Sunteți pe pagina 1din 1

5 lei Joi, 14 ianuarie 2021, nr.

9 (6789), anul XXX 12 pagini

n CCR: Parlamentul va stabili valoarea n VALENTIN TÃTARU, ING BANK: n Start pentru tranzacþionarea drepturilor de n Studenþii prezintã Guvernului
punctului de pensie PAGINA 3 “România va ieºi în evidenþã anul preferinþã aferente majorãrii de capital a Bittnet ”nevoile” învãþãmântului autohton
acesta cu cel mai slab ritm de
Systems PAGINA 9 PAGINA 10
reducere a deficitului bugetar”
n Majorarea capitalului social al MedLife a n MEDIU / Milioane de hectare de
fost înregistratã la Registrul Comerþului n Industria, în ajustare în luna noiembrie pãdure au pierdut lupta cu drujbele
PAGINA 4 PAGINA 9 PAGINA 9 PAGINA 10

GRAM AUR = 238,7503 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5059 RON EURO = 4,8738 RON DOLAR = 4,0025 RON

SEMNAL DE ALARMÃ DE LA IIF PENTRU ECONOMIILE INTERVIU CU IONEL BLÃNCULESCU:


EMERGENTE

Creºterea economicã
nu va reduce deficitele „Criza economicã
bugetare, ci trebuie
diminuate ºi cheltuielile generatã de Covid-19
D
eficitele bugetare au înregi- Analiºtii de la IIF subliniazã o dife-
strat creºteri masive în primele renþã majorã faþã de criza financiarã
11 luni ale anului trecut la ni- globalã din 2009: deficitele bugetare
velul economiilor emergente din economiile emergente au crescut ºi
comparativ cu aceeaºi perioadã din atunci, însã nivelul mediu a rãmas sub
2019, iar “normalizarea” acestora va 4% din PIB.
va dura pânã în 2023”
l Per total, rezultatul crizei economice 2020-2023 va fi mai mult pozitiv decât negativ
fi un proces de duratã, se aratã Mai mult, creºterea accen-
într-un raport recent de la Insti- tuatã a deficitelor bugetare din
tute of International Finance 2020 a avut loc pe fondul unor
(IIF). “fenomene interesante”.
În clasamentul creºterii defi- Astfel, analiza de la IIF aratã
citelor, exprimate ca puncte cã nu a fost vorba doar despre
procentuale din PIB, þara noa- declinul puternic al veniturilor
strã a ocupat locul al treilea, cu CÃLIN bugetare ºi intrarea în funcþiu-
un avans de circa 8 puncte pro- RECHEA ne a “stabilizatorilor automa-
centuale din PIB, dupã Brazilia þi”, în condiþiile în care “chel-
ºi Africa de Sud (vezi graficul 1). tuielile primare au crescut substanþial
Ungaria se aflã aproape de mijlocul în multe þãri”, dincolo de un prag care
clasamentului, pe fondul unei creºteri ar putea fi explicat prin creºterea au-
de circa 6 puncte procentuale, iar Po- tomatã a unor capitole de cheltuieli,
lonia se aflã pe ultimul loc, cu un avans cum sunt ajutoarele de ºomaj (vezi
de circa 0,5 puncte procentuale din graficul 2).
PIB faþã de primele 11 luni din 2019. (continuare în pagina 12)

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR MONDIAL DE PC-URI

Lenovo îºi pregãteºte


listarea secundarã la Star
Market Shanghai
l De la lansarea Star Market, în iulie 2019, pânã în 25 decembrie
2020, 206 companii erau listate pe aceastã piaþã, iar capitalizarea
lor totalã atingea 510 miliarde de dolari l William Ma, Noah
Holdings: “Boom pe piaþa IPO-urilor din China, anul acesta”
urnizorul chinez de computere “Aceastã ofertã va contribui la valo-

F personale (PC-uri) Lenovo Gro-


up Ltd., cel mai mare din lume,
intenþioneazã sã se listeze la
Star Market - platformã a Shanghai
Stock Exchange, creatã în 2019, în
rificarea în continuare a companiei
Lenovo prin intermediul pieþei de ca-
pital din China - aflatã în plinã expan-
siune -, permiþându-ne sã facem inve-
stiþii mai mari în tehnologii ºi inovaþii,
Shanghai, dupã modelul american ºi sã impulsionãm transformarea digi-
Nasdaq -, unde va lansa CDR-uri talã ºi inteligentã între industrii”, a de-
(Chinese Depositary Receipts), infor- clarat, potrivit shine.cn, Yang Yuan-
meazã kr-asia.com. qing, preºedintele - director executiv
Lenovo a anunþat recent cã noile tit- al Lenovo. În semestrul fiscal apri-
luri ce vor fi emise nu pot reprezenta lie-septembrie 2020, Lenovo a realizat
mai mult de 10% din toate acþiunile venituri de 27,9 miliarde de dolari SUA
companiei (dupã emisiune) ºi cã va pe 180 de pieþe din întreaga lume, în
utiliza capitalul nou obþinut pentru creºtere cu 7% faþã de acelaºi interval
cercetarea ºi dezvoltarea de noi tehno- din anul anterior, respectiv profituri
logii, produse ºi soluþii, investiþii stra- nete de 596 de milioane de dolari, în
tegice în sectoarele conexe ºi creºtere cu 37%. (A.V.)
alimentarea capitalului de lucru. (continuare în pagina 12)

