Sunteți pe pagina 1din 34

2

Prezentul Plan managerial este elaborat având la bază prioritățile educaționale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării
pentru anul școlar 2020-2021. Documentul de prognoză trasează programele derulate pentru îndeplinirea țintelor strategice cuprinse în
Planul Strategic Instituțional al ISJ Teleorman și acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor propuse. Toate aceste măsuri sunt
planificate având în vedere analiza sistemului educațional preuniversitar județean prin Raportul anual privind starea învățământului din
județul Teleorman- 2020.
Principii care stau la baza elaborării documentului
 Asigurarea de șanse egale de acces și îmbunătățirea participării școlare;
 Asigurarea calității educației și în educație la nivelul învățământului primar;
 Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de
competențe relevante pentru pregătirea noilor generații de elevi de ciclul gimnazial;
 Promovarea bunei guvernanțe; asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității publice;
 Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane
 Implementarea proiectului CRED
 Utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale și metode interactive de predare – învățare – evaluare, acces la Internet, platforme
E-learning ș.a.);
 Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale.
Priorități ale educației pentru anul școlar 2020-2021, cuprinse în adresa MEC nr. 34270/07.09.2020
1. Crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19;
2. Consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020, luând în considerare ghidurile metodologice pe discipline;
3. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte programelor pentru învățământul primar
4. Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare –evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând
dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și a diminuării riscului de analfabetism funcțional;
5. Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și lecțiile din programul Teleșcoala;
Țintele și obiectivele stabilite :
1. Crearea/menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei;
2. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și egalitatea de șanse;
3. Asigurarea calității actului managerial în unitățile de învățământ din județ;
4. Promovarea unui Mediu educațional deschis, spirit civic și incluziune socială prin validarea și recunoașterea educației non-formale
și informale.

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ preuniversitar
județean ,o reprezintă construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat în şcoli dotate la nivel european. În acest sens, în anul școlar
2020 -2021, întreaga activitatea de coordonare/ îndrumare și control se va desfășura în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:

1. Compatibilizarea documentelor managerial cu strategiile MEN și politicile europene;

2. Asigurarea unui management flexibil la nivelul şcolilor, din perspective realizării egalităţii şanselor în educaţie, a
reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele
naţionale in contextual pandemiei de coronavirus;
3. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare și consilierea directorilor/ directorilor
adjuncți în vederea respectării legislației în vigoare;
4. Monitorizarea și îndrumarea activității debutanților în anul școlar 2020-2021;

5. Facilitarea participării cadrelor didactice/ personalului de conducere din unitățile de învățământ la cursuri de formare
continuă şi perfecţionare în didactica specialității/ în managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii
actului didactic și managerial pentru activitatea desfășurată în mediul on line;
6. Integrarea metodelor de predare-învățare –evaluare în mediul on line;
7. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de predare-învățare-evaluare;

8. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;

9. Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat;

10. Reducerea violenţei din şcoli;

11. Dezvoltarea programelor pentru elevii care au părăsit timpuriu școala (programul„Adoua şansă”);

12. Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;

13. Verificarea modului de soluționare a adreselor, notelor, sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor;

14. Monitorizarea și eficientizarea învățământuluii simultan de la nivelul judejului Teleorman;

15. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ
Astfel, învăţământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în contextual schimbărilor economice, sociale şi
politice care se produc la nivel European şi mondial. O zonă europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine o mulţime de avantaje,
în condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de
învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea.

CONTEXT LEGISLATIV
 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare
 ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar;
 ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 Ordinul comun MEC/MS nr 5487/1494/31.08.2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2;
 ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor;
 ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, completat și modificat cu Ordinul nr. 4621 /2015 și OMEN nr.
3160/01.02.2017
 Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale
desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar ORDIN nr. 5349 din 7 sept. 2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școala după școală, modificat prin OMEN 4802 din 31.08.2017
 ORDIN nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic
 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale anuale ale personalului contractual ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/ - nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a
instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot
parcursul vieţii.
 ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă“, cu modificările și completările aduse de
OMEN nr. 4093 din 19 iunie 2017
 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar
 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al
personalului didactic din învăţământ
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, completat și modificat prin OMEN nr. 3367 din 23 februarie 2017 ORDIN nr. 5562 din 7
octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 ORDIN nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor
şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 ORDIN nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă
activitate extraşcolar
 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si
didactic auxiliar, cu modificările ulterioare
 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu
modificările ulterioare.
 Alteordine,notificări şiprecizări aleM.E.N.

