Sunteți pe pagina 1din 16

APROBAT,

IP-011 INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU


ACTIVITĂŢI DE CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE

A. MASURI GENERALE

Pentru aplicarea legislatiei în vigoare privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii şi


reducerea pericolelor de accidentare asociate activităţilor desfăşurate la nivelul şantierelor
temporare şi mobile se vor respecta urmatoarele reguli:
1) Nici un angajat nu va fi introdus în lucru decât după ce i s-au efectuat şi întocmit în formă
scrisă: formele de angajare, examinarea medicala, instructajul introductiv general,
instructajul la locul de muncă şi prezentarea instrucţiunilor de lucru compatibile activităţilor
desfăşurate.
2) Angajatii nu vor fi introdusi în lucru decat dupa ce li s-a efectuat instructajul în toate fazele
de instruire şi la termenele stabilite intern. Aceştia vor fi atentionaţi asupra riscurilor şi
măsurilor de prevenire specifice activităţilor unităţii şi locului de muncă pe care urmează să-
l ocupe, precum şi asupra masurilor de prim ajutor în caz de accidentare.
3) Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze cunoasterea de catre angajati a
masurilor tehnice si organizatorice precum si a prevederilor instructiunilor de securitate si
sanatate in munca specifice fiecarui loc de munca. Va urmări ca lucratorul să execute alte
lucrarile compatibile aptitudinilor şi calificarii pe care le deţine si pentru care a fost instruit în
prealabil.
4) Lucrările se vor desfăşura în conformitate cu prevederile planului propriu de SSM, elaborat
în concordanţă cu planul general al şantierului şi vor fi coordonate, pe şantierele cu mai
mulţi angajatori, prin acţiunile coordonatorilor în materie de SSM de la nivelul fiecărui
şantier.
5) Deservirea echipamentelor de muncă se va face în conformitate cu instructiunile de lucru/
cartile tehnice/ instructiunile de utilizare elaborate de către producătorii acestora.
6) Conducatorul locului de munca este obligat sa anunte de indata conducerea societatii de
producerea oricarui incident sau eveniment nedorit având în vedere menţinerea stării de
fapt probatorie rezultată în urma producerii evenimentului în cauză, conform legii.
7) Lucratorii au obligatia purtarii echipamentului individual de protectie si de lucru pus la
dispozitie de unitate, in functie de specificul fiecarei lucrari, de riscurile identificate la fiecare
loc de munca si, implicit, de reglementările interne de acordare EIP propriu societăţii. În
acest sens îl utilizeaze permanent cit este expus riscului impotriva caruia a fost acordat şi îl
foloseşte numai în scopul în care a fost acordat şi în conformitate cu instructiunile de
utilizare ale acestuia;
Solicită sefului ierarhic, verificarea, analiza şi după caz înlocuirea acestuia atunci
cind EIP işi pierde calitatile de protectie din fabricatie (nu mai asigura protectia utilizatorului
impotriva riscului/riscurilor pentru care a fost proiectat si realizat).
8) Lucratorii trebuie sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca, eventualele
pericole de accidentare si sa refuze intemeiat o activitate care ar pune in pericol propria
persoana sau pe ceilalti participanti la procesul de productie . De asemenea, lucratorul
trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu puna in pericol de accidentare propria
persoana si/sau ceilalti participanti la procesul de productie.
9) Lucrarile în zone sau situaţii cu risc ridicat si specific de accidentare vor fi executate doar
de personal calificat si numai sub supraveghere sau cu asistenţă tehnică de specialitate.
10)Salariatii sunt obligati sa se prezinte la lucru si sa-si desfasoare activitatea intr-o stare
psiho-fiziologica corespunzatoare. Este interzis ca lucratorul sa se afle sub influenta
bauturilor alcoolice, a substantelor sau produselor stupefiante, sau a medicamentelor cu
efecte similare acestora în timpul programului de lucru sau în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu.
11)Salariatii sunt obligati sa verifice zilnic, la inceputul lucrului, starea tehnica a mijloacelor de
munca pe care le deservesc, existenta şi funcţionalitatea mijloacelor de protectie
individuală sau colectivă din dotarea postului de lucru, interzicindu-se cu desavirsire,
exploatarea echipamentelor tehnice care nu sunt aflate în situaţii ce pot pune in pericol de
accidentare si/sau imbolnavire profesionala propria persoană sau pe alţi participanţi la
procesul de muncă.
12)Se interzice inlaturarea, mutarea arbitrara sau anihilarea protectorilor din dotarea locului
sau a mijloacelor de munca.
13)Deserventul unui echipament de munca care este legat la centura de impamintare, are
obligatia, zilnic, sa verifice existenta si continuitatea legaturii echipamentului la centura, iar
in cazul in care constata lipsa, intreruperea sau legarea necorespunzatoare a acesteia,
salariatul va anunta imediat seful ierarhic, care va dispune masuri de remediere a
deficientelor.
14)Salariatii sunt obligati sa respecte programul de lucru al unitatii si au interdictia sa execute
activitati pentru care nu sunt instruiti. Se interzice orice interventie la echipamentele de
munca, desfasurarea de activitati, deplasarea la alte locuri de munca, din proprie initiativa,
fara sarcini de serviciu sau fara acordul sefului ierarhic.
15)Salariatul are obligatia sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina la locul de munca, sa
mentina caile de acces si circulatie, din zona locului sau de munca, curate, nealunecoase,
eliberate de orice obstacol care ar putea provoca impiedicarea, alunecarea, caderea si
accidentarea personalului.

