Sunteți pe pagina 1din 3

dJffi,

-"/eU6\?
Gn"niai"
r general al

Planul de achizi{ii al Agenfiei Proprietfl(ii Publice pentru anul2021


Nr. Expunerea obiectului de achizifii Codul Valoarea Procedura Perioada
d/o CPV estimatl de achizi{ie desfiquririi
frri TVA aplicabili procedurii
(lei) de achizi{ie
publicl
SERVIC I
I Servicii de mentenanta a programului 72200000-7 I 7500-00 Contract de Trim.l
pentru {inerea evidenlei contabile micd
"Universal Accounting". valoare
2 Servicii de mentinanfd a SI 72261000-2 41666-00 Contract de Trim. I
Managementul Documentelor mic6
valoare
3 Servicii de mentenan![ qi actualizare a 48600000-4 1 0000-00 Contract de Trim. I
bazelor de date "Moldlex" micd
valoare
4 Servicii de intrefinere qi reparalii de 72267000-4 25000-00 Contract de Trim. I-III
software mic[
valoare
5 Servicii de mentenanld a paginii web a 72261000-2 I 0000-00 Contract de Trim. I
Agenfiei micd
valoare
6 Servicii de telecomunicalii 64200000-8 59 1 66-00 Contract de Trim. I
mici
valoare
7 Servicii telefonie mobila 64212000-5 3333-00 Contract de Trim. I
micd
valoare
8 Servicii de internet 72400000-4 1 2500-00 Contract de Trirn.l
mici
valoare
9 Servicii de reparafie curentd gi deservire 50320000-4 33333-00 Contract de Trim. I
atehnicii de calcul micd
valoare
10 Servicii de reparalie gi deservire a 50800000-3 1 2s00-00 Contract de Trim.l
climatizatoarelor qi altor utilaj e micd
valoare
1l Servicii de reparalia tehnicd gi deservire 50112200-5 16666-00 Contract de Trim. I-II-III-
a automobilelor de serviciu micd IV
valoare
t2 Achizilionarea abonamentelor pentru 34980000-0 8333-00 Contract de Trim.l-ll
transportul public electric micd
valoare
13 Formare profesional6 79633000-0 41666-00 Contract de Trim.l-ll-lll-
micl IV
valoare
t4 Servicii cadastrale ce tin de 71355200-3 41666-00 Contract de Trim.I-ll-llI-
autentificarea dreptului defindtorului de micd IV
teren, cl[diri si incdperi izolate. valoare
15 Servicii de evaluare/reevaluare a 71324000-5 1666666-00 Licitalie Trim.l-II-lII-
bunurilor proprietate publicd supuse publicS IV
priv atizdrii,parteneriatu I u i pub I ic-pri vat COP
in
consultanlI financiar6 bazd de
proiecte idividuale. Evaluarea
terminalului AIC la standartele IATA.
16 Servicii editorial (tipdrirea blanchetelor, 798 r 0000-s 16666-00 Contract de Trim. I-ll-lll-
mapelor, registrelor gi altor documente micd IV
pentru lucrdri de secretariat) valoare
17 Servicii pogtale 641 r 0000-0 26666-00 Contract de Trim. I
micd
valoare
18 Servicii de abonare la edilii periodice 64111000-7 1 s000-00 Contract de Trim. IV
mic5
valoare
19 Servicii de traducere 79530000-8 166666-00 Contract de Trim.I-ll-lll-
micd IV
valoare
20 Servicii arhivi (sistematizare qi 33333-00 Contract de
79995100-6 Trim.I-II-III-
prelucrarea documentelor din arhivi) micd
IV
valoare
21 Servicii de copertarea documentelor 12500-00 Contract de
Trim.l-II-III-
arhivate 79971200-3 mic[
IV
valoare
22 Servicii de protocol 41666-00 Contract de
Trim.l-ll-lll-
55300000-3 micd
IV
valoare
23 Servicii de deservire a sistemului de 665r5100-4 2500-00 Contract de Trim.l
av ertizar e anti incend i u. micd
valoare
24 Servicii de inregistrarea cadastral6 a 71354300-7 458333-00 Licitalie
Trim.l-ll
bunurilor imobile Ei dreptului de public[
proprietate asupra lor cu eliberarea COP
extraselor din registrul bunurilor
imobile.
25 Servicii de loca{iune 65200000-5 200000-00 Contract de Trim.l
micl
valoare
26 Servicii de incdrcare Ei regenerare a 301251 r0-5 66666-00 Contract de
Trim.l
cartugelor. mic[
valoare
27 Servicii de publicare a comunicatelor 79341000-6 208333-00 Contract de
Trim.l
informative mic[
valoare
28 Servicii privind efectuarea lucr[rilor 71354300-7 416666-00 Contract de Trim.l-ll-lll-
topografice micd IV
valoare
29 Servicii juridice/ onorarul lichidatorului 79 1 00000-5 583333-00 Contract de
Trim.l-ll-lll-
micd
IV
x 4248323.00 x x
Total servicii
BUNUR
1 Tehnica de calcul 30200000-t 200000-00 Contract de Trim.l-ll-
mic[ III-IV
valoare
COP
2 MobilS de birou 391 00000-3 41666-00 Contract de Trim. I-ll
mici
valoare
3 Produse petroliere 09134220-5 66666-00 Contract de Trim. I
micd
valoare
4 Piese de schimb pentru automobilele de 349 r 3000-0 25000-00 Contract de Trim. I-ll-lll-
serviciu micl IV
valoare
5 Produse alimentare (ceai, cafea,zahar qi 1 5860000-4 33333-00 Contract de Trim. I
alte.) mici
valoare
6 Rechizite de birou 301 92000-r 70833-00 Contract de Trim.l-II-lII-
micd IV
valoare
7 Achizilionarea plicurilor 30199230-1 I 2500-00 Contract de Trim. I-ll-lll-
mic[ IV
valoare
8 Hirtie pentru xerox A3,A4 30197642-8 33333-00 Contract de Trim. I-ll-lll-
micS IV
valoare
9 Apa potabila butelii l9l 4 n 1 0000-3 37500-00 Contract de Trim. I
mic6
valoare
l0 Apa minerala 0,5 I l 598 r 000-8 l 2500-00 Contract de Trim. I
micd
valoare
11 Dezvoltarea bazei de date consolidate 72260000-5 666666-00 COP Trim. I-ll-lII
SIA Registrul Patrimoniului Public si Licitalie IV
mentenanta si stemu I uiu automatizat deschisd
Total bunuri x 1199997.00 x x

x
TOTAL ACHIZIIII:
0l/ 7445320.00
x x

Coordonat director general adjunct So{chi Mihail