Sunteți pe pagina 1din 9

1. Informaţia reprezintă .....

a. generatorul de date; stabilind purtătorii c. instrumentul prin care se culeg, se


materiali de cunostiinta înregistrează şi se prelucrează datele,
precum şi a modalităţilor de transfer ale
acestora către destinatar
b. un mesaj, un semnal care reflecta starea d. instrumentul optim privind gestionarea
unui sistem sau a mediului in care acesta eficientă a unei unităţi economice
functioneaza si care aduce receptorului
sau un plus de cunoastere

2. După situarea în timp, informaţiile pot fi ....


a. active, pasive si previzionare c. oportune şi contradictorii
b. mesaje, semnale care reflectă starea unui d. utilizate de către organele de conducere
sistem pentru a influenţa perioada viitoare

3. După conţinut, informaţiile sunt .....

a. elementare complexe si sintetice c. analogice, sau relaţii între diversele date


de intrare, se obţin, în special, în procesul
de vanzare a produselor
b. active, pasive d. documentele clasice si documente obţinute
la imprimantă

4. Sistemele informatice operaţionale cuprind .....


a. sisteme informatice operaţionale; sisteme c. date referitoare la toate funcţiunile unităţii
pentru procesarea (prelucrarea) respective, oferind, în acest fel, o imagine
tranzacţiilor; sisteme pentru controlul completă asupra fenomenelor care se
proceselor; sisteme pentru colaborarea la desfăşoară în unitate; să fie obiectiv şi să
nivelul organizaţiei uşureze elaborarea unor concluzii
b. elemente care permit gruparea într-un loc
bine definit a informaţiilor semnificative;
prezentarea sistematizată a informaţiilor;
existenţa informaţiilor care să redea
evolutiv fenomenele

5.
Sistemul informaţional reprezinta ....

a. o însuşire de caractere numerice sau c. un mesaj, un semnal care reflectă starea


alfanumerice, ce au o anumită unui sistem sau a mediului în care aceasta
semnificaţie funcţionează şi care aduce receptorului
său un spor de cunoastere
b. un ansamblu organizat şi integrat de d. decizia care depinde de precizia în
operaţii de culegere, transmitere, interpretarea elementelor informaţionale,
prelucrare, sistematizare, analiză şi de nivelul de pregătire al decidenţilor şi
păstrare, difuzare şi valorificare a de utilizare a unor metode moderne de
informaţiilor prelucrare
6. Un sistem de numeraţie este .....
a. obţinut prin prelucrarea datelor ca c. format din totalitatea regulilor de
urmare a producerii unui fenomen sau reprezentare a numerelor cu ajutorul unor
proces economic simboluri numite cifre

b. o codificare numerică, o evaluare


cantitativă, o cuantificare a fenomenului
care face obiectul reprezentării

7.
Cele două caractere ale sistemului binar se numesc ....

a. caractere hexazecimale poziţionale şi c. elementare, complexe şi sintetice


nepoziţionale
b. cifre binare

8. Codul de reprezentare EBCDIC .....


a. reprezinta un mesaj, un semnal care c. utilizează 8 cifre binare cu care se pot
reflectă starea unui sistem sau a mediului realiza 28=256 de combinaţii
în care aceasta funcţionează
b. este un cod ce utilizează 7 cifre binare cu
care se pot realiza 128 de combinaţii

9. Din punct de vedere al contribuţiilor diferitelor categorii de specialişti la evoluţia tehnicii de calcul şi a
utilizării acesteia, generaţiile de calculatoare sunt .....
a. generaţia inventatorilor; generaţia b. generaţia dezvoltatorilor; generaţia
tehnologiilor; generaţia programatorilor, tehnologiilor; generaţia programatorilor,
generaţia a patra este „era utilizatorilor” generaţia a patra este era digitala

10.
O caracteristica a generaţiei a cincea de calculatoare este .....
a. utilizarea tranzistoarelor în locul c. utilizarea de periferice speciale care
tuburilor electronice permit comunicarea via linie telefonică,
preluarea directă a informaţiilor de pe
suporţi externi (procedura de scanare a
paginilor de hârtie)
b. revoluţionarea sistemului de comunicare d. infrastructura informaţională internă
om-calculator, prin utilizarea limbajului (Intranet-uri) sau externă,
natural, ce va conduce la generalizarea interorganizaţională (extranet-uri)
interogării şi a răspunsului prin voce sau
simboluri grafice

11. Informatiile sunt obtinute prin ....

a. procesul de prelucrare a datelor d. procesul de prelucrare binar, propriu unui


sistem electronic de calcul
b. procesul de prelucrare a evenimentelor e. procesul de prelucrare a cuvintelor ce
economice definesc o anumita realitate
c. procesul de prelucrare a resurselor
sistemului informatic

12. Informatiile se clasifica in: informatii active, informatii pasive si informatii previzionare
a. dupa subiectul abordat c. dupa gradul de absorbtie
b. dupa situarea in timp

