Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Svetlana Ceapǎ


Unitatea de învăţământ: Şcoala nr. 12„Miron Costin” - Galaţi
Clasa: a V-a A
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfintele Taine- lucrǎri sfinţitoare ale Bisericii
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare
Competențe generale: aprofundarea unor cunoştinţe despre lucrările sfinţitoare ale lui Dumnezeu in Bisericǎ

Competențe specifice:
- definirea noţiunii de ”Sfânta Taina”;
- prezentarea Sfintelor Taine;
- precizarea scopului sǎvârşirii Sfintelor Taine in Bisericǎ;
- explicarea efectelor Sfintelor Taine asupra credincioşilor;
- identificarea sǎvârşitorului /primitorului Sfintelor Taine;

Competențe derivate :
- conştientizarea importanţei Sfintelor Taine pentru viaţa creştinului;
- formarea deprinderilor de a participa la Sfintele Taine.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura, conversaţia, povestirea, exerciţiul, argumentarea, expunerea, jocul didactic, observarea dirijata.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru , planşe.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe echipe.

Resurse
Oficiale:
1. Programa şcolara pentru disciplina religie, clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristicǎ orientativǎ, clasa a V-a;
3. Proiectarea unitǎţii de învǎţare: Credinţa creştina

Temporale
1. numar de lectii: 1
2. durata: 45minute
Bibliografice

1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica teoretica, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 1982.
3. *** Credinţa ortodoxa, Editura Trinitas, Iaşi, 1996
4. Cucoş,Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
5. Marcu,Viorica, Paşi spre desavarsire Elemente de psihopedagogie si metodica a edicatiei religioase pentru invatamantul preuniversitar ,
Editura, ”Magister” Sibiu, 2005.
6. Novac, Prof. Univ. Dr., Corneliu, Didactica aplicata la religie, Editura” Arves”, Craiova, 2006.
7. Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare-invatare.Metode si aplicaţii la religie ,Editura ”Sf. Mina”, Iaşi, 2006.
8. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr., Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2006.

DEMERSUL DIDACTIC

2
Nr Metode Mijloace Forme de
crt Etapele Ob Timp Conţinutul instructiv - educativ si de organizare
Evaluare
lecţiei op. procedee învăţă-
mânt

1. Momentul 2'  Salutul


organizatoric  Rugăciunea
 Pregătirea pentru lecţie

Precizarea
2. conţinutului 3' Profesorul anunţǎ titlurile lecţiilor ce urmeazǎ a fi Explicaţia
de recapitulate şi prezintǎ obiectivele propuse.
recapitulare

3. Recapitulere Ca sǎ ajungem la mǎsura desǎvârşirii avem nevoie de


şi 30' harul divin pe care ni-l dǎ Sfântul Duh în Bisericǎ. Fǎrǎ harul
sistematizare dumnezeiesc nu putem progresa spre îndumnezeire. Dar Expunerea
aceastǎ energie necreatǎ o primim prin Sfintele Taine ale
Bisericii, ce ni se oferǎ în momentele cheie ale vieţii, dar şi pe
întreg parcursul ei, pentru a facilita prin harul divin, urcuşul
duhovnicesc.

Se adresează elevilor următoarele întrebări:


„- Ce este biserica?”
„- Ce rol are biserica in viata creştinului?” Aprecieri
„- Ce slujbe religioase se sǎvârşesc in biserica?” verbale
01 „- Ce sunt Sfintele Taine ?”
02 „- Câte Sfinte Taine se sǎvârşesc în Bisericǎ? Numuti-le.”
„- Ce Sfinte Taine se sǎvârşesc o singurǎ datǎ în viaţǎ?” Conversaţia Activitate
„- Care dintre Sfintele Taine se sǎvârşesc de mai multe ori pe frontalǎ
parcursul vieţii?”
„- De ce este necesar sǎ primim Sfintele Taine ?”
„- Ce este Sfinta Tainǎ a Botezului?”
03 „- Ce efecte are aceastǎ Tainǎ asupra creştinilor?”
„- Ce este Sfinta Tainǎ a Mirungerii?”
„- Care este formula de instituire a Tainei Mirungerii?”

3
„- Ce primeşte creştinul în chip tainic prin ungerea cu Sfântul Conversaţia
şi Marele Mir?”
04 „- Ce ştiţi despre Sfânta Tainǎ a Spovedaniei?” Activitate Aprecieri
„- Care sunt condiţiile obligatorii ale adevǎratei spovedanii?” frontalǎ verbale
„- Cu ce ne împǎrtǎşim în cadrul Tainei Euharistii?”
„- Ce importanţǎ are aceastǎ Sfântǎ Tainǎ pentru desǎvârşirea
noastrǎ?”
„- Ce înţelegem prin Taina Preotiei?”
„- Ce semnificaţie are Sfânta Tainǎ a Nunţii?”
„- Care sunt efectele harice ale Sfântului Maslu?”

Elevii rǎspund la întrebǎri , fiind corectaţi în rǎspunsurile


lor de cǎtre profesor, atunci când e cazul.
Pe parcursul feed-back-ului profesorul intervine cu
precizǎrile corespunzǎtoare. Planşe
cu
Se prezintă cǎteva planşe cu imagini ce reprezintǎ Demonstraţia Sfintele
momentele principale ale sǎvârşirii Sfintelor Taine. cu substitute Taine

05 Se distribuie elevilor cǎte o fişǎ de lucru cu cerinţa de a Activitate


completa urmǎtoatele enunţuri: Exerciţiul individualǎ
- Renaştem la viaţa în Hristos prin Taina
……………………………………………….............. Aprecieri
- Ne întǎrim şi sporim în viaţza duhovniceascǎ prin verbale
Taina numitǎ …………………………………………
- Ne unim cu Hristos când primim Trupul şi Sângele
Sǎu, adicǎ prin ………………………………………
- Ne reînnoim sufleteşte şi ne curǎţim de pǎcate prin
………………………………………………………..
- Cei special pregǎtiţi pot deveni preoţi prin
………………………………………………………
- Bǎrbatul şi femeia se unesc în convieţuire prin Sfânta
Tainǎ ..………………………………………………
- Dobândim vindecare de boli şi iertare de pǎcate prin
………………………………………………………
- La Cina cea de Tainǎ a fost întemeiatǎ Taina ………
………………………………………………………

Se cere elevilor sǎ realizeze un ciorchine despre efectele

4
Sfintelor Taine.

4' În orice ne propunem sǎ facem punem început bun dacǎ


4. Generalizarea cerem ajutor lui Dumnezeu şi implicǎm lucrarea Sa în actele Expunerea
noastre. Biserica prin cultul divin public urmǎreşte mântuirea
omului şi sfinţirea creaţiei. Prin Sfintele Taine noi conlucrǎm
cu harul dumnezeiesc spre sfinţirea şi desǎvârşirea noastrǎ,
fapt pentru care trebuie sǎ participǎm cu iubire şi dǎruire la
lucrǎrile sfinţitoare ale Bisericii.

Aprecierea Aprecieri
5. activităţii 2' Se fac aprecieri generale si individuale, privind pregătirea verbale
elevilor şi implicarea elevilor la orǎ.

Se anunţa tema pentru acasă.


6. Tema pentru 2' Se cere elevilor ca în sǎptǎmâna urmǎtoare sǎ participe la
acasă una din slujbele cultului divin public şi sǎ relateze în scris, pe
scurt, sentimentele care le-au trǎit şi învǎţǎturile însuşite.

7. Încheierea 2' * Salutul


activitǎţii * Rugǎciunea

S-ar putea să vă placă și