Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a X-a
DISCIPLINA: Chimie
TEMA: Alcani. Proprietăţi fizice şi chimice
DURATA: 45 minute

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Acumularea de noi date despre conceptele fundamentale şi completarea
conţinutului unui concept cu date culese din practică;
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în experimente din laborator sau industrie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să cunoască starea naturală a alcanilor.
O2. Să identifice proprietăţile chimice ale alcanilor.
O3. Să reprezinte prin ecuaţii chimice clorurarea metanului
O4. Să reprezinte prin ecuaţii chimice comportarea butanului la reacţia de
izomerizare,
cracare şi dehidrogenare şi reacţia de ardere.
O5. Să aplice algoritmii specifici pentru rezolvarea exerciţiilor

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Resurse procedurale
 Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia,
algoritmizarea, simularea, feed-back.
 Forme de organizare: individual.
2. Resurse materiale: manual, tablă, cretă.
3. Modalităţi de evaluare: observaţie, oral

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Momentele Modalităţi
Ob. Activitatea Metode şi Forme de Resurse
instruirii Activitatea profesorului de
op. elevilor procedee organizare materiale
(timp) evaluare
Moment - Verific prezenţa elevilor, Elevii comunică Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric disponibilitatea colectivului absenţii şi se
(3 min) clasei pentru începerea orei şi pregătesc de lecţie.
pregătesc materialele necesare
desfăşurării lecţiei.
Captarea - Anunţ şi scriu pe tablă titlul Elevii notează în Conversaţie Frontal Tablă -
atenţiei lecţiei noi: „Alcani. Proprietăţi caiet titlul lecţiei Cretă
(3 min) fizice şi chimice”, după care noi, ascultă şi
enumăr pe scurt obiectivele devin atenţi la
operaţionale ale lecţiei obiectivele ce se
respective. vor urmări ore
parcursul lecţiei
respective.
Elevii răspund la Conversaţie Frontal Tablă Observaţia
Înainte de începerea lecţiei întrebarea Expunere Cretă Oral
propriu-zise, întreb elevii profesorul dând Explicaţie Scris
definiţia alcanilor. raspunsul pentru Algoritmizare
definiţia alcanilor: Feed-back
,,Alcanii sunt
hidrocarburile
Dirijarea aciclice saturate în
învăţării şi care apar legături
obţinerea O1 - Menţionez în primul rând că simple de tipul C-
performanţelor proprietăţile fizice ale C şi C-H şi în care

2
(33 min.) alcanilor sunt: starea de raportul numeric
agregare, punctele de topire şi dintre cele două
de fierbere, solubilitatea, tipuri de atomi
densitatea şi mirosul. este exprimat prin
1. Starea de agregare formula CnH2n+2.
- la temperatură şi presiune
obişnuită alcanii pot fi gazoşi,
lichizi sau solizi: C1-C4 =
alcani gazoşi
C5-
C15= alcani lichizi
.
>C16= alcani solizi.
2. Punctele de fierbere şi de
topire
- în seriile omoloage,
punctele de fierbere şi de
topire cresc cu creşterea Analizează datele
numărului deatomi din din tabel şi
moleculă; stabilesc faptul că
- menţionez faptul că această punctele de topire
regulă se păstrează şi în şi de fierbere cresc
cazul izoalcanilor. cu masa atomică a
- Solicit elevilor sa analizeze alcanilor.
punctele de topire şi de
fierbere ale alcanilor din
tabelul de pagina 14 din
manual.
O2 3. Solubilitatea Elevii ascultă şi
- alcanii sunt substanţe
3
insolubile în apă, dar solubile notează în caiete
O3 în substanţe organice noţiunile
(benzen, alcool, cloroform) referitoare la
O4 4. Densitatea proprietăţile fizice
- densitatea alcanilor este ale alcanilor.
mai mică decât densitatea
apei. Unde vor fi
5. Miros neclarităţi elevii
- alcanii inferiori sunt vor adresa
inodori; profesorului
- alcanii superiori au miros întrebările de
caracteristic. rigoare.
Menţionez elevilor că pentru
depistarea scăpărilor de gaze
din conducte sau din butelii li
se adaugă mercaptani
(compuşi organici ai sulfului).

