Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloaie din Iasi

LUCRARE DE SEMINAR

Coordonator:
Prof. univ. dr. Constantin Cucos

Masterand:
Apostu Ionel

Iasi
2020
TEME

1. Propuneți și dezvoltați două modalități de întărire / motivare , în formarea religioasă din școală
și biserică pe baza unor proceduri și instrumente de evaluare în cazul orei de Religie și activitatea
de catehizare.

2. Realizați câte un test docimologic la o temă la alegere care să fie aplicat atât la ora de Religie
cât și în activitatea de catehizare.

1. Cu ajutorul științei și a tehnicii, omul contemporan a reușit să domine lumea exterioară fără
a-și mai putea controla viașa interioară. Multe aspecte ale unei vieții fals religioase sunt expresia
degradării spirituale și morale la care asistăm astăzi și care ne îndreptățesc să vorbim despre
necesitatea și modalitățile în acre îi vom putea iniția în viața religioasă pe copiii noștri, atât ca
profesori, preoți și părinți. Cnoașterea, înțelegerea și practicarea binelui în viața socială și
adaptarea la viața societății, educația religioasă trebuie privită în legătură stânsă cu educația
morală, acordându-i fundament divin. Copiii trebui să fie învățați să-L iubească și să-L asculte pe
Dumnezeu1.
Biserica noastră este preocupată astăzi, în mod special, de îmbunătățirea calității
învățământului teologic la toate nivelurile, începând cu seminariile teologice și facultățile de
teologie și până la ora de religie din școli sau programele catehetice ale parohiilor.

Grija aceasta decurge din responsabilitatea imensă ce revine Bisericii în transmiterea


credinței religioase, a identității culturale și naționale, în educația noilor generații de copii și
tineri, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți
predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră” (2 Tesaloniceni 2, 15).
Exigenţa aceasta privește întreaga Biserică, însă un rol aparte îl au dascălii de religie și cateheții
din parohii.

1
Elemente de educație religioasă. TEorie și aplicații practice, Pr. Dr. Cosmin și Dr. Elena Santi
Finalitatea actului educațional la nivelul orei de Religie și al catehezei parohiale vizează
modelarea copilului și a tânărului într-un om credincios, iubitor de Hristos şi de Biserică, capabil
de dialog şi cooperare în familie şi societate.2 Cu alte cuvinte, ținta finală a educației religios-
morale trebuie să fie creșterea duhovnicească a copiilor și a tinerilor în iubirea faţă de Dumnezeu
şi de semeni, în special prin implicarea lor atât în viaţa liturgică a Bisericii, cât și în activitățile
culturale şi social-filantropice ale comunității parohiale. Acest demers presupune o cooperare
mai intensă între profesorul de Religie și catehetul parohial, o implicare a ambilor factori
educaţionali în procesul de creştere spirituală a copiilor și tinerilor. În acest sens, se impune şi o
regândire a rolului şi vocației profesorului de Religie și a catehetului în actul educațional
În cadrul orelor de Religie ortodoxă, creativitatea elevilor trebuie cultivată prin excelenţă,
profesorul fiind cel care le stimulează dorinţa de a pune în practică zilnic învăţăturile de credinţă,
regulile morale, cunoaşterea tradiţiilor şi a evenimentelor religioase ale Bisericii Ortodoxe.
Astfel, elevii dobândesc deprinderi şi obişnuinţe spirituale, care îi ajută să devină mai buni, mai
responsabili şi mai respectuoşi.
De aceea, pentru a-i forma religios pe copii atât în Școală cât și în Biserică, ne sunt la
îndemână și de folos cele două instrumente de evaluare:
Proiectul și Evaluarea activității de grup.
PROIECTUL
Activitate mai complexă şi dacă implică un volum de muncă mai ridicat din partea
elevului, acest tip de evaluare este foarte motivant. Proiectul poate fi realizat de unul sau
mai mulţi elevi, iar aprecierea lui poate fi făcută atât în clasă cât şi în cadrul comunităţii
parohiale: expoziţie de icoane, organizată în cadrul parohiei sau al şcolii, o expoziţie de ouă
încondeiate de Paşti.
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE GRUP
Formă de evaluare în care, pe o perioadă mai îndelungată de timp, profesorul de
religie îşi va da seama dacă în urma activităţilor sale a reuşit să omogenizeze grupurile
de elevi, dacă elevii recurg la milostenie, cooperare, întrajutorare. Profesorul poate
organiza unele activităţi de caritate în care să implice şi alţi parteneri educaţionali:
părinţi, parohie, reprezentanţi ai instituţiilor locale.
2.
2
http://patriarhia.ro/informare-intelectuala-si-formare-duhovniceasca-in-educaia-moral-religioasa-a-copiilor-si-a-
tinerilor-8222.html
TEST DOCIMOLOGIC
SFINTELE TAINE

