Sunteți pe pagina 1din 68

CONTABILITATEA NUMERARULUI

1. Documentarea și contabilitatea
numerarului în casierie
2. Contabilitatea operațiunilor cu
numerarul în conturile curente

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 1


1. Documentarea și contabilitatea
numerarului în casierie

Numerarul reprezintă valoare bănească în monede sau


în hârtie-monedă, care poate servi direct pentru plată;
bani lichizi, bani gheață.

Numerarul constituie cele mai lichide active ale


entităţii.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 2


În contabilitate numerarul poate fi clasificat
după mai multe criterii:

în funcție de locul păstrării şi forma de


existenţă

în funcție de valuta în care sunt


exprimate

în funcţie de posibilitatea utilizării


numerarului

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 3


Alte elemente de numerar -
reprezintă transferuri de numerar în
expediţie și documentele băneşti,
cum ar fi: mărci poştale; bilete de
tratament; foi de odihnă

Numerarul în casierie - reprezintă


În funcție de locul disponibilul bănesc în casierie sub formă:
păstrării şi forma  bani reali proveniţi în urma primirii din
contul curent;
de existenţă rambursării avansurilor neutilizate de
numerarul se către titularii de avans;
grupează: vânzării în numerar a producţiei,
mărfurilor, etc.

Numerarul în cont - reprezintă


disponibilităţile aflate în conturile
bancare şi circulând între aceste
conturi prin operaţii de virament
sau 5transfer între conturi..
Contabilitatea întreprinderii, Tema 4
Numerarul în monedă
naţională sunt mijloacele
băneşti care reprezintă moneda
utilizată pe teritoriul ţării. În RM
- leul moldovenesc.
În funcție de
valuta în care este
exprimat
Numerarul în valută străină -
numerarul se moneda naţională a unui stat
împarte în: străin sau moneda unei uniuni
monetare de state străine,
precum şi unităţile băneşti şi
cele de decontare internaţională

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 5


În funcţie de
posibilitatea utilizării
numerarului el se
subdivizează în:

Numerar la conturi legate sunt


disponibilităţile băneşti care aparţin Numerar la conturi
entităţii cu drept de proprietate, dar nelegat constituie
care nu pot fi utilizate din cauza unor mijloacele băneşti care
factori determinaţi. Din ele fac parte aparţin entităţii şi pot fi
conturile bancare sechestrate, blocate liber utilizate.
până la clarificarea împrejurărilor
respective.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 6
Contabilitatea numerarului din casierie

Încasarea şi păstrarea numerarului, precum şi decontările


în numerar se efectuează la entitate prin casierie.
Contabilitatea numerarului din casieria entităţii este
organizată în conformitate cu “Normele pentru
efectuarea operaţiunilor de casierie în economia
naţională a Republicii Moldova”, aprobate prin
Hotărârea Guvernului R.M. nr. 764 din 25 noiembrie
1992.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 7


În casieria entităţii numerarul poate fi primit din
următoarele surse:
- din conturile curente deschise la bancă;
- din restituirea avansurilor neutilizate de către titularii
de avans,
- din vânzările în numerar a producţiei, mărfurilor etc.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 8


• Este un document confirmativ, emis
de MCC la efectuarea decontărilor
băneşti în numerar, care atestă
operaţiunea economică şi achitarea
plăţii, eliberându-se în mod
obligatoriu plătitorului.
Bon de Bonul de casă trebuie să conţină
elementele obligatorii enumerate în
casă cerinţele tehnice faţă de MCC. În
anumite cazuri, bonul de casă poate
fi imprimat nemijlocit pe
documentul de însoţire aferent
operaţiunii economice (aviz de plată
în numerar, factură, bon de
comandă-livrare, notă de plată etc.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 9


• Reprezintă document de
evidenţă a gestiunii zilnice (zi
Raport de de lucru, schimb), care conţine
închidere sinteza datelor fiscale ce se
înscriu în memoria fiscală odată
zilnică cu imprimarea acestuia
(Raport Z)

Toate rapoartele de închidere zilnică sunt înscrise cu total de


la începutul anului și se lipesc în Registrul MCC care se
deschide pentru fiecare an de gestiune și se înregistrează la
organul fiscal.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 10
• Este un dispozitiv automatizat
pentru primirea de la plătitor a
Terminal de numerarului, care funcţionează în
plată în regim autonom, fără prezenţa fizică
(participarea) a persoanei fizice
numerar împuternicite a contribuabilului.
(POS- Terminalul de plată în numerar se
terminal) primește gratuit de la filiala
instituției financiare (banca) la care
se deservește entitatea.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 11


