Sunteți pe pagina 1din 12

Resurse pastorale

Teologice nr. 7

Asociaţia Pastorală  Uniunea de Conferinţe

Cuprins:
 „Discrepanţele” în Biblie – mod de abordare, Kwabena Donkor, BRI
 Nemurirea, Ekkehardt Mueller, BRI
 Recenzie carte, Kwabena Donkor, BRI
 Inovaţii evanghelistice: nebunia propovăduirii sau propovăduirea nebuniei?, Samuel
Koranteg-Pipin, PhD

„Discrepanţele” în Biblie: ca pe un fenomen. Însă, problema creşte în dificultate


atunci când începem să acordăm atenţie altor motive
mod de abordare cauzale legate de natura Bibliei. O investigaţie
de Kwabena Donkor, BRI aprofundată ne conduce la întrebarea legată de originea
şi finalitatea Bibliei. Acest soi de întrebări ne
Ce este o discrepanţă prezentă în textul Bibliei? În condiţionează răspunsul la întrebarea dacă Biblia, în
vederea studiului de faţă, am putea defini discrepanţa natura sa, conţine sau nu fapte sau idei contradictorii
drept idee, gând sau afirmaţie care apare în discordanţă sau inconsistente. Cu alte cuvinte, aşa cum în cazul
sau contradicţie cu alte idei sau declaraţii din Biblie. nuieluşei aparent frânte, există factori cauzali cu care
Acum, întrebarea critică este: există discrepanţe în putem demonstra că, în realitate, nu era îndoită, tot la
Biblie? În esenţă, întrebarea aceasta are de-a face cu fel, aceste întrebări ne obligă să punem întrebarea dacă
natura Bibliei. Biblia, în natura ei, conţine idei şi nu cumva există factori cauzali şi în ceea ce priveşte
informaţii conflictuale şi contradictorii? Cât priveşte contradicţiile şi inconsistenţele din textul Biblic.
definirea naturii a orice subiect, nu putem şi nu trebuie
să ne limităm înţelegerea naturii Bibliei la fenomenul Mai întâi, ce anume cunoaştem despre modul în care a
discrepanţelor. Cu alte cuvinte, ceea ce este Biblia nu apărut Biblia? Textele binecunoscute din 2Tim 3:16 şi
este circumscris de ceea ce ne apare nouă a fi. O 2Pet. 1:19-21 ne vorbesc, într-un mod fundamental,
ilustraţie ne-ar putea fi de ajutor aici. Deseori, o despre conlucrarea agenţilor uman şi divin în realizarea
nuieluşă parţial scufundată în apă ne apare frântă. Scripturii. Faptul acesta nu poate fi ignorat. Scriptura
Acesta este un fenomen. Însă există motive cauzale nu este doar un produs uman. Dumnezeu Însuşi a fost
pentru care nuieluşa apare frântă, deşi în realitate, este implicat în realizarea acesteia. Mai mult, chiar fără o
dreaptă. înţelegere completă a dinamicii şi logisticii
interacţiunii divin-umane, 2 Petru 1:19 afirmă clar
Şi atunci este evident de ce, analizând fenomenul faptul că influenţa divină a înzestrat produsul uman cu
Bibliei, adică analizând ceea ce ne este aparent, fermitate, certitudine şi stabilitate. Aceasta este esenţa
sesizăm discrepanţe. Atunci când criticii Bibliei atrag folosirii în text a termenului grec bebaioteron. Punctele
atenţia asupra inconsistenţei la nivelul datelor premergătoare sunt factori cauzali ce nu pot fi trecuţi
cronologice, al numerelor etc., aceştia abordează Biblia
1
cu vederea în nici o încercare de înţelegere a naturii (5) nu uitaţi că fiecare autor poate sublinia un punct de
Bibliei. vedere diferit;
În al doilea rând, ce anume cunoaştem despre (6) luaţi în calcul diversitate modelelor de socotire;
finalitatea scrierii Bibliei? Şi aici 2Petru 1:19 se (7) studiaţi principiile de sistematizare a ideilor şi
dovedeşte a fi de mare ajutor. Oricum am interpreta „o datelor.
lumină luminând într-un loc întunecos, până se va Deşi dispuşi, poate, să admitem anumite tensiuni şi
crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în discrepanţe în Scriptură, treaba noastră, ca interpreţi,
inimile voastre”, textul este fără echivoc în ceea ce nu este de a ne focaliza asupra acestora. Cei care
priveşte finalitatea Scripturilor: trăim într-o lume studiază Biblia au în vedere unitatea impresionantă şi
întunecoasă şi Dumnezeu, în harul Său, ne-a dat o frumuseţea Bibliei. Mulţi teologi au adoptat această
lumină – Scripturile – ca să ne mustre, să ne metodă de studiu biblic şi pe parcurs au rezolvat ceea
călăuzească, să ne îndrepte. Ceea ce vrea să ne spună ce până atunci apăreau drept discrepanţe insolubile.
textul este faptul că vieţile noastre trebuie călăuzite de Poate că nu ar trebui să ne surprindă faptul că uneori va
Cuvântul lui Dumnezeu. trebui să căutăm şi să săpăm adânc şi îndelung pentru a
Cu ce ne ajută aceşti factori legaţi de originea şi putea descoperi armonia şi frumuseţea textului biblic.
finalitatea Bibliei în tratarea aşa-ziselor „discrepanţe” Mai este posibil ca unele discrepanţe să fie soluţionate
din Biblie? Mai întâi, fără a subscrie la poziţia în viitor, aşa cum altele au fost explicate în trecut. Isus,
„ineranţei” care asociază desăvârşirea Bibliei cu în pilda comorii ascunse (Mat. 13:44) şi în pilda
desăvârşirea lui Dumnezeu cea veşnică, participarea lui mărgăritarului de mare preţ (Mat. 13:45-46), pare să
Dumnezeu la realizarea Bibliei nu ar trebui să fie insinueze că lucruri de nespusă valoare există cu
relevantă pentru modul în care discutăm discrepanţele adevărat, chiar dacă nu sunt observabile de către
din Biblie? În al doilea rând, s-ar părea că implicarea căutătorul obişnuit. Cei care găsesc comorile ascunse
divină în realizarea Scripturilor era necesară pentru a sunt răsplătiţi cu bucurii pe măsură. Iar dacă nu găsim
conferi certitudinea, garanţia şi stabilitatea necesare o soluţie, să nu ne lăsăm acaparaţi de anumite detalii,
pentru a funcţiona ca lumină şi călăuză pentru astfel pierzând din vedere tabloul integral.
umblarea noastră. O călăuză nesigură şi incertă nu ar
mai fi cine ştie ce călăuză. În acest sens, se vădeşte a fi Nemurirea
oarecum dificil ca Biblia, în natura sa, să fie de Ekkehardt Mueller, BRI
inconsistentă şi contradictorie şi să continue să
funcţioneze eficient ca lumină şi călăuză a vieţii
noastre. „Este necesară moartea?” întreba biologul G.R. Taylor,
Ce vreau să subliniez prin aducerea acestor factori adăugând că în 1968, doar în Statele Unite, mai mult de
cauzali în relaţie cu fenomenul Scripturii, este faptul că 1000 de echipe de oameni de ştiinţă studiau fenomenul
prin însăşi natura sa, Scriptura ne încurajează să tratăm îmbătrânirii şi problema morţii. Unii oameni dispun ca
Biblia ca pe un document armonios, consistent, de la moarte să le fie îngheţate corpurile, pentru a fi
încredere care poate prezenta urme de imperfecţiune resuscitaţi imediat ce se va fi descoperit leacul
omenească, datorate agentului uman implicat în îmbătrânirii. În cea mai mare parte, omenirea nutreşte
realizarea sa. Tensiunea dintre contribuţiile divină şi dorinţa de a trăi veşnic. Mulţi susţin că deşi trupurile
umană la crearea Scripturii este una creativă, la lor sunt muritoare, lucrul acesta nu e valabil şi în
soluţionarea căreia nu trebuie să se procedeze nici pe dreptul sufletelor lor. Şi atunci se impune întrebarea: se
filiera controlului divin total, ca în inspiraţia poate vorbi despre o nemurire naturală în dreptul
verbală/mecanică, nici pe filiera ingeniozităţii umane, oamenilor sau al sufletului acestora?
ca în revelaţia encounter. Astfel, presupunând armonia
esenţială a Scripturii, ar trebui să căutăm să rezolvăm I. Nemurirea sufletului şi Biblia
contradicţiile sau discrepanţele aparente, atât cât se 1. Biblia şi nemurirea
poate, prin respectarea, printre altele, a următoarelor Termenul apare în Biblie în nu mai mult de două
reguli: locuri:
(1) citirea textului în context, acordând atenţie timpului (1) 1Tim. 6:14-16: Singur Dumnezeu are
şi circumstanţelor în care a fost scris; nemurirea
(2) conştienţa faptului că autorii biblici au făcut uz (2) 1Cor. 15:51-54: Nu mai înainte de învierea lor,
legitim de scrierile unor autori anteriori, reliefând cu ocazia celei de-a doua veniri, credincioşilor
aspecte nu foarte evidente în afirmaţiile originale; li se va acorda nemurirea.