Documente de referinţă:
 Planul strategic instituțional al I.S.J. Teleorman
 Raport anual privind starea învățământului din județul Teleorman
 Raportul de inspecții al ISJ pentru anul școlar 2019 – 2020
OBIECTIVE PROPUSE:
OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE

1.Creşterea calităţii procesului de 1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de
învățământ prin modernizarea abordării instruire ale unor elevi/ grupuri de elevi în cadrul lecțiilor și al unor programe complementare
procesului de predare- învăţare- evaluare
la nivelul unităților de învățământ, 1.2. . Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local
urmarindu-se impletirea activitatii fizice
a elevilor la scoala cu activitatea 1.3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de
desfasurata in mediul on line. certificarea calificării profesionale

2.Îmbunătățirea managementului la nivel 2.1Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul
de instituție și la nivelul clasei de elevi inspectoratului școlar și al unităților subordonate
(decizional, informațional, organizatoric, 2.2. Optimizarea practicii managerial la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de
metodologic), prin transparență învățământ prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale
decizională, creșterea capacității 2.3. Creșterea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, prin includerea în
instituționale, eficientizare, în scopul programe de perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusive
creșterii calității în educație prin participarea la mobilități transnaționale prin Programul Erasmus+
3.Asigurarea unui system educaţional 3.1. Creșterea ratei de participare la educație, prin asigurare aaccesului egal şi universal la
stabil, echitabil, efficient şi relevant la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu din județul Teleorman, în mediul on
nivelul judeţului Teleorman, compatibil line
cu cel european, prin sporirea accesului
la educaţia de calitate, prin asigurarea 3.2. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ
politicilor de echitate social şi a egalităţii preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a
şanselor în vederea îmbunătățirii abandonului școlar, a fenomenelor de violență
rezultatelor elevilor in contextul
desfasurarii cursurilor in mediul on line,
efect al pandemieie de Civid -19.

ACȚIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR


Obiectiv general 1:
Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare adaptat
activitatii on line

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DEPERFORMANȚĂ


1.1.Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea 1.1.1. Participarea la educație a tuturor elevilor cuprinși în programe destinate grupurilor vulnerabile/
unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor copiilor/ elevilor cu cerinţe educaţionale special (din învățământul special și de masă), precum și celor
elevi/ grupuri de elevi, în cadrul lecțiilor și al unor destinate elevilor capabili de performanță
programe complementare 1.1.2. Cuprinderea în învăţământul de masă a tuturor copiilor cu CES orientaţi către învăţământul de
masă
1.1.3. . Includerea în programe de educație remedial a tuturor elevilor cu deficiențe de învățare
1.1.4. Obținerea unei rate de promovare de cel puțin 60% a elevilor cuprinși în programe de educație
remedială
1.1.5. Derularea Programului Școală după școală pe baza Metodologiei de organizare și desfășurarea
programului, în toate unitățile în care a fost solicitat și aprobat programul

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT RESPONSABILI INDICATORI DE MIJLOACE DE


DE TIMP VERIFICARE VERIFICARE

Elaborarea ofertei de școlarizare pentru Semestrul I Inspectorul școlar pentru  Respectarea procedurii  Situația opționalelor
unitățile de învățământ din județul 2020 învățământ primar de elaborare, avizarea avizate de inspectorul
CURRICULUM

Teleorman. CDȘ școlar


Directorii unităților de  Adecvarea ofertei la  Fișa de evaluare a
Elaborarea/ dezvoltarea de curriculum învățământ cu clase de specificul unității de programelor de curs
opțional în accord cu nevoile reale ale învățământ primar învățământ opțional avizate/
elevilor și cu specificul local. avizate condiționat
Organizarea unor sesiuni de lucru- De două ori Inspectorul școlar pentru  Respectarea  Graficul de
videoconferinta cu metodistii in pe semestru învățământ primar procedurilor de activitate al I.S.J.
vederea eficientizarii inspectiei inspectie scolara Teleorman
scolare; Cadrele didactice
Prezentarea procedurilor specifice -metodiste
inspectiei on line in anul scolar 2020-
2021;
Pregatirea platformelor de lucru ale Septembrie 2020 Responsabilii cercurilor  Colaborarea cu directorii  Baza de date
invatatorilor; pedagogice unităților de
învățământ
Desfasurarea consfatuirilor nationale
Organizarea si coordonarea cercurilor Responsabilii
pedagogice in vederea sustinerii comisiilor metodice
consfatuirilor la nivel judetean

Derularea la nivelul unităților de Pe parcursul Responsabilii comisiilor  Constituirea grupurilor  Graficul


învățământ a unor programe de întregului an metodice si responsabilii țintă din toate unități activităților
educație remedial și de pregătire a școlar cercurilor pedagogice le de învățământ, pe remediale
elevilor capabili de performanță baza rezultatelor  Lista elevilor
obținute la evaluarea cuprinși în
inițială și a evaluărilor programele
curente de la clasă remediale/ de
 Derularea activității pregătire aelevilor
odată pe sptămână/ capabili de
grup țintă performanță
Abordarea diferențiată a învățării în Pe parcursul Responsabilii comisiilor  Includerea, în  Documentele de
cadrul lecțiilor și a temelor pentru întregului an metodice documentele de proiectare
acasă școlar proiectare a
activităților de învățare
diferențiată
 Abordarea
diferențiată a învățării
în cadrul lecțiilor, în
toate unitățile de
învățământ

Participarea tuturor elevilor la Pe parcursul Inspectorul școlar pentru  Verificarea si  Extrse ale
platformelor G suite din scoli intregului an învățământ primar monitorizare platformelor G suite
scolar platformelor de lucru