Casierul primeşte numerarul în casierie din contul curent
bancar în baza delegaţiei bancare, întocmită de către
contabilul-şef sau de o altă persoană împuternicită de acesta

denumirea numele şi
numărul contului
emitentului prenumele
bancar
delegaţiei mandatarului

codul fiscal al
codul băncii entităţii

suma solicitată în localitatea


data, luna, anul emiterii
litere
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 12
• Este un formular tipizat de
document primar fără
regim special, întocmit la
intrarea numerarului în
casieria entităţii.
• Dispoziţie de încasare şi
chitanţa se perfectează de
Dispoziţie de către casier pentru fiecare
sumă depusă în parte, cu
încasare cu completarea obligatorie a
chitanţă tuturor rechizitelor
necesare.
document justificativ • Se perfectează într-un
exemplar şi se semnează
de înregistrare a de casier şi contabil-şef.
intrării numerarului în • Chitanţa se detaşează şi se
casierie eliberează persoanei ce a
depus banii în casierie.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 13


Entităţile au dreptul să păstreze în
casele lor numerar, pentru retribuirea
muncii, plata indemnizațiilor din
bugetul asigurarilor sociale, burselor,
pensiilor alimentare, numai pe un
termen de cel mult 3 zile
lucrătoare, inclusiv ziua de primire
a banilor de la instituţia bancară.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 14


• Este un formular tipizat de
document primar fără regim
special, întocmit la eliberarea
numerarului din casieria entităţii.
• Dispoziţie de plată se perfectează
de către contabil, cu completarea
Dispoziţie de obligatorie a tuturor rechizitelor
necesare.
plată • Se perfectează într-un exemplar şi
se semnează de: - conducător
-contabil-şef; -
document justificativ
casier; -
de înregistrare a persoana ce primeşte banii.
eliberării
numerarului din
casierie

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 15


Achitarea salariilor, alocaţiilor pentru invaliditate,
plata burselor, pensiilor alimentare şi premiilor
poate fi efectuată de casierie prin borderou de
plată, fără întocmirea dispoziţiei de plată pentru
fiecare beneficiar. Pe foaia de titlu a borderoului
de plată (decontare-plată) se face o notă de
permisiune pentru eliberarea banilor, semnată de
conducătorul şi contabilul-şef al entității sau de
persoanele împuternicite de aceştea, indicând în
litere termenul de eliberare a banilor şi suma.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 16


La vărsarea numerarului în contul curent se
perfectează ordin de încasare a numerarului de
către instituția financiară, în care se indică
numărul contului, suma, denumirea entităţii,
numele deponentului.

Dispoziţiile de încasare şi plată sau documentele


care le substituie, până la transmiterea în casierie se
înregistrează de contabilitate în Registrul de
evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi plată.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 17


• Este un registru
contabil ce se
perfectează manual;
Registrul de • Registrul trebuie:
numerotat; şnuruit;
evidenţă a sigilat.
dispoziţiilor de
încasare şi plată

- document de înregistrare în
ordinea cronologică a
dispoziţiilor de încasare şi plată;
- document de atribuire a
numerelor de ordine a
dispoziţiilor de încasare şi plată

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 18


• Fiecare entitate ţine un singur
registru de casă.
• Registrul trebuie: numerotat;
șnuruit; sigilat cu ceară roşie sau de
parchet.
Registrul • Numărul de foi din registru de casă
de casă se adevereşte prin semnăturile
conducătorului şi a contabilului –şef
al entităţii respective.
• Se completează în două exemplare
prin foaia de indigo. Primul
exemplar rămâne în registrul de
casă, iar al doilea (detaşat) serveşte
în calitate de raport al casierului.
- document de înregistrare
documentelor de casă într-o perioadă
de gestiune (ziua, decada);
- document ce reprezintă raportul
casierului privind încasările şi plăţile
numerarului în casierie Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 19
Pentru contabilizarea operaţiilor privind existenţa şi
mişcarea numerarului din casieria entităţii este destinat
contul de activ 241 “Casa”.

În debitul contului 241 „Casa” se reflectă:


 încasările de numerar în casierie,
plusurile de numerar constatate cu ocazia lucrărilor de
inventariere.
În creditul contului 241 „Casa” se reflectă:
 plăţile în numerar din casierie,
lipsurile de numerar constatate la inventariere.
Soldul contului este debitor şi reprezintă suma numerarului
existentă în casieria entităţii la începutul și finele perioadei de
gestiune, în Bilanț rd. 410 Numerar și documente bănești
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 20
La încasarea numerarului în casieria entității se întocmesc
următoarele formulele contabile:

 ridicarea numerarului din conturi curente în monedă naţională sau


valută străină:
Dt 241 “Casa”
Ct 242 “ Conturi curente în monedă naţională”, sau
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 încasarea avansurilor neutilizate de la titularii de avans:


Dt 241 “Casa”
Ct 226 “ Creanţe ale personalului”

 încasarea creanţelor curente privind veniturile din utilizarea de către


terţi a activelor entităţii (leasingul, arenda, dobînzile şi redevenţele,
dividende calculate):
Dt 241 “Casa”
Ct 231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a
activelor entităţii” Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 21
 încasarea altor creanţe curente:
Dt 241 “Casa”
Ct 234 “ Alte creanţe curente”

 primirea avansurilor în numerar în casierie:


