Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară nr. 1 Islaz

PROF. ÎNV. PRIMAR: Enache Adriana

DATA: 15 ianuarie 2021

CLASA: a II-a I

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare

UNITATEA TEMATICĂ: Învăţăm de la necuvântătoare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

SUBIECTUL LECȚIEI: Poezia lui Mihai Eminescu - „Somnoroase păsărele”

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe

FORMA LECȚIEI: Activitate integrată - Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice;

SCOPUL LECȚIEI: Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, prin îmbogățirea vocabularului și
familiarizarea copiilor cu conținutul poeziei.

1
Competențe specifice vizate:
 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
 2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;

Obiective operaționale - La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1:să transcrie caligrafic prima strofă din poezia „Somnoroase păsărele”, așezând versurile cu alineat.;
O2: să formuleze oral răspunsuri în legătură cu textul liric, răspunzând corect și în propoziții;
O3: să identifice sensul cuvintelor date si imaginile artistice : „ izvoarele suspina”, „ vis si armonie”, folosindu-le în contexte noi;
O4: să rețină, pe baza suportului intuitiv, conținutul ideatic al poeziei, îmbogățindu-și cunoștințele cu privire la fenomene ce se petrec în natură;
O5: să-și manifeste trăirile afective sugerate de textul poeziei.

Metode, procedee, tehnici didactice și mijloace de învăţământ:


 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, laptop, tableta, telefon, obiecte personale, platforma Edus, aplicația Zoom, Prezentare PowerPoint,.

Forme de organizare: activitate on-line, frontală și individuală;


Durata: 40 minute (sincron și asincron);
Resurse umane: 11 elevi.

Bibliografie:
 Cousins, E., Deas, P. (2011). The big interacting teacher manual– Suport de curs Comenius
 Mihăilescu, C., Pițilă T., COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Manual pentru clasa a II-a
 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Bucureşti, 2013
 Drăghicescu, L., Miricioiu, A. (2012). Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I - Metode şi tehnici de dezvoltare a
gândirii critice în învăţământul primar
 Molan, V. (2010). Didactica disciplinei “Limba şi literatura română” în învăţământul primar. Bucureşti: Ed. Miniped
 Munca-Aftenev. D. (2020) http://s9.ro/16bn - Scenarii de lecții-predarea la distanță

Plan de acțiune
Conţinut – activităţi de învăţare Strategia didactică
Nr. Etapele lecţiei / Ob. Metode, Mijloace de înv./ Forme de Evaluare
crt. Timp Op. Activitatea învăţătorului/ Activitatea elevilor procedee și materiale organizare
tehnici did. didactice
1. Momentul   Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a orei de comunicare Conversația Aplicația Zoom, Frontal  Aprecieri
organizatoric în limba română, conectarea elevilor pe platforma Edus în bune Whatt-App verbale
2 minute condiții. Obiecte personale
*Elevilor le-am transmis cu o zi înainte, folosind aplicațiile Zoom și
Whatt-App, materialele necesare desfășurării lecției și ghidul Dispozitive
pentru utilizarea Edus, cu câțiva pași de respectat: necesare pentru
conectarea la
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” atunci când nu platforma Edus
vorbiți. ( PC, internet)
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți.
3. Porniți camera, folositi chat-ul si ridicati mânuța
(Reactions).
Amintesc regulile de participare on line la lecție: pornirea camerei,
oprirea microfonului s.a. Îi rog sa îmi arate ce au avut de realizat
asincron ora trecută; fac aprecieri.

2. Verificarea - Verific tema, fac aprecieri. observația, Aplicația Zoom, Frontal  Aprecieri
temei scrise explicația whatt app, verbale
3 minute caietele elevilor
3. Reactualizarea Adresez întrebări referitoare la cunoștințele asimilate anterior: Conversația Aplicația Zoom Frontal Aprecieri
cunoștințelor -Cine scrie poezii? verbale
dobândite -Cum sunt alcătuite poeziile?
anterior -Recitați câte o strofă din poezii învățate ale poetului național Mihai
3
8 minute Eminescu.
Elevii recită poeziile învățate iar apoi eu fac aprecieri.

