Sunteți pe pagina 1din 11

SĂRBĂTORILE DIN JURUL

LUMII
(OPŢIONAL INTEGRAT – SĂRBĂTORI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE)

Anul şcolar 2020 - 2021

Motto: „O educaţie bună este izvorul intregului bine din


lume”.
Immanuel Kant

Profesor învățământ primar


Dulgheru ( Manache ) Mariana Ilona

1
ARGUMENT:
Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din aspirațiile și istoria popoarelor, din necesitatea de
liniște și dragoste pentru frumos, elementele de cultură și tradițiile transmit valori și creează punți între
generații.
Tradițiile, obiceiurile, portul, folclorul, sărbătorile sunt comori inestimabile ce definesc un popor,
făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. E necesar să cultivăm în rândul copiilor
dragostea și respectul pentru frumosul din viața noastră. Trăirea frumosului la nivelul convingerilor devine
astfel o sărbătoare pe care copilul o trăiește cu cei din jur și apoi o transmite mai departe. Astfel sunt cultiva-
te valori morale demne de un umanism autentic. El învață să facă din fiecare zi o sărbătoare pentru el și
pentru ceilalți.
Scopul optionalului îl reprezintă, in acelasi timp, promovarea şi formarea atitudinilor necesare
pentru a înţelege interrelaţiile dintre oameni de-a lungul timpului, pentru dezvoltarea activităţii conştiente şi
responsabile care are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieții. Este o mică ,,filosofie a copilului” pentru
fiecare zi. Activităţile proiectate vor avea un impact pozitiv asupra atitudinii elevilor faţă de colegi, oameni
în general, mediul înconjurător, față de muncă, față de tradiții, cu efecte benefice în mediul educaţional şi
comunitatea locală. Elementele de educație multiculturală lărgesc sfera de cunoaștere și îmbunătățesc prin
toleranță relațiile interpersonale. Programa opționalului ,,Lumea ca o sărbătoare” este elaborată potrivit
modelului de proiectare centrat pe competențe și în conformitate cu Programa școlară pentru Dezvoltare
durabilă, pentru disciplinele Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice, Educație muzicală și
mișcare, Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului. Doar așa, noi, dascălii, vom
putea spera că şcolarii de astăzi sunt cetăţenii de mâine, apți să preţuiască darurile cu care Dumnezeu a
înzestrat locul unde trăiesc și unde se simt acasă, dar și locul pe care alte popoare îl definesc ,,acasă”.
Suntem datori și noi, ca popor european, să dăruim celorlalți acel spirit umanist profund, specific românesc,
spirit de care Europa se pare că are nevoie. Unitățile de conținut sunt concepute în manieră
transdisciplinară, combinând elemente de limbă și comunicare, calcul matematic simplu, cunoașterea
mediului înconjurător, de aderare la reguli civice și de exersare a abilităților artistice și practice.

Din punct de vedere metodologic, acest opțional este centrat pe utilizarea metodelor learning by
doing (învățarea experiențială-procesul de a face sens din experiența directă). Elevii pornesc de la propriile
experiențe cognitive sau emoționale pe care le dezvoltă și le perfecționează. Astfel elevii sunt încurajați să
fie spontani, să facă alegeri, să adreseze întrebări, să comunice propriile opinii, să aibă intervenţii
argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuţie, să manifeste iniţiativă, să exprime idei originale
şi emoţii autentice despre ceea ce învaţă.

2
DURATA: 1 an şcolar, cu posibilitate de prelungire.

VARIANTA DE CURRICULUM: Nucleu

NUMĂR DE ORE: 1oră / săptămână

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE


1 Semestrul I 17 h
2 Semestrul al II –lea 17 h
3 TOTAL 34 h

TIPUL: opţional integrat


 Comunicare în Limba Română (CLR),
 Arte Vizuale şi abilități practice (AVAP),
 Muzică şi Mişcare (MM),
 Matematică şi Explorarea mediului (MEM),
 Dezvoltare Personală (DP).
 Educație fizică și sport (EFS)
 TIC

GRUP ŢINTĂ: copiii din clasa I şi părinţii acestora.

