Sunteți pe pagina 1din 2

Tabel sinoptic al unităților de competență, unităților de conținut, activități de învățare

4. Producerea de mesaje scrise în situații de comunicare, demonstrând tendințe de autocontrol și atitudine creativă.
Clasa I Clasa II
Unități de competență Activități de învățare Unități de competență Activități de învățare

4.1. Scrierea corectă, lizibilă a ECopieri (inclusiv cu litere de 4.1. Scrierea corectă, Compunerea (scris)/Redactarea
literelor mari și mici, de mână și de tipar) de litere, grupuri de lizibilă a propozițiilor și textelor proprii cu şi fără repere;
tipar, cu păstrarea spaţiului, litere, silabe, cuvinte, textelor mici, cu litere de Scrisul; Dialogul scris; Bilețelul;
înclinării şi a aspectului îngrijit. propoziții; Transcrieri de mână și de tipar, Caietul meu; Transcriere de text;
4.2. Folosirea normelor litere, grupuri de litere, respectând spațiul, Dictarea (scrierea după dictare);
elementare de ortografie și de silabe, cuvinte, propoziții; înclinația și aspectul Cuvinte cu ortograme; Textul
punctuație (punctul, semnul Transcrieri: cuvinte, semne îngrijit. nonliterar informativ: orarul
întrebării, semnul exclamării5) la de punctuație învățate, 4.2. Folosirea regulilor de lecțiilor, programul de lucru
scrierea propozițiilor. propoziții, fragmente de text, ortografie şi de (magazin, bibliotecă, punct
4.3. Scrierea unor propoziții pe texte utilitare (bilețel de punctuaţie învățate. medical), adresele străzilor,
baza imaginilor și prezentarea lor informare, felicitare scurtă, 4.3. Compunerea textelor orarul circulației transportului în
grafică. SMS de informare); Dictări de literare/ funcționale localitate, prețul mărfurilor;
litere; dictări de silabe; scurte, după repere Textul nonliterar funcțional:
dictări de cuvinte; dictări de 4.4. Transmiterea în scris bilețelul de informare,
propoziţii din 2-3 cuvinte a unor idei. scrisoarea cu text scurt și desen;
cunoscute; Caietul meu; biletul de mulțumire; bilețelul
Scrisul; Propoziția alcătuită și de informare; bilețelul de
scrisă; Colaborarea în echipă; solicitare; răspuns la bilețel;
Transcriere de text; Dictarea scurte mesaje scrise electronice
(scrierea după dictare); (SMS); răspuns la mesaje;
Mesaj electronic scurt. Colaborarea în echipă.
Colaborarea în echipă.
Clasa III Clasa IV
Unități de competență Activități de învățare Unități de competență Activități de învățare
4.1. Scrierea corectă, lizibilă Scrisul; Propoziția alcătuită și 4.1. Scrierea corectă, lizibilă a Dictarea, autodictarea;
a propozițiilor și textelor scrisă; Dialogul scris; Cuvinte cu propozițiilor și a textelor mici, cu Organizarea textului
mici cu litere de mână și de ortograme; Compoziția (scris); litere de mână și de tipar, cu redactat: titlul textului,
tipar, cu respectarea Caietul meu; Jocuri didactice; respectarea spaţiului, înclinaţiei, tema, ideea principală,
spaţiului, înclinaţiei și a Compunerea după o ilustraţie a aspectului îngrijit. desfăşurarea ideilor într-
aspectului îngrijit. 4.2. sau un şir de ilustraţii (legate de 4.2. Folosirea regulilor de un plan simplu;
Folosirea în contexte un subiect); Compunerea după ortografie şi de punctuaţie redactarea conţinutului
cunoscute a regulilor de un tablou artistic sau didactic cu învățate, în diverse contexte de textului: succesivitatea
ortografie şi de punctuaţie un început dat; Scrieri realizare. gândurilor, părţilor
învățate. 4.3. Producerea imaginative (după un început 4.3. Redactarea textelor textului, legătura dintre
textelor literare/ dat; după un sfârșit dat; după literare/funcționale, cu şi fără ele, alineate şi ortografie,
funcționale, cu sau fără cuvinte/expresii reper); după un repere. scrierea şi aranjarea
repere. 4.4. Exprimarea plan de idei; Textul nonliterar 4.4. Exprimarea în scris a unor corectă în pagină;
disponibilităţii pentru informativ: știrile, articole din opinii personale, emoții. Compunerea (scrisă):
transmiterea în scris a unor ziare, de pe Internet, textele redactarea textelor
idei. științifice din enciclopediile proprii cu şi fără repere.
pentru copii, de pe site-uri, Tipuri de compuneri:
definițiile cuvintelor din Compuneri-descriere a
dicționar; Textul nonliterar unui colţ din natură
funcțional: anunţul, afișul, (ghidat); Compuneri după
felicitarea orală scurtă, scurte un plan dat sau alcătuit
mesaje scrise electronice (SMS); independent; Compuneri
răspuns la mesaje; felicitarea cu început/sfârşit dat; cu
scurtă; Colaborarea în echipă titlu/ temă dată;