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene
71 83 75 04/o7 aeriene având 100 m lăţime în aeriene situata la 10 m deasupra siguranţa
include:
plan orizontal acesteia art 5 definitii

datele tehnice si energetice


autorizaţia de construire a caracteristice locului de consum al
certificatul de urbanism a
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru obiectivului pentru care se utilizatorului, conform
obiectivului pentru care se
o organizare de de şantier, documentaţia anexată organizează şantierul, în termen reglementărilor în vigoare la data
72 HGR 90/o8 organizează şantierul, în termen
cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi: de valabilitate, in copie; depunerii cererii de racordare,
de valabilitate, in copie;
art. 12 alin 1 lit h aprobate de autoritatea
Musat Emil competentă;

autorizaţia de construire a
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se
contractul încheiat cu un furnizor
o organizare de de şantier, documentaţia anexată obiectivului pentru care se organizează şantierul, în termen
84 76 HGR 90/o8 de energie electrică
cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de valabilitate, in copie; _SGC
de valabilitate, in copie; art. 12 alin 1 lit h

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de consum al
utilizatorului, conform
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru certificatul de urbanism a
contractul încheiat cu un furnizor reglementărilor în vigoare la data
o organizare de de şantier, documentaţia anexată obiectivului pentru care se
85 77 HGR 90/o8 de energie electrică depunerii cererii de racordare,
cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen
aprobate de autoritatea
de valabilitate, in copie;
competentă;
art. 12 alin 1 lit h

505900626.xls 14/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

este obligat să prezinte prognoze


este obligat să prezinte prognoze dacă este consumator sezonier, nu orare de consum furnizorului cu
Dacă un client final de energie electrică are o
orare de consum furnizorului cu este obligat să prezinte prognoze care are relaţii contractuale, numai
73 86 78 HGR 1007/04 putere aprobată prin avizul tehnic de racordare,
care are relaţii contractuale orare de consum furnizorului cu dacă are un consum anual de
de exemplu, de 4.000 kVA:
art 87 lit g care are relaţii contractuale energie mai mare de 100
GWh

Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor cerinţe privind siguranţa evenimentele accidentale
dispecerizarea energiei electrice la
74 04/o7 energetice are în vedere, pe lângă caracteristicile obiectivelor învecinate determinate de angajaţii
nivel naţional
capacităţilor energetice, şi: art 5 definitii operatorului

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


4m
75 04/o7 apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 10 m 15 m
art 18. alin 5 lit b
linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


1m
76 04/o7 apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 5m 15 m
art 18. alin 5 lit a
linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Documentaţia anexata cererii de emitere a de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care
de puterea instalata a
77 88 79 HGR 90/o8 avizului tehnic de racordare are o structura ce cazul persoanelor juridice face parte solicitantul
echipamentelor utilizatorului
depinde de: art 11 alin 1
Durata de valabilitate a Atestatelor emise de De la 1 la 5 ani
78 87 24/o7 Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni
ANRE este: art 36 alin 6

Elaborarea de programe de eficienta energetica si Ministerului de resort (Ministerul Autorităţii Naţionale de


79 89 80 Lg 123/12 de promovare a resurselor regenerabile de energie Guvernului României Economiei şi Mediului de Afaceri) Reglementare în domeniul
este o atribuţie a: art 6 lit b Energiei

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


maxim 10 ani
80 91 82 128/o8 bază ca date de intrare prognozele de producţie şi minim 2 ani maxim 4 ani
art 5.4.1. lit b
de consum de energie electrică pe o perioadă de:

Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la


minim 5 ani
90 81 128/o8 bază ca date de intrare prognozele de producţie şi minim 2 ani minim 4 ani
art 5.4.1 a
de consum de energie electrică pe o perioadă de:

505900626.xls 15/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

prognoza de consum pe o
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
perspectivă de 5 ani, pusă la ofertele de producţie de energie
electrice de distribuţie, conform prevederilor natura surselor de producere a
81 128/o8 dispoziţie de furnizori şi electrică ale producătorilor
Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie energiei electrice
consumatori existenţi
(Codul RED), are la bază ca date de intrare:
art 5.4.1 a

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor ofertele de producţie de energie


92 83 128/o8
electrice de distribuţie, conform prevederilor tipurile de consumatori racordaţi electrică ale producătorilor natura surselor de producere a ciudate oferte
Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la reţelele elcetrice de distribuţie existenţi energiei electrice de raspunsuri
(Codul RED), are la bază ca date de intrare: art 5.4.1 a (cu dispensa!)

Prognoza de consum pe o
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
perspectivă de 5 ani, pusă la
electrice de distribuţie, conform prevederilor Tipurile de consumatori racordaţi Natura surselor de producere a
93 84 128/o8 dispoziţie de furnizori şi
Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la reţelele elcetrice de distribuţie energiei electrice
consumatori
(Codul RED), are la bază ca date de intrare:
art 5.4.1 a

De a proiecta şi executa instalaţii


De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
electrice cu orice putere instalată
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
82 94 85 90/o9 tehnic realizabilă şi la o tensiune
are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV
nominală mai mică de 1 kV nominală maximă de 20 kV
art 12 lit b si c

De a proiecta şi executa instalaţii


De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
electrice cu orice putere instalată
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
83 90/o9 tehnic realizabilă şi la o tensiune
are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 20 kV
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
art 12 lit d si e

De a proiecta şi executa instalaţii


electrice cu orice putere instalată De a executa instalaţii electrice cu De a proiecta şi executa instalaţii
84 95 86 90/o9
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B tehnic realizabilă şi la orice orice putere instalată tehnic electrice cu orice putere instalată
are următoarele competenţe: tensiune nominală realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
standardizată_SGC nominală maximă de 220 kV nominală maximă de 110 kV
art 12 lit f si g

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru A


85 96 87 90/o9 B C
proiectare au autorizaţii de tip: art 11 alin 2 lit a

505900626.xls 16/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Să transmită la ANRE o cerere şi


Să transmită la ANRE o cerere şi Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să
Electricienii care doresc să solicite autorizarea,
documentaţie anexată, din care să documentaţie anexată, din care să reiasă atât calificarea cât si
86 97 88 90/o9 pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să
reiasă doar calificarea reiasă doar experienţa practică în experienţa profesională în
îndeplinească următoarele condiţii:
profesională domeniul instalaţiilor electrice domeniul instalaţiilor electrice
art 18

Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRE - Autoritatea Naţională de


ANRSC - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii de MECMA - Ministerul Economiei Reglementare în domeniul
87 98 89 Lg 123/12 Reglementare in domeniul
masurare, prin grupuri de masurare, conform si Mediului de Afaceri Energiei
Serviciilor Comunale
reglementărilor elaborate de: art 65 alin 1

Să proiecteze instalaţii electrice în Să verifice proiecte de instalaţii


Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o electrice tehnologice de medie
88 100 91 90/o9 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A tensiune, dacă nu deţine atestat de
autorizaţie de tip A art 66 b coroborat cu "verificator de proiecte" emis de
art 11 alin 2 lit a MEC

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii


Să semneze documentaţii de orice
consum de energie electrică la electrice în baza unor
fel pentru proiecte sau lucrări pe
89 99 90 90/o9 Este interzis electricianului autorizat: instalaţiile electrice, fără a avea documentaţii de proiectare
care le-a realizat sau
aprobarea operatorului de reţea realizate de alţi electricieni
supravegheat
art 66 j autorizaţi

Să semneze documentaţii de orice Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii


fel pentru proiecte sau lucrări pe consum de energie electrică la electrice în baza unor
101 92 90/o9 Este interzis electricianului autorizat: care nu le-a realizat sau instalaţiile electrice, cu documentaţii de proiectare
supravegheat aprobarea operatorului de reţea şi realizate de alţi electricieni
art 66 f în prezenţa acestuia autorizaţi

operatorul de distribuţie care a


ANRE
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de emis avizul
90 102 93 90/o9 organele ierarhice ale emitentului Ord 90/o9 art 49 coroborat cu
racordare se rezolvă de către: Ord 90/o9 art 49 coroborat cu
Ord 38/07 art 4 alin 3 si art 11
Ord 38/07 art 4 alin 3 si art 9

în susţinerea unei probe scrise,


într-un interviu susţinut in faţa
constând în 2 subiecte: un în participarea la un concurs, fiind
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi unei Comisii ANRE, urmat de
91 103 94 90/o9 chestionar cu 30 de întrebări şi o necesară obţinerea unui punctaj
IV constă: rezolvarea unei probleme si o
aplicaţie numerică minim de 30 puncte
aplicaţie practică
art.39 alin 1

Executarea de lucrări de proiectare sau de Constituie contravenţie şi se


Este permisă pentru instalaţiile
92 105 96 Lg 123/12 executare a instalaţiilor electrice fără Atestat sancţionează Constituie doar abatere
electrice de utilizare
valabil emis de ANRE: art 93 alin 1 pct 2

505900626.xls 17/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine infracţiune contravenţie sau infracţiune, după
93 104 95 Lg 123/12 contravenţie
în scopul racordării directe la reţea art 92 alin 2 caz

operatorului de distribuţie în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a executarea contractului de
94 106 97 Lg 123/12 autorităţilor locale ministerului de resort
localităţilor este obligaţia: concesiune
art 51 alin 1
orice proiectant de specialitate
operatorul de distribuţie
95 107 98 HGR 1007/04 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori (societate comercială atestată
art 14 alin 1
pentru activităţi de proiectare)
sustragerea de energie electrică
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã neplata facturilor
constatată prin hotărâre racordare ilegală la reţeaua de
96 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei art.58 alin 4 lit b
judecătorească definitivă distribuţie
electrice în caz de: Musat Emil
art.58 alin 4 lit a

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã Consum de energie mai mare
judecătorească definitivă, neplata
97 112 103 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei Plata cu întârziere a facturilor decât cel aferent puterii aprobate
facturilor sau alte situaţii
electrice în caz de: prin avizul tehnic de racordare
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art 58 alin 4

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã consumarea unei cantităţi de Consum de energie mai mare
constatată prin hotărâre
109 100 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei energie mai mare decât cea decât cel aferent puterii aprobate
judecătorească definitivă
electrice în caz de: contractată prin avizul tehnic de racordare
art.58 alin 4 lit a

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã
constatată prin hotărâre neplata facturilor
98 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv
judecătorească definitivă art 58 alin 4 lit b
electrice în caz de:
art.58 alin 4 lit a
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã
constatare a unui consum neplata facturilor_SGC
99 110 101 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei Neplata abonamentului radio-tv
fraudulos de energie art 58 alin 4 lit b
electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã Consum de energie mai mare


neplata facturilor
108 99 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv decât cel aferent puterii aprobate
art 58 alin 4 lit b
electrice în caz de: prin avizul tehnic de racordare

505900626.xls 18/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
judecătorească definitivă, neplata
100 111 102 Lg 123/12 rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
facturilor sau alte situaţii
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art 58 alin 4

furnizorul desemnat de ANRE


furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale cărui
pentru a presta serviciul universal
pentru a presta serviciul public de acţiuni sau părţi sociale sunt
101 113 104 Lg 123/12 Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:- de furnizare în condiţii specifice
distribuţie a energiei electrice, în deţinute în totalitate de statul
reglementate;
orice condiţii român
art 3 pct 27

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile de
102 114 105 129/o8
Grupul de măsurare a energiei electrice: nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de excepţie, când punctul de
racordare; racordare; măsurare este diferit de punctul de
delimitare;
anexa 1 terminologie

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la


racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerea procedurii de mediere
parcurgerea procedurii de mediere
avize de amplasament, între un solicitant şi o la nivelul operatorului de reţea
103 115 HGR 90/o8 înregistrarea unei acţiuni în justiţie la nivelul Ministerului Economiei
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, art 49 HGR 90/08
şi Finanţelor
declanşarea procedurii de soluţionare a art 8 alin 2 Ord 38/07
neînţelegerii se va face numai după:

furnizorul este îndreptăţit să


În cazul constatării, conform prevederilor legale solicite unui client final
clientul final va fi sancţionat
în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii financiare
104 116 106 Lg 123/12 contravenţional
energia electrică prin ocolirea echipamentelor de contractul de furnizare pentru o perioadă de consum
măsurare: echivalent de maximum un an
art.58 alin5

un an pentru consumatorii casnici


6 luni pentru consumatori casnici
În cazul consumului fraudulos de energie si 6 luni pentru ceilalţi
105 117 107 Lg 123/12 6 luni pentru toţi consumatorii si un an pentru ceilalţi
electrica, perioada de recalculare va fi de: consumatori
consumatori
art 142 alin 2

505900626.xls 19/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

instalaţiile din aval aferente instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de
fiecărui punct de delimitare sunt fiecărui punct de delimitare sunt
106 118 108 ? delimitare, se consideră un singur loc de consum dacă există un singur proprietar
legate electric între ele prin reţele legate electric între ele prin reţele
şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie; ale utilizatorului.

Legitimaţia este declarată nulă,


Legitimaţia este declarată nulă,
într-un ziar local şi titularul achită
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită
un tarif de emitere a duplicatului,
107 119 109 90/o9 legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500
conform prevederilor din
un duplicat, dacă: tariful de autorizare aprobat RON indiferent de gradul şi tipul
regulamentul de autorizare
de autorizare
art 76

În cazul sistemelor de măsurare de categoria C,


este obligatorie nu este obligatorie
108 17/o2 pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei se face cu acordul consumatorului
art.79 art 148
reactive:
În cazul sistemului de citire automată la nivelul
400 zile
109 17/o2 punctului central, indecşii se stochează în baza de 200 zile 300 zile
art. 139
date pe o perioadă de minim:

110 120 110 Lg 123/12


În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, Energia electrică obţinută prin energia eoliană Energia electrică obţinută prin
sunt considerate surse regenerabile de energie: arderea gazelor naturale art.67 a arderea combustibililor fosili

121 111 Lg 123/12


În conformitate cu prevederile legii nr. 123/2012, energia solară Energia electrică obţinută prin Energia electrică obţinută prin
sunt considerate surse regenerabile de energie: art.67 b arderea gazelor naturale arderea combustibililor fosili

În funcţie de puterea contractatã, consumatorii,


100 kW
111 122 112 17/o2 alţii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, 50 kW 200 kW
art 12 lit a
când puterea contractatã depăşeşte:

măsurarea energiei electrice şi a


În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de mărimilor specifice pentru achiziţionarea valorilor mărimilor
112 17/o2 măsurare a energiei electrice îndeplinesc determinarea serviciilor de sistem furnizarea energiei electrice măsurate SGC
următoarele funcţii de bază: tehnologice art 26 lit b
art 26 lit a

În punctele de delimitare distribuitor/


+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată
113 123 113 28/o7 consumator, limitele în care trebuie să se +/ - 12% din tensiunea contractată
art 21
încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

505900626.xls 20/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC
În punctele de măsurare de categoria B se exclusiv contoare electronice contoare electronice sau contoare
114 17/o2 exclusiv contoare de inducţie
utilizează: art 89 de inducţie

Trebuie să îndeplinească condiţiile Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare şi experienţă de calificare si experienţă
Trebuie sa fi fost autorizaţi în
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru profesionale, cumulate, pentru
115 124 114 90/o9 prealabil în baza Ordinului MIC
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin fiecare tip şi susţin un singur
nr34 din 1999
examene separate pentru fiecare examen
dintre aceste tipuri art 27

Un document obligatoriu din


În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit corelat
electricianul trebuie să transmită în documentaţia Opţional (solicitantul decide dacă
116 125 115 90/o9 Nerelevant cu informaţiile conţinute în
anexată cererii de autorizare o lista de lucrări îl transmite sau nu)
carnetul de muncă
executate; acest document este:
art.18 a

energia electricã consumatã în energia electricã anualã


Încadrarea punctelor de măsurare aferente
ultimele 12 luni, pentru locurile de puterea maximã contractatã, contractatã, pentru locurile de
117 Lg 123/12 locurilor de consum în una dintre categoriile A,
consum existente pentru orice loc de consum consum noi
B, C, se face considerând:
art 17 lit a art 17 lit b

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale Contravenţie


126 116 Lg 123/12 Infracţiune Abatere
emise/ aprobate de ANRE constituie: art 93 alin 1 pct 5

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul


este obligat să comunice, în scris, o ofertă privind 15 zile lucrătoare
118 127 117 Lg 123/12 5 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
condiţiile de furnizare a energiei electrice, într-un art 58 alin 1
interval de cel mult:

În cazul în care doreşte


Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în calitate
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o de electrician autorizat, va susţine
La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei valabilităţii legitimaţiei pentru o
119 128 118 90/o9 nouă perioadă de 5 ani, cu plata un nou examen, cu respectarea
de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si prevederilor Regulamentului de
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare autorizare
gradului si tipului de autorizare
art 19

nu se delimitează zona de numărul de personal calificat tipul constructiv al acestuia


La stabilirea zonei de protecţie a unui post de
120 04/o7 protecţie a acestui tip de alocat executării lucrărilor de art 17 alin 1
transformare se are în vedere:
capacitate energetică mentenanţă
nu se delimitează zona de tensiunea cea mai înaltă din cadrul
La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii
121 04/o7 tensiunile nominale de contur siguranţă a acestui tip de acesteia
electrice se au în vedere:
capacitate energetică art 16 alin 2.

505900626.xls 21/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei 55 m
122 04/o7 81 m 25 m
linii de 220 kV este de: art 18 alin 1 lit d
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei 75 m
123 04/o7 100 m 55 m
linii de 400 kV este de: art 18 alin 2 lit d
Legea nr. 123/2012 creează cadrul de energiei electrice şi al energiei
124 129 119 Lg 123/12 reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în doar al energiei electrice doar al energiei termice termice produse în cogenerare
sectorul: art 1 alin 1
Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de 5 ani
125 130 120 90/o9 3 ani 4 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de: art 60

De executare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De proiectare de instalaţii
electrice cu orice putere instalată
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic electrice cu orice putere instalată
126 131 121 90/o9 tehnic realizabilă, la o tensiune
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală tehnic realizabilă, la o tensiune
nominală maximă de 20 kV
maximă de 220 kV nominală maximă de 20 kV
art 12 lit e

De tip A (pentru proiectare) şi de


De tip G (general) pentru instalaţii tip B (pentru executare) de De tip U (universal) pentru
127 132 122 Lg 123/12 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:
electrice instalaţii electrice instalaţii electrice de utilizare
art 11 alin 2

linia electrică ce leagă un


producător şi un furnizor de
linia electrică ce leagă o capacitate Linia electrica prin care se
energie electrică, în scopul
energetică de producţie izolată de transmite energia electrica de la
128 Lg 123/12 Linia electrica directa este: alimentării directe a sediilor
un client izolat producător către mai mulţi
proprii, a filialelor ori a clienţilor
art 3 pct 33 consumatori
eligibili ai acestora
art 3 pct 33

linia electrică ce leagă o capacitate Linia electrica prin care se


Linia electrica ce leagă un
energetică de producţie izolată de transmite energia electrica de la
133 123 Lg 123/12 Linia electrica directa este: producător de energie electrica la
un client izolat producător către mai mulţi
reţeaua de distribuţie
art 3 pct 33 consumatori

linia electrică ce leagă un


producător şi un furnizor de
Linia electrica prin care se
energie electrică, în scopul Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la
134 124 Lg 123/12 Linia electrica directa este: alimentării directe a sediilor producător de energie electrica la
producător către mai mulţi
proprii, a filialelor ori a clienţilor reţeaua de distribuţie
consumatori
eligibili ai acestora
art 3 pct 33

505900626.xls 22/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din nu, zonele de protecţie şi da, indiferent de tensiunea
doar LES având tensiunea
129 04/o7 categoria capacităţilor energetice pentru care se siguranţă se stabilesc doar pentru nominală de funcţionare
nominală de 220 kV
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? liniile electrice aeriene (LEA) art 11 lit h

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse de către operatorul de reţea, cu


de către un furnizor de energie
130 135 125 HGR 90/o8 între punctul de racordare si punctul de delimitare forte proprii SGC de către utilizator
electrică
la racordarea unui utilizator se execută astfel: art 38 alin 1

se contractează de către
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse operatorul de reţea cu agenţi
de către un furnizor de energie
136 126 HGR 90/o8 între punctul de racordare si punctul de delimitare de către utilizator economici atestaţi în condiţiile
electrică
la racordarea unui utilizator se execută astfel: legii
art 38 alin 1

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi de autoritatea competentă


137 127 Lg 13/07 de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
tarifelor în sectorul energiei electrice se aprobă: art 11 alin 2 lit c

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la


în conformitate cu prevederile
reţelele electrice de interes public, dintre
131 138 38/o7 întotdeauna pe cale amiabilă unei proceduri specifice aprobate întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
de ANRE
soluţionează:
Nerespectarea normelor tehnice emise de către Contravenţie
132 139 128 Lg 123/12 Infracţiune Abatere
ANRE constituie: art 93 alin 1 pct 3

este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure accesul la


O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de reţea, conform reglementărilor
133 155 143 Lg 123/12 folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie la
accesului la reţea energie electrică din surse autorităţii competente
data intrării în vigoare a Legii nr,123/2012:
regenerabile art.46 alin 1

Reţeaua electrica cu tensiunea de


Reţeaua electrica cu tensiunea de Reţeaua electrica cu tensiunea de
O reţea electrica de distribuţie este definită ca linie nominala pana la 110 kV
134 140 129 HGR 90/o8 linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de
fiind: inclusiv
220 kV 110 kV
art 2.1 definitii

a fost confirmată printr-un aviz


tehnic de racordare şi acesta este prevede o instalaţie de racordare
O soluţie de racordare este valabilă numai dacă: a fost prevăzută ca variantă de
135 141 130 HGR 90/o8 valabil la rândul său; cu costuri minime pentru
soluţie în studiul de soluţie;
art 14 alin 7 utilizator.

505900626.xls 23/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Atât prin acte juridice (licenţă şi/


Numai prin licenţă, act juridic Numai prin reglementări, acte
Obligaţiile aferente serviciului public sunt sau autorizaţie de înfiinţare), cât si
acordat de ANRE pentru (normative) tehnice şi/ sau
142 131 Lg 123/12 impuse operatorilor economici reglementaţi de prin reglementări tehnice şi
exploatarea comercială a comerciale, aplicabile activităţii
ANRE prin următoarele tipuri de acte: comerciale, aprobate/ emise de
capacităţilor energetice desfăşurate
ANRE

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile


prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a ministerului de
136 143 132 HGR 90/o8 economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de
art 16 alin 2 resort
stabili: gospodărire comunală
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile
prin hotărâre a ministerului de prin hotărâre a Guvernului
144 133 Lg 123/12 economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de
resort art 16 alin 2
stabili: gospodărire comunală
este obligatorie pentru orice loc
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o putere
137 145 134 HGR 90/o8 nou de consum
utilizator: mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW
art.9 alin 2

ce deţine, sub orice titlu, o reţea


electrică de distribuţie şi care
Care întreţine si dezvolta reţeaua răspunde de exploatarea, de
Operator de distribuţie este o persoană fizică sau Care deţine si exploatează reţeaua
138 146 135 128/o8 electrica de transport al energiei întreţinerea şi, dacă este necesar,
juridică: electrica de iluminat public
electrice de dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită zonă
art 3 pct 39

24 ore din momentul anunţării


Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
întreruperii alimentarii cu energie
139 128/o8 de intervenţie în mediul rural, astfel încât, întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie
electrică
restabilirea tensiunii să se facă în maximum: electrică electrică
art 14 lit b

24 ore din momentul anunţării


Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
întreruperii alimentarii cu energie
136 28/o7 de intervenţie în mediul rural, astfel încât, întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie
electrică
restabilirea tensiunii să se facă în maximum: electrică electrică
art 14 lit b

24 ore din momentul anunţării


Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
întreruperii alimentarii cu energie
147 28/o7 de intervenţie în mediul rural, astfel încât, întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie
electrică
restabilirea tensiunii să se facă în maximum: electrică electrică
art 14 lit b
Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă În reglementările aprobare nu
La toate sesizările transmise în
140 128/o8 la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu privire
scris
distribuţie: la acest aspect

505900626.xls 24/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă


la sesizările, altele decât cele privind nivelul În termen de 30 zile calendaristice
141 148 137 28/o7 În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de art 29 alin 2
distribuţie:

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă


la sesizările, altele decât cele privind nivelul La toate sesizările transmise în
149 138 Lg 123/12 În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de scris
distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in


reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
electrice de distribuţie, cu distribuţie, precum si indicatorii Încasează contravaloarea energiei
142 150 139 Lg 123/12 Operatorul de distribuţie:
respectarea reglementarilor de performanta ai serviciului de electrice furnizate
tehnice in vigoare distribuţie
art 45 alin 1 lit a art 45 alin 1 lit g

Monitorizează siguranţa in
Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
funcţionare a reţelelor electrice de
distribuţie, precum si indicatorii Încasează contravaloarea energiei
151 140 Lg 123/12 Operatorul de distribuţie: iluminat public, precum si
de performanta ai serviciului de electrice furnizate
indicatorii de performanta ai
distribuţie
serviciului de iluminat public
art 45 alin 1 lit g

Operatorul de măsurare a energiei electrice


este unic SGC
143 17/o2 vehiculate prin puncte de măsurare de categoria 17 poate fi oricare producător
art 64
A:
Operatorul de reţea va comunica în scris
prin racordare s-ar încălca
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu sunt necesare lucrări în amonte de
144 152 141 HGR 90/o8 normele în vigoare
tehnic de racordare si motivele justificate ale permite racordarea punctul de racordare
art 22 alin 1 lit a
refuzului in situaţia în care:

Operatorul de reţea va comunica în scris


nu a fost respectat avizul de
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu sunt necesare lucrări în amonte de
153 142 HGR 90/o8 amplasament
tehnic de racordare si motivele justificate ale permite racordarea punctul de racordare
art 22 alin 1 lit b
refuzului in situaţia în care:

505900626.xls 25/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

orice persoană juridică ce deţine,


sub orice titlu, o reţea electrică de
Persoana juridică proprietară a
transport şi care răspunde de Orice persoana care deţine, sub
reţelelor electrice de transport, pe
operarea, asigurarea întreţinerii şi, orice titlu o reţea electrica de
145 156 144 Lg 123/12 Operatorul de transport si de sistem este: care le exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea distribuţie si este titulara unei
pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită licenţe de distribuţie
electrice
zonă
art 3 alin 40

Nu poate solicita Atestat emis de


Operatorul economic aflat în reorganizare Poate solicita Atestat provizoriu Poate efectua doar de lucrări de
146 154 24/o7 ANRE
judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE: emis de ANRE încercări de echipamente electrice
art 14
ierarhizarea surselor de ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de
alimentare cu energie electrică alimentare cu energie electrică
147 157 145 HGR 90/o8 Ordinea de prioritate economică reprezintă alimentare cu energie electrică
după criterii economice; după capacitatea de a dispune
după puterile instalate
art 3 alin 45 rapid de o anumita putere

Parcurgerea unei etape preliminare de la solicitarea utilizatorului, este


documentare şi informare a viitorului utilizator obligatorie pentru operatorul de nu este prevăzută de legislaţia în
148 158 146 HGR 90/o8 este obligatorie pentru utilizator;
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: reţea; vigoare.
art 8

contracte bilaterale, la preţuri


Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-
149 159 147 HGR 90/o8 Contracte bilaterale la tarife fixe
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate tip
art 23 alin 4

în anumite cazuri particulare


de regulă trebuie să îşi actualizeze
Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua nu trebuie să îşi actualizeze avizul trebuie să îşi actualizeze avizul
avizul tehnic de racordare;
151 HGR 90/o8 proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator: tehnic de racordare în nici o tehnic de racordare numai dacă
art 4 alin 2 lit b corob cu
situaţie; depăşeşte puterea aprobată
art 5 alin 2 lit b
anterior prin acesta.

de regulă trebuie să îşi actualizeze


Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua nu trebuie să îşi actualizeze avizul trebuie să îşi actualizeze avizul
avizul tehnic de racordare;
160 148 HGR 90/o8 proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator: tehnic de racordare în nici o tehnic de racordare numai dacă
art 4 alin 2 lit b corob cu
situaţie; racordează un producător
art 5 alin 2 lit b

505900626.xls 26/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Pentru ca un utilizator să racordeze la reţeaua


în anumite cazuri particulare ??
proprie, în condiţiile legii, un alt utilizator:
nu trebuie să îşi actualizeze avizul trebuie să îşi actualizeze avizul trebuie să îşi actualizeze avizul Vezi : art 4 alin
161 149 HGR 90/o8 tehnic de racordare în nici o tehnic de racordare numai dacă tehnic de racordare numai dacă 2 lit b
ciudate oferte de raspuns vezi: art 4 alin 2 lit b corob cu
situaţie; racordează un producător depăşeşte puterea aprobată
corob cu art 5 alin 2 lit b
anterior prin acesta.
art 5 alin 2 lit b => este nec reactualiz ATR

aplica un preaviz, apoi întrerupe


152 162 150 HGR 1007/04
Pentru depăşirea puterii aprobate prin avizul furnizarea energiei electrice îi da consumatorului doua îi aplica preaviz consumatorului,
tehnic de racordare, operatorul de re reţea: consumatorului preavize, apoi îi aplica penalizări apoi îl acţionează în justiţie
art 200 alin 1 lit a

se încheie în conformitate cu
Pentru furnizarea de energie electrica contractul este o condiţie obligatorie contractul - cadrul aprobat de
153 HGR 1007/04 nu este obligatoriu
de furnizare: art 93 alin 1 pct 12 ANRE
art 93 alin 1 pct 16
Pentru furnizarea de energie electrica contractul este o condiţie obligatorie se încheie numai pentru
163 151 HGR 1007/04 nu este obligatoriu
de furnizare: art 93 alin 1 pct 12 consumatorii permanenţi
se încheie în conformitate cu
Pentru furnizarea de energie electrica contractul se încheie numai pentru contractul - cadrul aprobat de
164 152 HGR 1007/04 nu este obligatoriu
de furnizare: consumatorii permanenţi ANRE
art 93 alin 1 pct 16

Pentru orice tip de post de transformare, punct de


nu se delimitează zona de
alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu sunt diferite în funcţie de tipul coincid
154 04/o7 siguranţă a acestor tipuri de
echipament uscat, zona de protecţie şi zona de capacităţii energetice art.17 alin 2 lit b
capacităţi energetice
siguranţă:
Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, 20 m de la limita zonei de
mai mare cu 50% decât zona de
155 04/o7 dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă protecţie nu se normează
protecţie
este: art.17 alin 2 lit a
egală cu conturul fundaţiei
nu se delimitează zona de egală cu conturul fundaţiei
Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, stâlpului şi proiecţia pe sol a
156 04/o7 protecţia a acestui tip de stâlpului
zona de protecţie este: platformei suspendate
capacitate energetică
art 17 alin 1 lit a Musat Emil

Să efectueze construcţii de orice


Să efectueze săpături de orice fel
fel in zona de siguranţa a
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin in zona de siguranţa a reţelelor
instalaţiilor, fara avizul de
157 167 155 Lg 123/12 energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele electrice de transport, chiar dacă
amplasament al operatorului de
sau juridice: ale reţelei electrice de transport are acordul operatorului de
transport si de sistem
transport si de sistem
art.42 a

505900626.xls 27/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Să efectueze săpături de orice fel să arunce obiecte de orice fel pe


Pentru protecţia instalaţiilor de transport al in zona de siguranţa a reţelelor reţelele electrice de transport sau Sa consume energie electrica prin
158 166 154 Lg 123/12 energiei electrice se interzice persoanelor fizice electrice de transport, chiar dacă să intervină în orice alt mod instalaţii racordate direct la cele
sau juridice: are acordul operatorului de asupra acestora ale reţelei electrice de transport
transport si de sistem art. 42 lit d

să limiteze sau să îngrădească,


Să efectueze săpături de orice fel
prin execuţia de împrejmuire, prin
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al in zona de siguranţa a reţelelor Sa consume energie electrica prin
construcţii ori prin orice alt mod,
165 153 Lg 123/12 energiei electrice se interzice persoanelor fizice electrice de transport, chiar dacă instalaţii racordate direct la cele
accesul la instalaţii al operatorului
sau juridice: are acordul operatorului de ale reţelei electrice de transport
de transport şi de sistem
transport si de sistem
art. 42 lit f

li se interzice să efectueze li se interzice să limiteze sau să li se permite depozitarea de


construcţii de orice fel în zona de îngrădească, prin execuţia de materiale pe culoarul de trecere si
siguranţă a reţelelor electrice de împrejmuire, prin construcţii ori in zonele de protecţie si de
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie,
159 17/o2 distribuţie, fără avizul de prin orice alt mod, accesul la siguranţa ale instalaţiilor, fara
persoanelor fizice si juridice:
amplasament al operatorului de instalaţii al operatorului de acordul operatorului de reţea, cu
distribuţie distribuţie condiţia să fie proprietar al
art 49 d art 49 f terenului

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
siguranţă a reţelelor electrice de Să cultive cereale pe terenul aflat Sa consume energie electrica prin
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie,
168 156 Lg 123/12 distribuţie, fără avizul de în zona de siguranţă a reţelei instalaţii racordate direct la cele
persoanelor fizice si juridice:
amplasament al operatorului de electrice de distribuţie ale reţelei electrice de distribuţie
distribuţie
art 49 d

li se interzice să limiteze sau să li se permite depozitarea de


îngrădească, prin execuţia de materiale pe culoarul de trecere si
Să cultive cereale pe terenul aflat împrejmuire, prin construcţii ori in zonele de protecţie si de
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie,
169 157 Lg 123/12 în zona de siguranţă a reţelei prin orice alt mod, accesul la siguranţa ale instalaţiilor, fara
persoanelor fizice si juridice:
electrice de distribuţie instalaţii al operatorului de acordul operatorului de reţea, cu
distribuţie condiţia să fie proprietar al
art 49 f terenului

Pentru sistemele de măsurare de categoria A se 0,2S pentru energia activă şi 1


0,5 pentru energia activă şi 2 2 pentru energia activă şi 3 pentru
160 17/o2 utilizează contoare electronice cu clasa de pentru energia reactivă
pentru energia reactivă energia reactivă
exactitate: art. 34

505900626.xls 28/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este


obligatorie inspectarea contoarelor şi a o dată pe an
161 17/o2 o dată la doi ani o dată la trei ani
concentratoarelor de către Operatorul de art 63
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

Pentru sistemele de măsurare de categoria A,


secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură
legătura dintre transformatoarele de tensiune 0,05V 0,5V
162 17/o2 0,25V
pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese art 45 art.95
încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu
fie mai mari de:

Pentru sistemele de măsurare de categoria B


conectate în sisteme de citire automată, este
o dată la doi ani
163 17/o2 obligatorie inspectarea contoarelor şi a o dată pe an o dată la trei ani
art 121
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

tensiunile şi curenţii de pe toate curenţii de pe două sau trei faze şi


tensiunile şi curenţii de pe toate
Pentru sistemele de măsurare de categoria B cele trei faze, la înaltă şi joasă tensiunile dintre faze, la medie
164 17/o2 cele trei faze, la joasă, medie şi
măsurarea se face folosind: tensiune tensiune
înaltă tensiune
art 95 art 95

Pentru sistemele de măsurare de categoria C


incluse în sisteme automate de citire, este
o dată la trei ani
165 17/o2 obligatorie inspectarea contoarelor şi a o dată la doi ani o dată pe an
art 169
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

prin intermediul impulsurilor


Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi
generate de contoare sau în format numai prin intermediul
166 17/o2 C, este permisă transmiterea informaţiei de la numai în format numeric
numeric impulsurilor generate de contoare
contoare la concentratoare:
art 156

505900626.xls 29/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

actul de proprietate sau orice alt


înscris care atestă dreptul de
folosinţă asupra terenului, incintei
Pentru un loc de producere sau de consum nou, certificatul de urbanism în termen autorizaţia de construire a
ori clădirii în care se constituie
167 172 160 HGR 90/o8 documentaţia anexată cererii de racordare va de valabilitate, în copie; SGC obiectivului, în copie;
locul de producere sau de consum
cuprinde obligatoriu: art 12 lit d
pentru care se solicită racordarea,
în copie.
art 12 lit g