Aplicarea unor teste de evaluare la Ianuarie 2021 Inspectorul școlar pentru Monitorizarea  Transmiterea catre
finalul fiecarui semestru Mai 2021 învățământ primar desfasurarii evaluarilor I.S.J. Teleorman a
rezultatelor obtinute;
Monitorizarea/ Verificarea modului Octombrie 2020- Inspectorul școlar pentru  Stabilirea grupului țintă  Grile de
de organizare/ implementare a Mai 2021 învățământ primar pe baza rezultatelor monitorizare/
programelor de educație remedial la evaluării elevilor verificare
nivelul unităților de învățământ Metodiștii ISJ Teleorman  Derularea activității
pentru învățământ primar după un program  Rapoarte de
cunoscut de elevi,în monitorizare/
afara orelor de curs Rapoarte de
 Respectarea procedurii inspecție
specifice programului de
educație remedială

Monitorizarea aplicării la clasă a Anul școlar Inspectorul școlar pentru  Aplicarea achizițiilor de  Chestionare
achizițiilor dobândite de cadrele 2020- 2021, învățământ primar către cel puțin 75% din elaborate de CCD
didactice prin programele de formare conform numărul persoanelor Teleorman și
graficului de Metodiștii ISJ formate/ inspectate aplicate de
inspecții Teleorman pentru inspectorul
învățământ primar școlar/ metodiștii
ISJ Teleorman
Coordonarea cercurilor pdagogice Pe parcursul Inspectorul școlar pentru  Comunicarea cu toți  Corespondența
anului școlar învățământ primar directorii unităților de e-mail
2020-2021 învățământ pe
problematica
monitoprizării interne
realizate la nivelul școlii
Evaluarea, prin inspecțiile de Noiembrie 2020- Inspectorul școlar pentru  Utilizarea metodelor  Rapoarte de
specialitate desfasurate fizic si on Ianuarie 2 021 învățământ primar moderne de predare- inspecție de
line, a preocupării cadrelor didactice învățare-evaluare specialitate
pentru: MetodiștiiISJ diferențiate, adaptate
 Utilizarea metodelor modern de Februarie– mai Teleorman pentru activitatii in mediul on
predare-învățare-evaluare; 2021 învățământ primar line;
 Abordarea diferențiată a învățării;  Utilizarea metodelor care
 Asigurarea unui volum al temelor Conform facilitează formarea/
pentru acasă adecvat vârstei graficului de dezvoltarea gândirii
elevilor inspecții critice a elevilor
 Calitatea  Învățarea diferențiată,
implementării curriculumului la raportată la:
fiecare disciplină de învățământ  Strategiile utilizate de
(Comunicare în limba română/ cadrele didactice
Limba și literature română,  conținutul învățării;
Matematică și explorarea  diferențierea temelor
mediului/ Matematică, Științe, Joc  Respectarea prevederilor
și mișcare, Dezvoltare personal Ordinului nr.5893/2016
etc.) privind volumul temelor
 Utilizarea evaluării în scopul pentrua casă
optimizării procesului de predare  Adecvarea procesului
- învățare de predare- învățare la
 Sprijinirea și încurajarea concluziile desprinse
dezvoltării individuale a elevilor prin procesul de
și formarea atitudinii pozitive a evaluare
acestora față de educația pe care  Implicarea tuturor
le-o furnizează școala in mediul cadrelor didactice în
on line asigurarea reglării
aspectelor identificate
prin evaluare
Evaluarea generală a performanțelor Anul școlar Inspectorul școlar  Respectarea  Rapoarte de inspecție
unităților de învățământ și a 2020 - 2021, pentru învățământ Regulamantului de generală
competențelor profesionale/ activității conform primar inspecție școlară
profesionale a cadrelor didactice la graficului de  Identificarea factorilor
nivelul disciplinelor/ activităților inspecții care influențează
educaționale prin inspecție școlară performanța activității
generală unităților de
învățământ

Analiza informațiilor obținute prin Ianuarie 2021 Inspectorul școlar  Gradul de realizare a  Raport semestrial
inspecțiile de specialitate cu teme de pentru învățământ obiectivelor privind  Plan de măsuri pentru
referință pentru anul școlar 2020- Iunie 2021 primar calitatea procesului de creșterea calității
2021, precum și prin inspecțiile Metodiștii ISJ învățământ procesului de
tematice și generale Teleorman pentru  Identificarea bunelor învățământ la nivelul
învățământ primar practice privind învățământului primar
inovarea în procesul de
predare- învățare
-evaluare
Informarea cadrelor didactice pe Anul școlar 2020 Inspectorul școlar  Participarea a cel puțin  Tabele de prezență de la
problematica utilizării metodelor - 2021, conform pentru învățământ 95% din numărul cercurile pedagogice
RESURSE UMANE

modern de predare- învățare- evaluare graficului primar cadrelor didactice la


diferențiate, adaptate nevoilor reale cercurilor atelierele organizate
ale elevilor care invata in mediul on pedagogice Responsabilii de în cadrul cercului
line; cerc pedagogic pedagogic
Consilierea managerilor/responsabilor Noiembrie – Inspectorul şcolar  Participarea la activități  Tabel de prezență la
programului Școală după școală din decembrie pentru învățământ de consiliere a tuturor întâlnirile de consiliere
unitățile de învățământ care 2020 primar –responsabil directorilor / organizate
implementează programul județean al Programului responsabililor de
Conformg Școală după școală program din unitățile de
graficului de învățământ care oferă
activitate programul Școală
după școală
MATERIALE/