(3) luarea în calcul a metaforelor şi hiperbolelor tipic Viaţa veşnică este întotdeauna dependentă de Isus. Fără
orientale; El nu există viaţă veşnică, nici în cer, nici pe pământ,
(4) consemnarea obiceiului de a da unei persoane, mai nici în iad – Rom. 6:23, Ioan 3:36, 5:24; 1Ioan 5:11,12.
multe nume – ex. Edom/Esau şi Ghedeon/Ierubaal;
2
2. Biblia şi sufletul III. Consecinţe
Termenii ebraic şi grecesc care au fost redaţi prin 1. Învăţături străine de Biblie se întemeiază pe
„suflet” pot fi traduşi în mai multe feluri. Aceştia conceptul nemuririi naturale a sufletului. Amintim aici:
desemnează „viaţă” (Gen. 9:4; Mat. 2:20), „inimă” (1) purgatoriul, (2) indulgenţele, (3) rugăciunea,
(Efes. 6:6), „emoţii” (Cânt. 1:7, Marc. 14:34) şi nu de pomenile şi slujbele pentru morţi, (4) iadul veşnic, (5)
puţine ori „persoană”. adorarea Mariei şi a sfinţilor (cf. 1Tim 2:5 şi Exo.
(1) Omul nu are un „suflet”, ci este un „suflet” – 20:4), (6) reîncarnarea şi (7) spiritismul (Deut. 18:10-
1Cor. 15:45; Gen. 2:7. 12, 2 Cor. 11:14)
(2) Chiar şi animalele sunt „suflete” – Gen. 1:20; 2. Învăţăturile biblice – obscurizate:
9:10; Apoc. 16:3. - A doua venire a lui Isus. De-a lungul istoriei bisericii,
(3) „Sufletul” poate plânge – Ier. 13:17 în viaţa bisericii catolice şi a multor ramuri confesiuni
(4) „Sufletele” pot fi luate captive – Ier. 52:28-30 protestante, cea de-a doua venire a lui Isus a pierdut din
(5) „Sufletele” pot fi botezate – Fapte 2:41 importanţă.
„Sufletul” poate muri – Eze. 18:4, Iac. 5:20; Apoc. - Învierea morţilor. Învierea reprezintă antiteza divină a
20:4, Ps 89:48; Iov 36:14; Lev 19:8; 21:1, 11. doctrinei păgâne a nemuririi sufletului.
Concluzie: De foarte multe or, „suflet” se referă la - Judecata şi sfârşitul lumii. O astfel de judecată ar fi
întreaga fiinţă omenească, fără nici o legătură cu ideea superfluă dacă sufletele ar fi deja în cer, purgatoriu sau
de nemurire. Conceptul de nemurire a sufletului nu se iad.
găseşte nicăieri în Biblie. 3. Caracterul lui Dumnezeu – întunecat.
Dumnezeu ar fi un mincinos în care nu se poate avea
II. Conceptul de nemurire în istorie. încredere (cf. Gen. 2:17).
Susţinători ai nemuririi naturale a sufletului Dumnezeu ar fi lipsit de milă dacă ar îngădui ca
Satana – Gen. 3:4 (în contrast cu Gen. 2:17) oamenii care se presupune că ar fi ajuns în cer să poată
Păgânii – doctrina sufletului nemuritor a fost privi durerea şi suferinţa celor dragi care sunt încă în
considerată drept una din caracteristicile păgânismului, viaţă, pe pământ, fără nici o posibilitate de intervenţie.
stând la originea cultului strămoşilor, sacrificiilor Dumnezeu nu ar fi decât un tiran nedrept care
umane, construirii piramidelor etc. condamnă oamenii la iad veşnic, deşi nu au păcătuit
Grecii – Platon numea trupul, temniţa trupului, văzând decât o perioadă de timp finită.
moartea ca pe o eliberare a sufletului. Aristotel Doctrina nemuririi naturale a sufletului conturează
împărtăşea acest punct de vedere. imaginea unui Dumnezeu vitreg şi distorsionează
Bisericile – Probabil în cursul sec. 3 d.Hr., doctrina mesajul biblic. Biblia, însă ne învaţă că Dumnezeu este
platonică a nemuririi naturale a sufletului pătrunde deja iubire şi îi pasă de noi (1Ioan 4:8-9; Mal. 1:2). Iar noi
în biserica creştină. Promotori: Athenagoras, trebuie să decidem în cine ne vom încrede.
Tertullian, Clement din Alexandria, Origene şi
Augustin. Doctrina a atins faza de maturitate deplină Recenzie carte
prin aportul lui Toma d’Aquino, în sec 13. În
decembrie 1513 doctrina nemuririi naturale a sufletului Alden W. Thompson, Escape from the Flames,
este oficial afirmată de biserica romano-catolică şi Nampa, ID: Pacific Press, 2005, 192 pagini,
acceptată şi de multe biserici protestante. $14.99
de Kwabena Donkor, BRI
Opozanţi ai conceptului de nemurire naturală a
sufletului. Alden W. Thompson a scris această carte mânat de
Dumnezeu – Ecl. 9:5,6,10 îngrijorarea produsă de o anumită erupţie
Israel – Dan. 12:13 fundamentalistă în adventism, care îi obligă pe unii să
Isus Hristos – Ioan 6:40. Isus nu a privit moartea ca pe aleagă între „a gândi” şi „a crede”. În viziunea sa,
o eliberare a sufletului din temniţa trupului, pe care, ataşamentul fundamentalist faţă de „ineranţă” nu poate
atunci ar fi trebuit să o dorească şi să o accepte cu conduce decât la o atitudine autoritaristă faţă de Biblie
bucurie. şi scrierile lui E.G. White, în acelaşi timp obligând la o
Creştinii – primii părinţi bisericeşti, cum ar fi Iustin anumită lipsă de „onestitate” faţă de aceste texte.
Martirul, Tatian, Clement din Roma, Ignaţiu din Problema, aşa cum o vede el, este că o viziune inerantă
Antiohia şi Policarp au respins această doctrină. Luter adoptă o metodă „totul sau nimic” care spune „dacă dai
oscila între pro şi contra. Un număr de bine-cunoscuţi peste o singură eroare, poţi să arunci totul la gunoi.”
teologi protestanţi cum ar fi Karl Barth, Emil Brunner Consecinţa este că adepţii poziţiei ineranţei „aşează
şi Oscar Cullmann considerau că nu există temei biblic Biblia şi pe ei înşişi într-o poziţie dificilă”, de vreme ce
pentru aceasta. Biblia se spune că prezintă anumite contradicţii.
