Sunteți pe pagina 1din 80

MISIUNE DE AUDIT INTERN PRIVIND

ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ LA


PRIMARIA SCĂRIŞOARA
DERULAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN

1
1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Această etapă cuprinde procedurile:


 iniţierea auditului:
P01- Ordinul de serviciu,
P02 – Declaraţia de independenţă,
P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern;
 colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;
 analiza riscurilor P05;
 elaborarea programului de audit intern P06;
 şedinţa de deschidere.

PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată începe
misiunea de evaluare.

Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit
intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare a
activitatii de audit intern.

Procedură:

Şeful compartimentului de audit 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu;


2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor;

Directorul general 3. Aproba Ordinul de serviciu;

Personalul Secretariatului 4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu


5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui
membru al echipei de audit;

Auditorii (evaluatori) 6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile


repartizate.

2
ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile – Legi bugetului de stat nr. 286/2010 publicată în Monitorul


Oficial nr. 897/28.12.2010, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Legea Contabilităţii
nr. 82\1991 republicată şi cu modificările ulterioare, Ordinul 1917/2005 privind organizarea si
conducerea contabilitatii la institutii publice, O.M.P.F. nr. 2169/2009 şi cu Planul anual de audit
intern, se va efectua o misiune de audit intern la Primaria Scărişoara în perioada 01.02.2013 -
28.02.2013.

Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului, iar
obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate, derularea
inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii, certificarea
existenţei registrului inventar.

 Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este


01.01.2012-31.12.2012.

 Echipa de audit intern este formată din următorii auditori:

Breaz Nicoleta – auditor intern

Breaz Anca – auditor intern

Şeful compartimentului audit intern - Corcheş Nicoleta

Aprobat,  

Dir. General Beleiu Ana

PROCEDURA P – 02 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ


3
Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a arata că
auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.
Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi
verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde
există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată
în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit intern. Dacă în timpul
efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii sunt
obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.
Procedura:

Auditorii (evaluatori) 1. Elaborează Declaraţia de Independenţă


Şeful compartimentului 2. Verifică Declaraţia de Independenţă;
de audit 3. Identifică starea de incompatibilitate semnalată de către
auditori şi explică modul în care aceasta poate fi atenuată;

Directorul general 4. Aprobă Declaraţiile de Independenţă;


al societăţii

Auditorii (evaluatori) 5. Îndosariază Declaraţiile de Independenţă în dosarul misiunii de


evaluare;
6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau
presupusa, informeaza imediat conducerea;
Conducerea societăţi 7. Analizeaza starea de incompatibilitate semnalata si dispune in
consecintă.

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Misiunea de audit intern: Înregistrarea, evidenţa şi

4
inventarierea patrimoniului

Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Da Nu

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea x
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar x
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat( ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod x
în activitatea entităţii/structurii ce va fi audiată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau x
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale x
entităţii/structurii ce urmează a fi audiată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul x
entităţii/structurii ce va fi audiată sau cu membrii organului de conducere
colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau x
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată pentru x
entitatea/structura ce va fi audiată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi audiată? x

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura x
ce va fi audiată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate peronală, externă X
sau orgaznizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Compartimentului de audit intern de
urgenţă?

1. Incompatibilităţi personale
Nu există.
2. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile_ Dacă da, explicaţi cum anume.
Nu este cazul.
15.01.2013

5
Auditor intern, Şef compartiment audit intern,
Breaz Nicoleta Corcheş Nicoleta

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Misiunea de audit intern: Înregistrarea, evidenţa şi
inventarierea patrimoniului

Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Da Nu

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea x
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar x
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat( ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod x
în activitatea entităţii/structurii ce va fi audiată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau x
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale x
entităţii/structurii ce urmează a fi audiată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul x
entităţii/structurii ce va fi audiată sau cu membrii organului de conducere
colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau x
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată pentru x
entitatea/structura ce va fi audiată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi audiată? x

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura x
ce va fi audiată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate peronală, externă X

6
sau orgaznizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Compartimentului de audit intern de
urgenţă?

1. Incompatibilităţi personale
Nu există.
2. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile_ Dacă da, explicaţi cum anume.
Nu este cazul.
15.01.2013

Auditor intern, Şef compartiment audit intern,


Breaz Anca Corcheş Nicoleta

P – 03 NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE EVALUARE

Scopul: Să informeze entitatea/structura auditată că urmează să se desfăşoare o misiune de audit


intern.
Premise: Se intenţionează că prin notificarea entităţii/structurii auditate să se asigure desfăşurarea
corespunzătoare a procedurilor de audit.

Procedura:

Auditorii (evaluatori) 1. Pregătesc adresa de notificare către părţile interesate,

7
astfel încât aceasta să le fie trimisă cu 15 zile înainte de
declanşarea misiunii de evaluare;
Şeful serviciului de audit 2. Verifică notificarea;
3. Vizeaza notificarea;
Directorul General al Societăţi 4. Semneaza notificarea;
Personalul secretariatului 5. Atribuie un număr notificării şi o transmit structurii
evaluate;
6. Includ domeniile de interes (dacă se decide comunicarea
Auditorii (evaluatori) acestora) în programul de evaluare;
7. Îndosariază copia notificării în dosarul permanent.

Primaria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII


DE AUDIT INTERN

Către: Primar al Comunei Scărişoara

În conformitate cu planul anual de audit intern, urmează ca în perioada 01.02.2012 –


28.02.2012. să efectuăm o misiune de audit intern cu tema “Înregistrarea, evidenţa şi inventarierea
patrimoniului”. Auditul va examina responsabilităţile asumate de către compartimentul financiar
contabil în cazul înregistrării, evidenţei şi inventarierii patrimoniului şi va determina dacă acesta îşi
îndeplineşte obligaţiile în mod efficient şi efectiv. Perioada supusă auditării este 01.01.2012 –
31.12.2012.

Vă vom contacta pentru a stabili de comun accord şedinţa de deschidere în vederea


discutării problemelor specifice misiunii de audit cuprinzând:
● prezentarea auditorilor interni;
● prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;
● programul intervenţiei la faţa locului;
● domeniul misiunii de audit intern.
Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm să ne puneţi la
dispoziţie în termen de 10 zile de la primirea prezentei adrese, următoarele documente:
 legile şi reglementările specifice entităţii;

8
 regulamentele de organizare şi funcţionare care se aplică: Regulamentul de Organizare si
Functionare, Statul de functii si Fisa postului pentru persoana incadrata ca referent superior.
 fişele posturilor existente: Compartimentul financiar-contabil are in componenta sa un post
de referent superior, iar in perioada supusa auditarii a functionat cu un salariat. Organizarea si
functionarea serviciului se desfasoara conform Organigramei si Regulamentului de Organizare si
Functionare.

 toate procedurile scrise care descriu sarcinile ce trebuie realizate pe linia înregistrării,
evidenţei şi inventarierii patrimoniului;
 situaţiile financiare aferente anilor 2011 şi 2012 ;
 registrul jurnal şi fişele de cont sintetice şi analitice;
 decizia conducătorului entităţii privind numirea comisiilor de inventariere;
 registrul inventar, listele de inventariere şi procesele verbale privind rezultatele
inventarierii;
 contractele de garanţie ale gestionarilor;
 rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la această temă.
Dacă intervin întrebări privind misiunea de audit intern, puteţi să contactaţi pe unul dintre
auditori sau pe conducătorul compartimentului de audit intern.

15.01.2012 (Notificarea se trimite cu 15 zile înaintea derulării misiunii de audit intern )

Şef compartiment audit intern,


Corcheş Nicoleta

P – 04 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR


PRELIMINARE

Scop: Cunoasterea ansamblului domeniului de activitate al entitatii supuse evaluarii, ii ajuta pe


auditori sa se familiarizeze cu structura supusă evaluări.

Premise: Pe durata fazei de colectare şi de prelucrare a informaţiilor preliminare, echipa de


evaluare pregateste informatiile necesare pentru identificarea aspectelor pozitive si abaterilor

9
relevante initiale si elaboreaza Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile apreciind impactul
acestora pentru atingerea obiectivelor misiunii de evaluare.

Procedura:

Auditorii 1. Identifică legile şi regulamentele aplicabile


(evaluatori) entitatii/structurii evaluate;

2. Obţin organigramele, regulamentele de funcţionare, fişele


posturilor, procedurile scrise ale structurii evaluate;

3. Identifică personalul responsabil;

4. Identifică circuitul documentelor;

5. Obţin exemplare ale rapoartelor de evaluare anterioare;

6. Se familiarizează cu activităţile structurii evaluate;

7. Colecteaza date statistice pentru a le utiliza în faza de analiză a


aspectelor pozitive şi negative preliminare si pentru determinarea
populatiei statistice necesare;

Seful compartiment
8. Revizuieşte documentaţia;
audit intern
9. Organizează o întâlnire pentru a identifica elementele
utilizate în analiza aspectelor pozitive şi negative.

10. Reevaluează modul în care au fost stabilite obiectivele


misiunii de evaluare;

Auditorii (evaluatori) 11. Elaborează Tabloul aspectelor pozitive si negative posibile;

10
12. Initiaza dosarele cu teste;

Seful compartiment 13. Analizează şi aprobă testele.


audit intern

Primaria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.
Colectarea informaţiilor
Serviciul administrativ şi financiar - contabilitate Da Nu Observaţii
Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii
auditate:
- Planul de audit public intern pentru anul 2013;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr.38/15.01.2003 pentru aprobarea Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 672/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr.252/2004, privind aprobarea Codului Etic
X
al Auditorului Intern;
- Normele proprii de audit public intern ale
Compartimentului de audit public intern din cadrul
Filialei Judetene Alba a Asociatiei Comunelor din
România, privind exercitarea activitatii de audit intern
in cadrul comunelor sematare ale Acordului de
cooperare privind organizarea si exercitarea
activitatii de audit public intern, avizate si aprobate de
Presedintele Filialei.
Obţinerea organigramei entităţii X
Obţinerea regulamentului de organizare şi funcţionare X
Obţinerea fişelor posturilor X
Obţinerea procedurilor scrise Există proceduri
X
scrise
Obţinerea deciziei conducătorului entităţii de numire a
X
comisiilor de inventariere

11
Obţinerea registrului inventar, a listelor de inventariere şi a
X
proceselor verbale de inventariere
Obţinerea registrului-jurnal şi a fişelor de cont sintetice şi
X
analitice
Obţinerea contractelor de garanţie a gestionarilor X
Obţinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior Anterior nu au
fost executate
X
misiuni de audit
intern

Întrucât auditorii interni nu cunosc în detaliu activitatea entităţii, iar anterior nu a au fost
executate misiuni de audit intern la această societate, auditorii interni colectează informaţii despre
structura care va fi supusă auditării prin chestionarul de luare la cunoştinţă. Acest chestionar va fi
solicitat de către auditorii interni atunci când trimit notificarea privind declanşarea misiunii de audit
intern.
Primaria Comuna Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ


adresat compartimentului financiar - contabil

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Nr.
Enunţul întrebării Răspuns
crt.
1. Care este actul de înfiinţare al entităţii? Certificatul de înregistrare
fiscală Nr. 22205814.
2. Unde se află situată unitatea? str. Centru nr 205,
cod postal 517680,
tel/fax +40258778641

12
3. Societatea are elaborat “Regulament de organizare şi
Da
funcţionare” (ROF)? Precizaţi nr. şi data ordinului de
Nr. 101/01.04.2008
aprobare.
4. Care este obiectul principal de activitate al entităţii? CAEN 6341-servicii de
administraţie publică generală
5. Care sunt atribuţiile sistemului auditat? (extras din • întocmeşte proiectul
ROF) bugetului de venituri şi
cheltuieli;
• asigură centralizarea şi
verificarea dărilor de seamă a
instituţiilor finanţate din
bugetul local precum şi
întocmirea dării de seamă
proprii;
• întocmeşte deschideri de
credite şi dispoziţii bugetare
pentru toate activităţile cuprinse
în bugetul local, etc.;
6. Sunt diferenţe între atribuţiile din ROF şi cele
realizate efectiv? Care sunt acestea? Nu exista diferente.

7. Sunt întocmite fişe ale posturilor pentru toate


Da
funcţiile aferente sistemului auditat?
8. Cine asigură asistenţa juridică a societăţii? Jurist Bilc Flotin
9. Există la nivel de entitate un grafic (circuit)
Da
informaţional al documentelor?
10. Care sunt riscurile semnificative identificate de Derularea activităţii de
unitate în atingerea obiectivelor? inventariere a elementelor de
activ şi pasiv.
11. Au fost sesizate, până acum, neregularităţi/
Anterior entitatea nu a fost
disfuncţionalităţi la nivelul sistemului auditat? Daca
auditata.
da, cum a fost gestionată rezolvarea lor?
12. Pentru urmărirea realizării eficace a obiectivelor
sistemului auditat a fost organizat şi se exercită Da
controlul intern?
13. Cum este dotarea cu spaţii de lucru, mobilier şi Corespunzător

13
tehnică necesară a sistemului auditat?
14. Spaţiile destinate depozitării bunurilor sunt
Da
corespunzătoare?
15. Entitatea are completate toate registrele cerute de
Da
Legea contabilităţii nr. 82/1991?
16. Cum sunt, raportat la numărul acestora, operaţiunile
efectuate în cadrul sistemului auditat (pentru fiecare
atribuţie din ROF):
X
- operaţiuni numeroase
- operaţiuni mai puţin numeroase
- operaţiuni puţin numeroase
Care este impactul financiar al operaţiunilor efectuate
în cadrul sistemului auditat în cazul producerii
17. riscului asociat (pentru fiecare atribuţie din ROF):
- mare
- mediu X
- minim
18. Care sunt constatările verificărilor anterioare
efectuate de alte structuri (interne şi/sau externe) n
Entitatea nu a fost verificată.
perioada supusă auditului, cu privire la sistemul
auditat?
19. Cum este fluctuaţia personalului în cadrul sistemului
Medie.
auditat? (mare/medie/mică)

P – 05 ANALIZA RISCURILOR

Analiza riscurilor presupune parcurgerea unor paşi pornind de la obiectivele misiunii de


audit stabilite, după cum urmează:
a) identificarea activităţilor/operaţiilor, respectiv a obiectelor auditabile;
b) identificarea riscurilor asociate activităţilor/operaţiilor;
c) stabilirea criteriilor de apreciere a riscului şi a ponderilor acestora şi a nivelurilor de
apreciere ale acestora;
d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu de risc şi determinarea punctajului
total al criteriului utilizat;

14
e) clasarea riscurilor pe baza punctajului total;
f) ierarhizarea activităţilor/operaţiilor ce urmează a fi auditate;
g) elaborarea tematicii în detaliu a activităţilor/operaţiilor seclectate.