Dt 241 “Casa”
Ct 424 “Avansuri primite pe termen lung”, sau
Ct 523 “Avansuri primite curente”

 primirea numerarului de la fondatori ca aport la capitalul social, după


înregistrarea entităţii
Dt 241 “Casa”
Ct 313 “Capital nevărsat”

 înregistrarea TVA aferentă produselor, mărfurilor vîndute şi sercicii


prestate cu achitare imediată în numerar în casierie:
Dt 241 “Casa”
Ct 534 “ Datorii faţă de buget”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 22


 înregistrarea încasărilor din vânzări, prestări de servicii (fără TVA şi
accize):
Dt 241 “Casa”
Ct 611 “Venituri din vînzări”

 înregistrarea încasărilor în numerar din vînzarea altor active curente ale


entităţii:
Dt 241 “Casa”
Ct 612 “Alte venituri din activitatea operaţională”

 înregistrarea încasărilor în numerar din vânzarea imobilizărilor ale entităţii


(necorporale, imobilizărilor corporale, biologice, investiţii financiare pe
termen lung):
Dt 241 “Casa”
Ct 621 “ Venituri din operaţiuni cu active imobilizate”

 Înregistrarea numerarului sub formă de redevenţe


Dt 241 “Casa”
Ct 622 “Venituri financiare”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 23
Eliberarea numerarului din casieria entității se reflectă
prin următoarele formule contabile:

 eliberarea avansurilor spre decontare titularilor de avans:


Dt 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 241 “Casa”

 depunerea numerarului în conturile curente în monedă naţională şi


străină,
Dt 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 241 “Casa”

 restituirea avansurilor primite anterior:


Dt 423 “ Avansuri primite pe termen lung”
Dt 523 “ Avansuri primite curente”
Ct 241 “Casa”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 24


 achitarea datoriei faţă de furnizori:
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Ct 241 “Casa”

 achitarea salariului:
Dt 531 “ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Ct 241 “Casa”

 recuperarea cheltuielilor efectuate de titularul de avans:


Dt 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Ct 241 “Casa”
 achitarea datoriilor faţă de fondatori:
Dt 536 “ Datorii faţă de proprietari”
Ct 241 “Casa”

 achitarea datoriilor faţă de alţi creditori:


Dt 544 “ Alte datorii curente”
Ct 241 “Casa”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 25
Extras din Registrul de casierie pentru 1 februarie
Nr. Conţinutul operaţiei Încasări Plăţi Debit Credit
Sold la începutul zilei 1 000-00
1. Dispoziţia de încasare nr. 01 de la
A. Papuc - restituirea sumelor avansurilor
neutilizate 80-00
2. Dispoziţia de încasare nr. 02 - încasări pentru
mărfurile vândute; 6 300 - 00
suma TVA aferentă mărfurilor vândute 1 260 - 00
3. Dispoziţia de plată nr. 01 pentru Popa C.-avans
pentru cheltuielile de gospodărie 840 - 00
4. Dispoziţia de încasare nr. 03 - ridicarea
numerarului din contul curent pentru plata
salariului în baza cecului 12 000-00
5. Dispoziţia de plată nr. 02 - plata salariilor 12 000 - 00
6. Dispoziţia de plată nr. 3 pentru Chişlaru S. -
avans spre decontare 230 - 00
7. Dispoziţia de încasare nr. 04 de împrumut pe
termen scurt 9 000-00
8. Dispoziţia de încasare nr. 05 de „GreenTour”-
achitarea chiriei pentru oficiu 3 400 - 00
9. Dispoziţia de încasare nr. 06 - pentru mărfurile
vândute; 2 000-00
suma TVA aferentă mărfurilor vândute 400-00
10. Dispoziţia de plată nr. 04 – depunerea la cont 1
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 26
curent 6 200-00
Entităţile economice sunt obligate să efectueze inventarierea
valorilor aflate în casierie în termenele stabilite şi în conformitate
cu “Regulamentul privind inventarierea” nr. 60 din 29.05.2012.
Conform art. 66, numerarul din casieria entităţii se supune
inventarierii după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi
plăţi şi se verifică efectiv mijloacele băneşti şi alte documente
băneşti existente în casierie.
Inventarierea numerarului mijloacelor băneşti poate fi efectuată
inopinat. Pentru titlurile de valoare şi formularele tipizate de
documente primare cu regim special în lista de inventariere se
înscriu primul şi ultimul număr al setului respectiv. Inventarierea
numerarului în conturile curente în moneda naţională şi valută
străină se efectuează prin confruntarea soldurilor din extrasele de
cont emise de instituţiile financiare cu cele din contabilitate. Până
la începerea inventarierii de la fiecare persoană cu răspundere
materială sau grupă de persoane răspunzătoare se ia o
chitanţă. Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 27
Proces-verbal de inventariere a • Documentul se
foloseşte pentru reflectarea rezultatelor
inventarierii numerarului efectiv (banilor
în numerar, timbrelor poştale ş.a.), aflate
în entități.
numerarului