B. LUCRARI DE DEMOLARI

1) La inceperea lucrarilor de reparatii, consolidari, demolari, se vor respecta prevederile din


proiectele tehnice elaborate in acest sens.
2) In santierele in care isi desfasoara activitatea mai multe unitati este obligatorie desemnarea
unui coordonator in materie de sanatate si securitate in munca ce coordoneaza conceperea
si punerea in aplicare a planului de securitate si sanatate in munca.
3) Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue. In punctele de acces spre locul de demolare
se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului persoanalor fara atributii de
serviciu pe teritoriul santierului.
4) Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat,
respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.
5) Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu
balustrade de protectie
6) Masinile si utilajele de constuctii vor fi astfel amplasate si instalate incat sa se asigure
stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate;
7) La terminarea fiecarui schimb, fronturile de lucru se vor lasa in siguranta;
8) Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata,care nu vor
fi amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.
9) Locurile de munca ce reprezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau
interzicere
10)Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul
constructiilor sau spre incaperi unde nu exista planseu continuu,se vor ingradi
conf.proiectului de executie;
11)Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure
desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca;
12)Schelele, esasfoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor
corespunde prevederilor proiectului de executie;
13) Montarea,ancorarea si folosirea schelelor se vor face conf.cartii tehnice a acestora si
proiectului de executie a lucrarilor;
14)La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafondajelor ,lucratorii vor purta
echipament individual de protectie;
15)Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefevorabile (vant,
polei, descarcari atmosferice, precipitatii);
16)In cazul in care in zona lucratorilor exista instalatii subterane se va anunta proprietarul
acestora, lucrarile desfasurandu-se sub supraveghere competenta;
17)In cazul in care in timpul lucrului se descopera constuctii si instalatii subterane care nu s-au
cunoscut inainte, se intrerup lucrarile si se evacueaza lucratorii si se vor putea continua
numai dupa identificarea, stabilirea si convocarea proprietarului, impreuna cu care se vor
lua masurile corespunzatoare de securitate;
i. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila in cantitati suficiente.
De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii
satisfacatoare.
ii. Posturile de lucru mobile sau fixe, situate la inaltime vor fi dimensionate peste
sarcina maxima data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.
18)Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest
scop.Caile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari.
19)Caile ce servesc la transportul materialelor ,precum si cele unde au loc operatii de incarcare
sau descarcare,trebuie sa asigure desfasurarea activitatii in conditii normale;
20)Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor, precum si a altor
materiale.
21)Se interzice incarcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu curgerea altor
materiale;
22)Incarcarea,ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu
respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective;
23)Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi
stranse si depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor de la inaltime;
24)Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa
numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratori instruiti si autorizati in acest
scop;
25)Se vor respecta instructiunile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si
transport pe verticala si orizontala;
26)Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa
poata fi utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu derstinatia lor.Scarile de acces vor
fi prevazute cu balustrade pentru prevenirea caderii in gol ,conform planului tehnologic;
27)Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locuri destinate in
acest scop.
28)Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe caile stabilite si
semnalizate corespunzator conform proiectului de executie.
29)Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu
constituie pericol de incendiu sau de explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva
riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta;
30)Se interzice lucrul la tablorile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei
electrice fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia elecrica se face
numai de electricieni calificati,instruiti si autorizati.
31)Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si masinile
actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si deconectate de la alimentarea cu
energie electrica.
32)Instalatiile de distributie a energiei electrice,existente inainte de deschiderea
santierului,trebuie sa fie identificate,verificate si semnalizate.
33)In timpul executiei lucrarilor de reparatii,consolidari,demolari si translatii de cladiri se vor
respecta preverderile cuprinse in Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor,
precum si celelalte reglementari in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.
34)In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor,de dimensiunile incaperilor ,de
caracteristicile fizice si chimice ale substantelor si materialelor prezente ca si numarul
maxim de persoane, este obligatoriu sa fie prevazut cu numar suficient de mijloace
corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.
35)Dispozitive neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.
36)Se va asigura in interiorul santierului cantitatea de apa necesara, pompele si furtunurile
necesare, precum si numarul prescris de panouri de incendiu, echipate cu stingatoare, lazi
de nisip si unelte specifice.
37)Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu,la sursele
de apa prevazute in acest scop.
38)Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra naturii straturilor,
asupra existentei apelor subterane, existenta eventualelor consrtuctii si instalatii subterane,
natura lor si felul cum sunt amplasate sub pamant;
39)In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de
apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau intrerupte se va convoca proprietarul si
specialisti in domeniu, se vor stabili masuri tehnico-organizatorice si se vor asigura
asistenta tehnica si instuirea lucratorilor;
40)Gropile de fundatii si santuri care se executa pe caile de circulatie vor fi imprejmuite si vor fi
semnalizate prin indicatoare de avertizare,iar noaptea,prin lumini de marcaj;
41)In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de consolidare a
sapaturilor.In functie de latimea si adancimea sapaturii precum si de natura straturilor de
pamant se va stabili modul de consolidare a sapaturii;
42)La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala,in cazul in care nu exista ape
freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate cu pereti verticali, se va stabili
prin proiectul de executie;
43)Cat sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa urmareasca starea
taluzelor. In cazul in care apar crapaturi se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea
surparii;
44)Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii in terenul inghetat fara sprijinirea
peretilor sapaturii,insa numai cu accceptul proiectantului.In cazul aparitiei pericolului surparii
se vor indeparta de indata lucratorii,luandu-se masuri de sprijinire;
45)Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in apropiere de locurile
unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise numai la o distanta egala cu de doua
ori adancimea sapaturii;
46)Daca in timpul sapaturii se acumuleaza apa, se vor lua masuri de evacuare a acesteia;
47)Cand se va ajunge la apa subterana, se vor consolida malurile si se va interzice
continuarea sapaturii;
48)Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale, se vor depozita la o distanta
minima de 0.5m de la marginea peretilor sapaturii. La sapaturile cu peretii in taluze, cu un
unghi mai mare decat ungiul natural al taluzului,distanta maxima dintre locul de asezare a
pamantului aruncat si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect;
49)Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor cand in apropiere se gasesc utilaje
ce produc vibratii;
50)Demolarea si indepartarea sprijinirilor se va face pe masura executarii umpluturii de jos in
sus conform fisei tehnologice si a proiectului de executie;
51)La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1.5 m se vor monta platforme
pt aruncarea pamantului.Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care
trebuie s-o suporte;
52)In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente, masurile necesare pentru a se evita
tasarea acestora, vor fi przentate in proiectul de executie.
53)Inainte de inceperea turnarii betoanelor,conducatorul locului de munca va controla modul
