Sunteți pe pagina 1din 8

Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

Programa cursului opţional


Incursiune în tainele textului scris

,,Fiecare profesor are elevii pe care îi merită.“


Ioan Derşidan

An şcolar: 2018 - 2019


Titlul opţionalului: Incursiune în tainele textului scris
Tipul de opţional: disciplină nouă
Grup-ţintă: clasa a VII-a
Durata: un an şcolar
Număr ore: o oră pe săptămână
Propunător: prof. Gavril Anamaria Elisabeta
Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, jud. Suceava

ARGUMENT

Textul literar evidenţiază receptivitatea copiilor faţă de cuvântul scris, cu condiţia ca


acesta să fie accesibil, cu condiţia ca elevul să-i înţeleagă semnificaţiile ascunse.
Într-o epocǎ dominatǎ de televiziune şi calculator, am considerat că abordarea acestui tip
de opţional îi poate ajuta pe elevi să descopere o lume nouă, necunoscută şi neexplorată de ei prea
mult. Înţelegând mesajul transmis de cuvântul scris elevul va privi cu alţi ochi cuvintele scrise
într-o carte şi va preţui munca scriitorilor consacraţi.
Este vârsta la care copilul, printr-o dirijare strategică bine gândită, poate înţelege că un text
fie el şi o compunere școlară este o lume nebănuită şi ascunsă, misterioasă şi seducătoare,
primitoare şi darnică, şi, mai poate descoperi bucuria de a scrie text literar, bucuria de a scrie
despre textul consacrat - un tărâm cu mistere pe care el ar trebui să aibă îndrăzneala să le
descopere şi să le descifreze.
Am gândit acest opţional ca o soluţie pentru problemele cu care se confruntă elevii din
ciclul gimnazial în ceea ce priveşte redactarea compunerilor argumentative şi abordarea
subiectelor despre care se merită să se scrie.
Ora de opţional va atinge probleme de redactare a textului, se va avea în vedere modul în
care vor fi redactate textele, vor învăţa să aleagă textele „bune de tipar” şi, nu în ultimul rând, vor
învăţa că munca de „scriitor” presupune cunoştinţe din mai multe domenii, răbdare şi
perseverenţă, iar pentru a putea scrie despre textul consacrat trebuie sa-i înțelegem semnificațiile
ascunse.
Cursul are la bază ideea că orice text redactat presupune să fie organizat pe baza unui plan
dinainte conceput astfel încât ideile care vor fi transmite cititorului să fie clare, precise astfel încât
să captiveze.

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 1


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

Competenţe generale

1. Emiterea, organizarea și integrarea ideilor în texte scrise.


2. Îmbinarea corectă a cuvintelor în propoziții și a propozițiilor în fraze.
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă şi orală.
4. Utilizarea corectă a limbii române în producerea mesajelor scrise.
5. Formarea capacităţii de selectare a informațiilor în vederea redactării.
6. Confruntarea responsabilă cu textele scriitorilor.

VALORI ŞI ATITUDINI

În cadrul acestui opţional se urmăreşte a se dezvolta gustul estetic, sensibilitatea elevilor,


puterea lor de creaţie şi înţelegere a textelor scrise de elevi. Se cultivă dragostea pentru literatură,
pentru frumos şi, nu în ultimul rând, dragostea pentru artă.
Capacitatea elevilor de analiză a lucrărilor proprii cât şi ale colegilor, a receptării acestora
şi a înţelegerii greşelilor se va forma şi va duce la performanţă.
Totodată, se cultivă plăcerea de a citi a elevilor şi se stimulează gândirea autonomă,
reflexivă şi critică în comunicare. Se cultivă exprimarea aleasă, atât orală cât şi scrisă.
Obişnuindu-i pe elevi să redacteze texte care vor fi ulterior publicate se cultivă
sensibilitatea, dar şi competivitatea şi adaptabilitatea la cerinţele date, dorinţa de afirmare.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Exprimarea părerilor proprii în legătură cu - Comentariul aplicat în domenii diverse;
textul scris; - Tehnici de argumentare a judecăţilor de
2. Receptarea corectă a mesajului în funcţie valoare;
de condiţiile comunicării; - Vizionarea unor materiale ilustrative;
3. Diferenţierea tipurilor de texte existente; - Sinteza opiniilor, parafrazarea, diferenţierea
4. Elaborarea unor texte scurte în care să punctelor de vedere;
integreze expresii/idei identificate în cărți - Selectarea din operele literare a expresiilor,
citite; ideilor care impresionează cititorul;
5. Formularea enunţuri pro şi contra în - Exerciţii pentru tehnica de redactare;
legătură cu întâmplări şi fapte, păreri - Evidenţierea calităţii şi a structurii unor texte
relatate de ceilalţi; scrise;
6. Analizarea şi aprecierea obiectivă a - Exerciţii de aplicare a normelor ortografice şi
unei situaţii date; de punctuaţie în vigoare;
7. Manifestarea interesului pentru crearea - Redactarea unor texte informative, de opinie,
unor texte literare originale; de fantezie etc.
8. Descoperirea evenimentelor deosebite, - Soluţionarea în grup a problemelor apărute în