• Comisia controlează numerarul bănesc


prin recalcularea tuturor
banilor din casă, hârtiilor de valoare.
• Se întocmeşte în două exemplare şi
se semnează de către comisia de
inventariere şi persoana cu răspundere
materială. Un exemplar
al actului se transmite în contabilitatea
entităţii, al doilea rămâne la persoana cu
răspundere materială.
-document de înregistrare a
diferenţelor de numerar
constatate cu ocazia
inventarierii
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 28
Lipsurile de numerar din casierie constatat la inventariere se reflectă
prin formula contabilă:
Dt 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 241 „Casa

Suma lipsurilor constatate se impută casierului, dacă acestea au fost


recunoscute de casier sau au fost adjudecate de organele judiciare.
Ca urmare, în contabilitate se va întocmi formula contabilă:
Dt 226 „Creanţe ale personalului”
Ct 612 „ Alte venituri din activitatea operaţională”
Ct 535 „Venituri anticipate curente” – în funcție de termenul de
recuperare

Plusurile numerarului în casierie stabilite în urma lucrărilor de


inventariere, se reflectă prin formula contabilă:
Debit 241 “Casa”
Credit 612 “ Alte venituri din activitatea operaţională”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 29


Exemplu: În urma lucrărilor de inventariere s-a
constatat lipsa numerarului în casierie în sumă 100 lei
din vina casierului. Lipsurile vor fi reţinute din salariul
casierului.
Rezolvare:

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 30


2. Contabilitatea operațiunilor cu numerarul în
conturi curente
Pentru păstrarea numerarului liber, efectuarea plăţilor şi
încasărilor entităţile deschid conturi curente în
instituțiile financiare, prin care sunt efectuate
operaţiuni de decontare.
Conform legislaţiei în vigoare fiecare entitate poate
deschide mai multe conturi curente în monedă
națională în diferite bănci, indiferent de amplasarea
teritorial-administrativă a acestuia.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 31


Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 32
Conform Regulamentului cu privire la transferul de
credit, aprobat HCA al BNM nr. 157 din
01.08.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale din Republica decontările prin virament în
Republica Moldova se efectuează în baza ordinului
de plată.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 33


document de plată în baza căruia se efectuează transferul de credit
beneficiarului unei anumite sume de bani, pentru stingerea datoriilor
financiare şi comerciale ale entităţii
• Ordinul de plată se întocmeşte în limba de stat.
• Nu se admit corectări şi/sau ştersături.
• Se emite: -
1exemplar în cazul emiterii de către banca plătitoare la
efectuarea transferului de credit în nume şi pe cont
propriu;
• în 2 exemplare în cazul emiterii de către titularul de cont
bancar, precum şi de către banca plătitoare la efectuarea
transferului în numele titularului de cont bancar;
Ordin • în 3 exemplare în cazul emiterii de către titularul de cont
bancar la efectuarea transferului de credit în adresa
de plată Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", la care se
anexează la necesitate şi 3 exemplare ale listei
destinatarilor mijloacelor băneşti.
• Să prezintă spre executare la banca plătitoare de către
emitent sau de către persoana împuternicită a acestuia în
ziua în care a fost emis, iar în cazul emiterii ordinului de
plată de către unitatea Trezoreriei de Stat, acesta se
prezintă spre executare la banca plătitoare cu data
emiterii în decursul anului bugetar curent.
• Se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de
semnătură şi cu amprenta ştampilei emitentului.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 34


Un alt document ce se întocmeşte pentru efectuarea transferurilor băneşti din
cont este cererea de plată, care se întocmeşte în conformitatea cu
Regulamentul privind cadrul de administrare a activităţii băncilor aprobat
prin HCE al BNM nr.322 din 20.12.2018

• Debitarea directă este o modalitate de


plată care constă în plata către banca
plătitoare a contului bancar al plătitorului
cu suma plăţii indicată în cererea de plată
emisă de beneficiar şi creditarea
Cererea corespunzătoare de către banca
beneficiară a contului bancar al
de plată beneficiarului.
• Mandatul de debitare directă se
întocmeşte în trei exemplare.

documentul de plată în baza căruia


se efectuează debitarea directă

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 35


Perceperea în mod incontestabil a numerarului din conturile bancare ale
contribuabilului este reglementată prin Regulamentul privind suspendarea
operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a numerarului
din conturile bancare, aprobat de BNM nr.375 din 15 decembrie 2005.
Ridicarea numerarului în mod incontestabil se efectuează de către bancă în baza
ordinului incaso emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept, cu
excepţia perceperii în mod incontestabil a numerarului din conturile bancare ale
Trezoreriei de Stat.
• Se emite :în două exemplare – în cazul în care
emitentul ordinului incaso este în calitate de
beneficiar;în trei exemplare – în cazul în care
emitentul este împuternicit prin lege cu dreptul
de a emite ordin incaso în numele unei terţe
Ordin persoane. Ordinul incaso se prezintă
nemijlocit de către emitent sau de persoana
incaso împuternicite a acestuia la banca în care se
deserveşte emitentul nu mai târziu de o zi
lucrătoare după ziua emiterii.