Pentru un loc de producere sau de consum nou, certificatul de urbanism în termen autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un furnizor
171 159 HGR 90/o8 documentaţia anexată cererii de racordare va de valabilitate, în copie; obiectivului, în copie;
de energie electrică
cuprinde obligatoriu: art 12 lit d
minimum 25 de ani de la data
Pentru utilizatorii permanenţi perioada de maximum 20 de ani de la data minimum 20 de ani de la data
168 173 161 HGR 90/o8 emiterii
valabilitate a avizului tehnic de racordare este de: emiterii emiterii
art 28 alin 1
Persoana juridică care are calitatea de CN de Transport al Energiei Autoritatea Naţională de
Ministerul Economiei şi
169 35/o4 administrator al Codului tehnic al reţelei electrice Electrice Transelectrica SA Reglementare în domeniul
Finanţelor
de transport (Codul RET), este: art 13 Energiei
Persoana juridică ce are calitatea de administrator CN de Transport al Energiei Autoritatea Naţională de
Ministerul Economiei şi
174 162 35/o4 al Codului tehnic al reţelelor electrice de Electrice Transelectrica SA Reglementare în domeniul
Finanţelor
distribuţie (Codul RED), este: art 13 Energiei
ANRE, în calitate de administrator
Ministerul de resort, cu Operatorii de distribuţie, titulari
Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor al Codului tehnic al reţelelor
170 175 163 128/o8 consultarea ANRE şi a de licenţe acordate de ANRE
electrice de distribuţie se face de către: electrice de distribuţie (Codul
operatorilor de distribuţie art 5.1.1
RED)
Planul de perspectivă pe termen mediu pentru
5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
171 176 164 128/o8 dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani
art 5.1.4
pentru o perioadă de:
Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului
Avizat de către organismele
de consum, care face parte din documentele Avizat de către operatorul de
172 177 165 Lg 123/12 competente, potrivit legii Avizat de ANRE
necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, reţea, anterior depunerii cererii
art.12 alin 1 pct d
trebuie sa fie:

nu, zonele de protecţie şi siguranţă


Posturile electrice de transformare fac parte din nu, zonele de protecţie şi
se stabilesc doar pentru staţiile da
173 04/o7 categoria capacităţilor energetice pentru care se siguranţă se stabilesc doar pentru
electrice de conexiune şi art 11 lit f
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? liniile electrice
transformare

505900626.xls 30/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

activităţile şi serviciile publice de


bunurile proprietate publică sau
interes naţional din domeniul bunurile utilizate în activitatea de
174 180 168 Lg 123/12 Pot face obiectul unei concesiuni energetice: privată a statului
energiei electrice. furnizare a energiei electrice
art 19 alin 1
Art 19 alin 1
bunurile proprietate publică sau
bunurile utilizate în activitatea de bunurile utilizate în activitatea de
179 167 Lg 123/12 Pot face obiectul unei concesiuni energetice: privată a statului
iluminat public furnizare a energiei electrice
art 19 alin 1

societăţile comerciale si regiile societăţile comerciale care


sediile administrative ale
175 181 169 HGR 1007/04 Prin consumatori industriali se înţeleg: autonome din domeniul industrial desfăşoară activitate de comerţ cu
societăţilor comerciale
art 71 bunuri

minimizarea expunerii
exploatarea corespunzătoare a
Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice la riscuri
176 04/o7 capacităţilor energetice cheltuieli minime de exploatare
capacităţilor energetice se asigură: tehnologice
art 8 lit a
art 8 lit c
asigurarea parametrilor nominali exploatarea corespunzătoare a
Prin delimitarea zonelor de protecţie ale micşorarea pierderilor în posturile
177 04/o7 de funcţionare a capacităţilor capacităţilor energetice
capacităţilor energetice se urmăreşte: de transformare
energetice art 8 lit a

minimizarea riscurilor pentru


asigurarea parametrilor nominali siguranţa persoanelor şi a
Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale
178 04/o7 de funcţionare a capacităţilor protecţia capacităţilor energetice bunurilor din apropierea
capacităţilor energetice se urmăreşte:
energetice capacităţii energetice
art 9 alin 1

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în
179 182 170 128/o8 energie electrica si elementele de elementele intermediare care doar transformatorul de măsurare
sistem indirect se înţelege:
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

505900626.xls 31/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
aflate în patrimoniu (linii Aprobarea tarifelor de distribuţie a
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Dispecerizarea energiei electrice
180 183 171 128/o8 electrice, staţii de transformare, energiei electrice, stabilite în
distribuţie se numără şi următoarele activităţi: la nivel naţional
puncte de alimentare, posturi de funcţie de structura cheltuielilor
transformare, instalaţii de
protecţie şi automatizare etc)
art.3.2.1 a

Asigurarea tranzitării energiei


Printre activităţile desfăşurate de operatorul de
Furnizarea energiei electrice electrice prin reţelele sale, la
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice Dispecerizarea energiei electrice
181 185 173 128/o8 consumatorilor, pe bază de cererea şi cu informarea OTS, în
de distribuţie (Codul RED), se numără şi la nivel naţional
contracte anumite cazuri
următoarele activităţi:
art 3.2.1 lit c

Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de
mentenanţa, modernizarea şi Furnizarea energiei electrice
distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice Dispecerizarea energiei electrice
184 172 128/o8 dezvoltarea instalaţiilor proprii din consumatorilor, pe bază de
de distribuţie (Codul RED), se numără şi la nivel naţional
reţelele electrice de distribuţie contracte
următoarele activităţi:
art.3.2.1 a

elaborarea normelor de securitatea aprobarea regulamentului privind


elaborarea si aprobarea
Printre competenţele Autorităţii Naţionale de şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la reţelele
186 174 128/o8 regulamentului de organizare a
Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc: operatorii economici din sectorul electrice de interes public
iluminatului public
energiei electrice art 25 alin 13

Stabilirea unui set de reguli şi


norme pentru conducerea prin aprobarea regulamentului privind
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei stabilirea cerinţelor tehnice pentru
182 35/o4 dispecer a Sistemului racordarea utilizatorilor la reţelele
electrice de transport (Codul RET) sunt incluse: grupurile nedispecerizabile
Electroenergetic Naţional electrice de interes public
art 6 lit b

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea responsabilităţilor şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării obligaţiilor operatorilor de
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor norme în vederea asigurării
183 188 176 35/o4 accesului utilizatorilor la reţelele distribuţie şi ale tuturor
electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie utilizatorilor reţelelor electrice de
electrice de transport
art 1.2.3 a distribuţie

505900626.xls 32/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea cerinţelor tehnice pentru


Stabilirea Standardului de
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor norme în vederea asigurării racordarea utilizatorilor la reţelele
184 189 177 128/o8 performanţă pentru serviciul de
electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie
distribuţie a energiei electrice
electrice de transport art 1.2.3 lit c

Stabilirea interfeţelor şi a
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor
Stabilirea cerinţelor pentru Stabilirea unui set de reguli şi fluxurilor informaţionale dintre
electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:
185 191 179 28/o7
dezvoltarea reţelelor electrice de norme în vederea asigurării operatorii de distribuţie şi
distribuţie accesului utilizatorilor la reţelele operatorul de transport şi de
att in text Cod RED se vb de "principii" de dezv
art 1.2.3 lit d electrice de transport sistem şi utilizatorii reţelelor
nu de cerinte
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor norme în vederea asigurării
187 175 128/o8 accesului utilizatorilor la reţelele norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie iluminatului public
electrice de transport
art 1.2.3 a

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor


Stabilirea cerinţelor pentru Stabilirea unui set de reguli şi
electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc: Stabilirea unui set de reguli şi
dezvoltarea reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
190 178 128/o8 norme în vederea asigurării
distribuţie accesului utilizatorilor la reţelele
att in text Cod RED se vb de "principii" de dezv iluminatului public
art 1.2.3 lit d electrice de transport
nu de cerinte

asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
promovarea utilizării surselor noi Determinarea soluţiilor de
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 tuturor participanţilor la piaţa de
186 128/o8 şi regenerabile de energie racordare a utilizatorilor la reţelele
se regăsesc: energie electrică şi la reţelele
art 2 lit j electrice de interes public
electrice de interes public
art 2 lit d

asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 tuturor participanţilor la piaţa de
192 180 Lg 123/12 naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la reţelele
se regăsesc: energie electrică şi la reţelele
energiei electrice electrice de interes public
electrice de interes public
art 2 lit d

promovarea utilizării surselor noi Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de


Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012
193 181 Lg 123/12 şi regenerabile de energie naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la reţelele
se regăsesc:
art 2 lit j energiei electrice electrice de interes public

505900626.xls 33/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Obligaţia ca în termen de
Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de
maximum 15 zile calendaristice de
maximum 30 zile calendaristice de maximum 45 zile calendaristice de
la primirea unei solicitări de
la primirea unei solicitări de la primirea unei solicitări de
contractare a serviciului de
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie contractare a serviciului de contractare a serviciului de
distribuţie din partea unui titular
187 194 182 28/o7 precizate în Standardul de performanţă pentru distribuţie din partea unui titular distribuţie din partea unui titular
de licenţă sau consumator eligibil
serviciul de distribuţie figurează: de licenţă sau consumator eligibil de licenţă sau consumator eligibil
racordat la RED, să facă o ofertă
racordat la RED, să facă o ofertă racordat la RED, să facă o ofertă
şi în cazul acceptării acesteia, să
şi în cazul acceptării acesteia, să şi în cazul acceptării acesteia, să
încheie contractul
încheie contractul încheie contractul
art 25

Obligaţia ca în termen de
Administrarea documentaţiei
maximum 10 zile calendaristice de
tehnice şi a normelor care
la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din surse
Printre responsabilităţile şi obligaţiile reglementează proiectarea,
contractare a serviciului de proprii de producere a energiei
operatorului de distribuţie precizate în Codul funcţionarea, întreţinerea şi
188 195 183 128/o8 distribuţie din partea unui titular electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) dezvoltarea instalaţiilor
de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse: componente ale reţelelor electrice
la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
de distribuţie
acceptării acesteia, să încheie
art 3.2.2
contractul

Minim 20 de puncte la chestionar Minim 24 de puncte la chestionar, Minim 12 de puncte la chestionar


si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradul I, respectiv minim si 2 puncte la aplicaţia numerică,
189 196 184 90/o9
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25 24 de puncte la chestionar şi 3 pentru gradele I si II, respectiv 15
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte puncte la aplicaţia numerică de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru pentru gradele II, III şi IV la aplicaţia numerică pentru
gradele III şi IV art 51 gradele III şi IV

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
mai mare de 100 MVA
190 17/o2 vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mică de 100 MVA egală cu 100 MVA
art 16 lit a
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
peste 100 GWh
191 17/o2 vehiculate pe circuitele care alimentează locuri sub 50 GWh sub 100 GWh
art 16 lit a
de consum de energie electrică având un consum
anual:

505900626.xls 34/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Puncte de măsurare de categoria B sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
mai mică de 100 MVA
192 17/o2 vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA
art 16 lit b
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
sub 200 MWh SGC
193 17/o2 vehiculate pe circuitele care alimentează locuri peste 200 MWh peste 300 MWh
art 16 lit c
de consum de energie electrică având un consum
anual:

bornele de ieşire din contoare, bornele de ieşire din contoare,


194 197 185 90/o9
Punctele de delimitare pentru blocurile de bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la limita zonei montate centralizat, la parter sau
locuinţe nou-construite vor fi la: montate in apartamentele blocului de proprietate asupra terenului, in pe palier
exteriorul construcţiei art 6 alin 2

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se delimitează întotdeauna ca punctul unei reţele
195 198 186 90/o9
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice patrimonial instalaţiile electrice electrice în care se află instalat întotdeauna ca punctul fizic în
este definit: ale utilizatorului de cele ale grupul de măsurare a energiei care este racordat un utilizator
operatorului de reţea electrice tranzitate
Anexa 1 termeni

punct al unei reţele electrice care punct al unei reţele electrice unde
196 199 187 17/o2
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile se află instalat grupul de măsurare punct fizic din reţeaua electrica la
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele a energiei electrice care se racordează un utilizator
ele operatorilor de reţea art 12

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la Contravenţie


197 200 188 Lg 123/12 Infracţiune Tentativa de infracţiune
grupurile de măsurare constituie: art 93 alin 1 pct 28

De tip A sau B pentru proiectare Nu sunt definite tipuri de


Regulamentul de autorizare a electricienilor
198 201 189 90/o9 De tip E pentru execuţie şi respectiv executare autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:
art 11 alin 2 autorizare

furnizorilor si consumatorilor de
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la tranzacţiilor de pe piaţa angro de relaţiilor comerciale dintre
199 202 190 HGR 1007/04 energie electrica
consumatori se aplicã: energie electrica producători si furnizori
art 1

505900626.xls 35/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor


Ordin al preşedintelui ANRE
200 204 191 90/o9 care proiectează şi execută instalaţii electrice din Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort
art 11 alin 2 lit m
sistemul electroenergetic este aprobat prin:

elaborat de ANRE si aprobat prin


Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la aprobat prin ordin al preşedintelui
201 205 192 Lg 13/07 hotărâre a Guvernului României Elaborat de Ministerul de resort
reţelele electrice de interes public este: ANRE
art 11 alin 2 lit q
Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiectează, execută, verifică şi ANRE
202 203 Lg 13/07 Guvernul României Ministerul de resort
exploatează instalaţii electrice din sistemul art 11 alin 2 lit m
electroenergetic se aprobă de către:
Responsabilitatea asigurării serviciului de sistem
oricărui producător de energie CN Transelectrica SA SC Electrica SA, inclusiv actuale
203 35/o4 aparţine următoarei persoane juridice titulare de
electrică racordat la SEN art 9 lit a sau foste filiale
licenţă:

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
Asigurarea integrală, din surse
reglementează proiectarea, Administrarea informaţiilor
Responsabilităţile operatorului de distribuţie proprii de producere a energiei
funcţionarea, întreţinerea şi necesare pentru funcţionarea şi
204 206 193 Lg 123/12 precizate în Codul reţelelor electrice de electrice, cantitatea
dezvoltarea instalaţiilor dezvoltarea RED
distribuţie (Codul RED) includ: corespunzătoare pierderilor
componente ale reţelelor electrice art 3.2.3
tehnice din reţele
de distribuţie
art 3.2.2

Reţea electrică de interes public este o reţea 2 utilizatori


205 207 194 Lg 123/12 3 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin: art 3 pcr 65

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice Proprietate privata a unei persoane Proprietate publica a statului
206 208 195 Lg 123/12 Proprietate privata a statului
şi terenurile pe care este amplasata, sunt: juridice art 30 alin 3

reţeaua electrică de interes


reţeaua electrica de interes
reţeaua electrica cu tensiunea de naţional şi strategic cu tensiunea
naţional si strategic cu tensiunea
207 209 196 Lg 123/12 Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110 de linie nominală mai mare de 110
de linie nominala cel mult egala
kV kV
cu 110 kV
art 3 pct 66

505900626.xls 36/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile
electrice şi alte echipamente ansamblul de linii electrice
electroenergetice conectate între ansamblul instalaţiilor destinate conectării unui
208 210 197 35/o4 Reţeaua electrica este definita ca fiind:
ele prin care se transmite energie electroenergetice interconectate producător de energie electrica de
electrică de la o capacitate un utilizator al sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
art 3 pct 63

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată 30 s


209 35/o4 10 s 50 s
mobiliza automat si integral în: definitii
abaterea frecventei de la valoarea abaterea soldului SEN de la
Rezerva de reglaj secundar este rezerva care abaterea tensiunii de la valoarea
210 35/o4 de consemn valoarea de consemn
poate fi integral mobilizata la: nominala
definitii definitii

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept
211 90/o9 electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una prezentare la o nouă examinare de prezentare la o nouă examinare Avertisment verbal
dintre următoarele măsuri: art 61 alin 1 lit a art 61 alin 1 lit b

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE Retragerea autorizării cu drept de


Suspendarea autorizării pe termen
211 198 90/o9 electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una prezentare la o nouă examinare Atenţionare scrisă
de doi ani
dintre următoarele măsuri: art 61 alin 1 lit a

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE Sesizarea autorităţilor competente Retragerea autorizării fără drept
212 199 90/o9 electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una pentru deschiderea unui dosar de prezentare la o nouă examinare Avertisment verbal
dintre următoarele măsuri: penal art 61 alin 1 lit b

De a stabili şi a impune regulile şi


De a promova si impune regulile
cerinţele minime de ordin tehnic
şi cerinţele de ordin tehnic
De a promova si impune regulile pentru operatorii de distribuţie
minimale pentru o funcţionare
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de şi cerinţele de ordin comercial în (OD) şi utilizatorii RED în
212 213 200 35/o4 sigură, stabilă şi economică a
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei vederea realizării unei funcţionări
reţelelor electrice de transport în
de energie electrică sigure, stabile şi economice a
beneficiul tuturor utilizatorilor
acestor reţele
acestora
art 1.2.1

505900626.xls 37/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

situaţia in care tensiunea efectiva


situaţia in care tensiunea efectiva situaţia in care tensiunea efectiva
in punctul de delimitare devine
in punctul de delimitare devine in punctul de delimitare devine
Se considera o întrerupere in alimentarea cu mai mica decât 1% din tensiunea sunt simultan
213 214 201 28/o7 mai mica decât 5% din tensiunea mai mica decât 10% din tensiunea
energie electrica: nominala a reţelei in punctul sun 1%
nominala a reţelei in punctul nominala a reţelei in punctul
respectiv
respectiv respectiv
art 6 termeni

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru C


214 17/o2 A B
punctele de măsurare de categoria: art 190
funcţionale, care exprimă
Serviciile de sistem asigurate de operatorul de
tehnologice, furnizate de activitatea operaţională a CN
215 35/o4 transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA auxiliare
utilizatorii RET TRANSELECTRICA SA
SA) sunt:
Definitii

consumatorii nedispecerizabili,
sistemele de reglaj primar al
Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate rezervele de putere care pot fi deconectaţi la
216 35/o4 frecvenţei
folosindu-se ca resurse: art 30 lit c dispoziţia CN
art 30 lit a
TRANSELECTRICA SA

compensarea consumului propriu


Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de reglarea tensiunilor în reţeaua retehnologizarea staţiilor electrice
tehnologic (CPT) din reţeaua
217 35/o4 operatorul de transport şi de sistem (CN electrică de transport aflate în patrimoniul CN
electrică de transport
TRANSELECTRICA SA) includ: art 29 lit c TRANSELECTRICA SA
art 29 lit d

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea restaurarea funcţionării Sistemului


218 35/o4
operatorului de transport şi de sistem (CN funcţionarea în siguranţă a SEN administrarea pieţei de energie Electroenergetic Naţional după un
TRANSELECTRICA SA) are scopul de a art 26 alin 2 lit a electrică, prin OPCOM colaps total sau al unei zone
asigura: art 26 alin 2 lit d

Sistarea furnizării energiei electrice la un


consumator pentru întârzieri la plata facturii cel puţin 5 zile înainte
219 215 202 HGR 1007/04 cel puţin 3 zile înainte cel puţin 10 zile înainte
aferente consumului de energie, care depăşesc art 200 alin 1 lit b
limitele legale, va fi obligatoriu preavizata cu:

ansamblul instalaţiilor
Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea,
220 216 203 Lg 123/12 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai transportul, conducerea operativă,
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei distribuţia, furnizarea şi utilizarea
electrice energiei electrice
art 3 pct 75

505900626.xls 38/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

sistemul electroenergetic situat pe


teritoriul naţional; SEN constituie
Totalitatea instalaţiilor de Totalitatea liniilor si staţiilor
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este infrastructura de bază utilizată în
221 217 204 Lg 123/12 producere a energiei electrice de electrice interconectate, indiferent
definit ca fiind: comun de participanţii la piaţa de
pe teritoriul naţional de nivelul de tensiune
energie electrică
art 3 pct 77

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua prin intermediul unui titular de direct sau prin intermediul unui
prin intermediul operatorului
222 HGR 90/o8 căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii licenţa de furnizare proiectant de specialitate atestat
pieţei de energie electrica
avizului tehnic de racordare: art 10 alin 1 lit d art 10 alin 1 lit a si c
Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua prin intermediul unui titular de
prin intermediul operatorului prin intermediul oricărui
218 205 HGR 90/o8 căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii licenţa de furnizare
pieţei de energie electrica producător de energie electrică
avizului tehnic de racordare: art 10 alin 1 lit d
Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua direct sau prin intermediul unui
prin intermediul operatorului prin intermediul oricărui
219 206 HGR 90/o8 căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii proiectant de specialitate atestat
pieţei de energie electrica producător de energie electrică
avizului tehnic de racordare: art 10 alin 1 lit a si c

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt care se racordează la reţele
distribuitori sau au grupuri electrice de medie sau joasă
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de
223 220 207 129/o8 utilizatorii perturbatori generatoare indiferent de tensiune, indiferent de puterea
soluţie pentru:
tensiunea reţelei la care se solicitată, dacă soluţia de
racordează racordare este unică şi evidentă
art 14 lit c

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi de tip "consumator
utilizatorii noi care se racordează distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de casnic" individuali, indiferent de
224 221 208 129/o8 la reţelele electrice având tensiune generatoare indiferent de
soluţie pentru: puterea solicitată
nominală de 110 kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
art 14 lit a
racordează

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt care se racordează la reţele
utilizatorii noi de tip "consumator
distribuitori sau au grupuri electrice de medie sau joasă
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de casnic" individuali, indiferent de
225 129/o8 generatoare indiferent de tensiune, indiferent de puterea
soluţie pentru: puterea solicitată
tensiunea reţelei la care se solicitată, dacă soluţia de
art 14 lit a
racordează racordare este unică şi evidentă
art 14 lit c

505900626.xls 39/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
utilizatori existenţi care solicită un instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii noi care sunt
spor de putere ce poate fi acordat proceselor tehnologice, impun
distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de prin instalaţiile de racordare necesitatea unei analize pentru
226 224 211 129/o8 generatoare indiferent de
soluţie pentru: existente, indiferent de tensiunea stabilirea impactului racordării
tensiunea reţelei la care se
reţelei la care sunt racordaţi SGC asupra reţelei şi a celorlalţi
racordează
art 14 lit d utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt care se racordează la reţele
distribuitori sau au grupuri electrice de medie sau joasă
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de
222 209 HGR 90/o8 generatoare indiferent de tensiune, indiferent de puterea utilizatorii de tip "perturbatori"
soluţie pentru:
tensiunea reţelei la care se solicitată, dacă soluţia de
racordează racordare este unică şi evidentă
art 14 lit c

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi de tip "consumator
distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de casnic" individuali, indiferent de
223 210 HGR 90/o8 generatoare indiferent de utilizatorii de tip "perturbatori"
soluţie pentru: puterea solicitată
tensiunea reţelei la care se
art 14 lit a
racordează

utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenţi care solicită un


solicită o putere mai mică de 30 spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu utilizatorii perturbatori
227 225 212 129/o8 kVA, indiferent de categoria din prin instalaţiile de racordare
de soluţie pentru: art 17 lit e
care fac parte din punct de vedere existente, indiferent de tensiunea
al activităţii lor reţelei la care sunt racordaţi

utilizatori existenţi care solicită un


utilizatorii care se racordează la
spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu utilizatorii de tip "consumator reţelele electrice având tensiune
228 226 213 129/o8 prin instalaţiile de racordare
de soluţie pentru: casnic" individuali nominală de 110 kV sau mai mare
existente, indiferent de tensiunea
art 17 lit a
reţelei la care sunt racordaţi

505900626.xls 40/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

utilizatorii noi care sunt


utilizatori existenţi care solicită un
distribuitori sau au grupuri
spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu generatoare indiferent de
229 228 215 129/o8 prin instalaţiile de racordare utilizatorii cu o putere de 25 kVA
de soluţie pentru: tensiunea reţelei la care se
existente, indiferent de tensiunea
racordează
reţelei la care sunt racordaţi
art 17 lit b

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii de tip consumatori care proceselor tehnologice, impun
solicită o putere mai mică de 30 necesitatea unei analize pentru utilizatorii noi de tip "consumator
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu
230 229 216 28/o7 kVA, indiferent de categoria din stabilirea impactului racordării casnic" individuali, indiferent de
de soluţie pentru:
care fac parte din punct de vedere asupra reţelei şi a celorlalţi puterea solicitată
al activităţii lor utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate
atr 17 lit e

utilizatorii care solicită


modificarea / îmbunătăţirea utilizatorii de tip "consumatori"
utilizatorii de tip consumatori care
instalaţiilor de racordare existente care se racordează la reţele
solicită o putere mai mică de 30
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu sau creşterea gradului de siguranţă electrice de medie sau joasă
231 231 218 28/o7 kVA, indiferent de categoria din
de soluţie pentru: în punctul de delimitare, dacă tensiune, indiferent de puterea
care fac parte din punct de vedere
lucrările necesare nu pot fi solicitată, dacă soluţia de
al activităţii lor
stabilite prin fişa de soluţie racordare este unică şi evidentă
art 17 lit d

utilizatori existenţi care solicită un


utilizatorii noi care se racordează
spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu la reţelele electrice având tensiune
227 214 HGR 90/o8 prin instalaţiile de racordare utilizatorii cu o putere de 25 kVA
de soluţie pentru: nominală de 110 kV sau mai mare
existente, indiferent de tensiunea
art 17 lit a
reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip consumatori care


utilizatorii noi care se racordează
solicită o putere mai mică de 30 utilizatorii noi de tip "consumator
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu la reţelele electrice având tensiune
230 217 HGR 90/o8 kVA, indiferent de categoria din casnic" individuali, indiferent de
de soluţie pentru: nominală de 110 kV sau mai mare
care fac parte din punct de vedere puterea solicitată
art 17 lit a
al activităţii lor

505900626.xls 41/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC
Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei Forţă majoră
232 232 219 28/o7 determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: electrice art 5 lit a
operatorului de distribuţie
Evenimente accidentale Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Forţă majoră
233 28/o7 determinate de angajaţii determinate de terţi
distribuţie nu se aplică în condiţii de: art 5 lit a
operatorului de distribuţie art 5 lit b

întrerupere în alimentarea cu Evenimente accidentale Evenimente accidentale


Standardul de performanţă pentru serviciul de
233 220 28/o7 energie electrică pentru efectuarea determinate de angajaţii determinate de terţi
distribuţie nu se aplică în condiţii de:
de reparaţii în instalaţii operatorului de distribuţie art 5 lit b

în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
234 234 221 28/o7 alimentarea cu energie electrică
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor art 5 lit a
pentru efectuarea de revizii
consumatori

Au instalaţii electrice care


Prin regimul lor de funcţionare
Standardul de performanţă pentru serviciul de funcţionează la tensiunea
introduc perturbaţii în alimentarea Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul nominală alternativă în gama 0,4-
235 235 222 28/o7 altor utilizatori ai reţelelor energiei electrice încheiate cu
de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de 110 kV şi la frecvenţa din SEN, de
electrice de distribuţie din zonă operatorul de distribuţie
distribuţie care: 50 Hz
art 3 alin 1 lit b
art 3 alin 1 lit a

Au instalaţii electrice care


Se încadrează în puterea maximă
Standardul de performanţă pentru serviciul de funcţionează la tensiunea
prevăzută în avizul tehnic de Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul nominală alternativă în gama 0,4-
236 237 224 28/o7 racordare (ATR) şi respectă energiei electrice încheiate cu
de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de 110 kV şi la frecvenţa din SEN, de
condiţiile prevăzute în contract operatorul de distribuţie
distribuţie care: 50 Hz
art 3 alin 1 lit c
art 3 alin 1 lit a

Prin regimul lor de funcţionare


Standardul de performanţă pentru serviciul de
Nu depăşesc puterea maximă introduc perturbaţii în alimentarea Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul
236 223 28/o7 prevăzută în contract cu mai mult altor utilizatori ai reţelelor energiei electrice încheiate cu
de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de
de 10 % electrice de distribuţie din zonă operatorul de distribuţie
distribuţie care:
art 3 alin 1 lit b

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor planificate de
237 238 225 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice platnici de la relele electrice de
exploatare şi mentenanţă
performanţă privind: din patrimoniul public distribuţie
cap V

505900626.xls 42/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică şi Debranşarea consumatorilor rău-
Racordarea utilizatorilor la
238 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de a calităţii energiei electrice platnici de la reţelele electrice de
reţelele electrice de distribuţie
performanţă privind: distribuite distribuţie
art 4 lit a si b

Standardul de performanţă pentru serviciul de Racordarea utilizatorilor la Debranşarea consumatorilor rău-


239 241 228 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de distribuţie Furnizarea energiei electrice platnici de la reţelele electrice de
performanţă privind: cap VII distribuţie
Soluţionarea sesizărilor Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
utilizatorilor privind calitatea urmare a lucrărilor planificate de
240 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de
curbei de tensiune exploatare şi mentenanţă
performanţă privind: distribuţie
art 19-23 art 8-18

Soluţionarea sesizărilor
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
utilizatorilor privind calitatea
241 244 231 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de Furnizarea energiei electrice
curbei de tensiune
performanţă privind: distribuţie
art 23

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică şi Debranşarea consumatorilor rău- Evenimentele accidentale produse
242 245 232 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de a calităţii energiei electrice platnici de la relele electrice de de terţi asupra reţelelor electrice
performanţă privind: distribuite distribuţie din patrimoniul public
art 4 lit a si b

Soluţionarea sesizărilor Întreruperile programate, ca


Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
utilizatorilor privind calitatea urmare a lucrărilor planificate de
243 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice
curbei de tensiune exploatare şi mentenanţă
performanţă privind: din patrimoniul public
art 19-23 art 8-18
Standardul de performanţă pentru serviciul de Racordarea utilizatorilor la Asigurarea funcţionării Debranşarea consumatorilor rău-
239 226 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de distribuţie corespunzătoare a iluminatului platnici de la reţelele electrice de
performanţă privind: cap VII public distribuţie

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de Asigurarea funcţionării alimentarea cu energie electrică şi Debranşarea consumatorilor rău-
240 227 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de corespunzătoare a iluminatului a calităţii energiei electrice platnici de la reţelele electrice de
performanţă privind: public distribuite distribuţie
art 4 lit a si b

Soluţionarea sesizărilor
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
utilizatorilor privind calitatea Întreruperile în funcţionarea
242 229 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de
curbei de tensiune iluminatului public
performanţă privind: distribuţie
art 23

505900626.xls 43/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
Întreruperile în funcţionarea urmare a lucrărilor planificate de
243 230 28/o7 distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de
iluminatului public exploatare şi mentenanţă
performanţă privind: distribuţie
aer 12

racordarea utilizatorilor în staţii de


Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la racordarea grupurilor racordarea utilizatorilor racordaţi
transformare 400(220)/110 kV
reţelele electrice se avizează atât de operatorul de dispecerizabile la reţelele electrice la medie tensiune care deţin în
244 247 234 HGR 90/o8 prin linii electrice de distribuţie cu
distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de de distribuţie patrimoniu receptoare cu puteri
tensiunea de 110kV
sistem în toate cazurile care prevăd: art 17 alin 1 lit a totale de 30 kVA
art 17 alin 1 lit c

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la racordarea grupurilor racordarea utilizatorilor racordaţi
246 233 HGR 90/o8
reţelele electrice se avizează atât de operatorul de dispecerizabile la reţelele electrice la medie tensiune care deţin în racordarea utilizatorilor reţeaua de
distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de de distribuţie patrimoniu receptoare cu puteri joasă tensiune
sistem în toate cazurile care prevăd: art 17 alin 1 lit a totale de 30 kVA

cu obligaţia modificării numelui


Succesorii legali ai unor contracte de furnizare cu obligaţia modificării numelui
245 248 235 HGR 90/o8 titularului în termen de 6 luni fara nici o obligaţie
pot continua derularea acestor contracte: titularului în termen de o luna
art 9 alin 3
toţi consumatorii de energie
Sunt obligaţi sã asigure menţinerea factorului de
toţi consumatorii de energie electricã, cu excepţia
246 249 236 HGR 1007/04 putere între limitele prevăzute în reglementãrile consumatorii casnici
electrica consumatorilor casnici
emise de ANRE:
art 48 alin 1
frecventa în SEN si tensiunea în calitatea curbelor de tensiune si de nivelul consumului propriu
Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor
247 17/o7 RET curent tehnologic (pierderi de energie
de transport si de sistem:
art 20 art 20 electrica)
Sursele staţionare de energie electrică în curent
Da, doar sub aspectul stabilirii
continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare Nu
248 250 237 Lg 123/12 Da preţului de vânzare e energiei
la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. atr 1 alin 2 lit b
electrice produse
123/2012?
Infracţiune de furt Contravenţie sau infracţiune, după
251 238 Lg 123/12 Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie
art 92 alin 2 caz
reglementate de ANRE
249 252 239 HGR 90/o8 Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul
art 3
Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie
pentru racordarea unui loc de producere / consum
trei luni SGC
250 253 240 28/o7 la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, şase luni nouă luni
art 14 lit 3
de la data depunerii datelor complete, este de
maximum:

505900626.xls 44/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie


pentru racordarea unui loc de producere / consum
la o reţea de medie sau de joasă tensiune, de la
trei luni
251 254 241 HGR 90/o8 data depunerii datelor complete, este de două luni o lună
art 14 lit 3
maximum:
.