de executie si soliditatea cofrajelor,a schelelor si a podinilor de lucru.
54)Caile de acces vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.
55)Se interzice accesul lucratorilor in zona de turnare a betonului.
56)In cazul prepararii betoanelor pe santier se vor afisa instructiuni specifice privind modul de
lucru cu instalatia de preparare a betonului si se vor monta panouri de avertizare;
57)Se interzice accesul personalului fara atributii de serviciu in zona de lucru a instalatiei de
preparare a betonului.
58)La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarele masuri :
59)-se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin 2 m distanta de
caile de circulatie ;
60)-se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat si la
stanta actionata de motor
61)-indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei speciale
62)-este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor electrice aflate sub
tensiune.
63)Conducatorii echipei sunt obligati sa verifice inaintea inceperi lucrului daca sculele sunt in
stare tehnica buna,si daca cele actionate electric sunt legate la pamant.Se interzice
utilizarea sculelor si echipamentelor tehnice care au defectiuni sau improvizatii.
64)Conducatorii formatiilor care executa cofraje, schele, sunt obligati sa verifice zilnic ca
personalul lucrator sa aiba echipament de protectie specific. Acestia vor stabili punctele fixe
pentru prinderea centurilor de siguranta. In lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri
sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii sa se asigure prin
intermediul centurilor de siguranta.
65)La lucrarile de montare si demolare la inaltime a cofrajelor, schelelor sau esafodajelor vor fi
admis lucratorii apti din punct de vedere medical pentru lucrul la inaltime conform
reglementarilor Ministerului Sanatatii.
66)Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul
rampelor si a scarilor de acces executate conform standardelor in vigoare.
67)Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafodajelor.
68)Se interzice circulatia sau stationarea pe asteriala prinsa pe plansee.
69)Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru.
Dulapii podinilor vor fi fixati pe grinzi.Circulatia pe cofraje metalice aste permisa numai daca
pe acestia s-au asezat dulapi.
70)Pentru montarea fermelor,iluminatoarelor sau a altor elemente asamblate pe loc,se vor
realiza in prealabil schele.
71)Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofrajele, schelele va fi imprejmuita, zona va fi
interzisa de circulat, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.
72)Daca cofrajul, schela raman un timp nefolosite, la reluarea lucrului se vor verifica si se vor
face completarile necesare si o noua receptie a cofrajului, schelei sau esafodajului.
73)La asamblarea elementelor de cofraj, schele, verificarea coincidentei orificiilor se va face cu
dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice efectuarea verificarii prin introducerea
degetelor in orificiile respective.
74)Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor prin tractiune inainte de desfacerea tuturor
legaturilor.
75)Demontarea cofrajelor, schelelor se va face dupa ce s-au luat toate masurile de securitate.
Efectuarea operatiunilor de demontare se va face in ordinea inversa celor de montare sau
conform prevederilor proiectului de executie.
76)Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinile de lucru a
materialelor provenite din demolare.
77)Toate elementele componente demontate, se vor cobori pe masura demontarii lor, prin
mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetilor. Nu este permisa aruncarea de
la inaltime a elementelor demontate.
78)Se interzice la inaltime, montarea, demontarea cofrajelor, schelelor in cazul conditilor
meteorologice nefavorabile, pe intuneric, sau cand locurile de munca nu sunt iluminate.
79)Accesul lucratorilor in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi imprejmuite cu
balustrada de protectie. Scoaterea varului din groapa se va efectua mecanizat sau manual.
In cazul scoaterii manuale se utilizeaza scara si podina amenajata in acest scop.
80)In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a fundatiilor din piatra, se va
controla rezistenta sprijinirilor peretilor sapaturii, luandu-se masuri ori de cate ori se
constata deteriorari ale acestora.
81)La executarea fundatiilor din piatra, se va evita caderea bolovanilor.Coborarea materialelor
necesare executarii zidariilor subterane se face mecanizat sau folosindu-se jgheaburi si
planuri inclinate. Spatiile dintre sapaturi si fundatia zidului se vor umple cu pamant si se vor
bate cu maiul pe masura executarii zidariei, spre a nu provoca daramarea zidariei.
82)Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul
lucrarii in constructie;
83)Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de lucru. Accesul pe
podinele de lucru se face numai pe scari.
84)La zidurile in care sunt inglobate conducte de apa, gaze sau instalatii electrice, se vor
studia planurile de amplasare a conductelor de alimentare cu apa, gaze, termoficare a
cablurilor electrice si de comunicatii si se vor lua masuri pentru intreruperea legaturilor de
alimentare, fara a le deteriora sau influenta alimentarea altor cladiri.
85)Executarea zidariei exterioare de pe schele interioare se va face dupa ce in prealabil s-a
montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea de 1.5m si panta spre zid. Pe
aceasta copertina este interzisa circulatia lucratorilor sau depozitarea materialelor si
sculelor.
86)Este interzisa circulatia pe ziduri.
87)Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitive de sustinere si fixare provizorie a
cornisei ; acestea se vor demonta numai dupa executarea tencuielilor si a invelitorilor. La
cornise, zidaria care depaseste planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe
schele.
88)In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica
mecanizare ,se vor respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul pe schele si la
inaltime.
89)In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor,la conductele de transport
al mortarului,cat si in cazul formarii de dopuri de mortar in sistemul de transport,se va opri
lucrul imediat.
90)Se interzice orice interventie in timlul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor
efectua numai dupa oprirea utilajelor,de catre personalul calificat si instruit pentru aceste
operatiuni
91)Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca constructiile sunt
prevazute cu scari de incendiu sau alte scari de acces corespunzatoare, ancorate de
constructie si se verifica siguranta acestora.
92)La acoperisurile cu panta mai mare de 25°,se vor folosi scari duble cu latimea de cel putin
25 cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci rezistente,fixate solid pentru a nu se deplasa
pe suprafata acoperisului.
93)Se interzice sa se poarte halate,sorturi,imbracaminte cu poale libere si mansete largi la
locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii acestora de schele sau alte elemente de
constructii.
94)Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va verifica rezistenta
asterialei si sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei sa nu prezinte
deformatii sau deteriorari. In cazul constatarii unor deficiente, se vor lua masurile de
remediere a acestora.
95)Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe asteriala. Se vor amenaja
platforme speciale pentru depozitare.
96)Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face de pe schela exterioara,
ancorata de partile solide ale constructiei.
97)Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si montarea caciulilor
deasupra cosurilor de fum se vor efectua dupa amenajarea unei podine de lucru sau
schele.
98)Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule pe pe acoperis.Zilnic,dupa terminarea
lucrului se va curata acoperisul.
99)Pe timp nefavorabil se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la acoperis.
100) Lucratorii avand varsta sub 18 ani nu vor fi admisi la lucrari de izolatii la
acoperisuri,reparatii de invelitori,precum si la transportul bitumului fierbinte. Pentru lucratorii
izolatori care lucreaza la inaltime se va mentiona in fisa medicala apt.
101) Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele
rezistente cu podine continui ; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii.
Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.
102) Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea
lucrarilor simultan la doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.
103) Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale si scule.
104) La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare de functionare. Pe timpul
repararii pardoselii, cablurile electrice care o traverseaza vor fi scoase de sub tensiune.
105) Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare
sau de pe scari duble ; utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m
inaltime.
106) Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele
deschise sau asingurandu-se ventilatie.
107) In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care
degaja gaze inflamabile este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.