Chestionarul de control intern se elaborează prin intervievarea Directorului General dar şi


pe baza observării fizice şi a analizei efectuate cu ocazia colectării documentelor. Chestionarul de
control intern reprezintă un document important în aprecierea nivelului riscurilor. Prin intermediul
chestionarului de control intern auditorul intern, cu ajutorul întrebărilor formulate, se asigură de
existenţa şi modul de funcţionalitate al controalelor interne. Cei auditaţi vor răspunde întrebărilor
formulate de auditorii interni prin DA sau NU.

Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Nr. crt. Enunţul întrebării DA NU Observaţii


1. Există proceduri scrise (formalizate) privind înregistrarea, Nu se
X
evidenţa bunurilor? aplica
2. Cunoaşteţi normele procedurale privind recepţionarea,
depozitarea, gestionarea, darea în consum şi scoaterea din X
uz a bunurilor, în limita competenţelor pe care le aveţi?
3. Responsabilitatea pentru procurarea şi recepţionarea
X
activelor este delegată?
4. Există documente justificative privind intrarea şi ieşirea
X
în/din evidenţă a activelor?
5. Există registru de evidenţă a activelor? X
6. Au fost alocate integral resurse pentru procurarea de
X
bunuri materiale?

15
7. Activele preluate în gestiunea entităţii sunt codificate
X
corect?
8. Activele sunt marcate fizic la data recepţionării? X
9. Activele recepţionate se înregistrează corect, în evidenţa
X
tehnico-operativă şi contabilă?
10. Sunt delegate şi/sau delimitate atribuţiile privind
recepţionarea, evidenţa, administrarea şi gestionarea X
activelor?
11. Sunt respectate normele privind inventarierea activelor? X
12. Amortizarea activelor se înregistrează corect? X
13. Pentru scoaterea din uz a activelor există avizările conform
X
normelor legale?
14. Scoaterea din uz a activelor este formalizată şi
X
înregistrată?
15. Sunt efectuate verificări privind scoaterea din uz a
X
activelor?
16. Sunt prezentate periodic rapoarte privind starea activelor? X
17. A fost constituită o comisie centrală pentru coordonarea
X
activităţii de inventariere?
18. Directorul entităţii a emis decizia de numire a comisiilor
X
de inventariere?
19. A fost efectuat instructajul personalului care participă la
X
inventariere?
20. Au fost luate şi respectate măsuri organizatorice de comisii
X
pentru buna derulare a inventarierii?
21. Este competent personalul implicat în activitatea de
X
inventariere?

Stabilirea factorilor de analiză a riscurilor, a ponderilor şi a nivelurilor de apreciere a


riscurilor se realizează ţinând cont de 3 factori: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativă
(impactul financiar) şi aprecierea calitativă (vulnerabilitatea sistemului).

Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

16
STABILIREA FACTORILOR DE ANALIZĂ A RISCURILOR
ŞI A PONDERILOR ACESTORA

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Factori de risc Ponderea Nivelul de apreciere a riscului (N)


N1 N2 N3
(Fi) factorilor de
Nivel mic, redus Nivel mediu Nivel ridicat
risc (Pi)
Aprecierea Există proceduri, Există proceduri, Nu există
controlului P1-50% şi se aplică sunt cunoscute, proceduri
intern F1 dar nu se aplică
Aprecierea Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă P2-30% Scăzut mediu ridicat
F2
Aprecierea
calitativă P3-20% Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate
F3 mică medie mare

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se


elaborează în cadrul procedurii – aceasta nu este prezentată, însă acestea se regăsesc în documentul
stabilirea nivelului şi punctajului total al riscurilor.
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului se face de către auditorii
interni în baza documentelor aflate în posesia lor până la acel moment dar şi pe baza experienţei
personale a auditorilor interni în domeniu.

Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

STABILIREA NIVELULUI

17
ŞI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

P1 P2 P3
Obiective/obiective Riscuri Punctaj
50% 30% 20%
auditabile identificate total
N1 N2 N3

I) Înregistrarea și evidența tuturor bunurilor

1. Respectarea procedurilor Nu se respecta procedurile 3 2 2 2,5


scrise scrise

Lipsuri în gestiune ca urmare 2 2 2 2,0


2. Întocmirea recepţiilor
a neefectuării recepţiilor

3. Înregistrarea în Bunuri neînregistrate în 2 2 3 2,20


contabilitate
contabilitate
a bunurilor primite
4. Separarea sarcinilor 3 2 2 2,5
Inexistenţa controalelor
privind recepţionarea,
gestionarea şi înregistrarea interne

în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la 2 2 2 2,0
gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii
6. Întocmirea bunurilor de Bunuri livrate fără justificare 1 2 3 1,7
consum
7. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi nejustificarea 2 2 2 2,0
bunurilor de consum consumurilor
8. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără 2 2 2 2,0
bunurilor documente justificate
9. Operarea în fisele de Neconducerea la nivelul 1 2 3 1,7
magazie gestiunii a evidenței scriptice
10. Operarea în contabilitate Consumuri sau cheltuieli 2 1 2 1,7
a consumurilor neoperate în contabilitate

18
11. Completarea fiselor de Completarea fiselor de 1 2 1 1,3
gestiune gestiune cu erori

II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv

12.Respectarea procedurilor Nu se respecta procedurile 3 2 2 2,5


scrise scrise
13. Stabilirea comisiei de În decizie nu sunt menţionate 2 3 1 2,1
inventariere componenta, responsabilul,
gestiunea supusă inventarierii
modul de derulare si termenele
de început si finalizate

14.Eventuale incompatibilităti În comisie sunt numiti 3 1 2 2,2


ale comisiilor de inventariere membrii care:
- au pregătire specifică
inadecvată;
- sunt gestionari la gestiunea
supusă inventarierii;

- sunt contabili care ţin


evidenta gestiunii supuse
inventarierii
15.Stabilirea Derularea necorespunzătoare a 3 3 2 2,8
responsabilităţilor în inventarierii din cauza
efectuarea inventarierii necunoaşterii
responsabilităţilor
16. Luarea declaraţiilor de Nu s-au întocmit, data si 2 2 2 2,0
inventariere semnat declaraţiile scrise ale
gestionarilor care să cuprindă:
- gestionează bunuri şi în alte
locuri de depozitare;
- are în gestiune bunuri
aparţinând terţilor;

19
- are cunoştinţă de plusuri sau
lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate;
- a primit sau eliberat bunuri
fără documente legale;
- are documente de predare-
primire pe care nu le-a operat
în evidenţa gestiunii sau nu le-
a predat la contabilitate
17. Semnarea ultimelor Necunoaşterea declarării şi 1 2 3 1,7
documente de intrare sau înregistrării tuturor
ieşire documentelor la timp şi
cronologic
18. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea 2 3 3 2,5
si următoarelor elemente de
patrimoniu:
- bunuri aparţinând terţilor;
- disponibilităţi băneşti, cecuri,
scrisori de garantie;

- disponibilităţi aflate în
conturi la bănci (Trezorerie);
- mărci poştale, timbre fiscale
19. întocmirea si completarea Necuprinderea în liste a tuturor 2 2 2 2,0
listelor de inventariere bunurilor inventariate
20. Inventarierea bunurilor Includerea unor active sau 2 2 3 2,2
aflate în custodie stocuri care nu aparţin entităţii
21. Semnarea si datarea Membrii comisiei si 2 1 2 1,7
listelor de inventariere gestionarul nu au semnat pe
fiecare filă a listei si nu a fost
menţionată data
III) Valorificarea rezultatelor inventarierii
22. Definitivarea stocului Erori în stabilirea stocului 2 3 2 2,3
faptic faptic
23. Definitivarea stocului Neînregistrarea tuturor 2 2 3 2,2

20
scriptic intrărilor sau ieşirilor de bunuri

2 2 2 2,0
24. Stabilirea rezultatelor Efectuarea incorectă a
inventarierii eventualelor compensări
cantitative sau valorice

2 2 2 2,0
25. Întocmirea procesului Completarea
verbal de valorificare a necorespunzătoare a
inventarierii procesului-verbal de efectuare
a inventarierii
Erori în stabilirea răspunderii 2 3 3 2,5
pentru minusuri în gestiune;
Lipsurile din gestiune nu au
26. Stabilirea si definitivarea fost înregistrate în contabilitate
plusurilor sau minusurilor la valoarea de înlocuire;
Plusurile din gestiune nu au
fost înregistrate la valoarea
justă
27. Înregistrarea în Rezultatele inventarierii 2 1 2 1,7
contabilitate a rezultatelor (plusuri, minusuri, debite) nu
inventarierii au fost înregistrate în evidenţa
contabilă şi tehnic-operativă în
termen de 3 zile de la data
aprobării procesului verbal de
către conducătorul entităţii

IV) Completarea registrului inventar


28. întocmirea registrului Necompletarea registrului – 2 2 2 2,0
inventar cu datele inventarierii inventar cu rezultatele
inventarierii
29. Concordanţa dintre Datele din registrul –inventar 2 2 3 2,2

21
inventar şi datele menţionate nu corespund cu cele din
în registrul- inventar procesul verbal de inventariere
si cu datele din contabilitate;
Datele din bilanţul contabil
anual nu sunt în corespondentă
cu situatia reală a elementelor
de activ si pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta
dintre datele din Registrul
jurnal, balanta de verificare,
bilanţul contabil si situatiile
anexă)
Auditorii interni au împărţit riscurile pe 3 categorii:
○ riscuri mici situate în intervalul 1,0 – 1,5;
○ riscuri medii situate în intervalul 1,6 – 1,9;
○ riscuri mari situate în intervalul 2,0 – 3,0.
Primăria Scărişoara, Compartimentul de audit intern

CLASAREA OPERAŢIILOR PE BAZA


ANALIZEI RISCURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Obiective/Obiecte auditanile Riscuri identificate Clasare Obs.


I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor
1. Respectarea procedurilor scrise Nu se respecta procedurile scrise. Mare
2. Întocmirea recepţiilor Lipsuri în gestiune ca urmare
a neefectuării recepţiilor. Mare
3. Înregistrarea în contabilitate a Bunuri neînregistrate în Mare
bunurilor primite

22
contabilitate
4. Separarea sarcinilor privind
recepţionarea, gestionarea şi înregistrarea Inexistenţa controalelor interne Mare
în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de gestiune a Necunoaşterea stocului la nivelul
bunurilor primite gestiunii Mediu
6. Întocmirea bunurilor de consum Bunuri livrate fără justificare Mic

7. Aprobarea şi formalizarea bunurilor de Neaprobarea şi nejustificarea


consum consumurilor Mediu
8. Eliberarea în consum a bunurilor Eliberări de bunuri fără documente
justificate Mediu
9. Operarea în fisele de magazie Neconducerea la nivelul gestiunii
a evidenţei scriptice Mediu
10. Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli
consumurilor neoperate în contabilitate Mediu

11. Completarea fiselor de gestiune Completarea fiselor de gestiune cu


erori Mic
II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv
12. Existenta procedurilor scrise Nu se respecta procedurile scrise Mare
13. Stabilirea comisiei de inventariere În decizie nu sunt menţionate
componenta, responsabilul,
gestiunea supusă inventarierii
modul de derulare si termenele de
început si finalizate Mare
14.Eventuale incompatibilităţi ale În comisie sunt numiţi membrii ce:
comisiilor de inventariere - au pregătire specifică inadecvată;
- sunt gestionari la gestiunea
supusă inventarierii;
- sunt contabili care ţin evidenta
gestiunii supuse inventarierii Mare
15. Stabilirea responsabilităţilor în Derularea necorespunzătoare a
efectuarea inventarierii inventarierii din cauza
necunoaşterii responsabilităţilor Mare
16. Luarea declaraţiilor de inventariere Nu s-au întocmit, data si semnat
declaraţiile scrise ale gestionarilor

23
care să cuprindă:
- gestionează bunuri şi în alte
locuri de depozitare;

- are în gestiune bunuri aparţinând


terţilor;
- are cunoştinţă de plusuri sau
lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate;
- a primit sau eliberat bunuri fără
documente legale;
- are documente de predare-
primire pe care nu le-a operat în
Mediu
evidenţa gestiunii sau nu le-a
predat la contabilitate
17. Semnarea ultimelor documente de Necunoaşterea declarării şi
intrare sau ieşire înregistrării tuturor documentelor
la timp şi cronologic Mediu
18. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea si
următoarelor elemente de
patrimoniu:
- bunuri aparţinând terţilor;
- disponibilităţi băneşti, cecuri,
scrisori de garanţie;
- disponibilităţi aflate în conturi la
bănci (Trezorerie);
- mărci poştale, timbre fiscale Mare

