Sunteți pe pagina 1din 3

este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din

România. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria
sa începând acum mai bine de 100 de ani.

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

SIRCOSS MEDIAȘ

recrutează

Operator lucrări speciale sonde

Număr posturi: 1;
Tip recrutare: externă;
Locaţia: SIRCOSS Mediaș, Atelier Operații Speciale Ploiesti, Formația Agregate de Cimentare;
Durata contractului: nedeterminată, conform art. 12 (alin.1) din Codul Muncii;
Cerinţele postului:
- Învățământ gimnazial și curs de calificare (nivel II de calificare-720 ore) în meseria de: operator
lucrări speciale sonde; operator- prospectator lucrări geologice și geofizice; operator măsurători
speciale sonde, operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului; operator la extracția tratarea,
transportul și distribuția gazelor; operator sonde; sondor; sondor foraj;
- Specializări, atestate, autorizări:
- Permis de conducere categoria B, C;
- Atestat transport rutier cu masa mai mare de 3,5 to, atestat transport agabaritic, card tahograf;
- Să nu aibă antecedente penale, iar din situația judiciară demonstrată prin cazierul judiciar să nu
rezulte că ar fi săvârșit vreo infracțiune de serviciu, contra patrimoniului, de fals, contra persoanei
etc.;
- Să facă dovada aptitudinii din punct de vedere medical;
Competenţe generale:
- nivelul cunoștințelor și abilităților;
- gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale;
- munca în echipă;
- conduita la locul de muncă;
Competențe tehnice:
- conform nivelului de studii;
Responsabilităţi:
Execută programul primit de la șeful formației agregate de cimentare;
Participă la instructajul pe linie de protecția muncii, protecția mediului și situații de urgență
specific operației executate și semnează fișa de lucru;
Participă la verificarea utilajului din punct de vedere al existenței dotărilor necesare privind
programul de lucru;
Stabilește, împreună cu șoferul de pe agregatul de cimentare, poziția de lucru a utilajului, la
sondă;
Verifică starea tehnică a capului de erupție;
Verifică și probează la presiune montajul efectuat și prevenitorul de erupție, iar dacă apar
neetanșeități se reface montajul și proba de presiune;
Efectuează pornirea motorului auxiliar, cuplează pompa 3PN și execută operația conform
instrucțiunilor de lucru;
Participă la operații conform instrucțiunilor de lucru;
Urmărește parametrii de lucru pe toată durata operațiilor;
Formular, cod: 01F-31-Act.0
Nr.ord.reg.com/an: J32/1190/2003 S.N.G.N. Romgaz S.A.
CIF: RO 14056826 Mediaş, jud.Sibiu - România
551129, Sos. Sibiului nr.5
RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 – BCR Mediaş
Telefon 004-0269-834509
Fax 004-0269-830283
secretariat.sircoss@romgaz.ro
www.romgaz.ro
este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din
România. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria
sa începând acum mai bine de 100 de ani.

Execută demontajul liniilor de împingere- recuperare;


Completează fișa pentru operația executată;
Asigură, împreună cu ceilalţi membrii ai echipajului, buna prindere şi stabilitate a tuturor
materialelor din dotarea agregatului (ţevi, coturi, furtune, etc);
Participă la intervenții în cazul unor situații de urgență, la prevenirea sau diminuarea impactului
asupra mediului în cazul unor accidente (conform planurilor de intervenție);
Pentru realizarea programelor de lucru, îndeplinește și sarcinile de șofer, acestea fiind
următoarele:
Primeşte programul de lucru de la șeful formației, stabilind împreună cu aceasta, traseele și timpii
de transport, în conformitate cu comenzile primite;
Verifică starea tehnică a autovehiculului înainte de plecarea la program;
Verifică îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea programului de transport (ITP, autorizații,
atestate, rovigneta, etc);
Verifică permanent buna funcționare a tahografului pe întregul traseu de transport și asigură un
număr suficient de diagrame;
Completează zilnic foaia de parcurs în conformitate cu reglementările interne aplicabile;
Pe perioada desfășurării transportului asigură condițiile tehnice pentru siguranța circulației;
Comunică imediat atelierului orice eveniment de circulație în care este implicat direct sau
eveniment de care are cunoștință;
Se prezintă la controlul medical periodic și psihologic în conformitate cu programarea și
prevederile legale în vigoare;
Prezintă autovehicululele la reviziile tehnice în conformitate cu reglementările interne și
prevederile legale în vigoare;
La sondă amplasează corect autovehiculul, astfel încât să fie exclusă deplasarea necontrolată a
acestuia, păstrând distanţa minimă de amplasare faţă de sondă şi faţă de celelalte maşini din jur,
lăsând libere căile de acces ale personalului.
Modalitatea de selecţie:
1. Probă scrisă;
2. Interviu;
La fiecare dintre cele două probe candidatul trebuie să obțină minim nota 7.
Se declară câștigător candidatul care a obținut punctajul cel mai mare, cumulat de la cele două
probe;
Documentele necesare candidaturii:
- scrisoare de intenţie;
- curriculum vitae;
- copia actului de identitate;
- documente care să ateste pregătirea profesională;
- copia cărții de muncă;
- adeverințe care să ateste activitatea desfășurată după 01.01.2011;
- adeverință medicală;
- cazier judiciar.
Alte informaţii:
Program de lucru: 8/ore pe zi; disponibilitate de lucru peste program.
Nu se admite participarea la concurs, în vederea angajării, a persoanelor asupra cărora instanța a
pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv;

Formular, cod: 01F-31-Act.0


Nr.ord.reg.com/an: J32/1190/2003 S.N.G.N. Romgaz S.A.
CIF: RO 14056826 Mediaş, jud.Sibiu - România
551129, Sos. Sibiului nr.5
RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 – BCR Mediaş
Telefon 004-0269-834509
Fax 004-0269-830283
secretariat.sircoss@romgaz.ro
www.romgaz.ro
este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din
România. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria
sa începând acum mai bine de 100 de ani.

Beneficii:
- oportunităţi de dezvoltare profesională;
- pachet salarial atractiv.
Anunţul nr. 15518 din 29.12.2020 este valabil până la data de 22.01.2021.

Aprobat, Avizat,
Director Sucursală Şef Serviciu RUS
Dumitru ROTAR Basarab TELEABĂ

Bibliografie:
1. Nicolescu, N. 1981. Intervenții, reparații și probe de producție la sonde. București: Editura
Tehnică;
2. Ștefănescu, D. P. 1997. Practica extracției gazelor naturale (vol.1). Sibiu: Editura Universității
Lucian Blaga;
3. Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Notă:
* Dosarele de candidatură trebuie redactate în limba română și se primesc până la data de 22.01.2021 la
sediul angajatorului: Mediaș, Str. Sibiului nr.5, pe site-ul SNGN ROMGAZ SA, la butonul Carieră sau la
adresa de email: delia.vatca@romgaz.ro;
* Numai candidaţii selectați vor fi contactaţi cu privire la data, ora și locația desfășurării concursului.

Formular, cod: 01F-31-Act.0


Nr.ord.reg.com/an: J32/1190/2003 S.N.G.N. Romgaz S.A.
CIF: RO 14056826 Mediaş, jud.Sibiu - România
551129, Sos. Sibiului nr.5
RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 – BCR Mediaş
Telefon 004-0269-834509
Fax 004-0269-830283
secretariat.sircoss@romgaz.ro
www.romgaz.ro