Verificarea modului în care Decembrie 2020 Inspectorul şcolar  Dotarea claselor cu  Lista școlilor cu
FINANCIARE
RESURSE

conducerea unităților de învățământ –ianuarie 2021 pentru învățământ videoproiector, laptop conexiune la internet
asigură mijloace IT moderne, softuri primar  Asigurarea conexiunii  Situația dotărilor din
educaționale pentru desfășurarea la internet fiecare unitate de
lecțiilor în ciclul primar in mediul on Directorii învățământ
line

Crearea cadrului necesar derulării Noiembrie 2020 - Inspectorul şcolar  Crearea unui cadru  Lista cadrelor didactice
RELAȚII COMUNITARE

unui program județean de pregătire al Aprilie 2021 pentru învățământ instituțional pentru care desfășoară prin
elevilor capabili de performanțe primar derularea programului voluntariat activități
superioare la Matematică, în  Selectarea unui număr cu elevii
parteneriat cu factiri interesați de de 20-30 de elevi  Lista elevilor selectați
educație (eMAG, BCR), participanti  Lista elevilor
la concursul international „Lumina participanți
math ”  Situația rezultatelor
obținute
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DEPERFORMANŢĂ

1.2.Asigurarea unui curriculum nonformal 1.2.1. Participarea tuturor elevilor, cel puțin odată pe lună, la activităţile educative cu caracter
adecvat intereselor elevilor și specificului extraşcolar
local 1.2.2. Participarea tuturor elevilor la activităţile organizate în cadrul Programului „Școala altfel”
1.2.3. Implementarea,în toate unitățile de învățământ, a Proiectului„Îmi place să citesc”

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT RESPONSABILI INDICATORI DE MIJLOACE DE


DE TIMP VERIFICARE VERIFICARE

Verificarea ofertei de actvități 1 octombrie 2020 Inspectorul şcolar pentru  Elaborarea, la nivelul  Grilă de verificare
CURRICULUM

nonformale pentru elevii din - 31mai2021 învățământ primar unităţilor de completată cu prilejul
învățământul primar învăţământ, a unei inspecțiilor speciale/
Metodiștii ISJ Teleorman oferte de educație de specialitate
pentru învățământ primar nonformală care să fie
o continuare a
educației formale
 Adecvarea
programului la
interesele și specificul
vârstei elevilor
Elaborarea și implementarea unui 1 octombrie Directorii unităților  Elaborarea și  Proiectul
proiect coherent pentru activitățile 2020- de învățământ implementarea, la activităților pentru
aferente programului „Şcoala altfel” - 31 mai 2021 nivelul unităţilor de „Şcoala altfel”
Responsabilii învăţământ, a unui
comisiilor metodice proiect coerent care
să vizeze activitățile
din întreaga
săptămână
 Respectarea
metodologiei
specifice

Implementarea, în toate unitățile de An școlar 2020- Inspectorul şcolar  Scrierea și


învățământ, a proiectului de 2021 pentru învățământ Implementarea
desfasurare a testelor evaluative primar proiectului la
sumative. nivelul ciclului
Responsabilii comisiilor primar din
metodice/ responsabilii fiecare școală
de proiect din fiecare conform diagramei
școală Ganttelaborate
Informarea cadrelor didactice, cu Octombrie 2020 Inspectorul şcolar  Informarea tuturor  Scrisoarea metodică
RESURSE UMANE

prilejul consfătuirilor județene, pe pentru învățământ cadrelor didactice pentru anul școlar
problematica activităților/ proiectelor primar care desfășoară 2020--2021
extrașcolare din anul școlar2020-2021 activități extrașcolare
Organizarea si coordonarea cercurilor Decembrie 2020 Inspectorul şcolar  Participarea tuturor  Lista de prezență
pedagogice la nivelul inv. primar, pentru învățământ invatatorilor  Minuta încheiată cu
activitate desfasurata on line pe primar prilejul desfășurării
paltforma G Suite ; activității
RESURSE MATERIAL-- - Asigurarea, la nivelul fiecărei unități Octombrie 2020- Directorii  Adecvarea bazei  Lista
de învățământ, a bazei logistice Iunie 2021 logistice la nevoile materialelor
necesare desfășurării activităților on tipului de activitate achiziționate
FINANCIARE

line din fiecare unitate de


învățământ

Derularea parteneriatelor educaţionale Anul școlar 2020 Directorii  Implementarea  Portofoliul de activități
RELAȚII COMUNITARE

interne şi internaţionale, a schimburilor – 2021, conform planurilor de activități


interculturale și a proiectelor Erasmus+ graficului de Coordonatorii de proiecte stabilite în cadrul
(Acțiunea cheie 1 și 2 ) activități la Erasmus+ parteneriatelor,
nivelul fiecărui schimburilor,
parteneriat/ proiectelor
proiect
DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE
DE TIMP VERIFICARE

Analiza și prelucrarea rezultatelor Septembrie – Inspectorul  Formularea concluziilor  Rapoartul