108) La aplicarera vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia corespunzatoare sau
se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.
109) La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa , conductorii
electrici aflati in incapere vor fi scosi de sub tensiune.
110) Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei operatii ,deseurile se vor
colecta in lazi.
111) Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o podina de lucru continua. Se
interzice accesul persoanelor sub locul de lucru.
112) Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata dupa proiecte
sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.
113) Masurile necesare pentru urmarirea comportarii in timp a lucratorilor de subzidire vor
fi prezentate in cadrul proiectelor de executie.
114) Operatiunile premergatoare lucrarilor de consolidare a constructiilor, vor fi prezentate
pe faze in proiectele de executie.
115) Suportii temporary si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub
supravegherea conducatorului lucrarii.
116) Se vor lua masuri de prevenire necesare pentru a proteja lucratorii contra pericolelor
prezentate de fragilitatea si instabilitatea temporara a lucrarii.
117) In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale
constructiei, se vor lua masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si
adapostirea intr-un loc sigur.
118) Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale
terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se va face numai dupa ce
terenul a fost consolidat.
119) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la exeminarea nu numai a
obiectivelor de constructii propuse pentru demolare ci si a cladirilor din imediata vecinatate
in scopul obtinerii informatiilor necesare asupra rezistentei si stabilitatii acestora. Toate
observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si uneori, dupa caz, din sondajele si incercarile
nedistructive, vor fi cuprinse intru-un proves verbal pe baza caruia se alege metoda de lucru
si se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor. Lucrarile
de demolare se vor executa conform proiectelor avizate si aprobate.
120) Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui cadru competent cu
experienta in astfel de lucrari si care va raspunde de aplicarea corecta a proiectului de
demolare.
121) Conducatorul responsabil de lucrare va aduce la cunostinta lucratorilor proiectul de
demolare, metode de executare a lucrarilor, zone periculoase si masurile de prevenire a
accidentelor.
122) Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele
masuri :
 -va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata,iar la punctele de acces
spre zona de demolare va pune indicatoare de avertizare sau interdictie ;
 -va intrerupe legaturile conductelor retelelor de comunicatii,apa
gaze,electricitate,energie termica si canalizare ;
 -va lua masurile indicate contra prabusirii necontrolate a diferitelor parti ale
constructiei care se demoleaza ;
 -va atrage atentia tuturor lucratorilor asupra locurilor de munca ce prezinta
pericol.
123) Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdictie urmatoarele zone
periculoase :
 -raza de actiune a unor utilaje
 -locurile unde se pot produce caderi de materiale in timpul lucrului sau al
evacuariidaramaturilor ;
 -vecinatatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz, apa,
telecomunicatii .
124) In incaperile in care se scoate podina, usile vor fi imediat incuiate. Daca podina se
scoate partial, golurile vor fi imprejmuite.
125) Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrarile de demolare a constructiei nu
trebuie sa aiba goluri neacoperite si neangradite. In cazul in care golurile din plansee sunt
prea mari si nu pot fi acoperite cu panouri solide, accesul in incaperile situate mai jos va fi
interzis.
126) Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite si semnalizate.
127) Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de constructii si a constructiilor
pe mai multe etaje.
128) Se interzice efectuarea lucrarilor de demolare a corniselor sau a elementelor de
consola de pe acestea ; se vor lua masuri de asigurare a unei pozitii din interior, sau de pe
esafodaje amenajate special.
129) Cladirile cu structura de beton armat trebuie daramate incepand cu zidurile de
umplutura.
130) Se interzice supraincarcarea planseelor cu materiale rezultate din demolare. Aceste
materiale vor fi evacuate progresiv.
131) Se interzice demolarea prin retezare la baza si prabusirea de pe plansee a cosurilor
de sobe, a coloanelor stalpilor sau zidurilor despartitoare.
132) La demolarea peretilor, nu se vor demola stalpii portanti pana la terminarea demolarii
constructiei ce se sprijina pe ei.
133) La demolarea boltilor la care exista pericolul unei prabusiri,trebuie executate in
prealabil esafodaje rezistente provizorii sub aceste bolti.
134) Se interzice demolarea prin rasturnare a zidurilor si elementelor cu inaltime
mare(cosuri de fum,etc).
135) Peretii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea fundatiilor trebuie sprijiniti pentru
cazul in care groapa de fundatie nu se umple cu pamant.
136) La demolarea elementelor de umplutura dintre grinzile tavanului este interzisa atat
stationarea oamenilor pe aceste elemente cat si pe cele vecine.
137) Demolarea se va face de pe podine rezemate pe grinzi.
138) Se interzice deplasarea laterala sau indepartarea grinzilor in scopul de a produce
prabusirea umpluturii respective.
139) Demolarea boltilor se face pornind dinspre cheie, iar lucratorii trebuie sa stea pe
portiunea nedemolata si sa fie obligatoriu legati prin centuri de siguranta de elementele
rezistente si stabile ale constructiei.
140) In cazul cand demolarea boltilor si a zidariei este obligatoriu sa inceapa de la baza, a
carei stabilitate este indoielnica, trebuie sa se monteze sub bolti sprijiniri sau sustineri
corespunzatoare.
141) Constructiile sau anumite elemente ale constructiilor supuse demolarii, care la
examinarea premergatoare inceperii lucrarilor prezinta riscuri de pierdere a stabilitatii, vor fi
prevazute cu sprijiniri provizorii.
142) Dupa un vant violent, o ploaie foarte mare sau o explozie se va proceda la o noua
examinare a constructiilor si in functie de constatari se vor lua masurile ce se impun.
143) Se interzice stationarea si circulatia personalului si a oricaror vehicule si utilaje in
zona de demolare a unei constructii, cu exceptia celor care participa efectiv la lucrarea de
demolare.
144) Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor.
145) Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si constructia in curs de demolare,in
functie de metoda de demolare adoptata.
146) Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse verificarilor tehnice.
147) In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor rezultate din demolare,
conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in cabina autovehicului.
148) La demolarea cu unelte manuale este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli :
 -la desfacerea invelitorilor,elementele acestora(tigle,placi de azbociment)se
vor scoate simetric, incepand de la coama si numai dupa demolarea cosurilor de fum ;
 -sobele care se reazama pe grinzi vor fi in prealabil demontate si apoi
indepartate grinzile ;
 -fermele si elementele planseelor, profilurile metalice, cazanele, obiectele
sanitare sau de incalzire, masinile si alte elemente grele sau voluminoase vor fi demontate
si coborate la sol. Se interzice aruncarea de la inaltime ;
 -la demolarea elementelor de planseu sau a arcelor se vor lua masuri de
sprijinire pe orinzontala a peretilor ;
 -la demolarea parapetelor si scarilor se vor lua masuri de blocare a accesului
pe nivelul deasupra caruia se demoleaza .
149) Distanta dintre utilajul de tractiune si constructia de demolat, trebuie sa fie de cel
putin doua ori inaltimea constructiei.
150) Suprafata pe care este posibila caderea masivului trebuie ingradita, iar accesul
oamenilor interzis.
151) Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.
152) Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor interioare ale unei
constructii.
153) Atunci cand la demolare prin tractare cu cabluri are loc prabusirea partiala a unei
constructii este interzis a se patrunde in interiorul acesteia pana la realizarea prabusirii
totale.
154) In timpul operatiunilor ”de taiere’’ a zidurilor se vor lua masuri de sprijinire provizorie
a acestora.
155) Daramarea propriu-zisa a masivului se va face dupa o prealabila semnalizare.
156) La demolarea cosurilor de fabrici prin tractiune cu cabluri, dupa sectionarea zidariei
dintr-o singura parte, trebuie sa se ia urmatoarele masuri :
 -in jurul cosului trebuie ingradita zona periculoasa pe o raza egala cu 1.5
inaltimea cosului si asigurata paza ;
 -cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la care se executa
sectionarea zidariei ;
 -cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la care se executa
stationarea zidariei ;
 -sectionarea trebuie sa se faca pe potiuni.
157) La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc excavatoare hidraulice cu
cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de aplicare a fortei de impingere va fi situat
obligatoriu deasupra centrului de greutate al elementului de demolat.

C. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DE OTEL BETON

158) Descolacirea si indreptarea otelului pentru armarea betonului se va face pe un teren


sau hala destinata acestui scop .
159) La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor (masina de fasonat ,
stanta etc. ) este necesar ca :
 fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai
dupa oprirea motorului ;
 inainte de pornirea motorului tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele
de protectie ;
 portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu dispozitiv
de protectie .
160) Este interzisa tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la stanta actionata cu
motor , pentru a evita prinderea mainii in timpul taierii barelor .
161) Indoirea manuala a armaturilor de otel trebuie facuta cu chei speciale, in buna stare,
pentru a nu se produce ranirea mainilor fierarilor .
162) Este interzisa prezenta oricaror persoane in apropierea celor care fasoneaza otel
beton in timp ce acesta lucreaza , deoarece exista pericolul ca persoanele respective sa fie
lovite in cazul cand aluneca brusc ( scapa ) cheile cu care se efectueaza astfel de operatii .
163) Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune .
164) Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor
sudate in grinzi , sau alte elemente izolate . In acest caz trebuie amenajata o schela de
lucru cu o latime de minim 70 cm , situata pe partea laterala a cofrajului . Podina va fi
imprejmuita cu balustrada si scandura pe margine .
165) Este interzisa circulatia pe armaturile carcaselor sudate .
166) Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca
acestea sa fi fost bine consolidate si verificate in prealabil .
167) Pentru montarea armaturilor de otel la inaltimi cand nu este posibil sa se realizeze
parapete de protectie , muncitorii vor fi bine dotati , cu centuri de siguranta .
168) Indoirea otelului beton se va face pe bancuri de fasonat , iar montarea carcaselor pe
capre .
169) Fierarii betonisti vor lucra cu echipament de protectie si manusi .
170) Manuirea stantei sau masinii de fasonat otel beton va fi facuta numai de persoane
instruite in acest scop .

D. MONTAREA – DEMONTAREA COFRAJELOR


DULGHERIE

171) Cofrajul se poate utiliza sub forma de panou independent , manevrat manual , sau
preansamblat in panouri mari , manevrat cu macaraua .
172) Stabilitatea panourilor la montaj pe verticala este asigurata cu sprait si talpa , sprait
si cuie de otel la partea inferioara .
173) Accesul la diferite cote de nivel , in vederea executiei turnarii betonului este asigurat
prin intermediul podinei de lucru dispusa pe console – podina si prevazute cu mana curenta
, bara intermediara si scandura bord .
174) Transportul , manipularea si depozitarea se fac cu elementele pachetizate .
Panourile sunt pachetizate prin intermediul dispozitivelor de pachetizare si al cheilor –
zavor . Dispozitivele au urechi de agatare in vederea manipularilor .
175) La folosirea cofrajului se va face o verificare a elementelor inainte de montaj. Cele
care prezinta deformatii , degradari , suduri defecte se inlatura de la utilizare .
176) Dupa fiecare folosire elementele cofrajului se curata de noroi , mortar sau beton .
177) Partile filetate se ung cu unsoare consistenta .
178) La lucrarile de montare si demontare la inaltime a cofrajelor , schelelor si
esafodajelor , va fi admis personal muncitor :
 apt din punct de vedere medical pentru lucru la inaltime ;
 varsta minima de 18 ani ;
 calificare corespunzatoare ;
 sa fie instruit corespunzator ;
 sa aibe o experienta de lucru la inaltime de cel putin 2 ani ;
179) Maistrii si sefii formatiunilor de lucru care executa cofraje , schele si esafodaje la
inaltime sunt obligati sa verifice zilnic ca personalul muncitor din formatia de lucru sa fie
dotat cu echipament de lucru specific : casti de protectie , centuri de siguranta si sa
stabileasca punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta .
180) Lucrarile de montare si demontare a cofrajelor se interzic in cazul furtunilor sau cand
vantul depaseste 11 m/s .
181) Accesul personalului muncitor pentru montarea sau demontarea panourilor , a
cheilor – zavor , se asigura de pe schele independente sau de pe podina montata pe
consola podina .
182) Pentru cofraje montate pana la inaltimi de 5m se admite si montarea lor de pe scari
asigurate contra alunecarii sau rasturnarii , personalul fiind dotat cu centuri de siguranta ce
se leaga de puncte fixe si stabile . Se interzice decofrarea de pe scari , indiferent de
inaltimea la care se lucreaza .
183) Pentru montarea cofrajelor la unele elemente in exteriorul constructiei se vor executa
schele in consola , prevazute cu balustrada si bordura de margine ;
184) Ori de cate ori zona de lucru sau circulatie nu poate fi limitata cu pereti si scandura
de bord , personalul muncitor va folosi centuri de siguranta legate de puncte fixe si stabile.
185) Personalul muncitor care participa la primirea sau evacuarea elementelor
componente ale cofrajului pe la marginea planseelor cladirilor , va fi legat cu centuri de
siguranta de elementele fixe ale cladirii , in timpul efectuarii acestor operatii .
186) In timpul ridicarii sau coborarii cofrajelor se interzice stationarea pe sau sub acestea.
187) Este obligatorie asigurarea panourilor la vant sau loviri accidentale , prin folosirea
spraiturilor si a cuielor de otel .
188) Se interzice utilizarea cofrajelor deteriorate sau utilizarea legaturilor improvizate
(sarme). Strangerea cheilor – zavor la pozitia definitiva se face numai cu prelungitor ,
pentru evitarea strivirii mainilor .
189) La ansamblarea elementelor de cofraj cu chei zavor sau cu suruburi , verificarea
coincidentei gaurilor se va face numai cu dornuri speciale . Se interzice efectuarea
verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective .
190) Demontarea elementelor de cofraj se face in ordine inversa montarii lor prin
desfacerea tirantilor , scoaterea lor facandu-se prin tragere si nu prin impingere , pentru
evitarea caderii necontrolate .
191) Demontarea cofrajelor panou cu panou : desprinderea se face prin batere sau pene.
Se interzice aruncarea panourilor de la inaltime , coborarea se face prin intermediul funiilor
pe masura demontarii .
192) Se interzice decofrarea elementelor prin daramare .