Obiectivul lui Thompson este de a-i ajuta pe cei care
3
nu se simt foarte în largul lor vizavi de combinaţia de Mai sunt şi alte aspecte ce ar putea fi analizate şi
elemente aparent dure, rigide, legaliste şi autoritariste, interpretate în mod diferit. De exemplu, se poate vorbi
prezente mai ales în Vechiul Testament, şi elementele de o evoluţie a lui E.G. White de la „o manieră
evident calde şi emanând iubire din Noul Testament. Şi autoritară” şi teama de Dumnezeu la bucuria în
atunci, formal vorbind, în încercarea de a desluşi Domnul? Aici s-ar putea observa că dacă ar exista un
această varietate de elemente din Biblie, cât şi din mesaj mai puţin legalist, evidenţiind dragostea lui
scrierile lui Ellen White, Thompson propune o anumită Dumnezeu pentru păcătos, acesta este mesajul de
interpretare a conceptului „inspiraţiei” pe care îl „îndreptăţire prin credinţă”. Interesant de notat
reconsideră dintr-o perspectivă mai degrabă personală, folosirea de către Thompson a unui citat din EG White
biografică. în legătură cu controversa Waggoner, şi în care dânsa
Deşi metoda lui Thompson ridică anumite întrebări, afirmă că de fapt, mesajul neprihănirii prin credinţă a
acesta tratează probleme de metodologie care nu ar marcat „toţi anii experienţei mele” (pag. 164).
trebui să expediate pripit. Important de observat este Totodată, faptul că Dumnezeu întrebuinţează un limbaj
faptul că în această lucrare, Thompson nu ne oferă nici imperfect pentru a-şi face cunoscută voia ar trebui
o definiţie formală pentru „inspiraţie”. Şi regretabil interpretat drept camuflare a adevărului? În ce măsură
este şi că textelor din 2Tim 3:16 şi 2Pet 1:19-21 nu le Noul Testament se sustrage paradigmei care cuplează
este alocat prea mult spaţiu. Ţinând cont de citatele din autoritatea cu obedienţa absolută? În această privinţă,
E.G. White este evident că Thompson operează cu o Matei 5:17-18 sună chiar foarte autoritar şi absolut.
anumită concepţie a „inspiraţiei ideatice” (thought Este lăudabil faptul că Thompson ia în consideraţie
inspiration), în care agentului uman aproape că îi este fenomenul Scripturii în încercarea de a enunţa o
dat acordat frâu liber. Rezultatul este o abordare doctrină a Scripturii. Şi mai bine ar fi fost dacă ar fi
„fenomenologică” a inspiraţiei prin care ni se spune – investigat şi mărturia pe care Scriptura o dă despre
aproape exclusiv în baza fenomenului biblic, fără prea sine, pentru a articula o înţelegere a Bibliei care să
multă consideraţie pentru ceea ce Biblia afirmă despre reflecte o conciliere a fenomenului şi mărturiei biblice.
sine – căror cerinţe ar trebui să le răspundă doctrina
„inspiraţiei”. Cât priveşte conţinutul pe care îl capătă
doctrina inspiraţiei, acesta este determinat de evaluarea
Inovaţii evanghelistice:
interpretativă a autorului, conform căreia Noul Nebunia propovăduirii sau
Testament reflectă un standard etic mai elevat decât propovăduirea nebuniei?
Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, Thompson notează de Samuel Koranteg-Pipin, PhD
că Vechiul Testament demonstrează „puterea lui (Here We Stand – Evaluating New Trends in the
Dumnezeu”, în timp ce Noul Testament reflectă Church, editor Samuel Koranteg-Pipin, Adventists
„bunătatea lui Dumnezeu”. Affirm, Berrien Springs, Michigan, SUA, 2005, pag.
Pe baza acestui principiu fundamental, el transformă 37-51)
doctrina inspiraţiei într-un concept etic pe care îl
foloseşte ca explicaţie a ceea ce el însuşi percepe ca „Căci poporul meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au
fiind dificultăţi, contradicţii şi erori prezente în textul părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii şi şi-au săpat puţuri,
Scripturii şi în scrierile lui E.G. White, cum ar fi puţuri crăpate, care nu ţin apă.
folosirea de către Dumnezeu a violenţei, în vederea Şi acum ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului?
binelui suprem. Imperfecţiuni, ambiguităţi, înţelegeri Ce cauţi să te duci în Asiria, să bei apa râului?” (Ier.
eronate, contradicţii şi chiar „erori” devin acceptabile 2:13.18)
în perspectiva unui bine suprem viitor. Totuşi, am
putea susţine că potrivit mărturiei Scripturii (2Tim. În timpurile biblice şi de după, propovăduirea clară şi
3:16; 2Pet. 1:19-21), superintendenţa divină în cadrul cu putere a Cuvântului lui Dumnezeu a constituit
procesului inspiraţiei conferă textului fermitate, mijlocul cel mai eficient pentru transmiterea
stabilitate şi certitudine (a se vedea folosirea cuvântului Cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel se referă la
bebaioteron în 2Pet. 1:19). Dacă acest element divin nu această metodă ca fiind nebunia propovăduirii (1Cor.
implică în mod necesar o aplicaţie literală, rigidă a 1:21).
Cuvântului lui Dumnezeu, denotă totuşi respingerea În prezent, însă, se semnalează o oarecare tendinţă de
oricărui demers care prezintă potenţialul de a-l distanţare de predicarea întemeiată pe Biblie către nişte
relativiza, aşa cum se pare că se întâmplă şi în cazul de inovaţii ridicole şi uneori bizare, împrumutate din
faţă. Aplicaţia principiului etic propus de Thompson mediul secular. Noi putem să ne convingem de faptul
poate să nu fie pe atât de lipsită de ambiguitate pe cât că nu e nimic greşit în aceste inovaţii, însă
speră autorul. Pe baza căror principii se fundamentează necredincioşii vigilenţi, văzând felul în care imităm
nevoile umane şi dragostea umană? Sau avem nevoie nediferenţiat metodele lumii, ar putea, şi nu fără
de astfel de principii?
4
justificare, să ne respingă mesajul, sub calificativul de director al şcolii, am nevoi de argumente cu fundament
propovăduire a nebuniei. Să vă explic. biblic. Ce îmi puteţi sugera?”

Magicianul evanghelist? De curând am primit un Puţini s-ar fi gândit că o comunitate adventistă de ziua
email de la un tânăr adventist, absolvent al unei a şaptea va ajunge într-o bună zi să ia în consideraţie
universităţi publice din Statele Unite, prin care eram angajarea unui aşa-zid „magician gospel” pentru a
rugat să îmi exprim opinia într-o „chestiune transmite adevărul spiritual în cadrul unui eveniment
tulburătoare” ce se ivise într-una din bisericile din religios. Dar aceasta nu este decât o dovadă în plus a
conferinţa sa. Chestiunea avea de-a face cu planul unei tendinţe în continuă creştere de introducere în
acelei comunităţi de a invita un „magician gospel”, cu biserică a unor stiluri de închinare şi evanghelizare,
ocazia unei săptămâni de rugăciune. Iată ce îmi scria suspecte din perspectivă biblică. Ceea ce este
tânărul respectiv: surprinzător la această direcţie este faptul că un număr
impresionant de membri nu văd nimic rău în asta.
„Mă tem că angajându-ne în efectuarea de trucuri Am avut rock gospel şi dans liturgic în cadrul
magice (care sunt realizate şi de mulţi magicieni serviciilor divine, teatru de păpuşi gospel, clovni
seculari), vom estompa linia de despărţire dintre ceea gospel, gospel café/disco şi teatru gospel, toate pentru
ce este bun şi ceea ce este rău. Chiar dacă personal, nu lucrarea pentru adolescenţi, tineri şi cei „din afară”.
cred că prestidigitatorii se folosesc de puteri Acum se pare că trebuie să avem magicieni gospel
supranaturale, totuşi mă tem că prin folosirea pentru serviciile religioase şi săptămânile de rugăciune
iluzionismului în transmiterea unui adevăr evanghelic pentru membri. Prin recurgerea la aceste „inovaţii
se pierde din vedere esenţialul şi totodată expunem evanghelistice”, suntem noi în pericol să ne distanţăm
copiii, ispitei. de nebunia propovăduirii pentru a ne apropia de
Fraţii din biserică cărora le-a mărturisit temerile mele propovăduirea nebuniei?
consideră că aceasta nu e o chestiune din categoria În articolul de faţă doresc să arăt că în măsura în care
celor ce nu comportă şi nuanţe de gri. Ei cred că noi cei inovaţiile gospel ajustează religia biblică pe gustul
care ne opunem introducerii acestei practici în biserică inimilor neschimbate, astfel de metode contemporane
(la punctul povestirii pentru copii) şi în şcoala bisericii atestă asimilarea de către biserică a spiritului lumii.
