Sunteți pe pagina 1din 6

Dosarul de audit este structurat in 4 etape:

 pregatirea misiunii deaudit


 etapa interventiei la fata locului
 etapa de elaborare a RAI
 etapa de urmarire a recomandarilor si de asigurare si imbunatatire a calitatii misiunii de audit.

1.Prima etapa conta in completarea documentelor prevazute de normele generale:

 ordinul de serviciu
 declaratia de independenta
 notificarea privind declansarea misiunii de audit
 lista obiectelor auditabile
 realizarea procedurii de Analiza a riscurilor care presupune aprecierea acestora si ierarhizarea
lor in functie de gradul de influenta asupra situatiilor financiare in mici, medii si mari.
 tabelul puncte tari si puncte slabe
 tematica in detaliu a misiunii de audit
 programul de audit.

2.Etapa interventiei la fata locului incepe cu minuta de deschidere si continua cu

 colectarea documenteleor
 verificarea inregistrarilor contabile
 analiza datelor
 chestionare, liste de verificare, note de relatii

finalizate cu intocmirea de FIAP-uri(fisa de identificare a problemelor) si/sau FCRI-uri(formular de


constatare si raportare a iregularitatilor) si minuta de inchidere.

3.Etapa de elaborare a raportului de audit intern pe baza Tematicii in detaliu a misiunii si transcrierea
FIAP-urilor pentru a putea fi folosite de management. Este structurat in capitole:

 introducere
 constatari si recomandari
 concluzii

precum si de o sinteza a raportului pentru a facilita parcurgerea succinta a principalelor aspecte privind
misiunea de audit.

4. Etapa de urmarire a recomandarilor si de asigurare si de imbunatatire a calitatii misiunii de audit


consta in intocmirea:

 calendarului de implementare a recomandarilor


 fisa de evaluare a misiunii de audit de catre auditor
 fisa de evaluare a misiunii de audit de catre structura auditata.
Societatea auditata este ACCENT SMART TRADE SRL cu privire la verificarea functionarii activitatii
financiar contabile in perioada 01.01.2013-30.06.2013.

Dosarul de audit este structurat in 4 etape:

1.Prima etapa , pregatirea misiunii de audit, consta in completarea documentelor prevazute de normele
generale:

 ordinul de serviciu
 declaratia de independenta
 notificarea privind declansarea misiunii de audit
 lista obiectelor auditabile:
1. Contabilitatea materiilor şi materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar
2. Contabilitatea subvenţiilor
3. Contabilitatea datoriilor si creantelor
 realizarea procedurii de Analiza a riscurilor care presupune aprecierea acestora si ierarhizarea
lor in functie de gradul de influenta asupra situatiilor financiare in mici, medii si mari.
 Riscurile semnificative , medii si mari sunt asociate astfel- la contabilitatea materiilor,
materialelor si a obiectelor de inventar se considera ca procedura privind evidenta
contabila nu este cunoscuta de personal si reprezinta un risc mediu
 la contabilitatea subventiilor toate riscurile asociate obiectivului au fost evaluate ca fiind
mici si ca atare nu vor mai fi preluate in tabelul cu puncte tari si puncte slabe
 la contabilitatea datoriilor si creantelor s-a apreciat ca fiind mare riscul de neactualizare
a sumelor datorate sau de incasat.
 tabelul puncte tari si puncte slabe
 tematica in detaliu a misiunii de audit cuprinde cele 2 riscuri semnificative pentru care se vor
efectua testari si care vor fi transferate si comentate in RAI.
 programul de audit.- prin care repartizam resursele de audit catre membrii echipei, stabilim
timpul necesar pentru parcurgerea etapelor si procedurilor specifice.

2. Etapa interventiei la fata locului cuprinde :

 programul interventiei la fata locului-cu tipul de testare, locul desfasurarii, timpul alocat
fiecareia si instrumentele de auditare folosite, in cazul nostru-nota de relatii pt contabilitatea
materiilor, materialelor si obiectelor de inventar si test pt contabilitatea datoriilor si creantelor.
 minuta de dechidere- se prezinta echipa de auditori, obiectivele generale ale auditului intern,
prezentarea programului de interventie la fata locului, stabilirea persoanelor de contact, a
conditiilor necesare asigurarii bunei desfasurari a auditarii,stabilirea sedintei de inchidere, data
si participantii si a modalitatii de redactare a RAI.
 intocmirea listei de verificare care cuprinde in detaliu activitatile urmarite de echipa de auditori
precum si instrumentele de lucru necesare: nota de relatii, test, lista de control , FIAP.
 NOTA DE RELATII- PRIVIND ANALIZA EVIDENTEI ANALITICE SI SINTETICE DE NATURA
STOCURILOR- in urma intrebarilor adresate de catre auditor persoanei desemnate sa
colaboreze in aceasta problema s-a constatat existenta unei persoane responsabile cu
analiza miscarii stocurilor, ca se executa periodic comparatia intre situatia stocurilor din
magazie si situatia analitica, din contabilitate ca atare nu se considera necesara elaborarea
unei FIAP dar unele probleme din aceasta nota vor fi preluate in RAI(inexistenta unor
proceduri specifice, scrise si formalizate).
 TESTUL-PRIVIND ANALIZA CONDUCERII CONTABILITATII DATORIILOR SI CREANTELOR-
constatarea ponderii semnificative a contractelor de leasing financiar in totalul datoriilor si
necesitatea analizei operatiilor de contabilizare a acestora. S-a stabilit ca la nivelul societatii
exista 12 contracte de leasing si datorita numarului redus de documente esantionul avut in
vedere pentru auditare reprezinta intreaga populatie statistica, respectiv toate cele 12
contracte.Testarea urmareste corectitudinea pasilor parcursi in vederea reflectarii in
contabilitate a operatiunilor legate de leasingul financiar:
 a. verificarea înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiunilor privind datoriile şi creanţele
justificate şi consemnate în documente;
 b. urmărirea trimiterii documentelor necesare dosarelor aflate în litigiu pentru creanţele
nerecuperate sau pentru datoriile nerecunoscute de către entitatea publică Direcţiei Juridice;
 c. urmărirea operării modificărilor datoriilor şi creanţelor survenite în urma deciziilor instanţelor de
judecată rămase definitive şi irevocabile;
 d. verificarea documentelor justificative şi a circuitului acestora
 e. analiza datoriilor şi creanţelor prin prisma prescripţiei;
 f. analiza sistemului de raportare a datoriilor şi creanţelor către management;
 examinarea înregistrărilor în contabilitate
 in sprijinul efectuarii verificarii s-a folosit LISTA DE CONTROL care cuprinde verificarile
efectuate asupra tuturor contractelor de leasing din prisma celor 6 operatiuni enumerate
mai sus si care se concretizeaza in elaborarea unei FIAP