Termenul minim de anunţare, în situaţii


deosebite, a consumatorilor privind întreruperea 24 ore
252 255 242 28/o7 48 ore 10 ore
necesară pentru lucrări planificate de exploatare art 6 terminologie
şi mentenanţă este:

30 zile calendaristice de la
10 zile calendaristice de la 20 zile calendaristice de la
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de înregistrarea cererii de racordare
253 256 243 HGR 90/o8 înregistrarea cererii de racordare înregistrarea cererii de racordare
racordare (ATR) este de: art 21 alin 1 HGR 90/08
la joasă tensiune la medie tensiune
art 24 alin 2 Ord 28/07

30 zile calendaristice de la 30 zile calendaristice de la


înregistrarea cererii de racordare înregistrarea cererii de racordare 15 zile calendaristice de la
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
254 HGR 90/o8 la 110 kV la medie tensiune înregistrarea cererii de racordare
racordare (ATR) este de:
art 21 alin 1 HGR 90/08 art 21 alin 1 HGR 90/08 la joasă tensiune
art 24 alin 2 Ord 28/07 art 24 alin 2 Ord 28/07

30 zile calendaristice de la
20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare 10 zile calendaristice de la
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
257 244 HGR 90/o8 înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune înregistrarea cererii de racordare
racordare (ATR) este de:
la joasă tensiune art 21 alin 1 HGR 90/08 la joasă tensiune
art 24 alin 2 Ord 28/07

Termenul standard pentru transmiterea de către 10 zile lucrătoare de la depunerea


255 258 245 HGR 90/o8
operatorul de distribuţie către un utilizator a completă a documentaţiei 15 zile lucrătoare de la depunerea 30 zile lucrătoare de la depunerea
proiectului de contract pentru serviciul de art 33 HGR 90/08 completă a documentaţiei completă a documentaţiei
distribuţia energiei electrice este de: art 24 alin 3 Ord 28/07

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii 15 zile calendaristice


256 259 246 28/o7 30 de zile calendaristice 10 zile lucrătoare
privind nivelul tensiunii este de: art 23 alin 2
50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se
257 260 247 17/o7 art 20 lit a Ord 28/07 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
încadreze în banda:
art 21 alin 2 lit a Ord 17/07

505900626.xls 45/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Sa solicite, pe parcursul executării


Sa stabilească si sa aplice, pe Sa stabilească un sistem de
lucrărilor, toate vizele, acordurile
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei întreaga durata a executării comunicare cu consumatorii de
si atestatele prevăzute de lege
258 261 248 90/o9 capacităţii energetice, acordată în baza Legii lucrărilor, masurile de protecţie a energie electrică ce vor fi
pentru realizarea obiectivului
energiei electrice, are următoarele obligaţii: persoanelor, bunurilor si mediului alimentaţi din instalaţiile electrice
autorizat
art 13 alin 1 lit a aflate în construcţie
art 13 alin 1 lit b

Sa solicite, pe parcursul executării


Sa solicite autorităţilor locale să Sa stabilească un sistem de
lucrărilor, toate vizele, acordurile
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei asigure, pe întreaga durata a comunicare cu consumatorii de
si atestatele prevăzute de lege
262 249 Lg 123/12 capacităţii energetice, acordată în baza Legii executării lucrărilor, masurile de energie electrică ce vor fi
pentru realizarea obiectivului
energiei electrice, are următoarele obligaţii: protecţie a persoanelor, bunurilor alimentaţi din instalaţiile electrice
autorizat
si mediului aflate în construcţie
art 13 alin 1 lit b

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare


pentru locurile de consum se face prin grija
+10% respectiv - 30%
259 17/o2 Operatorului de măsurare, atunci când consumul + 5% respectiv - 20% + 10% respectiv - 10%
ar 18
de energie electrică pentru ultimele 12 luni se
abate de la valorile de definiţie cu:

Susţinerea unui examen de


autorizare în condiţiile prevăzute
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
260 263 250 90/o9 în Regulament, indiferent dacă
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
vechea legitimaţie a expirat sau nu
art 28

utilizează energie electrica pentru


organizarea sau desfăşurarea unor utilizează energie electrica pentru utilizează energie electrica în mod
261 HGR 90/o8 Un consumator temporar este consumatorul care activitati ocazionale în locuri de o perioada de timp, în anumite repetat, pentru o anumită perioadă
consum diferite; condiţii; de timp, la acelaşi loc de consum.
anexa 1 terminologie

utilizează energie electrica pentru


organizarea sau desfăşurarea unor utilizează energie electrica în mod
utilizează energie electrica la un
264 251 HGR 90/o8 Un consumator temporar este consumatorul care activitati ocazionale în locuri de repetat, pentru o anumită perioadă
loc de consum închiriat
consum diferite; de timp, la acelaşi loc de consum.
anexa 1 terminologie

505900626.xls 46/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

utilizează energie electrica pentru


utilizează energie electrica în mod
utilizează energie electrica la un o perioada de timp, în anumite
265 252 HGR 90/o8 Un consumator temporar este consumatorul care repetat, pentru o anumită perioadă
loc de consum închiriat condiţii;
de timp, la acelaşi loc de consum.
anexa 1 definitii

poate avea mai multe locuri de


poate avea mai multe locuri de
consum în aceeaşi incintă sau nu poate avea mai multe locuri de
262 267 254 HGR 90/o8 Un consumator: consum, dar numai în incinte sau
zonă; consum.
zone diferite;
anexa 1 terminologie

poate avea mai multe locuri de


poate avea mai multe locuri de
consum, în incinte sau zone nu poate avea mai multe locuri de
266 253 HGR 90/o8 Un consumator: consum, dar numai în aceeaşi
diferite; consum.
incintă sau zonă
anexa 1 terminologie

Are dreptul de a racorda la SEN


De a respecta proiectele lucrărilor
Nu este obligat să participe la noi puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat de instalaţii electrice şi normele
263 268 255 90/o9 recepţia finală a lucrărilor solicita acordul operatorului de
care execută lucrări de instalaţii electrice este: tehnice aplicabile
executate reţea după recepţie, la terminarea
art 1 coroborat cu art 66 lit e
lucrărilor

La solicitarea beneficiarului, să
De a racorda la SEN noi puncte de
Să respecte proiectele de execuţie participe la punerea în funcţiune şi
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat consum, urmând a solicita acordul
264 269 256 90/o9 a lucrărilor de instalaţii electrice recepţia finală a lucrărilor
care execută lucrări de instalaţii electrice este: operatorului de reţea după recepţia
doar dacă sunt întocmite de el executate
la terminarea lucrărilor
art 66 lit i

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului
Să semneze documentaţii de
de autorizare şi să respecte Să execute sau să coordoneze
proiectare chiar dacă nu sunt
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine normele tehnice corespunzătoare execuţia instalaţiilor electrice de
265 270 257 90/o9 realizate de el, astfel încât
autorizaţie de tip A este: tipurilor de instalaţii electrice orice putere sau tensiune tehnic
proprietarul să poată demara cât
proiectate realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor
art 1 coroborat cu
art 61 si art 66 lit b

505900626.xls 47/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt
nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Să execute instalaţii electrice doar


conform gradului si tipului de
autorizare, numai în contractare Să execute instalaţii electrice doar Să proiecteze instalaţii electrice
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine legală a acestora (prin contract conform gradului si tipului de doar conform gradului si tipului
266 90/o9 autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice individual de muncă sau de autorizare şi să respecte normele de autorizare, având în vedere că
este: prestări servicii, în cazul în care tehnice corespunzătoare tipurilor experienţa practică îi permite acest
este autorizat de administraţia de instalaţii electrice proiectate lucru
publică locală)
art 61 si 66 lit b

Să execute instalaţii electrice doar


conform gradului si tipului de
autorizare, numai în contractare Să proiecteze instalaţii electrice
Să notifice ANRE data începerii
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine legală a acestora (prin contract doar conform gradului si tipului
execuţiei unei instalaţii electrice
271 258 90/o9 autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice individual de muncă sau de de autorizare, având în vedere că
conform gradului si tipului de
este: prestări servicii, în cazul în care experienţa practică îi permite acest
autorizare
este autorizat de administraţia lucru
publică locală)
art 61

Să execute instalaţii electrice doar


Să proiecteze instalaţii electrice
Să notifice ANRE data începerii conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine doar conform gradului si tipului
execuţiei unei instalaţii electrice autorizare şi să respecte normele
272 259 90/o9 autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice de autorizare, având în vedere că
conform gradului si tipului de tehnice corespunzătoare tipurilor
este: experienţa practică îi permite acest
autorizare de instalaţii electrice proiectate
lucru
art 1 si art 66 lit b

Autorităţii Naţionale de
Urmărirea respectării de către operatorii
Reglementare în domeniul Ministerului de resort (Ministerul
267 273 260 Lg 13/07 economici a sistemului de preţuri si tarife în Cancelariei Primului-ministru
Energiei Economiei şi Mediului de Afaceri)
domeniul energiei electrice este de competenţa:
art 11 alin2 lit k

înainte de a începe executarea


instalaţiei de utilizare care pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de
Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
268 274 261 HGR 90/o8 urmează să fie racordată la reţeaua de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea ei sub
solicitării avizului tehnic de racordare:
electrică; racordată la reţeaua electrică; tensiune.
art 9 alin 2

505900626.xls 48/403 Succes natural!


www,stoienconstantin.wordpress.com

Grad
Grad 2 Grad 1
3+4
nr crt nr crt nr crt
Norma Enunt Varianta a_SGC Varianta b_SGC Varianta c_SGC

Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre


variantele de soluţie stabilite în studiu şi să îşi două luni;
trei luni;
269 275 262 HGR 90/o8 exprime opţiunea în scris într-un interval de art 14 alin 5 patru luni.
maximum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


criteriul economic si criteriul
reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de stabilităţii termice în regim de criteriul cheltuielilor de
270 276 263 128/o8 prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice
energie durata exploatare minime
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama
art 5.6.1 lit a si b
de:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


criteriul economic si criteriul
reţelelor electrice de distribuţie, conform
criteriul pierderilor minime de criteriul cheltuielilor de stabilităţii termice în regim de
277 264 128/o8 prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice
energie exploatare minime durata
de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama
art 5.6.1 lit a si b
de:

zona adiacentă capacităţilor


zona adiacentă capacităţii zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în
energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu, în
care se instituie restricţii şi
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice care se introduc interdicţii privind care se introduc interdicţii privind
271 278 265 Lg 123/12 interdicţii în scopul asigurării
este: accesul persoanelor şi regimul regimul construcţiilor, dar nu şi
funcţionării normale şi pentru
construcţiilor pentru proprietarii terenurilor din
evitarea punerii în pericol a
art 3 pct 82 această zonă
persoanelor, bunurilor şi mediului

egală cu conturul fundaţiei


egală cu conturul fundaţiei până în prezent, nu s-a pilonului de susţinere la care se
272 04/o7 Zona de protecţie la o centrală eoliană este:
pilonului de susţinere reglementat adaugă 0,2 m de jur-împrejur
art 15 alin 1

zona adiacentă capacităţilor


energetice, extinsă în spaţiu, în zona adiacentă capacităţii
zona adiacenta capacităţilor
care se instituie restricţii şi energetice, extinsă în spaţiu, în
energetice, extinsa in spaţiu, in
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice interdicţii în scopul asigurării care se introduc interdicţii privind
273 279 266 04/o7 care se introduc interdicţii privind
este: funcţionării normale şi pentru regimul construcţiilor, dar nu şi
accesul persoanelor si regimul
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor din
construcţiilor
persoanelor, bunurilor şi mediului această zonă
art 5 terminologie

505900626.xls 49/403 Succes natural!


Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a

Obligaţia unor persoane fizice


sau juridice de a se racorda, in
Accesul la reţeaua electrica de
1 condiţiile legii, la reţelele
interes public este definit ca fiind:
electrice de transport sau de
distribuţie

facturarea şi încasarea
Activitatea de furnizare a energiei contravalorii energiei electrice,
2 electrice implica şi următoarele intermedierea relaţiei
servicii: consumatorului cu operatorul de
reţea

Actualizarea avizului tehnic de este obligatorie numai dacă se


3 racordare atunci când se produce modifică puterea aprobată
schimbarea titularului locului de anterior prin avizul tehnic de
producere sau de consum racordare;

Stabileşte metodologia de
ANRE - Autoritatea Naţională de urmărire şi control în vederea
4 Reglementare în domeniul respectării de către operatorii
Energiei este abilitată prin lege şi economici a sistemului de
cu următoarele competenţe: preţuri şi tarife la energia
electrică

ANRE - Autoritatea Naţională de Aprobă reglementări tehnice şi


5 Reglementare în domeniul comerciale obligatorii pentru
Energiei este abilitată prin lege şi operatorii economici din sectorul
cu următoarele competenţe: energiei electrice

numai licenţe pentru exploatarea


6 ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice

capacităţilor de producere a
ANRE emite autorizaţii de
energiei electrice şi termice în
7 înfiinţare pentru realizarea şi/sau
cogenerare cu puteri instalate
retehnologizarea:
mai mari de 1 MW
prestarea serviciului de
8 ANRE emite licenţe pentru
distribuţie a energiei electrice

exploatarea comercială a
9 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

activitatea de instruire
profesională a personalului care
10 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

retehnologizarea capacităţilor de
11 ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie
a energiei electrice

activitatea de instruire
profesională a personalului care
12 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

exploatarea comercială a
13 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei termice în cogenerare

activitatea de administrare a
14 ANRE emite licenţe pentru: pieţelor centralizate de
combustibil

Agenţie naţională de
15 ANRE este: reglementare în domeniul
energiei termice

ANRE exercita controlul asupra


16 operatorilor economici din Respectarea legislaţiei privind
sectorul energiei electrice cu securitatea şi sănătatea în muncă
privire la:
ANRE poate aplica sancţiuni
Comiterea unei fapte prevăzute
contravenţionale în cazul în care
17 în Regulamentul de autorizare ca
electricianul autorizat comite una
fiind permisă
dintre următoarele abateri:

ANRE poate aplica sancţiuni Proiectarea instalaţiei electrice a


18 contravenţionale unui electrician unei locuinţe în baza unei
autorizat pentru: autorizaţii de tip II A

ANRE poate aplica sancţiuni Comiterea unei fapte prevăzute


19 contravenţionale unui electrician în Regulamentul de autorizare ca
autorizat pentru: fiind interzisă

Asupra terenurilor aflate in


proprietatea terţilor, cuprinse in
zonele de protecţie si de siguranţa
20 drept de utilizare gratuită
ale capacităţilor energetice, se
stabileşte pentru deţinătorul
capacităţilor energetice:

Operatorii de distribuţie
Atribuţii principale ale
prestează serviciul de distribuţie
operatorilor de distribuţie,
doar pentru utilizatorii reţelelor
21 conform prevederilor Codului
electrice de distribuţie cu care au
tehnic al reţelelor electrice de
încheiat un contract de furnizare
distribuţie (Codul RED), sunt:
a energiei electrice
Operatorii de distribuţie
prestează serviciul public pentru
Atribuţiile principale ale toţi utilizatorii reţelelor electrice
operatorilor de distribuţie, de distribuţie, permiţând accesul
22 conform prevederilor Codului nediscriminatoriu la reţelele
tehnic al reţelelor electrice de electrice de distribuţie oricărui
distribuţie (Codul RED), sunt: solicitant care îndeplineşte
cerinţele tehnice prevăzute în
Cod

Autoritatea ce are ca atribuţii


elaborarea si aplicarea
23 regulamentului pentru atestarea Ministerul Economiei si
operatorilor economici care Finanţelor
proiectează si executa instalaţii
electrice, este:

Autoritatea ce are ca atribuţii


elaborarea si aplicarea
Ministerul Economiei si
24 regulamentului pentru autorizarea
Finanţelor
electricienilor care proiectează si
executa instalaţii electrice, este:

Autorizarea persoanelor fizice


care desfăşoară activităţi de
25 proiectare, verificare şi execuţie a de către Ministerul
lucrărilor aferente instalaţiilor învăţământului
electrice aparţinând SEN se
realizează:

26 Autorizarea unui electrician se promovării unui examen de


realizează în urma: autorizare

Autorizaţiile de înfiinţare se realizarea de noi capacităţii


27 acorda in condiţiile Legii nr. energetice de producere a
123/2012 pentru: energiei electrice
Autorizaţiile de înfiinţare se retehnologizarea capacităţilor
28 acorda in condiţiile legii energetice de producere a
nr.213/2012 pentru: energiei electrice

angajamentul operatorului de
Avizul tehnic de racordare
29 reţea de a realiza instalaţia de
constituie:
racordare a utilizatorului;
angajamentul operatorului de
Avizul tehnic de racordare
30 reţea de a realiza instalaţia de
constituie:
racordare a utilizatorului;

numai pentru un anumit


Avizul tehnic de racordare este un
31 amplasament al locului de
aviz scris valabil:
producere/consum

32 Avizul tehnic de racordare este un pentru ori ce titular al locului de


aviz scris valabil: producere/consum respectiv

Avizul tehnic de racordare trebuie


33 pentru orice loc nou de consum
obţinut:

Calitatea de autoritate
contractantă pentru
concesionarea bunurilor
ministerul de resort - Ministerul
proprietate publică sau privată a
34 Economiei, Comerţului şi
statului ori pentru activităţile sau
Mediului de Afaceri;
serviciile publice de interes
naţional din domeniul energiei
electrice o are:

După caz, proiectare (A)/


Calitatea de electrician autorizat executare (B) de instalaţii
35 gradul III (A sau B) acordă electrice cu putere instalată
titularilor de legitimaţie oricât de mare este tehnic
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune
nominală de cel mult 20 kV

Calitatea energiei electrice se


36 refera la totalitatea frecventa, amplitudinea si
caracteristicilor energiei electrice variaţia tensiunii
referitoare la:

Calitatea energiei electrice se


37 refera la totalitatea accesul la reţelele de interes
caracteristicilor energiei electrice public
referitoare la:

instalaţiile si echipamentele prin


38 Capacitatea de interconexiune care se realizează racordarea mai
este definită ca fiind: multor consumatori la reţelele
electrice de interes public
Câte grade de competenţă sunt
prevăzute în regulamentul de
4 grade de competenţă (I, II, III
39 autorizare a electricienilor
şi IV)
elaborat şi aprobat de ANRE,
indiferent de tipul de autorizare?

Centrala electrica de cogenerare


(termoficare) este ansamblul de
40 instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice
echipamente necesare pentru
producerea:

Cererea de racordare va fi în mod


41 obligatoriu semnată şi de un proiectant de specialitate;
utilizator, dacă aceasta a fost
întocmită de către:

Cererea de racordare va fi în mod


un producător oarecare de
obligatoriu semnată şi de
42 energie electrică
utilizator, dacă aceasta a fost
întocmită de către:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea teritoriale de relaţii cu clienţii
43 şi documentaţia anexată acesteia: organizate de operatorul de
reţea;

se depun obligatoriu la centrele


Cererea pentru racordare la reţea
teritoriale de relaţii cu clienţii
44 şi documentaţia anexată acesteia:
organizate de operatorul de reţea

Cine analizează si avizează


îndeplinirea condiţiilor tehnice de
45 ANRE
racordare la reţelelor electrice de
distribuţie?

Cine analizează si avizează


46 îndeplinirea condiţiilor tehnice de Operatorul de Transport si de
racordare la reţelelor electrice de Sistem
transport?

orice client ce cumpără energie


47 Client final este:
electrică de la un producător
orice client ce cumpără energie
48 Client final este:
electrică de la un producător

Utilizează energie electrică în


exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinţă şi
49 Clientul casnic este clientul care:
din afara acesteia, fiind racordat
la o reţea electrică monofazată
de joasă tensiune

este liber să îşi aleagă furnizorul


50 Client eligibil este clientul care: de energie electrică de la care
cumpără energie electrică

cumpăra energie electrica la


51 Client eligibil este clientul care:
tarife reglementate

Codul tehnic al reţelelor electrice


SC ELECTRICA SA, în calitate
52 de distribuţie (Codul RED) este
de elaborator
administrat de:

Codul tehnic al reţelelor electrice


de distribuţie (Codul RED),
53 reglementare ce este parte Guvernul României
constitutivă a legislaţiei
secundare, este aprobat de către:

Codul tehnic al reţelelor electrice


54 de distribuţie reglementează la care acţionar principal este
activitatea operatorilor de statul român
distribuţie:

Contractul dintre furnizorul de


55 energie electrică şi un client final Ministerul Economiei si
trebuie elaborat în conformitate Mediului de Afaceri
cu reglementările emise de:

după caz, operatorul de transport


56 Conform HG nr.90/2008, şi de sistem, sau un operator de
operatorul de reţea poate fi: distribuţie;
orice furnizor de energie
Conform HG nr.90/2008,
57 electrică
operatorul de reţea este:

desemnează furnizorul de
58 Conform prevederilor Legii nr. ultimă instanţă pentru a presta
123/2012, ANRE: serviciul universal de furnizare
în condiţii specifice reglementate

aprobă regulamentul privind


Conform prevederilor Legii nr.
59 realizarea reţelei de iluminat
123/2012, ANRE:
public

Conform prevederilor referitoare


la energia electrică din Legea nr.
60 diferite
123/2012 , noţiunile de "client
final" şi "consumator" sunt:

Conform principalelor activităţi exploatează, întreţine,


61 desfăşurate de Operatorul de reabilitează şi dezvoltă în
transport şi de sistem prevăzute condiţii economice reţeaua de
în Legea nr.123/2012, acesta: transport

Constatarea şi sancţionarea
62 contravenţiilor în sectorul reprezentanţii împuterniciţi ai
energiei electrice, conform Legii consiliilor locale
nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

Constatarea şi sancţionarea
63 contravenţiilor în sectorul reprezentanţii operatorilor de
energiei electrice, conform Legii reţea
nr. 123/2012 se fac, după caz, de:

refuzul clienţilor finali de a


64 Constituie contravenţie: permite accesul la grupurile de
măsurare

executarea sau folosirea de


65 Constituie contravenţie: instalaţii clandestine în scopul
racordării directe la reţea
Executarea de săpături sau
lucrări de orice fel in zonele de
66 Constituie infracţiune: protecţie a instalaţiilor, fara
consimţământul prealabil al
proprietarului acestora

67 Consumatorii casnici nu plătesc daca au o putere maxima


energia electricã reactivã: contractata mai mica de 30 kW

Consumatorii pot conveni cu


68 furnizorul sistarea temporara a minimum o luna si maximum 12
energiei electrice, pentru o luni
perioada de:

Contractarea energiei electrice cu


consumatorii casnici si asimilaţi
69 tipul receptoarelor din dotare
acestora se face ţinându-se seama
de:

Convenţia de exploatare este un manevrele ce se executa si


70 act juridic prin care sunt precizate eventualele despăgubiri ce se pot
aspecte legate de: acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare este un manevrele ce se executa si


71 act juridic prin care sunt precizate eventualele despăgubiri ce se pot
aspecte legate de: acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la


contractul de furnizare a energiei
72 consumator si producător
electrice, este un act juridic
încheiat intre:

Criteriile de promovare a energiei


73 electrice produse in centrale Promovarea utilizării eficiente a
electrice de cogenerare de înalta combustibililor
eficienta au in vedere:

Criteriile de promovare a energiei


74 electrice produse in centrale Promovarea utilizării energiei
electrice de cogenerare de înalta vântului
eficienta au in vedere:

Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei
75 aeriene având 100 m lăţime în
electrice aeriene include:
plan orizontal
Dacă se solicită avizul tehnic de
racordare pentru o organizare de certificatul de urbanism a
76 de şantier, documentaţia anexată obiectivului pentru care se
cererii va cuprinde în mod organizează şantierul, în termen
obligatoriu şi: de valabilitate, in copie;

Dacă se solicită avizul tehnic de


racordare pentru o organizare de certificatul de urbanism a
77 de şantier, documentaţia anexată obiectivului pentru care se
cererii va cuprinde în mod organizează şantierul, în termen
obligatoriu şi: de valabilitate, in copie;

Dacă un client final de energie este obligat să prezinte


78 electrică are o putere aprobată prognoze orare de consum
prin avizul tehnic de racordare, de furnizorului cu care are relaţii
exemplu, de 4.000 kVA: contractuale

Documentaţia anexata cererii de


79 emitere a avizului tehnic de de valoarea capitalului social, in
racordare are o structura ce cazul persoanelor juridice
depinde de:

Elaborarea de programe de
eficienta energetica si de
80 promovare a resurselor Guvernului României
regenerabile de energie este o
atribuţie a:

Elaborarea planului de dezvoltare


a RED are la bază ca date de
81 intrare prognozele de producţie şi minim 5 ani
de consum de energie electrică
pe o perioadă de:

Elaborarea planului de dezvoltare


a RED are la bază ca date de
82 intrare prognozele de producţie şi minim 2 ani
de consum de energie electrică
pe o perioadă de:
Elaborarea planului de dezvoltare
a reţelelor electrice de distribuţie,
83 conform prevederilor Codului tipurile de consumatori racordaţi
tehnic al reţelelor electrice de la reţelele elcetrice de distribuţie
distribuţie (Codul RED), are la
bază ca date de intrare:

Elaborarea planului de dezvoltare


a reţelelor electrice de distribuţie, Prognoza de consum pe o
84 conform prevederilor Codului perspectivă de 5 ani, pusă la
tehnic al reţelelor electrice de dispoziţie de furnizori şi
distribuţie (Codul RED), are la consumatori
bază ca date de intrare:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru
electrice cu putere instalată de
85 gradul II, tip A+B are
cel mult 10 kW şi la o tensiune
următoarele competenţe:
nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru
electrice cu orice putere instalată
86 gradul IV, tip A+B are
tehnic realizabilă şi la orice
următoarele competenţe:
tensiune nominală standardizată

Electricienii autorizaţi de ANRE


87 pentru proiectare au autorizaţii de A
tip:

Electricienii care doresc să


Să transmită la ANRE o cerere şi
solicite autorizarea, pentru a fi
documentaţie anexată, din care
88 acceptaţi la examen trebuie să
să reiasă doar calificarea
îndeplinească următoarele
profesională
condiţii:

Energia electrica tranzactionata


pe piata de energie electrica se
MECMA - Ministerul
masoara de catre operatorii de
89 Economiei si Mediului de
masurare, prin grupuri de
Afaceri
masurare, conform
reglementărilor elaborate de:
Să semneze documentaţii de
90 Este interzis electricianului orice fel pentru proiecte sau
autorizat: lucrări pe care le-a
realizat sau supravegheat

Să proiecteze instalaţii electrice


Este interzis electricianului
91 în cazul în care deţine doar
autorizat:
autorizaţie de tip A

Să semneze documentaţii de
92 Este interzis electricianului orice fel pentru proiecte sau
autorizat: lucrări pe care nu le-a realizat
sau supravegheat

Eventualele contestaţii ale


organele ierarhice ale
93 avizelor tehnice de racordare se
emitentului
rezolvă de către:

în susţinerea unei probe scrise,


94 Examenul de autorizare pentru constând în 2 subiecte: un
gradele II, III şi IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o
aplicaţie numerică

Executarea sau folosirea de


95 instalaţii clandestine în scopul contravenţie
racordării directe la reţea

Executarea de lucrări de
96 proiectare sau de executare a Constituie contravenţie şi se
instalaţiilor electrice fără Atestat sancţionează
valabil emis de ANRE:

Finanţarea lucrărilor de
97 electrificare a localităţilor este autorităţilor locale
obligaţia:

98 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

Furnizorul de energie electrică


este îndreptăţit sã rezilieze
99 neplata abonamentului radio-tv
contractul de furnizare a energiei
electrice în caz de:
Furnizorul de energie electrică
consumarea unei cantităţi de
este îndreptăţit sã rezilieze
100 energie mai mare decât cea
contractul de furnizare a energiei
contractată
electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică


101 este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum
contractul de furnizare a energiei fraudulos de energie
electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică


consum de energie mai mare
este îndreptăţit sã rezilieze
102 decât cel aferent puterii aprobate
contractul de furnizare a energiei
prin avizul tehnic de racordare
electrice numai în caz de:

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică constatată prin hotărâre
103 este îndreptăţit sã rezilieze judecătorească definitivă,
contractul de furnizare a energiei neplata facturilor sau alte situaţii
electrice în caz de: prevăzute de legislaţia în
vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE


104 Furnizorul de ultima de ultimă pentru a presta serviciul public
instanţă este:- de distribuţie a energiei electrice,
în orice condiţii

Grupul de măsurare a energiei nu face parte din instalaţia de


105 electrice: racordare;

În cazul constatării, conform


prevederilor legale în vigoare, a
clientul final va fi sancţionat
106 unor acţiuni menite să sustragă
contravenţional
energia electrică prin ocolirea
echipamentelor de măsurare:

În cazul consumului fraudulos de un an pentru consumatorii


107 energie electrica, perioada de casnici si 6 luni pentru ceilalţi
recalculare va fi de: consumatori
În cazul existenţei mai multor instalaţiile din aval aferente
puncte de delimitare, se consideră fiecărui punct de delimitare sunt
108 un singur loc de consum şi o legate electric între ele prin
singură instalaţie de utilizare reţele ale operatorului de
dacă: distribuţie;

În cazul în care electricianul Legitimaţia este declarată nulă,


109 autorizat îşi pierde legitimaţia, la într-un ziar local şi titularul
solicitarea sa, ANRE poate emite achită tariful de autorizare
un duplicat, dacă: aprobat

În conformitate cu prevederile
110 legii nr. 123/2012, sunt Energia electrică obţinută prin
considerate surse regenerabile de arderea gazelor naturale
energie:

În conformitate cu prevederile
legii nr. 123/2012, sunt
111 energia solară
considerate surse regenerabile de
energie:

În funcţie de puterea contractatã,


consumatorii, alţii decât cei
112 casnici, pot fi mari consumatori, 50 kW
când puterea contractatã
depăşeşte:

În punctele de delimitare
distribuitor/ consumator, limitele
113 în care trebuie să se încadreze +/- 5% din tensiunea contractată
tensiunea, în 95% din săptămână,
sunt:

Trebuie să îndeplinească
condiţiile de calificare şi
În vederea autorizării pentru experienţă profesionale,
114 ambele tipuri de autorizare (A şi cumulate, pentru fiecare tip de
B), electricienii: autorizare şi susţin examene
separate pentru fiecare dintre
aceste tipuri

În vederea înscrierii la examenul


de autorizare, electricianul trebuie
115 să transmită în documentaţia Opţional (solicitantul decide
anexată cererii de autorizare o dacă îl transmite sau nu)
lista de lucrări executate; acest
document este:
Încălcarea reglementarilor tehnice
116 si comerciale emise/ aprobate de Infracţiune
ANRE constituie:

La cererea scrisă a unui client


final, furnizorul este obligat să
comunice, în scris, o ofertă
117 5 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a
energiei electrice, într-un interval
de cel mult:

Se va prezenta la sediul ANRE


La expirarea duratei de pentru a viza legitimaţia pentru o
118 valabilitate a legitimaţiei de nouă perioadă de 5 ani, cu plata
electrician autorizat, titularul: tarifului corespunzător gradului
si tipului de autorizare

Legea nr. 123/2012 creează


cadrul de reglementare pentru
119 doar al energiei electrice
desfăşurarea activităţilor în
sectorul:

Legitimaţia de electrician
120 autorizat eliberată de ANRE este 3 ani
valabilă pentru o perioadă de:

Legitimaţia de electrician De executare de instalaţii


121 autorizat gradul IIIB conferă electrice cu orice putere instalată
următoarele competenţe tehnic realizabilă, la o tensiune
titularului: nominală maximă de 20 kV

122 Legitimaţiile de electrician De tip G (general) pentru


autorizat pot fi: instalaţii electrice

linia electrică ce leagă o


capacitate energetică de
123 Linia electrica directa este:
producţie izolată de un client
izolat
linia electrică ce leagă un
producător şi un furnizor de
energie electrică, în scopul
124 Linia electrica directa este:
alimentării directe a sediilor
proprii, a filialelor ori a clienţilor
eligibili ai acestora

Lucrările pentru realizarea


instalaţiilor cuprinse între punctul
de către operatorul de reţea, cu
125 de racordare si punctul de
forte proprii
delimitare la racordarea unui
utilizator se execută astfel:

Lucrările pentru realizarea


instalaţiilor cuprinse între punctul
de către un furnizor de energie
126 de racordare si punctul de
electrică
delimitare la racordarea unui
utilizator se execută astfel:

Metodologiile de reglementare a
127 preţurilor şi tarifelor în sectorul de autoritatea competentă
energiei electrice se aprobă:

Nerespectarea normelor tehnice


128 Infracţiune
emise de către ANRE constituie:

Reţeaua electrica cu tensiunea de


O reţea electrica de distribuţie
129 linie nominala strict mai mare de
este definită ca fiind:
220 kV

a fost confirmată printr-un aviz


O soluţie de racordare este
tehnic de racordare şi acesta este
130 valabilă numai dacă:
valabil la rândul său;

Obligaţiile aferente serviciului Numai prin licenţă, act juridic


131 public sunt impuse operatorilor acordat de ANRE pentru
economici reglementaţi de ANRE exploatarea comercială a
prin următoarele tipuri de acte: capacităţilor energetice

Obligaţiile de serviciu public


în conformitate cu prevederile
pentru operatorii economici din
132 Legii serviciilor publice de
sectorul energiei electrice se pot
gospodărire comunală
stabili:
Obligaţiile de serviciu public
în conformitate cu prevederile
pentru operatorii economici din
133 Legii serviciilor publice de
sectorul energiei electrice se pot
gospodărire comunală
stabili:

134 Obţinerea avizului tehnic de nu este obligatorie pentru o


racordare de către un utilizator: durata mai mică de 6 luni

Care deţine si exploatează


Operator de distribuţie este o
135 reţeaua electrica de iluminat
persoană fizică sau juridică:
public

Operatorul de distribuţie asigură


sosirea echipei de intervenţie în 24 ore din momentul anunţării
136 mediul rural, astfel încât, întreruperii alimentarii cu
restabilirea tensiunii să se facă în energie electrică
maximum:

Operatorul de distribuţie este


obligat să răspundă la sesizările,
137 altele decât cele privind nivelul În termen de 10 zile lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii
reţelelor de distribuţie:

Operatorul de distribuţie este


obligat să răspundă la sesizările,
La toate sesizările transmise în
138 altele decât cele privind nivelul
scris
tensiunii, efectuate de utilizatorii
reţelelor de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
139 Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu
respectarea reglementarilor
tehnice in vigoare

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice
140 Operatorul de distribuţie: de distribuţie, precum si
indicatorii de performanta ai
serviciului de distribuţie
Operatorul de reţea va comunica
în scris solicitantului
141 imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu
tehnic de racordare si motivele permite racordarea
justificate ale refuzului in situaţia
în care:

Operatorul de reţea va comunica


în scris solicitantului
142 imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu
tehnic de racordare si motivele permite racordarea
justificate ale refuzului in situaţia
în care:

O persoană care deţine în


proprietate sau în folosinţă o reţea
nu are obligaţii privind
143 electrică de distribuţie proprie la
asigurarea accesului la reţea
data intrării în vigoare a Legii
nr,123/2012:

orice persoană juridică ce deţine,


sub orice titlu, o reţea electrică
de transport şi care răspunde de
Operatorul de transport si de
144 operarea, asigurarea întreţinerii
sistem este:
şi, dacă este necesar, de
dezvoltarea reţelei de transport
într-o anumită zonă

ierarhizarea surselor de
Ordinea de prioritate economică
145 alimentare cu energie electrică
reprezintă
după criterii economice;

Parcurgerea unei etape


preliminare de documentare şi
informare a viitorului utilizator
146 este obligatorie pentru utilizator;
pentru racordarea acestuia la
reţeaua electrică:

Pe piaţa concurenţială cu
147 amănuntul, furnizorii vând Contracte bilaterale la preţuri
energie electrică clienţilor finali reglementate
prin:

Pentru ca un utilizator să
nu trebuie să îşi actualizeze
racordeze la reţeaua proprie, în
148 avizul tehnic de racordare în nici
condiţiile legii, un alt utilizator:
o situaţie;
Pentru ca un utilizator să
nu trebuie să îşi actualizeze
racordeze la reţeaua proprie, în
149 avizul tehnic de racordare în nici
condiţiile legii, un alt utilizator:
o situaţie;

Pentru depăşirea puterii aprobate aplica un preaviz, apoi întrerupe


150 prin avizul tehnic de racordare, furnizarea energiei electrice
operatorul de re reţea: consumatorului

Pentru furnizarea de energie


151 este o condiţie obligatorie
electrica contractul de furnizare:

152 Pentru furnizarea de energie se încheie numai pentru


electrica contractul de furnizare: consumatorii permanenţi

să limiteze sau să îngrădească,


Pentru protecţia instalaţiilor de prin execuţia de împrejmuire,
153 transport al energiei electrice se prin construcţii ori prin orice alt
interzice persoanelor fizice sau mod, accesul la instalaţii al
juridice: operatorului de transport şi de
sistem

Să efectueze săpături de orice fel


Pentru protecţia instalaţiilor de
in zona de siguranţa a reţelelor
transport al energiei electrice se
154 electrice de transport, chiar dacă
interzice persoanelor fizice sau
are acordul operatorului de
juridice:
transport si de sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de Sa consume energie electrica


155 transport al energiei electrice se prin instalaţii racordate direct la
interzice persoanelor fizice sau cele ale reţelei electrice de
juridice: transport

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona
Pentru protejarea reţelelor
de siguranţă a reţelelor electrice
156 electrice de distribuţie,
de distribuţie, fără avizul de
persoanelor fizice si juridice:
amplasament al operatorului de
distribuţie
Pentru protejarea reţelelor Să cultive cereale pe terenul aflat
157 electrice de distribuţie, în zona de siguranţă a reţelei
persoanelor fizice si juridice: electrice de distribuţie

Pentru accesul la reţea a


energiei electrice produsă din
158 surse regenerabile şi în doar de natură tehnică
cogenerare de înaltă eficienţă,
ANRE stabileşte reguli:

Pentru un loc de producere sau de


159 consum nou, documentaţia certificatul de urbanism în
anexată cererii de racordare va termen de valabilitate, în copie;
cuprinde obligatoriu:

Pentru un loc de producere sau de


160 consum nou, documentaţia contractul încheiet cu un
anexată cererii de racordare va furnizor de energie electrică
cuprinde obligatoriu:

Pentru utilizatorii permanenţi


maximum 20 de ani de la data
161 perioada de valabilitate a avizului
emiterii
tehnic de racordare este de:

Persoana juridică ce are calitatea


162 de administrator al Codului tehnic CN de Transport al Energiei
al reţelelor electrice de distribuţie Electrice Transelectrica SA
(Codul RED), este:

Planificarea dezvoltării şi Ministerul de resort, cu


163 modernizării reţelelor electrice de consultarea ANRE şi a
distribuţie se face de către: operatorilor de distribuţie

Planul de perspectivă pe termen


mediu pentru dezvoltarea şi
164 3 ani
modernizarea RED se elaborează
pentru o perioadă de:
Planul de situaţie cu amplasarea
in zona a locului de consum, care
Avizat de către organismele
165 face parte din documentele
competente, potrivit legii
necesare solicitării unui aviz
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Planurile de investiţii şi de
dezvoltare a reţelei de transport
Ministerul Economiei si
166 elaborate de operatorul de
Mediului de Afaceri
transport şi de sistem se aprobă
de către:

167 Pot face obiectul unei concesiuni bunurile proprietate publică sau
energetice: privată a statului

168 Pot face obiectul unei concesiuni bunurile utilizate în activitatea


energetice: de iluminat public

societăţile comerciale si regiile


Prin consumatori industriali se
169 autonome din domeniul
înţeleg:
industrial

Prin grup de măsurare a energiei ansamblul format din contorul


170 electrice în sistem indirect se de energie electrica si elementele
înţelege: de securizare

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
Printre activităţile desfăşurate de
aflate în patrimoniu (linii
171 operatorul de distribuţie se
electrice, staţii de transformare,
numără şi următoarele activităţi:
puncte de alimentare, posturi de
transformare, instalaţii de
protecţie şi automatizare etc)
Printre activităţile desfăşurate de
Gestionarea, exploatarea,
operatorul de distribuţie,
mentenanţa, modernizarea şi
precizate în Codul reţelelor
172 dezvoltarea instalaţiilor proprii
electrice de distribuţie (Codul
din reţelele electrice de
RED), se numără şi următoarele
distribuţie
activităţi:

Printre activităţile desfăşurate de


operatorul de distribuţie,
Furnizarea energiei electrice
precizate în Codul reţelelor
173 consumatorilor, pe bază de
electrice de distribuţie (Codul
contracte
RED), se numără şi următoarele
activităţi:

Printre competenţele Autorităţii elaborarea si aprobarea


174 Naţionale de Reglementare în regulamentului de organizare a
domeniul Energiei se regăsesc: iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic
norme în vederea asigurării
175 al reţelelor electrice de distribuţie
accesului utilizatorilor la reţelele
(Codul RED) se regăsesc:
electrice de distribuţie

Printre obiectivele Codului tehnic Stabilirea unui set de reguli şi


176 al reţelelor electrice de distribuţie norme în vederea asigurării
(Codul RED) se regăsesc: iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic
norme în vederea asigurării
177 al reţelelor electrice de distribuţie
accesului utilizatorilor la reţelele
(Codul RED) se regăsesc:
electrice de transport