19. Întocmirea si completarea listelor de Necuprinderea în liste a tuturor


inventariere bunurilor inventariate Mare
20. Inventarierea bunurilor aflate în Includerea unor active sau stocuri
custodie care nu aparţin entităţii Mediu
21. Semnarea si datarea listelor de Membrii comisiei si gestionarul nu
inventariere au semnat pe fiecare filă a listei si

24
nu a fost menţionată data Mediu

III) Valorificarea rezultatelor inventarieri

22. Definitivarea stocului faptic Erori în stabilirea stocului faptic Mare


23. Definitivarea stocului scriptic Neînregistrarea tuturor intrărilor
sau ieşirilor de bunuri Mare
24. Stabilirea rezultatelor inventarierii Efectuarea incorectă a eventualelor
compensări cantitative sau valorice Mediu
25. Întocmirea procesului verbal de Completarea necorespunzătoare a
valorificare a inventarierii procesului-verbal de efectuare a
inventarierii Mare

26. Stabilirea si definitivarea plusurilor Erori în stabilirea răspunderii


sau minusurilor pentru minusuri în gestiune;
Lipsurile din gestiune nu au fost
înregistrate în contabilitate la
valoarea de înlocuire; Plusurile din
gestiune nu au fost înregistrate la
valoarea justă Mare

27. Înregistrarea în contabilitate a Rezultatele inventarierii (plusuri,


rezultatelor inventarierii minusuri, debite) nu au fost
înregistrate în evidenţa contabilă şi
tehnic-operativă în termen de 3
zile de la data aprobării procesului
verbal de către conducătorul
entităţii Mediu

IV) Completarea registrului inventar


28. Întocmirea registrului inventar cu Necompletarea registrului –
datele inventarierii inventar cu rezultatele inventarierii Mare

29. Concordanţa dintre inventar şi datele Datele din registrul –inventar nu


menţionate în registrul- inventar corespund cu cele din procesul

25
verbal de inventariere si cu datele
din contabilitate;
Datele din bilanţul contabil anual
nu sunt în corespondentă cu
situaţia reală a elementelor de
activ si pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta dintre
datele din Registrul jurnal, balanţa
de verificare, bilanţul contabil si
situaţiile anexă) Mare

Riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere în continuarea misiunii de audit (obiectele
6 şi 11), iar riscurile medii şi mari vor fi ierarhizate în documentul „Tabelul puncte tari şi puncte
slabe”.

Tabelul puncte tari şi puncte slabe conţine atât punctul de vedere al auditorului intern cu
privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate, cât şi gradul de încredere al aceluiaşi
auditor în funţionarea controlului intren, care va conduce la minimizarea riscului, atunci când gradul
de încredere este mare, sau la maximizarea apariţiei riscului atunci când gradul de încredere este
mic.

Primăria Scărişoara
Compartimentul de audit intern

TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

26
Punct Consecin- Gradul de
Tare/ tele func- incre-
Obiective/Obiecte auditabile Riscuri identificate tionarii dere in
Slab
controlu- controlul
lui intern intern

I) Înregistrarea şi evidenţa tuturor bunurilor

1. Existenţa procedurilor scrise Nu se respecta/aplica S


Scăzut
procedurile scrise.

2. Întocmirea recepţiilor Lipsuri în gestiune ca urmare


S Scăzut
a neefectuării recepţiilor.

3. Înregistrarea în contabilitate Bunuri neînregistrate în


S Scăzut
a bunurilor primite contabilitate

4. Separarea sarcinilor privind


recepţionarea, gestionarea şi Inexistenţa controalelor interne S Scazut
înregistrarea în contabilitate

5. Înregistrarea în fişele de Necunoaşterea stocului la


S Scazut
gestiune a bunurilor primite nivelul gestiunii

6. Aprobarea şi formalizarea Neaprobarea şi nejustificarea


S Ridicat
bunurilor de consum consumurilor

7. Eliberarea în consum a Eliberări de bunuri fără


S Scazut
bunurilor documente justificate

8. Operarea în fisele de magazie Neconducerea la nivelul Punctajele


gestiunii a evidenţei scriptice lunare pot
Ridicat
T descoperi
diferentele

9. Operarea în contabilitate a Consumuri sau cheltuieli


S Scazut
consumurilor neoperate în contabilitate

II) Derularea inventarierii anuale a elementelor de activ şi pasiv

10. Existenta procedurilor scrise Inexistenta procedurilor scrise S Scăzut

11. Stabilirea comisiei de În decizie nu sunt menţionate


inventariere componenta, responsabilul,

27
gestiunea supusă inventarierii
modul de derulare si termenele
de început si finalizate S Scăzut

12.Eventuale incompatibilităti ale În comisie sunt numiti


comisiilor de inventariere membrii care:

- au pregătire specifică
inadecvată;

- sunt gestionari la gestiunea


supusă inventarierii;

- sunt contabili care ţin


S Scăzut
evidenta gestiunii supuse
inventarierii

13.Stabilirea responsabilităţilor în Derularea necorespunzătoare a


efectuarea inventarierii inventarierii din cauza
necunoaşterii
responsabilităţilor
S Scăzut

14. Luarea declaraţiilor de Nu s-au întocmit, data si


inventariere semnat declaratiile scrise ale
gestionarilor care să cuprindă:
- gestionează bunuri şi în alte
locuri de depozitare;
- are în gestiune bunuri
aparţinând terţilor;
- are cunostintă de plusuri sau
lipsuri în gestiune;
- are bunuri nerecepţionate; S Scăzut

- a primit sau eliberat bunuri


fără documente legale;
- are documente de predare-
primire pe care nu le-a operat
în evidenţa gestiunii sau nu le-
a predat la contabilitate

28
15. Semnarea ultimelor documnte Necunoaşterea declarării şi
de intrare sau ieşire înregistrării tuturor
documentelor la timp şi
cronologic S Scăzut

16. Inventarierea bunurilor Nu s-a prevăzut inventarierea


si următoarelor elemente de
patrimoniu:

- bunuri aparţinând terţilor;

- disponibilităţi băneşti, cecuri,


scrisori de garantie;
S Scăzut
- disponibilităţi aflate în
conturi la bănci (Trezorerie);

- mărci postale, timbre fiscale

17. Întocmirea si completarea Necuprinderea în liste a tuturor


S Scăzut
listelor de inventariere bunurilor inventariate

18. Inventarierea bunurilor aflate Includerea unor active sau


S Scăzut
în custodie stocuri care nu apartin entităţii

19. Semnarea si datarea listelor Membrii comisiei si


de inventariere gestionarul nu au semnat pe
S Scăzut
fiecare filă a listei si nu a fost
mentionată data

III) Valorificarea rezultatelor inventarierii

20. Definitivarea stocului faptic Erori în stabilirea stocului


S Scăzut
faptic

21. Definitivarea stocului scriptic Neînregistrarea tuturor


S Scăzut
intrărilor sau iesirilor de bunuri

22. Stabilirea rezultatelor Efectuarea incorectă a


inventarierii eventualelor compensări S Scăzut
cantitative sau valorice

23. Întocmirea procesului verbal Completarea S Scăzut


de valorificare a inventarierii necorespunzătoare a

29
procesului-verbal de efectuare
a inventarierii

24. Stabilirea si definitivarea Erori în stabilirea răspunderii


plusurilor sau minusurilor pentru minusuri în gestiune;
Lipsurile din gestiune nu au
fost înregistrate în contabilitate
S Scăzut
la valoarea de înlocuire;
Plusurile din gestiune nu au
fost înregistrate la valoarea
justă

25. Înregistrarea în contabilitate a Rezultatele inventarierii


rezultatelor inventarierii (plusuri, minusuri, debite) nu
au fost înregistrate în evidenţa
contabilă şi tehnic-operativă în
termen de 3 zile de la data
S Scăzut
aprobării procesului verbal de
către conducătorul entităţii

IV) Completarea registrului inventar

26. Întocmirea registrului Necompletarea registrului –


inventar cu datele inventarierii inventar cu rezultatele
inventarierii S Scăzut

27. Concordanţa dintre inventar şi Datele din registrul –inventar


datele menţionate în registrul- nu corespund cu cele din
inventar procesul verbal de inventariere
si cu datele din contabilitate; S Scăzut

Datele din bilanţul contabil


anual nu sunt în corespondentă
cu situatia reală a elementelor
de activ si pasiv stabilite prin
inventariere (corespondenta
dintre datele din Registrul
jurnal, balanta de verificare,
bilanțul contabil si situatiile

30
anexă)

! Ca urmare a analizării modului de funcţionare a sistemelor de control intern au fost


identificate 1 obiect auditabil şi 1 risc asociat, el fiind evaluat ca punct tare şi în consecinţă va fi
eliminat din auditare.
Tematica în detaliu a operaţiunilor auditabile se realizează prin selectarea obiectivelor
auditabile care au fost evaluate ca fiind puncte slabe şi care vor fi avute în vedere de auditorii
interni. Acest document va fi semnat de şeful compartimentului de audit intern şi va fi adus la
cunoştinţă în cadrul şedinţei de deschidere celor auditaţi.

Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

TEMATICA ÎN DETALIU A OPERAŢIILOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta– auditor intern.

Obiective Obiecte auditabile Obs


I) Înregistrarea şi evidenţa 1. Existenţa/aplicarea procedurilor scrise
tuturor bunurilor 2. Întocmirea recepţiilor
3. Înregistrarea în contabilitate a bunurilor
primite
4. Separarea sarcinilor privind recepţionarea,
gestionarea şi înregistrarea în contabilitate
5. Înregistrarea în fişele de gestiune a bunurilor
primite
6. Aprobarea şi formalizarea bunurilor de consum
7. Eliberarea în consum a bunurilor
8. Operarea în contabilitate a consumurilor
II) Derularea inventarierii 9. Existenta procedurilor scrise
10. Stabilirea comisiei de inventariere
anuale a elementelor de activ si
11. Eventuale incompatibilităţi ale comisiilor de

31
pasiv inventariere
12. Stabilirea responsabilităţilor în efectuarea
inventarierii
13. Luarea declaraţiilor de inventariere

14. Semnarea ultimelor documente de intrare sau


ieşire
15. Inventarierea bunurilor
16. Întocmirea si completarea listelor de
inventariere
17. . Inventarierea bunurilor aflate în custodie
18. Semnarea si datarea listelor de inventariere
III) Valorificarea rezultatelor 19. Definitivarea stocului faptic
20. Definitivarea stocului scriptic
inventarierii
21. Stabilirea rezultatelor inventarierii
22. Întocmirea procesului verbal de valorificare a
inventarierii
23. Stabilirea si definitivarea plusurilor sau
minusurilor
24. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor
inventarierii
IV) Completarea registrului 25. Întocmirea registrului inventar cu datele
inventar inventarierii.
26. Concordanţa dintre inventar şi datele
menţionate în registrul- inventar

P – 06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN

Programul de audit intern se elaborează pe baza obiectivelor misiunii de audit intern şi a


analizei riscurilor. Programul de audit intern cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată
acţiunile necesare atingerii obiectivului auditat, repartizarea acestora pe fiecare auditor intern,
numărul de ore planificate şi locul de desfăşurare a acţiunii.
Programul de audit intern are drept scopuri:
asigură şeful compartimentului de audit intern că au fost luate în considerare toate
aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit intern;

32
asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor, de către şeful compartimentului
de audit;
Programul de audit intern se poate modifica pe parcursul desfăşurării misiunii de audit
intern, în situaţia în care timpul planificat pentru intervenţia la faţa locului nu s-a apreciat în mod
corespunzător.
Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Obiectivele Activităţi Dura- Persoanele Locul


auditului ta implicate desfă-
(h) (Auditorii) şurării
Total general 160
I. Pregătirea misiunii de audit 45
1. Tipărirea şi procesarea ordinului de 2 Corcheş N CAI
serviciu
2. Tipărirea şi procesarea declaraţiilor 2 Breaz A CAI
de independenţă Breaz N
3. Pregătirea şi transmiterea notificării 3 Breaz A CAI
privind declanşarea misiunii de audit Breaz N

intern către părţile interesate


4.Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 10 Breaz A CAI
Breaz N
5. Întocmirea listei centralizatoare a 5 Breaz A CAI
obiectelor auditabile Breaz N
6. Elaborarea tabelului puncte tari şi 6 Breaz A CAI
puncte slabe Breaz N
7. Întocmirea programului de audit 5 Breaz A CAI
Breaz N
8. Întocmirea programului preliminar al 4 Breaz A CAI

33
intervenţiei la faţa locului Breaz N
9. Planificarea şi organizarea şedinţei de 5 Breaz A Auditat
deschidere cu cei implicaţi în misiunea Breaz N

de audit intern Corcheş N


10. Redactarea minutei şedinţei de 3 Breaz A Auditat
deschidere. Obţinerea numelor Breaz N

persoanelor de contact. Corcheş N

II. Intervenţia la faţa locului 78


I) Înregistrarea Total 25
1.1. Efectuarea testărilor 10 Breaz A Auditat
şi evidenţa
bunurilor 1.2. Discutarea constatărilor cu şeful de 2 Breaz A Auditat
compartiment
1.3. Elaborarea 5 Breaz A Auditat