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 2


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris
a cazurilor speciale din lumea cadrul opţionalului;
înconjurătoare; - Dezbaterea unor fragmente din textele literare
9. Aplicarea cunoştinţelor pragmatice şi care ridică probleme de înțelegere;
stilistice de limbă română în studierea şi
interpretarea textelor literare şi a - Argumentarea afirmaţiilor şi a judecăţilor de
realităţii înconjurătoare. valoare, exemplificate cu fapte, întâmplări;
10. Performarea capacităţii de a redacta - Compararea propriilor opinii cu ale celorlalţi
diverse tipuri de compuneri. pentru a aprecia obiectivitatea propriilor
11. Dezvoltarea capacităţii de a construi afirmaţii;
linii de argumentare diferite/opuse, în - Înregistrarea aspectelor esenţiale dintr-un
scris şi oral, respectând stilul şi mesaj (cine, unde, când, cum sau de ce);
structura textului argumentativ. - Elaborarea unor scurte compoziţii originale în
12. Familiarizarea cu utilizarea versuri sau proză;
dicţionarelor, a diferitelor documente - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri şi
etc. comentarea acestora;
- Analizarea diferitelor texte literare propuse de
către elevi sau profesor;
- Redactare unor compuneri care privesc
evenimente deosebite din viaţa şcolii;

SUGESTII METODOLOGICE

În toate activităţile desfăşurate în cadrul opţionalului „Incursiune în tainele textului scris”,


se va pune accent pe demersul didactic de tip formativ şi performativ, care presupune implicare şi
interacţiune în rezolvarea sarcinilor de lucru.
Gândirea critică va fi stimulată prin abordarea unor teme diverse şi de actualitate care să
stimuleze interesul pentru redactarea textului scris. Problemele de limbă vor fi abordate din
perspectiva comunicativ-funcţională, a uzului limbii în diverse contexte, în strânsă legătură cu
activităţile de comunicare orală şi scrisă.
Evaluarea elevilor se va realiza şi prin metode complementare – proiectul – sau a reflecţiei
asupra propriului progres de învăţare – portofoliul şi prin realizarea unei reviste-caleidoscop a
opţionalului care să cuprindă cele mai interesante opinii, compuneri sau argumente ale elevilor.

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 3


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

CONŢINUTURI

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Cuvânt. Propoziţie. Frază. Enunţ. Text


Scrierea cu majusculă
Părţile unei compuneri
Semnele de punctuaţie şi ortografie
Despărţirea în silabe la sfârşit de rând

2. NOȚIUNI TEORETICE

Genul epic
Genul liric
Specii literare
Moduri de expunere

3. ESEUL CU RĂSPUNS RESTRÂNS

Mod de expunere naraţiunea


Mod de expunere dialogul
Mod de expunere descrierea

Gen liric
Gen epic

EVALUARE

In majoritatea orelor vor predomina aprecierile orale. Vor fi notate ideile originale,
contribuţiile deosebite ale unor elevi în cadrul dezbaterii anumitor teme. De asemenea se vor
folosi ca metode de evaluare:
- creaţii proprii
- redactare de compoziţii specifice
- proiecte
- portofolii realizate prin activitatea în grup/individuală
- dezbaterea unor aspecte propuse de elevi
- revistă în care vor fi adunate cele mai bune compuneri ale elevilor

BIBLIOGRAFIE

 Şerbanescu, Andra – Cum se scrie un text, Editura Polirom, Iaşi 2007;


 Parfene, C. – Compoziţiile în şcoală, EDP, Bucureşti, 1980;