Printre obiectivele Codului tehnic Stabilirea cerinţelor pentru


178 al reţelelor electrice de distribuţie dezvoltarea reţelelor electrice de
(Codul RED) se regăsesc: distribuţie

Printre obiectivele Codului tehnic Stabilirea unui set de reguli şi


179 al reţelelor electrice de distribuţie norme în vederea asigurării
(Codul RED) se regăsesc: iluminatului public
asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat
Printre obiectivele de baza ale
180 al tuturor participanţilor la piaţa
Legii nr. 123/2012 se regăsesc:
de energie electrică şi la reţelele
electrice de interes public

181 Printre obiectivele de baza ale promovarea utilizării surselor


Legii nr. 123/2012 se regăsesc: noi şi regenerabile de energie

Obligaţia ca în termen de
maximum 15 zile calendaristice
de la primirea unei solicitări de
Printre obligaţiile operatorului de
contractare a serviciului de
distribuţie precizate în Standardul
182 distribuţie din partea unui titular
de performanţă pentru serviciul
de licenţă sau consumator
de distribuţie figurează:
eligibil racordat la RED, să facă
o ofertă şi în cazul acceptării
acesteia, să încheie contractul

Administrarea documentaţiei
Printre responsabilităţile şi tehnice şi a normelor care
obligaţiile operatorului de reglementează proiectarea,
183 distribuţie precizate în Codul funcţionarea, întreţinerea şi
reţelelor electrice de distribuţie dezvoltarea instalaţiilor
(Codul RED) sunt incluse: componente ale reţelelor
electrice de distribuţie

Minim 20 de puncte la
chestionar si 3 puncte la aplicaţia
184 Promovarea examenului de numerică, pentru gradele I si II,
autorizare se face obţinând: respectiv 25 de puncte la
chestionar şi 3 puncte la aplicaţia
numerică pentru gradele III şi IV
Punctele de delimitare pentru bornele de ieşire din contoare,
185 blocurile de locuinţe nou- montate in apartamentele
construite vor fi la: blocului

întotdeauna ca punctul unei


reţele electrice în care se
186 Punctul de delimitare între delimitează patrimonial
instalaţiile electrice este definit: instalaţiile electrice ale
utilizatorului de cele ale
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


delimitează patrimonial
Punctul de măsurare a energiei
187 instalaţiile electrice ale
electrice este definit ca:
utilizatorilor de cele ele
operatorilor de reţea

Refuzul clienţilor finali de a


188 permite accesul la grupurile de Contravenţie
măsurare constituie:
Regulamentul de autorizare a
189 electricienilor defineşte De tip E pentru execuţie
următoarele tipuri de autorizaţii:
Regulamentul de furnizare a
furnizorilor si consumatorilor
190 energiei electrice la consumatori
de energie electrica
se aplicã:

Regulamentul pentru autorizarea


electricienilor care proiectează şi
191 execută instalaţii electrice din Hotărâre de Guvern
sistemul electroenergetic este
aprobat prin:

Regulamentul privind racordarea elaborat de ANRE si aprobat


192 utilizatorilor la reţelele electrice prin hotărâre a Guvernului
de interes public este: României

Responsabilităţile operatorului de Administrarea informaţiilor


193 distribuţie precizate în Codul necesare pentru funcţionarea şi
reţelelor electrice de distribuţie dezvoltarea reţelei de iliminat
(Codul RED) includ: public
Reţea electrică de interes public
194 este o reţea electrică la care sunt 3 utilizatori
racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al


Proprietate privata a unei
195 energiei electrice şi terenurile pe
persoane juridice
care este amplasata, sunt:

reţeaua electrica cu tensiunea de


Reţeaua electrica de transport
196 linie nominala mai mică decât
este:
110 kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile
electrice şi alte echipamente
Reţeaua electrica este definita ca
197 electroenergetice conectate între
fiind:
ele prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a
energiei electrice la un utilizator

Sancţiunile contravenţionale
Retragerea autorizării cu drept
aplicate de ANRE electricienilor
198 de prezentare la o nouă
autorizaţi pot fi asociate cu una
examinare
dintre următoarele măsuri:

Sancţiunile contravenţionale
Sesizarea autorităţilor
aplicate de ANRE electricienilor
199 competente pentru deschiderea
autorizaţi pot fi asociate cu una
unui dosar penal
dintre următoarele măsuri:

De a promova si impune regulile


Scopul "Codului tehnic al
şi cerinţele de ordin comercial în
200 reţelelor electrice de distribuţie"
vederea bunei funcţionări a
este:
pieţei de energie electrică
situaţia in care tensiunea efectiva
in punctul de delimitare devine
Se considera o întrerupere in
201 mai mica decât 5% din tensiunea
alimentarea cu energie electrica:
nominala a reţelei in punctul
respectiv

Sistarea furnizării energiei


electrice la un consumator pentru
întârzieri la plata facturii aferente
202 cel puţin 3 zile înainte
consumului de energie, care
depăşesc limitele legale, va fi
obligatoriu preavizata cu:

Totalitatea liniilor si staţiilor


Sistemul electroenergetic este
203 electrice interconectate,
definit ca fiind:
indiferent de nivelul de tensiune

Sistemul Electroenergetic Totalitatea instalaţiilor de


204 Naţional (SEN) este definit ca producere a energiei electrice de
fiind: pe teritoriul naţional

Solicitanţii se pot adresa


operatorului la reţeaua căruia
prin intermediul operatorului
205 doresc să se racordeze, în vederea
pieţei de energie electrica
obţinerii avizului tehnic de
racordare:

Solicitanţii se pot adresa


operatorului la reţeaua căruia
prin intermediul operatorului
206 doresc să se racordeze, în vederea
pieţei de energie electrica
obţinerii avizului tehnic de
racordare:
Soluţia de racordare se stabileşte
207 utilizatorii perturbatori
printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip


Soluţia de racordare se stabileşte
208 "consumator casnic" individuali,
printr-o fişă de soluţie pentru:
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte
209 generatoare indiferent de
printr-o fişă de soluţie pentru:
tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte
210 generatoare indiferent de
printr-o fişă de soluţie pentru:
tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatori existenţi care solicită


un spor de putere ce poate fi
211 Soluţia de racordare se stabileşte acordat prin instalaţiile de
printr-o fişă de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

utilizatorii de tip consumatori


care solicită o putere mai mică
Soluţia de racordare se stabileşte
212 de 30 kVA, indiferent de
printr-un studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor
utilizatori existenţi care solicită
un spor de putere ce poate fi
213 Soluţia de racordare se stabileşte acordat prin instalaţiile de
printr-un studiu de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

utilizatorii noi care se racordează


214 Soluţia de racordare se stabileşte la reţelele electrice având
printr-un studiu de soluţie pentru: tensiune nominală de 110 kV sau
mai mare

utilizatori existenţi care solicită


un spor de putere ce poate fi
215 Soluţia de racordare se stabileşte acordat prin instalaţiile de
printr-un studiu de soluţie pentru: racordare existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

utilizatorii de tip consumatori


care solicită o putere mai mică
Soluţia de racordare se stabileşte
216 de 30 kVA, indiferent de
printr-un studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii de tip consumatori


care solicită o putere mai mică
Soluţia de racordare se stabileşte
217 de 30 kVA, indiferent de
printr-un studiu de soluţie pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor
utilizatorii care solicită
modificarea / îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare
218 Soluţia de racordare se stabileşte existente sau creşterea gradului
printr-un studiu de soluţie pentru: de siguranţă în punctul de
delimitare, dacă lucrările
necesare nu pot fi stabilite prin
fişa de soluţie

Standardul de performanţă pentru


Întrerupere accidentală a
219 serviciul de distribuţie nu se
energiei electrice
aplică în condiţii de:
întrerupere în alimentarea cu
Standardul de performanţă pentru
energie electrică pentru
220 serviciul de distribuţie nu se
efectuarea de reparaţii în
aplică în condiţii de:
instalaţii

în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru
alimentarea cu energie electrică
221 serviciul de distribuţie nu se
pentru racordarea noilor
aplică:
consumatori

Standardul de performanţă pentru Au instalaţii electrice care


serviciul de distribuţie se aplică funcţionează la tensiunea
222 în relaţiile dintre operatorul de nominală alternativă în gama
distribuţie şi utilizatorii reţelelor 0,4-110 kV şi la frecvenţa din
electrice de distribuţie care: SEN, de 50 Hz

Standardul de performanţă pentru


serviciul de distribuţie se aplică Nu depăşesc puterea maximă
223 în relaţiile dintre operatorul de prevăzută în contract cu mai
distribuţie şi utilizatorii reţelelor mult de 10 %
electrice de distribuţie care:

Standardul de performanţă pentru


Se încadrează în puterea maximă
serviciul de distribuţie se aplică
prevăzută în avizul tehnic de
224 în relaţiile dintre operatorul de
racordare (ATR) şi respectă
distribuţie şi utilizatorii reţelelor
condiţiile prevăzute în contract
electrice de distribuţie care:

Standardul de performanţă pentru


Evenimentele accidentale
serviciul de distribuţie stabileşte
225 produse de terţi asupra reţelelor
indicatorii şi nivelurile de
electrice din patrimoniul public
performanţă privind:
Standardul de performanţă pentru
226 serviciul de distribuţie stabileşte Racordarea utilizatorilor la
indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de distribuţie
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru


Asigurarea funcţionării
serviciul de distribuţie stabileşte
227 corespunzătoare a iluminatului
indicatorii şi nivelurile de
public
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru


228 serviciul de distribuţie stabileşte Racordarea utilizatorilor la
indicatorii şi nivelurile de reţelele electrice de distribuţie
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru


Debranşarea consumatorilor rău-
serviciul de distribuţie stabileşte
229 platnici de la relele electrice de
indicatorii şi nivelurile de
distribuţie
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru


Debranşarea consumatorilor rău-
serviciul de distribuţie stabileşte
230 platnici de la relele electrice de
indicatorii şi nivelurile de
distribuţie
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru


Debranşarea consumatorilor rău-
serviciul de distribuţie stabileşte
231 platnici de la relele electrice de
indicatorii şi nivelurile de
distribuţie
performanţă privind:

Standardul de performanţă pentru Asigurarea continuităţii în


232 serviciul de distribuţie stabileşte alimentarea cu energie electrică
indicatorii şi nivelurile de şi a calităţii energiei electrice
performanţă privind: distribuite

Studiul de soluţie elaborat în


vederea racordării la reţelele
electrice se avizează atât de racordarea grupurilor
233 operatorul de distribuţie cât şi de dispecerizabile la reţelele
operatorul de transport şi de electrice de distribuţie
sistem în toate cazurile care
prevăd:

Studiul de soluţie elaborat în


vederea racordării la reţelele
electrice se avizează atât de
racordarea utilizatorilor reţeaua
234 operatorul de distribuţie cât şi de
de joasă tensiune
operatorul de transport şi de
sistem în toate cazurile care
prevăd:
Succesorii legali ai unor contracte
cu obligaţia modificării numelui
235 de furnizare pot continua
titularului în termen de o luna
derularea acestor contracte:

Sunt obligaţi sã asigure


menţinerea factorului de putere
236 consumatorii casnici
între limitele prevăzute în
reglementãrile emise de ANRE:

Sursele staţionare de energie


electrică în curent continuu, dacă
237 nu sunt racordate prin invertoare Da
la SEN, se supun supun
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

Sustragerea de energie electrica


238 Contravenţie
constituie:
Tarifele de racordare la reţea
239 stabilite de operatorii de reţea
sunt:

Termenul de elaborare a unui


studiu de soluţie pentru
racordarea unui loc de producere /
240 consum la o reţea cu tensiunea de şase luni
110 kV sau mai mare, de la data
depunerii datelor complete, este
de maximum:

Termenul de elaborare a unui


studiu de soluţie pentru
racordarea unui loc de producere /
consum la o reţea de medie sau
241 de joasă tensiune, de la data trei luni
depunerii datelor complete, este
de maximum:
.

Termenul minim de anunţare, în


situaţii deosebite, a
consumatorilor privind
242 48 ore
întreruperea necesară pentru
lucrări planificate de exploatare şi
mentenanţă este:
Termenul pentru emiterea 10 zile calendaristice de la
243 avizului tehnic de racordare înregistrarea cererii de racordare
(ATR) este de: la joasă tensiune

Termenul pentru emiterea 20 zile calendaristice de la


244 avizului tehnic de racordare înregistrarea cererii de racordare
(ATR) este de: la joasă tensiune

Termenul standard pentru


transmiterea de către operatorul
10 zile lucrătoare de la
de distribuţie către un utilizator a
245 depunerea completă a
proiectului de contract pentru
documentaţiei
serviciul de distribuţia energiei
electrice este de:

Termenul standard pentru răspuns


246 la reclamaţii privind nivelul 30 de zile calendaristice
tensiunii este de:

Timp de 100% din an frecvenţa


247 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
trebuie să se încadreze în banda:

Titularul autorizaţiei de înfiinţare Sa stabilească si sa aplice, pe


a unei capacităţii energetice, întreaga durata a executării
248 acordată în baza Legii energiei lucrărilor, masurile de protecţie a
electrice, are următoarele persoanelor, bunurilor si
obligaţii: mediului

Titularul autorizaţiei de înfiinţare Sa solicite autorităţilor locale să


a unei capacităţii energetice, asigure, pe întreaga durata a
249 acordată în baza Legii energiei executării lucrărilor, masurile de
electrice, are următoarele protecţie a persoanelor,
obligaţii: bunurilor si mediului

250 Trecerea la un grad de autorizare după 5 ani de experienţă în baza


superior se poate face: gradului de autorizare deţinut
utilizează energie electrica
pentru organizarea sau
desfăşurarea unor activitati
Un consumator temporar este
251 ocazionale în locuri de consum
consumatorul care
diferite;

utilizează energie electrica la un


Un consumator temporar este
252 loc de consum închiriat
consumatorul care

poate avea mai multe locuri de


253 Un consumator: consum, în incinte sau zone
diferite;
poate avea mai multe locuri de
254 Un consumator: consum, dar numai în incinte sau
zone diferite;

Una dintre obligaţiile


De a respecta proiectele
electricianului autorizat care
255 lucrărilor de instalaţii electrice şi
execută lucrări de instalaţii
normele tehnice aplicabile
electrice este:

Una dintre obligaţiile Să respecte proiectele de


256 electricianului autorizat care execuţie a lucrărilor de instalaţii
execută lucrări de instalaţii electrice doar dacă sunt
electrice este: întocmite de el

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului
Una dintre obligaţiile
de autorizare şi să respecte
257 electricianului care deţine
normele tehnice corespunzătoare
autorizaţie de tip A este:
tipurilor de instalaţii electrice
proiectate

Să execute instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului
Una dintre obligaţiile de autorizare, numai în
258 electricianului care deţine contractare legală a acestora
autorizaţie de tip B şi execută (prin contract individual de
instalaţii electrice este: muncă sau de prestări servicii, în
cazul în care este autorizat de
administraţia publică locală)
Una dintre obligaţiile Să notifice ANRE data începerii
259 electricianului care deţine execuţiei unei instalaţii electrice
autorizaţie de tip B şi execută conform gradului si tipului de
instalaţii electrice este: autorizare

Urmărirea respectării de către


operatorii economici a sistemului Autorităţii Naţionale de
260 de preţuri si tarife în domeniul Reglementare în domeniul
energiei electrice este de Energiei
competenţa:

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au
instalaţiei de utilizare care
obligaţia solicitării avizului
261 urmează să fie racordată la
tehnic de racordare:
reţeaua electrică;

Utilizatorul trebuie să opteze


pentru una dintre variantele de
262 soluţie stabilite în studiu şi să îşi trei luni;
exprime opţiunea în scris într-un
interval de maximum:

Verificarea dimensionării, în
proiectare, a reţelelor electrice de
263 distribuţie, conform prevederilor criteriul pierderilor minime de
Codului tehnic al reţelelor energie
electrice de distribuţie (Codul
RED), se face ţinând seama de:

Verificarea dimensionării, în
proiectare, a reţelelor electrice de
264 distribuţie, conform prevederilor criteriul pierderilor minime de
Codului tehnic al reţelelor energie
electrice de distribuţie (Codul
RED), se face ţinând seama de:
zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în
Zona de protecţie a unei
265 care se introduc interdicţii
capacităţi energetice este:
privind accesul persoanelor şi
regimul construcţiilor

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in
Zona de siguranţa a unei
266 care se introduc interdicţii
capacităţii energetice este:
privind accesul persoanelor si
regimul construcţiilor
Varianta b Varianta c

Obligaţia unor persoane


Ansamblul de reguli prin care un
fizice sau juridice de a
terţ îşi exercită dreptul de a se
consuma energie electrica
racorda şi de a folosi, în
achiziţionata de pe piaţa de
condiţiile legii, reţelele electrice
energie electrica in regim
de transport şi distribuţie;
concurenţial

aprobarea metodologiilor de
stabilire a tarifelor aprobarea contractelor-cadru de
reglementate aplicabile furnizare a energiei electrice
consumatorilor captivi

nu este obligatorie este obligatorie

Aprobă reglementări tehnice Concesionează bunurile


şi comerciale obligatorii aparţinând patrimoniului public
pentru operatorii economici aferente sectorului energiei
de iluminat public electrice

Aprobă reglementări tehnice Concesionează bunurile


şi comerciale obligatorii aparţinând patrimoniului public
pentru operatorii economici aferente sectorului energiei
de iluminat public electrice

atât autorizaţii de înfiinţare


numai autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi
pentru realizarea de noi energetice de producere a
capacităţi energetice de energiei electrice, cât şi licenţe
producere a energiei electrice pentru exploatarea comercială a
capacităţilor energetice

liniilor electrice de distribuţie liniilor electrice de distribuţie a


a energiei electrice cu energiei electrice cu tensiune
tensiune nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV
realizarea de noi capacităţii
retehnologizarea capacităţilor
energetice de producere a
de producere, transport şi
energiei electrice si energiei
distribuţie a energiei electrice
termice in cogenerare

reabilitarea capacităţilor de retehnologizarea capacităţilor de


producere, transport şi producere, transport şi distribuţie
distribuţie a energiei electrice a energiei electrice

realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de energetice de producere a
transport al energiei electrice energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

realizarea de noi capacităţii


administrarea pieţelor energetice de producere a
centralizate energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a
prestarea serviciului de sistem
energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

activitatea de instruire
profesională a personalului
activitatea de administrare a
care lucrează in instalaţiile
pieţelor centralizate de
electrice din cadrul
combustibil
Sistemului Electroenergetic
Naţional

activitatea de instruire
profesională a personalului
care lucrează in instalaţiile activitatea de furnizare a energiei
electrice din cadrul electrice
Sistemului Electroenergetic
Naţional

Autoritatea Naţionala de
Autoritatea Naţionala de
Reglementare pentru
Reglementare in domeniul
Serviciile Publice de
Energiei
Gospodărie Comunala

Respectarea reglementarilor
Gestiunea patrimoniului emise si a sistemului de preturi si
public tarife in vigoare in sectorul
energiei electrice
Desfăşurarea de activităţi fără
contracte legale în vigoare
(contract individual de muncă
Executarea de instalaţii
semnat cu un angajator sau
electrice dacă deţine
contract de prestări servicii, în
autorizaţie de tip B
cazul în care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale, în vigoare
Desfăşurarea activităţii în (contract individual de muncă
baza unui carnet de semnat cu un angajator sau
electrician autorizat emis în contract de prestări servicii, în
anul 2009 cazul în care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea activităţii în
Executarea instalaţiei electrice a
baza unui carnet de
unei locuinţe în baza unei
electrician autorizat emis în
autorizaţii de tip II B
anul 2009

drept de proprietate drept de servitute legală

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi
Operatorii de distribuţie utilizatorii reţelelor electrice de
asigură serviciul public de distribuţie, permiţând accesul
distribuţie a energiei electrice nediscriminatoriu la reţelele
doar consumatorilor de electrice de distribuţie oricărui
energie electrică vulnerabili solicitant care îndeplineşte
cerinţele tehnice prevăzute în
Cod
Operatorii de distribuţie
prestează serviciul de Operatorii de distribuţie asigură
distribuţie doar pentru serviciul public de distribuţie a
utilizatorii reţelelor electrice energiei electrice doar
de distribuţie cu care au consumatorilor de energie
încheiat un contract de electrică vulnerabili
furnizare a energiei electrice

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
Energiei

Operatorul de distribuţie (filiale,


Autoritatea Naţionala de
sucursale ale SC Electrica SA sau
Reglementare in domeniul
societăţi rezultate ca urmare a
Energiei
procesului de privatizare)

de către operatorul de numai conform reglementărilor


distribuţie emise de ANRE

promovării unui concurs de


unui interviu în faţa unei comisii
autorizare, cu număr limitat
ANRE
de locuri
realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile curente
energetice de transport a efectuate asupra capacităţilor
energiei electrice energetice
Reviziile si reparaţiile curente
retehnologizarea capacităţilor
efectuate asupra capacităţilor
energetice de transport
energetice
oferta operatorului de reţea la
angajamentul operatorului de
cererea de racordare a
reţea de a furniza energie
solicitantului;
consumatorului respectiv
angajamentul operatorului de aprobarea de către operatorul de
reţea de a furniza energie reţea a racordării utiizatorului în
consumatorului respectiv anumite condiţii.

pentru ori ce titular al locului


de producere/consum pe o perioadă nelimitată
respectiv

numai pentru un anumit


titular al locului de pe o perioadă nelimitată
producere/consum
nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o
durata mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW

ANRE - Autoritatea ANRSC - Autoritatea Naţională


Naţională de Reglementare în de Reglementare in domeniul
domeniul Energiei Serviciilor Comunale

După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii
executare (B) de instalaţii
electrice cu putere instalată
electrice cu putere instalată
oricât de mare este tehnic
maximă de 100 kW şi la o
realizabilă şi la o tensiune
tensiune nominală de cel mult
nominală mai mică de 220
110 kV
kV

accesul la reţelele de interes metodologia de stabilire a


public tarifelor

metodologia de stabilire a
flicker si armonici
tarifelor

o linie de transport de energie


ansamblul instalaţiilor si
electrică ce traversează sau
echipamentelor prin care se
trece peste graniţa dintre
realizează tranzit de energie
două state şi care face
electrica intre doua zone ale
legătura între sistemele de
sistemului electroenergetic
transport naţionale ale acelor
naţional
state
5 grade de competenţă (I, II, 3 grade de competenţă (A, B şi
III, IV şi V) C)

combinată a energiei electrice si


doar a energiei termice
termice

împuternicitul legal al un producător oarecare de energie


utilizatorului; electrică

împuternicitul legal al
un furnizor.
utilizatorului;

se trimit obligatoriu prin


se depun numai la registratura
poştă
operatorului de reţea.

se pot trimite prin poştă; se depun numai la registratura


operatorului de reţea.

Operatorul de Transport si de
Operatorul de distribuţie
Sistem

ANRE Operatorul de distribuţie local

orice persoană fizică sau juridică


orice client industrial ce cumpără energie electrică
pentru consum propriu
orice client casnic orice client industrial

Utilizează energiei electrice


pentru funcţionarea cumpără energie electrică pentru
receptoarelor electrocasnice propriul consum casnic,
din propria locuinţa, precum excluzând consumul pentru
si pentru realizarea de activităţi comerciale sau
activităţi comerciale sau profesionale
prestarea de servicii

poate achiziţiona energie este obligat să achiziţioneze


electrică doar de pe piaţa energia electrică la preturi de
reglementata achiziţie reglementate

cumpăra energie electrica


pentru consumul propriu si este liber să îşi aleagă furnizorul
are dreptul de a revinde de energie electrică de la care
surplusul pe piaţa de energie cumpără energie electrică
electrica

ANRE - Autoritatea
Naţională de Reglementare în CN TRANSELECTRICA SA
domeniul Energiei

Ministerul Economiei şi
ANRE
Mediului de Afaceri

la care acţionar majoritar nu tuturor operatorilor de distribuţie,


este statul român indiferent de acţionarul majoritar

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

orice furnizor de energie electrică


orice deţinător de reţea
orice deţinător de reţea electrică
orice deţinător de reţea de interes public;

elaborează normele de
securitatea şi sănătate în aprobă regulamentul privind
muncă pentru operatorii realizarea reţelei de iluminat
economici din sectorul public
energiei electrice

elaborează normele de
securitatea şi sănătate în aprobă regulamentul privind
muncă pentru operatorii racordarea utilizatorilor la
economici din sectorul reţelele electrice de interes public
energiei electrice

echivalente numai în cazul


echivalente;
consumatorilor casnici

exploatează, exploatează, retehnologizează,


retehnologizează, reabilitează reabilitează si dezvolta instalaţiile
si dezvolta instalaţiile din de măsurare si contorizare a
reţelele electrice de transferului de energie spre
distribuţie consumatorii casnici

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


reprezentanţii operatorilor de locali, împreună cu sau fără
reţea reprezentanţii împuterniciţi ai
operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


reprezentanţii împuterniciţi ai locali, împreună cu sau fără
autorităţii competente reprezentanţii împuterniciţi ai
operatorilor de reţea

executarea sau folosirea de


instalaţii clandestine în
sustragerea de energie electrica
scopul racordării directe la
reţea

nerespectarea de către
producători a obligaţiilor de
sustragerea de energie electrica
producere şi/sau de ofertare
conform prevederilor legale
modificarea fără drept a
Nerespectarea reglementărilor
componentelor instalaţiilor
emise de ANRE
energetice

daca au o putere maxima


indiferent de puterea maxima
contractata mai mica de 50
contractata
kW

minimum 3 luni si maximum


minimum 6 luni
6 luni

puterea instalatã în receptoarele


puterea maxima absorbitã
proprii

punctul de delimitare între


instalaţii din punct de vedere
al exploatării şi condiţiile de contractarea energiei electrice
exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor

realizarea conducerii operative


contractarea energiei electrice
prin dispecer

operator de reţea si
furnizor si producător
consumator

Promovarea utilizării surselor Promovarea utilizării energiei


regenerabile vântului

asigurarea protecţiei
mediului, prin reducerea
Promovarea utilizării surselor
emisiilor poluante faţă de
regenerabile
producerea separată a
energiei electrice şi termice

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de
aeriene situata la 10 m
siguranţa
deasupra acesteia
autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se
contractul încheiat cu un furnizor
organizează şantierul, în
de energie electrică
termen de valabilitate, in
copie;

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de consum
al utilizatorului, conform
contractul încheiat cu un
reglementărilor în vigoare la data
furnizor de energie electrică
depunerii cererii de racordare,
aprobate de autoritatea
competentă;

este obligat să prezinte prognoze


dacă este consumator
orare de consum furnizorului cu
sezonier, nu este obligat să
care are relaţii contractuale,
prezinte prognoze orare de
numai dacă are un consum anual
consum furnizorului cu care
de energie mai mare de 100
are relaţii contractuale
GWh

categoria de utilizator din de puterea instalata a


care face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului

Ministerului de resort Autorităţii Naţionale de


(Ministerul Economiei şi Reglementare în domeniul
Mediului de Afaceri) Energiei

minim 2 ani minim 4 ani

maxim 10 ani maxim 4 ani


ofertele de producţie de
natura surselor de producere a
energie electrică ale
energiei electrice
producătorilor existenţi

Tipurile de consumatori
Natura surselor de producere a
racordaţi la reţelele elcetrice
energiei electrice
de distribuţie

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 20 kV
nominală mai mică de 1 kV

De a executa instalaţii
De a proiecta şi executa instalaţii
electrice cu orice putere
electrice cu orice putere instalată
instalată tehnic realizabilă şi
tehnic realizabilă şi la o tensiune
la o tensiune nominală
nominală maximă de 110 kV
maximă de 220 kV

B C

Să transmită la ANRE o
Să transmită la ANRE o cerere şi
cerere şi documentaţie
documentaţie anexată, din care să
anexată, din care să reiasă
reiasă atât calificarea cât si
doar experienţa practică în
experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor
domeniul instalaţiilor electrice
electrice

ANRE - Autoritatea ANRSC - Autoritatea Naţională


Naţională de Reglementare în de Reglementare in domeniul
domeniul Energiei Serviciilor Comunale
Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii
consum de energie electrică electrice în baza unor
la instalaţiile electrice, fără a documentaţii de proiectare
avea aprobarea operatorului realizate de alţi electricieni
de reţea autorizaţi

Să verifice proiecte de instalaţii


Să proiecteze instalaţii electrice tehnologice de medie
electrice în cazul în care nu tensiune, dacă nu deţine atestat de
deţine o autorizaţie de tip A "verificator de proiecte" emis de
MEC

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii


consum de energie electrică electrice în baza unor
la instalaţiile electrice, cu documentaţii de proiectare
aprobarea operatorului de realizate de alţi electricieni
reţea şi în prezenţa acestuia autorizaţi

operatorul de distribuţie care


ANRE
a emis avizul

într-un interviu susţinut in


faţa unei Comisii ANRE, în participarea la un concurs,
urmat de rezolvarea unei fiind necesară obţinerea unui
probleme si o aplicaţie punctaj minim de 30 puncte
practică

contravenţie sau infracţiune, după


infracţiune
caz

Este permisă pentru


instalaţiile electrice de Constituie doar abatere
utilizare

operatorului de distribuţie în
ministerului de resort executarea contractului de
concesiune
orice proiectant de specialitate
operatorul de distribuţie (societate comercială atestată
pentru activităţi de proiectare)
Consum de energie mai mare
decât cel aferent puterii
neplata facturilor
aprobate prin avizul tehnic de
racordare
sustragerea de energie
Consum de energie mai mare
electrică constatată prin
decât cel aferent puterii aprobate
hotărâre judecătorească
prin avizul tehnic de racordare
definitivă

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

sustragerea de energie electrică


consumarea unei cantităţi de constatată prin hotărâre
energie mai mare decât cea judecătorească definitivă, neplata
contractată facturilor sau în alte situaţii
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Consum de energie mai mare


Plata cu întârziere a facturilor decât cel aferent puterii aprobate
prin avizul tehnic de racordare

furnizorul desemnat de
un operator economic ale cărui
ANRE pentru a presta
acţiuni sau părţi sociale sunt
serviciul universal de
deţinute în totalitate de statul
furnizare în condiţii specifice
român
reglementate;

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile de
face parte din instalaţia de
excepţie, când punctul de
racordare;
măsurare este diferit de punctul
de delimitare;

furnizorul este îndreptăţit să


solicite unui client final
clientului final i se va rezilia
constituirea de garanţii financiare
contractul de furnizare
pentru o perioadă de consum
echivalent de maximum un an

6 luni pentru consumatori casnici


6 luni pentru toţi
si un an pentru ceilalţi
consumatorii
consumatori
instalaţiile din aval aferente
dacă există un singur fiecărui punct de delimitare sunt
proprietar legate electric între ele prin reţele
ale utilizatorului.

Legitimaţia este declarată Legitimaţia este declarată nulă,


nulă, într-un ziar local şi într-un ziar local şi titularul
titularul achită o penalitate în achită un tarif de emitere a
cuantum de 500 RON duplicatului, conform
indiferent de gradul şi tipul prevederilor din regulamentul de
de autorizare autorizare

Energia electrică obţinută prin


energia eoliană
arderea combustibililor fosili

Energia electrică obţinută Energia electrică obţinută prin


prin arderea gazelor naturale arderea combustibililor fosili

100 kW 200 kW

+/ - 10% din tensiunea +/ - 12% din tensiunea


contractată contractată

Trebuie să îndeplinească
condiţiile de calificare si Trebuie sa fi fost autorizaţi în
experienţă profesionale, prealabil în baza Ordinului MIC
cumulate, pentru fiecare tip şi nr34 din 1999
susţin un singur examen

Un document obligatoriu din


dosar, care trebuie întocmit
Nerelevant
corelat cu informaţiile conţinute
în carnetul de muncă
Contravenţie Abatere

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare

Se va prezenta la sediul
ANRE pentru a viza În cazul în care doreşte
prelungirea valabilităţii continuarea activităţii în calitate
legitimaţiei pentru o perioadă de electrician autorizat, va susţine
de doar 3 ani, cu plata a 50% un nou examen, cu respectarea
din tariful corespunzător prevederilor Regulamentului de
gradului si tipului de autorizare
autorizare

energiei electrice şi al energiei


doar al energiei termice
termice produse în cogenerare

4 ani 5 ani

De executare de instalaţii
De proiectare de instalaţii
electrice cu orice putere
electrice cu orice putere instalată
instalată tehnic realizabilă, la
tehnic realizabilă, la o tensiune
o tensiune nominală maximă
nominală maximă de 20 kV
de 220 kV

De tip A (pentru proiectare)


De tip U (universal) pentru
şi de tip B (pentru executare)
instalaţii electrice de utilizare
de instalaţii electrice

Linia electrica prin care se


Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de
producător de energie electrica la
la producător către mai mulţi
reţeaua de distribuţie
consumatori
Linia electrica prin care se
Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de
producător de energie electrica la
la producător către mai mulţi
reţeaua de distribuţie
consumatori

de către un furnizor de energie


de către utilizator
electrică

se contractează de către
operatorul de reţea cu agenţi
de către utilizator
economici atestaţi în condiţiile
legii

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului

Contravenţie Abatere

Reţeaua electrica cu Reţeaua electrica cu tensiunea de


tensiunea de linie nominala linie nominala pana la 110 kV
strict mai mare de 110 kV inclusiv

a fost prevăzută ca variantă prevede o instalaţie de racordare


de soluţie în studiul de cu costuri minime pentru
soluţie; utilizator.

Atât prin acte juridice (licenţă şi/


Numai prin reglementări, acte
sau autorizaţie de înfiinţare), cât
(normative) tehnice şi/ sau
si prin reglementări tehnice şi
comerciale, aplicabile
comerciale, aprobate/ emise de
activităţii desfăşurate
ANRE

prin hotărâre a ministerului de


prin reglementări ale ANRE
resort
prin hotărâre a ministerului
prin hotărâre a Guvernului
de resort

nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice loc


putere ceruta sub 100 kW nou de consum

ce deţine, sub orice titlu, o reţea


electrică de distribuţie şi care
Care întreţine si dezvolta
răspunde de exploatarea, de
reţeaua electrica de transport
întreţinerea şi, dacă este necesar,
al energiei electrice
de dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită zonă

10 ore din momentul


2 ore din momentul anunţării
anunţării întreruperii
întreruperii alimentarii cu energie
alimentarii cu energie
electrică
electrică

În termen de 30 zile
În termen de 5 zile lucrătoare
calendaristice

În termen de 10 zile
În termen de 5 zile lucrătoare
lucrătoare

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor
electrice de iluminat public, Încasează contravaloarea energiei
precum si indicatorii de electrice furnizate
performanta ai serviciului de
iluminat public

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor
electrice de iluminat public, Încasează contravaloarea energiei
precum si indicatorii de electrice furnizate
performanta ai serviciului de
iluminat public
prin racordare s-ar încălca sunt necesare lucrări în amonte
normele în vigoare de punctul de racordare

sunt necesare lucrări în


nu a fost respectat avizul de
amonte de punctul de
amplasament
racordare

este obligată să asigure


accesul la reţea numai pentru este obligată să asigure accesul la
producători de energie reţea, conform reglementărilor
electrică din surse autorităţii competente
regenerabile

Orice persoana care deţine, Persoana juridică proprietară a


sub orice titlu o reţea reţelelor electrice de transport, pe
electrica de distribuţie si este care le exploatează in baza
titulara unei licenţe de licenţei pentru furnizarea energiei
distribuţie electrice

ierarhizarea surselor de ierarhizarea surselor de


alimentare cu energie alimentare cu energie electrică
electrică după puterile după capacitatea de a dispune
instalate rapid de o anumita putere

la solicitarea utilizatorului,
nu este prevăzută de legislaţia în
este obligatorie pentru
vigoare.
operatorul de reţea;

contracte bilaterale, la preţuri


Contracte bilaterale la tarife
negociate sau stabilite prin
fixe
oferte-tip

de regulă trebuie să îşi trebuie să îşi actualizeze avizul


actualizeze avizul tehnic de tehnic de racordare numai dacă
racordare; racordează un producător
în anumite cazuri particulare
trebuie să îşi actualizeze
trebuie să îşi actualizeze avizul
avizul tehnic de racordare
tehnic de racordare numai dacă
numai dacă racordează un
depăşeşte puterea aprobată
producător
anterior prin acesta.

