Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE PSIHOLOGIE

1. Componentele sistemului motivațional care semnalizează o stare de dezechilibru fiziologic


sau psihologic sunt:
a. trebuințele
b. interesele
c. convingerile
d. aspirațiile

2. Spre deosebire de senzaţii, percepţia reflectă obiectele în totalitatea însuşirilor lor în mod:
a. simplu şi elementar
b. schematic şi precis
c. unitar şi integral
d. schematic şi figurative

3. Rezultatele procesului constructiv al reprezentării sunt conservate de:


a. memorie
b. percepţie
c. gândire
d. imaginaţie

4. Ca organizare distinctă a structurilor de adaptare la mediu, personalitatea:


a. se formează începând cu vârsta şcolarităţii, sub influenţa factorilor educaţionali
b. se formează începând de la naştere
c. există încă de la naştere, fiind un dat genetic
d. apare abia în adolescenţă, odată cu maturizarea operaţională a gândirii

5. Fenomenul prin care o trăire afectivă se transmite spontan de la o persoană la alta se


numeşte:
a. comunicare afectivă
b. autoreglare afectivă
c. simulare a trăirilor afective
d. contagiune afectivă

6. Însușirea atenției care presupune deplasarea și reorientarea acesteia de la un obiect la altul


în funcție de cerințele activității și de intervalele de timp cerute de desfășurarea ei este:
a. concentrarea
b. stabilitatea
c. distributivitatea
d. mobilitatea

7. Între gândire şi limbaj există o relaţie de:


a. interdependenţă
b. supraordonare
c. subordonare
d. independenţă

8. Clasificarea formelor memoriei în memorie senzorială, memorie de scurtă durată şi


memorie de lungă durată, are la bază:
a. rapiditatea întipăririi informaţiilor
b. durata reactualizării informaţiilor
c. rapiditatea reactualizării informaţiilor
d. durata păstrării informaţiilor

9. Operaţia fundamentală a gândirii utilizată în mod prioritar atunci când afirmăm că “toți
oamenii sunt ființe raționale” este:
a. generalizarea
b. particularizarea
c. analiza
d. comparaţia

10. Perseverenţa este o însuşire a voinţei opusă:


a. slăbiciunii
b. încăpăţânării
c. sugestibilității
d. independenţei

11. Dispoziţiile afective se deosebesc de emoţii prin:


a. gradul de intelectualizare
b. durată
c. stabilitate
d. caracterul lor difuz

12. Latura relațional-valorică a personalității este reprezentată de:


a. aptitudini
b. creativitate
c. caracter
d. temperament

13. Nu reprezintă o particularitate a proceselor afective:


a. polaritatea
b. durata
c. independenţa
d. intensitatea

14. Ca organizare distinctă a structurilor de adaptare la mediu, personalitatea:


a. se formează începând de la naştere
b. se formează începând cu vârsta şcolarităţii, sub influenţa factorilor educaţionali
c. există încă de la naştere, fiind un dat genetic
d. apare abia în adolescenţă, odată cu maturizarea operaţională a gândirii

15. În calitate de componente de bază ale caracterului, atitudinile se caracterizează prin:


a. exprimare variabilă, fiind influenţate de circumstanţe
b. exprimare automatizată în comportament a valorilor asimilate prin învăţare
c. raportare selectivă şi relativ stabilă, în funcţie de situaţie
d. raportare constantă și stabilă la realitate

16. Operaţia inversă analizei, care reasamblează părţile într-un tot unitar este:
a. sinteza
b. generalizarea
c. abstractizarea
d. comparația
17. Funcția limbajului care presupune asociaţii verbale de efect, ritmică, ciocniri de sensuri etc.,
mergând până la construcţia artistică este funcția:
a. persuasivă
b. de cunoaștere
c. ludică
d. dialectic

18. Pentru desfășurarea unei activități, imaginea perceptivă îndeplinește o funcție:


a. descriptivă
b. informală
c. reglatoare
d. simbolică

19. Reprezentările kinestezice:


a. redau zgomote, sunete muzicale şi verbale
b. sunt imagini mentale ale propriilor mişcări
c. sunt ale acelor obiecte, fiinţe, fenomene deosebit de semnificative pentru o persoană
d. cuprind, în structura lor, însuşiri comune pentru o clasă de obiecte

20. Funcţia motivaţiei de susţinere şi energizare constă în:


a. pregătirea şi punerea în disponibilitate a verigilor motorii
b. menţinerea în activitate a comportamentului declanşat până la consumarea adecvată a
stării de necesitate
c. orientarea şi centrarea atenţiei pe scop, pe obiectiv
d. debutul unei alerte interne crescânde care se finalizează prin satisfacerea trebuinţelor

21. Ca proces al memoriei si, totodată, etapă a acesteia, reactualizarea informa_iilor:


a. este numită si întipărire
b. constă în re_inerea informa_iilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp
c. este procesul de rezolvare a problemelor cu ajutorul informa_iilor anterioare
d. se realizează sub forma recunoasterilor si reproducerilor

22. Imagina_ia conferă personalită_ii:


a. originalitate
b. corectitudine
c. acurate_e
d. receptivitate

23. Cea mai simplă legătură informațională a omului cu lumea și cu sine se realizează prin
intermediul:
a. memoriei
b. reprezentării
c. limbajului
d. senzațiilor

24. Procesul psihic senzorial prin care cunoastem obiectele, în totalitatea însusirilor concrete,
atunci când acestea ac_ionează asupra organelor de sim_ este:
a. senza_ia
b. gândirea
c. percep_ia
d. reprezentarea
25. Formă a motivației care își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști, de a
cunoaște, în curiozitatea pentru nou este:
a. motivația afectivă
b. motivație cognitivă
c. motivație pozitivă
d. motivație negativă

26. Opera_ia gândirii de stabilire a asemănărilor si deosebirilor între obiecte pe baza unui
criteriu este:
a. analiza
b. comparația
c. sinteza
d. abstractizarea

27. Tonalitatea afectivă a unei senzații este determinată de:


a. durata prezen_ei stimulului
b. intensitatea stimulului si de starea subiectului
c. specificul stimulului si caracteristicile structurale si func_ionale ale analizatorului
d. ecoul, rezonan_a afectivă în func_ie de experien_a personală a subiectului

28. Percep_ia, ca proces de cunoastere senzorială este un proces multifazic, finalizat printr-o
imagine ale cărei calită_i sunt sporite dacă:
a. obiectul este numai contemplat
b. integratorii verbali nu intervin
c. obiectul este manevrat în timpul activitătii
d. obiectul se află în afara sferei de interes a subiectului

29. La o expozi_ie ornitologicӑ auzul tӑu este invadat de ciripitul numeroaselor pӑsӑri aflate în
captivitate; instantaneu în minte îsi face loc imaginea coliviei din col_ul camerei tale unde
trӑiste familia de canari pe care ai primit-o cadou. Această reprezentare este una:
a. anticipativӑ
b. individualӑ
c. generalӑ
d. ideomotricӑ

30. Problemele slab definite sunt acelea care:


a. implică modalită_i euristice de rezolvare
b. se rezolvă prin strategii algoritmice
c. implică demersuri cognitive bazate pe în_elegerea spontană
d. solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă

S-ar putea să vă placă și