1.4. Colectarea dovezilor 5 Breaz A Auditat

1.5. Revizuirea documentelor de lucru 3 Breaz A Auditat


din punct de vedere al conţinutului şi al
formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
II) Derularea Total 25
2.1. Efectuarea testărilor 10 Breaz N Auditat
inventarierii
2.2. Discutarea constatărilor cu şeful de 2 Breaz N Auditat
anuale a ele-
compartiment
mentelor de 2.3. Elaborarea 5 Breaz N Auditat
activ şi paviv 2.4. Colectarea dovezilor 5 Breaz N Auditat
2.5. Revizuirea documentelor de lucru 3 Breaz N Auditat
din punct de vedere al conţinutului şi al
formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
III) Valorifica- Total 14 Breaz N Auditat
3.1. Efectuarea testărilor 4 Breaz N Auditat
rea rezultatelor
3.2. Discutarea constatărilor cu şeful de 2 Breaz N Auditat
inventarierii
compartiment
3.3. Elaborarea 4 Breaz N Auditat
3.4. Colectarea dovezilor 2 Breaz N Auditat
3.5. Revizuirea documentelor de lucru 2 Breaz N Auditat
din punct de vedere al conţinutului şi al

34
formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
IV) Completa- Total 14
4.1. Efectuarea testărilor 2 Breaz A Auditat
rea registrului
inventar 4.2. Discutarea constatărilor cu şeful de 2 Breaz A Auditat
compartiment
4.3. Elaborarea 4 Breaz A Auditat

4.4. Colectarea dovezilor 4 Breaz A Auditat

4.5. Revizuirea documentelor de lucru 2 Breaz A Auditat


din punct de vedere al conţinutului şi al
formei şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de lucru
III. Raportul de audit intern 34
1.1. Redactarea proiectului de raport de 10 Breaz A CAI
audit intern Breaz N
1.2. Revizuirea raportului 4 Breaz A CAI
Breaz N
1.3.Obţinerea proiectului de raport de 4 Corcheş CAI
audit intern Nicoleta
1.4. Transmiterea proiectului de raport 6 Breaz A CAI
de audit intern la auditat Breaz N
1.5. Planificarea şi organizarea reuniunii 5 Breaz A Auditat
de conciliere, dacă este cazul Breaz N
1.6. Includerea în raportul de audit 2 Breaz A CAI
intern a aspectelor reţinute din punctul Breaz N

de vedere al auditatului
1.7. Finalizarea raportului de audit 2 Breaz A CAI
Breaz N
1.8. Transmiterea recoamndărilor 1 Breaz A CAI
IV. Urmărirea recomandărilor
Urmărirea recomandărilor 3 Breaz A

Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza programului


de audit intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze,
respectiv studiile, cuantificările, testele (interviuri, note de relaţii, sondaje), validarea acestora cu
materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului. Testele pot fi

35
efectuate verificând obiectele auditabile asupra întregii populaţii, lucru mai greu de realizat în
practică din cauza volumului mare şi al timpului relativ redus, sau asupra unui eşantion din
populaţia totală.

Primăria Scărişoara,
Compartimentul de audit intern

PROGRAMUL INTERVEŢIEI LA FAŢA LOCULUI

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit:Breaz Anca – auditor intern.
Avizat:Breaz Nicoleta – auditor intern.

Obiective Tipul verificării Locul Durata Auditori


testării testării
(h)

Breaz
TOTAL 68
Nicoleta
I) Înregistrarea Analiza procedurilor de lucru;
şi evidenţa Observarea fizică a completării
bunurilor documentelor; Teste, interviuri;
Verificarea fişelor de gestiune;
Auditat 25 Breaz Anca
Compararea semnăturilor de pe bonuri
cu cele autorizate

II) Derularea Examinarea deciziei de numire a Auditat 25 Breaz


inventarierii comisiei de inventariere; Analiza Nicoleta
anuale a ele- responsabilităţilor stabilite membrilor
mentelor de activ comisiei; Verificarea existenţei
şi pasiv declaraţiilor de inventar; Sondaje faptice

36
pe teren; Vizualizarea listelor de
inventar şi compararea semnăturilor;
Verificarea existenţei semnăturii şi a
datei listelor de inventar
III) Valorificarea Verificarea modului de stabilire a
rezultatelor stocului scriptic; Verificarea modului de
inventarierii stabilire a plusurilor sau minusurilor;
Verificarea procesului verbal de Auditat 14 Breaz Anca
valorificare a inventarierii; Verificarea
înregistrării în contabilitate a
rezultatelor inventarierii
IV) Completarea Observarea şi examinarea registrului
registrului inventar; Compararea datelor din listele
Breaz
inventar de inventariere, cu cele din registrul Auditat 14
Nicoleta
inventar şi cele din situaţiile financiare
anuale.

P – 07 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la entitatea auditată – în


cazul nostru Primăria Scarisoara– cu participarea auditorilor interni (Breaz Nicoleta– auditor intern,
Breaz Anca– auditor intern şi Corcheş Nicoleta – şeful compartimentului de audit intern) şi a
personalului structurii auditate.
Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă:
a) prezentarea auditorilor interni;
b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern;
c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor;
d) prezentarea tematicii în detaliu;
e) acceptarea calendarului întâlnirilor;
f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit intern.

37
Entitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit, în cazuri justificate (interese
speciale, lipsa de timp, alte circumstanţe). Amânarea trebuie discutată cu şeful compartimentului de
audit intern, notificată la conducătorul entităţii şi aprobată de acesta. Şedinţa de deschidere se
concretizează prin încheierea Minutei şedinţei de deschidere, în care trebuie să fie consemnate:
data şedinţei de deschidere, participanţii, aspecte importante discutate.

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit:Breaz Anca– auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Numele şi Funcţia Compartimentul Nr. Semnătura


Prenumele telefon
Corches Nicoleta Şef compartiment audit CAI 0768412698
intern
Breaz Nicoleta Auditor intern CAI 0767995452
Breaz Anca Auditor intern CAI 0744856471
Ionescu Adela Contabil şef 0732569846
Bilc Nicoleta Şef compartiment Şef compartiment 0736898563
administrativ administrativ
IonescuGheorghe Economist Compartimentul 0766985689
administrativ
Popescu Vasile Şef compartiment Compartimentul 0758965321
financiar - contabilitate financiar - contabilitate

Stenograma şedinţei de deschidere a cuprins următoarele aspecte:


a) au fost prezentaţi auditorii interni care vor efectua misiunea de audit intern;
b) prezentarea activităţilor care urmează să fie auditate;
c) prezentarea Programului misiunii de audit intern;
d) prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului;
e) stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării
informaţiilor, efectuării de teste, luării de interviuri;

38
f) stabilirea calendarului întâlnirilor dintre auditorii interni şi cei auditaţi;
g) convenirea unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare,
informarea sistematică asupra constatărilor;
h) stabilirea condiţiilor materiale necesare astfel încât auditorii interni să-şi poată realiza în
condiţii optime misiunea de audit (spaţii de lucru, tehnică de calcul);
i) stabilirea modalităţilor de redactare a Raportului de audit intern.

Dir. General Şef compartiment audit intern


Beleiu Ana Corches Nicoleta

2. INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI

Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor, analiza şi evaluarea acestora


şi cuprinde următoarele proceduri:
a) colectarea dovezilor P – 08;
b) constatarea şi raportarea iregularităţilor P – 09;
c) revizuirea documentelor de lucru P – 10;
d) şedinţa de închidere P – 11.

P – 08 COLECTAREA DOVEZILOR

39
Scopul acestei proceduri îl reprezintă efectuarea testărilor stabilite prin programul de audit
aprobat şi obţinerea de probe, dovezi suficiente şi relevante pentru formularea constatărilor,
concluziilor şi recomandărilor.
Colectarea dovezilor se face pornind de la „Programul intervenţiei la faţa locului” unde au
fost planificate şi elaborate listele de verificare şi testările care vor fi efectuate. Pe baza acestor
testări şi având în vedere rezultatele obţinute se va trece la întocmirea „Fişelor de identificare şi
analiză a problemelor” (FIAP-uri) şi a „Formularelor de constatare şi raportare a iregularităţilor”
(FCRI).
Auditorii interni vor avea în atenţie şi Tabloul de prezentare a circuitului auditului
(pista de audit) care oferă informaţii utile în colectarea dovezilor.
Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit) permite:
 stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor;
 stabilirea documentaţiei justificative complete;
 reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.

TABLOUL DE PREZENTARE A CIRCUITULUI AUDITULUI

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

Activitatea Cine are Cine este Documentul justificativ şi/sau


de auditat atribuţii responsabil documentul final
Derularea Preşedintele Contabilul şef Lista de inventariere - varianta simplificată
inventarierii comisiei de
anuale a inventariere
Preşedintele Contabilul şef Lista de inventariere – varianta cu diferenţe
elementelor
comisiei de
de activ şi
inventariere
pasiv
Şeful entităţii Decizia şefului entităţii prin care au fost numite
Contabilul şef
comisiile de inventariere
Contabilul şef Şeful entităţii Decizia şefului entităţii prin care au fost
înlocuiţi unii membri ai comisiilor de

40
inventariere
Contabilul şef şi Şeful entităţii Procesul - verbal de instruire a comisiilor de
şef compartiment inventariere
administrativ
Comisia de Preşedintele Situaţia analitică referitoare la clădirile şi
inventariere comisiei de terenurile administrate de entitate
inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă activelor (bune) aflate în depozite
inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă activelor (bune) întocmită pe locuri de
inventariere folosinţă
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă activelor depreciate, deteriorate,
inventariere inutilizabile, fără mişcare sau greu vandabile
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere – varianta cu diferenţe
inventariere comisiei de aferentă activelor la care s-au constatat plusuri,
inventariere lipsuri sau deprecieri la inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă obiectelor de inventar (bune) aflate în
inventariere depozitele gestiunii
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă obiectelor de inventar (bune) întocmită
inventariere pe locuri de folosinţă
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă obiectelor de inventar depreciate,
inventariere deteriorate, inutilizabile, fără mişcare sau greu
vandabile
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă obiectelor de inventar la care s-au
inventariere constatat plusuri, lipsuri sau deprecieri la
inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă materialelor (bune) aflate în depozitele
inventariere gestiunii

41
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere-varianta simplificată
inventariere comisiei de aferentă materialelor depreciate, deteriorate,
inventariere inutilizabile, fără mişcare sau greu vandabile
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere – varianta cu diferenţe
inventariere comisiei de aferentă materialelor la care s-au constatat
inventariere plusuri, lipsuri sau deprecieri la inventariere
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere cuprinzând comenzile în
inventariere comisiei de curs, abandonate sau sistate
inventariere
Comisia de Preşedintele Situaţia analitică distinctă cuprinzând creanţele
inventariere comisiei de şi obligaţiile incerte sau în litigiu
inventariere
Comisia de Preşedintele Situaţia desfăşurătoare cuprinzând bunurile
inventariere comisiei de materiale aflate în curs de prelucrare,
inventariere transformare, reparare
Comisia de Preşedintele Lista de inventariere cuprinzând bunurile
inventariere comisiei de materiale aparţinând altor entităţi aflate în
inventariere custodie la entitatea auditată
Contabilul şef Şeful entităţii Lista de inventariere cuprinzând bunurile
materiale aparţinând entităţii auditate aflate în
custodie la alte entităţi
Contabilul şef Şeful entităţii Actul de custodie
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă activelor aflate în
răspunderea păstrare în depozitele entităţii
gestionării
valorilor
materiale în cauză
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă obiectelor de inventar
răspunderea aflate în păstrare în depozitele entităţii
gestionării
valorilor
materiale în cauză
Persoana care are Contabilul şef Fişa de magazie aferentă materialelor aflate în
răspunderea păstrare în depozitele entităţii
gestionării
valorilor

42
materiale în cauză

Persoana Contabilul şef Extrasul de cont din ultima zi bancară


desemnată de
compartimentul
financiar-contabil
Persoana Contabilul şef Fişa contului 411 „Clienţi”
desemnată de
compartimentul
financiar-contabil
Persoana Contabilul şef Fişa contului 401 „Furnizori”
desemnată de
compartimentul
financiar-contabil
Contabilul şef Şeful entităţii Adresă emisă de unitatea auditată prin care s-a
solicitat confirmarea debitelor
Casierul entităţii Contabilul şef Registrul de casă în lei
Comisia de Preşedintele Notă explicativă luată persoanei care are
inventariere comisiei de răspunderea gestionării valorilor materiale sau
inventariere băneşti, referitoare la lipsurile, plusurile,
deprecierile, expirarea termenelor de prescripţie
a creanţelor sau din alte cauze
Comisia de Preşedintele Declaraţia scrisă a persoanei care gestionează
inventariere comisiei de valori materiale sa băneşti
inventariere
Comisia de Preşedintele Procesul – verbal de sigilare a depozitelor
inventariere comisiei de gestiunii
inventariere

Comisia de Preşedintele Procesul – verbal de desigilare a depozitelor


inventariere comisiei de gestiunii
inventariere

Valorificarea Persoana Contabilul şef Registrul – inventar


rezultatelor desemnată de

43
inventarierii compartimentul
financiar-contabil
Comisia de Şeful entităţii Procesul – verbal de inventariere
inventariere
Comisia de Şeful entităţii Procesul – verbal de cercetare administrativă
cercetare
administrativă
Comisia de Şeful entităţii Lista cu sorturile de valori materiale care
inventariere întrunesc condiţiile de compensare datorită
riscului de confuzie
Comisia de Preşedintele Baza de calcul privind modul de compensare
inventariere comisiei de între plusurile şi lipsurile constatate la
inventariere inventariere
Comisia de Şeful entităţii Actul justificativ şi baza de calcul pentru
inventariere bunurile materiale la care s-au acceptat
scăzăminte
Comisia de Preşedintele Baza de calcul privind stabilirea valorii de
cercetare comisiei de înlocuire a lipsurilor imputabile
administrativă cercetare
administrativă
Persoana Contabilul şef Registrul numerelor de inventar pentru active
desemnată de
compartimentul
financiar-contabil
Persoana Contabilul şef Fişa mijlocului fix
desemnată de
compartimentul
financiar-contabil

Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă


desemnată de activelor
compartimentul
financiar-contabil
Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă
desemnată de obiectelor de inventar

44
compartimentul
financiar-contabil
Persoana Contabilul şef Fişa de cont pentru operaţiuni diverse aferentă
desemnată de materialelor
compartimentul
financiar-contabil

Întocmit, Aprobat,
Breaz Anca- auditor intern. Dir. General Beleiu Ana

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern

CHESTIONARUL – LISTĂ DE VERIFICARE NR. 1

OBIECTIVUL ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.
Nr. ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1. Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
1.1. Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea
patrimoniului care constă în:
- aprobarea procedurii de către persoanele competente X
- precizarea modalităţii de gestionare a patrimoniului X Test 1
- precizarea persoanelor care au drept de control X
Notă de
- precizarea elementelor ce asigură securitatea X
relaţii
bunurilor materiale din patrimoniu
- existenţa componentei de actualizare a procedurii X Observare
- atribuirea responsabilităţilor privind gestionarea X fizică
patrimoniului
- asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem X
informatizat

45
- modalitatea arhivării documentelor de evidenţă a X
administrării şi gestionării patrimoniului

1.2. Compararea atribuţiilor din proceduri şi din ROF cu X Notă de


fişele posturilor relaţii
Observare
fizică
1.3. Examinarea cunoaşterii procedurilor de către X Notă de
persoanele cu responsabilităţi în gestionarea relaţii
patrimoniului Observare
fizică
1.4. Aprecierea calităţii procedurii de către responsabilii Notă de
acesteia: relaţii
- consideră procedura corespunzătoare? X
Observare
- constată disfuncţionalităţi în timpul aplicării? X
- există propuneri de perfecţionare a procedurii? X fizică

1.5. Analiza listei persoanelor nominalizate care au acces X Analiza


la documentaţia privind evidenţa patrimoniului. fişelor
posturilor
1.6. Analiza sistemului de securitate al bazei de date şi a X Notă de
documentelor întocmite relaţii
Observare
fizică
1.7. Verificarea existenţei procedurilor scrise pentru X Notă de
completarea documentelor de evidenţă a relaţii
patrimoniului. Observare
fizică
1.8. Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în Test 1
documentele de evidenţă a materialelor, a obiectelor (eşantion)
de inventar şi a activelor Observare
- documentele de evidenţă a materialelor X
fizică
- documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în X
magazie
- documentele de evidenţă a obiectelor de inventar în X
folosinţă
- documentele de evidenţă a activelor în depozit X
- documentele de evidenţă a activelor pe locuri de X
46
folosinţă
1.9. Punerea de acord a datelor înscrise în documentele de X Test 1
evidenţă cu cele din documentele justificative (eşantion)
1.10. Verificarea certificării şi aprobării documentelor de X Examinarea
evidenţă documentelor
1.11. Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale X Test 1
(eşantion)
1.12. Analiza modalităţii de depozitare a bunurilor materiale X Observarea
fizică

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern

INTERVIU NR. 1
privind verificarea aplicarii procedurilor scrise adresat d-nei
Corches Nicoleta , şef compartiment administrativ

Nr. Întrebări DA NU Obs.


crt.
1. Aţi semnat fişa postului? X
2. Există proceduri scrise (formalizate) privind Conform Legii
înregistrarea şi evidenţa bunurilor materiale? X contabilităţii
3. Dacă există proceduri scrise vă rugăm să le X
prezentaţi.
4. Procedurile scrise au fost actualizate în cazul în X
care activitatea de achiziţii a fost reorganizată?
5. Procedurile scrise prevăd separarea sarcinilor? X
6. Cunoaşteţi procedurile de lucru? X
7. Controlul ierarhic asigură derularea X
corespunzătoare a înregistrării şi evidenţei
bunurilor?
8. Procedurile scrise privind înregistrarea şi evidenţa X
bunurilor au fost aduse la cunoştinţă
personalului?
9. Aţi participat la cursuri de pregătire profesională X

47
privind activitatea de înregistrare şi evidenţă a
bunurilor?
10. Sunteţi mulţumit de condiţiile de la locul de
muncă? X
11. În fişele posturilor sunt prevăzute atribuţii privind
evidenţa şi înregistrarea bunurilor? X

12. Persoanele cu responsabilităţi în gestionarea O dată pe an


patrimoniului au fost examinate la încadrare sau
la finele perioadei? X
13. Sistemul de securitate al bazei de date şi a X
documentelor întocmite este eficient?
14. Mai aveţi ceva de adăugat? X

Auditor, Economist,
Breaz Anca Ionescu Gheorghe

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern

TEST NR. 1
Obiectivul I ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

OBIECTUL TESTULUI
Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
OBIECTIVELE TESTULUI
a) examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului;

48
b) verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a materialelor, a
obiectelor de inventar şi a activelor;
c) concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din documentele
justificative;
d) operarea în fişele de consum a bunurilor materiale.
DESCRIEREA TESTULUI
Pentru efectuarea testului s-au analizat documentele justificative (facturi, note de recepţie,
avize de expediere, bonuri de consum, procese verbale de recepţie) aferente perioadei auditate, adică
01.02.2013 - 28.02.2013.
Populaţia este reprezentată din totalul documentelor justificative grupate pe cele 12 luni
reprezentând perioada : Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Eşantionul a fost constituit într-un procent de 30% din totalul populaţiei pe baza foii de
lucru nr. 1.
Testarea a constat în verificarea documentelor justificative în baza cărora s-au operat
înregistrarea şi evidenţa bunurilor. Testarea a avut în vedere următoarele aspecte:
 examinarea procedurilor scrise privind gestionarea patrimoniului;
 verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în documentele de evidenţă a
materialelor, a obiectelor de inventar şi a activelor;
 concordanţă între datele înscrise în documentele de evidenţă şi cele din documentele
justificative;
 operarea în fişele de consum a bunurilor materiale.
CONSTATĂRI
1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce
guvernează această activitate (OMFP nr. 946/2005), privind desfăşurarea operaţiunilor de recepţie,
administrare şi gestionare a activelor, a obiectelor de inventar şi a materialelor.
2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea ce
înseamnă active corporale, active necorporale şi obiecte de inventar.
3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora cu
numere de inventar.
4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri
funcţionale, spre folosinţă, nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi a
obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”.

49
5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun
material aflat în gestiune.
6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului #Listă de evidenţă
şi inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă cât şi la
efectuarea inventarierii.
CONCLUZIE
În baza acestui test s-a întocmit FIAP nr. 1.
FOAIE DE LUCRU NR. 1.
Testarea se va realiza pe un eşantion care a fost stabilit astfel:
a) documentul analizat: Înregistrarea şi evidenţa bunurilor
b) populaţia totală este reprezentată de documentele justificative aferente înregistrării şi
evidenţei bunurilor, formată din 12 luni;
c) eşantionul va fi de 30%, respectiv 12*30% = 4 luni;
d) pasul de selecţie va fi: 12 : 4 = 3;
e) eşantionul se va constitui pornind de la luna01.02.2013 - 28.02.2013., continuând cu
lunile;
f) eşantionul constituit va fi verificat în totalitate.
Auditor intern, Breaz Anca.
Breaz Nicoleta

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern
LISTA DE CONTROL NR. 1
Privind înregistrarea şi evidenţa bunurilor
Nr. Elemente testate LUNA LUNA LUNA LUNA
crt.
1. Examinarea procedurilor scrise privind gestionarea
patrimoniului FIAP FIAP FIAP FAIP
2. Verificarea corectitudinii înregistrării efectuate în - FIAP - FIAP
documentele de evidenţă a materialelor, a obiectelor
de inventar şi a activelor
3. Concordanţa între datele înscrise în documentele de FIAP - - -
evidenţă şi cele din documentele justificative
4. Operarea în fişele de consum a bunurilor materiale FIAP - FIAP -

50
Auditor intern, Breaz Anca
Breaz Nicoleta
Primaria Comuna Scarisoara
Compartimentul de audit intern

FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ APROBLEMEI NR.1

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.

PROBLEMA
Organizarea gestionării şi administrării bunurilor, în cadrul entităţii auditate s-a efectuat
defectuos.
CONSTATĂRI
1) La nivelul entităţii nu există proceduri scrise în conformitate cu normele legale ce
guvernează această activitate (OMFP nr. 946/2005), privind desfăşurarea operaţiunilor de recepţie,
administrare şi gestionare a activelor, a obiectelor de inventar şi a materialelor.
2) Evidenţa contabilă nu asigură o evidenţiere clară pentru separarea distinctă între ceea ce
înseamnă active corporale, active necorporale şi obiecte de inventar.
3) Activele corporale nu se pot identifica datorită inexistenţei inscripţionării acestora cu
numere de inventar.
4) Evidenţa obiectelor de inventar destinate dotării birourilor şi altor încăperi sau locuri
funcţionale, spre folosinţă, nu s-a ţinut cu ajutorul documentului „Fişa de evidenţă a stocurilor şi a
obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă”.
5) Nu există o evidenţă tehnico-operativă pe fişe de magazie deschise pentru fiecare bun
material aflat în gestiune.
6) Mijloacele fixe nu se ţin pe locurile de folosinţă pe baza formularului #Listă de evidenţă
şi inventariere a activelor” care serveşte atât la ţinerea evidenţei pe locuri de folosinţă cât şi la
efectuarea inventarierii.
CAUZE
Personalul a considerat că nu sunt necesare proceduri scrise (formalizate) dacă se respectă
cadrul legal privind înregistrarea şi evidenţa patrimoniului.

51
Nu există un program de contabilitate performant privind înregistrarea şi evidenţa
patrimoniului.
CONSECINŢE
Nerespectarea cadrului normativ existent datorat inexistenţei unor proceduri scrise privind
modul de organizare a gestionării şi administrării bunurilor materiale.
Evidenţa contabilă şi tehnico-operativă nu reflectă în totalitate situaţia reală a elementelor de
activ şi pasiv.

RECOMANDĂRI
1. Respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, a
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1850/2004 şi a Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 946/2005, în ceea ce priveşte înregistrarea şi evidenţa bunurilor şi întocmirea de proceduri scrise
(formalizate) privind această activitate.
2. Organizarea evidenţei contabile de gestiune şi a evidenţei financiare, a bunurilor
materiale, astfel încât să ofere o imagine clară a patrimoniului.
3. Organizarea şi efectuarea unei evidenţe tehnico-operative pe fişe de magazie deschise
pentru fiecare bun material aflat în gestiune.
4. Evidenţierea activelor, pe locurile de folosinţă, cu ajutorul formularului „Lista de evidenţă
şi inventariere a activelor” (OMFP nr. 150/2004).
5. Mijloacele fixe se vor inscripţiona cu numere de inventar pentru a se identifica la
inventarierea acestora.
Auditor intern, Şef compartiment audit intern, Auditor intern,
Breaz Anca Corches Nicoleta Breaz Nicoleta

Primaria Comuna Scarisoara,

Compartimentul de audit intern

LISTA DE VERIFICARE NR. 2


OBIECTIVUL II DERULAREA INVENTARIERII ANUALE A
ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.

52
Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

ACVTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS


1)Emiterea deciziei scrise a managerului cu privire la organizarea X Examinarea
inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv deciziei
2)Decizia face referire la acte normative in vigoare? X Examinarea
deciziei
3)In decizie sunt mentionate cel putin:
- componenta comisiei / subcomisiilor
- responsabilul (presedintele comisiei)
-gestiunea/gestiunile care se vor inventaria X Examinarea
-modul de derulare a inventarieri deciziei
-planificarea inventarierii (termene de incepere si de finalizare)
-planificarea pregatirii specifice a membrilor comisiei de
inventariere
-supervizarea activitatii comisiei de inventariere (controlul intern)
4) In comisie sunt numiti membrii care:
-au pregatire profesionala specifica adecvata Examinarea
-nu sunt gestionarila gestiunea supusa inventarierii X deciziei
-nu sunt contabili carwe tin evidenta gestiunii supuse inventarierii Interviu 2
5) Daca s-au inlocuit membrii ai comisiei de inventariere ,s-a emis X Interviu 2
act scris in acest sens?
6) In decizia s-a prevazut obligativitatea afisarii programului de X Examinarea
lucru al comisiei la loc vizibil? deciziei
7) S-a prevazut si efectuat inventarierea tuturor elementelor de activ
si pasiv , pe locuri de depozitare , pe gestiuni si pe categorii de
bunuri, cel putin pentru : X Test 2
- active fixe (corporale / necorporale) Interviu 2
- obiecte de inventar
-bunuri de natura stocurilor
8) S-a prevazut si efectuat inventarierea urmatoarelor elemente de
patrimoniu:
-bunuri apartinand tertilor