3
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Competențe specifice Exemple de activități de învățare


1.1 Identificarea semnifi- -formularea unor întrebări și răspunsuri orale la întrrbări legate de tema și
cației unui mesaj oral, pe mesajul textului audiat.
teme accesibile, rostit cu -executarea unor instrucțiuni/regulide joc în diferite tipuri de activități.
claritate -jocuri de tipul ,,Scrisori desenate”
-decodificarea mesajului incifrat în ghicitori
-formularea unor titluri/nume potrivite pentru diferite sărbători existente sau
propuse
-oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: ,,Cine? Ce? Când?Unde?
Cum? De ce?
-asocierea unor imagini/enunțuri cu informațiile primite în clasă
-jocuri de tipul ,,Ce s-ar fi întâmplat dacă...”

1.2 Formularea unor enun - jocuri de rol


țuri proprii în diverse -oferirea unor informații despre sine, despre familie, despre activitățile
situații de comunicare preferate prin enunțuri simple.
-relatarea unor evenimente semnificative din viața propriesau din experiența
personală
-dialoguri țn pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale
-descrieri/prezentări ale unor activități, jocuri cunoscute
-concentrarea atenției pe subiectul discuției și menținerea conversației pe
teme de interes.
-realizarea unor afițe, etichete, cărțulii pe teme propuse în clasă

2.1 Manifestarea curiozită -explorarea mediului cultural artistic pentru a identifica forme, culori ,
ții față de explorarea materiale, tehnici, obiecte artistice.
mesajelor artistice simple, -vizită la muzee, participarea la expoziții, analiza unor obiecte de cult și de
exprimate vizual. port popular.
-realizarea unor lucrări individuale și colective
-vizionarea de spectacole de film, teatru adecvate vârstei. (Astra Film)
-participarea la ateliere de lucru părinți-copii, în care se confecționează lucruri
utile pentru diferite sărbători
-jocuri de rol ,,Este ziua ta”, ,,Este ziua mea”

2.2 Exprimarea ideilor și -realizarea de aplicații în oglindă ,,Chipul meu când sunt fericit”
trăirilor personale prin -realizarea de benzi desenate despre diferite sărbători
utilizarea culorii și formei -realizarea de lucrări grupale ,,Mai multe mâini, un singur portret...”
-realizarea unor cadouri, felicitări pentru diferite sărbători sau ocazii speciale
-confecționarea de jocuri și jucării din diverse materiale, prin tehnici
accesibile
-confecționarea de păpuși pe băț sau din pănuși
-realizarea de decoruri pentru diferite sărbători
-realizarea de lucrări în care se asociază elemente de exprimare plastică, cu
alte forme de exprimare artistică (Ex: ilustrarea versurilor unui câtec prin
Cdesen)

3.1 Cântarea individuală - reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând sncronizarea
sau în grup, asociind -executarea unor mișcări sugerate de text
mișcarea sugerată de text -imitarea unor viețuitoare sau a unor fenomene ale naturii cu onomatopee

4
și de ritm lungi-curte.
-jocuri inspirate de cântece,jocul perechilor, mișcare liberă pe muzică.
-dans cu pași egali pe cântec
-asocierea unor mișcări ritmice sau sunete cu în ralație cu o poveste/poezie

4.1. Recunoaşterea unor - conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi,
figuri şi corpuri dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor;
geometrice în mediul - decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj;
apropiat şi în reprezentări - realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, castele,
plane accesibile pomi, gărduleţe, roboţi etc.);
(incluzând desene, - compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar
reproduceri de artă, cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici, medii);
reprezentări schematice) - decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite dimensiuni,
realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton);