(atât pentru divertisment, cât şi cu ocazia săptămânii de Mai mult, bizuirea pe astfel de metode lumeşti de
rugăciune) suntem ultraconservatori şi căutăm nod în transmitere a mesajului Evangheliei este eronată,
papură. Nu ştiu dacă în această problemă se poate contravenind doctrinei biblice proprii bisericii
discerne clar negrul de alb. Pentru moment (sper că voi adventiste de ziua a şaptea.
reuşi să studiez în continuare problema), eu o văd ca
fiind ‚neagră’ datorită potenţialului negativ şi din cauză Spiritul lumesc în biserică. Se povesteşte că Nikita
că estompează linia despărţitoare dintre bine şi rău Khrushchev, fost lider al Uniunii Sovietice, obişnuia să
(fraţii cu pricina chiar au afirmat că Biblia, de fapt, nici spună următoarea istorisire ca argument pentru nevoia
nu se opune ‚magicului’). Personal cred că dacă linia de a fi vigilent.
cu care avem de-a face este gri, atunci ca biserică Într-o perioadă în care furtişagul căpătase mare
trebuie să ne ţinem departe de ea. Avem datoria de a amploare în URSS, autorităţile sovietice au pus sub
evita orice ‚aparenţă’ de rău. pază multe dintre fabricile de stat. Paznicul de la o
Nu cunosc dacă biserica a luat vreo poziţie în această fabrică de cherestea din Leningrad îi cunoştea bine pe
privinţă. Mi s-a cerut să arăt unde în Spiritul Profetic muncitori. În prima seară, Piotr Petrovich ieşi cu un
sau Biblie, practica aceasta este condamnată. Mi s-a butoiaş de lemn în care avea un sac în care se afla ceva
reamintit că, mai mult, conferinţa locală a sponsorizat suspicios de masiv.
participarea unui număr de membri la conferinţe şi Paznicul: Măi, Petrovich, spune-mi ce ai dumneata
seminarii de magicieni gospel. Şi nu au omis nici faptul acolo?
că în programul sesiunii Conferinţei Generale de la Petrovich: Nişte rumeguş şi ceva aşchiuţe.
Toronto au fost incluşi şi magicieni gospel (sau Gurad: Haida de, dumneata mă crezi naiv? Ia răstoarnă
iluzionişti gospel). Bâjbâi într-o mare de informaţii şi sacul.
argumente pentru a extrage măcar nişte principii pe Şi Petrovich a răsturnat sacul, într-adevăr, plin cu
care să le pot aplica în această chestiune. Ba chiar am nimic altceva decât rumeguş şi aşchiuţe. Paznicul l-a
propus comunităţii cu pricina să numească un număr de lăsat să pună totul la loc în sac şi să plece acasă. Şi
fraţi care să studieze chestiunea pe care apoi să o lucrul acesta s-a repetat seară de seară, până la sfârşitul
dezbatem în adunare. Acelaşi lucru l-am propus şi săptămânii, spre frustrarea crescândă a paznicului. În
membrilor comitetului şcolii care, însă, într-o proporţie cele din urmă, curiozitatea i-a biruit frustrarea, aşa că îl
copleşitoare, ‚nu vedeau’ nimic rău în această practică. abordă direct pe muncitor:
Şi cum mă pregătesc pentru o întrevedere cu consiliul
5
Paznicul: Petrovich, eu te cunosc prea bine. Spune-mi experienţa umană şi pe multe alte căi (Psalmul 19;
ce anume şterpeleşti din fabrică şi îţi promit că nu te Rom. 1&2; Evrei 1:1,2). În consecinţă, adventiştii
pârăsc. susţin că parte din adevărul divin se regăseşte în lumea
Petrovich: Butoiaşe de lemn. seculară (fie atee, fie materialistă), în religiile păgâne şi
Istorisirea poate să ni se pară amuzantă, dar nu trebuie non-creştine, la fel ca şi în toate celelalte confesiuni
să uităm faptul că pe scena actuală a metodelor creştine – catolică, ortodoxă, protestante, penticostală.
închinare şi lucrare misionară, suntem de râs ca nişte Dumnezeu este Adevărul şi sursa supremă a întregului
creştini adventişti întemeiaţi pe Biblie ce ne numim. adevăr. Oriunde s-ar găsi adevărul, noi trebuie să-l
Am organizat patrule care să ne păzească de spiritul primim.
lumesc din jurul nostru, prin înfiinţarea propriilor şcoli,
seminarii, posturi de radio şi televiziune, case de Adevărul prezent. Totodată adventiştii susţin că
editură, librării – şi lista continuă. Iar în unele dintre indiferent de lumina care s-ar găsi în celelalte biserici,
aceste instituţii diavolul a introdus spiritul lumesc şi ei au ceva în plus. Cu convingerea că Dumnezeu a
păgânismul chiar pe sub nasul nostru. Şi mulţi nici nu ridicat biserica adventistă ca depozitar al adevărului
sesizează faptul, darămite să mai vadă ceva rău în asta. Său, în vremea sfârşitului, adventiştii susţin că ei au
Mai mult, noi importăm (şi promovăm) aceste metode adevărul prezent, Evanghelia veşnică din aceste zile
dubioase de închinare şi evanghelizare preluate atât din din urmă.
mediul secular, cât şi de la celelalte religii şi Chestiunea în discuţie nu este atunci dacă alte
confesiuni. În unele cazuri, adventiştii au mers să confesiuni sau biserici deţin o parte de adevăr, ci dacă
studieze aceste metode la seminarii teologice pastorii noştri chiar trebuie să caute la alte biserici o
neadventiste sau au participat la seminarii de instruire lumină nou. Dată fiind asumarea identităţii de biserică
pe teme de închinare, câştigare de suflete şi leadership depozitară a adevărului lui Dumnezeu, în zilele din
ce au avut loc la Willow Creek sau alte organizaţii şi urmă, avem noi nevoie să apelăm la alte biserici care
biserici interconfesionale, ecumenice şi carismatice. Şi încă se mai găsesc în întuneric spiritual, în vederea
nu vedem că ne modificăm metoda de proclamare a descoperirii unei lumini noi sau a unor adevăruri
adevărului spiritual, modificăm mesajul însuşi. Şi adiţionale de la ei? Dacă aceste biserici alcătuiesc
schimbând mesajul lui Dumnezeu, Îl schimbăm pe „Babilonul” şi dacă este adevărat că „Babilonul a
Dumnezeul mesajului. căzut”, cum putem să le spunem fraţilor şi surorilor
Din pricină că aceste inovaţii compromit credibilitatea noştri din „Babilon” „Ieşiţi din el, poporul Meu”
mesajului adventist, am fost sfătuiţi să ne păzim de (Apoc. 18:4), când noi înşine ne întoarcem în Babilon
imitarea metodelor văzute la alte biserici. pentru a învăţa de la acesta??