CURRICULUM
obținute la evaluările/ examenele octombrie2020 şcolar pentru desprinse din analiza județean elaborate
naționale (EN2-4) învățământ rezultatelor: competențe pentru EN2-4
primar neachiziționate de un
număr mare de elevi, tipuri  Plan de măsuri
de itemi ce ridică problem
elevilor la fiecar enivel:
clasaa II-a,clasaa IV-a
Valorificarea rezultatelor obținute la Octombrie 2020 Directorii  Elaborare,la nivelul fiecărei  Grile de verificare
EN2-4- din anii precedenti unități de învățământ, a unui  Rapoarte de
plan de măsuri pentru inspecție
reglarea disfuncționalităților tematică
identificate cu prilejul
evaluărilor naționale/
examenului de bacalaureat

Monitorizarea internă și externă a Octombrie 2020 Inspectorii școlari-  Derularea activității conform  Grile de
modului de implementare a planurilor
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.3.Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările 1.3.1.Creşterea cu cel puțin 5% a numărul itemilor cu răspuns correct la fiecare dintre disciplinele
naționale implicate în EN 2-4
Individuale de învățare elaborate în baza Curriculum și Planurilor indviduale de Monitorizare
rezultatelor slabe la EN 2 și EN 4 din inspecție școlară învățare în toate unitățile internă / externă
anul școlar precedent de învățământ  Rapoarte de
Directorii inspecție
tematică
Monitorizarea procesului de pregătire a Noiembrie 2020 Inspectorul școlar  Respectarea graficului de  Grile de
elevilor în vederea susţinerii evaluărilor –aprilie 2021 pentru învățământ pregătire suplimentară monitorizare
naţionale din anul şcolar 2020- 2021, în primar  Existența unui pachet de completate cu
conformitate cu prevederile Metodiștii ISJ teste (subiectele postatate pe prilejul
Legii1/2011, cu modificările şi Teleorman pentru site-ul MEN) inspecțiilor
completările ulterioare (cu prilejul învățământ primar  Realizarea Planului de speciale/ de
inspecțiilor speciale/de specialitate) măsuri pentru anu școlar specialitate
2020 - 2021
Informarea/ formarea cadrelor didactice Inspectorul școlar  Postarea pe site-ul ISJ  Site I.S.J.
UMANE RESURSE

cu privire la Evaluarea naţională a pentru învățământ Teleorman a informaţiilor Teleorman


elevilor din clasele aII - a,a IV- a Februarie 2021 primar privind evaluarea națională/  Agenda cercurilor
bacalaureat pedagogice la
Responsabilii de cerc clasele a II-a și a
pedagogic IV-a
Asigurarea logisticii necesare pentru Conform Directorii  Adecvarea bazei logistice  Lista resurselor
FINANCIARE
MATERIAL/
RESURSE

EN II-IV Calendarelor la specificul evaluării


MEN
COMUNI-RELAȚII

Derularea unor parteneriate cu Anul școlar Directorii  Derularea de parteneriate în  Acordurile de


instituțiile locale (primăria, agenți 2020 - 2021 fiecare dintre unitățile de parteneriat
economici, muzee, etc.), în scopul învățământ preuniversitar
utilizării resurselor complementare de
TARE

învățare
Obiectiv general 2:
Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi (decizional, informațional, organizatoric,
metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale, eficientizare, în scopul creșterii calității în
educație

OBIECTIVSPECIFIC INDICATORI DEPERFORMANȚĂ

2.1.Asigurarea cadrului legal și procedural necesar 2.1.1.Crearea unui pachet de documente legislative în vigoare în anul școlar 2020-2021 în ISJ
desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și Teleorman,în unitățile conexe și în toate unitățile de învățământ subordonate
al unităților subordonate

DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT DE RESPONSABILI INDICATORI DE MIJLOACE DE


TIMP VERIFICARE A VERIFICARE
ACTIVITĂȚII

Reactualizarea regulamentului de Noiembrie 2020 Consiliul consultativ-  Adecvarea regulamentului la  Regulamentul


RESURSE CURRICLUM

organizare și desfășurare a concursului Învățământ primar tipul de concurs deconcurs


județean de proiecte de Educație  Aprobarea regulamnetului de
financiară către CA al ISJ Teleorman

Consilierea directorilor unităților de Conform Inspectorul școlar  Asigurarea  Pachet


învățământ cu privire la înscrierea calendarului pentru învățământ caracterului avize
UMANE

copiiilor din ciclul primar de înscriere în primar nondiscriminatoriu al acordate


învățământul criteriilor avizate
primar
Popularizarea actelor emise de Anul școlar Inspectorul școlar  Transmiterea actelor emise  Prezentare PPT
COMUNITARE

Ministerul Educaţiei Naționale 2020- 2021 pentru învățământ de MEN către toate – distribuită în
RELAȚII

(metodologii, ordine, note, precizări, primar unitățile de învățământ unitățile de


instrucţiuni , etc.) învățământ cu prilejul
consfătuirii cadrelor
didactice
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2.2. Optimizarea practicii managerial la nivelul 2.2.1.Elaborarea, în ISJ Teleorman și în toate unitățile subordonate, a unor documente de
inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin proiectare adecvate priorităților locale/ județene/ naționale
asigurarea conexiunilor funcțiilor manageriale, la nivel
de management instutuțional, al managementului
resurselor umane și al managementului finaciar-contabil

