Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII

NR._______ DIN ____________

I. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala .............................. SRL, furnizor de servicii logistice


complete, in calitate de ..................., cu sediul in ....................................................,
telefon .............................., cod unic de inregistrare ..................., inregistrata la
Registrul Comertului cu nr. ............................, cont bancar ............................., deschis
la Banca ..........................................., reprezentata de ............................. in calitate
de .........................................

si

S.C. MARIAN’S TRADING SRL, in calitate de PRESTATOR, cu sediul in


BUCURESTI, STR. SIRIULUI, NR.37-39, BL. 19D, SC.A, ETJ.2, APT.8, SECT.1,
telefon 2014766, fax 2014627, cod unic de inregistrare 15467129, inregistrata la
Registrul Comertului cu nr: J40/7127/24.05.2003, cont bancar
RO63BUCU046804542511RO01 deschis la Banca ALPHA BANK SUCURSALA
DOROBANTI, reprezentata prin STAICU MARIAN in calitate de
ADMINISTRATOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 In vederea derularii de catre BENEFICIAR a operatiunilor de achizitii-


livrari in cadrul comunitatii europene, operatiuni ce se deruleaza cu Statele Membre
ale Uniunii Europene, PRESTATORUL se obliga sa efectueze formalitatile de
intocmire a declaratiilor INTRASTAT si sa le depuna conform prevederilor legale
stabilite in protocolul de aderare intre ROMANIA si UNIUNEA EUROPEANA.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 Intrarea in vigoare a acestui contract are loc din momentul semnarii lui si are
valabilitate de 1(un) an de la data semnarii lui si nu poate fi reziliat inainte de
momentul achitarii de catre BENEFICIAR a tuturor obligatiilor banesti pe care le
are fata de PRESTATOR.
In cazul in care partile nu-si comunica in scris incetarea contractului cu 1(una) luna
inainte de expirarea acestuia, contractul se va prelungii in mod automat cu inca
1(un) an.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.3 PRESTATORUL se oblige sa furnizeze BENEFICIARULUI toate informatiile
necesare si prevederile legale astfel incat BENEFICIARUL sa isi desfasoare
activitatea in conformitate cu prevederile legale.

Art.4 Prin semnarea prezentului contract BENEFICIARUL desemneaza pe


PRESTATOR sa se ocupe de completarea si depunerea declaratiilor INTRASTAT,
toata responsabilitatea privind completarea si depunerea declaratiilor INTRASTAT
revenind PRESTATORULUI.

1
OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art.5 PRESTATORUL se obliga:


- sa intocmeasca si sa depuna documentele privind efectuarea formalitatilor de
achizitie-livrare cu Statele Membre;
- sa ofere consultanta, relatii, informatii si solutii privind reglementarile legale
in vigoare;
- sa raspunda in locul BENEFICIARULUI in fata Comisiei Europene pentru
nedepunerea in termen sau redactarea in mod incorec a declaratiilor
INTRASTAT;
- sa achite eventualele penalitati ce decurg din nedepunerea in termen sau cu
date incorecte a declaratiilor INTRASTAT;
- sa pastreze, timp de 5(cinci) ani, documentele proprii aferente operatiunilor
vamale derulate;
- sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza pentru
beneficiar in baza prezentului, fata de terte persoane.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art.6 BENEFICIARUL se obliga:


- sa furnizeze corect, complet si prompt toate datele cerute de PRESTATOR in
vederea intocmirii corecte a declaratiilor INTRASTAT;
- sa respecte termenele de predare a documentelor cerute de prestator conform
anexei nr.1, anexa ce face parte din prezentul contract;
- sa achite in termen de 5 zile, catre PRESTATOR toate sumele rezultate in
urma serviciilor prestate, sumele si termenele de achitare fiind evidentiate in
facturile ce se vor emite de PRESTATOR si care fac parte integranta din
prezentul contract. Dat fiind specificul activitatii desfasurate in temeiul
prezentului contract facturile emise de prestator sunt opozabile
BENEFICIARULUI chiar daca ele nu sunt confirmate de acesta prin
semnatura si stampila.
- neachitarea facturilor in termen, atrage dupa sine penalitati de 1% pe zi,
cuantumul penalitatilor putand depasii valoarea facturii
- in stingerea creantelor se vor indestula intai penalitatile si dobanzile, dupa
care facturile restante

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7 PRESTATORUL raspunde fata de BENEFICIAR pentru respectarea tuturor


obligatiilor sale contractuale si a confidentialitatii lucrarilor.
Art.8 PRESTATORUL nu raspunde de eventualele penalitati sau impuneri din
partea Uniunii Europene, daca acestea au fost produse prin furnizarea de catre
BENEFICIAR a unor documente incomplete, eronate, gresite sau s-a omis
prezentarea in termen a documentelor solicitate de PRESTATOR indiferent de
cauza producerii lor, BENEFICIARUL obligandu-se la plata integrala a acestora.
Art.9 BENEFICIARUL raspunde exclusiv daca la un eventual control ulterior se
constata diferente in plus sau in minus privind felul si cantitatea marfurilor
declarate in declaratiile INTRASTAT.
Art.10 BENEFICIARUL poarta raspunderea pentru autenticitatea documentelor
prezentate si pentru traducerile in limba romana facute denumirii marfurilor

2
cuprinse in facturile si celelalte documente prezentate pentru intocmirea
declaratiilor INTRASTAT.
Art.11 Eventualele litigii care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi supuse
instantelor competente.

VI. DISPOZITII FINALE

Art.12 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii si
cu notificarea prealabila in termen de 24 ore de la aparitia evenimentului.
Art.13 Partile convin sa trateze cu confidentialitate prezentul contract si sa nu
furnizeze vreunei terte parti informatii, atat pe durata contractului cat si dupa
expirarea lui, cu exceptia autoritatilor de stat competente care au dreptul sa solicite
si sa obtina informatiile ce le contin potrivit competentei lor.

Prezentul contract s-a incheiat azi______________in 2(doua) exemplare, cate 1


exemplar pentru fiecare parte.

Tarifele ce se aplica la prezentul contract sunt cele mentionate in Anexa 1, anexa ce


face parte din prezentul contract.

S.C MARIAN’S TRADING SRL S.C …………………………… SRL

_________________________ __________________________

S-ar putea să vă placă și