Ispita noastră. De-a lungul istoriei noastre, a existat Puţuri crăpate. Cu secole în urmă, profetul Ieremia a
mereu ispita de a ne modela practicile după cele ale vorbit împotriva tendinţei manifestate de poporul lui
celorlalte biserici. Ellen White avertiza; „O nouă Dumnezeu de a imita inovaţiile semnalate la alte
ordine de lucru s-a infiltrat în lucrare. Este prezentă credinţe: „Căci poporul meu a săvârşit un îndoit păcat:
dorinţa de a adopta modelul altor biserici.” (Signs of M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii şi şi-au săpat
the Times, 27 dec. 1899). Dânsa şi-a exprimat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă. [...] Şi acum ce
îngrijorarea în ceea ce priveşte influenţa altor biserici cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului? Ce cauţi să
asupra lucrării noastre: „Sunt pastori care au adoptat te duci în Asiria, să bei apa râului?” (Ier. 2:13.18)
obiceiurile altor biserici, imitându-le maniera de Iată cum argumenta Ellen G: White faptul că nu trebuie
lucru.” (ibid., 25 mai 1882). să bem din puţuri crăpate: „Ne aflăm în primejdia de a
Avertizând cu privire la primejdia inerentă acceptării comite greşeli în lucrarea misionară, primejdia de a nu
invitaţiei altor biserici de a învăţa de la ele şi de a le ne da seama de cât de esenţială este lucrarea Duhului
împrumuta metodele de lucru, E.G.White scria: Sfânt asupra inimii. O nouă ordine de lucru s-a infiltrat
„Aceştia pot manifesta dorinţa de a ne uni cu ei şi de a în lucrare. Este prezentă dorinţa de a adopta modelul
le accepta planurile şi pot veni cu propuneri cu privire altor biserici, în timp ce simplitatea şi umilinţa sunt
la direcţia noastră de acţiune, fapt care poate oferi aproape cu totul necunoscute. Tinerii pastori care se
vrăjmaşului un avantaj asupra noastră.” (General doresc originali, introduc în lucrare idei noi şi planuri
Conference Bulletin, 13 aprilie 1891). noi. Iniţiază întâlniri de redeşteptare şi cheamă mulţimi
Prin acceptarea sfatului lui Ellen G. White, adventiştii de oameni în biserică. Însă când entuziasmul se stinge,
de ziua a şaptea nu vor să insinueze că deţin adevărul unde sunt cei convertiţi? Nu se simte pocăinţa faţă de
în mod exclusiv. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că păcate. Păcătosul este îndemnat să creadă în Hristos şi
fiecare fiinţă omenească din lumea lui Dumnezeu are să-L primească, fără nici o reconsiderare a vieţii lui de
măcar o parte din lumină (Ioan 1:9; Iacob 4:17) şi că păcat şi răzvrătire de până atunci, astfel că inima nu
Dumnezeu S-a descoperit pe Sine în natură, istorie, este frântă. Nu există regret. Aşa-zişii convertiţi nu au
6
căzut pe Stânca Isus Hristos.” (Signs of the Times, 27 pentru tinerii noştri. Tinerii au băgat de seamă că în
dec. 1889). timp ce susţinem „Biblia şi numai Biblia”, mulţi nu
La începutul istoriei noastre, imediat după dezamăgire, avem o experienţă vie cu Autorul divin al Bibliei.
Ellen White a atras atenţia membrilor noştri să nu caute Botezul seamănă mai mult cu o serbare de absolvire
„lumină nouă” nici măcar la confesiunile care îşi au decât cu începutul unei vieţi noi în Hristos. Identitatea
rădăcinile în mişcarea adventă, dar care nu au acceptat noastră de biserică „rămăşiţă” a lui Dumnezeu ne
şi descoperirile ulterioare ale adevărului: „Diversele alimentează satisfacţia personală în loc să ne
grupări de credincioşi adventişti deţin fiecare puţin impulsioneze spre împlinirea misiunii noastre divine
adevăr, însă Dumnezeu a dat toate aceste adevăruri pentru lume. În mod repetat afirmăm că „avem
copiilor Lui care se pregătesc pentru Ziua Domnului. adevărul”, însă de multe ori adevărul nu ne are pe noi.
De asemenea le-a dat adevăruri pe care nici una dintre Predicarea, învăţătura, evanghelizarea noastră pot să
aceste grupări nu le cunosc, nici nu le înţeleg. Lucruri înţese mintea cu informaţii, însă fără a conduce la
care rămân sigilate pentru ei, le sunt descoperite de cercetarea de sine şi umilinţa inimii care transformă
Domnul celor care vor vedea şi care sunt gata să caracterul. Poziţia etică pe care o adoptăm în
înţeleagă. Dacă Dumnezeu are de comunicat vreo problemele sociale reflectă o preocupare pragmatică
lumină nouă, El o va descoperi celor aleşi ai Lui şi mai degrabă, decât loialitate faţă de Scriptură. Şi în loc
preaiubiţi, fără ca aceştia să trebuiască să meargă la ca serviciul nostru de închinare să vibreze într-o
cei aflaţi în întuneric şi rătăcire pentru a fi luminaţi.” tonalitate reverenţioasă, se dovedeşte ori steril şi anost,
(Early Writings, pag. 124, sublinierea autorului). ori sentimental şi superficial.
Şi dânsa continuă: „Mi s-a arătat nevoia celor care cred Luând notă de inconsecvenţele şi făţărniciile de mai
că noi avem ultima solie de har, de a se disocia de cei sus, mulţi dintre tinerii noştri sunt nerăbdători să rupă
care zi de zi introduc alte rătăciri, pentru că ar fi greşit orice legătură cu ceea ce ei percepe ca fiind o credinţă
ca astfel să îi încurajăm în timp ce ei învaţă rătăcirea ipocrită. Părinţii şi dascălii lor, din pură disperare de a-i
care otrăveşte sufletul şi prezintă ca doctrine porunci reţine în ţarc, încurajează orice modă lumească, chiar
ale oamenilor. Influenţa unor astfel de asocieri nu poate dacă aceasta presupune importarea rock-ului gospel, a
fi una bună. Dacă Dumnezeu ne-a scos din întuneric şi clovnilor sau magicienilor gospel în biserică.
rătăcire, atunci trebuie să rămânem statornici în locul Chiar dacă dintre cei care corespund descrierii de mai
larg la care ne-a scos şi să ne bucurăm de adevăr. sus, mai suntem şi unii care ne dăm seama că aceste
Dumnezeu nu găseşte plăcere în noi atunci când de forme noi de închinare şi evanghelizare sunt
bună voie şi nesiliţi mergem să ascultăm rătăciri.” incompatibile cu creştinismul biblic, ne vedem fără
(ibid., pp. 124, 125, sublinierea autorului). putere în a lua poziţie împotriva acestor metode pentru
În ciuda acestor avertizări, un număr tot mai mare de că, în realitate, împărtăşim aceleaşi valori lumeşti şi,
membri şi conducători „nu văd nimic rău” în inovaţiile practic, nu facem nimic pentru Domnul. Pe de altă
evanghelistice din prezent. Adoptăm şi promovăm parte, copii şi tinerii noştri vor să fie activ implicaţi în
aceste metode lumeşti de divertisment, în cadrul biserică, iar singura cale pe care o cunosc sunt
propriilor servicii de închinare şi evanghelizare. Din metodele lumeşti idolatre.
păcate, cei care pun această problemă sunt etichetaţi în
mod greşit „ultraconservatori”. Care să fie motivul? 2. Conducători slabi. Din nefericire, uneori vina
pentru introducerea inovaţiilor evanghelistice în
De ce „nu vedem nimic rău”? biserică revine unor pastori şi conducători. Se pare că
punem popularitatea, siguranţa locului de muncă,
Fără doar şi poate, sunt mulţi în mijlocul nostru care statutul şi iluzia succesului exterior înaintea datoriei
recurg la diverse tipuri de inovaţii evanghelistice – noastre faţă de Păstorul Suprem. Şi parcă ne e teamă că
rock gospel, clovni gospel, gospel café, magicieni dacă luăm poziţie împotriva prezenţei acestor forme de
gospel etc. – cu dorinţa sinceră de a vedea o înviorare spirit lumesc în biserica noastră, ne facem duşmani şi
spirituală în biserică şi de a atrage suflete la Hristos. riscăm să pierdem „voturi”.
Mulţi dintre cei care promovează astfel de lucruri sunt În unele cazuri, am făcut mai puţin decât ar fi trebuit
convinşi că Dumnezeu va folosi aceste forme pentru a ne conduce comunităţile în direcţia
modificate de divertisment preluate de la alte biserici redeşteptării şi a evanghelizării de succes. Rareori
pentru a câştiga tinerii şi a-i menţine în biserică. Fără a predicăm o solie bazată pe Biblie. Din pricina unei
le judeca motivele şi sinceritatea, doresc să sugerez alte predicări înceţoşate şi a unei învăţături paralizate de
câteva motive pentru care unii dintre noi nu văd nimic incertitudine, bisericile noastre se sting. În consecinţă,
rău în aceste inovaţii contemporane. când ceva „rău” îşi face apariţia în numele
evanghelizării şi închinării inovatoare, noi deja ne-am
1. Disperarea. Sunt unii printre noi a căror mărturie şi pierdut dreptul moral de a ne opune. Găsim a fi mult
exemplu ca părinţi şi dascăli nu au fost convingătoare mai uşor să ne păşim pe scena pe care se joacă
7
spectacolul noului, decât, să rămânem temerari la ceea Deseori s-a sugerat că pentru ca lumea să poată
ce este adevărat. recepţiona Evanghelia, trebuie să întrebuinţăm
3. Negarea credinţei. Un alt motiv pentru care e metodele lumeşti de proclamare a adevărului lui
posibil să nu vedem nimic rău în inovaţiile Hristos. Însă acest raţionament nu are justificare din cel
evanghelistice este faptul că unii dintre noi au adoptat puţin două motive: (1) metodele lumeşti trivializează
criticismul emfatic liberal. Ca urmare, nu mai credem mesajul; (2) metodele lumeşti contravin învăţăturii
în eficienţa Cuvântului lui Dumnezeu în atragerea biblice.