4.2 Manifestarea grijii - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii sau a
pentru comportarea colţului verde din clasă;
corectă în relaţie cu - utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a mediului (greblă, mănuşi de
mediul natural protecţie etc.);
- refolosirea unor materiale în cadrul unor activităţi (ex.: paharul de la iaurt
pentru decorare şi utilizarea ca ghiveci pentru plante, folosirea unor imagini
din pliantele publicitare pentru crearea unor şiruri, pentru ilustrarea
anotimpurilor etc.);
- identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a modalităţilor de
economisire a energie;
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul înconjurător;
- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul înconjurător;
- realizarea unor experienţe care să pună în evidenţă propagarea sunetului prin
diverse medii care-i alterează tăria: un radio care se va acoperi cu diferite
materiale - hârtie, ţesătură, material izolator, vată etc.;
- producerea de sunete specifice ploii – picături de apă care cad, tunetul,
mersul prin apă etc.;
- identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse alternative de
energie;
- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de energie, prin utilizarea unor
modele (ex.: morişcă, roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de la
robinet); a modalităţilor de economisire a energie;
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul înconjurător;
5.1. Asocierea emoţiilor de - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de bază (Exemplu:
bază cu elemente simple Alegeţi personajele care exprimă bucurie, fericire, veselie…)
de limbaj nonverbal şi - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de acasă, realizate în
paraverbal clasă, decupate din ziare/reviste) care exprimă diferite emoţii
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat, uimit)
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu emoţii”
- jocuri de mimă
- turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/finalul zilei, la
începutul/finalul unei activităţi)
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate

5.2. Transmiterea unor - prezentarea unei experienţe personale (prima zi de grădiniţă, prima zi de
mesaje verbale şi şcoală, zile de naştere, jucăria favorită, o ceartă cu un prieten/coleg,
5
nonverbale simple despre victoria/înfrângerea într-un joc etc.)
propriile experienţe de - crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza unor cuvinte cheie:
viaţă calendar, pădure, furculiţă, zâmbet
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje nonverbale emiţător-receptor
(mi-am făcut un
prieten, mă doare măseaua, am primit un cadou, bunicul a venit în vizită etc.)
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele situaţii date
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi,
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu cred că...”, „În opinia
mea...”
- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de elevi

6.1 Explorarea şi crearea -utilizarea unor procedee simple de căutarea informaţiilor de tip imagine sau video
unor conţinuturi digitale pe INTERNET
simple în format vizual -realizarea unor înregistrări simple de tip imagine, video sau audio, cu sprijinul
adultului
sau/şi audio
-vizionare de PP

CONȚINUTURI:

1. Tradiții/obiceiuri naționale si internaționale, simboluri ale acestora.


2. Mediul natural (plante, animale).
3. Necesitatea împlicării în problemele mediului;
4. Anotimpurile - legende și povești despre anotimpuri.
6
5. Tradiții, obiceiuri, sărbători, ocupații, jocuri și jucării specifice anotimpurilor.
6. Preocuparea pentru păstrarea tradițiilor naționale.
7. Poezii și texte tematice.
8. Muzica anotimpurilor și sărbătorilor.
9. Culorile anotimpurilor și sărbătorilor.
10.Sărbători naționale și internaționale ale artei și culturii.
11.Mini-proiecte tematice pe baza experiențelor personale.
12.Comportamente și valori civice.
13.Metode de autocunoaștere și învățare.
14.Curiozități de pe mapamond, educație multiculturală.

ATITUDINI ŞI VALORI:

 Atitudine corectă şi responsabilă pentru valorile omenirii


 Atitudine motivantă pentru învăţare;
 Atitudine de respect faţă de munca oamenilor, față de mediul înconjurător
 Altruism, toleranță, solidaritate, respect pentru ceilalți și stimă de sine.
 Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua lua decizii pentru atingerea
scopului propus;

7
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
1. METODE TRADIŢIONALE:
a. probe scrise si orale (evaluare sumativă şi formativă) la sfârşitul unităţilor de învăţare şi în finalul
unor lecţii;
b. probe practice;
c. teste docimologice.