E. EXECUTAREA TENCUIELILOR

193) Lucrarile de tencuire exterioara , cele de tencuire interioara precum si gletuirile si


vopsirile se vor executa de pe schele adaptate corespunzator .
194) La lucrarile de tencuire interioara si finisari se vor putea utiliza podinile asezate pe
capre nedeplasabile .
195) Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de
tencuire in locuri izolate .
196) La folosirea pompelor de mortar , acestea nu vor functiona la o presiune mai mare
decat cea prevazuta in cartea tehnica a utilajului . In procesul de aplicare a mortarului ,
injectorul trebuie sa se tina la o distanta de 1 – 1,5 m de la suprafata care se tencuieste si
sub un unghi de 90o fata de aceasta suprafata . Aplicarea mortarului se va face de sus in
jos in straturi de cel mult 6 – 7 mm grosime .
197) Dupa incetarea lucrului , tuburile flexibile , conductele si utilajul se spala bine cu apa.
198) In afara de utilajul de tencuit se vor lega la pamant si conductele metalice .
199) La terminarea lucrului , supapa de aer se va putea monta numai dupa ce presiunea a
scazut la zero .
200) Se interzice utilizarea la prepararea mortarelor colorate a pigmentilor (vatamatori
sanatatii muncitorilor ) ; miniu de plumb , galben de crom , oxid sau acetat de cupru etc.
fara masuri de protectie a pielii .
201) Personalul muncitor care executa aplicarea mecanica a tencuielilor precum si cel ce
executa tencuielile manuale la tavane , va purta ochelari de protectie .
202) La aplicarea tencuielilor torcretate , precum si la prelucrarea uscata a tencuielilor in
incaperi inchise , se vor lua masuri de ventilare permanenta in scopul evacuarii prafului .

F.EXECUTIA LUCRARILOR DE ZIDARIE

203) Lucrarile de zidarie se executa din caramida , piatra sau elemente prefabricate .
204) La inaltimi mai mari de 1m zidariile se executa pe podine de lucru. Aducerea
mortarelor si caramizilor la locul de lucru se va face prin depozitarea acestora astfel incat
sa se lase un spatiu de minim 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale de-a lungul
intregului front de lucru . Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul
zidariei . Inaltimea zidariei nu va depasi 1,2 m deasupra podinei de lucru . Pentru inaltimi
mai mari se vor monta podine auxiliare .
205) Golurile de usi din zidurile exterioare trebuiesc inchise pentru a opri trecerea
muncitorilor prin ele .
206) Se interzice circulatia pe ziduri . Pentru circulatie vor fi folosite numai schelele .
207) Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie , neintroduse in opera , a
molozului sau sculelor , la intreruperea lucrului.
208) Zidaria din piatra bruta va fi executata obligatoriu cu ajutorul sabloanelor din
scandura , iar piatra folosita nu va depasi posibilitatea manipularii acesteia de un singur om
.
209) In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de
mica mecanizare , personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de protectia
muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime si va fi dotat cu echipament de protectie
corespunzator .
210) Executarea zidariilor la inaltime se va face de pe schele executate reglementar,
ingradite cu parapeti si scanduri de bordura , iar podina sa permita circulatia roabelor
incarcate cu material .
211) Daca zidaria se executa sub nivelul solului este necesar sa se controleze rezistenta
sprijinirii peretilor santurilor si sapaturilor. Daca se constata defectiuni se va intrerupe lucrul
pana la remediere .
212) Daca se executa subzidiri la fundatii sau pereti ai cladirilor existente se vor lua
masuri deasigurarea stabilitatii acestora , iar lucrul se va desfasura sub supravegherea
atenta a conducatorului lucrarii .
213) Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire pe zidurile subzidite se vor
monta inainte de inceperea lucrarilor martori (repere) spre a putea fi observate din timp
eventualele deplasari ale constructiei . Martorii vor fi montati la crapaturile zidurilor sub care
se face subzidirea precum si pe zidurile apropiate .
214) In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale
constructiei se vor lua masuri de remediere, indepartarea personalului din zona si
indepartarea pericolului cu ajutorul sprijinirilor sau consolidarii lucrarii . Pe masura
executarii fundatiilor spatiul intre fundatii si peretii sapaturii se vor umple cu pamant bine
consolidat .
215) La lucrarile ce se executa in mediul umed , conductorii sub tensiune vor fi
deconectati inainte de inceperea lucrului .
216) In cazul in care este necesar a se taia sau sparge unele zidarii , personalul muncitor
va fi dotat cu ochelari de protectie .
G. TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE NEMECANIZATE AL MATERIALELOR