sufletelor la Hristos şi menţinerea lor în credinţă. De
asemenea nu credem că biserica noastră este biserica 1. Trivializarea mesajului. Chiar dacă proclamăm cu
timpului sfârşitului despre care vorbeşte profeţia adevărat Evanghelia veşnică, totuşi trivializăm şi
biblică şi la care celelalte confesiuni ar trebui să vină să diminuăm importanţa soliei atunci când adoptăm
caute adevărul. Pentru aceia dintre noi care susţin metodele de divertisment ale lumii pentru a comunica
această poziţie, biserica adventistă nu este „rămăşiţa”, adevărul. Divertismentul rămâne divertisment şi în
ci numai „o parte din rămăşiţă”. Chiar dacă general nu este luat în serios de către public care nu-l
recunoaştem anumite aspecte alte credinţei noastre, va vedea niciodată drept mijloc de transmitere a unor
cum ar fi Sabatul şi principiile de sănătate, în adâncul mesaje importante. Dacă adoptăm elemente de
inimii noastre admitem că nu mai vedem unicitatea divertisment cum ar fi muzica rock, drama, clovnii,
mesajului nostru, identitatea noastră distinctă, teatrul de păpuşi şi magicienii, mesajul nostru nu va
dimensiunea escatologică a speranţei noastre, prezenta ascultătorilor nici un imperativ moral.
imperiozitatea misiunii noastre. Dacă este adevărat că muzica rock (deghizată ca
O integritate etică ar sugera că dacă am pierdut credinţa muzică de laudă şi dans de laudă) este mijlocul cel mai
şi certitudinile pionierilor noştri, fără a le mai putea eficient în lucrarea pentru tinerii de azi, cum se face că
redobândi, atunci ar trebui să demisionăm din funcţia profesorii de matematică şi de chimie nu îşi prezintă
pe care o ocupăm în biserică. Însă nu toţi avem curajul lecţiile pe acorduri heavy-beat şi hip-swinging? De ce
să procedăm astfel. (Unii îşi mărturisesc punctul de politicienii nu apelează la clovni şi iluzionişti pentru a-
vedere numai după ieşirea la pensie.) şi prezenta mesajul politic?
Astfel, în dorinţa noastră de a ne dezbăra de etichetele Bunul simţ ne spune că aceste mijloace de divertisment
de „cult” şi „sectă” deseori ataşate numelui de nu sunt metodele cele mai convingătoare pentru
adventist de ziua a şaptea, am importat inovaţiile transmiterea unui mesaj serios. Atunci când vizitează
evanghelistice atât din mediul secular, cât şi de la alte un pacient îngrijorat, doctorul nu se îmbracă în haine
religii şi confesiuni. de clovn pentru a-i spune că are cancer. Dacă doctorul
care doreşte să fie luat în serios, nu recurge la astfel de
4. Convertire deficitară. Mai este un motiv pentru frivolităţi, atunci cu atât mai mult nu va fi o nebunie să
care unii dintre cei care pledează pentru inovaţiile vestim solia de avertizare şi judecată a lui Dumnezeu
evanghelistice nu văd nimic rău în asta. Poate că unei lumi care moare, recurgând la mijloace de
neştiut nici chiar de noi, niciodată nu am fost convertiţi divertisment?
pe deplin. Gusturile şi afinităţile noastre sunt încă Isus nu a folosit mijloacele de divertisment pentru a
legate de lume. Şi când afirmăm că nu vedem nimic rău spune predica de pe munte. În ziua Cincizecimii, Petru
cu aceste inovaţii discutabile din perspectivă biblică, nu s-a echipat cu o baterie de tobe şi nici nu a rugat-o
nu facem decât să spunem adevărul. Pentru că lucrurile pe Maria să interpreteze un dans de laudă pentru a vesti
duhovniceşti sunt judecate duhovniceşte. învierea lui Isus şi înălţarea la dreapta Tatălui, în
Astfel se face că atunci când sanctuarele dedicate ceruri. Iar Pavel nu i-a înduplecat pe cei adunaţi pe
adorării unui Dumnezeu sfânt sunt transformate în săli Colina lui Marte, folosind magicieni gospel.
de audienţă destinate adorări dumnezeului Singuri ne amăgim dacă vom crede că tobele, jocurile
divertismentului, noi nu vedem nimic rău în asta. Ne de lumini, costumele, iluzionismul şi zgomotele pot
putem felicita pentru faptul că în sfârşit am elaborat prezenta infinita sfinţenie şi milă a lui Dumnezeu, unei
„un program liturgic actual, care răspunde nevoilor generaţii pierdute. Cei dintre noi care recurg la aceste
generaţiei noastre”. Nici nu ne dăm seama că inovaţii lumeşti nu pot face aceasta decât în condiţiile
dumnezeul lumii acesteia ne-a orbit (vezi 2Cor. 4:4). în care slujesc unui alt dumnezeu decât Celui căruia I
Fără o convertire veritabilă, nu avem nici o speranţă de se închinau apostolii.
orientare a modului de gândire împotriva folosirii de Apostolul Pavel spune clar că metoda preeminentă de
metode lumeşti în cadrul închinării sau evanghelizării. proclamare a adevărului spiritual este prin cuvântul
vorbit: „Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe
Divertisment lumesc credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.... Căci
pentru propovăduirea Evangheliei nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât

8
oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare dintre ei.” (1Cor. 9:20-22). Astfel, spun unii, trebuie să
decât oamenii.” (1Cor. 1:21,25). întrebuinţăm orice metodă la care oamenii par să
rezoneze, pentru ca toţi să ajungă să audă Vestea cea
2. În opoziţie cu Scriptura. Este o greşeală din partea Bună.
noastră să credem că, dacă vom folosi metode lumeşti, Însă contextul pasajului respectiv ne descoperă faptul
lumea ne va primi propovăduirea. Noul Testament ne că Pavel vorbea aici despre predicare (a se vedea vers.
spune că atunci când Hristos a venit în lume, „lumea nu 16 şi în continuare), iar nu despre folosirea metodelor
L-a cunoscut” (Ioan 1:10), pentru că el „nu era din lumeşti de evanghelizare. Apostolul a declarat că în
lumea aceasta” (Ioan 8:23). Ce ne face să credem că activitatea sa de predicare şi mărturisire a căutat să
noi vom reuşi acolo unde Hristos a eşuat? adapteze mesajul pe măsura nivelului de înţelegere al
Însuşi Isus a remarcat că creştinii „nu sunt din lume, ascultătorilor săi. Cu alte cuvinte, întotdeauna a vorbit
după cum nici Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:16, cf. în maniera oportună. Astfel, 1Corinteni 9 nu ne spune
vers. 9, 14). El a afirmat apăsat că lucrările acestei lumi că Pavel ar fi întrebuinţat sau ar fi încurajat folosirea
sunt rele (Ioan 7:7). El a spus că adevăraţii credincioşi metodei de evanghelizare „momeşte-şi-înhaţă”. Din
nu sunt din lume şi s-a rugat ca aceştia să fie păziţi de contră, el i-a înduplecat pe oameni din Cuvântul lui
căile ei cele rele (Ioan 17.14,15). Din cauză că Duhul Dumnezeu, folosind predicarea ca metodă.
lui Dumnezeu se împotriveşte spiritului acestei lumi Mai mult, bisericii lui Dumnezeu, din timpul
(1Cor. 2:12), Evanghelia nu trebuie prezentată în aşa sfârşitului, i-a fost încredinţată prin mandat divin
fel încât să fie asociată cu standardele lumii. „Să nu vă Evanghelia veşnică. Această însărcinare constituie un
potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi ... privilegiu deosebit, dar şi o responsabilitate solemnă.
ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, Pentru că „ceea ce se cere de la ispravnici este ca
plăcută şi desăvârşită.” (Rom. 12:2). fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui”
Apostolii mai învăţau că „prietenia lumii este vrăjmăşie (1Cor. 4:2). Credincioşia la care a fost chemată biserica
cu Dumnezeu” (Iacob 4:4) şi că lumea „poluează” ne obligă să menţinem integritatea mesajului prin
credinciosul 8cf. 1:27). De aceea creştinii sunt menţinerea metodelor folosite în comunicarea acestuia.
îndemnaţi: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Şi atunci apostolul Pavel nu ne îndeamnă să încercăm
Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în să „prindem” oamenii cu „momeala” divertismentului
El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta pentru a-i „înhăţa” cu Evanghelia. Pavel scrie: „Căci
ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire,
lume.” (1Ioan 2:15,16). nici pe necurăţenie, nici pe viclenie. Ci, fiind că
Ne îndepărtăm de învăţătura biblică dacă vom gândi că Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze
rockul gospel, clovnii gospel, magicienii gospel şi alte Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu
forme de divertisment gospel pot fi folosite în mod oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima.”
legitim pentru a comunica adevărul spiritual. Biblia (1Tes. 2:3,4).
învaţă că lumea, în sine, este „fără nădejde şi fără Observaţi în acest text următoarele două aspecte: mai
Dumnezeu” (Efes. 2:12). De aceea, în loc să întâi, termenul grecesc tradus prin „rătăcire” (plané)
împrumutăm metode lumeşti pentru a câştiga lumea, înseamnă eroare. În orice problemă ceea ce trebuie să
creştinii sunt trimişi asemenea apostolului Pavel „să le se aibă mereu în vedere este adevărul. „Evanghelia ori
deschidă ochii şi să-i întoarcă de la întuneric la lumină, este adevăr ori nu este. Pavel şi-a mizat viaţa pe
de sub puterea Satanei la Dumnezeu.” (Fapte 26:18). adevărul Evangheliei. Se remarcă în prezent tendinţa
de a judeca valorile prin raportare la standarde greşite.
Evanghelizare momeşte-şi-înhaţă? De multe ori s-a Se pune mai des întrebarea dacă ceva este viabil, decât
sugerat că din pricină că oamenii şi mai ales tinerii nu dacă este conform cu adevărul. Testul validităţii
vor să audă de Evanghelie, suntem nevoiţi să îi „momi” Evangheliei este adevărul. Este evident pericolul ce
cu divertisment şi inovaţii gospel. Odată ce i-am atras există în predicarea prin care se urmăreşte câştigarea
prin metodele contemporane, îi putem „înhăţa” cu unei audienţe, gata pentru a oferi soluţii care
adevăratul mesaj. Textul biblic cu care îşi justifică funcţionează decât adevărul cu care trebuie să ne
folosirea metodelor lumeşti pentru câştigarea de suflete confruntăm. Testul cu turnesol pentru orice predică sau
este declaraţia lui Pavel: oră de studiu biblic trebuie să fie: este adevărat? Dacă
„Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe Hristos este prezentat [doar] ca mijloc prin care putem
iudei, cu cei ce sunt sub Lege, m-am făcut ca şi când avea succes, fericire sau orice altceva, nu facem decât
aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să să trădăm Evanghelia lui Dumnezeu. Ne facem
câştig pe cei ce sunt sub Lege... cu cei ce sunt fără vinovaţi de rătăcire şi eroare, chiar dacă avem succes în
Lege, m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege ... Am atragerea de discipoli.”1
fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am 1
Gary W. Demarest, The Communicator’s Commentary
făcut tuturor totul, ca oricum, să mântuiesc pe unii
Series, vol. 9, 1, 2 Thessalonians, 1, 2 Timothy, Titus (Waco:
9
În al doilea rând, termenul grec dolos, tradus prin trebui insistat ca fotbaliştii gospel şi jucătorii de
„viclenie” în 1Tes. 2:3, înseamnă „şmecherie” sau baseball gospel să îşi folosească darul special în timpul
„momeală” (sau „vicleşug”, „subtilitate” sau serviciilor divine. Ei bine, noi trebuie să căutăm să
“capcană”). În evanghelizare nu este loc pentru încurajăm tinerii care sunt cu adevărat convertiţi să îşi
şmecherii sau manipulare. Versiunea NIV traduce folosească darurile într-un mod potrivit cadrului
astfel pasajul: „Căci propovăduirea noastră nu serviciului religios închinat unui Dumnezeu sfânt, fără
izvorăşte din eroare sau motive necurate, nici nu a-i pune în poziţia de a se expune prematur pericolului
încercăm să vă păcălim.” (sublinierea autorului). mândriei spirituale şi aroganţei.
Nu avem voie să folosim „rătăcirea” în proclamarea
Evangheliei. Mesajul nostru trebuie să hotărască Nebunia propovăduirii, nu propovăduirea nebuniei.
metoda. Pavel ne spune în 1Cor. 1 că dacă iudeii au
cerut să vadă minuni, iar grecii au vrut să audă Întotdeauna proclamarea clară a Cuvântului lui
înţelepciune lumească, el a refuzat să se conformeze Dumnezeu a fost metoda cea mai eficientă a
gusturilor şi dorinţelor acestora pentru că Dumnezeu i- comunicării adevărului lui Dumnezeu. Şi pentru că
a poruncit să propovăduiască Evanghelia. Predicarea această metodă contravenea inovaţiilor evanghelistice
eficientă este întotdeauna metoda biblică preferată de din ziua sa, apostolul Pavel făcea referire la aceasta ca
vestire a Evangheliei. fiind „nebunia propovăduirii”. Evanghelistul adventist
Carlyle B. Haynes a surprins foarte plastic deosebirea
Încurajarea implicării tinerilor. Mai auzim uneori că dintre predicarea focalizată pe Cuvântul lui Dumnezeu
folosirea acestor metode contemporane de divertisment şi predicarea ce aplică metodele lumeşti.
este singura cale pe care îi putem angrena pe tineri în
viaţa de biserică. Promotorii acestei poziţii spun că din Inovaţii gospel. Adresându-se unor tineri pastori, cu
pricină că tinerii sunt înzestraţi cu multe talente şi câteva decenii în urmă, Haynes scria:
abilităţi, biserica trebuie să le ofere posibilitatea de a şi „Într-o ocazie mă aflam la o întâlnire coordonată de un
le pune la lucru – aşa cum s-a făcut şi pentru tinerii foarte cunoscut evanghelist adventist ce îşi câştigase o
pionieri adventişti. Mai departe aceştia susţin că dacă reputaţie extraordinare şi la care pastorii mai tineri
nu le vom îngădui să îşi folosească darurile speciale în apelau pentru sugestii de perfectare a prestaţiei lor.
cadrul activităţii liturgice şi evanghelistice, tinerii îşi Unii imitau sârguincios maniera de prezentare a acestui
vor pierde interesul pentru biserică. om. Cinci ani de zile fusesem plecat din ţară, ca
Argumentul acesta nu este întru totul acurat şi deloc misionar. Îmi ajunseseră la ureche veşti despre acest
biblic. Este adevărat că mulţi dintre pionierii adventişti om care era considerat un câştigător de suflete de mare
erau tineri. De exemplu James White a început să succes. Metodele sale, fără doar şi poate, adevărate
predice la vârsta de 23 de ani, iar Ellen White şi-a făcut inovaţii pentru mediul adventist, făceau subiectul a
publice viziunile, la vârsta de 17 ani. J.N. Andrews a multe discuţii.