documentul emis de către persoana abilitată prin lege cu


acest drept, cu excepţia perceperii în mod incontestabil a
numerarului din conturile bancare
Contabilitatea ale Trezoreriei
întreprinderii, Tema 5 de Stat 36
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea
numerarului în monedă naţională, înregistrate în contul curent
al entităţii la bancă, este destinat contul de activ 242
”Conturi curente în monedă naţională”.
În debitul contului 242 ”Conturi curente în monedă naţională”se
înregistrează încasarea numerarului în conturi curente în monedă naţională
În credit contului 242 ”Conturi curente în monedă naţională”se
înregistrează utilizarea numerarului din conturi curente în monedă
naţională
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în
monedă naţională la începutul și finele perioadei de gestiune, în Bilanț rd.
410 Numerar și documente bănești
La contul 242 ”Conturi curente în monedă naţională” pot fi deschise
următoarele conturi de gradul II:
2421 ” Numerar la conturi nelegat”
2422 ” Numerar la conturi legat”- este destinat evidenţei distincte a
numerarului sechestrate, blocate, gajate.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 37
Pentru ziua când au avut loc încasări și plăți de numerar din contul
curent entitatea primeşte de la bancă drept confirmare a executării
operaţiilor un Extras din cont cu anexarea la el a documentelor, în baza
cărora au fost întocmite înregistrările în extrasul din cont.

• Se emite de bancă într-un exemplar la


cererea titularului de cont bancar.
Permite verificarea egalităţii soldului
final debitor de pe contul contabil din
registrul contabil cu soldul final pe contul
indicat în ultimul Extras de cont, iar
Extras documentele anexate - veridicitatea
mişcărilor pe contul curent efectuate de
din cont către bancă
• La extrase se anexează documentele
justificative cu menţiunea băncii despre
îndeplinirea lor.

document bancar care prezintă titularului de cont


descifrarea mişcărilor pe contul curent.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 38
În baza datelor din Extrasul din cont se întocmește
registrul la contul 242 „Conturi curente în monedă
naţională”.
Încasările numerarului în conturile curente în monedă naţională se
reflectă în debitul contului 242 “Conturi curente în monedă
naţională”:

 încasarea creanţelor:
Dt 242 “Conturi curente în monedă naţională”
Ct 221 “ Creanţe comerciale”
Ct 223 “ Creanţe ale părţilor afiliate”
Ct 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 231 “ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor
entităţii”
Ct 234 “ Alte creanţe curente”
Ct 161 “ Creanţe pe termen lung”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 39


 primirea creditelor bancare şi împrumuturilor:
Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Ct 411 “ Credite bancare pe termen lung”
Ct 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Ct 511 “ Credite bancare pe termen scurt”
Ct 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”

 primirea avansurilori pe termen scurt şi lung:


Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Ct 423 “ Avansuri primite pe termen lung”
Ct 523 “ Avansuri primite curente”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 40


Ieşirile numerarului din contul curent în monedă națională se
înregistrează în creditul contului 242 “Conturi curente în monedă
națională”:
 achitării datoriilor financiare şi comerciale:
Dt 411 “Credite bancare pe termen lung”
Dt 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Dt 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Dt 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Dt 522 “ Datorii curente faţă de părţile afiliate”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”
 achitării datoriilor faţă de personal, faţă de buget, fonduri extrabugetare,
instituţii publice, organele sindicale, companiile de asigurări, alţi creditori:
Dt 531 “ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”
Dt 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”
Dt 533 “ Datorii privind asigurările sociale şi medicale”
Dt 534 “ Datorii faţă de buget”
Dt 536 “ Datorii faţă de proprietari”
Dt 544 “ Alte datorii curente”
Ct 242 “Conturi curente în Contabilitatea
monedă națională”
întreprinderii, Tema 5 41
 ridicarea disponibilităţilor băneşti in casierie:
Dt 241 "Casa”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”

 plasarea numerarului în investiţii pe termen lung şi curente în părţi nelegate şi


legate:
Dt 141 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Dt 142 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”
Dt 251 “ Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Dt 252 “ Investiţii financiare curente în părţi afiliate”
Ct 242 “Conturi curente în monedă națională”

 achitarea comisioanelor băncii pentru eliberarea numerarului, cecurilor,


cardurilor bancare, pentru administrarea numerarului se trec la cheltuielile
perioadei în baza notei de plată emise banca:
Dt 713 “Cheltuieli administrative”
Ct 242 “Conturi curente în monedă naţională”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 42


Exemplu: La entitate conform extrasului de cont au avut loc
următoarele operaţiuni privind încasările şi plăţile
numerarului. Sold la 01 septembrie – 18 000 lei.
Nr. Suma,
Încasat sau plătit(cui) Debit Credit
oper lei
1. Încasări de la cumpărători pentru produsele vîndute 122000