4. Captarea Exersează aparatul fonoarticular al copiilor prin câteva exerciții: Conversația Prezentare Frontal Aprecieri
atenției Rotirea capului la stanga, la dreapta si invers; PowerPoint verbale
1 minut Aplecarea capului înainte, cu bărbia în piept și ducerea capului pe Aplicația Zoom
spate;
Mișcarea  capului pe spate , la stânga și la dreapta;
Vibrarea surdă a buzelor.

5. Anunţarea    Anunţ elevii că în această în această oră vom discuta despre poezia Explicația Aplicația Zoom Frontal  
temei şi a Somnoroase păsărele, vom formula enunțuri, vom transcrie prima
obiectivelor strofă din poezie.
1 minut
6. Dirijarea   Ascultarea lecturii poeziei Somnoroase păsărele.  
procesului de https://youtu.be/Le4Gu2uMnV0 Filmulet Youtube Aprecieri
consolidare Le prezint elevilor pe ecran (share) un power point. Solicit verbale
20 minute copiilor să privească pe ecranul share-uit un power point Prezentare
prezentând poezia Somnoroase Păsărele, de Mihai Twinkle
Eminescu.
O4. Imaginează-ți că ești un turist într-o pădure și asiști la Aprecieri
întoarcerea păsărilor la cuib pentru somn. verbale,
Adresez întrebări elevilor – cele prezentate in power point referitor observarea
la prima strofa. Insist ca răspunsurile să fie formulate corect, în Conversația sistematică
propoziții. Explicația
O5 Apoi,copiii vor completa o fișă împărțită în patru cadrane:
O3 1) Identificați trăiri, emoții pe care le produce prima strofă din Cadranele Fișă de lucru
poezie. Observarea
O2 2)Scrieti două enunțuri folosind expresiile date: „izvoarele sistematică,
suspină”, „ vis și armonie”. autoevaluare
O1. 3) Transcrieți caligrafic prima strofă din poezia Somnoroase
păsărele, așezând versurile cu alineat.
4)Realizați un desen în care să ilustrați cuibul păsărelelor într-un
copac, așa cum vi-l imaginați.
ANEXA 1
7. Asigurarea  O5 Elevii vor asculta un cantec cu versurile poeziei Somnoroase    Youtube  
retenției și păsărele scrisă de Mihai Eminescu Exercițiul, aplicația Zoom Frontal Aprecieri
transferului https://www.youtube.com/watch?v=fwmmXK2NwuQ explicația verbale
4 minute Tema pentru acasă: de jucat jocul
https://read.bookcreator.com/SLB5cdGwdxgASmVE46mKfG6fLC12/
gItrTO58Q6ul4c5Hm0fcqQ?
fbclid=IwAR3RU8DyRMgipviI2aoxvnZLdDgNN4lBbuWdVh3Mgxnpc
M_yRibSntd_fG0

8. Aprecieri şi    Propun elevilor să emită aprecieri și recomandări cu privire la   Conversația aplicația Zoom Frontal  Aprecieri
recomandări activitatea pe care am desfășurat-o împreună. verbale
1 minut Completez cu aprecieri generale, individuale referitoare la modul de
participare a elevilor la activitate şi fac anumite recomandări, dacă
este cazul.

5
1) Identificați trăiri, emoții pe care le produce prima strofă 2) Scrieți două enunțuri folosind expresiile date:
a poeziei „Somnoroase Păsărele”. „izvoarele suspină”, „vis și armonie”.

3) Transcrieți caligrafic prima strofă din poezia 4) Realizați un desen în care să ilustrați cuibul păsărelelor
„Somnoroase Păsărele”, așezând versurile cu alineat. într-un copac, așa cum vi-l imaginați.

ANEXA 1 – Completați Cadranele, rezolvând cerințele!

S-ar putea să vă placă și