ţinut întâlniri evanghelistice la vârsta de 21 de ani, iar Eram nerăbdător să îl văd personal pe acest om şi să-i
până la vârsta de 24 de ani deja publicase 35 de observ tehnica. Şi s-a întâmplat ca datorită unui
articole. Uriah Smith a ajuns editor la Review la vârsta angajament personal să ajung în oraşul în care omul
de 23 de ani, când deja semna un poem de 35000 de acesta susţinea o campanie de evanghelizare, aşa că
cuvinte numit „The Warning Voice of Time and imediat am luat măsurile necesare pentru a merge şi a-l
Prophecy”, ce cu un an în urmă fusese publicat de asculta şi observa în acţiune. M-am amestecat printre
Review, pe parcursul mai multor numere. Ceea ce i-a oamenii din sală şi m-am aşezat pe un rând de unde
deosebit pe tinerii de atunci de mulţi tineri din ziua de puteam urmări totul fără nici o greutate.
azi este faptul că aceştia erau cercetători ai Bibliei, Amvonul era bine luminat şi decorat. Deasupra scenei
silitori şi convertiţi. Ca atare, tinerii aceia nu s-ar fi atârnau multe corpuri de iluminat, cu două proiectoare
erijat să pună în slujba Domnului metode de focalizate asupra vorbitorului.
divertisment lumeşti. Sala răsuna de muzică – instrumentală, vocală, corală,
Mulţi dintre tinerii de azi au daruri şi abilităţi speciale. solistică, duete, cvartete şi doi ţânci care intonau un
Însă darul de a executa anumite operaţiuni nu înseamnă cântecel amuzant ce stârnea râsete şi câteva aplauze.
în mod necesar că abilitatea respectivă trebuie folosită Apoi a urmat o melodie de generic impresionantă pe
în lucrarea de închinare sau de evanghelizare. Faptul că care mulţi păreau că o cunosc, însă eu nu o mai
o persoană poate să cânte la tobe sau să danseze sau să auzisem niciodată şi la finalul căreia predicatorul a
efectueze acrobaţii sau să execute numere de păşit în scenă.
iluzionism nu înseamnă că avem nevoie în biserică de Persoana acestuia a captat atenţia tuturor, inclusiv pe a
rockul gospel, dansul gospel, magicieni gospel sau mea. Nu eram deloc pregătit pentru aceasta. Totul
acrobaţi gospel. Dacă aşa ar sta lucrurile atunci ar parcă fusese gândit special cu acest scop. Predicatorul
era îmbrăcat într-un costum alb, avea cravată albă,
Word books, 1984), pag. 54
10
şosete albe, pantofi albi. Până şi Biblia pe care o ţinea uşurare, m-am aşezat, uimit peste măsură că 2500 de
în mână era legată în piele albă. O femeie din spatele oameni veniseră la întâlnire într-o seară de luni.
meu îi şopti vecinei sale, cu o voce gâtuită de emoţie: Pastorul bisericii şi dr. Morgan au păşit în linişte pe
„Nu-i aşa că e-o dulceaţă?”. Şi eu însumi eram întru platforma din faţă şi au luat loc. Adunarea a intonat un
totul de acord. Într-adevăr, era adorabil. Din prima imn vechi, timp în care am privit cu atenţie la
clipă a focalizat atenţia întregii săli. Nimeni nu mai renumitul predicator. Niciodată nu am văzut la amvon
auzea, nu mai vedea nimic altceva decât pe această o persoană care să creeze o impresie mai necaptivantă.
„dulceaţă” de predicator. Prea multă atenţie nu se Dr. Morgan era înalt, deşirat, stângaci şi aveam
acorda cuvintelor pe care le rostea şi cu toate acestea impresia că pe un fond de linişte desăvârşită, aş fi putut
nimeni nu-şi lua ochii de pe persoana predicatorului şi să îi aud oasele trosnind. Era îmbrăcat simplu şi nu
toate capetele se întorceau după el, în funcţie de cum se atrăgea cu nimic atenţia.
mişca în lumina strălucitoare a proiectoarelor. După rugăciunea pastorului şi o simplă introducere, dr.
Nu l-am ascultat, dar fără doar şi poate l-am privit. Nu- Morgan s-a îndreptat spre amvon, a deschis Biblia –
mi puteam lua ochii de la el. Avea o prezenţă care nu era albă – şi cu o voce plăcută, fără nici un fel
impresionantă. Ce anume a spus, nu mai ştiu, însă îmi de efecte dramatice, a citit textul biblic după care a
amintesc cu precizie fiecare mişcare pe care a făcut-o început să îl explice. M-am bucurat că l-am observat
pe scenă. mai înainte să înceapă să vorbească, pentru că după
La întoarcerea în camera de hotel, am încercat să-mi aceea nu aş mai fi reuşit, într-atât de absorbit şi
aduc aminte ce anume a citit din Biblie. Nu mi-am transportat am fost de sensurile pe care ni le descoperea
putut aduce aminte nici măcar dacă şi-a deschis Biblia în Cuvântul lui Dumnezeu. A fost una dintre orele cele
albă. Şi dacă se prea poate să fi deschis Biblia, de citit mai extraordinare din viaţa mea. Niciodată înainte nu
din ea bag mâna-n foc că nu a citit. Ultimul lucru pe mai trăisem ceva asemănător. Şi experienţa s-a repetat
care mi-l amintesc mai înainte să intru în starea aceea seară de seară, pe parcursul celor două săptămâni.
de prostraţie, era „Nu-i aşa că e-o dulceaţă?”. Dr. Morgan nu frapa prin gest, intonaţie sau retorică, în
În timpul călătoriilor ulterioare prin ţară, am întâlnit sensul obişnuit. Nu a folosit grafice, imagini, ecrane de
numeroase costume albe şi reflectoare orbitoare. Era o proiecţie sau orice alte trucuri. Nimic în vorbirea,
adevărată epidemie. Imitaţia şi-a urmat cursul şi, ca gestica, ţinuta dr. Morgan nu atrăgea atenţia asupra sa,
toate epidemiile, până la urmă a dispărut, ori cel puţin nici nu o abătea de la Biblie. Puterea sa extraordinară
aşa sper. rezida în ceea ce făcea cu şi prin Cuvântul lui
Am relatat aceasta doar pentru a sluji ca nuanţă de Dumnezeu.
contrast pentru o altă întâmplare trăită în perioada în Preţ de cinci minute am simţit că mă aflu într-o altă
care am lucrat ca pastor în New York. Ani de-a rândul lume, şi nu din pricina vreunei măiestrii oratorice. Se
am auzit vorbindu-se despre lucrarea unui mare exprima pe un ton şi într-un limbaj simplu, citind cu
vorbitor britanic, George Campbell Morgan, pastor la reverenţă adâncă pasajul pe care urma să îl exploreze.
Capela Westminster din Londra. Şi deşi anual venea în Oamenii din jur, biserica în care mă aflam, vorbitorul,
America pentru a susţine conferinţe biblice, nu îl toate mi-au pierit din minte, toate în afară de
auzisem încă niciodată vorbind. În schimb, îi citisem minunăţiile lumii în care eram condus....
toate cărţile...” Am mers acasă plin de uimire la eficienţa pe care o
dovedeşte Biblia, ca temelie exclusivă pentru o
Predicare biblică. Şi Haynes le povesteşte mai departe predicare puternică.
tinerilor pastori: Ceea ce vreau să reţineţi este faptul că o astfel de
„Aflând că Morgan va sosi în New York pentru a predicare se găseşte întru totul la îndemâna fiecăruia
conduce la Biserica Prezbiteriană de pe Fifth Avenue o dintre voi. Debarasaţi-vă de orice accesorii, trucuri şi
serie de studii pe durata a două săptămâni, m-am imagini, nu vă mai bazaţi pe divertisment şi manifestări
bucurat că în sfârşit îl voi putea asculta pe acest mare teatrale şi reveniţi la prezentarea simplă, clară,
predicator, aranjându-mi de aşa fel programul pentru a convingătoare a Cuvântului.”2
putea participa la toate prezentările. Evenimentul urma
să demareze într-o seară de luni, ceea ce mie mi se
părea a fi o zi nu tocmai bună pentru deschidere. (trad.: Cristina Ruţă, secretară – Asociaţia
„Am ajuns la biserică cu o jumătate de oră înainte de Pastorală, Uniunea de Conferinţe)
începere. Ştiind că biserica avea o capacitate de 2500
de locuri, nu îmi făceam nici o grijă în privinţa găsirii
unui loc liber. Dar m-am înşelat: toate erau ocupate.
Cei de la protocol m-au îndreptat către balcon unde am 2
avut şansa să mai găsesc un loc liber. Cu un suspin de Carlyle B. Haynes, Carlyle B. Haynes Speaks to Young
Ministers (Nashville: Southern Publishing Association,
1968), pag. 31-36
11