217) Toti muncitorii care lucreaza la transportul manual vor fi instruiti in acest sens de
seful punctului de lucru.
218) Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare manuala sau transport a
persoanelor care n-au nici o atributie la aceste operatii.
219) Transportul si manipularea prin purtare se va face numai cu salariati care corespund
din punct de vedere fizic.
220) Cei care lucreaza o perioada mai lunga vor efectua controale medicale periodice.
221) Muncitorii care transporta manual trebuie sa aiba vizibilitate.
222) Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati pentru manipularea si
transportul maselor cu centrul de greutate mare.
223) Se interzice transportul prin purtare al maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
224) Transportul a doua sau mai multe obiecte se face numai daca sunt fixate intre ele
corespunzator.
225) Nu este voie sa se transporte prin purtare masele fixate necorespunzator in cutii sau
lazi.
226) Tot traseul pe care se transporta prin purtare obiecte sau mase trebuie sa fie
eliberate de obstacole, sa nu fie instabile sau alunecoase.
227) La transportul obiectelor cu margini sau suprafete taioase, muncitorii vor fi dotati cu
palmare.
228) Planele inclinate utilizate de salariati pentru transport manual, trebuie sa aiba
stabilitate si parapeti de protectie.
229) Mijloacele de transport nemecanizate se va face in functie de felul si greutatea
materialului transportat, de natura terenului.
230) Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.
231) Depozitarea materialelor se face astfel incat sa nu existe pericolul accidentarii.
232) Seful punctului de lucru va stabili locul si modul de stivuire al materialelor.
233) Distanta dintre doi manipulatori trebuie sa fie de cel putin 3 m.
234) Se interzice transportul materialelor lungi prin rostogolire libera.
235) Pentru prevenirea accidentelor / imbolnavirilor profesionale, datorate manipularii
manuale a sarcinilor, personalul de conducere si executantii vor avea in vedere cel putin
urmatoarele reguli:
 -inaltimea optima pentru apucatul greutatilor nu trebuie sa fie sub 40 cm
deasupra solului;
 -cand greutatile se ridica direct de pe sol, se vor folosi franghii, carlige;
 -greutatea trebuie apucata cat mai aproape de corp;
 -spatele se va tine drept, evitandu-se incovoierea;
 -pozitia genunchilor trebuie sa fie astfel ca sa permita coborarea nivelului de
apucare si cresterea fortei de ridicare;
 -la ridicarea si transportul greutatilor nu trebuie depasita limitele maxime
admise ;
 -se va evita transportul greutatilor pe brate sau sprijinite de abdomen;
 -greutatile mari se vor manipula cu mijloacele mecanice sau de catre mai multi
executanti;
 -purtarea echipamentului individual de lucru si de protectie este obligatorie;
 -luarea masurilor speciale pe timp de iarna sau pe timp cu ploi, ceata, caldura
excesiva;
 -caile de transport sa fie libere, fara obstacole, cu vizibilitate adecvata; sa nu
fie pericolul alunecarii;
 -personalul va fi instruit corespunzator pentru cunoasterea riscurilor la care se
expun in cazul ca aceste activitati nu sunt executate corect.
236) In cazul in care materialele care se manipuleaza contin substante toxice si/sau
periculoase, executantii vor fi instruti suplimentar pentru cunoasterea pericolelor si a
regulilor de manipulare / transport / depozitare, prevazute in fisele tehnice de securitate si
in instructiunile de lucru pentru astfel de materiale.
237) Executia operatiilor de ridicare si transport materiale prin purtare directa se face
numai cu personal apt din punct de vedere medical pentru astfel de lucrari ( personal
verificat la angajare si periodic ).
238) Conducatorii proceselor de productie vor stabili distantele de transport manual, astfel
ca acestea sa nu fie mai mari de 60 m; inaltimea maxima de ridicare manuala pe verticala a
sarcinilor maxime admise va fi de cca 70% din inaltimea corpului, dar nu mai mare de 1,5m.

H. UTILIZAREA UNELTELOR SI SCULELOR DE MANA

1. PREVEDERI GENERALE

239) Sculele şi uneltele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare trebuie să fie în
perfectă stare şi să corespundă lucrărilor care sunt executate.
240) Uneltele de mână vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor ce se
execută.
241) Este interzisă cu desăvârşire folosirea sculelor şi uneltelor defecte. Toate uneltele de
mână vor fi verificate cu atenţie la începutul lucrului. Periodic în funcţie de frecvenţa de
utilizare, uneltele de mână vor fi controlate sistematic. Uneltele de mână care nu corespund
condiţiilor normale de lucru, vor fi înlocuite cu altele corespunzătoare.
242) Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea dimensiuni
care să permită prinderea lor sigură şi comodă. În cazul folosirii cozilor şi mânerelor de
lemn, se va alege lemn de esenţă tare, cu fibrele axiale drepte, fără noduri, crăpături şi
aşchii desprinse.
243) Fiecare sculă trebuie să fie fixată în mâner, pensulele, şurubelniţele şi celelalte scule
asemănătoare, trebuie să aibă inele metalice pentru strângerea mânerului pe capătul sculei
introduse în mâner. Este interzisă folosirea acestor scule fără mâner.
244) Pentru fixarea cozilor şi mânerelor la scule se vor folosi pene metalice
corespunzătoare.
245) Dimensiunile mânerelor trebuie să fie corespunzătoare, pentru a rezista eforturilor
mari şi continui la care sunt supuse, dar să nu fie supradimensionate, deoarece măresc
efortul fizic al lucrătorului.
246) Folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite,
şi a uneltelor de mână improvizate este interzisă.
247) Este interzisă folosirea ciocanelor de orice greutate, neprevăzute cu pană de fixare,
care să aibă lungimea cât 1/3 din înălţimea orificiului ciocanului.
248) La întrebuinţarea penelor mecanice pentru spargeri, se vor folosi dispozitive pentru
ţinerea lor (cleşte coadă etc.), iar la lucrările cu dalta dreaptă sau în cruce, lucrătorii trebuie
să utilizeze ochelari pentru protejarea ochilor contra aşchiilor ce ar putea sări.
249) Lucratorii vor refuza lucrul cu culele pentru tăiat metale daca nu îndeplinesc
următoarele condiţii:
 -nu trebuie să fie degradate, cu crăpături sau ruginite;
 -muchiile laterale nu trebuie să prezinte margini tăioase, în locurile unde
acestea se strâng cu mâna;
 -a foarfecele pentru tăiat tablă, lamele se vor strânge în aşa fel ,încât să
preseze una pe alta, fără joc în axul de fixare;
 -capătul dălţilor unde muncitorul loveşte cu ciocanul trebuie să fie neted şi să
nu aibă fisuri şi oblicităţi, iar lungimea lor să fie de cel puţin 150 mm.
250) Cleştii vor avea fălcile complet suprapuse şi fără ştirbituri. Cleştele de fierărie va
corespunde dimensiunilor pieselor forjate iar mânerele lui vor avea inele de protecţie.
251) În timpul lucrului cu dălţi sau pene ţinute de ajutor, la baterea cu barosul se vor folosi
cleşti cu lungimea de cel puţin 0,7 m.
252) Este interzisă efectuarea lucrărilor cu scule şi unelte mecanizate de pe scări
rezemate.
253) În timpul lucrului cu uneltele de mână, la operaţiile la care se pot produce scântei,
aşchii metalice, lucratorii vor purta ochelari de protecţie, iar zona de muncă va fi protejată
pentru a se împiedica accidentarea .
254) Pentru uneltele şi sculele care prin forma lor devin periculoase în timpul transportului
(fierăstraie, topoare, târnăcoape, etc.), se vor lua măsuri de acoperire a părţilor tăioase cu
teci genţi etc. ,iar părţile tăioase, în cazul transportului cu autovehicule se vor aşeza în
aceeaşi direcţie şi numai înăuntru.
255) Toate sculele de pe şantier vor fi controlate periodic la cel mult 15 zile de o persoană
calificată, iar cele găsite defecte, vor fi imediat reparate sau scoase din serviciu.
256) Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu dispozitive
sigure pentru fixarea sculei, precum şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor
necomandată.
257) Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule
ce prezintă pericol de accidentare, cum ar fi pietrele de polizor, pânza de fierăstrău, etc.,
acestea vor fi protejate împotriva atingerii.
258) Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi presiunii de
lucru. Fixarea lor pe racordul uneltei va fi asigurată cu coliere metalice.
259) Uneltele de mână rotative, cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu dispozitive de
reglare şi limitarea presiunii şi a debitului în vederea limitării turaţiei.
260) În cazul executării lucrărilor la înălţime, sculele nu trebuie să fie aruncate de pe sol la
o poziţie de lucru sau de la poziţia de lucru la sol. În acest scop, vor fi utilizaţi întotdeauna
saci de pânză pentru scule, sau alte containere izolate, trase de funii de ajutor.