OPINII

Zoom ne aratã cât de


departe a mers nebunia
burselor
ompania care administreazã lari/acþiune. ªi nu m-ar mira sã aibã

C platforma Zoom, listatã pe Na-


sdaq, ar vrea sã strângã niºte
bani suplimentari de la investi-
tori - 1,75 miliarde dolari printr-o
ofertã publicã -, profitând de perioada
succes, ba chiar sã existe bãtaie pe ac-
þiuni, având în vedere „oportunitatea”
(sunt mai ieftine decât cotaþia bursie-
rã). Totuºi, orice om cu scaun la cap
ºi-ar pune problema dacã nu cumva re-
bunã pe care a traversat-o la bursã. venirea la normalitate în urmãtorii ani
Am aruncat un ochi pe datele oficia- nu ar afecta ºi cotaþiile Zoom, o com-
le ale Zoom Video Communications panie care a crescut pe fondul cursuri-
(ZM), care se tranzacþiona luni la 356 lor din ºcoala online ºi a mutãrii jobu-
dolari. Raportul dintre cotaþii ºi profi- rilor la domiciliu. ªi, sã nu uitãm, e
tul pe acþiune (PER-ul) era de 247. vorba de un PER de 247, iar acþiunile
Avea un câºtig de 1.44 dolari pe acþiu- au crescut de 5 ori de la începutul lui
ne în ultimele 12 luni, în condiþiile în 2019. Reporter: Cum caracterizaþi anul tate, deoarece nu se va mai reveni la mai afectate, în afarã de cele deja de-

A
proximativ 20% din ceea ce
care traficul a explodat în pandemie, Cât se poate primi din dividende în care tocmai s-a încheiat, din punct de ceea ce a fost înainte de actuala crizã. venite tradiþionale - HoReCa, turi-
înseamnã acum companii ºi
deci traverseazã cel mai bun context urmãtorii 2-3 ani pentru a compensa vedere economic? Nouã normalitate va fi generatã de smul - vor fi cele din Industrie, în spe-
sectoare de activitate vor dis-
posibil. În urmã cu un an, acþiunea era o scãdere abruptã a cotaþiilor, dacã Ionel Blãnculescu: 2020 a fost un pãtrunderea în forþã ºi vitezã a înaltei cial industria transporturilor ºi tot ce
pãrea ºi vor apãrea în locul
73 de dolari, apoi a urcat pânã la 550 lucrurile reintrã în normal sau mãcar an foarte greu, incert ºi impredictibil tehnologii în toate sectoarele econo- este legat de orizontala acesteia ºi in-
acestora afaceri noi, toate ancorate în
de dolari în octombrie 2020, iar de se apropie de normalul cunoscut îna- din toate punctele de vedere, un an al mice, proces în care ne aflãm în pre- dustria grea.
noua normalitate, adicã per total re-
atunci a intrat pe o pantã descendentã, inte de pandemie? Sã zicem cã se sta- supravieþuirii economice. zent. Anticipez cã aproximativ 20% Reporter: Ce strategie a abordat
zultatul crizei economice 2020-2023 va
cam de când s-a anunþat cã existã bilizeazã cotaþiile la jumãtatea di- Reporter: Cât de puternicã va fi din ceea ce înseamnã acum companii anul acesta mediul de afaceri pen-
fi mai mult pozitiv decât negativ, este
progres în ceea ce priveºte gãsirea stanþei dintre preþul actual ºi cel de la criza economicã produsã de pande- ºi sectoare de activitate vor dispãrea tru a trece mai uºor prin criza sani-
de pãrere consultantul economic Ionel
unor vaccinuri. care a început decolarea, cel de 70 de mie? ºi vor apãrea în locul acestora afaceri tarã?
Blãnculescu. Domnia sa ne-a spus, în-
Managementul vrea, deci, sã profite dolari. Ionel Blãnculescu: 2020-2023 noi, toate ancorate în noua normalita-
tr-un interviu, cã 2020-2023 este pe- A CONSEMNAT
de ultima parte a pandemiei ºi scoate la este perioada de crizã economicã ge- te, adicã per total rezultatul crizei
CRISTIAN DOGARU rioada de crizã economicã generatã de EMILIA OLESCU
vânzare 5,14 milioane de acþiuni co- neratã de pandemia Covid-19, 2024 economice 2020-2023 va fi mai mult
pandemia de Covid-19.
mune de clasa A, la un preþ de 340 do- (continuare în pagina 4) fiind an de tranziþie la noua normali- pozitiv decât negativ. Sectoarele cele (continuare în pagina 4)