Sunteți pe pagina 1din 4

1. Potrivit Legii nr.

3111990, actul constitutiv al unei societiti reglementate de aceasta


lege:

a) trebuie intocmit intotdeauna sub forma unui inscris autentic in caz de constituire a unei societati
pe acfiuni;

b) poate fi intocmit in forma unui inscris sub semndaura privata in cazul unei societdli cu
raspundere limitatd avAnd un capital social subscris ai varsat integral in numerar, in cuantum de
90.000 lei; art 5

c) trebuie intocmit in forma unui inscris autentic in caz de constituire prin subscriptie publica a unei
societdfi in comandita pe actiuni.

Potrivit Legii nr. 31/1990, calitatea de fondator:

a) este atribuita expres de actul normativ menționat exclusiv semnatarilor actului constitutiv
al unei societăți pe acțiuni, deci acționarilor;

b) este atribuita de actul normativ menționat și persoanelor care întocmesc


prospectul de emisiune in cadrul procedurii de constituire a unei societăți prin
metoda subscripției publice; art18

c) este atribuita expres de actul normativ menționat exclusiv persoanelor care nu au


calitatea de acționari, dar au avut o contribuie semnificativă la constituirea unei
societăți pe acțiuni.

Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere prevederile
Legi nr. 31/1990: nu este nicio varianta corecta

2. nu există un număr maxim de asociați reglementat legal in legătură cu vreuna


dintre formele societare ce fac obiectul actului normativ menționat;

3. orice societate, fără nicio excepție, se constituie printr-un act juridic bilateral,
denumit act constitutiv;

c) o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu


răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

3.Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată în privința unei societăți
constituită prin subscripție publică

a) in cadrul adunării constitutive, fiecare acceptant are dreptul la un vot,


indiferent de acțiunile subscrise; art 25 alin 1
b) in cadrul adunării constitutive, fiecare participant are dreptul la un număr de voturi
egal cu numărul de acțiuni subscrise;

c) in cadrul adunării constitutive nu există reguli speciale cu privire la dreptul de vot,


aplicându-se, fără nicio excepție, regulile de la adunările generale extraordinare ale
acționarilor.

4. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere


prevederile Legi nr. 31/1990:

a) acțiunile preferențiale nu conferă niciodată drept de vot în adunările generale


extraordinare ale acționarilor;

b) in privința primei convocări, in materia adunărilor generale ale acționarilor


societăților pe acțiuni, cvorumul reglementat pentru adunările generale
ordinare și pentru cele extraordinare este identic; art 112 raportat la art 115

c) in privința celei de-a doua convocări, in materia adunărilor generale ale acționarilor
societăților pe acțiuni, cvorumul reglementat pentru adunările generale ordinare este
mai mare decât pentru cele extraordinare

[4:36 PM] olga.alexandru

Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere prevederile
Legi nr. 31/1990:

a) se iau cu majoritatea voturilor exprimate, hotărârile adunările generale ordinare,


numai la prima convocare:

b) se iau cu majoritatea voturilor deținute, hotărârile adunărilor generale ordinare,


indiferent de convocare;

c) se iau cu majoritatea voturilor exprimate, hotărârile adunărilor generale


ordinare, atât la prima, cât și la a doua convocare. Art 112

[4:39 PM] olga.alexandru

7. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere


prevederile Legi nr. 31/1990:

a) decizia de schimbare a formei juridice a societății este de competența adunării


generale extraordinare și se ia cu majoritatea voturilor - regula de adoptare a
hotărârilor in cadrul acestei adunări;
b) decizia de modificare a obiectului secundar de activitate este de competența
adunării generale ordinare;

c) decizia de desființare a uneia sau mai multor unități ale societății este de
competenta adunării generale ordinare. c

8. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere


prevederile Legi nr. 31/1990:

a) revocarea membrilor consiliului de administrație este de competența adunării


generale extraordinare acționarilor întrucât reprezintă o modificare a actului
constitutiv în care, potrivit legii, administratorii trebuie menționați

b) hotărârea privind revocarea membrilor consiliului de administrație se ia prin vot


deschis;

c) votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor consiliului de


administrație. 130 alin 2

9. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere


prevederile Legii nr. 31/1990:

a) sistemul unitar de administrare poate fi caracterizat exclusiv prin existența unui


consiliu de administrație alcătuit din cel puțin 5 administratori;

b) sistemul dualist de administrare presupune existența unui consiliu de


supraveghere și a unui directorat; 153 alin 1

c) sistemul unitar de administrare poate fi caracterizat prin existența unui consiliu de


administrație alcătuit din cel puțin 5 administratori, la care se poate adaugă
directoratul.

10. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere
prevederile Legii nr. 31/1990:

a) delegarea conducerii societății către directori este întotdeauna facultativă;

b) alegerea sistemului dualist de administrare este obligatorie pentru societățile


având capital social de 90.000 lei;

c) directorii pot fi numiți dintre administratorii societății. 143 alin 2


11. 11. Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată având in vedere
prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile pe acțiuni, administrate in sistem
unitar, cu delegare de atribuții:

a) introducerea cererii pentru deschidere a procedurii insolventei este de competența


exclusivă a directorilor;

b) atribuțiile primite de către consiliul se administrație din partea adunării generale a


acționarilor, pot fi delegate mai departe directorilor;

c) în lipsa unei stipulații contrare in actul constitutiv, consiliul de administrație


reprezintă societatea in raport cu terții prin președintele său. 143 indice 2 alin 1