Prezint proprietăţile chimice


porinind de la denumirea Elevii ascultă şi
alcanilor = parafine (parrum notează
affinis= activitate chimică clasificarea
mică). proprietăţilor
- grupez proprietăţile chimice chimice în funcţie
în funcţie de tipul de legătură de tipul de
care se scindează în timpul legătură care se
unei reacţii chimice: scindează.
a) C-C se desface la reacţiile

4
de izomerizare, cracare,
ardere;
b) C-H se desface la reacţiile
de substituţie, oxidare,
dehidrogenare.
1. Reacţia de substituţie
Definesc reacţia de substituţie
ca fiind reacţia în care se
înlocuiesc atomii de hidrogen Elevii enumeră
din hidrocarburile saturate cu halogenii situaţi in
atomii altor elemente grupa a VII-a A a
organogene. sistemului
- modelez reacţia de periodic: F, Cl, Br,
halogenare: R-H+ X2→R-X I, At.
+HX, în care R-H =
hidrocarbură saturată; Modelează
X2 = halogen; reacţiile de
R-X = derivat clorurare a
halogenat; metanului în
HX = hidracid condiţiile în care
halogenat. clorur reacţionează
direct cu metanul
- cer elevilor să enumere în prezenţa luminii
halogenii; sau prin încălzire
- modelez reacţiile de (300-600°C).
clorurare a metanului:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl


Cloro-

5
metan(clorură de metil)
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl + HCl Notează reacţia de
izomerizare,
Diclormetan (clorură de condiţiile în care
metilen) se desfăşoară
CH2Cl + Cl2 → CHCl3 + HCl această reacţie şi
modelează reacţia
Triclormetan (clorură de de izomerizare a
butanului.
metin, cloroform) Elevii observă că
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl aceste reacţii sunt
transformări ale
Tetraclorură de carbon alcanilor în
izoalcani.
2. Reacţia de izomerizare
- prezint condiţiile de
desfăşurare a reacţiei de Modelează
izomerizare: temperatura 50- reacţiile de
100°C, catalizatori: AlCl3 sau descompunere
AlBr3. termică şi notează
- modelez reacţia de denumirile
izomerizare a butanului: produşilor de
CH3-CH2-CH2-CH3 → CH3- reacţie.
CH-CH3 Observă că au loc
| două tipuri de
CH3 reacţie:
a) reacţii de rupere
3. Reacţia de descompunere a legăturilor C-C,
termică a butanului numite reacţii de

6
CH3-CH2-CH2-CH3 → CH4 + cracare;
CH2=CH-CH3 b) reacţii de rupere
Butan metan a legăturilor C-H
propenă numite reacţii de
→ CH3- dehidrogenare
CH3 + CH2=CH2 (piroliză).
Etan
etenă
→ Modelează ecuaţia
CH2=CH-CH2-CH3 + H2 generală a reacţiei
1- de ardere.
butenă Notează reacţia de
→ CH3- oxidare completă a
CH=CH-CH3 + H2 metanului.
2-
butenă
Primele două reacţii sunt
reacţii de cracare, în timp ce
ultimele două reacţii de
dehidrogenare (piroliză).

4. Reacţia de ardere (oxidare


completă)
- modelez ecuaţia generală a
reacţiei de ardere:
CnH2n+2 + 3n+1/2O2 →
nCO2 + (n+1)H2O + Q
Ex.: CH4 + 2O2 → CO2 +
2H2O + Q

7
Consolidarea
noţiunilor Elevii identifică şi
prezentate Solicit elevilor să rezolve modelează
(4min.) O5 exerciţii în care să modeleze reacţiile de
reacţiile de bromurare a bromurare a
metanului. metanului notând
pe caiete exerciţiul
propus:
CH4 + Br2 →
CH3Br + HBr
Bro
mură de metil
CH3Br + Br2 →
CH2Br+ HBr
Bromu
ră de metilen

CH2Br + Br2 →
CHBr3 + HBr
Tetrabro
mură de carbon

Asigurarea - Informez elevii cu privire la Elevii ascultă. Conversaţie Frontal - -


conexiunii nivelul atins în asimilarea
Inverse noilor cunoştinţe.
(1 min)

8
Realizarea O5 Prezint aplicaţiile practice ale Elevii ascultă. Conversaţie Frontal Oral
transferului reacţiilor de izomerizare în Explicaţie
(5 min) obţinerea benzinelor de
calitate
superioară,menţionând faptul
că izoalcanii ard mai bine în
motoare cu explozie ale
automobilelor decât cei cu
catene normale.
Descriu faptul că metanul este
utilizat drept combustibil, dar
se pune un accent deosebit pe
transformarea lui într-o serie
de compuşi chimici de mare
importanţă practică.
Încheierea - Apreciez şi notez elevii care Elevii ascultă şi Conversaţie Frontal Manual -
lecţiei şi tema au participat activ la notează tema
pentru acasă desfăşurarea lecţiei şi propun pentru acasă.
(1 min) ca temă pentru acasă problema
13 de la pagina 30 din
manual.

9
10

S-ar putea să vă placă și