Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Exemplar unic

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE Nr. 2585855


din 08.12.2020

ANUNŢ
Direcția Generală Anticorupție, cu sediul în municipiul București, şos. Olteniţei nr. 390A, sector
4, organizează, la data de 09.01.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea ocupării a 10 posturi de
ofiţer (prevăzute cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie), pe linia de muncă „prevenire, studii şi
proiecţii anticorupţie şi relaţii cu publicul”, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de
poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior, după
cum urmează:
- ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud;
- ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov;
- ofiţer specialist principal II la Serviciul Judeţean Anticorupţie Braşov;
- 2 posturi de ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Caraş-Severin;
- ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Harghita;
- ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Sălaj;
- ofiţer specialist principal II la Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava;
- 2 posturi de ofiţer specialist principal I la Serviciul Judeţean Anticorupţie Tulcea.
Condiții de participare la concurs:
Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare pot participa la concurs dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
2. nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
3. nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27 21 alin. (2) sau art. 2725
lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
5. deţin/obţin autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „strict secret” 1;
6. sunt absolvenţi de studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau de
studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare.
Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs prevăzute în
prezentul anunţ.
Reguli privind înscrierea la concurs:
Candidații pot depune cerere de înscriere pentru o singură structură (un singur serviciu) dintre cele
menționate în prezentul anunț.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, exclusiv în format electronic, un dosar de
recrutare care conţine următoarele documente:
 cerere de înscriere (anexa nr. 4) şi CV (anexa nr. 2);
 copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele posturilor
(pentru candidaţii cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se vor accepta adeverinţe
aflate în perioada de valabilitate, eliberate de instituţiile de învăţământ);
 copie a actului de identitate;
 copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 1);
 adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care sunt încadraţi, din care să reiasă
că îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 2–5 din prezentul anunț.