53
- disponibilitati banesti, cecuri, scrisori de garantii, alte valori in X Test 2
casierie
- disponibilitati aflate in conturi la banci (trezorerie)
-marci postale, timbre fiscale
9) S-au intocmit , datat si semnat declaratiile scrise ale gestionarilor
care sa cuprinda:
-gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare
- are in gestiune bunuri apartinand tertilor
- are cunostinta de plusuri sau lipsuri in gestiune X Test 2
- are bunuri nereceptionate
- aprimit s-au eliberat bunuri fara documente legale
- are documente de predare-primirepe care nu le-a operat in
evidenta gestiuni sau nu le-a predat la contabilitate
10) Declaratia scrisa a gestionarului mentioneaza felul , numarul si X Test 2
data ultimului document de intrare / iesire/ din gestiune
11) Declaratia scrisa gestionarului este semnata de membrii X Test 2
comisiei de inventariere
12) Daca membrii comisiei de inventariere au preluat corect fisele X Test 2
de magazie, prin bararea ultimei operatii cu mentinerea datei la care
s-au inventariat bunurile
13) Respectarea metodologiei de inventariere:
-intocmirea listelor de inventariere pe categorii de bunuri , gestiuni X Test 2
si locuri de depozitare
- inscrierea fapticului in listele de inventariere
- stabilirea plusurilor, minusurilor si responsabililor
14) Daca bunurile de natura consumabilelor date in consum in X Examinarea
timpul anului si aflate in stoc la locurile de inventariere au fost bilantului
inregistrate in contabilitate (diminuare cheltuielilor si majorarea
valorii stocurilor)
15) Mentinerea de catre gestionar pe ultima fila a listei de X Test 2
inventariere :
- ca bunurile au fast inventariate si consemnate in listele in prezenta
sa
- are/nu are obligatii cu privire la modul de efectuare a inventarierii
16) Semnarea pe fiecare fila a listei de inventariere de membrii X Test 2

54
comisiei de inventariere si gestionar
17) Daca in urma confruntarii datelor din listele de inventariere cu
datele din evidenta contabila s-au respectat regulile referitoare la
stabilirea valorilor plus/ minus si /sau acordarea de scazaminte si / X Test 2
sau conpensatii
18) Daca la finele inventariere s-au intocmit “procesul verbal” cu
referire cel putin la :
- data intocmirii, numele membrilor si decizia prin care au fost
numiti
- gestiunea/gestiunile inventariate , data inceperii si data finalizarii,
- rezultatele inventarierii
- concluzii si propuneri ale comisiei cu privire la plusuri , minusuri
in gestiune, cauzele ce le-au generat si persoanele responsabile
-explicatii scrise de la gestionari cu privire la plusuri, minusuri in X Test 2
gestiune Interviu 2
- propuneri de masuri ( luarea in evidenta a plusurilor / recuperarea
minusurilor , scazaminte, compensari
- propuneri de declasare , clasare a unor bunuri

INTERVIU NR 2
Privind organizarea activitatii de inventariere a patrimonilui
Adresat doamnei Bilc Nicoleta sef serviciu administrativ

Nr Intrebare DA NU OBS
crt
2.1 Ati semnat fisa postului pe acest an? X
2.2 In fisa postului avetiu atributiuni privind inventarierea X
patrimonilui?
2.3 Aveti ca atributi in fisa postului verificarewa activitatilor de X
inregistrare in contabilitate a rezultatelor inventarierii?
2.4 La nivelul entitatii exista proceduri de lucru scrise si Inventarierea
s-a efectuat
formalizate privind activitatea de inventariere a X
conform
patrimoniului ? Ordinului

55
MFP nr
1753/2004
2.5 Daca da, procedurile au fast testate inainte de a fi utilizate in X
practica ?
2.6 Pentru inventarierea patrimoniului aferenta anul;ui 2006
exista la nivelul entitatii un document prin care au fast
stabilite comisiile de inventariere?
2.7 A fost constituita o comisie centrala de inventariere pentru X
Instruirea , coordonarea si verificarea modului in care se
realizeaza inventarierea elementelor de activ si pasiv?
2.8 Inaintea inceperii inventarierii a fast realizata instruirea X
comisiei de inventariere de catre persoane cu pregatire
profesionala corespunzatoare din cadrul entitatii?
2.9 La nivelul entitatii s-au luat masuri necesare pentru X
desfasurarea in conditii bune inventarierea patrimoniului?
2.10 Din comisiile de inventariere au facut parte persoane cu X
pregatire profesionala necesara pentru inventarierea
anumitor elemente ale patrimoniului?
2.11 Au fast efectuate inlocuiri in comisiile de inventariere? X
S-au prevazut si efectuat inventarierea tuturor elemntelor de
activ si pasiv pe locuri de depozitare pe gestiuni si pe X
categorii de bunuri?
2.12 Comisiile de inventariere v-au informat in legatura cu X
rezultatele inventarieri?
2.13 Ati aprobat Procesele verbale de inventariere? X
2.14 Mai aveti ceva dew adaugat? X

Auditor intern Sef compartiment administrative


Breaz Anca. Bilc Ioana
Breaz Nicoleta

Primaria Comuna Scarisoara


Compartiment de audit intern
TESTUL NR 2
Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.
Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
56
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta - auditor intern.

OBIECTUL TESTULUI

Verificarea respectarii prevederilor normelor privind mosul de desfasurare a inventarierii


bunurilor materiale si documentetele intocmite pentru pregatirea si desfasurarea acestei activitati.

OBIECTIVUL TESTULUI

Realitatea datelor inscrise in documentele intocmite u ocazia efectuarii inventarierilor


periodice si anuale , confruntarea datelor cu evidenta contabila si cu evidenta operativa.

DESCRIEREA TESTULUI

Esantionul pentru verificarea modului in care se realizeaza inventarierea patrimoniului s-a ales la
nivelul ce lor 4 servicii conform foii de lucru numarul 2
Testarea a urmarit completarea si operarea datelor cantitative si valorice in documentele
intocmite cu ocazia inventarierii si a altor elemente stabilite in Lista de verificare astfel:
 Existenta inventarierii anuale si periodice a tuturor bunurilor materiale
 Existenta procedurilor scrise cu privire la desfasurarea inventarierii
 Nominalizarea prin decizie zilnica a comisiilor de inventariere anuala pe fiecare sector se
activitate din unitate
 Nominalizarea prin decizie zilnica a comisiilor de inventariere pentru inventarierile periodice
 Modul de respectare a termenelor legale de inventariere
 Completarea listelor de inventariere cu date conform contexturii acestora
 Modul de intocmire a proceselor – verbale si semnarea acestora de catre membrii comisiilor
 Modul de operare a procesului verbal de evaluare si valorificare a inventarierii
 Modul de operare in evidenta contabila a plusurilor si minusurilor constatate
 Modul de demarare a activitatii de recuperare a pagubelor depistate la inventariere daca este
cazul
 Inventarierea cladirilor si a terenurilor
 Modul de inventariere a bunurilor propuse pentru casare

CONSTATARI

57
1) Nu exista proceduri scrise pentru desfasurarea operatiunilor de inventariere generala
si periodica a patrimoniului
2) Nu au fast stabilite atributii clare in fisele postului pentru persoanele implicate
permanent in activitatea de inventariere periodica si generala a patrimoniului
3) Nu s-a organizat si exercitat un control intern asupra acestor operatiuni si nu s-au luat
masuri in cazul neindeplinirii atributiilor de serviciu
4) Nu au fast stabilite prin decizie de zi pe unitate atributiile ce revin comisiilor de
inventariere cu ocazia efectuarii inventarierii generale anuale a patrimoniului
5) Nu s-au eliminat diferentele din reevaluare pentru bunurile supraevaluate si
subevaluate iar valorile acestora nu sunt aliniate la nivelul preturilor de piata
6) Nu s-au intocmit listele de inventariere separate pentru:
a) Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament,
cazarmament, scule, unelte) specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor
in cadrul evidentei acestora pe formatii si locuri de munca, bunurile vor fi
centralizate si comparatecu datele din evidenta tehinico-operativa, precum si cu cele
din evidenta contabila de gestiune
b) Imobilizarile necorporale unde inventarierea se face prin constatarea existentei
si apartenetei acestora la unitatile detinatoare
c) Creantele si obligatiile fata de terti care trebuie supuse verificarii si
confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de
creante si datorii, potrivit “Extrasului de cont “ prezentat ca model in anexa la
normele de aplicare a OMFP 1753/2004

CONCLUZII
In baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr 2.

FOAIE DE LUCRU NR 2
Testarea se va realiza pe un numar de 4 compartimente care a fost stabilit astfel:
a) Documentul analizat: derularea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv
b) Populatia totala este reprezentata de documentatia aferenta inventarierilor din anul
____________
c) Compartimentele testate in anul ____________ sunt A,B,C iar in ____________
d) Aceste compartimente vor fi verificate in totalitate.
58
Auditor intern,
Breaz Anca
Breaz Nicoleta

Lista de control nr 2
Privind derularea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv
Populatia Gestiunea
Elemente testate A B C D

Existenta inventarierii anuale si periodice a - - FIAP -


tuturor bunurilor materiale
Existenta procedurilor scrise cu privire la FIAP FIAP FIAP FIAP
desfasurarea inventarierii

Nominalizarea prin decizie zilnica a comisiilor FIAP FIAP - FOAP


pentru inventarierile periodice
Modul de respectare a termenelor legale de - - - -
inventariere
Completarea listelor de inventariere cu date - FIAP - FIAP
conforme contexturii acestora
Modul de intocmire a proceselor verbale si FIAP FIAP FIAP -
semnarea acestora de catre membrii comisiilor
Modul de intocmire a procesului verbal de FIAP FIAP FIAP FIAP
evaluare si valorificare a inventarierii
Modul de operare in evidenta contabila a - - - -
plusurilor si minusurilor constatate
Modul de demarare a activitatilor de recuperare a - - - -
pagubelor depistate la inventariere
Inventarierea cladirilor si terenurilor FIAP - - -
Modul de inventariere a bunurilor propuse pentru - - - -
casare

Auditor intern,

59
Breaz Anca
Breaz Nicoleta
Primaria Comuna Scarisoara
Copartiment de audit intern

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR 2

Misiunea de audit : Inregistrarea, evidenta si inventarierea patrimoniului


Perioada auditata: 01.01.2012-31.12.2012.
PROBLEMA
Inventarierea patrimoniului in neconformitate cu normele legale in vigoare

CONSTATARI
1) Nu exista proceduri scrise pentru desfasurarea operatiunilor de inventariere generala
si periodica a patrimoniului
2) Nu au fast stabilite atributii clare in fisele postului pentru persoanele implicate
permanent in activitatea de inventariere periodica si generala a patrimoniului
3) Nu s-a organizat si exercitat un control intern asupra acestor operatiuni si nu s-au luat
masuri in cazul neindeplinirii atributiilor de serviciu (la toate unitatile auditate)
4) S-a constatat faptul ca nu au fast stabilite prin decizie de zi pe unitate atributiile ce
revin comisiilor de inventariere cu ocazia efectuari inventarierii generale anuale a patrimoniului
5) Nu s-au eliminat diferentele din reevaluare pentru bunurile supraevaluate si
subevaluate iar valorile acestora nu sunt aliniate la nivelul preturilor de piata.
6) Nu s-au intocmit listele de inventariere separate pentru :
a) Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament,
scule, unelte) specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor in cadrul evidentierii
acestora pe formatii si locuri de munca , bunurile vor fii centralizate si comparate cu datele
din evidenta tehnico operativa precum si cu cele din evidenta contabila de gestiune
b) Imobilizarile necorporale unde inventarierea se efectueaza prin constatarea existentei
si apartenentei acestora la unitatile detinatoare
60
c) Creantele si obligatiile fata de terti care trebuie supuse verificarii si confirmarii pe
baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii , potrivit
“ Extrasului de cont” prezentat ca anexa la normele de ap[licare a OMFP 1753/2004

CAUZE
Nu exista proceduri scrise pentru desfasurarea operatiunilor de inventariere generala anuala a
patrimoniului. Nu s-a exercitat un control intern asupra cestor operatiuni si nu s-au luat masuri in
cazul neindeplinirii atributiilor de serviciu.
Decizia de zi pe unitate este incompleta si nu respecta termenele legale prevazute in OMFP nr
1753/2004 raportate la inventarierea generala anuala a patrimoniului si exercitiului financiar.
Nu au fast stabilite atributii clare in fisele postului cu privire la desfasurarea operatiunilor de
inventariere generala a patrimoniului.

CONSECINTE
Nefinalizarea in termenul prevazut , de prevederile legale a operatiunilor de inventariere
generala anuala a patrimoniului , concretizate in procesul verbal al comisiei centrale de inventariere.
Din cauza lipsei procesului verbal al comisiei centrale , nu s-a efectuat evaluarea rezultatelor
inventarierii patrimoniului.

RECOMANDARI
1. Intocmirea de proceduri scrise (formalizate) privind inventarierea elementelor de
activ si pasiv respectand prevederile Legii Contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului ministrului finantelor publice nr 1753/2004 si Ordinul ministrului finatelor
publice nr 946/2005.
2. Nominalizarea unei persoane cu atributii stabilite prin fisa postului privind elaborarea
si actualizarea procedurilor scrise privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de inventariere
generala a patrimoniului
3. Completarea fiselor posturilor pentru persoanele implicate in activitatea de
inventariere generala si periodica a patrimoniului cu atributi clare si precise
4. Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea si exercitarea controlului intern in
activitatea de inventariere a patrimoniului
5. Decizia de numire a comisiilor de inventariere sa contina toate atributiile ce revin
comisiilor de inventariere conform legislatiei in vigoare
61
6. Conducerea entitatii auditate va lua masuri pentru inventarierea tuturor elementelor
de activ si pasiv precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu separat de cele ce apartin
altor persoane juridice sau fizice si inregistrarea in evidenta contabila a unei situatii reale a
patrimoniului stabilita pe baza inventarierii faptice anuale.
7. Constituirea unei Comisii centrale de inventariere care va intocmi un proces verbal de
inventariere centralizat. Acest proces verbal va trebui sa contina situatia reala a tuturor elementelor
de activ si pasiv precum si situatia bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu apartinand entitatii
sau altor persoane fizice sau juridice.