DOMENIUL ACTIVITĂȚI ORIZONT RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE


DE TIMP A ACTIVITĂȚII VERIFICARE
Elaborarea raportului privind Starea Septembrie 2020 Inspectorul școlar  Includerea în starea  Starea
CURRICULUM

învățământului primar la finele anului pentru învățământ învățământului a aspectelor învățământului la


școlar 2019-2020 primar positive și negative finalul anului
referitoare la învățământul școlar 2019-2020
primar
Analiza nevoilor individuale și de grup ale Septembrie 2020 Inspectorul școlar  Realizarea analizei SWOT  Analiza SWOT
beneficiarilor serviciilor educaționale la pentru învățământ
nivel local pentru realizarea diagnozei primar
mediului educațional Metodiștii ISJ
Teleorman pentru
învățământ
primar
Elaborarea Planului managerial pentru Octombrie 2020 Inspectorul școlar  Corelarea planului  Planul managerial
învățământ primar prin corelarea cu pentru învățământ managerial cu cel al ISJ anual și
politicile și strategia educațională la nivel primar Teleorman semestrial
local/ județean/ național și a  Corelarea planului  Planurile
instrumentelor de monitorizare/ evaluare managerial cu Planul anual operaționale
adaptate invatarii on line Metodiștii ISJ de inspecție și cu Graficul  Grile de
Teleorman pentru unic de monitorizare și monitorizare/
Monitorizarea implementării planului învățământ primar control evaluare internă
managerial al ISJ Teleorman referitoare la
implementarea
planului
managerial

Elaborarea graficului unic de inspecţii la Octombrie 2020 Inspectorul școlar  Corelarea graficului cu  Graficul unic de
nivelul învățământului primar pentru învățământ cel al ISJ Teleorman inspecţii –
primar învățământ primar
Coordonarea funcționării cercurilor Noiembrie 2020- Inspectorul școlar  Comunicarea cu toți  Agenda
pedagogice pentru învățământ responsabilii de cerc cercurilor
Aprilie 2021 primar pedagogic din învățământul pedagogice
primar
Constituirea consiliului consultative pentru Octombrie 2020- Inspectorul școlar  Aprobarea  Decizie de
învățământ primar Februarie 2021 pentru învățământ componenței Consiliului constituire
primar consultative în CA al ISJ
Teleorman
Verificarea modului de funcționare a Conform Inspectorul școlar  Respectarea atribuțiilor  Grile de verificare
comisiilor metodice la nivelul unităților de graficului pentru învățământ comisiei metodice, conform completate cu
învățământ activității de primar ROFUIP prilejul inspecțiilor
inspecție școlară Metodiștii ISJ speciale și de
Teleorman pentru specialitate
învățământ primar
Elaborarea bazei de date privind Octombrie 2020 Inspectorii  Realizarea unei baze de  Situația
UMANE RESURSE

personalul didactic încadrat la fiecare școlari MRU date complete încadrării


disciplină în anul școlar 2020-2021 personalului
Inspectorul școlar didactic
pentru învățământ
primar

Acordarea de consiliere unităţilor şi Pe parcursul Inspectorii școlari  Respectarea metodologiei de  Lista școlilor
Instituţiilor de învăţământ în recrutarea, și anului MRU Ooganizare și desfășurare a consiliate
selecția prin concurs a cadrelor didactice și școlar concursurilor de ocupare a  Site ISJ Teleorman
monitorizarea unităților de învățământ 2020-2021 Inspectorul școlar posturilor didactice/
repartizate pentru învățământ catedrelor care se
primar vacantează pe parcursul
anului școlar

Identificarea de parteneri și consultarea Pe  Implicarea partenerilor atât  Acordurile de


RELAȚII COMUNITARE

acestora pentru derularea unor parteneriate parcursul Directorii în etapa de proiectare, cât parteneriat
la nivel local/ județean/ național/ anului și în etapa de implementare
internațional școlar a acordurilor de parteneriat
2020-2021
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DEPERFORMANŢĂ

2.3.Creșterea competențelor specifice managementului 2.3.1.Participarea a cel puțin 70% din numărul de cadre didactice la cel puţin o formă de
instituției/ clasei/ lecției, prin includerea în programe de perfecţionare în anul şcolar 2020-2021
perfecţionare prin grade didactice şi în diverse 2.3.3. Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de formare de către
programe de formare, inclusive prin participarea la cel puţin 80% din numărul cadrelor didactice inspectate
mobilități transnaționale prin Programul Erasmus+ 2.3.4. Abilitarea a cel puțin 25 de cadre didactice în dezvoltarea competenţelor de evaluare (pentru
evaluare/ examene naționale)

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE


TIMP VERIFICARE
Completarea delegațiilor pentru Octombrie - Inspectorul școlar  Asigurarea unui echilibru  Delegațiile
CURRICULUM

efectuarea inspecțiilor de către metodiștii noiembrie pentru învățământ între inspecțiile effectuate de  Lista repartizării
ISJ Teleorman 2020 primar inspector școlari și metodiștii inspecțIilor școlare
Inspector școlar – ISJ Teleorman efectuate de
Dezvoltarea metodiști
resurselor umane ISJ Teleorman