1
Conform prevederilor art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 „Dacă pentru ocuparea unor posturi
vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în
funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”
Documentele din dosarul de recrutare vor fi trimise la adresa de e-mail
recrutare.dga@gmail.com până la data de 18.12.2020, ora 14.00.
Pentru transmiterea în format electronic, documentele vor fi scanate şi salvate în format „pdf”. Din
fişierele rezultate se va face un fişier arhivat în format „zip”, care va fi salvat cu denumirea nume_prenume
candidat (de ex. popescu_ion.zip). Fişierul arhivat va fi transmis prin e-mail, la adresa sus-menţionată.
Atenţie! Din motive tehnice, fişierul transmis prin e-mail nu poate avea o dimensiune mai mare de
25 MB. Pentru a respecta această cerinţă, candidaţii pot transmite mai multe fişiere, adăugându-se un număr
la denumirea fiecărui fişier (de ex. popescu_ion1.zip, popescu_ion2.zip).
După transmiterea dosarului de recrutare, fiecare candidat va primi, în termen de 24 de ore (sau în
aceeaşi zi cei care depun dosarul în ultima zi de înscriere), un e-mail care conţine numărul şi data cu care a
fost înregistrată cererea. Acest număr va fi folosit ulterior în toate comunicările referitoare la candidatul
respectiv, pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal ale acestuia.
Candidaţii care nu au primit e-mail-ul prin care se comunică numărul de înregistrare, sunt rugaţi să
apeleze în cel mai scurt timp numărul de telefon menţionat în prezentul anunţ, pentru clarificarea situației.
Este interzisă înscrierea prin depunere personală, prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară,
sau prin altă modalitate, astfel că nu vor fi luate în considerare decât dosarele de recrutare transmise
la adresa de e-mail recrutare.dga@gmail.com.
Atenţie! Documentele transmise de candidaţi după data limită de depunere a dosarului de recrutare,
respectiv 18.12.2020, ora 14.00, nu se vor mai lua în considerare.
În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne
nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii declaraţi „admis” vor depune originalul
documentelor solicitate în copie, în vederea certificării copiilor pentru conformitate și semnării de către
persoana desemnată și candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.
Documentele menţionate în alineatul precedent pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care
activităţile de certificare nu se mai realizează.
În situaţia în care un candidat declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu
prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în
care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face
candidatului clasat pe următorul loc (care a obţinut cel puţin nota 7), în ordinea descrescătoare a notelor
obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la
concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.
Atenţie!
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice
de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului şi ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.
Reguli privind examinarea psihologică
Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite în funcţie de numărul de candidaţi, şi vor fi comunicate prin
postare pe pagina de Internet a Direcţiei Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro.
Atenţie!
Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea
psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicată mai
sus sau prin consultarea avizierului Direcţiei Generale Anticorupţie, la sediul din şos. Olteniţei nr. 390A,
sector 4, Bucureşti.
Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru
susţinerea testării psihologice.
Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Direcţiei Generale
Anticorupţie. 
Candidaţii declaraţi ,,inapt” psihologic vor fi informaţi prin e-mail şi nu vor putea participa la
concurs.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înaintea probei de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi
corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare ale candidaţilor.
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se
afişează la avizierul Direcţiei Generale Anticorupţie şi se postează pe pagina de Internet a unităţii,
www.mai-dga.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.
Desfăşurarea concursului
Concursul pentru ocuparea posturilor va consta în susţinerea unui test scris (test grilă) pentru
verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor, la data de 09.01.2021, începând
cu ora 12,00, la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie din municipiul Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 390A,
sector 4 sau, în funcţie de numărul candidaţilor, într-o altă locaţie ce va fi comunicată ulterior, prin postarea
unui anunţ pe pagina de internet a unităţii www.mai-dga.ro, precum şi la avizier.
Accesul în sala în care se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de
identitate valabil.
Testul scris poate fi înregistrat/supravegheat video.
Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de
complexitate a subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor
obţinute, în limita posturilor pentru care au candidat.
Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obţinute la concurs şi se aduc la cunoştinţă prin afişare
şi prin postare pe pagina de internet a unităţii www.mai-dga.ro.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la testul scris, departajarea acestora în
vederea stabilirii candidatului declarat „admis” se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii
unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” candidatul care obţine nota cea mai
mare. Dacă se impune organizarea interviului structurat pe subiecte profesionale pentru departajare, comisia
de concurs va stabili şi comunica candidaţilor interesaţi graficul activităţilor şi alte informaţii necesare.
Interviul nu se contestă.
În cadrul probei de concurs, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un
pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu se va permite accesul cu materiale documentare,
dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit
pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se
sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
În situaţia în care, pe parcursul desfăşurării concursului sau al corectării/aprecierii şi notării
lucrărilor/foilor de răspuns se constată, cel târziu până la momentul afişării rezultatelor, că grila de
apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din
afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, comisia de concurs dispune
anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul
întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor
candidaţilor.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată,
în termen de 24 de ore de la afişare.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Contestaţiile se pot depune la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie sau se pot transmite în format
electronic la adresa de e-mail recrutare.dga@gmail.com.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Direcţiei Generale
Anticorupţie şi se postează pe pagina de internet a unităţii.
În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de apreciere/corectare şi
notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi
bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune
anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul
întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor
candidaţilor.
Candidații declarați „respins” la concursul organizat, nu pot ocupa în baza notei finale obţinute la
respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unităţi.
În situația invalidării concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat „admis” care nu îndeplineşte
condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte
situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care
ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului
clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi
obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit
dispoziţiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2), i se
acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţia în care poliţistului i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în
condiţiile art. 21 alin. (5), acestuia i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea
în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Astfel, personalului care a
lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fişa postului, i se acordă grade profesionale
în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, după cum urmează:
- la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
- la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
- la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;
- la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;
- la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;
- la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar-şef de poliţie.
Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, ofiţerii de poliţie proveniţi din rândul agenţilor de
poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil
corespunzător specialităţilor necesare poliţiei se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de
organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.
Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și
modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la
toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet şi susținerea probei de
concurs.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus


SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:
1. menținerea distanțării sociale;
2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie.
Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii
este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se
desfăşoară concursul.
3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu
dispensează de purtatul măștii;
4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație
din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică
îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP –
https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive
obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de
internet www.mai-dga.ro).
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală
Anticorupţie, prin e-mail sau telefonic, la nr. 021/332.14.07.
Prezentul anunț, semnat și înregistrat, se păstrează la dosarul de concurs.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
Tematică:
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute în Constituţia României;
2. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
3. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale Anticorupţie;
4. Statutul poliţistului, Statutul cadrelor militare şi Statutul funcţionarilor publici;
5. Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
6. Consilierea etică a funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele
de conduită;
7. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
8. Protecţia informaţiilor clasificate;
9. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
10. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea
integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
11. Liberul acces la informaţiile de interes public;
12. Organizarea primirii şi evidenţei petiţiilor; Examinarea şi soluţionarea petiţiilor;
13. Organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă;
14. Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează
încălcări ale legii;
15. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor
publice;
16. Infracţiunea;
17. Pedepsele principale, accesorie şi pedepsele complementare;
18. Cauzele care înlătură răspunderea penală;
19. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat;
20. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
21. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu;
22. Infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiuni împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene, conform Legii nr.78/2000;
23. Competenţa organelor judiciare;
24. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora;
25. Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
26. Sesizarea organelor de urmărire penală;
27. Testarea integrității profesionale a personalului Ministerului Afacerilor Interne;
28. Managementul riscurilor de corupție;
29. Evaluarea măsurilor adoptate în urma producerii unui incident de integritate;
30. Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, indicatori de evaluare
şi standarde de publicare a informaţiilor de interes public.
Bibliografie:
1. Constituția României, republicată;
2. Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
8. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din instituţiile publice care semnalează încălcări
ale legii;
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
14. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu
modificările şi completările ulterioare;
15. O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
16. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare;
17. O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice
centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
18. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
19. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
20. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
21. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
22. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele M.A.I., cu modificările şi
completările ulterioare;
23. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România, cu modificările şi completările ulterioare;
24. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
25. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii
de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia
materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru
aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
27. H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor
de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor
de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
28. Ordinul M.A.I. nr. S/353/2002 (declasificat) pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare;
29. Ordinul M.A.I. nr. 158/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcţiei Generale Anticorupţie;
30. Ordinul M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei
şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
31. Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă și
consiliere a cetăţenilor în M.A.I.;
32. Ordinul M.A.I. nr. 256/2011 privind procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului
Ministerului Afacerilor Interne;
NOTĂ: în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor studia actele normative mai sus prezentate,
actualizate cu toate modificările şi completările intervenite până la data de 08.12.2020.
Anexa nr. 1
Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Domnule director general,

Subsemnatul(a) _________________________________________________________, fiul/fiica lui


_______________________ și al (a) ___________________ născut(ă) la data de _______________ în
localitatea ______________________________ județul/sectorul _________________________________,
CNP ______________________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ___________,
eliberată de ____________________ la data de ___________, în calitate de candidat la concursul pentru
ocuparea postului/posturilor de ________________________________________, linia de muncă (după
caz) ________________________________ la ____________________________________, prin recrutare
din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ
superior, organizat de Direcţia Generală Anticorupţie, la data de ______________, declar pe propria
răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare menționate în anunț, cu care sunt de
acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situația în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități
determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare, nu voi fi trecut în corpul
ofițerilor, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se
va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale, conform
competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea
informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor).

Menţionez că sunt încadrat la ________________________________________________________


______________________________________________________________________________________.

Declar, susțin și semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut și am completat
personal datele din prezenta declarație.
Semnătura __________________ Data _____________

Anexa nr. 3

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer
(linia de muncă „prevenire, studii şi proiecţii anticorupţie şi relaţii cu publicul”)
la Serviciile Judeţene Anticorupţie
Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Harghita, Sălaj, Suceava şi Tulcea
din Direcţia Generală Anticorupţie

Data Ora Activitatea Observaţii

11.30-12.00 Instructajul candidaţilor

12.00-15.00 Susţinerea testului scris


09.01.2021
15.00 Afişarea grilei de corectare

15.00-19.00 Corectarea testului grilă

20.00 Afişarea rezultatelor

10.01.2021 20.00 Depunerea eventualelor contestaţii


Soluţionarea contestaţiilor şi
12.01.2021 16.00
afişarea rezultatelor finale
Anexa nr. 4

Cerere de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Domnule director general,

Subsemnatul(a) ____________________________________, fiul (fiica) lui ___________________


și al (a) ___________________ născut(ă) la data de _____________ în localitatea ____________________
județul/sectorul ______________, cetățenia _______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate
seria ______ nr. ______________, eliberată de __________________________ la data de _____________,
CNP _______________________, cu domiciliul (reședința) în localitatea _______________________,
județul/sectorul ________________, str. ________________________, nr. ________, bl. _____, etaj ____,
ap. _____, absolvent(ă) al (a) ___________________________________________________________,
forma de învățământ ___________, sesiunea______________, specializarea
_________________________, de profesie__________________, încadrat la
__________________________________________________, starea civilă _______________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Direcţia Generală Anticorupţie, la data de
___________, în vederea ocupării postului/posturilor de __________________________________, linia de
muncă (după caz)__________________________________________________________ din cadrul
_________________________________________________, prin recrutare din rândul agenţilor de poliţie
absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior.

Am luat cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile


Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).

Semnătura __________________ Data _____________