îi da consumatorului doua
îi aplica preaviz consumatorului,
preavize, apoi îi aplica
apoi îl acţionează în justiţie
penalizări

se încheie numai pentru


nu este obligatoriu
consumatorii permanenţi

se încheie în conformitate cu
nu este obligatoriu contractul - cadrul aprobat de
ANRE

Să efectueze săpături de orice


fel in zona de siguranţa a
Sa consume energie electrica prin
reţelelor electrice de
instalaţii racordate direct la cele
transport, chiar dacă are
ale reţelei electrice de transport
acordul operatorului de
transport si de sistem

să arunce obiecte de orice fel


Sa consume energie electrica prin
pe reţelele electrice de
instalaţii racordate direct la cele
transport sau să intervină în
ale reţelei electrice de transport
orice alt mod asupra acestora

Să efectueze construcţii de Să efectueze săpături de orice fel


orice fel in zona de siguranţa in zona de siguranţa a reţelelor
a instalaţiilor, fara avizul de electrice de transport, chiar dacă
amplasament al operatorului are acordul operatorului de
de transport si de sistem transport si de sistem

Să cultive cereale pe terenul Sa consume energie electrica prin


aflat în zona de siguranţă a instalaţii racordate direct la cele
reţelei electrice de distribuţie ale reţelei electrice de distribuţie
li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau
materiale pe culoarul de trecere si
să îngrădească, prin execuţia
in zonele de protecţie si de
de împrejmuire, prin
siguranţa ale instalaţiilor, fara
construcţii ori prin orice alt
acordul operatorului de reţea, cu
mod, accesul la instalaţii al
condiţia să fie proprietar al
operatorului de distribuţie
terenului

doar de natură comercială tehnice şi comerciale

autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un furnizor
obiectivului, în copie;
de energie electrică

actul de proprietate sau orice alt


înscris care atestă dreptul de
autorizaţia de construire a folosinţă asupra terenului,
obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
constituie locul de producere sau
de consum pentru care se solicită
racordarea, în copie.

minimum 20 de ani de la data minimum 25 de ani de la data


emiterii emiterii

Autoritatea Naţională de
Ministerul Economiei şi
Reglementare în domeniul
Finanţelor
Energiei

ANRE, în calitate de
Operatorii de distribuţie,
administrator al Codului tehnic al
titulari de licenţe acordate de
reţelelor electrice de distribuţie
ANRE
(Codul RED)

5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale


Avizat de către operatorul de
Avizat de ANRE
reţea, anterior depunerii cererii

CN Transelectrica SA ANRE

bunurile utilizate în bunurile utilizate în activitatea de


activitatea de iluminat public furnizare a energiei electrice

activităţile şi serviciile
publice de interes naţional bunurile utilizate în activitatea de
din domeniul energiei furnizare a energiei electrice
electrice.
societăţile comerciale care
sediile administrative ale
desfăşoară activitate de comerţ cu
societăţilor comerciale
bunuri

ansamblul format din contor


şi transformatoarele de
măsurare aferente acestuia,
precum şi toate elementele
doar transformatorul de măsurare
intermediare care constituie
circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

Aprobarea tarifelor de distribuţie


Dispecerizarea energiei
a energiei electrice, stabilite în
electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor
Furnizarea energiei electrice
Dispecerizarea energiei electrice
consumatorilor, pe bază de
la nivel naţional
contracte

Asigurarea tranzitării energiei


electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei electrice
cererea şi cu informarea OTS, la nivel naţional
în anumite cazuri

elaborarea normelor de
securitatea şi sănătate în aprobarea regulamentului privind
muncă pentru operatorii racordarea utilizatorilor la
economici din sectorul reţelele electrice de interes public
energiei electrice

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la reţelele
iluminatului public
electrice de transport

Stabilirea responsabilităţilor
Stabilirea unui set de reguli şi
şi obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la reţelele
utilizatorilor reţelelor
electrice de transport
electrice de distribuţie

Stabilirea cerinţelor tehnice


Stabilirea Standardului de
pentru racordarea
performanţă pentru serviciul de
utilizatorilor la reţelele
distribuţie a energiei electrice
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la
iluminatului public
reţelele electrice de transport

Stabilirea interfeţelor şi a
Stabilirea unui set de reguli şi fluxurilor informaţionale dintre
norme în vederea asigurării operatorii de distribuţie şi
accesului utilizatorilor la operatorul de transport şi de
reţelele electrice de transport sistem şi utilizatorii reţelelor
electrice de distribuţie
Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de
naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la
energiei electrice reţelele electrice de interes public

Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de


naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la
energiei electrice reţelele electrice de interes public

Obligaţia ca în termen de
Obligaţia ca în termen de
maximum 30 zile
maximum 45 zile calendaristice
calendaristice de la primirea
de la primirea unei solicitări de
unei solicitări de contractare
contractare a serviciului de
a serviciului de distribuţie din
distribuţie din partea unui titular
partea unui titular de licenţă
de licenţă sau consumator eligibil
sau consumator eligibil
racordat la RED, să facă o ofertă
racordat la RED, să facă o
şi în cazul acceptării acesteia, să
ofertă şi în cazul acceptării
încheie contractul
acesteia, să încheie contractul

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile
calendaristice de la primirea
Asigurarea integrală, din surse
unei solicitări de contractare
proprii de producere a energiei
a serviciului de distribuţie din
electrice, cantitatea
partea unui titular de licenţă
corespunzătoare pierderilor
sau consumator racordat la
tehnice din reţele
RED, să facă o ofertă şi în
cazul acceptării acesteia, să
încheie contractul

Minim 24 de puncte la Minim 12 de puncte la chestionar


chestionar, pentru gradul I, si 2 puncte la aplicaţia numerică,
respectiv minim 24 de puncte pentru gradele I si II, respectiv 15
la chestionar şi 3 puncte la de puncte la chestionar şi 3
aplicaţia numerică pentru puncte la aplicaţia numerică
gradele II, III şi IV pentru gradele III şi IV
bornele de ieşire din
contoare, montate centralizat, bornele de ieşire din contoare,
la limita zonei de proprietate montate centralizat, la parter sau
asupra terenului, in exteriorul pe palier
construcţiei

întotdeauna ca punctul unei


reţele electrice în care se află întotdeauna ca punctul fizic în
instalat grupul de măsurare a care este racordat un utilizator
energiei electrice tranzitate

punct al unei reţele electrice


punct fizic din reţeaua electrica la
unde se află instalat grupul de
care se racordează un utilizator
măsurare a energiei electrice

Infracţiune Tentativa de infracţiune

De tip A sau B pentru Nu sunt definite tipuri de


proiectare şi respectiv autorizare, ci doar grade de
executare autorizare

tranzacţiilor de pe piaţa relaţiilor comerciale dintre


angro de energie electrica producători si furnizori

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

aprobat prin ordin al


Elaborat de Ministerul de resort
preşedintelui ANRE

Asigurarea integrală, din surse


Administrarea informaţiilor proprii de producere a energiei
necesare pentru funcţionarea electrice, cantitatea
şi dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor
tehnice din reţele
2 utilizatori un utilizator

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes


naţional şi strategic cu naţional si strategic cu tensiunea
tensiunea de linie nominală de linie nominala cel mult egala
mai mare de 110 kv cu 110 kV

ansamblul de linii electrice


ansamblul instalaţiilor
destinate conectării unui
electroenergetice
producător de energie electrica de
interconectate
un utilizator al sau

Suspendarea autorizării pe
Atenţionare scrisă
termen de doi ani

Retragerea autorizării fără


drept de prezentare la o nouă Avertisment verbal
examinare

De a stabili şi a impune
De a promova si impune regulile
regulile şi cerinţele minime
şi cerinţele de ordin tehnic
de ordin tehnic pentru
minimale pentru o funcţionare
operatorii de distribuţie (OD)
sigură, stabilă şi economică a
şi utilizatorii RED în vederea
reţelelor electrice de transport în
realizării unei funcţionări
beneficiul tuturor utilizatorilor
sigure, stabile şi economice a
acestora
acestor reţele
situaţia in care tensiunea
situaţia in care tensiunea efectiva
efectiva in punctul de
in punctul de delimitare devine
delimitare devine mai mica
mai mica decât 10% din
decât 1% din tensiunea
tensiunea nominala a reţelei in
nominala a reţelei in punctul
punctul respectiv
respectiv

cel puţin 5 zile înainte cel puţin 10 zile înainte

ansamblul instalaţiilor
Ansamblul instalaţiilor
electroenergetice interconectate
electroenergetice
prin care se realizează
interconectate prin care se
producerea, transportul,
realizează numai transportul
conducerea operativă, distribuţia,
şi distribuţia energiei
furnizarea şi utilizarea energiei
electrice
electrice

sistemul electroenergetic
situat pe teritoriul naţional;
Totalitatea liniilor si staţiilor
SEN constituie infrastructura
electrice interconectate,
de bază utilizată în comun de
indiferent de nivelul de tensiune
participanţii la piaţa de
energie electrică

prin intermediul unui titular prin intermediul oricărui


de licenţa de furnizare producător de energie electrică

prin intermediul oricărui


direct sau prin intermediul unui
producător de energie
proiectant de specialitate atestat
electrică
utilizatorii de tip "consumatori"
utilizatorii noi care sunt
care se racordează la reţele
distribuitori sau au grupuri
electrice de medie sau joasă
generatoare indiferent de
tensiune, indiferent de puterea
tensiunea reţelei la care se
solicitată, dacă soluţia de
racordează
racordare este unică şi evidentă

utilizatorii noi care se utilizatorii noi care sunt


racordează la reţelele distribuitori sau au grupuri
electrice având tensiune generatoare indiferent de
nominală de 110 kV sau mai tensiunea reţelei la care se
mare racordează

utilizatorii de tip
"consumatori" care se
racordează la reţele electrice
de medie sau joasă tensiune,
utilizatorii de tip "perturbatori"
indiferent de puterea
solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi
evidentă

utilizatorii de tip "consumator


utilizatorii de tip
casnic" individuali, indiferent de
"perturbatori"
puterea solicitată

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii noi care sunt
proceselor tehnologice, impun
distribuitori sau au grupuri
necesitatea unei analize pentru
generatoare indiferent de
stabilirea impactului racordării
tensiunea reţelei la care se
asupra reţelei şi a celorlalţi
racordează
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

utilizatori existenţi care


solicită un spor de putere ce
poate fi acordat prin
instalaţiile de racordare utilizatorii perturbatori
existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi
utilizatorii care se racordează la
utilizatorii de tip "consumator reţelele electrice având tensiune
casnic" individuali nominală de 110 kV sau mai
mare

utilizatori existenţi care


solicită un spor de putere ce
poate fi acordat prin
instalaţiile de racordare utilizatorii cu o putere de 25 kVA
existente, indiferent de
tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

utilizatorii noi care sunt


distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de utilizatorii cu o putere de 25 kVA
tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii care, prin tipul lor


şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
proceselor tehnologice,
impun necesitatea unei utilizatorii noi de tip "consumator
analize pentru stabilirea casnic" individuali, indiferent de
impactului racordării asupra puterea solicitată
reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii noi de tip utilizatorii noi care se racordează


"consumator casnic" la reţelele electrice având
individuali, indiferent de tensiune nominală de 110 kV sau
puterea solicitată mai mare
utilizatorii de tip
"consumatori" care se
utilizatorii de tip consumatori
racordează la reţele electrice
care solicită o putere mai mică de
de medie sau joasă tensiune,
30 kVA, indiferent de categoria
indiferent de puterea
din care fac parte din punct de
solicitată, dacă soluţia de
vedere al activităţii lor
racordare este unică şi
evidentă

Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale
Evenimente accidentale
determinate de angajaţii
determinate de terţi
operatorului de distribuţie

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie
în condiţii de forţă majoră
electrică pentru efectuarea de
revizii

Prin regimul lor de


funcţionare introduc
Au contracte de furnizarea a
perturbaţii în alimentarea
energiei electrice încheiate cu
altor utilizatori ai reţelelor
operatorul de distribuţie
electrice de distribuţie din
zonă

Prin regimul lor de


funcţionare nu introduc
Au contracte de furnizarea a
perturbaţii în alimentarea
energiei electrice încheiate cu
altor utilizatori ai reţelelor
operatorul de distribuţie
electrice de distribuţie din
zonă

Au instalaţii electrice care


Au contracte de furnizarea a funcţionează la tensiunea
energiei electrice încheiate cu nominală alternativă în gama 220
operatorul de distribuţie kV - 400 kV şi la frecvenţa din
SEN, de 50 Hz

Debranşarea consumatorilor Întreruperile programate, ca


rău-platnici de la relele urmare a lucrărilor planificate de
electrice de distribuţie exploatare şi mentenanţă
Asigurarea funcţionării Debranşarea consumatorilor rău-
corespunzătoare a platnici de la reţelele electrice de
iluminatului public distribuţie

Asigurarea continuităţii în
Debranşarea consumatorilor rău-
alimentarea cu energie
platnici de la reţelele electrice de
electrică şi a calităţii energiei
distribuţie
electrice distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-


Furnizarea energiei electrice platnici de la reţelele electrice de
distribuţie

Soluţionarea sesizărilor
Întreruperile în funcţionarea
utilizatorilor privind calitatea
iluminatului public
curbei de tensiune

Întreruperile programate, ca
Întreruperile în funcţionarea
urmare a lucrărilor planificate de
iluminatului public
exploatare şi mentenanţă

Soluţionarea sesizărilor
utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
curbei de tensiune

Debranşarea consumatorilor Evenimentele accidentale


rău-platnici de la relele produse de terţi asupra reţelelor
electrice de distribuţie electrice din patrimoniul public

racordarea utilizatorilor
racordaţi la medie tensiune
racordarea utilizatorilor reţeaua
care deţin în patrimoniu
de joasă tensiune
receptoare cu puteri totale de
30 kVA

racordarea utilizatorilor
racordarea utilizatorilor în staţii
racordaţi la medie tensiune
de transformare 400(220)/110 kV
care deţin în patrimoniu
prin linii electrice de distribuţie
receptoare cu puteri totale de
cu tensiunea de 110kV
30 kVA
cu obligaţia modificării
numelui titularului în termen fara nici o obligaţie
de 6 luni

toţi consumatorii de energie


toţi consumatorii de energie
electricã, cu excepţia
electrica
consumatorilor casnici

Da, doar sub aspectul stabilirii


Nu preţului de vânzare e energiei
electrice produse

Contravenţie sau infracţiune,


Infracţiune de furt
după caz

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

trei luni nouă luni

două luni o lună

24 ore 10 ore
20 zile calendaristice de la
30 zile calendaristice de la
înregistrarea cererii de
înregistrarea cererii de racordare
racordare la medie tensiune

30 zile calendaristice de la 10 zile calendaristice de la


înregistrarea cererii de înregistrarea cererii de racordare
racordare la joasă tensiune la joasă tensiune

15 zile lucrătoare de la
30 zile lucrătoare de la depunerea
depunerea completă a
completă a documentaţiei
documentaţiei

15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Sa stabilească un sistem de Sa solicite, pe parcursul


comunicare cu consumatorii executării lucrărilor, toate vizele,
de energie electrică ce vor fi acordurile si atestatele prevăzute
alimentaţi din instalaţiile de lege pentru realizarea
electrice aflate în construcţie obiectivului autorizat

Sa stabilească un sistem de
Sa obţină toate vizele, acordurile
comunicare cu consumatorii
si atestatele prevăzute de lege
de energie electrică ce vor fi
pentru realizarea obiectivului
alimentaţi din instalaţiile
autorizat
electrice aflate în construcţie

Susţinerea unui examen de


autorizare în condiţiile prevăzute
prin vizarea anuală a
în Regulament, indiferent dacă
legitimaţiei de către ANRE
vechea legitimaţie a expirat sau
nu
utilizează energie electrica în
utilizează energie electrica la mod repetat, pentru o anumită
un loc de consum închiriat perioadă de timp, la acelaşi loc de
consum.

utilizează energie electrica în


utilizează energie electrica
mod repetat, pentru o anumită
pentru o perioada de timp, în
perioadă de timp, la acelaşi loc de
anumite condiţii;
consum.

poate avea mai multe locuri


nu poate avea mai multe locuri de
de consum, dar numai în
consum.
aceeaşi incintă sau zonă
poate avea mai multe locuri
nu poate avea mai multe locuri de
de consum în aceeaşi incintă
consum.
sau zonă;

Are dreptul de a racorda la SEN


Nu este obligat să participe la noi puncte de consum, urmând a
recepţia finală a lucrărilor solicita acordul operatorului de
executate reţea după recepţie, la terminarea
lucrărilor

De a racorda la SEN noi puncte


La solicitarea beneficiarului,
de consum, urmând a solicita
să participe la punerea în
acordul operatorului de reţea
funcţiune şi recepţia finală a
după recepţia la terminarea
lucrărilor executate
lucrărilor

Să semneze documentaţii de
proiectare chiar dacă nu sunt Să execute sau să coordoneze
realizate de el, astfel încât execuţia instalaţiilor electrice de
proprietarul să poată demara orice putere sau tensiune tehnic
cât mai repede execuţia realizabilă
instalaţiilor

Să notifice ANRE data Să proiecteze instalaţii electrice


începerii execuţiei unei doar conform gradului si tipului
instalaţii electrice conform de autorizare, având în vedere că
gradului si tipului de experienţa practică îi permite
autorizare acest lucru
Să execute instalaţii electrice
Să proiecteze instalaţii electrice
doar conform gradului si
doar conform gradului si tipului
tipului de autorizare şi să
de autorizare, având în vedere că
respecte normele tehnice
experienţa practică îi permite
corespunzătoare tipurilor de
acest lucru
instalaţii electrice proiectate

Ministerului de resort
(Ministerul Economiei şi Cancelariei Primului-ministru
Mediului de Afaceri)

pe parcursul executării
la terminarea instalaţiei de
instalaţiei de utilizare care
utilizare, înainte de punerea ei
urmează să fie racordată la
sub tensiune.
reţeaua electrică;

două luni;
patru luni.

criteriul economic si criteriul


criteriul cheltuielilor de
stabilităţii termice în regim
exploatare minime
de durata

criteriul cheltuielilor de criteriul stabilităţii termice si


exploatare minime dinamice în regim de scurtcircuit
zona adiacentă capacităţilor
energetice, extinsă în spaţiu, zona adiacentă capacităţii
în care se instituie restricţii şi energetice, extinsă în spaţiu, în
interdicţii în scopul asigurării care se introduc interdicţii
funcţionării normale şi pentru privind regimul construcţiilor,
evitarea punerii în pericol a dar nu şi pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi terenurilor din această zonă
mediului

zona adiacentă capacităţilor


energetice, extinsă în spaţiu, zona adiacentă capacităţii
în care se instituie restricţii şi energetice, extinsă în spaţiu, în
interdicţii în scopul asigurării care se introduc interdicţii
funcţionării normale şi pentru privind regimul construcţiilor,
evitarea punerii în pericol a dar nu şi pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi terenurilor din această zonă
mediului
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a

Obligaţia unor persoane fizice sau


Accesul la reţeaua electrica de
juridice de a se racorda, in condiţiile
1 interes public este definit ca
legii, la reţelele electrice de transport
fiind:
sau de distribuţie

facturarea şi încasarea contravalorii


Activitatea de furnizare a
energiei electrice, intermedierea
2 energiei electrice implica şi
relaţiei consumatorului cu operatorul
următoarele servicii:
de reţea

Actualizarea avizului tehnic de


racordare atunci când se este obligatorie numai dacă se
3 produce schimbarea titularului modifică puterea aprobată anterior
locului de producere sau de prin avizul tehnic de racordare;
consum

ANRE - Autoritatea Naţională Stabileşte metodologia de urmărire şi


4 de Reglementare în domeniul control în vederea respectării de către
Energiei este abilitată prin lege operatorii economici a sistemului de
şi cu următoarele competenţe: preţuri şi tarife la energia electrică

ANRE - Autoritatea Naţională Aprobă reglementări tehnice şi


5 de Reglementare în domeniul comerciale obligatorii pentru
Energiei este abilitată prin lege operatorii economici din sectorul
şi cu următoarele competenţe: energiei electrice

numai licenţe pentru exploatarea


6 ANRE emite:
comercială a capacităţilor energetice

ANRE emite autorizaţii de capacităţilor de producere a energiei


7 înfiinţare pentru realizarea electrice şi termice în cogenerare cu
şi/sau retehnologizarea: puteri instalate mai mari de 1 MW

prestarea serviciului de distribuţie a


8 ANRE emite licenţe pentru
energiei electrice
exploatarea comercială a capacităţilor
9 ANRE emite licenţe pentru:
de producere a energiei electrice

activitatea de instruire profesională a


personalului care lucrează in
10 ANRE emite licenţe pentru:
instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic Naţional

retehnologizarea capacităţilor de
11 ANRE emite licenţe pentru producere, transport şi distribuţie a
energiei electrice

activitatea de instruire profesională a


personalului care lucrează in
12 ANRE emite licenţe pentru:
instalaţiile electrice din cadrul
Sistemului Electroenergetic Naţional

exploatarea comercială a capacităţilor


13 ANRE emite licenţe pentru: de producere a energiei termice în
cogenerare

activitatea de administrare a pieţelor


14 ANRE emite licenţe pentru:
centralizate de combustibil

Agenţie naţională de reglementare în


15 ANRE este:
domeniul energiei termice

ANRE exercita controlul


16 asupra operatorilor economici Respectarea legislaţiei privind
din sectorul energiei electrice securitatea şi sănătatea în muncă
cu privire la:
ANRE poate aplica sancţiuni
contravenţionale în cazul în Comiterea unei fapte prevăzute în
17 care electricianul autorizat Regulamentul de autorizare ca fiind
comite una dintre următoarele permisă
abateri:

ANRE poate aplica sancţiuni Proiectarea instalaţiei electrice a unei


18 contravenţionale unui locuinţe în baza unei autorizaţii de
electrician autorizat pentru: tip II A

ANRE poate aplica sancţiuni Comiterea unei fapte prevăzute în


19 contravenţionale unui Regulamentul de autorizare ca fiind
electrician autorizat pentru: interzisă

ANRE poate aplica sancţiuni Operatorul economic săvârşeşte una


20 contravenţionale unui operator dintre contravenţiile stabilite în legea
economic atestat, dacă: energiei electrice

operatorul economic nu îndeplineşte


ANRE poate retrage Atestatul
21 criteriile de bonitate financiară
acordat dacă:
corespunzătoare procedurii aplicabile

Operatorul economic a executat lucrări


ANRE poate retrage Atestatul
fără personal calificat, autorizat şi în
22 deţinut de un operator
număr minim corespunzător pentru
economic dacă:
tipul de atestat deţinut

ANRE poate retrage Atestatul


Operatorul economic solicită acest
23 deţinut de un operator
lucru
economic dacă:
ANRE poate retrage Atestatul
Operatorul economic a respectat
24 deţinut de un operator
prevederile regulamentului de atestare
economic dacă:

Asupra terenurilor aflate in


proprietatea terţilor, cuprinse
in zonele de protecţie si de
25 siguranţa ale capacităţilor drept de utilizare gratuită
energetice, se stabileşte pentru
deţinătorul capacităţilor
energetice:

Atestatele emise de ANRE


pentru desfăşurarea La proiectarea şi executarea de lucrări
26 activităţilor operatorilor pe niveluri de joasă, medie şi înaltă
economici în instalaţii tensiune
electrice instituie competenţe:

Operatorii de distribuţie prestează


Atribuţii principale ale
serviciul de distribuţie doar pentru
operatorilor de distribuţie,
utilizatorii reţelelor electrice de
27 conform prevederilor Codului
distribuţie cu care au încheiat un
tehnic al reţelelor electrice de
contract de furnizare a energiei
distribuţie (Codul RED), sunt:
electrice

Operatorii de distribuţie prestează


Atribuţiile principale ale serviciul public pentru toţi utilizatorii
operatorilor de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie,
28 conform prevederilor Codului permiţând accesul nediscriminatoriu la
tehnic al reţelelor electrice de reţelele electrice de distribuţie oricărui
distribuţie (Codul RED), sunt: solicitant care îndeplineşte cerinţele
tehnice prevăzute în Cod

Autoritatea ce are ca atribuţii


elaborarea si aplicarea
regulamentului pentru
29 atestarea operatorilor Ministerul Economiei si Finanţelor
economici care proiectează si
executa instalaţii electrice,
este:
Autoritatea ce are ca atribuţii
elaborarea si aplicarea
regulamentului pentru
30 Ministerul Economiei si Finanţelor
autorizarea electricienilor care
proiectează si executa instalaţii
electrice, este:

Autorizarea persoanelor fizice


care desfăşoară activităţi de
proiectare, verificare şi
31 de către Ministerul învăţământului
execuţie a lucrărilor aferente
instalaţiilor electrice
aparţinând SEN se realizează:

Autorizarea unui electrician se


32 promovării unui examen de autorizare
realizează în urma:

Autorizaţiile de înfiinţare se
realizarea de noi capacităţii energetice
33 acorda in condiţiile Legii nr.
de producere a energiei electrice
123/2012 pentru:
Autorizaţiile de înfiinţare se retehnologizarea capacităţilor
34 acorda in condiţiile legii energetice de producere a energiei
nr.213/2012 pentru: electrice

Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul
Energiei analizează şi
35 avizele tehnice de racordare
soluţionează prin procedură
necontencioasă eventualele
contestaţii cu privire la:

Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul
Energiei analizează şi
36 derularea contractelor de racordare
soluţionează prin procedură
necontencioasă eventualele
contestaţii cu privire la:

angajamentul operatorului de reţea de


Avizul tehnic de racordare
37 a realiza instalaţia de racordare a
constituie:
utilizatorului;

angajamentul operatorului de reţea de


Avizul tehnic de racordare
38 a realiza instalaţia de racordare a
constituie:
utilizatorului;
39 Avizul tehnic de racordare este numai pentru un anumit amplasament
un aviz scris valabil: al locului de producere/consum

40 Avizul tehnic de racordare este pentru ori ce titular al locului de


un aviz scris valabil: producere/consum respectiv

Avizul tehnic de racordare


41 pentru orice loc nou de consum
trebuie obţinut:

Calitatea de autoritate
contractantă pentru
concesionarea bunurilor
ministerul de resort - Ministerul
proprietate publică sau privată
42 Economiei, Comerţului şi Mediului de
a statului ori pentru activităţile
Afaceri;
sau serviciile publice de
interes naţional din domeniul
energiei electrice o are:

După caz, proiectare (A)/ executare


Calitatea de electrician
(B) de instalaţii electrice cu putere
autorizat gradul III (A sau B)
43 instalată oricât de mare este tehnic
acordă titularilor de legitimaţie
realizabilă şi la o tensiune nominală de
următoarele competenţe:
cel mult 20 kV

Calitatea energiei electrice se


44 refera la totalitatea frecventa, amplitudinea si variaţia
caracteristicilor energiei tensiunii
electrice referitoare la:

Calitatea energiei electrice se


refera la totalitatea
45 accesul la reţelele de interes public
caracteristicilor energiei
electrice referitoare la:

instalaţiile si echipamentele prin care


46 Capacitatea de interconexiune se realizează racordarea mai multor
este definită ca fiind: consumatori la reţelele electrice de
interes public
Câte grade de competenţă sunt
prevăzute în regulamentul de
autorizare a electricienilor
47 4 grade de competenţă (I, II, III şi IV)
elaborat şi aprobat de ANRE,
indiferent de tipul de
autorizare?

Centrala electrica de
cogenerare (termoficare) este
48 ansamblul de instalaţii, doar a energiei electrice
construcţii si echipamente
necesare pentru producerea:

Cererea de racordare va fi în
49 mod obligatoriu semnată şi de un proiectant de specialitate;
utilizator, dacă aceasta a fost
întocmită de către:

Cererea de racordare va fi în
un producător oarecare de energie
mod obligatoriu semnată şi de
50 electrică
utilizator, dacă aceasta a fost
întocmită de către:

Cererea pentru racordare la se pot depune direct la centrele


51 reţea şi documentaţia anexată teritoriale de relaţii cu clienţii
acesteia: organizate de operatorul de reţea;

Cererea pentru racordare la se depun obligatoriu la centrele


52 reţea şi documentaţia anexată teritoriale de relaţii cu clienţii
acesteia: organizate de operatorul de reţea

Cine analizează si avizează


îndeplinirea condiţiilor tehnice
53 ANRE
de racordare la reţelelor
electrice de distribuţie?

Cine analizează si avizează


îndeplinirea condiţiilor tehnice
54 Operatorul de Transport si de Sistem
de racordare la reţelelor
electrice de transport?

orice client ce cumpără energie


55 Client final este:
electrică de la un producător

orice client ce cumpără energie


56 Client final este:
electrică de la un producător
Utilizează energie electrică în
exclusivitate pentru iluminatul
Clientul casnic este clientul
57 artificial din propria locuinţă şi din
care:
afara acesteia, fiind racordat la o reţea
electrică monofazată de joasă tensiune

este liber să îşi aleagă furnizorul de


Client eligibil este clientul
58 energie electrică de la care cumpără
care:
energie electrică

59 Client eligibil este clientul cumpăra energie electrica la tarife


care: reglementate

Codul tehnic al reţelelor


SC ELECTRICA SA, în calitate de
60 electrice de distribuţie (Codul
elaborator
RED) este administrat de:

Codul tehnic al reţelelor


electrice de distribuţie (Codul
RED), reglementare ce este
61 Guvernul României
parte constitutivă a legislaţiei
secundare, este aprobat de
către:

Codul tehnic al reţelelor


62 electrice de distribuţie la care acţionar principal este statul
reglementează activitatea român
operatorilor de distribuţie:

Contractul dintre furnizorul de


energie electrică şi un client
Ministerul Economiei si Mediului de
63 final trebuie elaborat în
Afaceri
conformitate cu reglementările
emise de:

după caz, operatorul de transport şi de


Conform HG nr.90/2008,
64 sistem, sau un operator de distribuţie;
operatorul de reţea poate fi:

65 Conform HG nr.90/2008, orice furnizor de energie electrică


operatorul de reţea este:
desemnează furnizorul de ultimă
66 Conform prevederilor Legii nr. instanţă pentru a presta serviciul
123/2012, ANRE: universal de furnizare în condiţii
specifice reglementate

67 Conform prevederilor Legii nr. aprobă regulamentul privind realizarea


123/2012, ANRE: reţelei de iluminat public

Conform prevederilor
referitoare la energia electrică
68 din Legea nr. 123/2012 , diferite
noţiunile de "client final" şi
"consumator" sunt:

Conform principalelor
activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează şi
69 Operatorul de transport şi de dezvoltă în condiţii economice reţeaua
sistem prevăzute în Legea de transport
nr.123/2012, acesta:

Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor în sectorul
reprezentanţii împuterniciţi ai
70 energiei electrice, conform
consiliilor locale
Legii nr. 123/2012 se fac, după
caz, de:

Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor în sectorul
71 energiei electrice, conform reprezentanţii operatorilor de reţea
Legii nr. 123/2012 se fac, după
caz, de:

refuzul clienţilor finali de a permite


72 Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de instalaţii


73 Constituie contravenţie: clandestine în scopul racordării directe
la reţea

Executarea de săpături sau lucrări de


orice fel in zonele de protecţie a
74 Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul
prealabil al proprietarului acestora
Consumatorii casnici nu
daca au o putere maxima contractata
75 plătesc energia electricã
mai mica de 30 kW
reactivã:
Consumatorii pot conveni cu
furnizorul sistarea temporara a
76 minimum o luna si maximum 12 luni
energiei electrice, pentru o
perioada de:

Contractarea energiei electrice


cu consumatorii casnici si
77 tipul receptoarelor din dotare
asimilaţi acestora se face
ţinându-se seama de:

Convenţia de exploatare este manevrele ce se executa si eventualele


78 un act juridic prin care sunt despăgubiri ce se pot acorda in cazul
precizate aspecte legate de: unui incident

Convenţia de exploatare este manevrele ce se executa si eventualele


79 un act juridic prin care sunt despăgubiri ce se pot acorda in cazul
precizate aspecte legate de: unui incident

Convenţia de exploatare, anexă


la contractul de furnizare a
80 consumator si producător
energiei electrice, este un act
juridic încheiat intre:

Criteriile de promovare a
energiei electrice produse in
Promovarea utilizării eficiente a
81 centrale electrice de
combustibililor
cogenerare de înalta eficienta
au in vedere:

Criteriile de promovare a
energiei electrice produse in
82 centrale electrice de Promovarea utilizării energiei vântului
cogenerare de înalta eficienta
au in vedere:

83 Culoarul de trecere a liniei Zona adiacenta liniei electrice aeriene


electrice aeriene include: având 100 m lăţime în plan orizontal
Dacă se solicită avizul tehnic
de racordare pentru o
organizare de de şantier, certificatul de urbanism a obiectivului
84 documentaţia anexată cererii pentru care se organizează şantierul, în
va cuprinde în mod obligatoriu termen de valabilitate, in copie;
şi:

Dacă se solicită avizul tehnic


de racordare pentru o
organizare de de şantier, certificatul de urbanism a obiectivului
85 documentaţia anexată cererii pentru care se organizează şantierul, în
va cuprinde în mod obligatoriu termen de valabilitate, in copie;
şi:

Dacă un client final de energie


este obligat să prezinte prognoze
electrică are o putere aprobată
86 orare de consum furnizorului cu care
prin avizul tehnic de racordare,
are relaţii contractuale
de exemplu, de 4.000 kVA:

Durata de valabilitate a
87 Atestatelor emise de ANRE De la 1 la 5 ani
este:
Documentaţia anexata cererii
88 de emitere a avizului tehnic de de valoarea capitalului social, in cazul
racordare are o structura ce persoanelor juridice
depinde de:

Elaborarea de programe de
eficienta energetica si de
89 promovare a resurselor Guvernului României
regenerabile de energie este o
atribuţie a:

Elaborarea planului de
dezvoltare a RED are la bază
ca date de intrare prognozele
90 minim 5 ani
de producţie şi de consum de
energie electrică pe o perioadă
de:
Elaborarea planului de
dezvoltare a RED are la bază
ca date de intrare prognozele
91 minim 2 ani
de producţie şi de consum de
energie electrică pe o perioadă
de:

Elaborarea planului de
dezvoltare a reţelelor electrice
de distribuţie, conform
tipurile de consumatori racordaţi la
92 prevederilor Codului tehnic al
reţelele elcetrice de distribuţie
reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), are la bază ca
date de intrare:

Elaborarea planului de
dezvoltare a reţelelor electrice
de distribuţie, conform Prognoza de consum pe o perspectivă
93 prevederilor Codului tehnic al de 5 ani, pusă la dispoziţie de furnizori
reţelelor electrice de distribuţie şi consumatori
(Codul RED), are la bază ca
date de intrare:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru
electrice cu putere instalată de cel
94 gradul II, tip A+B are
mult 10 kW şi la o tensiune nominală
următoarele competenţe:
mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru
electrice cu orice putere instalată
95 gradul IV, tip A+B are
tehnic realizabilă şi la orice tensiune
următoarele competenţe:
nominală standardizată

Electricienii autorizaţi de
96 ANRE pentru proiectare au A
autorizaţii de tip:

Electricienii care doresc să


solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o cerere şi
97 acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să
îndeplinească următoarele reiasă doar calificarea profesională
condiţii:
Energia electrica
tranzactionata pe piata de
energie electrica se masoara de
MECMA - Ministerul Economiei si
98 catre operatorii de masurare,
Mediului de Afaceri
prin grupuri de masurare,
conform reglementărilor
elaborate de:

Să semneze documentaţii de orice fel


Este interzis electricianului
99 pentru proiecte sau lucrări pe care
autorizat:
le-a realizat sau supravegheat

Să proiecteze instalaţii electrice în


Este interzis electricianului
100 cazul în care deţine doar autorizaţie de
autorizat:
tip A

Să semneze documentaţii de orice fel


Este interzis electricianului
101 pentru proiecte sau lucrări pe care nu
autorizat:
le-a realizat sau supravegheat

Eventualele contestaţii ale


102 avizelor tehnice de racordare organele ierarhice ale emitentului
se rezolvă de către:

în susţinerea unei probe scrise,


103 Examenul de autorizare pentru constând în 2 subiecte: un chestionar
gradele II, III şi IV constă: cu 30 de întrebări şi o aplicaţie
numerică

Executarea sau folosirea de


104 instalaţii clandestine în scopul contravenţie
racordării directe la reţea

Executarea de lucrări de
105 proiectare sau de executare a Constituie contravenţie şi se
instalaţiilor electrice fără sancţionează
Atestat valabil emis de ANRE:

Finanţarea lucrărilor de
106 electrificare a localităţilor este autorităţilor locale
obligaţia:
Fişa de soluţie este elaborată
107 utilizatori
de:

Furnizorul de energie electrică


este îndreptăţit sã rezilieze
108 neplata abonamentului radio-tv
contractul de furnizare a
energiei electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică


109 este îndreptăţit sã rezilieze consumarea unei cantităţi de energie
contractul de furnizare a mai mare decât cea contractată
energiei electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică


110 este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum fraudulos de
contractul de furnizare a energie
energiei electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică


este îndreptăţit sã rezilieze consum de energie mai mare decât cel
111 contractul de furnizare a aferent puterii aprobate prin avizul
energiei electrice numai în caz tehnic de racordare
de:

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică
constatată prin hotărâre judecătorească
este îndreptăţit sã rezilieze
112 definitivă, neplata facturilor sau alte
contractul de furnizare a
situaţii prevăzute de legislaţia în
energiei electrice în caz de:
vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE pentru


Furnizorul de ultima de ultimă
113 a presta serviciul public de distribuţie
instanţă este:-
a energiei electrice, în orice condiţii