13. Sistemele de numeratie se clasifica in ....


a. sisteme de numeratie pozitionale si c. sisteme de numeratie alfanumerice si
sisteme de numeratie nepozitionale sisteme de numeratie zecimale
b. sisteme de numeratie binare si sisteme de d. sisteme de numeratie alfabetice si
numeratie hexazecimale sisteme de numeratie simbolice

14. Unui grup de 4 caractere a unui numar reprezentat in sistemul de numeratie binar ii corespunde ....
a. un caracter in sistemul de numeratie c. trei caractere in sistemul de numeratie
hexazecimal hexazecimal
b. doua caractere in sistemul de numeratie
hexazecimal

15. Codul ASCII reprezinta un cod ....


a. numeric d. zecimal
b. alfanumeric e. cod de translatie
c. simbolic

16. ________ sunt supuse unui risc ridicat de degradare, indus de actiunile de producere si difuzare.
a. Datele prelucrabile imediat c. Procesele de prelucrare
b. Deciziile d. Informatiil

17. Informatiile active ....


a. reflecta activitatea curenta, in mod c. reflecta o activitate trecuta a unei unitati
operativ, adica la locul si momentul economice si sunt utilizate de catre
producerii unui efect sau proces economic organele de conducere pentru a influenta
perioada viitoare
b. reflecta un singur moment din
contabilitatea intreprinderii

18. Valoarea unei cifre din cadrul unui numar este determinata de pozitia ei in cadrul numarului
caracterizeaza ________
a. sistemul de numeratie zecimal c. sistemul de numaratie EBCDIC
b. sistemul de numeratie ASCII si
alfanumeric

19. Pentru conversia unui numar reprezentat in sistemul de numeratie binar in sistemul de numeratie
hexazecimal se vor realiza _________
a. grupuri de trei elemente incepand de la c. grupuri de trei elemente
stanga la dreapta
b. grupuri de patru elemente octale d. grupuri de patru elemente incepand de la
dreapta la stanga
20. Codul EBCDIC reprezinta un cod _______________
a. numeric c. simbolic
b. alfanumeric d. zecimal

21. Unitatea elementara de memorie se numeste _______


a. acces la memorie c. adresa de memorie
b. celula binara d. capacitate de memorie

22. ..... reprezinta semnale, stiri despre evenimentele sau procesele economice care au loc in cadrul unei
unitati economice
a. Datele sistematizate c. Procesele de prelucrare a deciziei
b. Informatiile

23. ...... reflecta un singur moment din activitatea intreprinderii si se obtin prin prelucrarea datelor ca
urmare a producerii unui fenomen sau proces economic
a. Informatiile elementare c. Informatiile superioare
b. Informatiile complexe simpliste d. Informatiile cantitative si calitative

24. Informatiile pasive ....


a. reflecta un amdamblu de momente din c. reflecta activitatea curenta, in mod
activitatea intreprinderii operativ
b. reflecta o activitate trecuta a unei unitati
economice si sunt utilizate de catre
organele de conducere pentru a influenta
perioada viitoare

25. Unui caracter reprezentat in sistemul de numeratie octal ii vor corespunde .....
a. un caracter binar c. trei caractere binare
b. doua caractere binare d. opt caractere binare

26. Dintre cele mai reprezentative coduri alfanumerice putem enumera


a.codul binar
b. codul zecimal
c. codul ASCII
d. codul EBCDIC
e. codul octal

a. (a, b); c. (c, d);


b. (b, c) d. (a, b, c)

27. Pentru cunoasterea si gestionarea eficienta a unei unitati economice, trebuie identificate evenimentele
si faptele care genereaza………..:
a. datele permanente c. deciziile indirecte
b. informatiile d. cunoasterea implicita

28. Codul ASCII utilizeaza .....


a. doua cifre binare plus o pozitie pentru c. patru cifre binare plus o pozitie pentru
controlul de imparitate controlul de imparitate
b. trei cifre binare plus o pozitie pentru d. sapte cifre binare plus o pozitie pentru
controlul de imparitate controlul de imparitate

29. ..... reprezinta un ansamblu structurat si corelat de proceduri si echipamente electronice de calcul care
permit culegerea, transmiterea si prelucrarea datelor, obtinerea de informatii reprezinta
a. Managementul informatiei c. Sistemul informational
b. Sistem integrat de prelucrare a datelor d. Sistemul decizional

30. Elementele sistemului de numeratie binar se numesc ...


a. grupari binare c. pozitii lineare cu valoare 0 si 1
b. cifre binare d. puteri binare

31. Totalitatea componentelor fizice folosite in culegerea, memorarea, prelucrarea datelor si


transmiterea rezultatelor alcatuiesc ....
a. unitatile periferice de iesire c. unitatea centrala de comanda control

b. componenta hardware

32. _______ permit schimbul de informatii si dialogul intre utilizator si sistemul electronic de
calcul
a. Unitatea centrala si cea periferica d. Unitatea de control pentru intrare /
ieşire
b. Unitatile de memorie interna e. Unitatile periferice

c. Unitatea de comanda-control

33. Microcalculatoarele se clasifica in ...

a. familiale, semiprofesionale, c. familiale, semiprofesionale, medii si


profesionale mari
b. familiale, semiprofesionale, personale d. familiale, semiprofesionale,
supercalculatoare