Popularizarea ofertei de programe de Conform Inspectorul școlar  Programe promovate în timp


formare continuă avizate şi acreditate graficului pentru învățământ util
CCD Teleorman primar
Diseminarea bunelor practice privind Semestrial, cu Inspectorul școlar  Diseminarea a cel puțin 5  Agenda
inovarea în procesul de predare- învățare- prilejul cercurilor pentru învățământ practici de success privind cercurilor
evaluare in mediul on line precum și pe pedagogice primar procesul de predare pedagogice
cele referitoare la derularea -învățare-evaluare, pentru
parteneriatelor cu părinții, cu comunitatea fiecare nivel de învățământ
locală, cu ONG-urile (preșcolar, primar,
gimnazial, liceal)
 Diseminarea acel puțin puțin
2 practici de success privind
derularea parteneriatelor cu
părinții, cu comunitatea
locală, cu ONG-urile
Actualizarea bazelor de date privind Semestrul I Inspectorul școlar  Încadrarea în timp  Baze dedate
RESURSE UMANE

examenele de definitivat și grade pentru învățământ pentru planificarea


didactice primar inspecțiilor
Inspectorul școlar
pentru Dezvoltarea
resurselor umane
Actualizarea corpului de metodiști Octombrie – Inspectorul școlar  Validarea corpului de  Lista
ISJ T e l e o r m a n 2020 pentru învățământ metodiști, pentru toate metodiștilor ISJ
primar disciplinele. Teleorman
Inspectorul școlar  Decizii
pentru Dezvoltarea
resurselor umane
Derularea de sesiuni de informare/ Noiembrie 2020 Inspectorul școlar  Participarea tuturor  Tabelul de prezență
formare pentru profesorii metodiști, în pentru învățământ metodiștilor la activitatea de
vederea efectuării inspecțiilor speciale și primar formare- informare
de specialitate
Efectuarea inspecţiilor şcolare în Noiembrie 2020– Inspectorul școlar  Verificarea prin inspecţie  Rapoarte de
conformitate cu Regulamentul aprobat Mai 2020 pentru învățământ şcolară a aplicării inspecție
prin ordinul MEN. primar documentelor de politică
Valorificarea inspecţiilor şcolare din educaţională în domeniul
perspective perfecționării cadrelor Metodiștii ISJ curriculum –ului şi a
didactice inspectate Teleorman pentru finalităţilor pe niveluri de
învățământ primar şcolarizare; monitorizarea
planificării, organizării şi
derulării procesului didactic
cu respectarea Curriculum-
ului Naţional.
 Monitorizarea prin inspecţie
şcolară a aplicării strategiilor
modern de predare- învățare-
evaluare; accentuarea
dimensiunii formative a
învăţării/ evaluării, vizând
competenţele cheie,
adoptate la nivel european.
Implicare în constituirea grupurilor țintă Pe parcursul Inspectorul școlar  Cuprinderea, în grupele de - Liste de propuneri
de cadre didactice care participă la anului școlar pentru învățământ formare continuă, a cel puțin pentru categoriile de
programe de formare continuă, primar 75% din numărul grupuri țintă
considerate priorități naționale ale MEN, debutanților care urmează să menționate
pentru anul școlar 2020 –2021 participle la concursul - Răspunsuri la
național pentru ocuparea solicitările CCD
posturilor didactice Teleorman, în vederea
 Identificarea tuturor cadrelor constituirii grupelor de
didactice care își desfășoară cursanți
activitatea la clasa
pregătitoare și nu au absolvit
programul de formare
destinat acestui grup țintă
 Cuprinderea, la programele
de formare acreditate MEN,
a unor categorii prioritare, în
funcție de bugetul alocat în
acest sens

Organizarea unor activități de Conform Planului Inspectorul școlar  Diseminarea experienţelor de  Liste de prezență
diseminarea experiențelor de success ale de diseminare și pentru învățământ success de către 90% din
 Agenda
cadrelor didactice care au participat la exploatare a primar numărul cadrelor didactice
cercurilor
proiecte instituționale de mobilitate în rezultatelor beneficiare de mobilitate
pedagogice
scop de dezvoltare profesională, schimb proiectelor Responsabilii de cerc înscop de dezvoltare
de experiență și transfer de bune practici, Erasmus+ pedagogic pentru profesională din cadrul
la nivelul școlilor care implementează învățământ primar fiecărui cerc pedagogic
proiecte în cadrul Programului Erasmus+
Monitorizarea impactului formării În timpul Inspectorul școlar  Verificarea aplicabilității în  Fișe de
continue în activitatea didactică inspecțiilor școlare pentru învățământ activitatea profesională, a monitorizare
primar achizițiilor dobândite în
cadrul programelor de
Metodiștii ISJ formare continua.
Teleorman pentru
învățământ primar
MATERIALE-

Realizarea demersurilor necesare pentru Semestrul II Inspectorul școlar  Aplicarea Referate de


FINANCIARE
RESURSE

soluționarea problemelor de finanțare a pentru învățământ prevederilor procedurilor necesitate


acțiunilor legate de plata activității primar MEN privind plata
metodiștilor Metodiștii ISJ metrodiștilor (OMEN4827/
Teleorman pentru 30.08.2018)
învățământ primar
RELAȚII COMUNITARE