2. Transfer SRL "Galacom" unui avans în contul livrării 14000


mărfurilor (fără TVA)
3. Transfer “Varo” S.R.L. avans pentru publicitate pe trei 15000
trimestre, inclusiv TVA
4. Transfer firmei "Lira" pentru materiale 30000
5. Restituirea avansurilor pe termen scurt acordate anterior 5000

6. Transfer firmei "Gala" 21000


7. Încasarea amendei de la firma "Cronapol" 780
8. S-a ridicat în numerar pentru salarii 12000

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 43


Operaţiunile economice privind mişcarea
numerarului în contul curent se reflectă în registrul
contului 242 ,,Cont curent în monedă națională’’.
La sfârșitul perioadei de gestiune datele din acest registru
se utilizează la întocmirea Situația fluxurilor de
numerar şi se trec în Cartea Mare și în rîndul 410 a
Bilanțului "Numerar și documente bănești".

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 44


Condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare
sunt reglementate de Hotărârea Comitetului executiv al
BNM nr.29 din 13.02.2018 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind condiţiile şi modul de
efectuare a operaţiunilor valutare.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 45


• Cuprinde informaţia cu
privire la denumirea,
adresa, codul bancar şi
codul fiscal plătitorului;
suma de plată în cifre şi în
Ordinul de litere, precum şi codul
plată în valută valutei; banca
străină beneficiarului; contul
bancar al beneficiarului

document bancar care se utilizează pentru efectuarea


decontărilor şi reflectarea în evidenţa contabilă a
operaţiunilor în valută străină

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 46


Pentru perceperea comisioanelor şi a altor plăţi din
conturi curente în valută străină banca anexează la extrasul
de cont nota de plată.

• Se eliberează către
banca titulurului de
cont.
• Se anexează la extras de
cont.
Nota de plată

document bancar care se utilizează pentru


perceperea comisioanelor şi a altor plăţi la
efectuarea operaţiunilor în valută străină

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 47


• Cuprinde informaţia privind:
data tranzacţiei;rata cursului
valutar negociat cu banca;
suma procurată; numărul
contului la care s-a transferat
Cerere de suma vândută; numărul
vânzare/ contului din care s-a achitat
cumpărare suma cumpărată.
a valutei • Totodată în cerere se indică
străine pentru ce scop a fost
procurată valuta.

document bancar care se utilizează pentru procurarea


numerarului în valută străină de către titularul de cont

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 48


Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi
mişcarea numerarului în valută străină în conturile valutare
din băncile pe teritoriul Republicii Moldova şi din
străinătate, este destinat contul de activ 243 “Conturi
curente în valută străină”.
În debitul contului 243 “Conturi curente în valută străină” se
înregistrează încasarea numerarului în contul curent în valută străină
În creditul contului 243 “Conturi curente în valută străină” se
înregistrează utilizarea numerarului în valută străină din contul curent în
valută străină
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în conturi curente în
valută străină la începutul și finele perioadei de gestiune în Bilanț rd
410 Numerar și documente bănești
Modul de efectuare a operaţiilor în valută străină şi de reflectare în
contabilitate a diferenţelor de curs valutar este reglementat de prevederile
S.N.C. “Diferențe de curs valutar și de sumă” şi “Regulamentului
privind condiţiile şi modulContabilitatea
de efectuare operaţiunilor
a Tema
întreprinderii, 5 valutare”. 49
Încasările numerarului în conturile curente în valută străină se
reflectă în debitul contului 243 “Conturi curente în valută
străină”:

 încasarea creanţelor în valută străină:


Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 221 “Creanţe comerciale”
Ct 223 “ Creanţe ale părţilor afiliate”
Ct 226 “Creanţe ale personalului”
Ct 231“ Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi
a activelor entităţii”
Ct 234 “ Alte creanţe curente”
Ct 161 “Creanţe pe termen lung”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 50


 primirea creditelor bancare şi împrumuturilor în valută
străină:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 411 “Credite bancare pe termen lung”
Ct 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Ct 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Ct 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”

 primirea numerarului sub formă de avansuri curente şi pe


termen lung primite în valută străină în cont:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 423“ Avansuri primite pe termen lung”
Ct 523 “ Avansuri primite curente”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 51


Ieşirile numerarului din contul curent în valută străină
se înregistrează în creditul contului 243 “Conturi
curente în valută străină”:

 achitarea datoriilor financiare şi comerciale în valută străină:


Dt 411 “Credite bancare pe termen lung”
Dt 412 “ Împrumuturi pe termen lung”
Dt 511 “Credite bancare pe termen scurt”
Dt 512 “ Împrumuturi pe termen scurt”
Dt 521 “ Datorii comerciale curente”
Dt 522 “ Datorii curente faţă de părţile afiliate”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 52


 Achitarea datoriilor faţă alţi creditori:
Dt 544 “ Alte datorii curente”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 depunerile numerarului din cont în valută străină în casierie:


Dt 241 "Casa”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

 plasarea numerarului în valută străină:în investiţii pe termen


lung şi curente în părţi nelegate şi legate
Dt 141 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate”
Dt 142 “ Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate”
Dt 251 “ Investiţii financiare curente în părţi neafiliate”
Dt 252 “ Investiţii financiare curente în părţi afiliate”
Ct 243 „Conturi curente în valută străină”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 53
Diferenţele de curs valutar aferente soldurilor mijloacelor
valutare se înregistrează prin formule contabile:
 favorabile:
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Ct 622 “Venituri financiare”
 nefavorabile:
Dt 722 “Cheltuieli financiare”
Ct 243 “Conturi curente în valută străină”

Operaţiunile privind debitul şi creditul contului 243 “Conturi


curente în valută străină” se reflectă în registre analitice şi sintetice
care se elaborează de sine stătător de fiecare entitate economică şi se
organizează pe tipuri de activităţi pentru întocmirea Situația
fluxurilor de numerar. La sfârşitul perioadei de gestiune datele
registrelor sintetice se trec în Cartea Mare și în rîndul 410 "Numerar
și documente bănești" al Bilanțului.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 54
În alte conturi bancare îşi ţin evidenţa disponibilul şi mişcarea
numerarului atât în monedă națională cât şi străină în
acreditive, carduri bancare și alte conturi bancare.
Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi
mişcarea numerarului în acreditive, carduri bancare este
destinat contul de activ 244 “ Alte conturi bancare”.

În debitul contului 244 “Alte conturi bancare” se înregistrează deschiderea


acreditivelor şi depunerea numerarului pe cardurile bancare
În credit contului 244 “ Alte conturi bancare” se înregistrează închiderea
acreditivelor, anularea cardurilor
Soldul este debitor şi reprezintă suma numerarului în alte conturi bancare în
Bilanț rd 410 Numerar și documente bănești

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 55


La contul 244 “ Alte conturi bancare” pot fi deschise
următoarele conturi de gradul II:
 2441 “ Acreditive”
 2442 „Carduri bancare”
 2443 „Numerar la alte conturi bancare”

Acreditivul este un angajament prin care o bancă


(banca emitentă), acționând la cererea clientului său
(ordonatorul), efectuează o plată în folosul unui terţ
(beneficiarul) la prezentarea de către acesta documentelor
ce confirmă livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.
Decontările cu utilizarea acreditivului în calitate de
mijloc de plată sunt reglementate de “Regulamentul
privind utilizarea acreditivului documentar acoperit şi
irevocabil pe teritoriul Republicii Moldova” nr. 122 din
29.05.2003
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 56
Figura. Clasificarea acreditivelor după obiectul de activitate

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 57


Termenul de acţiune al acreditivului nu poate depăşi 25 zile.
Închiderea acreditivului are loc:
la expirarea termenului de acţiune;
la cererea ambelor părţi;
la folosirea integrală a sumei acreditivului.
În toate cazurile prezentate banca beneficiarului trebuie să
transfere băncii plătitorului sumele nefolosite a acreditivului, nu
mai târziu de a doua zi după încheierea acestuia.

Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un


singur beneficiar şi nu poate fi transferat decât dacă este
desemnat de banca emitentă ca fiind transferabil. Acreditivul se
achită prin virament în sumă totală sau parţială. Se interzice
achitarea acreditivului în numerar.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 58
La contul de gradul II 2442 „Carduri bancare” se ţine
evidenţa numerarului aflate în carduri bancare eliberate pe numele
titularului contului.
Entităţile efectuează operaţiunile cu utilizarea cardurilor
bancare în conformitate cu Regulamentul cu privire la
cardurile de plată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
administraţie al BNM nr.157 din 01.08. 2013

Card bancar este un suport de informaţie


standartizat şi personalizat prin intermediul căruia
deţinătorul, de regulă cu utilizarea numărului personal
de identificare al său şi a unor alte coduri care permit
identificarea sa, are acces la distanţă la contul bancar în
vederea efectuării anumitor operaţiuni prevăzute de
bancă emitentă.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 59
Card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul
În funcţie de provenienţa dispune de mijloace băneşti oferite de bancă sub forma
mijloacelor băneşti unei linii de credit
disponibile în cont disting
următoarele tipuri de Card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul
carduri bancare dispune de mijloace băneşti depozitate la bancă şi care
oferă posibilitatea acordării unei facilităţi de overdraft
(descoperit de cont) în cazul insuficienţii mijloacelor
băneşti în contul acestuia

Figura. Clasificarea cardurilor în funcție de


proveniența mijloacelor bănești

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 60


Evidenţa analitică a cardurilor bancare se ţine pe
tipuri de carduri şi pe bănci emitente.

La contul de gradul II 2443 “ Numerar la alte


conturi bancare” se ţine evidenţa numerarului aflate
pe cartele de credit şi magnetice utilizate preponderent
pentru achitarea serviciilor primite, pentru plata
materialelor procurate fără întocmirea documentelor
de plată.