34. Memoria interna a unui calculator se clasifica in ....

a. memorie ROM si memorie RAM c. memorie CMOS si memorie firmware

b. memorie EPROM si memorie PROM d. memorie SDRAM si memorie DRAM


35. Numarul maxim de pixeli pe care ii poate afisa un monitor atat pe orizontala cat si pe verticala
reprezinta __________
a. rata de refresh c. densitatea de puncte

b. rezolutia

36. ______ reprezinta viteza cu care datele sunt transferate spre si dinspre platan

a. Timpul de cautare c. Rata de transfer a hard discului

b. Numarul de rotatii pe minut

37. Informatiile referitoare la configuratia hardware a sistemului electronic de calcul se afla in .....

a. memoria PROM si RAM c. memoria CMOS

b. memoria EPROM sau ROM

38. Ajuta la schimbul de informatii intre calculatoare, convertind datele digitale in date analogice

a. monitorul c. placa de retea

b. placa video d. modemul

39. Unitatea centrala este compusa din

a. unitatea de comanda control


b. memorie interna
c. unitatea aritmetico-logica
d. unitati de intrare-iesire
e. unitati periferice

a. (a, b); c. (b, d)

b. (a, c) d. (c, d)

40. Unitatile periferice de intrare sunt

a. scaner-ul
b. display-urile
c. mouse-ul
d. discurile magnetice
e. imprimantele
a. (a, b) c. (b, c);

b. (a, c) d. (c, d);

41. Memorie ce este in permanenta alimentata de o baterie

a. memoria PROM c. memoria CMOS

b. memoria EPROM d. memoria RAM

42. Tip de memorie ce poate fi stearsa si reprogramata din nou de mai multe ori, utilizand tehnici
electronice speciale
a. memoria PROM c. memoria CMOS

b. memoria EPROM d. memoria RAM

43. Tehnologia de imprimare prin impact este caracteristica imprimantelor ....

a. dot matrix c. piezo electrice

b. bubble jet d. laser

44. Metoda de „imprimare prin impact ...

a. permite ca prin intermediul bordului de c. permite ca o imagine tiparita in modul


control programabil prin software sa se grafic sa fie de o calitate mai buna, care
stabileasca viteza de imprimare depinde de numarul de duze al capului de
scriere

b. solicita impactul fizic dintre o componenta d. solicita impactul fizic dintre imprimanta si
a imprimantei si o banda tusata, pentru a o banda tusata, pentru a transfera tonner-ul
transfera cerneala pe hartie pe hartie

45.
Imprimanta laser asigura ....

a. o inalta calitate a tiparirii prin materialul c. prin sursa de lumina multiculoare


consumabil toner (praf special de carbune, corelata cu un mecanism sofisticat de
deosebit de fin) ce urmeaza a fi depus pe oglinzi concave transferul imaginii pe
hartie hartie

b. scrierea sau citirea concomitenta a d. legatura cu distribuitorul de servicii


acelorasi pagini si acelorasi fraze ale concomitent cu scrierea si citirea
documentului informatiilor de pe suportul de memorie
externa
46. Unitatea aritmetico-logica ....

a. este alcatuita din mai multe parti de c. este componenta care realizeaza efectiv
dimensiuni egale, denumite locatii de instructiunile aritmetice si logice. Ea
memorie. Acestea sunt „etichetate” reprezinta un ansamblu alcatuit din
începand cu valoarea „0” si corespunzand registre care stocheaza temporar operanzii
fiecarei locatii se vor defini adresele de si rezultatele operatiei si din circuite care
memorie determina succesiunea operatiilor necesare
efectuarii unei operatii aritmetice
complexe

b. permite functionarea perifericelor de


intrare / iesire, care faciliteaza controlul
legaturii unitate centrala – periferice

47. Unitatile periferice ....

a. rezerva zone de lucru pentru rezultatele c. sunt reprezentate în memoria interna prin
intermediare obtinute în urma prelucrarii succesiuni de caractere, fiecarui caracter
si pentru fisierele utilizate de programe corespunzandu-i cate un octet (byte).

b. realizeaza legatura cu mediul exterior, ele


permitand schimbul de informatii si
dialogul utilizator-sistem electronic de
calcul, precum si stocarea unei cantitati de
informatii mult mai mari decat cea
permisa de memoria interna

48. Caracteristicile unei unitati DVD sunt


1 viteza de rotatie 2. viteza de stocare 3. viteza de scriere

4. viteza de citire 5. timpul de transfer al datelor

a. (1, 2) c. (1, 5)

b. (2, 3) d. (1, 4)

49. Caracteristicile unei unitati CD-ROM sunt

1. viteza de rotatie 2. viteza de stocare 3. viteza de scriere


4. viteza de citire 5. timpul de transfer al datelor

a. (1, 4) c. (2, 3)

b. (1, 2) d. (3, 4)
50. Rezolutia, reprezinta o caracteristica a urmatoarelor dispozitive

1. Modem 2. Scaner
3. Disc optic 4. Monitor
5. Imprimanta
a. (1, 3, 4) c. (2, 3, 4)

b. (2, 4, 5) d. (3, 4, 5)