Derularea unui parteneriat cu Pe parcursul Inspectorul școlar  Respectarea acordului  Acordul de


Universitatea anului școlar pentru învățământ încheiat între Universitatea colaborare
din Pitesti în vederea creşterii calităţii 2020-2021 primar din Pitesti și ISJ Teleorman
practicii pedagogice. în ceea ce privește
Metodiștii ISJ organizarea praticii
Teleorman pentru pedagogice a studenților de
învățământ primar la Facultatea de Științele
Educației- Pedagogia
Învățământului Primar și
Preșcolar
OBIECTIV GENERAL 3
Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil , efficient şi relevant la nivelul judeţului Teleorman, compatibil cu cel european,
prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate social şi a egalităţii şanselor în vederea
îmbunătățirii rezultatelor elevilor

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DEPERFORMANŢĂ

3.1.Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie 3.1.1.Cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor cu vârsta de şcolarizare (cel puțin 4 000 de
de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu elevi în anul școlar2020-2021)
din județul Teleorman

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT DE RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE DE


TIMP VERIFICARE
Reorganizarea circumscripțiilor școlare Decembrie Inspectorul școlar  Consultarea  Harta
CURRICULUM

2020 pentru învățământ directorilor unităților de circumscripțiilor


primar învățământ implicați școlare

Metodiștii ISJ
Teleorman pentru
învățământ primar
Monitorizarea activităţii cadrelor Noiembrie 2020– Directorul CJRAE  Includerea în programul de  Informări
didactice privind asigurarea accesului la Ianuarie 2021 monitorizare a unui număr semestriale ale
un învățământ adecvat și de calitate martie–mai2021 Cadrele de10 şcoli CJRAE către ISJ
pentru elevii cu cerințe educative special Conform didactice Teleorman
integrați în școlile de masă din județul graficului de itinerante
Teleorman, in contextul pandemiei de monitorizare
Covid-19
Consilierea părinţilor în vederea Martie-mai 2021 Inspectorul școlar  Implicarea tuturor  Graficul
RESURSE UMANE

înscrierii copiilor în grădiniţă şi în clasa pentru învățământ directorilor/ educatoarelor în întâlnirilor cu


pregătitoare primar activitatea de consiliere a părinții
tuturor părinţilor care
Directorii urmează a-şi înscrie copiii la
şcoală în anul şcolar 2021
-2022
Identificarea de colaboratori care pot Anul școlar Inspectorul școlar  Încheierea unor acorduri  Acorduri
RELAȚII COMUNITARE

sprijini accesul la educație al elevilor din 2020-2021 pentru învățământ de parteneriat în cel puțin de
zone defavorizate primar 10 unități de învățământ colaborare
defavorizate din județul
Teleorman
Directorii
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
3.2.Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din 3.2.1. Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de absenteeism major, la cel mult 200 în
unitățile de învățământ preuniversitar, prin învăţământul primar
implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de 3.2.2. Diminuarea abandonului şcolar la cel mult 100 de elevi, la nivelul învăţământului primar
prevenire a abandonului școlar,a fenomenelor de
violență

DOMENIUL ACŢIUNI ORIZONT RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE


DETIMP VERIFICARE
Implementarea planurilor locale de acțiune Decembrie 2020 Directorul  Implementarea planului de  Tabelele de
CURRICULUM

privind reducerea părăsirii timpurii a școlii –iunie 2021 CJRAE acțiune în cel puţin 10 şcoli prezenţă
în unităţile de învăţământ situate în zone Directorii din medii socio-economice  Informare anuală
dezavantajate Responsabilii defavorizate ale judeţului elaborată de
CJRAE și
decomisiemetodică transmisă către
ISJ Teleorman
Monitorizarea/ Verificarea activităţii de Anul şcolar Directorul CJRAE  Participarea la discuţii  Verificarea
RESURSE UMANE

consiliere individual a elevilor care 2020-2021 Responsabilii de individuale a cel puţin 30% platformelor
absentează nemotivat pe paltforme Gsuite Conform comisie metodică din nr. elevilor cu tendinţe de
 Registrele
graficului de absenteeism major
de evidenţă
monitorizare  Includerea a cel puţin 10
a activităţii
şcoli în programul de
monitorizare
Monitorizarea derulării activităţilor/ Anul școlar Directorul  Derularea activităților/  Tabel cu
programelor de consiliere educațională de 2020-2021 CJRAE programelor în 60% din activităţile
grup/ colectivă a elevilor privind Conform unităţile şcolare/ preşcolare derulate la clase
prevenirea şi combaterea violenţei în graficului de în care există cabinet de APP
şcolile/ grădiniţele teleormănene în activități  Procese verbale
colaborare cu instituţiile locale/ judeţene
Colaborarea ISJ Teleorman cu partenerii Anul şcolar DirectorulCJRAE  Îndeplinirea  Documentele
COMUNITARE RELAȚII
în derularea unor proiecte care vizează 2020-2021 obiectivelor proiectului de proiect
îmbunătățirea frecvenței elevilor Inspectorul școlar  Asigurarea prezenței în
pentru învățământ școală a cel puțin 90% din
primar numărul elevilor din școlile
care implementează proiecte

S-ar putea să vă placă și