Auditor intern, Supervizor, Pentru conformitate,


Breaz Anca - şef compartiment audit intern Breaz Nicoleta – auditor intern
Corches Nicoleta

Primaria Comuna Scarisoara


Compartiment de audit intern

LISTA DE VERIFICARE NR 3
OBIECTIVUL III VALORIFICAREA REZULTATELOR INVENTARIERII

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.


3.1 Propunerile cuprinse in procesul verbal de inventariere au fast
prezentate in termen de trei zile de la finalizarea operatiunilor
conducatorului entitatii
3.2 Conducatorul entitatii a decis in termenul de 5 zile de la X
rimirea propunerilor asupra solutionarii propunerilor facute ,cu
avizul contabilului sef si consilierului juridic
3.3 Daca rezultatele inventarierii (plusuri,minusuri, debite de X
Examinarea
recuperat) au fast inregistrate in evidenta contabila tehnic-

62
operativa in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului proceselor
verbalde catre manager verbale de
3.4 Daca plusurile din gestiune au fast iregistrate in contabilitate X
inventariere
la valoarea justa
si a
3.5 Daca lipsurile din gestiune au fast inregistrate in contabilitate X
Registrului
la valoarea de inlocuire
3.6 Daca s-au inscris rezultatele inventarierii in Registrul inventar X Inventar
grupate dupa natura lor ,conform posturilor din bilant.

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR 3

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

PROBLEMA
Nedepunerea in termenul legal a propunerilor cuprinse in procesele verbale de inventariere.

CONSTATAREA
1) Procesele verbale de inventariere a elementelor de activ si pasiv nu au fast depuse in
termenul legal de 3 zile.
2) Datele din procesele verbale de inventariere nu corespund cu cele cin Registrul inventar.
CAUZE
Persoanele responsabile care aveau obligatia depunerii in termenul legal a proceselor verbale de
inventariere si cele raspunzatoare de completarea Registrului inventar nu si-au insusit prevederile.

63
Lipsa unui sistem de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor la nivelul
compartimentelor si a unui sistem de control ierarhic , dar si inexistenta procedurilor de lucru scrise
si formalizate.
CONSECINTE
1) Elaborarea procedurilor scrise privind valorificarea rezultatelor inventarierii.
2) Stabilirea unui responsabil cu elaborarea si actualizarea sistematica a procedurilor.
3) Instruirea periodica a personalului din cadrul compartimentelor financiar contabil si
administrativ cu privire la inventarierea patrimoniului si verificarea cunostintelor acestora
anual
Auditor intern, Supervizor, Pentru conformitate,
Breeaz Anca - şef compartiment audit intern Beleiu Ana – Dir. General
Breaz Nicoleta Corches Nicoleta

Primaria Comuna Scarisoara


Compartimentul de audit intern

CHESTIONAR LISTA DE VERIFICARE NR 4


OBIECTIVUL IV COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.


4.1 Elementele de activ si pasiv rezultate in urma inventarierii X
trebuie grupate dupa natura lor conform posturilor din bilant
pentru inscrierea in Registru inventar
4.2 Elementele de activ si pasiv care nu reprezinta bunuri trebuie X
prezentate in baza unor situatii analitice distincte pentru a fi
preluate in Registru Inventar
4.3 Verificarea daca datele din Registrul Inventar corespund cu X
cele din procesul verbal de inventariere si cu datele din Examinarea
contabilitate proceselor
64
verbale de
4.4 Verificarea deca datele din bilant contabil annual sunt in X inventariere
a
corespondenta cu situatia reala a elementelor de activ si pasiv
Registrului
stabilite prin inventariere( corespondenta dintre datele din inventar ,
bilantului
Registrul Jurnal, balanta de verificare , bilantul contabil si
contabil
situatile anexa)
4.5 Pentru eventualele pagube constatate si care constituie lipsuri X
nejustificate (posibile infractiuni) au fost sesizate organele de
urmarire penala
4.6 Pentru pagubele constatate si care nu se datoreaza culpei X
unor persoane s-a procedat la scaderea acestora din contabilitate
cu aprobarea conducatorului entitatii si avizulorganului ierahic
superior
4.7 pentru pagubele constatate si imputate persoanelor vinovate X
s-au deschis conturi analitice distincte pe fiecare debitor in parte
si daca se urmareste recuperarea acestora

Primaria Comuna SCARISOARA


Compartimentul de audit intern

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR 4

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

PROBLEMA
Completarea defectuoasa a Registrului Inventar.
CONSTATARE
1) Elemntele de activ si pasiv rezultate in urma inventarierii nu sunt grupate dupa natura
lor conform posturilor din bilant pentru inscrierea in Registru Inventar
2) Elementele de activ si pasiv care nu reprezinta bunuri nu sunt prezentate in Registrul
inventar in baza unor situatii analitice distincte

65
CAUZE
Persoanele responsabile care aveau obligatia completarii Registrului inventar nu si-au insusit
prevederile.
Lipsa unui sistem de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor la nivelul
compartimentelor si a unui sistem de control ierarhic dar inexistenta procedurilor de ucru scrise si
formalizate.
CONSECINTE
Registrul inventar nu respecta prevederile legale si nu oglindeste in mod real situatia
patrimoniala a entitatii.
RECOMANDARI
1) Elaborarea procedurilor scrise privind completarea Registrului Inventar
2) Desemnarea unei persoane care intocmeste Registrul Inventar

Auditor intern, Supervizor, Pentru conformitate,


Breaz Anca - şef compartiment audit intern Beleiu Ana – Dir. General
Breaz Nicoleta Corches Nicoleta

P – 09 CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA
IREGULARITĂŢILOR

Când auditorii ajung la concluzia bazată pe FIAP-uri că s-a comis o iregularitate,vor trebui
să raporteze cel mai târziu a doua zi conducătorului compartimentului de audit intern prin
transmiterea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor.
Formularea trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
 constatarea (abaterea);
 actul sau actele normative încălcate;
 recomandări;
 anexe.
FORMULARUL DE CONSTATARE SI RAPORTARE A
IREGULARITATILOR NR 1

66
Catre : Conducatorul compartimentului de audit intern

In urma misiunii de audit intern privind inregistrarea , evidenta si inventarierea patrimoniului in


perioada 01.01.2012-01.12.2012 la Primaria Comuna Scarisoara, s-au constatat urmatoarele:

CONSTATARI
1) La nivelul entitati exista proceduri scrise privind desfasurarea operatiunilor de
receptie, administrare, gestionare si inventarierea activelor , obiectelor de inventar si materialelor,
dar acestea nu se aplica, chioar existand persoane care nu stiu de existenta acestor proceduri.
2) Nu au fost stabilite atributi clare in fisele posturilor pentru persoanele implicate
pemanent in activitatea de inventariere periodica si generala a patrimoniului.
3) Nu s-a organizat si exercitat un control intern asupra operatiunilor de receptie ,
administrare, gestionare si inventariere a activelor, obiectelor de inventarsi materialelor
4) Evidenta contabila nu asigura o evidentiere clara pentru separarea distincta intre ceea
ce inseamna active corporale, active necorporale si obiecte de inventar.
5) Activele corporale nu se pot identifica datorita inexistentei inscriptionarii acestora cu
numere de inventar
6) Evidenta obiectivelor de inventar destinate dotarii birourilor si altor incaperi sau
locuri functionale spre folosinta nu s-a tinut cu ajutorul documentului “ Fisa de evidenta a stocurilor
si a obiectelor de inventar pe locuri de folosinta”
7) Nu exista o evidenta tehnico-economica pe fise de magazie deschise pe fiecare bun
material aflat in gestiune.
8) Mijloacele fixe nu se tin pe locuri de folosinta pe baza formularului “Lista de
evidenta si inventariere a activelor” care serveste atat la tinerea evidentei pe locuri de folosinta cat si
la efectuarea inventarierii.
9) Nu au fost stabilite prin decizie de zi pe unitate , atributiile ce revin comisiilor de
inventariere cu ocazia efectuarii inventarierii generale anuale a patrimoniului
10) Nu s-au eliminat diferentele din reevaluare , pentru bunurile supraevaluate si
subevaluate iar valorile acestora nu sunt aliniate la nivelul preturilor de piata.
11) Nu s-au intocmit listele de inventariere separate pentru:
a)Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule,
unelte) specificandu-se persoanele care raspund de pastrarea lor in cadrul evidentei acestora pe
67
formatii si locuri de munca, bunurile vor fi centralizate si comparatecu datele din evidenta tehinico-
operativa, precum si cu cele din evidenta contabila de gestiune
b) Imobilizarile necorporale unde inventarierea se face prin constatarea existentei si
apartenetei acestora la unitatile detinatoare
c) Creantele si obligatiile fata de terti care trebuie supuse verificarii si confirmarii pe
baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii, potrivit
“Extrasului de cont “ prezentat ca model in anexa la normele de aplicare a OMFP 1753/2004
12) Procesele verbale de inventariere a elementelor de activ si pasiv nu au fast depuse in
termenul legal de 3 zile
13) Datele din procesele verbale de inventariere nu corespund cu cele din Registrul inventar
14) Elementele de activ si pasiv rezultate in urma inventarierii nu sunt grupate dupa natura
lor conform posturilor din bilant pentru inscrierea in Registrul Inventar
15) Elementele de activ si pasiv care nu reprezinta bunuri nu sunt prezentate in Registrul
Inventar in baza unor situatii analitice distincte

ACTUL SAU ACTELE NORMATIVE INCALCATE

1) Ordinul ministrului finantelor publice nr 1850 din 14.1.2004 privind registrele si formularele
financiar contabile pentru constatarile 6,7 si 8.
2) Ordinul ministrului finantelor publice nr 1753 din 22.11.2004 pentru aprobarea Npormelor
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv pentru celelalte
constatari.

RECOMANDARI
1. Intocmirea de proceduri scrise (formalizate) privind inventarierea elementelor de activ si
pasiv respectand prevederile Legii Contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, a Ordinului ministrului finantelor publice nr 1753/2004 si Ordinul ministrului
finatelor publice nr 946/2005.
2. Nominalizarea unei persoane cu atributii stabilite prin fisa postului privind elaborarea si
actualizarea procedurilor scrise privind organizarea si desfasurarea lucrarilor de inventariere
generala a patrimoniului
3. Completarea fiselor posturilor pentru persoanele implicate in activitatea de inventariere
generala si periodica a patrimoniului cu atributi clare si precise

68
4. Intocmirea de proceduri scrise privind organizarea si exercitarea controlului intern in
activitatea de inventariere a patrimoniului
5. Organizarea evidentei contabile de gestiune si a evidentei financiare a bunurilor materiale
astfel incat sa ofere o imagine clara a patrimoniului
6. Organizarea si efectuarea unei evidente tehnico-operative pe fise de magazie deschise pentru
fiecare bun material aflat in gestiune
7. Evidentierea activelor pe locuri de folosinta cu ajutorul formularului “Lista de evidenta si
inventarierea a activelor”
8. Mijloacele fixe se vor inscriptiona cu numere de inventar pentru a se identifica la
inventarierea acestora.
9. Decizia de numire a comisiilor de inventariere sa contina toate atributiile ce revin comisiilor
de inventariere conform legislatiei in vigoare
10. Conducerea entitatii audiate va lua masuri pentru inventarierea tuturor elementelor de activ
si pasiv precum si abunurilor si a valorilor detinute cu orice titlu separat de cele ce apartin
altor persoane juridice sau fizice si inregistrarea in evidenta contabila a unei situatii reale a
patrimoniului stabilita pe baza inventarierii faptice anuale
11. Constituirea unei Comisii centrale de inventariere care va intocmi un proces verbal de
inventariere centralizat. Acest proces verbal va trebui sa contina situatia reala a tuturor
elementelor de activ si pasiv precum si situatia bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu
apartinand entitatii sau altor persoane fizice sau juridice.
12. Instruirea periodica a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabil si
administrativ cu privire la inventarierea patrimoniului si verificarea cunostintelor acestora
anual
13. Desemnarea unei persoane care intocmeste Registru inventar.

ANEXE
1) Interviu nr 1 privind verificarea existentei procedurilor scrise adresat d-nei Bilc Nicoleta -
şef serviciu administrativ
2) Interviu nr 2 privind organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului adresat doamnei
Bilc Nicoleta - şef serviciu administrativ
3) Ordinul conducatorului entitatii prin care au fast numite comisiile de inventariere .

69
4) Copii dupa liste de inventariere care nu respecta cerintele legale privind inventarierea
separata a activelor, stocurilo, materialelor, pe depozite, locuri de folosinta, sau aflate asupra
personalului
5) Copie dupa procesele verbale de efectuare a inventarierii elementelor de pasiv si activ.
6) Copie dupa Registrul Inventar
Auditor intern: Breaz Anca,
Breaz Nicoleta.

P – 10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

Revizuirea se efectuează de către auditorii interni, înainte de întocmirea proiectului


Raportului de audit intern, pentru a se asigura că documentele de lucru sunt pregătite în mod
corespunzător.
Dosarele de audit intern, prin informaţiile conţinute asigură legătura între sarcina de audit,
intervenţia la faţa locului şi raportul de audit intern. Dosarele stau la baza formulării concluziilor
auditorilor interni.
Primaria Comuna Scarisoara
Compartimentul de audit intern

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit:Breaz Anca– auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.