1. Citește întrebările și răspunde.


Ce sunt Tainele Sfinte ale Bisericii Ortodoxe?
Enumeră-le.
2. Citește afirmațiile de mai jos. Dacă sunt adevărate, încercuieste A, iar dacă sunt false,
încercuiește F.
a.Taina Sfântului Botez se administrează tuturor oamenilor indiferent de religie și convingerile
religioase A_F.
b. Taina Sfintei Mirungeri o putem primi ori de câte ori ne simțim bolnavi trupește și sufletește
A_F.

c. Sfânta Taină a Spovedaniei e dă posibilitatea împăcării cu Dumnezeu. A_F .

d. Prin Taina Sfintei Împărtășanii, omul se unește cu Hristos în chip real prin pâinea și vinul
sfințit care devin dupa Prefacere, Trupul și Sângere Domnului. A_F .

3. Completați afirmațiile de mai jos cu răspunsuri corecte și complete:


a. Biserica are un număr de _________Taine, prin care creștinul primește
________________
b. Săvârșitorul nevăzut este _____________________. Taina prin care devenim membrii
Bisericii se numește ______________ și se face prin __________________________.
c. În ziua pogorârii Duhului Sfânt a fost instituită Taina _________________, prin care
ne întărim în viața Duhovnicească, prin formula ______________________________.
d. Condiția esențială pentru primirea Tainei Spovedaniei este aceea ca mai întâi să
___________________________, apoi să le __________________înaintea preotului
duhovnic, de la care primim ________________de acestea.
e. Taina Împărtășaniei sau ____________________ a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus
Hristos la ______________________.
f. Azi ea se săvârșește de fiecare dată la ______________________.
g. Noi o putem primi doar dacă mai întâi ne-
am___________________________________.

4. Citiți cu atenție următor paragrap, pentru a răspunde correct cerințelor de mai jos.

Sfintele Taine sunt lucrări văzute, intituite de Mântuitorul Iisus Hristos și încredințate Sfintei Sale
Biserici, prin care se împărtășește celor care le primesc , harul nevăzut al sfântului Duh , scopul
lor fiind mântuirea și sfințirea credincioșilor.
1. Spuneți câte Sfinte Taine are Biserica Ortodoxă
2. Numiți care sunt acelea
3. Vorbiți despre Taina Sfintei Împărtășanii.

5. Propuneți activități cu caracter religios pe care le puteți desfășura în cadrul orelor de catehizare de
la școala parohială.
6. Realizează correct corespondența

1. Botezul a.ne curățim de păcatul strămoșesc și devenim creștini


2.Mirungere b.ne unim cu Hristos prin Trupul și Sângele Lui.
3. Euharistia(Împărtășania) c.așează omul într-o ierarhie bisericească
4.Pocăința sau Mărturisirea d.mărturisirea păcatelor înaintea duhovnicului
5.Taina Preoției e.vindecă bolile sufletești și trupești și iartă păcatele
6.Taina Nunții f.noul botezat primește Harul Sfântului Duh
Taina Sfântului Maslu g.unirea dintre un bărbat și o femeie

7. Realizează un eseu liber de minim 400 de cuvinte despre Taina Sfintei Spoevedanii.

S-ar putea să vă placă și