Grupul de măsurare a energiei nu face parte din instalaţia de


114 electrice: racordare;
În cazul apariţiei unor
divergenţe cu privire la
racordarea la reţelele electrice
sau emiterea de avize de
115 amplasament, între un parcurgerea procedurii de mediere la
solicitant şi o subunitate sau nivelul operatorului de reţea
unitate a unui operator de
reţea, declanşarea procedurii
de soluţionare a neînţelegerii
se va face numai după:

În cazul constatării, conform


prevederilor legale în vigoare,
116 a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat
sustragă energia electrică prin contravenţional
ocolirea echipamentelor de
măsurare:

În cazul consumului fraudulos


un an pentru consumatorii casnici si 6
117 de energie electrica, perioada
luni pentru ceilalţi consumatori
de recalculare va fi de:

În cazul existenţei mai multor


instalaţiile din aval aferente fiecărui
puncte de delimitare, se
punct de delimitare sunt legate electric
118 consideră un singur loc de
între ele prin reţele ale operatorului de
consum şi o singură instalaţie
distribuţie;
de utilizare dacă:

În cazul în care electricianul


Legitimaţia este declarată nulă, într-un
autorizat îşi pierde legitimaţia,
119 ziar local şi titularul achită tariful de
la solicitarea sa, ANRE poate
autorizare aprobat
emite un duplicat, dacă:

În conformitate cu prevederile
120 legii nr. 123/2012, sunt Energia electrică obţinută prin arderea
considerate surse regenerabile gazelor naturale
de energie:

În conformitate cu prevederile
legii nr. 123/2012, sunt
121 energia solară
considerate surse regenerabile
de energie:
În funcţie de puterea
contractatã, consumatorii, alţii
122 decât cei casnici, pot fi mari 50 kW
consumatori, când puterea
contractatã depăşeşte:

În punctele de delimitare
distribuitor/ consumator,
123 limitele în care trebuie să se +/- 5% din tensiunea contractată
încadreze tensiunea, în 95%
din săptămână, sunt:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de


În vederea autorizării pentru calificare şi experienţă profesionale,
124 ambele tipuri de autorizare (A cumulate, pentru fiecare tip de
şi B), electricienii: autorizare şi susţin examene separate
pentru fiecare dintre aceste tipuri

În vederea înscrierii la
examenul de autorizare,
electricianul trebuie să
Opţional (solicitantul decide dacă îl
125 transmită în documentaţia
transmite sau nu)
anexată cererii de autorizare o
lista de lucrări executate; acest
document este:

Încălcarea reglementarilor
126 tehnice si comerciale emise/ Infracţiune
aprobate de ANRE constituie:

La cererea scrisă a unui client


final, furnizorul este obligat să
comunice, în scris, o ofertă
127 5 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare
a energiei electrice, într-un
interval de cel mult:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru


La expirarea duratei de a viza legitimaţia pentru o nouă
128 valabilitate a legitimaţiei de perioadă de 5 ani, cu plata tarifului
electrician autorizat, titularul: corespunzător gradului si tipului de
autorizare
Legea nr. 123/2012 creează
cadrul de reglementare pentru
129 doar al energiei electrice
desfăşurarea activităţilor în
sectorul:

Legitimaţia de electrician
autorizat eliberată de ANRE
130 3 ani
este valabilă pentru o perioadă
de:

Legitimaţia de electrician De executare de instalaţii electrice cu


131 autorizat gradul IIIB conferă orice putere instalată tehnic
următoarele competenţe realizabilă, la o tensiune nominală
titularului: maximă de 20 kV

132 Legitimaţiile de electrician De tip G (general) pentru instalaţii


autorizat pot fi: electrice

linia electrică ce leagă o capacitate


133 Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de un
client izolat

linia electrică ce leagă un producător


şi un furnizor de energie electrică, în
134 Linia electrica directa este: scopul alimentării directe a sediilor
proprii, a filialelor ori a clienţilor
eligibili ai acestora

Lucrările pentru realizarea


instalaţiilor cuprinse între
135 punctul de racordare si punctul de către operatorul de reţea, cu forte
de delimitare la racordarea proprii
unui utilizator se execută
astfel:

Lucrările pentru realizarea


instalaţiilor cuprinse între
136 punctul de racordare si punctul de către un furnizor de energie
de delimitare la racordarea electrică
unui utilizator se execută
astfel:

Metodologiile de reglementare
a preţurilor şi tarifelor în
137 de autoritatea competentă
sectorul energiei electrice se
aprobă:
Neînţelegerile privind
racordarea utilizatorilor la
reţelele electrice de interes
138 întotdeauna pe cale amiabilă
public, dintre operatorii de
distribuţie şi solicitanţi, se
soluţionează:

Nerespectarea normelor
139 tehnice emise de către ANRE Infracţiune
constituie:

140 O reţea electrica de distribuţie Reţeaua electrica cu tensiunea de linie


este definită ca fiind: nominala strict mai mare de 220 kV

a fost confirmată printr-un aviz tehnic


O soluţie de racordare este
de racordare şi acesta este valabil la
141 valabilă numai dacă:
rândul său;

Obligaţiile aferente serviciului


public sunt impuse operatorilor Numai prin licenţă, act juridic acordat
142 economici reglementaţi de de ANRE pentru exploatarea
ANRE prin următoarele tipuri comercială a capacităţilor energetice
de acte:

Obligaţiile de serviciu public


în conformitate cu prevederile Legii
pentru operatorii economici
143 serviciilor publice de gospodărire
din sectorul energiei electrice
comunală
se pot stabili:

Obligaţiile de serviciu public


în conformitate cu prevederile Legii
pentru operatorii economici
144 serviciilor publice de gospodărire
din sectorul energiei electrice
comunală
se pot stabili:

Obţinerea avizului tehnic de


nu este obligatorie pentru o durata
145 racordare de către un
mai mică de 6 luni
utilizator:

146 Operator de distribuţie este o Care deţine si exploatează reţeaua


persoană fizică sau juridică: electrica de iluminat public
Operatorul de distribuţie
asigură sosirea echipei de
24 ore din momentul anunţării
intervenţie în mediul rural,
147 întreruperii alimentarii cu energie
astfel încât, restabilirea
electrică
tensiunii să se facă în
maximum:

Operatorul de distribuţie este


obligat să răspundă la
sesizările, altele decât cele
148 În termen de 10 zile lucrătoare
privind nivelul tensiunii,
efectuate de utilizatorii
reţelelor de distribuţie:

Operatorul de distribuţie este


obligat să răspundă la
sesizările, altele decât cele
149 La toate sesizările transmise în scris
privind nivelul tensiunii,
efectuate de utilizatorii
reţelelor de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta reţelele
150 Operatorul de distribuţie:
electrice de distribuţie, cu respectarea
reglementarilor tehnice in vigoare

Monitorizează siguranţa in funcţionare


a reţelelor electrice de distribuţie,
151 Operatorul de distribuţie:
precum si indicatorii de performanta ai
serviciului de distribuţie

Operatorul de reţea va
comunica în scris solicitantului
152 imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu
tehnic de racordare si motivele permite racordarea
justificate ale refuzului in
situaţia în care:
Operatorul de reţea va
comunica în scris solicitantului
153 imposibilitatea de a emite aviz capacitatea reţelei electrice nu
tehnic de racordare si motivele permite racordarea
justificate ale refuzului in
situaţia în care:

Operatorul economic aflat în


154 reorganizare judiciară, care nu Poate solicita Atestat provizoriu emis
deţine atestate emise de de ANRE
ANRE:

O persoană care deţine în


proprietate sau în folosinţă o
nu are obligaţii privind asigurarea
155 reţea electrică de distribuţie
accesului la reţea
proprie la data intrării în
vigoare a Legii nr,123/2012:

orice persoană juridică ce deţine, sub


orice titlu, o reţea electrică de
156 Operatorul de transport si de transport şi care răspunde de operarea,
sistem este: asigurarea întreţinerii şi, dacă este
necesar, de dezvoltarea reţelei de
transport într-o anumită zonă

ierarhizarea surselor de alimentare cu


Ordinea de prioritate
157 energie electrică după criterii
economică reprezintă
economice;

Parcurgerea unei etape


preliminare de documentare şi
informare a viitorului utilizator
158 este obligatorie pentru utilizator;
pentru racordarea acestuia la
reţeaua electrică:

Pe piaţa concurenţială cu
159 amănuntul, furnizorii vând Contracte bilaterale la preţuri
energie electrică clienţilor reglementate
finali prin:

Pentru ca un utilizator să
racordeze la reţeaua proprie, în
nu trebuie să îşi actualizeze avizul
160 condiţiile legii, un alt
tehnic de racordare în nici o situaţie;
utilizator:
Pentru ca un utilizator să
racordeze la reţeaua proprie, în
nu trebuie să îşi actualizeze avizul
161 condiţiile legii, un alt
tehnic de racordare în nici o situaţie;
utilizator:

Pentru depăşirea puterii


aplica un preaviz, apoi întrerupe
aprobate prin avizul tehnic de
162 furnizarea energiei electrice
racordare, operatorul de re
consumatorului
reţea:
Pentru furnizarea de energie
163 electrica contractul de este o condiţie obligatorie
furnizare:
Pentru furnizarea de energie
se încheie numai pentru consumatorii
164 electrica contractul de
permanenţi
furnizare:

să limiteze sau să îngrădească, prin


Pentru protecţia instalaţiilor de
execuţia de împrejmuire, prin
transport al energiei electrice
165 construcţii ori prin orice alt mod,
se interzice persoanelor fizice
accesul la instalaţii al operatorului de
sau juridice:
transport şi de sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de Să efectueze săpături de orice fel in


166 transport al energiei electrice zona de siguranţa a reţelelor electrice
se interzice persoanelor fizice de transport, chiar dacă are acordul
sau juridice: operatorului de transport si de sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de


Sa consume energie electrica prin
transport al energiei electrice
167 instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice
reţelei electrice de transport
sau juridice:

li se interzice să efectueze construcţii


Pentru protejarea reţelelor de orice fel în zona de siguranţă a
168 electrice de distribuţie, reţelelor electrice de distribuţie, fără
persoanelor fizice si juridice: avizul de amplasament al operatorului
de distribuţie
Pentru protejarea reţelelor Să cultive cereale pe terenul aflat în
169 electrice de distribuţie, zona de siguranţă a reţelei electrice de
persoanelor fizice si juridice: distribuţie

Pentru accesul la reţea a


energiei electrice produsă din
170 surse regenerabile şi în doar de natură tehnică
cogenerare de înaltă eficienţă,
ANRE stabileşte reguli:

Pentru un loc de producere sau


171 de consum nou, documentaţia certificatul de urbanism în termen de
anexată cererii de racordare va valabilitate, în copie;
cuprinde obligatoriu:

Pentru un loc de producere sau


172 de consum nou, documentaţia contractul încheiet cu un furnizor de
anexată cererii de racordare va energie electrică
cuprinde obligatoriu:

Pentru utilizatorii permanenţi


173 perioada de valabilitate a maximum 20 de ani de la data
avizului tehnic de racordare emiterii
este de:

Persoana juridică ce are


calitatea de administrator al
CN de Transport al Energiei Electrice
174 Codului tehnic al reţelelor
Transelectrica SA
electrice de distribuţie (Codul
RED), este:

Planificarea dezvoltării şi
Ministerul de resort, cu consultarea
175 modernizării reţelelor electrice
ANRE şi a operatorilor de distribuţie
de distribuţie se face de către:

Planul de perspectivă pe
termen mediu pentru
176 dezvoltarea şi modernizarea 3 ani
RED se elaborează pentru o
perioadă de:
Planul de situaţie cu
amplasarea in zona a locului
177 de consum, care face parte din Avizat de către organismele
documentele necesare competente, potrivit legii
solicitării unui aviz tehnic de
racordare, trebuie sa fie:

Planurile de investiţii şi de
dezvoltare a reţelei de
Ministerul Economiei si Mediului de
178 transport elaborate de
Afaceri
operatorul de transport şi de
sistem se aprobă de către:

179 Pot face obiectul unei bunurile proprietate publică sau


concesiuni energetice: privată a statului

180 Pot face obiectul unei bunurile utilizate în activitatea de


concesiuni energetice: iluminat public

181 Prin consumatori industriali se societăţile comerciale si regiile


înţeleg: autonome din domeniul industrial

Prin grup de măsurare a ansamblul format din contorul de


182 energiei electrice în sistem energie electrica si elementele de
indirect se înţelege: securizare

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa,


modernizarea şi dezvoltarea
Printre activităţile desfăşurate
instalaţiilor electrice aflate în
de operatorul de distribuţie se
183 patrimoniu (linii electrice, staţii de
numără şi următoarele
transformare, puncte de alimentare,
activităţi:
posturi de transformare, instalaţii de
protecţie şi automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate


de operatorul de distribuţie, Gestionarea, exploatarea, mentenanţa,
184 precizate în Codul reţelelor modernizarea şi dezvoltarea
electrice de distribuţie (Codul instalaţiilor proprii din reţelele
RED), se numără şi electrice de distribuţie
următoarele activităţi:
Printre activităţile desfăşurate
de operatorul de distribuţie,
185 precizate în Codul reţelelor Furnizarea energiei electrice
electrice de distribuţie (Codul consumatorilor, pe bază de contracte
RED), se numără şi
următoarele activităţi:

Printre competenţele
186 Autorităţii Naţionale de elaborarea si aprobarea regulamentului
Reglementare în domeniul de organizare a iluminatului public
Energiei se regăsesc:

Printre obiectivele Codului Stabilirea unui set de reguli şi norme


187 tehnic al reţelelor electrice de în vederea asigurării accesului
distribuţie (Codul RED) se utilizatorilor la reţelele electrice de
regăsesc: distribuţie

Printre obiectivele Codului


Stabilirea unui set de reguli şi norme
tehnic al reţelelor electrice de
188 în vederea asigurării iluminatului
distribuţie (Codul RED) se
public
regăsesc:

Printre obiectivele Codului Stabilirea unui set de reguli şi norme


189 tehnic al reţelelor electrice de în vederea asigurării accesului
distribuţie (Codul RED) se utilizatorilor la reţelele electrice de
regăsesc: transport

Printre obiectivele Codului


190 tehnic al reţelelor electrice de Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea
distribuţie (Codul RED) se reţelelor electrice de distribuţie
regăsesc:

Printre obiectivele Codului


Stabilirea unui set de reguli şi norme
tehnic al reţelelor electrice de
191 în vederea asigurării iluminatului
distribuţie (Codul RED) se
public
regăsesc:

asigurarea accesului nediscriminatoriu


192 Printre obiectivele de baza ale şi reglementat al tuturor participanţilor
Legii nr. 123/2012 se regăsesc: la piaţa de energie electrică şi la
reţelele electrice de interes public
193 Printre obiectivele de baza ale promovarea utilizării surselor noi şi
Legii nr. 123/2012 se regăsesc: regenerabile de energie

Obligaţia ca în termen de maximum


15 zile calendaristice de la primirea
Printre obligaţiile operatorului
unei solicitări de contractare a
de distribuţie precizate în
serviciului de distribuţie din partea
194 Standardul de performanţă
unui titular de licenţă sau consumator
pentru serviciul de distribuţie
eligibil racordat la RED, să facă o
figurează:
ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să
încheie contractul

Printre responsabilităţile şi Administrarea documentaţiei tehnice


obligaţiile operatorului de şi a normelor care reglementează
195 distribuţie precizate în Codul proiectarea, funcţionarea, întreţinerea
reţelelor electrice de distribuţie şi dezvoltarea instalaţiilor componente
(Codul RED) sunt incluse: ale reţelelor electrice de distribuţie

Minim 20 de puncte la chestionar si 3


puncte la aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de
196 gradele I si II, respectiv 25 de puncte
autorizare se face obţinând:
la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia
numerică pentru gradele III şi IV

Punctele de delimitare pentru


bornele de ieşire din contoare, montate
197 blocurile de locuinţe nou-
in apartamentele blocului
construite vor fi la:

întotdeauna ca punctul unei reţele


Punctul de delimitare între electrice în care se delimitează
198 instalaţiile electrice este patrimonial instalaţiile electrice ale
definit: utilizatorului de cele ale operatorului
de reţea
punct al unei reţele electrice care
199 Punctul de măsurare a energiei delimitează patrimonial instalaţiile
electrice este definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele ele
operatorilor de reţea

Refuzul clienţilor finali de a


200 permite accesul la grupurile de Contravenţie
măsurare constituie:
Regulamentul de autorizare a
electricienilor defineşte
201 De tip E pentru execuţie
următoarele tipuri de
autorizaţii:
Regulamentul de furnizare a
furnizorilor si consumatorilor de
202 energiei electrice la
energie electrica
consumatori se aplicã:

Regulamentul pentru atestarea


operatorilor economici care
proiectează şi execută instalaţii
203 Guvernul României
electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat
prin:

Regulamentul pentru
autorizarea electricienilor care
proiectează şi execută instalaţii
204 Hotărâre de Guvern
electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat
prin:

Regulamentul privind
205 racordarea utilizatorilor la elaborat de ANRE si aprobat prin
reţelele electrice de interes hotărâre a Guvernului României
public este:

Responsabilităţile operatorului
de distribuţie precizate în Administrarea informaţiilor necesare
206 Codul reţelelor electrice de pentru funcţionarea şi dezvoltarea
distribuţie (Codul RED) reţelei de iliminat public
includ:

Reţea electrică de interes


207 public este o reţea electrică la 3 utilizatori
care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport


208 al energiei electrice şi Proprietate privata a unei persoane
terenurile pe care este juridice
amplasata, sunt:
209 Reţeaua electrica de transport reţeaua electrica cu tensiunea de linie
este: nominala mai mică decât 110 kV

ansamblul de linii, inclusiv elementele


de susţinere şi de protecţie a acestora,
staţiile electrice şi alte echipamente
210 Reţeaua electrica este definita electroenergetice conectate între ele
ca fiind: prin care se transmite energie electrică
de la o capacitate energetică de
producere a energiei electrice la un
utilizator

Sancţiunile contravenţionale
aplicate de ANRE
Retragerea autorizării cu drept de
211 electricienilor autorizaţi pot fi
prezentare la o nouă examinare
asociate cu una dintre
următoarele măsuri:

Sancţiunile contravenţionale
aplicate de ANRE
Sesizarea autorităţilor competente
212 electricienilor autorizaţi pot fi
pentru deschiderea unui dosar penal
asociate cu una dintre
următoarele măsuri:

De a promova si impune regulile şi


Scopul "Codului tehnic al
cerinţele de ordin comercial în vederea
213 reţelelor electrice de
bunei funcţionări a pieţei de energie
distribuţie" este:
electrică

situaţia in care tensiunea efectiva in


Se considera o întrerupere in
punctul de delimitare devine mai mica
214 alimentarea cu energie
decât 5% din tensiunea nominala a
electrica:
reţelei in punctul respectiv
Sistarea furnizării energiei
electrice la un consumator
pentru întârzieri la plata
215 facturii aferente consumului de cel puţin 3 zile înainte
energie, care depăşesc limitele
legale, va fi obligatoriu
preavizata cu:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice


Sistemul electroenergetic este
216 interconectate, indiferent de nivelul de
definit ca fiind:
tensiune

Sistemul Electroenergetic Totalitatea instalaţiilor de producere a


217 Naţional (SEN) este definit ca energiei electrice de pe teritoriul
fiind: naţional

Solicitanţii se pot adresa


operatorului la reţeaua căruia
prin intermediul operatorului pieţei de
218 doresc să se racordeze, în
energie electrica
vederea obţinerii avizului
tehnic de racordare:

Solicitanţii se pot adresa


operatorului la reţeaua căruia
prin intermediul operatorului pieţei de
219 doresc să se racordeze, în
energie electrica
vederea obţinerii avizului
tehnic de racordare:

Soluţia de racordare se
220 stabileşte printr-o fişă de utilizatorii perturbatori
soluţie pentru:

Soluţia de racordare se utilizatorii noi de tip "consumator


221 stabileşte printr-o fişă de casnic" individuali, indiferent de
soluţie pentru: puterea solicitată
utilizatorii noi care sunt distribuitori
Soluţia de racordare se
sau au grupuri generatoare indiferent
222 stabileşte printr-o fişă de
de tensiunea reţelei la care se
soluţie pentru:
racordează

utilizatorii noi care sunt distribuitori


Soluţia de racordare se
sau au grupuri generatoare indiferent
223 stabileşte printr-o fişă de
de tensiunea reţelei la care se
soluţie pentru:
racordează

utilizatori existenţi care solicită un


Soluţia de racordare se spor de putere ce poate fi acordat prin
224 stabileşte printr-o fişă de instalaţiile de racordare existente,
soluţie pentru: indiferent de tensiunea reţelei la care
sunt racordaţi

utilizatorii de tip consumatori care


Soluţia de racordare se solicită o putere mai mică de 30 kVA,
225 stabileşte printr-un studiu de indiferent de categoria din care fac
soluţie pentru: parte din punct de vedere al activităţii
lor

utilizatori existenţi care solicită un


Soluţia de racordare se spor de putere ce poate fi acordat prin
226 stabileşte printr-un studiu de instalaţiile de racordare existente,
soluţie pentru: indiferent de tensiunea reţelei la care
sunt racordaţi

Soluţia de racordare se utilizatorii noi care se racordează la


227 stabileşte printr-un studiu de reţelele electrice având tensiune
soluţie pentru: nominală de 110 kV sau mai mare
utilizatori existenţi care solicită un
Soluţia de racordare se spor de putere ce poate fi acordat prin
228 stabileşte printr-un studiu de instalaţiile de racordare existente,
soluţie pentru: indiferent de tensiunea reţelei la care
sunt racordaţi

utilizatorii de tip consumatori care


Soluţia de racordare se solicită o putere mai mică de 30 kVA,
229 stabileşte printr-un studiu de indiferent de categoria din care fac
soluţie pentru: parte din punct de vedere al activităţii
lor

utilizatorii de tip consumatori care


Soluţia de racordare se solicită o putere mai mică de 30 kVA,
230 stabileşte printr-un studiu de indiferent de categoria din care fac
soluţie pentru: parte din punct de vedere al activităţii
lor

utilizatorii care solicită modificarea /


îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare
Soluţia de racordare se
existente sau creşterea gradului de
231 stabileşte printr-un studiu de
siguranţă în punctul de delimitare,
soluţie pentru:
dacă lucrările necesare nu pot fi
stabilite prin fişa de soluţie

Standardul de performanţă
Întrerupere accidentală a energiei
232 pentru serviciul de distribuţie
electrice
nu se aplică în condiţii de:
Standardul de performanţă întrerupere în alimentarea cu energie
233 pentru serviciul de distribuţie electrică pentru efectuarea de reparaţii
nu se aplică în condiţii de: în instalaţii

Standardul de performanţă în cazul întreruperilor în alimentarea


234 pentru serviciul de distribuţie cu energie electrică pentru racordarea
nu se aplică: noilor consumatori
Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Au instalaţii electrice care
235 se aplică în relaţiile dintre funcţionează la tensiunea nominală
operatorul de distribuţie şi alternativă în gama 0,4-110 kV şi la
utilizatorii reţelelor electrice frecvenţa din SEN, de 50 Hz
de distribuţie care:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie
Nu depăşesc puterea maximă
se aplică în relaţiile dintre
236 prevăzută în contract cu mai mult de
operatorul de distribuţie şi
10 %
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie care:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Se încadrează în puterea maximă
237 se aplică în relaţiile dintre prevăzută în avizul tehnic de racordare
operatorul de distribuţie şi (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute
utilizatorii reţelelor electrice în contract
de distribuţie care:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Evenimentele accidentale produse de
238 stabileşte indicatorii şi terţi asupra reţelelor electrice din
nivelurile de performanţă patrimoniul public
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie
Racordarea utilizatorilor la reţelele
239 stabileşte indicatorii şi
electrice de distribuţie
nivelurile de performanţă
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie
Asigurarea funcţionării
240 stabileşte indicatorii şi
corespunzătoare a iluminatului public
nivelurile de performanţă
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie
Racordarea utilizatorilor la reţelele
241 stabileşte indicatorii şi
electrice de distribuţie
nivelurile de performanţă
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-
242 stabileşte indicatorii şi platnici de la relele electrice de
nivelurile de performanţă distribuţie
privind:
Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-
243 stabileşte indicatorii şi platnici de la relele electrice de
nivelurile de performanţă distribuţie
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Debranşarea consumatorilor rău-
244 stabileşte indicatorii şi platnici de la relele electrice de
nivelurile de performanţă distribuţie
privind:

Standardul de performanţă
pentru serviciul de distribuţie Asigurarea continuităţii în alimentarea
245 stabileşte indicatorii şi cu energie electrică şi a calităţii
nivelurile de performanţă energiei electrice distribuite
privind:

Studiul de soluţie elaborat în


vederea racordării la reţelele
electrice se avizează atât de
racordarea grupurilor dispecerizabile
246 operatorul de distribuţie cât şi
la reţelele electrice de distribuţie
de operatorul de transport şi de
sistem în toate cazurile care
prevăd:

Studiul de soluţie elaborat în


vederea racordării la reţelele
electrice se avizează atât de
racordarea utilizatorilor reţeaua de
247 operatorul de distribuţie cât şi
joasă tensiune
de operatorul de transport şi de
sistem în toate cazurile care
prevăd:

Succesorii legali ai unor


248 contracte de furnizare pot cu obligaţia modificării numelui
continua derularea acestor titularului în termen de o luna
contracte:

Sunt obligaţi sã asigure


menţinerea factorului de putere
249 între limitele prevăzute în consumatorii casnici
reglementãrile emise de
ANRE:
Sursele staţionare de energie
electrică în curent continuu,
dacă nu sunt racordate prin
250 Da
invertoare la SEN, se supun
supun dispoziţiilor Legii nr.
123/2012?

Sustragerea de energie
251 Contravenţie
electrica constituie:
Tarifele de racordare la reţea
252 stabilite de operatorii de reţea
sunt:

Termenul de elaborare a unui


studiu de soluţie pentru
racordarea unui loc de
producere / consum la o reţea
253 şase luni
cu tensiunea de 110 kV sau
mai mare, de la data depunerii
datelor complete, este de
maximum:

Termenul de elaborare a unui


studiu de soluţie pentru
racordarea unui loc de
producere / consum la o reţea
de medie sau de joasă
254 trei luni
tensiune, de la data depunerii
datelor complete, este de
maximum:
.

Termenul minim de anunţare,


în situaţii deosebite, a
consumatorilor privind
255 48 ore
întreruperea necesară pentru
lucrări planificate de
exploatare şi mentenanţă este:

Termenul pentru emiterea 10 zile calendaristice de la


256 avizului tehnic de racordare înregistrarea cererii de racordare la
(ATR) este de: joasă tensiune
Termenul pentru emiterea 20 zile calendaristice de la
257 avizului tehnic de racordare înregistrarea cererii de racordare la
(ATR) este de: joasă tensiune
Termenul standard pentru
transmiterea de către
operatorul de distribuţie către
10 zile lucrătoare de la depunerea
258 un utilizator a proiectului de
completă a documentaţiei
contract pentru serviciul de
distribuţia energiei electrice
este de:

Termenul standard pentru


259 răspuns la reclamaţii privind 30 de zile calendaristice
nivelul tensiunii este de:
Timp de 100% din an
260 frecvenţa trebuie să se 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
încadreze în banda:

Titularul autorizaţiei de
Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga
înfiinţare a unei capacităţii
durata a executării lucrărilor, masurile
261 energetice, acordată în baza
de protecţie a persoanelor, bunurilor si
Legii energiei electrice, are
mediului
următoarele obligaţii:

Titularul autorizaţiei de
Sa solicite autorităţilor locale să
înfiinţare a unei capacităţii
asigure, pe întreaga durata a executării
262 energetice, acordată în baza
lucrărilor, masurile de protecţie a
Legii energiei electrice, are
persoanelor, bunurilor si mediului
următoarele obligaţii:

Trecerea la un grad de
după 5 ani de experienţă în baza
263 autorizare superior se poate
gradului de autorizare deţinut
face:

utilizează energie electrica pentru


organizarea sau desfăşurarea unor
264 Un consumator temporar este activitati ocazionale în locuri de
consumatorul care consum diferite;

utilizează energie electrica la un loc de


Un consumator temporar este
265 consum închiriat
consumatorul care

poate avea mai multe locuri de


266 Un consumator:
consum, în incinte sau zone diferite;
poate avea mai multe locuri de
267 Un consumator: consum, dar numai în incinte sau zone
diferite;

Una dintre obligaţiile


De a respecta proiectele lucrărilor de
electricianului autorizat care
268 instalaţii electrice şi normele tehnice
execută lucrări de instalaţii
aplicabile
electrice este:

Una dintre obligaţiile


Să respecte proiectele de execuţie a
electricianului autorizat care
269 lucrărilor de instalaţii electrice doar
execută lucrări de instalaţii
dacă sunt întocmite de el
electrice este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar


Una dintre obligaţiile conform gradului si tipului de
270 electricianului care deţine autorizare şi să respecte normele
autorizaţie de tip A este: tehnice corespunzătoare tipurilor de
instalaţii electrice proiectate

Să execute instalaţii electrice doar


conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile
autorizare, numai în contractare legală
electricianului care deţine
271 a acestora (prin contract individual de
autorizaţie de tip B şi execută
muncă sau de prestări servicii, în cazul
instalaţii electrice este:
în care este autorizat de administraţia
publică locală)

Una dintre obligaţiile Să notifice ANRE data începerii


272 electricianului care deţine execuţiei unei instalaţii electrice
autorizaţie de tip B şi execută conform gradului si tipului de
instalaţii electrice este: autorizare

Urmărirea respectării de către


operatorii economici a
Autorităţii Naţionale de Reglementare
273 sistemului de preţuri si tarife
în domeniul Energiei
în domeniul energiei electrice
este de competenţa:
Utilizatorii reţelelor electrice înainte de a începe executarea
274 au obligaţia solicitării avizului instalaţiei de utilizare care urmează să
tehnic de racordare: fie racordată la reţeaua electrică;

Utilizatorul trebuie să opteze


pentru una dintre variantele de
275 soluţie stabilite în studiu şi să trei luni;
îşi exprime opţiunea în scris
într-un interval de maximum:

Verificarea dimensionării, în
proiectare, a reţelelor electrice
de distribuţie, conform
276 prevederilor Codului tehnic al criteriul pierderilor minime de energie
reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), se face ţinând
seama de:

Verificarea dimensionării, în
proiectare, a reţelelor electrice
de distribuţie, conform
277 prevederilor Codului tehnic al criteriul pierderilor minime de energie
reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), se face ţinând
seama de:

zona adiacentă capacităţii energetice,


278 Zona de protecţie a unei extinsă în spaţiu, în care se introduc
capacităţi energetice este: interdicţii privind accesul persoanelor
şi regimul construcţiilor
zona adiacenta capacităţilor
279 Zona de siguranţa a unei energetice, extinsa in spaţiu, in care se
capacităţii energetice este: introduc interdicţii privind accesul
persoanelor si regimul construcţiilor
Varianta b Varianta c

Obligaţia unor persoane fizice Ansamblul de reguli prin care un


sau juridice de a consuma terţ îşi exercită dreptul de a se
energie electrica achiziţionata racorda şi de a folosi, în condiţiile
de pe piaţa de energie electrica legii, reţelele electrice de transport
in regim concurenţial şi distribuţie;

aprobarea metodologiilor de
stabilire a tarifelor reglementate aprobarea contractelor-cadru de
aplicabile consumatorilor furnizare a energiei electrice
captivi

nu este obligatorie este obligatorie

Aprobă reglementări tehnice şi


Concesionează bunurile aparţinând
comerciale obligatorii pentru
patrimoniului public aferente
operatorii economici de
sectorului energiei electrice
iluminat public

Aprobă reglementări tehnice şi


Concesionează bunurile aparţinând
comerciale obligatorii pentru
patrimoniului public aferente
operatorii economici de
sectorului energiei electrice
iluminat public

atât autorizaţii de înfiinţare pentru


numai autorizaţii de înfiinţare realizarea de noi capacităţi
pentru realizarea de noi energetice de producere a energiei
capacităţi energetice de electrice, cât şi licenţe pentru
producere a energiei electrice exploatarea comercială a
capacităţilor energetice

liniilor electrice de distribuţie a liniilor electrice de distribuţie a


energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

realizarea de noi capacităţii


retehnologizarea capacităţilor
energetice de producere a energiei
de producere, transport şi
electrice si energiei termice in
distribuţie a energiei electrice
cogenerare
reabilitarea capacităţilor de retehnologizarea capacităţilor de
producere, transport şi producere, transport şi distribuţie a
distribuţie a energiei electrice energiei electrice

realizarea de noi capacităţii


prestarea serviciului de energetice de producere a energiei
transport al energiei electrice electrice si energiei termice in
cogenerare

realizarea de noi capacităţii


administrarea pieţelor energetice de producere a energiei
centralizate electrice si energiei termice in
cogenerare

realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a
prestarea serviciului de sistem
energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de administrare a
lucrează in instalaţiile electrice
pieţelor centralizate de combustibil
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de furnizare a energiei
lucrează in instalaţiile electrice
electrice
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

Autoritatea Naţionala de
Autoritatea Naţionala de
Reglementare pentru Serviciile
Reglementare in domeniul
Publice de Gospodărie
Energiei
Comunala

Respectarea reglementarilor emise


si a sistemului de preturi si tarife
Gestiunea patrimoniului public
in vigoare in sectorul energiei
electrice
Desfăşurarea de activităţi fără
contracte legale în vigoare
(contract individual de muncă
Executarea de instalaţii
semnat cu un angajator sau
electrice dacă deţine autorizaţie
contract de prestări servicii, în
de tip B
cazul în care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale, în vigoare
(contract individual de muncă
Desfăşurarea activităţii în baza
semnat cu un angajator sau
unui carnet de electrician
contract de prestări servicii, în
autorizat emis în anul 2009
cazul în care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea activităţii în baza Executarea instalaţiei electrice a


unui carnet de electrician unei locuinţe în baza unei
autorizat emis în anul 2009 autorizaţii de tip II B

Operatorul economic săvârşeşte


Operatorul economic nu transmite
una dintre infracţiunile stabilite
lunar sinteza activităţii desfăşurate
în legea energiei electrice

operatorul economic nu
îndeplineşte una din obligaţiile
definite ca "esenţiale" de către ANRE nu are competenţa de a
ANRE, conform prevederilor retrage Atestatele emise
Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici

Operatorul economic a respectat


ANRE nu poate dispune
prevederile regulamentului de
retragerea atestatelor emise
atestare

Operatorul economic a respectat


ANRE nu poate dispune retragerea
prevederile regulamentului de
Atestatelor emise
atestare
Operatorul economic a
prezentat în anexă la cererea de ANRE nu poate dispune retragerea
atestare/ reatestare informaţii Atestatelor emise
neconforme cu realitatea

drept de proprietate drept de servitute legală

Numai la proiectarea şi
Numai la efectuarea de lucrări de
executarea de lucrări pe niveluri
încercări de echipamente electrice
de joasă şi medie tensiune

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi
Operatorii de distribuţie asigură
utilizatorii reţelelor electrice de
serviciul public de distribuţie a
distribuţie, permiţând accesul
energiei electrice doar
nediscriminatoriu la reţelele
consumatorilor de energie
electrice de distribuţie oricărui
electrică vulnerabili
solicitant care îndeplineşte
cerinţele tehnice prevăzute în Cod

Operatorii de distribuţie
Operatorii de distribuţie asigură
prestează serviciul de distribuţie
serviciul public de distribuţie a
doar pentru utilizatorii reţelelor
energiei electrice doar
electrice de distribuţie cu care
consumatorilor de energie electrică
au încheiat un contract de
vulnerabili
furnizare a energiei electrice

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
Energiei
Operatorul de distribuţie (filiale,
Autoritatea Naţionala de
sucursale ale SC Electrica SA sau
Reglementare in domeniul
societăţi rezultate ca urmare a
Energiei
procesului de privatizare)

de către operatorul de numai conform reglementărilor


distribuţie emise de ANRE

promovării unui concurs de


unui interviu în faţa unei comisii
autorizare, cu număr limitat de
ANRE
locuri
realizarea de noi capacităţii Reviziile si reparaţiile curente
energetice de transport a efectuate asupra capacităţilor
energiei electrice energetice
Reviziile si reparaţiile curente
retehnologizarea capacităţilor
efectuate asupra capacităţilor
energetice de transport
energetice

derularea contractelor de calitatea execuţiei instalaţiilor


racordare interioare ale clădirilor civile

racordarea la reţelele electrice calitatea execuţiei instalaţiilor


de interes public interioare ale clădirilor civile

oferta operatorului de reţea la


angajamentul operatorului de reţea
cererea de racordare a
de a furniza energie
solicitantului;
consumatorului respectiv

angajamentul operatorului de aprobarea de către operatorul de


reţea de a furniza energie reţea a racordării utiizatorului în
consumatorului respectiv anumite condiţii.
pentru ori ce titular al locului
pe o perioadă nelimitată
de producere/consum respectiv

numai pentru un anumit titular


pe o perioadă nelimitată
al locului de producere/consum

nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o putere


durata mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW

ANRE - Autoritatea Naţională ANRSC - Autoritatea Naţională de


de Reglementare în domeniul Reglementare in domeniul
Energiei Serviciilor Comunale

După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/
executare (B) de instalaţii
executare (B) de instalaţii electrice
electrice cu putere instalată
cu putere instalată maximă de 100
oricât de mare este tehnic
kW şi la o tensiune nominală de
realizabilă şi la o tensiune
cel mult 110 kV
nominală mai mică de 220 kV

accesul la reţelele de interes


metodologia de stabilire a tarifelor
public

flicker si armonici metodologia de stabilire a tarifelor

o linie de transport de energie ansamblul instalaţiilor si


electrică ce traversează sau echipamentelor prin care se
trece peste graniţa dintre două realizează tranzit de energie
state şi care face legătura între electrica intre doua zone ale
sistemele de transport naţionale sistemului electroenergetic
ale acelor state naţional
5 grade de competenţă (I, II, III,
3 grade de competenţă (A, B şi C)
IV şi V)

combinată a energiei electrice si


doar a energiei termice
termice

împuternicitul legal al un producător oarecare de energie


utilizatorului; electrică

împuternicitul legal al
un furnizor.
utilizatorului;

se trimit obligatoriu prin poştă se depun numai la registratura


operatorului de reţea.

se pot trimite prin poştă; se depun numai la registratura


operatorului de reţea.