CONSTATAREA DOCEMENT EXISTA AUDITOR


JUSTIFICATIV DA NU INTERN
1)La nivelul institutiei exista proceduri scrise privind Interviu 1 si 2 X
desfasurarea operatiunilor de receptie, administrare, Foaie de lucru
gestionare si inventariere a activelor , obiectelor de 1 si 2
inventar si materialelor, dar nu se aplica.
2 )Nu au fost stabilite atributii clare in fisele postului Fisele posturilor X

70
pentru persoanele implicate permanent in activitatea
de inventarierea periodica si generala a patrimoniului
3) Nu s-a organizat si exercitat un control intern Interviu 1 si 2 X
asupra operatiunilor de receptie , administrare ,
gestionare si inventariere a activelor, obiectelor de
inventar si materialelor
4 ) Evidenta contabila nu asigura o evidentiere clara Interviu 1si 2 X
Breaz
pentru separarea distincta intre ceea ce inseamna Fise de magazie
Anca,
active corporale si obiecte de inventar Balanta de
Breaz
verificare
5 ) Active corporale nu se pot identifica datorita Registrul X Nicoleta.
inexistentei inscriptionarii acestora cu numere de numerelor de
inventar inventar
6 ) Evidenta obiectielor de inventar destinate dotarii Test 1 si lipsa X
birourilor si a altor incaperi sau locuri functionale Fisei de
spre folosinta nu s-a tinut cu ajutorul documentului evidenta a
“Fisa de evidenta a stocurilor si a obiectelor de stocurilor si a
inventar pe locuri de folosinta” obiectelor de
inventar pe
locuri de
folsinta
7 ) Nu exista o evidenta tehnico operativa pe fise de Test 1 X
magazie deschise pentru fiecare bun material aflat in
gestiune
8 ) Mijloacele fixe nu se tin pe locuri de folosinta pe Test 1 X
baza formularului “Lista de evidenta si inventarierea
activelor” care serveste atat la tinerea evidentei pe
locuri de folosinta cat si la efectuarea inventarierii
9) Nu au fast stabilite prin decizie de zi pe unitate Decizia de X
atributiile ce revin comisiilor de inventariere cu numire a
ocazia efectuarii inventarierii generale anuale a comisiilor de
patrimoniului inventariere
10) Nu s-au eliminat diferentele din reevaluare pentru Listele de X
bunurile supraevaluate si subevaluate iar valorile inventariere de
acestora nu sunt aliniate la nivelul preturilor de piata. la gestiunile A

71
si B
11 ) Nu s-au intocmit listele de inventariere separate Lista de control X
pentru: nr 2 si listele de
a) Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventariere de
inventarierii la cele 6
b) Imobilizarile necorporale unde inventarierea gestiuni
se efectueaza prin constatarea existentei si
partenentei acestora la unitatile detinatoare
c) Creantele si obligatiile fata de terti
12 ) Procesele verbale de inventariere a elementelor Procese verbale X
de activ si pasiv nu au fast depuse in termenul legal de inventariere
de 3 zile a elementelor
de activ si pasiv
13 ) Datele din procesele verbale de inventariere nu Procesele X
corespund cu cele din Registrul Inventar verbale de
inventariere a
elemntelor de
activ si pasiv si
Registrul
Inventar
14 ) Elementele de activ si passiv rezultate in urma Registru X
invetarierii nu sunt grupate dupa natura lor conform Invantar
posturilor din bilant pentru inscrierea in Registru
Inventar
15 ) Elemntelor de activ si pasiv care nu reprezinta X
bunuri nu sunt prezentate in Registrul Inventar in
baza unor situatii analitice distincte

P – 11 ŞEDINTA DE INCHIDERE
Sedinta de inchidere permite prezentarea catre entitatea auditata a opiniei auditorilor
interni precum si a recomandarilor finale cuprinse in proiectul raportului de audit intern.

72
Auditorii interni urmaresc in cadrul acestei sedinte sa se asigure ca constatarile si
recomandarile sunt clare, fundamentale, obiective, relevante, usorde inteles si nu vor da nastere la
interpretari. Constatarile trebuie sa se bazeze pe probele de audit si documente justificative.

Misiunea de audit: Înregistrarea, evidenţa şi inventariere patrimoniului.


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012.
Întocmit: Breaz Anca – auditor intern.
Avizat: Breaz Nicoleta – auditor intern.
Numele şi Funcţia Compartimentul Nr. Semnătura
Prenumele telefon
Corches Nicoleta Şef compartiment audit CAI 0768412698
intern
Breaz Nicoleta Auditor intern CAI 0767995452
Breaz Anca Auditor intern CAI 0744856471
Ionescu Adela Contabil şef 0732569846
Bilc Nicoleta Şef compartiment Şef compartiment 0736898563
administrativ administrativ
IonescuGheorghe Economist Compartimentul 0766985689
administrativ
Popescu Vasile Şef compartiment Compartimentul 0758965321
financiar - contabilitate financiar - contabilitate

In sedinta de inchidere D-nul ____________a prezentat fiecare obiectiv care a fost supus
auditarii. Constatarile efectuate au fost discutate pentru fiecare obiectiv auditat si au fost prezentate
si dovezile care sustin aceste constatari. S-a insistat asupra consecintelor posibile in cazul in care
aspectele constatate nu vor fi solutionate.au fast prezentate partilor auditate recomandarile ca
urmeaza a fi implementate pentru eliminarea diferentelor. Prin semnatura minutei sedintei de
inchidere salariatii din cadrul compartimentului finaciar-contabil si administrativ recunosc ca le-au
fost inapoiate toate documentele puse la dispozitia echipei de auditori interni.
Entitatea auditata a prezentat “ Planul de actiune si calendarul de implementare a
recomandarilor” prin care au stabilit actiunile ce le vor avea in vedere pentru solutionarea lor ,
termenele de realizaresi persoanele responsabile redat mai jos:

RECOMANDARE PLAN DE ACTIUNE CALEN- RESPONSABIL

73
DARUL CU
IMPLE- IMPLEMENTA-
MENTARII REA
1)Respectarea de proceduri Se vor prezenta procedurile Contabil sef
scrise (formalizate) privind scrise tuturor persoanelor Sef compartiment
inventarierea elementelor de agregate in activitatea de administrativ
activ si pasiv respectand inregistrare, evidenta si
prevederile Legii Contabilitatii inventariere.
nr 82/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare, a
Ordinului ministrului
finantelor publice nr
1753/2004 si Ordinul
ministrului finatelor publice nr
946/2005, in ceea ce priveste
,inregistrarea, evidenta
bunurilor si inventarierea

2)Nominalizarea unei persoane Cele 2 compartimente vor Contabil sef


cu atributii stabilite prin fisa desemna fiecare cate o Sef compartiment
postului privind elaborarea si persoana pentru administrativ
actualizarea procedurilor scrise actualizarea elaborarea si
privind organizarea si procedurilor
desfasurarea lucrarilor de
inventariere generala a
patrimoniului

3) Completarea fiselor Se vor completa fisele Sef compartiment


posturilor pentru persoanele posturilor pentru cei administrativ
implicate in activitatea de angregati permanent in
inventariere generala si activitatea de inventariere
periodica a patrimoniului cu
atributi clare si precise
4)Intocmirea de proceduri In baza ordinului 946/2005 Conducerea entitatii

74
scrise privind organizarea si se vor intocmi proceduri si sefii
exercitarea controlului intern scrise privind controlul compartimentelor
in activitatea de inventariere a intern
patrimoniului
5)Organizarea evidentei Se va achizitiona un Conducerea entitatii
contabile de gestiune si a program de contabilitate Contabil sef
evidentei financiare a bunurilor financiara si de gestiue care Seful serviciului
materiale astfel incat sa ofere o sa respecte cerintele legale administrativ
imagine clara a patrimoniului privind organizarea si
conducerea contabilitatii
6) Organizarea si efectuarea Se va achizitiona un Conducerea entitatii
unei evidente tehnico- program de contabilitate Contabil sef
operative pe fise de magazie financiara si de gestiue care Seful serviciului
deschise pentru fiecare bun sa respecte cerintele legale administrativ
material aflat in gestiune privind organizarea si
conducerea contabilitatii
7) Evidentierea activelor pe Desemnarea unei persoane Seful serviciului
locuri de folosinta cu ajutorul din serviciul administrativ administrativ
formularului “Lista de evidenta
si inventarierea a activelor”

8) Mijloacele fixe se vor Cu ajutorul Registrului Seful serviciului


inscriptiona cu numere de inventar se vor inscriptiona administrativ
inventar pentru a se identifica toate activele corporale
la inventarierea acestora
9) Decizia de numire a Inainte de emiterea deciziei Inainte de Conducerea entitatii
comisiilor de inventariere sa de inventarierese vor emiterea Seful serviciului
contina toate atributiile ce revedea prevederile legale deciziei administrativ
revin comisiilor de inventariere privind inventarierea
conform legislatiei in vigoare
10) Conducerea entitatii Se va efectua o instruire
audiate va lua masuri pentru adecvata de Comisia
inventarierea tuturor centrala in care se
elementelor de activ si pasiv realizeaza activitatea de

75
precum si abunurilor si a inventariere
valorilor detinute cu orice titlu
separat de cele ce apartin altor
persoane juridice sau fizice

11) Constituirea unei Comisii Incepand cu anul 2009 Anual Conducatorul


centrale de inventariere care va entitatii
intocmi un proces verbal de
inventariere centralizat

12) Instruirea periodica a Instructaje periodice si Permanent Conducerea entitatii


personalului din cadrul verificari anuale Contabil sef
compartimentelor financiar- Seful serviciului
contabil si administrativ cu administrativ
privire la inventarierea
patrimoniului si verificarea
cunostintelor acestora anual

13 ) Desemnarea unei persoane Seful serviciului


care intocmeste Registrul administrativ
inventar

Conducatorul entitatii, Contabil sef, Sef serviciu administrativ,


Beleiu Ana Ionescu Adela Corches Nicoleta

P – 12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT

Scopul:
Prezinta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor publici
interni.
Premise:
In elaborarea Raportului de audit public intern, auditorul foloseste dovezile de audit raportate in
Fisele de Identificare si Analiza a Problemelor si in Formularul de constatare si raportare a
iregularitatilor.
Procedura:
Auditorii 1.Redacteaza Proiectul raportului de audit
utilizand
76
formatul prezentat mai jos;
2.Indica pentru fiecare constatare din Proiectul
raportului de audit dovada coerspunzatoare;
3.Transmite conducatorului Compartimentului
de audit public intern Proiectul raportului de
audit, impreuna cu dovezile constatarilor;
Conducătorul Compartimentului de audit 4.Analizeaza Proiectul raportului de audit;
public intern 5.Stabileste daca proiectul in intregime sau doar
parti din el, trebuie sa fie transmise la
compartimentul juridic pentru revizuirea lui din
punct de vedere juridic;
Auditorii 6.Efectueaza schimbarile propuse de catre
conducatorul Compartimentului de audit public
intern;
7.Indosariaza proiectul de raport de audit -
Model A-07, incluzand corectiile aprobate de
catre conducatorul Compartimentului de audit
public intern

Pagina de titlu si cuprinsul


Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor
conţine un cuprins al lucrarilor si documentelor.
Semnatura
Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină a
acestuia. Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre şeful Compartimentului de audit public
intern.
Introducere
Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit, solicitari speciale).
Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de
auditori, entitatea/structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata).
Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit
public intern
Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public
intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale
examinate in cursul misiunii de audit public intern; materiale intocmite in cursul misiunii de audit
public intern).
Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul
prezentei misiuni de audit public intren, nu au fost implementate.
Stabilirea obiectivelor
Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in
programul de audit.
Stabilirea metodologiei
Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele
misiunii de audit public intern.
Constatările si recomandarile auditului
Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in
Programul de audit.

77
Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de
audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter
negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte, si al identificarii cailor de
eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte.
Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter
fundamentat. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care
se bazeaza.
Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de
semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate.
Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si, pe aceasta baza, de prevenire a eventualelor
disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. De asemenea, trebuie sa
contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere
a performantei de management.
Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura:
1)Faptele;
2) Criteriile, cauzele, efectele;
3) Recomandarile.
Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienta constatata. Recomandarile
vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si
Analiza Problemelor: majore, medii si minore.

P – 13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT


DE AUDIT INTERN

Scopul:
Sa-i asigure entitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului
de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului.
Premise:
Proiectul de raport de audit transmis la entitatea/structura auditata trebuie sa fie
complet, cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor si concluziilor la care se face referire.
Procedura
Conducatorul Compartimentuluide audit public 1.Transmite Proiectul de raport de audit la
Intern entitatea/structura auditata.
Entitatea/ structura auditata 2. Analizeaza Proiectul de raport de audit.
3. Solicita, daca este cazul o Reuniune de
conciliere.
4. Transmite punctul de vedere la Proiectul
raportului de audit in termen de 15 zile de la
primirea Proiectului de raport de audit.
Auditorii 5. Revad raspunsurile de la entitatea/structura
Conducatorul Compartimentului de audit public auditata.
Intern 6. Discuta, daca este cazul, pregatirea unei

78
Reuniuni de conciliere.
Auditorii 7. Precizeaza in Raportul de audit aspectele
retinute din punctul de vedere al
entitatii/structurii auditate, daca este cazul.
8. Indosariaza punctul de vedere al
entitatii/structurii Compartimentului

P – 14 REUNIUNEA DE CONCILIERE

Scopul:
Acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de
audit public intern si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor.
Premise:
Auditorii pregatesc Reuniunea de conciliere.
Procedura:
Auditorii 1. Pregatesc, in termen de 10 zile de la primirea
punctului de vedere de la entitatea/structura
auditata, Reuniunea de conciliere.
2. Informarea entitatii/structurii auditate asupra
locului si datei Reuniunii de conciliere
3. Intocmesc o Minuta a Reuniunii de conciliere.
Auditata
Auditorii 4. Analizeaza constatarile si concluziile din
Entitatea/structura Proiectul raportului de audit in vederea acceptarii
recomandarilor formulate

79

S-ar putea să vă placă și