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 4


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

Planificarea activităţii cursului opţional


Incursiune în tainele textului scris

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Activități de


învăţare de ore învățare
- construirea de enunțuri, - redactarea unor
propoziții simple sau  Cuvânt texte scurte
dezvoltate sau a unor  Propoziţie pornind de la un
fraze cu număr de  Frază 3 ore cuvânt, de la o
propoziții prestabilit  Enunţ propoziție sau de la
- recunoașterea  Text
propozițiilor, frazelor,
o frază
enunțurilor din texte date
S - redactarea şi explicarea - vor fi redactate
E Noţiuni folosirii majusculei la compuneri având
M introductive început de propoziţie sau  Scrierea cu cerințe diferite
E în interiorul acesteia majusculă astfel încât să fie
S - stabilirea părţilor unei  Părţile unei evidențiate și
T compuneri compuneri
- redactarea cu folosirea
înțelese corect
R  Semnele de 3 ore părțile
U diferitelor semne de punctuaţie şi
ortografie şi de punctuaţie compunerilor
L ortografie
- despărţirea cuvintelor în  Despărţirea în silabe
silabe la sfârşit de rând, la sfârşit de rând.
I explicarea situaţiilor în
care se evită despărţirea
la sfârşit de rând.
- se vor citi
-recapitularea trăsăturilor fragmente din texte
specifice operelor epice literare epice alese
de către profesor
-exemplificarea noţiunilor
3 ore sau de către elevi
teoretice recapitulate  Genul epic
- trăsăturile
specifice genului
epic vor fi
Noțiuni identificate pe baza
teoretice textelor citite
- se vor citi
-recapitularea trăsăturilor fragmente din texte
specifice operelor lirice literare lirice alese
de către profesor
-exemplificarea noţiunilor 3 ore sau de către elevi
teoretice recapitulate  Genul liric
- trăsăturile
specifice genului
liric vor fi
identificate pe baza
textelor citite
-recapitularea trăsăturilor - se vor redacta
specifice speciilor literare texte proprii care
studiate în clasele V- VI

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 5


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris
să respecte
-exemplificarea noţiunilor trăsăturile
teoretice recapitulate diferitelor specii
 Specii literare recapitulate
învăţate 3 ore - vor fi analizate
texte literare
reprezentative ale
scriitorilor români
- elevii vor face
comparații între
textele compuse de
către ei și textele
consacrate
- modurile de
-recapitularea modurilor expunere se vor
de expunere studiate descoperi în texte
 Modurile de suport care vor fi
-exemplificarea noţiunilor expunere 3 ore analizate
teoretice recapitulate
- elevii vor redacta
compuneri în care
să predomine unul
dintre modurile de
expunere
menționat de către
profesor
-recunoaşterea trăsăturilor -înțelegerea
naraţiunii pe un fragment textelor narative
de text studiat/ la prima
vedere -exprimarea
-redactarea unor eseuri cu  Mod de propriilor păreri în
răspuns restrâns care să expunere
argumenteze că textele
2 ore legătură cu mesajul
naraţiunea
S citate au ca mod de identificat
E expunere predominant -transmiterea
M naraţiunea. emoțiilor și a
E -redactarea unor texte sentimentelor în
S proprii care să aibă ca texte personale
T Eseul cu mod de expunere
R răspuns narațiunea
U restrâns – -recunoaşterea trăsăturilor -înțelegerea
L Modurile de dialogului pe un fragment textelor dialogate
expunere de text studiat/ la prima
II vedere -exprimarea
-redactarea unor eseuri cu  Mod de propriilor păreri în
răspuns restrâns care să expunere
argumenteze că textele
3 ore legătură cu mesajul
dialogul
citate au ca mod de identificat
expunere predominant -transmiterea
dialogul emoțiilor și a
-redactarea unor texte sentimentelor în
proprii care să aibă ca texte personale
mod de expunere dialogul
-recunoaşterea -înțelegerea

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 6


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

trăsăturilor descrierii pe textelor descriptive


un fragment de text
studiat/ la prima vedere -exprimarea
-redactarea unor eseuri cu  Mod de propriilor păreri în
răspuns restrâns care să expunere 3 ore legătură cu mesajul
argumenteze că textele descrierea
citate au ca mod de
identificat
expunere predominant -transmiterea
descrierea. emoțiilor și a
-redactarea unor texte sentimentelor în
proprii care să aibă ca texte personale
mod de expunere
descrierea
-recunoaşterea trăsăturilor - înțelegerea modul
genului liric pe un text de construire a
studiat/ la prima vedere unui discurs literar
-elevii trebuie să se
-argumentarea orală şi în raporteze la text
scris a apartenenţei unui  Genul liric
5 ore oferind judecăţi de
text studiat la genul liric
valoare în ceea ce
Eseul cu -redactarea unor texte priveşte
răspuns proprii care să respecte problematica,
restrâns – trăsăturile specifice mesajul, structura
Genurile liricului şi realizarea
literare artistică
-recunoaşterea trăsăturilor - exprimarea ideile
genului epic pe un text în funcţie de
studiat/ la prima vedere conţinutul textelor
și în funcţie de
-argumentare orală şi în  Genul epic 5 ore propriul bagaj de
scris a apartenenţei unui
cunoştinţe şi de
text studiat la genul epic.
-redactarea unor texte propriul univers
proprii care să respecte afectiv
trăsăturile specifice
epicului

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 7


Programa cursului opţional - Incursiune în tainele textului scris

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Marginea, Suceava 8

S-ar putea să vă placă și