1. METODE ALTERNATIVE:
a. observaţia sistematică a comportamentului elevului;
b. investigaţia;
c. portofoliul – pe parcursul unităţilor de învăţare;
d. autoevaluarea;
e. expoziții
f. albume fotografice
g. postere
h. ,,Clubul înțelepților”
i. Proiect ,,Cărticică de sărbătoare”

 SEMESTRUL I

DATA TEMA CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII


M.M. Activitate practic –gospodarească
„Plantăm copaci pentru Pace!” (curtea
școlii, interpretare cântece
DP- Discuții despre pace și prietenie
Ziua Mondială a Pacii
18.09.2020 AVAP- „Copacul prieteniei” (colaj din
21.09
mânutele copiilor)
TIC Prezentare pe calculator a unui grupaj
PP despre Pace
CLR Poezii despre pace si prietenie
25.09. 2020 Ziua Internatională a Mediului MEM „Să ocrotim lumea apelor!”
Marin CLR „Poveste despre lumea adâncurilor”
8
(creată de copii)
TIC Vizionare DVD Enciclopedia junior
Erc Press „Rechinii”
DP „De ce iubim muzica” (brainstorming)
„Ziua internatională a Muzicii” AV„Deseneaza instrumentele muzicale
02.10. 2020
01.10. preferate”
MM „Anotimpurile”, de Vivaldi
AV „Invățătoarea mea”
CLR „Povestea celei mai frumoase flori”
Ziua Internațională a
5.10. 2020 (poveste bulgară)
Profesorului
AVAP „Învățătura – cea mai de pret
floare”
DP „Importanța Postei in viața oamenilor”
(discutii după imagini)
9.10. 2020 Ziua Mondiala a Poștei
AVAP „Scrie’’ o scrisoare pentru bunicii
tăi (desen, decupare din reviste)
„Păpuși din pănuși de porumb”
Cămara bunicii – o sărbătoare a
16.10. 2020 „Împletim” usturoi
toamnei
„Salată de fructe”
Ziua Armatei Române E.S. „Calitățile unui bun soldat’
23.10. 2020
25.10. A.V.L.M.„Medalii pentru soldatii curajoși”
CLR -Audierea poeziei ,,Darurile
Legume în sărbătoare-
30.10. 2020 toamnei”. Memorizare. Realizarea unei
Carnavalul recoltei
cărțulii cu tema ,,Toamna în sărbătoare” .
Ziua Internatională pentru C.L.R. Creare poveste , dupa imagini
13.11. 2020 Toleranță A.V.L.M. „Mesaj pentru un prieten trist”
16.11. (desen, decupare din reviste, colaj)
TIC.Vizionarea unei prezentări PP
„Ziua Internatională a
AV si CLR „Reportaj despre România”
20.11. 2020 Televiziunii”
( desenăm, decupăm imagini din ziare și
21.11.
reviste)
TIC Prezentare PP „Peștera Sfântului
Andrei”
MM . „ Hai la joc!” , „Sunt un pui de
românas”
„Sezatoare in Ajun de Sf. DP. „Obiceiuri si traditii românesti legate
Andrei, ocrotitorul Romaniei”și de sărbătoare”, „Portul national” ( muncile
27.11. 2020
Ziua României specifice unei sezatori, credinte legate de
29.11. usturoi, lupat lupilor – Sf. Andrei, patronul
lupilor, in credinta populara)
MM Imnul României
CLR. Colaj de poezii si cântece patriotice
ES „Mă mândresc că sunt român!”
CLR Legenda lui Moș Nicolae
04. 12. 2020 Moș Nicolae AVAP „Ghetuta pentru Mos Nicolae”
(confectionare)
MM „Primiti cu colindul?”
11.12. 2020 Obiceiuri si traditii de Craciun AVLM „Confectionăm sorcove