Operatorul de Transport si de
Operatorul de distribuţie
Sistem

ANRE Operatorul de distribuţie local

orice persoană fizică sau juridică


orice client industrial ce cumpără energie electrică
pentru consum propriu

orice client casnic orice client industrial


Utilizează energiei electrice
pentru funcţionarea
cumpără energie electrică pentru
receptoarelor electrocasnice din
propriul consum casnic, excluzând
propria locuinţa, precum si
consumul pentru activităţi
pentru realizarea de activităţi
comerciale sau profesionale
comerciale sau prestarea de
servicii

poate achiziţiona energie este obligat să achiziţioneze


electrică doar de pe piaţa energia electrică la preturi de
reglementata achiziţie reglementate

cumpăra energie electrica


este liber să îşi aleagă furnizorul
pentru consumul propriu si are
de energie electrică de la care
dreptul de a revinde surplusul
cumpără energie electrică
pe piaţa de energie electrica

ANRE - Autoritatea Naţională


de Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
Energiei

Ministerul Economiei şi
ANRE
Mediului de Afaceri

la care acţionar majoritar nu tuturor operatorilor de distribuţie,


este statul român indiferent de acţionarul majoritar

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

orice furnizor de energie electrică


orice deţinător de reţea

orice deţinător de reţea electrică de


orice deţinător de reţea interes public;
elaborează normele de
aprobă regulamentul privind
securitatea şi sănătate în muncă
realizarea reţelei de iluminat
pentru operatorii economici din
public
sectorul energiei electrice

elaborează normele de
aprobă regulamentul privind
securitatea şi sănătate în muncă
racordarea utilizatorilor la reţelele
pentru operatorii economici din
electrice de interes public
sectorul energiei electrice

echivalente numai în cazul


echivalente;
consumatorilor casnici

exploatează, retehnologizează,
exploatează, retehnologizează,
reabilitează si dezvolta instalaţiile
reabilitează si dezvolta
de măsurare si contorizare a
instalaţiile din reţelele electrice
transferului de energie spre
de distribuţie
consumatorii casnici

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


reprezentanţii operatorilor de locali, împreună cu sau fără
reţea reprezentanţii împuterniciţi ai
operatorilor de reţea

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


reprezentanţii împuterniciţi ai locali, împreună cu sau fără
autorităţii competente reprezentanţii împuterniciţi ai
operatorilor de reţea

executarea sau folosirea de


instalaţii clandestine în scopul sustragerea de energie electrica
racordării directe la reţea

nerespectarea de către
producători a obligaţiilor de
sustragerea de energie electrica
producere şi/sau de ofertare
conform prevederilor legale

modificarea fără drept a


Nerespectarea reglementărilor
componentelor instalaţiilor
emise de ANRE
energetice
daca au o putere maxima indiferent de puterea maxima
contractata mai mica de 50 kW contractata

minimum 3 luni si maximum 6


minimum 6 luni
luni

puterea instalatã în receptoarele


puterea maxima absorbitã
proprii

punctul de delimitare între


instalaţii din punct de vedere al
exploatării şi condiţiile de contractarea energiei electrice
exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor

realizarea conducerii operative


contractarea energiei electrice
prin dispecer

operator de reţea si consumator furnizor si producător

Promovarea utilizării surselor Promovarea utilizării energiei


regenerabile vântului

asigurarea protecţiei mediului,


prin reducerea emisiilor
Promovarea utilizării surselor
poluante faţă de producerea
regenerabile
separată a energiei electrice şi
termice

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de
aeriene situata la 10 m deasupra
siguranţa
acesteia
autorizaţia de construire a
obiectivului pentru care se contractul încheiat cu un furnizor
organizează şantierul, în termen de energie electrică
de valabilitate, in copie;

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de consum al
utilizatorului, conform
contractul încheiat cu un
reglementărilor în vigoare la data
furnizor de energie electrică
depunerii cererii de racordare,
aprobate de autoritatea
competentă;

este obligat să prezinte prognoze


dacă este consumator sezonier,
orare de consum furnizorului cu
nu este obligat să prezinte
care are relaţii contractuale, numai
prognoze orare de consum
dacă are un consum anual de
furnizorului cu care are relaţii
energie mai mare de 100
contractuale
GWh

Nelimitată Provizorie de la 1 la 12 luni

categoria de utilizator din care de puterea instalata a


face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului

Ministerului de resort Autorităţii Naţionale de


(Ministerul Economiei şi Reglementare în domeniul
Mediului de Afaceri) Energiei

minim 2 ani minim 4 ani


maxim 10 ani maxim 4 ani

ofertele de producţie de energie


natura surselor de producere a
electrică ale producătorilor
energiei electrice
existenţi

Tipurile de consumatori
Natura surselor de producere a
racordaţi la reţelele elcetrice de
energiei electrice
distribuţie

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 20 kV
nominală mai mică de 1 kV

De a executa instalaţii electrice De a proiecta şi executa instalaţii


cu orice putere instalată tehnic electrice cu orice putere instalată
realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 220 kV nominală maximă de 110 kV

B C

Să transmită la ANRE o cerere Să transmită la ANRE o cerere şi


şi documentaţie anexată, din documentaţie anexată, din care să
care să reiasă doar experienţa reiasă atât calificarea cât si
practică în domeniul experienţa profesională în
instalaţiilor electrice domeniul instalaţiilor electrice
ANRE - Autoritatea Naţională ANRSC - Autoritatea Naţională de
de Reglementare în domeniul Reglementare in domeniul
Energiei Serviciilor Comunale

Să racordeze noi puncte de Să realizeze lucrări de instalaţii


consum de energie electrică la electrice în baza unor documentaţii
instalaţiile electrice, fără a avea de proiectare realizate de alţi
aprobarea operatorului de reţea electricieni autorizaţi

Să verifice proiecte de instalaţii


Să proiecteze instalaţii electrice electrice tehnologice de medie
în cazul în care nu deţine o tensiune, dacă nu deţine atestat de
autorizaţie de tip A "verificator de proiecte" emis de
MEC

Să racordeze noi puncte de


Să realizeze lucrări de instalaţii
consum de energie electrică la
electrice în baza unor documentaţii
instalaţiile electrice, cu
de proiectare realizate de alţi
aprobarea operatorului de reţea
electricieni autorizaţi
şi în prezenţa acestuia

operatorul de distribuţie care a


ANRE
emis avizul

într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs, fiind
unei Comisii ANRE, urmat de
necesară obţinerea unui punctaj
rezolvarea unei probleme si o
minim de 30 puncte
aplicaţie practică

contravenţie sau infracţiune, după


infracţiune
caz

Este permisă pentru instalaţiile


Constituie doar abatere
electrice de utilizare

operatorului de distribuţie în
ministerului de resort executarea contractului de
concesiune
orice proiectant de specialitate
operatorul de distribuţie (societate comercială atestată
pentru activităţi de proiectare)

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii
neplata facturilor
aprobate prin avizul tehnic de
racordare

sustragerea de energie electrică Consum de energie mai mare decât


constatată prin hotărâre cel aferent puterii aprobate prin
judecătorească definitivă avizul tehnic de racordare

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-tv

sustragerea de energie electrică


consumarea unei cantităţi de constatată prin hotărâre
energie mai mare decât cea judecătorească definitivă, neplata
contractată facturilor sau în alte situaţii
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Consum de energie mai mare decât


Plata cu întârziere a facturilor cel aferent puterii aprobate prin
avizul tehnic de racordare

furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale cărui


pentru a presta serviciul acţiuni sau părţi sociale sunt
universal de furnizare în deţinute în totalitate de statul
condiţii specifice reglementate; român

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile de
face parte din instalaţia de
excepţie, când punctul de măsurare
racordare;
este diferit de punctul de
delimitare;
parcurgerea procedurii de mediere
înregistrarea unei acţiuni în
la nivelul Ministerului Economiei
justiţie
şi Finanţelor

furnizorul este îndreptăţit să


solicite unui client final
clientului final i se va rezilia
constituirea de garanţii financiare
contractul de furnizare
pentru o perioadă de consum
echivalent de maximum un an

6 luni pentru consumatori casnici


6 luni pentru toţi consumatorii
si un an pentru ceilalţi consumatori

instalaţiile din aval aferente


fiecărui punct de delimitare sunt
dacă există un singur proprietar
legate electric între ele prin reţele
ale utilizatorului.

Legitimaţia este declarată nulă, Legitimaţia este declarată nulă,


într-un ziar local şi titularul într-un ziar local şi titularul achită
achită o penalitate în cuantum un tarif de emitere a duplicatului,
de 500 RON indiferent de conform prevederilor din
gradul şi tipul de autorizare regulamentul de autorizare

Energia electrică obţinută prin


energia eoliană
arderea combustibililor fosili

Energia electrică obţinută prin Energia electrică obţinută prin


arderea gazelor naturale arderea combustibililor fosili
100 kW 200 kW

+/ - 10% din tensiunea


+/ - 12% din tensiunea contractată
contractată

Trebuie să îndeplinească
condiţiile de calificare si Trebuie sa fi fost autorizaţi în
experienţă profesionale, prealabil în baza Ordinului MIC
cumulate, pentru fiecare tip şi nr34 din 1999
susţin un singur examen

Un document obligatoriu din


dosar, care trebuie întocmit corelat
Nerelevant
cu informaţiile conţinute în
carnetul de muncă

Contravenţie Abatere

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare

Se va prezenta la sediul ANRE În cazul în care doreşte


pentru a viza prelungirea continuarea activităţii în calitate de
valabilităţii legitimaţiei pentru o electrician autorizat, va susţine un
perioadă de doar 3 ani, cu plata nou examen, cu respectarea
a 50% din tariful corespunzător prevederilor Regulamentului de
gradului si tipului de autorizare autorizare
energiei electrice şi al energiei
doar al energiei termice
termice produse în cogenerare

4 ani 5 ani

De executare de instalaţii
De proiectare de instalaţii
electrice cu orice putere
electrice cu orice putere instalată
instalată tehnic realizabilă, la o
tehnic realizabilă, la o tensiune
tensiune nominală maximă de
nominală maximă de 20 kV
220 kV

De tip A (pentru proiectare) şi


De tip U (universal) pentru
de tip B (pentru executare) de
instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice

Linia electrica prin care se


Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la
producător de energie electrica la
producător către mai mulţi
reţeaua de distribuţie
consumatori

Linia electrica prin care se


Linia electrica ce leagă un
transmite energia electrica de la
producător de energie electrica la
producător către mai mulţi
reţeaua de distribuţie
consumatori

de către un furnizor de energie


de către utilizator
electrică

se contractează de către operatorul


de către utilizator de reţea cu agenţi economici
atestaţi în condiţiile legii

de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului


în conformitate cu prevederile
unei proceduri specifice întotdeauna în justiţie
aprobate de ANRE

Contravenţie Abatere

Reţeaua electrica cu tensiunea Reţeaua electrica cu tensiunea de


de linie nominala strict mai linie nominala pana la 110 kV
mare de 110 kV inclusiv

prevede o instalaţie de racordare


a fost prevăzută ca variantă de
cu costuri minime pentru
soluţie în studiul de soluţie;
utilizator.

Atât prin acte juridice (licenţă şi/


Numai prin reglementări, acte
sau autorizaţie de înfiinţare), cât si
(normative) tehnice şi/ sau
prin reglementări tehnice şi
comerciale, aplicabile activităţii
comerciale, aprobate/ emise de
desfăşurate
ANRE

prin hotărâre a ministerului de


prin reglementări ale ANRE
resort

prin hotărâre a ministerului de


prin hotărâre a Guvernului
resort

nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice loc


putere ceruta sub 100 kW nou de consum

ce deţine, sub orice titlu, o reţea


electrică de distribuţie şi care
Care întreţine si dezvolta
răspunde de exploatarea, de
reţeaua electrica de transport al
întreţinerea şi, dacă este necesar,
energiei electrice
de dezvoltarea reţelei de distribuţie
într-o anumită zonă
10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
întreruperii alimentarii cu întreruperii alimentarii cu energie
energie electrică electrică

În termen de 30 zile
În termen de 5 zile lucrătoare
calendaristice

În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 5 zile lucrătoare

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice
Încasează contravaloarea energiei
de iluminat public, precum si
electrice furnizate
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice
Încasează contravaloarea energiei
de iluminat public, precum si
electrice furnizate
indicatorii de performanta ai
serviciului de iluminat public

prin racordare s-ar încălca sunt necesare lucrări în amonte de


normele în vigoare punctul de racordare
sunt necesare lucrări în amonte nu a fost respectat avizul de
de punctul de racordare amplasament

Nu poate solicita Atestat emis Poate efectua doar de lucrări de


de ANRE încercări de echipamente electrice

este obligată să asigure accesul


este obligată să asigure accesul la
la reţea numai pentru
reţea, conform reglementărilor
producători de energie electrică
autorităţii competente
din surse regenerabile

Orice persoana care deţine, sub Persoana juridică proprietară a


orice titlu o reţea electrica de reţelelor electrice de transport, pe
distribuţie si este titulara unei care le exploatează in baza licenţei
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei electrice

ierarhizarea surselor de alimentare


ierarhizarea surselor de
cu energie electrică după
alimentare cu energie electrică
capacitatea de a dispune rapid de o
după puterile instalate
anumita putere

la solicitarea utilizatorului, este


nu este prevăzută de legislaţia în
obligatorie pentru operatorul de
vigoare.
reţea;

contracte bilaterale, la preţuri


Contracte bilaterale la tarife
negociate sau stabilite prin oferte-
fixe
tip

de regulă trebuie să îşi trebuie să îşi actualizeze avizul


actualizeze avizul tehnic de tehnic de racordare numai dacă
racordare; racordează un producător
în anumite cazuri particulare
trebuie să îşi actualizeze avizul trebuie să îşi actualizeze avizul
tehnic de racordare numai dacă tehnic de racordare numai dacă
racordează un producător depăşeşte puterea aprobată anterior
prin acesta.

îi da consumatorului doua
îi aplica preaviz consumatorului,
preavize, apoi îi aplica
apoi îl acţionează în justiţie
penalizări

se încheie numai pentru


nu este obligatoriu
consumatorii permanenţi

se încheie în conformitate cu
nu este obligatoriu contractul - cadrul aprobat de
ANRE

Să efectueze săpături de orice


fel in zona de siguranţa a
Sa consume energie electrica prin
reţelelor electrice de transport,
instalaţii racordate direct la cele
chiar dacă are acordul
ale reţelei electrice de transport
operatorului de transport si de
sistem

să arunce obiecte de orice fel pe


Sa consume energie electrica prin
reţelele electrice de transport
instalaţii racordate direct la cele
sau să intervină în orice alt mod
ale reţelei electrice de transport
asupra acestora

Să efectueze construcţii de orice Să efectueze săpături de orice fel


fel in zona de siguranţa a in zona de siguranţa a reţelelor
instalaţiilor, fara avizul de electrice de transport, chiar dacă
amplasament al operatorului de are acordul operatorului de
transport si de sistem transport si de sistem

Să cultive cereale pe terenul Sa consume energie electrica prin


aflat în zona de siguranţă a instalaţii racordate direct la cele
reţelei electrice de distribuţie ale reţelei electrice de distribuţie
li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să
materiale pe culoarul de trecere si
îngrădească, prin execuţia de
in zonele de protecţie si de
împrejmuire, prin construcţii ori
siguranţa ale instalaţiilor, fara
prin orice alt mod, accesul la
acordul operatorului de reţea, cu
instalaţii al operatorului de
condiţia să fie proprietar al
distribuţie
terenului

doar de natură comercială tehnice şi comerciale

autorizaţia de construire a
contractul încheiet cu un furnizor
obiectivului, în copie;
de energie electrică

actul de proprietate sau orice alt


înscris care atestă dreptul de
autorizaţia de construire a folosinţă asupra terenului, incintei
obiectivului, în copie; ori clădirii în care se constituie
locul de producere sau de consum
pentru care se solicită racordarea,
în copie.

minimum 20 de ani de la data minimum 25 de ani de la data


emiterii emiterii

Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Ministerul Economiei şi Finanţelor
Energiei

ANRE, în calitate de administrator


Operatorii de distribuţie, titulari al Codului tehnic al reţelelor
de licenţe acordate de ANRE electrice de distribuţie (Codul
RED)

5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale


Avizat de către operatorul de reţea,
Avizat de ANRE
anterior depunerii cererii

CN Transelectrica SA ANRE

bunurile utilizate în activitatea bunurile utilizate în activitatea de


de iluminat public furnizare a energiei electrice
activităţile şi serviciile publice
bunurile utilizate în activitatea de
de interes naţional din domeniul
furnizare a energiei electrice
energiei electrice.
societăţile comerciale care
sediile administrative ale
desfăşoară activitate de comerţ cu
societăţilor comerciale
bunuri

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi
toate elementele intermediare
doar transformatorul de măsurare
care constituie circuitele de
măsurare a energiei electrice,
inclusiv elementele de
securizare

Aprobarea tarifelor de distribuţie a


Dispecerizarea energiei
energiei electrice, stabilite în
electrice la nivel naţional
funcţie de structura cheltuielilor

Furnizarea energiei electrice


Dispecerizarea energiei electrice la
consumatorilor, pe bază de
nivel naţional
contracte
Asigurarea tranzitării energiei
electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei electrice la
cererea şi cu informarea OTS, nivel naţional
în anumite cazuri

elaborarea normelor de
aprobarea regulamentului privind
securitatea şi sănătate în muncă
racordarea utilizatorilor la reţelele
pentru operatorii economici din
electrice de interes public
sectorul energiei electrice

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la reţelele
iluminatului public
electrice de transport

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării
distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la reţelele
utilizatorilor reţelelor electrice
electrice de transport
de distribuţie

Stabilirea cerinţelor tehnice


Stabilirea Standardului de
pentru racordarea utilizatorilor
performanţă pentru serviciul de
la reţelele electrice de
distribuţie a energiei electrice
distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Stabilirea unui set de reguli şi
norme în vederea asigurării
norme în vederea asigurării
accesului utilizatorilor la
iluminatului public
reţelele electrice de transport

Stabilirea interfeţelor şi a
Stabilirea unui set de reguli şi fluxurilor informaţionale dintre
norme în vederea asigurării operatorii de distribuţie şi
accesului utilizatorilor la operatorul de transport şi de sistem
reţelele electrice de transport şi utilizatorii reţelelor electrice de
distribuţie

Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de


naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la reţelele
energiei electrice electrice de interes public
Promovarea utilizării gazelor Determinarea soluţiilor de
naturale pentru producerea racordare a utilizatorilor la reţelele
energiei electrice electrice de interes public

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de


maximum 30 zile calendaristice maximum 45 zile calendaristice de
de la primirea unei solicitări de la primirea unei solicitări de
contractare a serviciului de contractare a serviciului de
distribuţie din partea unui titular distribuţie din partea unui titular
de licenţă sau consumator de licenţă sau consumator eligibil
eligibil racordat la RED, să facă racordat la RED, să facă o ofertă şi
o ofertă şi în cazul acceptării în cazul acceptării acesteia, să
acesteia, să încheie contractul încheie contractul

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice
de la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din surse
contractare a serviciului de proprii de producere a energiei
distribuţie din partea unui titular electrice, cantitatea
de licenţă sau consumator corespunzătoare pierderilor tehnice
racordat la RED, să facă o din reţele
ofertă şi în cazul acceptării
acesteia, să încheie contractul

Minim 24 de puncte la Minim 12 de puncte la chestionar


chestionar, pentru gradul I, si 2 puncte la aplicaţia numerică,
respectiv minim 24 de puncte la pentru gradele I si II, respectiv 15
chestionar şi 3 puncte la de puncte la chestionar şi 3 puncte
aplicaţia numerică pentru la aplicaţia numerică pentru
gradele II, III şi IV gradele III şi IV

bornele de ieşire din contoare,


montate centralizat, la limita bornele de ieşire din contoare,
zonei de proprietate asupra montate centralizat, la parter sau
terenului, in exteriorul pe palier
construcţiei

întotdeauna ca punctul unei


reţele electrice în care se află întotdeauna ca punctul fizic în care
instalat grupul de măsurare a este racordat un utilizator
energiei electrice tranzitate
punct al unei reţele electrice
punct fizic din reţeaua electrica la
unde se află instalat grupul de
care se racordează un utilizator
măsurare a energiei electrice

Infracţiune Tentativa de infracţiune

Nu sunt definite tipuri de


De tip A sau B pentru
autorizare, ci doar grade de
proiectare şi respectiv executare
autorizare

tranzacţiilor de pe piaţa angro relaţiilor comerciale dintre


de energie electrica producători si furnizori

Ministerul de resort ANRE

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE

aprobat prin ordin al


Elaborat de Ministerul de resort
preşedintelui ANRE

Asigurarea integrală, din surse


Administrarea informaţiilor proprii de producere a energiei
necesare pentru funcţionarea şi electrice, cantitatea
dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor tehnice
din reţele

2 utilizatori un utilizator

Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului


reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes
naţional şi strategic cu naţional si strategic cu tensiunea
tensiunea de linie nominală mai de linie nominala cel mult egala cu
mare de 110 kv 110 kV

ansamblul de linii electrice


ansamblul instalaţiilor destinate conectării unui
electroenergetice interconectate producător de energie electrica de
un utilizator al sau

Suspendarea autorizării pe
Atenţionare scrisă
termen de doi ani

Retragerea autorizării fără drept


de prezentare la o nouă Avertisment verbal
examinare

De a stabili şi a impune regulile


De a promova si impune regulile şi
şi cerinţele minime de ordin
cerinţele de ordin tehnic minimale
tehnic pentru operatorii de
pentru o funcţionare sigură, stabilă
distribuţie (OD) şi utilizatorii
şi economică a reţelelor electrice
RED în vederea realizării unei
de transport în beneficiul tuturor
funcţionări sigure, stabile şi
utilizatorilor acestora
economice a acestor reţele

situaţia in care tensiunea situaţia in care tensiunea efectiva


efectiva in punctul de delimitare in punctul de delimitare devine
devine mai mica decât 1% din mai mica decât 10% din tensiunea
tensiunea nominala a reţelei in nominala a reţelei in punctul
punctul respectiv respectiv
cel puţin 5 zile înainte cel puţin 10 zile înainte

ansamblul instalaţiilor
Ansamblul instalaţiilor
electroenergetice interconectate
electroenergetice interconectate
prin care se realizează producerea,
prin care se realizează numai
transportul, conducerea operativă,
transportul şi distribuţia
distribuţia, furnizarea şi utilizarea
energiei electrice
energiei electrice

sistemul electroenergetic situat


pe teritoriul naţional; SEN
Totalitatea liniilor si staţiilor
constituie infrastructura de bază
electrice interconectate, indiferent
utilizată în comun de
de nivelul de tensiune
participanţii la piaţa de energie
electrică

prin intermediul unui titular de prin intermediul oricărui


licenţa de furnizare producător de energie electrică

prin intermediul oricărui direct sau prin intermediul unui


producător de energie electrică proiectant de specialitate atestat

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt
care se racordează la reţele
distribuitori sau au grupuri
electrice de medie sau joasă
generatoare indiferent de
tensiune, indiferent de puterea
tensiunea reţelei la care se
solicitată, dacă soluţia de racordare
racordează
este unică şi evidentă

utilizatorii noi care se utilizatorii noi care sunt


racordează la reţelele electrice distribuitori sau au grupuri
având tensiune nominală de 110 generatoare indiferent de tensiunea
kV sau mai mare reţelei la care se racordează
utilizatorii de tip "consumatori"
care se racordează la reţele
electrice de medie sau joasă
utilizatorii de tip "perturbatori"
tensiune, indiferent de puterea
solicitată, dacă soluţia de
racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip "consumator


utilizatorii de tip "perturbatori" casnic" individuali, indiferent de
puterea solicitată

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii noi care sunt
proceselor tehnologice, impun
distribuitori sau au grupuri
necesitatea unei analize pentru
generatoare indiferent de
stabilirea impactului racordării
tensiunea reţelei la care se
asupra reţelei şi a celorlalţi
racordează
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact în
limitele normate

utilizatori existenţi care solicită


un spor de putere ce poate fi
acordat prin instalaţiile de
utilizatorii perturbatori
racordare existente, indiferent
de tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi

utilizatorii care se racordează la


utilizatorii de tip "consumator
reţelele electrice având tensiune
casnic" individuali
nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatori existenţi care solicită


un spor de putere ce poate fi
acordat prin instalaţiile de
utilizatorii cu o putere de 25 kVA
racordare existente, indiferent
de tensiunea reţelei la care sunt
racordaţi
utilizatorii noi care sunt
distribuitori sau au grupuri
generatoare indiferent de utilizatorii cu o putere de 25 kVA
tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi


caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
proceselor tehnologice, impun
utilizatorii noi de tip "consumator
necesitatea unei analize pentru
casnic" individuali, indiferent de
stabilirea impactului racordării
puterea solicitată
asupra reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui
impact în limitele normate

utilizatorii noi de tip


utilizatorii noi care se racordează
"consumator casnic"
la reţelele electrice având tensiune
individuali, indiferent de
nominală de 110 kV sau mai mare
puterea solicitată

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii de tip consumatori care
care se racordează la reţele
solicită o putere mai mică de 30
electrice de medie sau joasă
kVA, indiferent de categoria din
tensiune, indiferent de puterea
care fac parte din punct de vedere
solicitată, dacă soluţia de
al activităţii lor
racordare este unică şi evidentă

Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
operatorului de distribuţie
Evenimente accidentale
Evenimente accidentale
determinate de angajaţii
determinate de terţi
operatorului de distribuţie

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
pentru efectuarea de revizii
Prin regimul lor de funcţionare
introduc perturbaţii în Au contracte de furnizarea a
alimentarea altor utilizatori ai energiei electrice încheiate cu
reţelelor electrice de distribuţie operatorul de distribuţie
din zonă

Prin regimul lor de funcţionare


nu introduc perturbaţii în Au contracte de furnizarea a
alimentarea altor utilizatori ai energiei electrice încheiate cu
reţelelor electrice de distribuţie operatorul de distribuţie
din zonă

Au instalaţii electrice care


Au contracte de furnizarea a funcţionează la tensiunea nominală
energiei electrice încheiate cu alternativă în gama 220 kV - 400
operatorul de distribuţie kV şi la frecvenţa din SEN, de 50
Hz

Debranşarea consumatorilor Întreruperile programate, ca


rău-platnici de la relele electrice urmare a lucrărilor planificate de
de distribuţie exploatare şi mentenanţă

Asigurarea funcţionării Debranşarea consumatorilor rău-


corespunzătoare a iluminatului platnici de la reţelele electrice de
public distribuţie

Asigurarea continuităţii în
Debranşarea consumatorilor rău-
alimentarea cu energie electrică
platnici de la reţelele electrice de
şi a calităţii energiei electrice
distribuţie
distribuite

Debranşarea consumatorilor rău-


Furnizarea energiei electrice platnici de la reţelele electrice de
distribuţie

Soluţionarea sesizărilor
Întreruperile în funcţionarea
utilizatorilor privind calitatea
iluminatului public
curbei de tensiune
Întreruperile programate, ca
Întreruperile în funcţionarea
urmare a lucrărilor planificate de
iluminatului public
exploatare şi mentenanţă

Soluţionarea sesizărilor
utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
curbei de tensiune

Debranşarea consumatorilor Evenimentele accidentale produse


rău-platnici de la relele electrice de terţi asupra reţelelor electrice
de distribuţie din patrimoniul public

racordarea utilizatorilor
racordaţi la medie tensiune care racordarea utilizatorilor reţeaua de
deţin în patrimoniu receptoare joasă tensiune
cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor racordarea utilizatorilor în staţii de


racordaţi la medie tensiune care transformare 400(220)/110 kV
deţin în patrimoniu receptoare prin linii electrice de distribuţie cu
cu puteri totale de 30 kVA tensiunea de 110kV

cu obligaţia modificării numelui


fara nici o obligaţie
titularului în termen de 6 luni

toţi consumatorii de energie


toţi consumatorii de energie
electricã, cu excepţia
electrica
consumatorilor casnici
Da, doar sub aspectul stabilirii
Nu preţului de vânzare e energiei
electrice produse

Contravenţie sau infracţiune, după


Infracţiune de furt
caz

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE

trei luni nouă luni

două luni o lună

24 ore 10 ore

20 zile calendaristice de la
30 zile calendaristice de la
înregistrarea cererii de
înregistrarea cererii de racordare
racordare la medie tensiune
30 zile calendaristice de la 10 zile calendaristice de la
înregistrarea cererii de înregistrarea cererii de racordare la
racordare la joasă tensiune joasă tensiune
15 zile lucrătoare de la
30 zile lucrătoare de la depunerea
depunerea completă a
completă a documentaţiei
documentaţiei

15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare

50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

Sa stabilească un sistem de Sa solicite, pe parcursul executării


comunicare cu consumatorii de lucrărilor, toate vizele, acordurile
energie electrică ce vor fi si atestatele prevăzute de lege
alimentaţi din instalaţiile pentru realizarea obiectivului
electrice aflate în construcţie autorizat

Sa stabilească un sistem de
comunicare cu consumatorii de Sa obţină toate vizele, acordurile si
energie electrică ce vor fi atestatele prevăzute de lege pentru
alimentaţi din instalaţiile realizarea obiectivului autorizat
electrice aflate în construcţie

Susţinerea unui examen de


prin vizarea anuală a autorizare în condiţiile prevăzute
legitimaţiei de către ANRE în Regulament, indiferent dacă
vechea legitimaţie a expirat sau nu

utilizează energie electrica în mod


utilizează energie electrica la un
repetat, pentru o anumită perioadă
loc de consum închiriat
de timp, la acelaşi loc de consum.

utilizează energie electrica utilizează energie electrica în mod


pentru o perioada de timp, în repetat, pentru o anumită perioadă
anumite condiţii; de timp, la acelaşi loc de consum.

poate avea mai multe locuri de


nu poate avea mai multe locuri de
consum, dar numai în aceeaşi
consum.
incintă sau zonă
poate avea mai multe locuri de
nu poate avea mai multe locuri de
consum în aceeaşi incintă sau
consum.
zonă;

Are dreptul de a racorda la SEN


Nu este obligat să participe la noi puncte de consum, urmând a
recepţia finală a lucrărilor solicita acordul operatorului de
executate reţea după recepţie, la terminarea
lucrărilor

La solicitarea beneficiarului, să De a racorda la SEN noi puncte de


participe la punerea în funcţiune consum, urmând a solicita acordul
şi recepţia finală a lucrărilor operatorului de reţea după recepţia
executate la terminarea lucrărilor

Să semneze documentaţii de
Să execute sau să coordoneze
proiectare chiar dacă nu sunt
execuţia instalaţiilor electrice de
realizate de el, astfel încât
orice putere sau tensiune tehnic
proprietarul să poată demara cât
realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice


Să notifice ANRE data începerii
doar conform gradului si tipului de
execuţiei unei instalaţii electrice
autorizare, având în vedere că
conform gradului si tipului de
experienţa practică îi permite acest
autorizare
lucru

Să execute instalaţii electrice


Să proiecteze instalaţii electrice
doar conform gradului si tipului
doar conform gradului si tipului de
de autorizare şi să respecte
autorizare, având în vedere că
normele tehnice
experienţa practică îi permite acest
corespunzătoare tipurilor de
lucru
instalaţii electrice proiectate

Ministerului de resort
(Ministerul Economiei şi Cancelariei Primului-ministru
Mediului de Afaceri)
pe parcursul executării
la terminarea instalaţiei de
instalaţiei de utilizare care
utilizare, înainte de punerea ei sub
urmează să fie racordată la
tensiune.
reţeaua electrică;

două luni;
patru luni.

criteriul economic si criteriul


criteriul cheltuielilor de
stabilităţii termice în regim de
exploatare minime
durata

criteriul cheltuielilor de criteriul stabilităţii termice si


exploatare minime dinamice în regim de scurtcircuit

zona adiacentă capacităţilor


energetice, extinsă în spaţiu, în zona adiacentă capacităţii
care se instituie restricţii şi energetice, extinsă în spaţiu, în
interdicţii în scopul asigurării care se introduc interdicţii privind
funcţionării normale şi pentru regimul construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor din
persoanelor, bunurilor şi această zonă
mediului
zona adiacentă capacităţilor
energetice, extinsă în spaţiu, în zona adiacentă capacităţii
care se instituie restricţii şi energetice, extinsă în spaţiu, în
interdicţii în scopul asigurării care se introduc interdicţii privind
funcţionării normale şi pentru regimul construcţiilor, dar nu şi
evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii terenurilor din
persoanelor, bunurilor şi această zonă
mediului
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Obligaţia unor persoane fizice sau Obligaţia unor persoane fizice sau
1 Accesul la reţeaua electrica de interes juridice de a se racorda, in condiţiile juridice de a consuma energie electrica
public este definit ca fiind: legii, la reţelele electrice de transport achiziţionata de pe piaţa de energie
sau de distribuţie electrica in regim concurenţial

facturarea şi încasarea contravalorii


Activitatea de furnizare a energiei aprobarea metodologiilor de stabilire a
energiei electrice, intermedierea
2 electrice implica şi următoarele tarifelor reglementate aplicabile
relaţiei consumatorului cu operatorul
servicii: consumatorilor captivi
de reţea

Actualizarea avizului tehnic de


este obligatorie numai dacă se
racordare atunci când se produce
3 modifică puterea aprobată anterior prin nu este obligatorie
schimbarea titularului locului de
avizul tehnic de racordare;
producere sau de consum

ANRE - Autoritatea Naţională de Aprobă reglementări tehnice şi Stabileşte metodologia de urmărire şi


4 Reglementare în domeniul Energiei comerciale obligatorii pentru control în vederea respectării de către
este abilitată prin lege şi cu operatorii economici din sectorul operatorii economici a sistemului de
următoarele competenţe: energiei preţuri şi tarife la energia electrică

ANRE emite autorizaţii de înfiinţare capacităţile de producere a energiei liniilor electrice de distribuţie a
5 pentru realizarea şi/sau electrice şi termice în cogenerare cu energiei electrice cu tensiune nominala
retehnologizarea: puteri instalate mai mari de 1 MW de 0,4 kV

prestarea serviciului de distribuţie a


6 ANRE emite licenţe pentru administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice

Reabilitarea capacităţilor de
exploatarea comercială a capacităţilor
7 ANRE emite licenţe pentru: producere, transport şi distribuţie a
de producere a energiei electrice
energiei electrice
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Activitatea de instruire profesională a
personalului care lucrează in prestarea serviciului de transport al
8 ANRE emite licenţe pentru:
instalaţiile electrice din cadrul energiei electrice
Sistemului Electroenergetic Naţional

Activitatea de instruire profesională a


exploatarea comercială a capacităţilor
personalului care lucrează in
9 ANRE emite licenţe pentru: de producere a energiei termice în
instalaţiile electrice din cadrul
cogenerare
Sistemului Electroenergetic Naţional

numai autorizaţii de înfiinţare pentru


numai licenţe pentru exploatarea
10 ANRE emite: realizarea de noi capacităţi energetice
comercială a capacităţilor energetice
de producere a energiei electrice

Autoritatea Naţionala de Reglementare


Agenţie naţională de reglementare în
11 ANRE este: pentru Serviciile Publice de
domeniul energiei termice
Gospodărie Comunala
ANRE exercita controlul asupra
Respectarea legislaţiei privind
12 operatorilor economici din sectorul Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă
energiei electrice cu privire la:

ANRE poate aplica sancţiuni Desfăşurarea activităţii în baza unui


Comiterea unei fapte prevăzute în
contravenţionale în cazul în care carnet de electrician autorizat emis în
13 Regulamentul de autorizare ca fiind
electricianul autorizat comite una baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999,
permisă
dintre următoarele abateri: cu valabilitate prelungită până în 2009
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Desfăşurarea activităţii în baza unui


ANRE poate aplica sancţiuni Comiterea unei fapte prevăzute în
carnet de electrician autorizat emis în
14 contravenţionale unui electrician Regulamentul de autorizare ca fiind
baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999,
autorizat pentru: interzisă
cu valabilitate prelungită până în 2009

ANRE poate aplica sancţiuni Operatorul economic săvârşeşte una Operatorul economic săvârşeşte una
15 contravenţionale unui operator dintre contravenţiile stabilite în legea dintre infracţiunile stabilite în legea
economic atestat, dacă: energiei electrice energiei electrice

operatorul economic nu îndeplineşte


operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca
ANRE poate retrage Atestatul acordat
16 criteriile de bonitate financiară "esenţiale" de către ANRE, conform
dacă:
corespunzătoare procedurii aplicabile prevederilor Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici

Operatorul economic a executat lucrări


17 ANRE poate retrage Atestatul deţinut fără personal calificat, autorizat şi în ANRE nu poate dispune retragerea
de un operator economic dacă: număr minim corespunzător pentru atestatelor emise
tipul de atestat deţinut

Operatorul economic a prezentat în


ANRE poate retrage Atestatul deţinut Operatorul economic solicită acest
18 anexă la cererea de atestare/ reatestare
de un operator economic dacă: lucru
informaţii neconforme cu realitatea

Asupra terenurilor aflate in


proprietatea terţilor, cuprinse in zonele
de protecţie si de siguranţa ale
19 drept de utilizare gratuită drept de proprietate
capacităţilor energetice, se stabileşte
pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Atestatele emise de ANRE pentru
La proiectarea şi executarea de lucrări Numai la proiectarea şi executarea de
desfăşurarea activităţilor operatorilor
20 pe niveluri de joasă, medie şi înaltă lucrări pe niveluri de joasă şi medie
economici în instalaţii electrice
tensiune tensiune
instituie competenţe:

Operatorii de distribuţie prestează


Atribuţii principale ale operatorilor de serviciul de distribuţie doar pentru Operatorii de distribuţie asigură
21 distribuţie, conform prevederilor utilizatorii reţelelor electrice de serviciul public de distribuţie a
Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un energiei electrice doar consumatorilor
distribuţie (Codul RED), sunt: contract de furnizare a energiei de energie electrică vulnerabili
electrice

Operatorii de distribuţie prestează


Operatorii de distribuţie prestează
serviciul public pentru toţi utilizatorii
Atribuţiile principale ale operatorilor serviciul de distribuţie doar pentru
reţelelor electrice de distribuţie,
de distribuţie, conform prevederilor utilizatorii reţelelor electrice de
22 permiţând accesul nediscriminatoriu la
Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un
reţelele electrice de distribuţie oricărui
distribuţie (Codul RED), sunt: contract de furnizare a energiei
solicitant care îndeplineşte cerinţele
electrice
tehnice prevăzute în Cod

Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei
racordarea la reţelele electrice de
23 analizează şi soluţionează prin avizele tehnice de racordare
interes public
procedură necontencioasă eventualele
contestaţii cu privire la:

Autoritatea ce are ca atribuţii


elaborarea si aplicarea regulamentului
Autoritatea Naţionala de Reglementare
24 pentru atestarea operatorilor economici Ministerul Economiei si Finanţelor
in domeniul Energiei
care proiectează si executa instalaţii
electrice, este:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Autoritatea ce are ca atribuţii
elaborarea si aplicarea regulamentului
Autoritatea Naţionala de Reglementare
25 pentru autorizarea electricienilor care Ministerul Economiei si Finanţelor
in domeniul Energiei
proiectează si executa instalaţii
electrice, este:

Autorizarea persoanelor fizice care


desfăşoară activităţi de proiectare,
26 verificare şi execuţie a lucrărilor de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie
aferente instalaţiilor electrice
aparţinând SEN se realizează:

Autorizarea unui electrician se promovării unui concurs de autorizare,


27 promovării unui examen de autorizare
realizează în urma: cu număr limitat de locuri

Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in Retehnologizarea capacităţilor


28 Realizarea de noi capacităţii energetice
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru: energetice existente

angajamentul operatorului de reţea de oferta operatorului de reţea la cererea


29 Avizul tehnic de racordare constituie: a realiza instalaţia de racordare a de racordare a solicitantului;
utilizatorului;

30 Avizul tehnic de racordare este un aviz numai pentru un anumit amplasament numai pentru un anumit titular al
scris valabil: al locului de producere/consum locului de producere/consum

Avizul tehnic de racordare trebuie nu este obligatorie pentru o durata


31 pentru orice loc nou de consum
obţinut: mai mică de 6 luni
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Calitatea de autoritate contractantă


pentru concesionarea bunurilor
ministerul de resort - Ministerul
proprietate publică sau privată a ANRE - Autoritatea Naţională de
32 Economiei, Comerţului şi Mediului de
statului ori pentru activităţile sau Reglementare în domeniul Energiei
Afaceri;
serviciile publice de interes naţional
din domeniul energiei electrice o are:

După caz, proiectare (A)/ executare După caz, proiectare (A)/ executare
Calitatea de electrician autorizat (B) de instalaţii electrice cu putere (B) de instalaţii electrice cu putere
33 gradul III (A sau B) acordă titularilor instalată oricât de mare este tehnic instalată oricât de mare este tehnic
de legitimaţie următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală de realizabilă şi la o tensiune nominală
cel mult 20 kV mai mică de 220 kV

Calitatea energiei electrice se refera la


frecventa, amplitudinea si variaţia
34 totalitatea caracteristicilor energiei flicker si armonici
tensiunii
electrice referitoare la:

o linie de transport de energie electrică


Instalaţiile si echipamentele prin care
ce traversează sau trece peste graniţa
Capacitatea de interconexiune este se realizează racordarea mai multor
35 dintre două state şi care face legătura
definită ca fiind: consumatori la reţelele electrice de
între sistemele de transport naţionale
interes public
ale acelor state

Câte grade de competenţă sunt


prevăzute în regulamentul de
5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi
36 autorizare a electricienilor elaborat şi 4 grade de competenţă (I, II, III şi IV)
V)
aprobat de ANRE, indiferent de tipul
de autorizare?

Centrala electrica de cogenerare


(termoficare) este ansamblul de
37 doar a energiei electrice doar a energiei termice
instalaţii, construcţii si echipamente
necesare pentru producerea:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Centralele eoliene fac parte din
categoria capacităţilor energetice
38 da până în prezent, nu s-au reglementat
pentru care se stabilesc zone de
protecţie şi siguranţă?

Centralele termoelectrice fac parte din


nu, zonele de protecţie şi siguranţă se
categoria capacităţilor energetice după caz, în funcţie de tipul
39 stabilesc doar pentru liniile electrice
pentru care se stabilesc zone de combustibilului
de medie şi înaltă tensiune
protecţie şi siguranţă?

Cererea de racordare va fi în mod


un proiectant de specialitate; împuternicitul legal al utilizatorului;
40 obligatoriu semnată şi de utilizator,
dacă aceasta a fost întocmită de către:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi
teritoriale de relaţii cu clienţii se pot trimite prin poştă;
41 documentaţia anexată acesteia:
organizate de operatorul de reţea;

Cine analizează si avizează


îndeplinirea condiţiilor tehnice de
42 ANRE Operatorul de Transport si de Sistem
racordare la reţelelor electrice de
distribuţie?

Cine analizează si avizează


îndeplinirea condiţiilor tehnice de
43 Operatorul de Transport si de Sistem ANRE
racordare la reţelelor electrice de
transport?
este liber să îşi aleagă furnizorul de
poate achiziţiona energie electrică
44 Client eligibil - este clientul care: energie electrică de la care cumpără
doar de pe piaţa reglementata
energie electrică
cumpăra energie electrica pentru
cumpăra energie electrica la tarife consumul propriu si are dreptul de a
45 Client eligibil este clientul care: :
reglementate revinde surplusul pe piaţa de energie
electrica
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

orice client ce cumpără energie


46 Client final este: orice client casnic
electrică de la un producător

Utilizează energiei electrice pentru


Utilizează energie electrică în
funcţionarea receptoarelor
exclusivitate pentru iluminatul
electrocasnice din propria locuinţa,
47 Clientul casnic este clientul care: artificial din propria locuinţă şi din
precum si pentru realizarea de
afara acesteia, fiind racordat la o reţea
activităţi comerciale sau prestarea de
electrică monofazată de joasă tensiune
servicii

CN de Transport al Energiei Electrice


Transelectrica SA este societatea serviciul de transport al energiei
48 comercială de interes naţional care electrice şi serviciul de sistem, în administrarea pieţei de energie
desfăşoară activităţi specifice precizate calitate de operator de transport şi de electrică
în Codul tehnic al reţelei electrice de sistem (TSO)
transport (Codul RET), cum ar fi:

CN de Transport al Energiei Electrice


Transelectrica SA este societatea
măsurarea energiei electrice pe piaţa
comercială de interes naţional care măsurarea energiei electrice pe piaţa
en-detail (cu excepţia punctelor de
49 desfăşoară următoarele activităţi angro de energie electrică, în calitate
măsurare care se încadrează in
specifice precizate în Codul tehnic al de operator de măsurare
categoria A)
reţelei electrice de transport (Codul
RET):

Elaborat de ANRE şi aprobat prin


Codul tehnic al reţelei electrice de Elaborat de ANRE şi aprobat prin
50 Ordin al ministrului Economiei şi
transport (Codul RET) este: Hotărâre a Guvernului
Finanţelor
Elaborat de CN TEE Transelectrica Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de
51 SA şi aprobat prin Ordin al Ordin al ministrului Economiei şi
transport (Codul RET) este:
preşedintelui ANRE Finanţelor
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Codul tehnic al reţelelor electrice de
SC ELECTRICA SA, în calitate de ANRE - Autoritatea Naţională de
52 distribuţie (Codul RED) este
elaborator Reglementare în domeniul Energiei
administrat de:

Codul tehnic al reţelelor electrice de


distribuţie (Codul RED), reglementare
53 Guvernul României Ministerul Economiei şi Finanţelor
ce este parte constitutivă a legislaţiei
secundare, este aprobat de către:

Codul tehnic al reţelelor electrice de


la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este statul
54 distribuţie reglementează activitatea
român român
operatorilor de distribuţie:

după caz, operatorul de transport şi de


Conform HG nr.90/2008, operatorul de
55 sistem, sau un operator de distribuţie; orice deţinător de reţea
reţea este:

desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitatea şi


56 Conform prevederilor Legii nr. instanţă pentru a presta serviciul sănătate în muncă pentru operatorii
123/2012, ANRE: universal de furnizare în condiţii economici din sectorul energiei
specifice reglementate electrice

Conform principalelor activităţi


exploatează, întreţine, reabilitează şi exploatează, retehnologizează,
desfăşurate de Operatorul de transport
57 dezvoltă în condiţii economice reţeaua reabilitează si dezvolta instalaţiile din
şi de sistem prevăzute în Legea
de transport reţelele electrice de distribuţie
nr.123/2012, acesta:

Constatarea şi sancţionarea
58 contravenţiilor în sectorul energiei reprezentanţii împuterniciţi ai reprezentanţii împuterniciţi ai
electrice, conform Legii nr. 123/2012 consiliilor locale autorităţii competente
se fac, după caz, de:
nerespectarea de către producători a
refuzul clienţilor finali de a permite
59 Constituie contravenţie: obligaţiilor de producere şi/sau de
accesul la grupurile de măsurare
ofertare conform prevederilor legale
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Executarea de săpături sau lucrări de
orice fel in zonele de protecţie a modificarea fără drept a
60 Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul componentelor instalaţiilor energetice
prealabil al proprietarului acestora

61 Consumatorii casnici nu plătesc daca au o putere maxima contractata daca au o putere maxima contractata
energia electricã reactivã: mai mica de 30 kW mai mica de 50 kW
Consumatorii pot conveni cu
furnizorul sistarea temporara a
62 minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni
energiei electrice, pentru o perioada
de:
Contorul de energie electrică montat
63 într-un punct de măsurare de categoria un sigiliu două sigilii
B trebuie prevăzut cu:
Contoarele cu preplată trebuie
64 inspectate de către Operatorul de o dată la doi ani o dată pe an
măsurare şi citite local cel puţin:
Contorul de energie electrică montat
65 într-un punct de măsurare de categoria un sigiliu două sigilii
C trebuie prevăzut cu:
Contractul dintre furnizorul de energie
electrică şi un client final trebuie Ministerul Economiei si Mediului de
66 autoritatea competentă
elaborat în conformitate cu Afaceri
reglementările emise de:

Contractarea energiei electrice cu


67 consumatorii casnici si asimilaţi tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã
acestora se face ţinându-se seama de:

punctul de delimitare între instalaţii


Convenţia de exploatare este un act manevrele ce se executa si eventualele
din punct de vedere al exploatării şi
68 juridic prin care sunt precizate aspecte despăgubiri ce se pot acorda in cazul
condiţiile de exploatare şi întreţinere a
legate de: unui incident
instalaţiilor
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Convenţia de exploatare, anexă la
contractul de furnizare a energiei
69 consumator si producător operator de reţea si consumator
electrice, este un act juridic încheiat
intre:

Criteriile de promovare a energiei asigurarea protecţiei mediului, prin


70 electrice produse in centrale electrice Promovarea utilizării eficiente a reducerea emisiilor poluante faţă de
de cogenerare de înalta eficienta au in combustibililor producerea separată a energiei
vedere: electrice şi termice

71 Culoarul de trecere a liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice aeriene Zona adiacenta liniei electrice aeriene
aeriene include: având 100 m lăţime în plan orizontal situata la 10 m deasupra acesteia

Dacă se solicită avizul tehnic de


autorizaţia de construire a obiectivului
racordare pentru o organizare de de certificatul de urbanism a obiectivului
pentru care se organizează şantierul, în
72 şantier, documentaţia anexată cererii pentru care se organizează şantierul, în
termen de valabilitate, in copie;
va cuprinde în mod obligatoriu şi: termen de valabilitate, in copie;

Dacă un client final de energie dacă este consumator sezonier, nu este


este obligat să prezinte prognoze orare
electrică are o putere aprobată prin obligat să prezinte prognoze orare de
73 de consum furnizorului cu care are
avizul tehnic de racordare, de consum furnizorului cu care are relaţii
relaţii contractuale
exemplu, de 4.000 kVA: contractuale

Delimitarea zonelor de siguranţă ale


74 capacităţilor energetice are în vedere, cerinţe privind siguranţa obiectivelor evenimentele accidentale determinate
pe lângă caracteristicile capacităţilor învecinate de angajaţii operatorului
energetice, şi:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Distanţa pe verticală dintre


conductorul cel mai apropiat de arbori
75 10 m 4m
şi vârful arborilor, pentru o linie de
110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Distanţa pe verticală dintre


conductorul cel mai apropiat de arbori
76 5m 1m
şi vârful arborilor, pentru o linie de 20
kV, trebuie să fie de cel puţin:

Documentaţia anexata cererii de


de valoarea capitalului social, in cazul categoria de utilizator din care face
77 emitere a avizului tehnic de racordare
persoanelor juridice parte solicitantul
are o structura ce depinde de:

Durata de valabilitate a Atestatelor


78 De la 1 la 5 ani Nelimitată
emise de ANRE este:
Elaborarea de programe de eficienta
energetica si de promovare a resurselor Ministerului de resort (Ministerul
79 Guvernului României
regenerabile de energie este o atribuţie Economiei şi Mediului de Afaceri)
a:

Elaborarea planului de dezvoltare a


RED are la bază ca date de intrare
80 minim 5 ani maxim 10 ani
prognozele de producţie şi de consum
de energie electrică pe o perioadă de:

Elaborarea planului de dezvoltare a


reţelelor electrice de distribuţie, prognoza de consum pe o perspectivă
ofertele de producţie de energie
81 conform prevederilor Codului tehnic al de 5 ani, pusă la dispoziţie de furnizori
electrică ale producătorilor existenţi
reţelelor electrice de distribuţie (Codul şi consumatori
RED), are la bază ca date de intrare:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
82 Electricianul autorizat pentru gradul II, electrice cu putere instalată de cel mult electrice cu orice putere instalată
tip A+B are următoarele competenţe: 10 kW şi la o tensiune nominală mai tehnic realizabilă şi la o tensiune
mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul
electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
83 III, tip A+B are următoarele
tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
competenţe:
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu


Electricianul autorizat pentru gradul
electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic realizabilă
84 IV, tip A+B are următoarele
tehnic realizabilă şi la orice tensiune şi la o tensiune nominală maximă de
competenţe:
nominală standardizată 220 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE


85 A B
pentru proiectare au autorizaţii de tip:

Electricienii care doresc să solicite Să transmită la ANRE o cerere şi


Să transmită la ANRE o cerere şi
autorizarea, pentru a fi acceptaţi la documentaţie anexată, din care să
86 documentaţie anexată, din care să
examen trebuie să îndeplinească reiasă doar experienţa practică în
reiasă doar calificarea profesională
următoarele condiţii: domeniul instalaţiilor electrice

Energia electrica tranzactionata pe


piata de energie electrica se masoara
MECMA - Ministerul Economiei si ANRE - Autoritatea Naţională de
87 de catre operatorii de masurare, prin
Mediului de Afaceri Reglementare în domeniul Energiei
grupuri de masurare, conform
reglementărilor elaborate de:

Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în


88 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie de cazul în care nu deţine o autorizaţie de
tip A tip A
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Să racordeze noi puncte de consum de
Să semneze documentaţii de orice fel
energie electrică la instalaţiile
89 Este interzis electricianului autorizat: pentru proiecte sau lucrări pe care nu
electrice, fără a avea aprobarea
le-a realizat sau supravegheat
operatorului de reţea
Eventualele contestaţii ale avizelor
operatorul de distribuţie care a emis
90 tehnice de racordare se rezolvă de organele ierarhice ale emitentului
avizul
către:
în susţinerea unei probe scrise,
într-un interviu susţinut in faţa unei
Examenul de autorizare pentru gradele constând în 2 subiecte: un chestionar
91 Comisii ANRE, urmat de rezolvarea
II, III şi IV constă: cu 30 de întrebări şi o aplicaţie
unei probleme si o aplicaţie practică
numerică

Executarea de lucrări de proiectare sau


Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
92 de executare a instalaţiilor electrice
sancţionează electrice de utilizare
fără Atestat valabil emis de ANRE:

Executarea sau folosirea de instalaţii


93 clandestine în scopul racordării directe contravenţie infracţiune
la reţea

Finanţarea lucrărilor de electrificare a


94 autorităţilor locale ministerului de resort
localităţilor este obligaţia:

95 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie

Furnizorul de energie electrică este


sustragerea de energie electrică
îndreptăţit sã rezilieze contractul de racordare ilegală la reţeaua de
96 constatată prin hotărâre judecătorească
furnizare a energiei electrice în caz distribuţie
definitivă
de:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
sustragerea de energie electrică
Furnizorul de energie electrică este
constatată prin hotărâre judecătorească
îndreptăţit sã rezilieze contractul de
97 definitivă, neplata facturilor sau alte Plata cu întârziere a facturilor
furnizare a energiei electrice în caz
situaţii prevăzute de legislaţia în
de:
vigoare.

Furnizorul de energie electrică este sustragerea de energie electrică


98 îndreptăţit sã rezilieze contractul de neplata abonamentului radio-tv constatată prin hotărâre judecătorească
furnizare a energiei electrice în caz de: definitivă

Furnizorul de energie electrică este


constatare a unui consum fraudulos de
99 îndreptăţit sã rezilieze contractul de neplata facturilor
energie
furnizare a energiei electrice în caz de:

Furnizorul de energie electrică este


consum de energie mai mare decât cel
îndreptăţit sã rezilieze contractul de consumarea unei cantităţi de energie
100 aferent puterii aprobate prin avizul
furnizare a energiei electrice numai în mai mare decât cea contractată
tehnic de racordare
caz de:

furnizorul desemnat de ANRE pentru a furnizorul desemnat de ANRE pentru a


Furnizorul de ultima de ultimă instanţă
101 presta serviciul public de distribuţie a presta serviciul universal de furnizare
este:-
energiei electrice, în orice condiţii în condiţii specifice reglementate;

Grupul de măsurare a energiei nu face parte din instalaţia de


face parte din instalaţia de racordare;
102 electrice: racordare;
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

În cazul apariţiei unor divergenţe cu


privire la racordarea la reţelele
electrice sau emiterea de avize de
amplasament, între un solicitant şi o parcurgerea procedurii de mediere la
103 înregistrarea unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator nivelul operatorului de reţea
de reţea, declanşarea procedurii de
soluţionare a neînţelegerii se va face
numai după:

În cazul constatării, conform


prevederilor legale în vigoare, a unor
clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia contractul
104 acţiuni menite să sustragă energia
contravenţional de furnizare
electrică prin ocolirea echipamentelor
de măsurare:

În cazul consumului fraudulos de


un an pentru consumatorii casnici si 6
105 energie electrica, perioada de 6 luni pentru toţi consumatorii
luni pentru ceilalţi consumatori
recalculare va fi de:

În cazul existenţei mai multor puncte instalaţiile din aval aferente fiecărui
de delimitare, se consideră un singur punct de delimitare sunt legate electric
106 dacă există un singur proprietar
loc de consum şi o singură instalaţie între ele prin reţele ale operatorului de
de utilizare dacă: distribuţie;

Legitimaţia este declarată nulă, într-un


În cazul în care electricianul autorizat Legitimaţia este declarată nulă, într-un
ziar local şi titularul achită o penalitate
107 îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ziar local şi titularul achită tariful de
în cuantum de 500 RON indiferent de
ANRE poate emite un duplicat, dacă: autorizare aprobat
gradul şi tipul de autorizare

În cazul sistemelor de măsurare de


108 categoria C, pentru consumatorii este obligatorie nu este obligatorie
casnici înregistrarea energiei reactive:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
În cazul sistemului de citire automată
la nivelul punctului central, indecşii se
109 400 zile 200 zile
stochează în baza de date pe o
perioadă de minim:
În conformitate cu prevederile legii
110 nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară energia eoliană
regenerabile de energie:
În funcţie de puterea contractatã,
consumatorii, alţii decât cei casnici,
111 50 kW 100 kW
pot fi mari consumatori, când puterea
contractatã depăşeşte:

În operarea sistemelor de măsurare, măsurarea energiei electrice şi a


Operatorii de măsurare a energiei mărimilor specifice pentru
112 furnizarea energiei electrice
electrice îndeplinesc următoarele determinarea serviciilor de sistem
funcţii de bază: tehnologice

În punctele de delimitare distribuitor/


consumator, limitele în care trebuie să
113 +/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată
se încadreze tensiunea, în 95% din
săptămână, sunt:

În punctele de măsurare de categoria B


114 exclusiv contoare electronice exclusiv contoare de inducţie
se utilizează:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de


Trebuie să îndeplinească condiţiile de
În vederea autorizării pentru ambele calificare şi experienţă profesionale,
calificare si experienţă profesionale,
115 tipuri de autorizare (A şi B), cumulate, pentru fiecare tip de
cumulate, pentru fiecare tip şi susţin
electricienii: autorizare şi susţin examene separate
un singur examen
pentru fiecare dintre aceste tipuri
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

În vederea înscrierii la examenul de


autorizare, electricianul trebuie să
Opţional (solicitantul decide dacă îl
116 transmită în documentaţia anexată Nerelevant
transmite sau nu)
cererii de autorizare o lista de lucrări
executate; acest document este:

Încadrarea punctelor de măsurare


energia electricã consumatã în
aferente locurilor de consum în una puterea maximã contractatã, pentru
117 ultimele 12 luni, pentru locurile de
dintre categoriile A, B, C, se face orice loc de consum
consum existente
considerând:

La cererea scrisă a unui client final,


furnizorul este obligat să comunice, în
118 scris, o ofertă privind condiţiile de 5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare
furnizare a energiei electrice, într-un
interval de cel mult:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru


Se va prezenta la sediul ANRE pentru
a viza prelungirea valabilităţii
La expirarea duratei de valabilitate a a viza legitimaţia pentru o nouă
legitimaţiei pentru o perioadă de doar
119 legitimaţiei de electrician autorizat, perioadă de 5 ani, cu plata tarifului
3 ani, cu plata a 50% din tariful
titularul: corespunzător gradului si tipului de
corespunzător gradului si tipului de
autorizare
autorizare

120 La stabilirea zonei de protecţie a unui nu se delimitează zona de protecţie a numărul de personal calificat alocat
post de transformare se are în vedere: acestui tip de capacitate energetică executării lucrărilor de mentenanţă

La stabilirea zonei de siguranţă a unei nu se delimitează zona de siguranţă a


121 tensiunile nominale de contur
staţii electrice se au în vedere: acestui tip de capacitate energetică

Lăţimea zonei de protecţie şi de


122 siguranţă a unei linii de 220 kV este 55 m 81 m
de:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Lăţimea zonei de protecţie şi de
123 siguranţă a unei linii de 400 kV este 75 m 100 m
de:
Legea nr. 123/2012 creează cadrul de
124 reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice
activităţilor în sectorul:
Legitimaţia de electrician autorizat
125 eliberată de ANRE este valabilă pentru 3 ani 4 ani
o perioadă de:

De executare de instalaţii electrice cu De executare de instalaţii electrice cu


Legitimaţia de electrician autorizat
orice putere instalată tehnic orice putere instalată tehnic
126 gradul IIIB conferă următoarele
realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
competenţe titularului:
maximă de 20 kV maximă de 220 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B


Legitimaţiile de electrician autorizat De tip G (general) pentru instalaţii
127 (pentru executare) de instalaţii
pot fi: electrice
electrice

linia electrică ce leagă o capacitate Linia electrica prin care se transmite


128 Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de un energia electrica de la producător către
client izolat mai mulţi consumatori

Liniile electrice subterane (LES) fac


nu, zonele de protecţie şi siguranţă se
parte din categoria capacităţilor da, indiferent de tensiunea nominală
129 stabilesc doar pentru liniile electrice
energetice pentru care se stabilesc de funcţionare
aeriene (LEA)
zone de protecţie şi siguranţă?

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor


cuprinse între punctul de racordare si de către operatorul de reţea, cu forte
130 de către utilizator
punctul de delimitare la racordarea proprii
unui utilizator se execută astfel:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Neînţelegerile privind racordarea
utilizatorilor la reţelele electrice de
în conformitate cu prevederile unei
131 interes public, dintre operatorii de întotdeauna pe cale amiabilă
proceduri specifice aprobate de ANRE
distribuţie şi solicitanţi, se
soluţionează:
Nerespectarea normelor tehnice emise
132 Infracţiune Contravenţie
de către ANRE constituie:

O persoană care deţine în proprietate


este obligată să asigure accesul la reţea
sau în folosinţă o reţea electrică de nu are obligaţii privind asigurarea
133 numai pentru producători de energie
distribuţie proprie la data intrării în accesului la reţea
electrică din surse regenerabile
vigoare Legii nr,123/2012:

134 O reţea electrica de distribuţie este reţeaua electrica cu tensiunea de linie reţeaua electrica cu tensiunea de linie
definită ca fiind: nominala strict mai mare de 220 kV nominala strict mai mare de 110 kV

a fost confirmată printr-un aviz


O soluţie de racordare este valabilă
tehnic de racordare şi acesta este a fost prevăzută ca variantă de soluţie
135 numai dacă:
valabil la rândul său; în studiul de soluţie;

Obligaţiile de serviciu public pentru în conformitate cu prevederile Legii


136 operatorii economici din sectorul serviciilor publice de gospodărire prin reglementări ale ANRE
energiei electrice se pot stabili: comunală

137 Obţinerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o putere
de către un utilizator: mai mică de 6 luni ceruta sub 100 kW

Care întreţine si dezvolta reţeaua


Operator de distribuţie este o persoană Care deţine si exploatează reţeaua
138 electrica de transport al energiei
fizică sau juridică: electrica de iluminat public
electrice
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Operatorul de distribuţie asigură
24 ore din momentul anunţării 10 ore din momentul anunţării
sosirea echipei de intervenţie în
139 întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie
mediul rural, astfel încât, restabilirea
electrică electrică
tensiunii să se facă în maximum:
Operatorul de distribuţie este obligat
140 să răspundă la sesizările efectuate de La toate sesizările transmise în scris În termen de 3 zile lucrătoare
utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Operatorul de distribuţie este obligat


să răspundă la sesizările, altele decât
141 La toate sesizările transmise în scris În termen de 30 zile calendaristice
cele privind nivelul tensiunii, efectuate
de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in funcţionare


reabilitează si dezvolta reţelele a reţelelor electrice de distribuţie,
142 Operatorul de distribuţie:
electrice de distribuţie, cu respectarea precum si indicatorii de performanta ai
reglementarilor tehnice in vigoare serviciului de distribuţie

Operatorul de măsurare a energiei


143 electrice vehiculate prin puncte de este unic poate fi oricare furnizor
măsurare de categoria A:

Operatorul de reţea va comunica în


scris solicitantului imposibilitatea de a
utilizatorul nu este de acord cu soluţia prin racordare s-ar încălca normele în
144 emite aviz tehnic de racordare si
stabilită de operatorul de reţea vigoare
motivele justificate ale refuzului in
situaţia în care:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

orice persoană juridică ce deţine, sub


orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub orice
Operatorul de transport si de sistem transport şi care răspunde de operarea,
145 titlu o reţea electrica de distribuţie si
este: asigurarea întreţinerii şi, dacă este
este titulara unei licenţe de distribuţie
necesar, de dezvoltarea reţelei de
transport într-o anumită zonă

Operatorul economic aflat în


Poate solicita Atestat provizoriu emis Nu poate solicita Atestat emis de
146 reorganizare judiciară, care nu deţine
de ANRE ANRE
atestate emise de ANRE:

ierarhizarea surselor de alimentare cu


Ordinea de prioritate economică ierarhizarea surselor de alimentare cu
147 energie electrică după criterii
reprezintă energie electrică după puterile instalate
economice;

Parcurgerea unei etape preliminare de


documentare şi informare a viitorului
la solicitarea utilizatorului, este
148 utilizator pentru racordarea acestuia la este obligatorie pentru utilizator;
obligatorie pentru operatorul de reţea;
reţeaua electrică:

Pe piaţa concurenţială cu amănuntul,


Contracte bilaterale la preţuri
149 furnizorii vând energie electrică Contracte bilaterale la tarife fixe
reglementate
clienţilor finali prin:

Pentru accesul la reţea a energiei


electrice produsă din surse
150 doar de natură tehnică doar de natură comercială
regenerabile şi în cogenerare de înaltă
eficienţă, ANRE stabileşte reguli:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Pentru ca un utilizator să racordeze la


151 reţeaua proprie, în condiţiile legii, un nu trebuie să îşi actualizeze avizul de regulă trebuie să îşi actualizeze
alt utilizator: tehnic de racordare în nici o situaţie; avizul tehnic de racordare;

Pentru depăşirea puterii aprobate prin aplica un preaviz, apoi întrerupe


îi da consumatorului doua preavize,
152 avizul tehnic de racordare, operatorul furnizarea energiei electrice
apoi îi aplica penalizări
de re reţea: consumatorului

Pentru furnizarea de energie electrica


153 este o condiţie obligatorie nu este obligatoriu
contractul de furnizare:

Pentru orice tip de post de


transformare, punct de alimentare,
sunt diferite în funcţie de tipul
154 cabine de secţionare prevăzute cu coincid
capacităţii energetice
echipament uscat, zona de protecţie şi
zona de siguranţă:

Pentru posturi de transformare aeriene


mai mare cu 50% decât zona de
155 pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, 20 m de la limita zonei de protecţie
protecţie
zona de siguranţă este:

Pentru posturi de transformare aeriene nu se delimitează zona de protecţia a


156 egală cu conturul fundaţiei stâlpului
pe stâlpi, zona de protecţie este: acestui tip de capacitate energetică

Pentru protecţia instalaţiilor de să efectueze construcţii de orice fel în


Sa consume energie electrica prin
transport al energiei electrice se zona de siguranţă a instalaţiilor, fără
157 instalaţii racordate direct la cele ale
interzice persoanelor fizice sau avizul de amplasament al operatorului
reţelei electrice de transport
juridice: de transport şi de sistem
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
să limiteze sau să îngrădească, prin
Pentru protecţia instalaţiilor de să arunce obiecte de orice fel pe
execuţia de împrejmuire, prin
transport al energiei electrice se reţelele electrice de transport sau să
158 construcţii ori prin orice alt mod,
interzice persoanelor fizice sau intervină în orice alt mod asupra
accesul la instalaţii al operatorului de
juridice: acestora
transport şi de sistem

li se interzice să efectueze construcţii li se interzice să limiteze sau să


Pentru protejarea reţelelor electrice de de orice fel în zona de siguranţă a îngrădească, prin execuţia de
159 distribuţie, persoanelor fizice si reţelelor electrice de distribuţie, fără împrejmuire, prin construcţii ori prin
juridice: avizul de amplasament al operatorului orice alt mod, accesul la instalaţii al
de distribuţie operatorului de distribuţie

Pentru sistemele de măsurare de


0,5 pentru energia activă şi 2 pentru 0,2S pentru energia activă şi 1 pentru
160 categoria A se utilizează contoare
energia reactivă energia reactivă
electronice cu clasa de exactitate:

Pentru sistemele de măsurare de


categoria A, este obligatorie
inspectarea contoarelor şi a
161 o dată la doi ani o dată pe an
concentratoarelor de către Operatorul
de măsurare şi efectuarea unei citiri
locale cel puţin:

Pentru sistemele de măsurare de


categoria A, secţiunea şi lungimea
circuitelor care asigură legătura dintre
162 transformatoarele de tensiune pentru 0,25V 0,05V
măsurare şi contoare trebuie astfel
alese încât căderile de tensiune pe
aceste circuite să nu fie mai mari de:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b

Pentru sistemele de măsurare de


categoria B conectate în sisteme de
citire automată, este obligatorie
163 inspectarea contoarelor şi a o dată la doi ani o dată pe an
concentratoarelor de către Operatorul
de măsurare şi efectuarea unei citiri
locale cel puţin:

Pentru sistemele de măsurare de tensiunile şi curenţii de pe toate cele


tensiunile şi curenţii de pe toate cele
164 categoria B măsurarea se face trei faze, la joasă, medie şi înaltă
trei faze, la înaltă şi joasă tensiune
folosind: tensiune

Pentru sistemele de măsurare de


categoria C incluse în sisteme
automate de citire, este obligatorie
165 inspectarea contoarelor şi a o dată la doi ani o dată pe an
concentratoarelor de către Operatorul
de măsurare şi efectuarea unei citiri
locale cel puţin:

Pentru sistemele de măsurare de


categoriile B şi C, este permisă prin intermediul impulsurilor generate
166 numai în format numeric
transmiterea informaţiei de la contoare de contoare sau în format numeric
la concentratoare:

Pentru un loc de producere sau de


autorizaţia de construire a obiectivului,
consum nou, documentaţia anexată certificatul de urbanism în termen de
167 în copie;
cererii de racordare va cuprinde valabilitate, în copie;
obligatoriu:
Grad 1 Grad 2 Grad 3
nr crt nr crt nr crt
Enunt Varianta a Varianta b
Pentru utilizatorii permanenţi perioada
168 de valabilitate a avizului tehnic de maximum 20 de ani de la data emiterii minimum 20 de ani de la data emiterii
racordare este de:
Persoana juridică care are calitatea de
169 administrator al Codului tehnic al CN de Transport al Energiei Electrice Autoritatea Naţională de Reglementare
reţelei electrice de transport (Codul Transelectrica SA în domeniul Energiei
RET), este:
Planificarea dezvoltării şi modernizării
Ministerul de resort, cu consultarea Operatorii de distribuţie, titulari de
170 reţelelor electrice de distribuţie se face
ANRE şi a operatorilor de distribuţie licenţe acordate de ANRE
de către:

Planul de perspectivă pe termen mediu


pentru dezvoltarea şi modernizarea
171 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale
RED se elaborează pentru o perioadă
de:

Planul de situaţie cu amplasarea in


zona a locului de consum, care face
Avizat de către organismele
172 parte din documentele necesare Avizat de ANRE
competente, potrivit legii
solicitării unui aviz tehnic de
racordare, trebuie sa fie:

Posturile electrice de transformare fac


nu, zonele de protecţie şi siguranţă se
parte din categoria capacităţilor nu, zonele de protecţie şi siguranţă se
173 stabilesc doar pentru staţiile electrice
energetice pentru care se stabilesc stabilesc doar pentru liniile electrice
de conexiune şi transformare
zone de protecţie şi siguranţă?
activităţile şi serviciile publice de
Pot face obiectul unei concesiuni bunurile proprietate publică sau
174 interes naţional din domeniul energiei
energetice: privată a statului
electrice.

societăţile comerciale si regiile sediile administrative