2. UNELTE ACŢIONATE PNEUMATIC

261) Cu uneltele şi maşinile pneumatice trebuie să lucreze numai muncitori în vârstă de


18 ani autorizaţi şi dotaţi cu echipamentul de protecţie şi lucru corespunzător.
262) Repararea, ungerea, reglarea uneltelor pneumatice sau înlocuirea lor în timpul
utilizării este interzisă. Uneltele şi maşinile pneumatice vor fi controlate după fiecare oprire
a lor şi înainte de repunerea în funcţiune. Se va verifica starea tuturor pieselor, dându-se
atenţie deosebită dispozitivelor de siguranţă.
263) Reparaţiile vor fi executate numai de muncitori autorizaţi instruiţi special pentru
aceasta.
264) Supapele sculelor cu aer comprimat vor fi controlate şi reglate pentru a se deschide
uşor şi repede. La întreruperea apăsării pe mânerul de comandă, ele trebuie să nu mai
permită trecerea aerului comprimat.
265) În timpul lucrului cu unelte de aer comprimat se va ţine seama de următoarele
condiţii:
 -legarea şi dezlegarea conductelor şi uneltelor la recipientul compresorului
este permisă numai după întreruperea admisiei aerului;
 -înainte de legarea conductelor, acestea vor fi curăţate prin suflare;
 -admisia aerului se va face numai după ce se va aşeza unealta în poziţia de
lucru;
 -mersul în gol al uneltelor este permis numai în vederea verificărilor, în
vederea începerii lucrului sau în cursul reparaţiilor;
 -în timpul lucrului, muncitorii vor purta ochelari şi manuşi de protecţie.

3. UNELTE ACŢIONATE ELECTRIC


266) Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele de mână acţionate electric
trebuie să corespundă standardelor şi normelor în vigoare, şi vor fi verificate periodic de
către personalul de specialitate.
267) Sculele şi uneltele electrice se vor folosi numai de lucrătorii care cunosc bine
metodele de lucru şi măsurile de protecţie contra electrocutărilor, precum şi măsurile de
prin ajutor ce trebuie luate în caz de electrocutare.
268) Uneltele şi sculele electrice trebuie păstrate în magazii şi verificate în fiecare lună şi
după fiecare defectare. Dacă în timpul lucrului lucratorul simte chiar şi cea mai uşoară
acţiune a curentului electric, el este obligat să întrerupă imediat lucrul şi să predea scula
defectă conducatorului locului de munca pentru verificare.
269) Sculele electrice care se predau lucrătorilor trebuie să fie în perfectă stare de
funcţionare şi să aibă o izolaţie sigură. Starea acestora se verifică zilnic.
270) Folosirea sculelor electrice ca: maşini de găurit, polizoare etc. fără legătura cu priza
de pământ printr-un conductor special şi fără echipamentul de protecţie (mănuşi şi cizme
electroizolante) este cu desăvârşire interzisă.
271) Izolaţia electrică la cablurile şi sculele electrice se va controla de electricianul de
specialitate înainte de începerea lucrului. În timpul lucrului cablurile electrice de la sculele
portative se vor proteja prin jgheaburi, ţevi sau prin suspendare la înălţimi inaccesibile
muncitorilor.
272) În cazul întreruperii curentului electric sau a lucrului, sculele electrice vor fi
deconectate de la reţeaua electrică de alimentare (prize sau tablouri de distribuţie).
273) În locurile cu umiditate mare, săpături, şanţuri, staţii de pompare, rezervoare, săli de
cazane, etc. precum şi la lucrul pe piese mari metalice(schele metalice, stâlpi metalici, etc.)
se vor utiliza numai tensiuni reduse de 12 V-24V.
274) Este interzis lucrul cu maşini unelte electrice portative sau mecanizate, de pe scări
rezemate liber.
275) Întrebuinţarea sculelor cu mânere izolate nu exclude folosirea mănuşilor
electroizolante, oriunde acestea sunt prescrise.
276) După terminarea lucrului, toate sculele electrice se predau persoanei care este
responsabilă pentru păstrarea lor în stare perfectă de funcţionare şi care are obligaţia să
verifice zilnic starea sculelor.

S-ar putea să vă placă și