Sunteți pe pagina 1din 3

Baza de date- I

Tema 1. Analizați /prezentați componentele caietului școlii și al comunității și identificați


diversele resurse de informare necesare a fi accesate pentru copletarea caietului

a)

Caietul școlii și al comunității este un instrument de sprijin al cadrului didactic în


acțiunea sa de documentare prevăzută în descrierea profilului de activitate . Rolul
caietului școliii și al comunității este acela de a disemina informatii către profesori și
comunitate . Competențele de comunicare ale mediatorului sunt valorificate prin crea-
rea și completarea / utilizarea acestui instrument fundamental de lucru .

Pentru a-si dovedi utilitatea practică , acest document trebuie distribuit părinților și
membrilor comunității , constituindu-se astfe ca pricipala sursă de informație și legătură
între școală și comunitate .

Obiectivele urmărite prin crearea caietului școlii și al comunității sunt următoarele:


-- sprijinirea mediatorilor în familiarizarea cu problemele școlii și ale comunității ;
-- susținerea mediatorilor în procesul de formare a priceperilor și deprinderilor privind
cearea unor documente de utilitate publică ;
-- oferirea de situații în ceea ce privește contactul direct și utilizarea limbii și a cunoș-
tințelor de civilizație și cultura romani ;
-- crearea oportunităților pentru mediatori de a-și define mai bine locul și rolul la
nivel local ;
-- oferirea pentru Autoritatea contractantă ,inspectorate , CCD a unui instrument de
monitorizare și evaluare a mediatorului școlar ;
-- punerea la dispoziția școlii și a comunității a unei surse valoroase de informații ;

Pentru a întocmi caietul școlii și al comunității este nevoie ca mediatorul să


întreprindă următoarele activității :
-- să arhiveze documente cu privire la activitatea sa ;
-- să cunoască politicile din domeniul social și educațional pe care le implementează ;
-- să cunoască politica școlii și să o prezinte familiei și comunității ;
-- să realizeze studiii de caz și să informeze personalul școlii cu privire la situațiile
particulare și problemele elevilor .

Caietul școlii și al comunității cuprinde :


1. Informații de contact despre școală
-- numele și adresa poștală a școlii
-- numele directorilor
-- telefon , fax , email
2. Descrierea detaliată a rolului cadrului didactic
-- fișa postului
-- detalii de contact
3. Informații despre școală ca instituție
-- managementul scolii
-- regulamente interne
-- descrierea curriculumului
-- o scurtă istorie a scolii
-- o descriere și o scurtă istorie a comunitații
-- relația scoală-comunitate, detalii despre conducerea școlii, consiliul școlii, organisme re
–prezentative ale părinților, elevilor, zilele școlii, alte acțiuni specific ale școlii
-- detalii cu privire la activitățile extracurriculare organizate de școală, ONG-uri, biserică
sau alte organizații din comunitate
-- studii de caz și alte exemple de bună practică din școală, detalii despre aspect sociale,
curriculare sau orice alte realizări comune ale școlii-comunității .

b) Întocmiți un caiet al școlii și comunității

Școala Gimnazială Scărișoara

Adresa : Str. Centru , Nr. 194 , Loc. Scărișoara , Cod poștal 517680 , Jud . Alba

Telefon / fax : 0258777529 , e-mail : scoala_sacarisoara@yahoo.com


--Director : Cioara Ovidiu –Vasile , consilier ed: prof. Purda Mirela , info: Ivan Dorin
-- școală situată în mediul rural ;
-- nr. total elevi -- 116 ; nr. clase –8 ; ( nr. elevi ciclul primar --58 ; nr. ciclul gimnazial –48 )

Scurt istoric al școlii : Începând din 1898 se construiesc primele scoli la Scărișoara și
Lăzești ( sat aparținător comunei ) , iar învățătorii erau localnici știutori de carte . Din anul
școlar 1925-1926 , în urma aplicării Legii școlare din 1924 , se trece la organizarea unui
învățământ românesc și în comuna Scărișoara . A doua jumătate a sec . XX aduce
schimbări mai bune în situația școlară a comunei și se construiesc școli . În anul 2006 ,
în comună erau 8 școli : 2 cu clasele I-VIII ( Scărișoara și Lăzești ) și 6 școli cu clasele I-IV .

Acum , școala dispune de o bază didactico-materială și încadrarea instituției este cu


personal didactic calificat și personal nedidactic si auxiliar . Pe plan instructive-educativ
șiîn urma evaluăriii instituționale , școala a obținut rezultate bune , marea majoritate a
elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a au urmat cursuri la diferite licee și școli profesionale .
Școala este interesată în atragerea tuturor copiilor și integrarea acestora în procesul de
învățământ ( având în vedere faptul că în localitate există copii de etnie rromă ) și de a
asigura conditii eficiente procesului de învățământ . În perioada august 2017- iulie 2020,
Primăria și școala fac parte din proiectul „Investim în viitor” ce are drept scop:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 2 co-
munități marginalizate în care există populație aparținînd minorității rome.

S-ar putea să vă placă și