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 61


La deschiderea acreditivelor, depunerea numerarului
pe cardurile bancare se întocmesc formulele contabile:

- peseama mijloacelor proprii


Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 242 „Conturi curente în monedă națională”
Ct 243 „Conturi curente în valută străină”

- din contul creditelor bancare pe termen scurt


Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 511 “Credite bancare pe termen scurt”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 62


Din contul numerarului păstrate la conturile speciale se achită
datoriile faţă de furnizorii pentru bunurile procurate, serviciile
consumate.

- achitarea datoriilor:
Dt 521 „Datorii comerciale curente”
Dt 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate”
Dt 544 „Alte datorii curente” Ct 244 “ Alte conturi bancare”

- închiderea acreditivelor, anularea cardurilor:


Dt 242 „Conturi curente în monedă națională”
Dt 243 „Conturi curente în valută străină”
Dt 511 „Credite bancare pe termen scurt”
Ct 244“ Alte conturi bancare”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 63


Diferenţele de curs valutar aferente soldurilor numerarului în
valută înregistrate în acreditive, în carnetele magnetice şi de
credit se reflectă prin formule contabile:
 favorabile:
Dt 244 “ Alte conturi bancare”
Ct 622 “Venituri financiare”
 nefavorabile:
Dt 722 “Cheltuieli financiare”
Ct 244 “ Alte conturi bancare”

Evidenţa sintetică şi analitică a numerarului din contul 244 “


Alte conturi bancare” se ţine în registre analitice şi sintetice,
care se elaborează de sine stătător de fiecare entitate. La sfârşitul
perioadei de gestiune datele registrelor sintetice se trec în Cartea
Mare și în rîndurile 410 "Numerar și documente băești" al
Bilanțului. Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 64
În procesul desfăşurării activităţii economice a entităţii apar
cazuri de transferare a numerarului prin oficiile poştale, prin
intermediul serviciului de încasare a băncilor comerciale etc.
Pentru evidenţa numerarului aflate în drum este destinat
contul 245 “ Transferuri de numerar în expediţie”.
În debitul contului 245 “ Transferuri de numerar în expediţie” se
înregistrează suma numerarului aflat în expediţie
În creditul contului 245 “Transferuri de numerar în expediţie” se înregistrarea
decontarea numerarului în expediție
Soldul este debitor care reprezintă suma transferului numerarului aflat în
expediţie la finele perioadei de gestiune.
 Înregistrarea sumelor transferate la conturile bancare ale entităţii se reflectă
prin formula contabilă:
Dt 242 “Conturi curente în monedă națională”
Dt 243 “Conturi curente în valută străină”
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 65
Ct 245 “ Transferuri de numerar în expediţie”
În afară de numerarul în casieria entității se păstrează şi
documentele băneşti la care se referă timbrelor, taxelor de stat,
mărcilor poştale, biletelor de călătorie achitate, biletelor de
tratament şi odihnă, formularelor cu regim special etc..
Pentru evidenţa acestor mijloace sau documente este
destinat contul 246 “Documente băneşti”.

În debitul contului 246 “Documente băneşti” se înregistrează


intrarea/majorarea valorii documentelor băneşti
În credit contului 246 “Documente băneşti” se înregistrează
ieşirea/diminuarea valorii documentelor băneşti
Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea documentelor
băneşti determinată în conformitate cu standardele de contabilitate

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 66


 La procurarea documentelor băneşti se întocmeşte formula
contabilă:
- prin intermediul titularilor de avans
Dt 246 “Documente băneşti”
Ct 226 “Creanţe ale personalului”- (cu acordarea avansului
spre decontare)
Ct 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”– (fără
acordarea avansului spre decontare)

 Ieşirea documentelor băneşti (vânzarea, schimbul):


Dt 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”
Ct 246 „Documente băneşti”

Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 67


Atunci când are loc vânzarea documentelor băneşti se întocmeşte formula
contabilă:
Dt 241 “Casa” – dacă contravaloarea lor se achită imediat în casierie;
Dt 226 “Creanţe ale personalului”– dacă documentele băneşti se vând
lucrătorilor entităţii cu achitare ulterioară,
Dt 234 “ Alte creanţe curente” – dacă documentele băneşti se vând altor
persoane fizice sau juridice cu achitare ulterioară,
Ct 612 “Alte venituri operaţionale” – la prețul de vânzare a documentelor
băneşti. Suma TVA aferentă documentelor băneşti vândute se reflectă prin
formula contabilă:
Dt 241 “Casa”
Dt 226 “Creanţe ale personalului”
Dt 234 “Alte creanţe curente”
Ct 534 “Datorii faţă de buget”

Evidenţa sintetică şi analitică a numerarului din contul 246 „Documente


băneşti” se ţine în registre analitice şi sintetice, care se elaborează de sine
stătător de fiecare entitate. La sfârşitul perioadei de gestiune datele registrelor
sintetice se trec în Cartea Mare și în rîndul 410 „Numerar și documente
bănești„ al Bilanțului.
Contabilitatea întreprinderii, Tema 5 68