FIAP- PROBLEMA IDENTIFICATA IN URMA VERIFICARILOR PRECEDENTE :"Datoriile in valuta nu sunt


prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea actuala." ci la valoarea initiala a contractelor.
Cauzele majore-inexistenta unor proceduri scrise si formalizate, neactualizarea sistematica a valorii
contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR in ultima zi a perioadei de raportare,lipsa
unui control periodic efectuat de catre management asupra datoriilor entitatii. Ca atare situatiile
financiare nu reflecta o imagine reala si fidela a patrimoniului entitatii. Se recomanda : Elaborarea şi
formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută;• Stabilirea unui responsabil cu elaborarea
şi actualizarea acestor proceduri; • Stabilirea unor atribuţii concrete, coroborate cu procedurile şi
fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi;• Realizarea unui program de pregătire
profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă, privind necesităţile de
informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare; • Efectuarea
inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar; • Reevaluarea datoriilor
în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale anului 2013,
la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.
 minuta sedintei de inchidere- in care se prezinta obiectivele auditate, constatarile pentru
fiecare obiect auditat. Datorita acceptarii integrale a constatarilor si recomandarilor
formulate de echipa de auditori , reuniunea de conciliere nu se va ma i organiza iar
proiectul de audit intern devine raport de audit intern final.

3. Etapa de elaborare a RAI

I.introducerea-prezinta echipa de auditori, obiectivul misiunii, durata auditarii si


perioada auditata, scopul, tehnicile folosite, documentele examinate, documentele
elaborate

II.Constatari si recomandari-se prezinta principalele constatari ale echipei de auditori,


cauzele, consecintele si recomandarile formulate:

II.1 Contabilitatea materiilor, materialelor consumabile, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar-
Pe baza analizei efectuate, dar şi din Nota de relaţii nr. 1.1.1 obţinută de la persoana responsabilă din
cadrul Direcţiei de Contabilitate Internă, a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de
natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare. În acelaşi
timp, echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această
activitate.
De asemenea, auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, la nivelul entităţii, nu au constatat
disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate.
II.2.Contabilitatea subventiilor- Pe baza constatarilor efectuate de echipa de auditori, lucrarile contabile
aferente operatiunilor de subventionare se incadreaza la un nivel redus al riscului ceea ce a indreptatit
decizia auditorului de a declara starea de functionalitate, fara riscul acestora de a produce alterari asupra
situatiilor financiare.
II.3. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor. Din evaluările indirecte efectuate pe teren, auditorii
interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor.
În baza testărilor realizate, totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor, pe care
le prezentăm în continuare. II. 3.1. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la
valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. nr. 1.2.1
Constatare:! Auditorii interni au constatat că datoriile în valută, aferente contractelor de leasing
financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte, evaluate la cursul
valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data încheierii contractelor. Aceasta contribuie la
denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice, întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în
contabilitate, la sfârşitul perioadelor de raportare, la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de
Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.Cauze:

! Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate;! Neefectuarea periodică a punerii de acord


între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing;

! Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR


în ultima zi a perioadei de raportare;
! Inexistenţa, în cadrul direcţiei, unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare,
responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în
situaţiile financiare.
! Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii;
Consecinţe:! Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului
entităţii.Recomandări: ! Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută;

! Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri;

! Fixarea unor atribuţii concrete, coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul
implicat în aceste activităţi;

! Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Contabilitate,


privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare;

! Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar;

! Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în


Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2013, la cursul valutar comunicat în penultima zi
lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.

III.Concluzii Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării
recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora.

Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă,
conform grilei prezentate în continuare.

Nr. APRECIERE
OBIECTIVUL
crt. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC

1. Conducerea contabilităţii X

IV.Sinteza raportului de audit intern care cuprinde concluzia finala, si constatarile si recomandarile
catre echipa manageriala.

4.ETAPA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR SI DE ASIGURARE SI DE IMBUNATATIRE A CALITATII


MISIUNII DE AUDIT:

 calendarului de implementare a recomandarilor


 fisa de evaluare a misiunii de audit de catre auditor
 fisa de evaluare a misiunii de audit de catre structura auditata