18.12. 2020 Săptămâna îngerașilor AVAP- Pregătesc un cadou pentru


colegul îngeraș
15.01.2021 „Ziua Culturii Nationale ” CLR „Concurs de recitări”
Mihai Eminescu AV. Ilustrăm poezia „Somnoroase
păsărele”
9
„Unirea Principatelor Romane” CLR. „Mos Ion Roată și Unirea”
22.01. 2021
24.01. MM . Hora Unirii
ES si AVLM Ocupațiile bunicilor noștri
„Iarna la români”- Sărbătoare a iarna: invățăm să coasem
portului popular românesc și a „Parfumul merelor coapte”
29.01. 2021
obiceiurilor din șezători

SEMESTRUL al II-lea
CLR „Proverbe si zicători românești”
12.02. 2021 „La gura sobei” Personeje din poveștile populare românești
( Păcala)
AVAP- Felicitare pentru o persoană dragă
CLR -Se lucrează pe două echipe. Fiecare
„Dragobetele ”
19.02.2021 echipă spune o poveste, iar cealaltă trebuie
24.02.
să deseneze povestea

Ziua Mărțișorului CLR – Legenda mărțișorului


26.02.2021
01.03 AVAP- „Atelier de martisoare”
CLR Poezii si cântece pentru mama mea”
„Ziua Internaționala a Femeii”
05.03.2021 AVLM Confecţionare de cadouri pentru
08.03
mama.
CLR Povestirea învăţătoarei.
12.03.2021 „Carnavalul animalelor” AVLM ”Măşti pentru carnaval” (vulpe,
iepuraş).
TIC Vizionare Dvd Enciclopedia Junior
Ziua Mondială a Apei
19.03.2021 „Mările si oceanele”
22.03
ES „Poluarea apei”
Ziua Politiei Române TIC Prezentare PP „ Rolul polițiștilor”
26.03.2021
25.03 AVLM „Polițistul- prietenul meu”
TIC Prezentare imagini PP „Obiceiuri
sănătoase
Ziua Mondială a sănătății
02.04.2021 DP „Vizita la stomatolog” (Cabinetul
07.04
stomatologic ,,Zâmbet sănătos”

”Ziua Internatională a AVAP „Să facem Pamântul vesel!” ( colaj


23.04.2021 Pamântului” de fotografii)
22.04 .
Ziua Internatională a
DP. Ce meserie imi doresc?
30.04.2021 Solidarității Oamenilor Muncii -
AVAP - Desene
1 MAI
„Ziua Europei” TIC. Prezentare PP
07.05.2021
09.05 AVAP . Steagul Uniunii Europene
„Ziua Internatională a Familiei” CLR, Poveste dupa imagini
14.05.2021
15.05 AVAP Arborele genealogic
Ziua Internațională a Copilului
28.05.2021 Carnavalul copiilor
01.05
Expoziţia de 1 Iunie, cu cele mai reusite
04.06.2021 „Acesta sunt eu!” lucrări, realizate pe parcursul temelor
propuse in cadrul optionalului
11.06.2021 Ziua Drapelului National al TIC Prezentare PP
10
ES Simbolistica culorilor din drapelul țării
Romaniei ( 26 iunie)
AVLM Confecționăm steaguri
„Eu... printre ceilalti! Dezbatere : „Mesajul si valoarea istorică a
18.06.2021
Ziua iei românești – 24.06 sărbătorilor naționale și internaționale „

BIBLIOGRAFIE:
1. Toma, Georgeta „Calendarul Sărbătorilor naționale si internaționale”, Editura
Paralela 45, 2012, Pitești;
2. Pasca, Dorina-Maria, „Povestea terapeutică”, Editura V&I Integral , Bucuresti, 2012;
3.MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, Programa Școlară aprobată prin Ordin al Ministrului Nr.
3418/19.03.2013
4. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de invățare pentru formarea competențelor
cheie la școlarii mici – Program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele
didactice din invățământul primar , 2013
5. www.didactic.ro, http:/portal-icos.ro, www.traditiisiobiceiuri.ro

11