Sunteți pe pagina 1din 5

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: Timbru sec :

CONTRACT DE VANZARE

Incheiat intre:

- GERMINA AGRIBUSINESS S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10,
sector 2, tel: 021/322.54.80, fax: 0374/754.997, e-mail: office@germina.ro, pagina web:
http://www.semrommuntenia.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, C.U.I. RO
351290, reprezentata legal prin doamna Iuliana Cernat – director general, cetatean roman, domiciliata
in Mun. Bucuresti, .......................... identificata cu carte de identitate seria .......... nr.............., CNP
.......................................... - Director General, in calitate de Vanzatoare

Si

- SC ............................................., cu sediul in ......................................................, tel./fax:


....................................., e-mail: ......................................................, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. ..............................., C.U.I. RO ............................, avand COD IBAN
.................................................................................... deschis la Banca ......................................................
sucursala ....................................................., reprezentata legal prin .........................................,
......................................... posesor al CI seria ........... nr. .......................... CNP
...................................................... - Administrator, in calitate de Cumparatoare,
sunt denumite colectiv ”Partile"

a intervenit prezentul contract de vanzare in urmatoarele conditii:

1. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant, vand firmei SC


............................................. prin administrator, dreptul de proprietate asupra imobilului situat in loc.
............................................. Jud. ............................................., inscris in CF nr. ........................... a loc
............................................., Jud. ............................................., compus din teren in suprafata de
...................... m.p. - din actele de proprietate si ...................... m.p. - din masuratorile cadastrale,
categoria de folosinta curti constructii, avand numar cadastral ...................... si constructiile edificate pe
acesta:
a) ...................... in suprafata construita de ...................... mp., avand numar cadastral
......................;
x) ...................... in suprafata construita de ...................... mp., avand numar cadastral
......................;

denumite in cuprinsul prezentului contract «IMOBILUL».

2. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant, declar ca detin in deplina


proprietate si posesie «IMOBILUL» ce formeaza obiectul prezentului contract in baza
certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria ...................... nr.
...................... din data de ......................, emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, iar
constructiile au fost preluate in baza ............................... la data de .......................... acte inscrise in
CF nr. .......................... a loc. .........................., cu incheierea nr. .......................... emise de
OCPI ..........................
3. Pretul total al vanzarii, stabilit de noi, partile contractante, este de .......................... lei + TVA in
cota legala din care pretul constructiilor este de .......................... lei si pretul terenului este de
.......................... lei. Pretul in suma de .......................... RON + TVA in cota legala s-a achitat/se va achita
astazi data autentificarii prezentului contract de vanzare, prin transfer bancar in contul cu cod IBAN R057
ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis pe numele Vanzatoarei la Idea Bank - Sucursala Afi Cotroceni,
dovada achitarii acestei sume facandu-se cu OP-ul vizat de Banca.

Noi, partile contractante, declaram pe proprie raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de art.
326 din Codul Penal, privind falsul in declaratii, ca pretul mentionat in prezentul contract de vanzare este
pretul real, sincer si serios.
Totodata, subscrisa vanzatoare, GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant, si subscrisa
cumparatoare SC ............................................., prin administrator, declaram ca ne-au fost aduse la
cunostinta de catre notarul public prevederile art.1665 din Codul Civil conform carora actul este anulabil
daca pretul este fictiv sau derizoriu.

4. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant, declar pe proprie raspundere, sub
sanctiunile prevazute de Codul Penal, urmatoarele:
- «IMOBILUL» ce face obiectul prezentului contract se afla in proprietatea subscrisei, nu este scos
din circuitul civil in baza vreunui act normativ, nu a fost trecut in proprietatea vreunei terte persoane,
nici nu s-a promis inchirierea, vanzarea sau constituirea vreunui drept asupra acestuia, ramanand deplin
si continuu in stapanirea subscrisei, cu exceptia Contractelor de inchiriere nr./data ..........................
avand ca obiect spatiul denumit .........................., cu termen pana la data de ..........................; nu a fost
declarat monument istoric si nici nu a fost expertizat tehnic fapt pentru care nu a fost inclus in Lista
cladirilor expertizate tehnic, incadrate in clasele de risc seismic I,II,III, IV si categorii de urgenta;
- «IMOBILUL» nu formeaza obiectul niciunui litigiu, actiune, procedura asiguratorie sau de
executare declansata impotriva subscrisei, in considerarea calitatii de proprietar al imobilului si nu am
cunostinta despre nicio amenintare din partea vreunei terte persoane sau autoritati de a actiona de o
asemenea maniera, si este liber de orice sarcini sau servituti, asa cum reiese si din extrasul de carte
funciara pentru autentificare cu cererea nr. .......................... din data de .......................... emis de
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......................... – BCPI .........................., subscrisa,
vanzatoare, garantand pe cumparatoare impotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale, raspunzand de
evictiunea prevazuta de art. 1695 Cod Civil, cat si pentru vicii in conditiile art. 1707 Cod civil.
4.1. Totodata, subscrisa vanzatoare, prin administrator, declar pe proprie raspundere, cunoscand
dispozitiile art.326 Cod penal pentru fals in declaratii, urmatoarele:
- Nu s-a declansat vreo actiune in executare silita asupra ”Imobilului” si nici nu exista vreun tert
care sa revendice vreun drept de proprietate asupra acestuia, in conditiile Legii nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
sau in conditiile vreunei alte dispozitii legale.
- Societatea este infiintata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si are
capacitatea juridica deplina de a se obliga prin prezentul contract de vanzare, a obtinut toate aprobarile
necesare perfectarii valabile a prezentului contract de vanzare, iar persoana care semneaza prezentul
contract de vanzare are deplina capacitate si autoritate sa-l reprezinte in mod legal si valabil;
- Documentele predate cumparatoarei sunt originale sau copii dupa originale, nu au fost modificate
prin acte ulterioare si reflecta intocmai si complet realitatea la momentul predarii lor, precum si ca, de la
data predarii, nu au intervenit situatii de fapt sau de drept care sa influenteze decizia cumparatoarei de a
incheia prezentul contract de vanzare;
- Nu au fost initiate proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative, inclusiv nu s-au infiintat
popriri, impotriva sa sau a proprietatii sale, si, dupa cunostinta sa, nici nu este amenintat cu inceperea
unor astfel de proceduri care ar fi de natura a influenta negativ in mod semnificativ afacerile sale,
situatia sa financiara sau juridica;
- Nu s-a inaintat nicio cerere, nu s-a adoptat nicio hotarare si nu s-a declansat nicio procedura de
insolventa, faliment sau reorganizare judiciara, nu s-a emis nicio notificare prin care sa fie convocata o
adunare generala cu scopul adoptarii unei astfel de hotarari sau unei hotarari privind schimbarea sau
incetarea activitatii vanzatorului sau a unei parti importante a acestuia, iar vanzatoarea nu este pe
punctul de a lua o astfel de decizie,
- Semnarea prezentului contract de vanzare nu incalca sau nu intra in conflict cu dispozitiile legale
sau statutare sau cu obligatii asumate de vanzator prin acte incheiate cu terti.
4.2. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant, vanzatoare, declar ca pana la data
semnarii prezentului contract, imobilul ce face obiectul prezentului inscris nu este inclus pe lista
imobilelor monumente istorice, situri sau ansambluri arheologice.

5. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant - vanzatoare, declar ca toate taxele si
impozitele de orice natura cu privire la imobil sunt achitate la zi si nu exista niciun fel de datorii scadente
si restante in ceea ce priveste imobilul in cauza, asa cum rezulta din certificatul de atestare fiscala nr.
.......................... din data de .......................... eliberat de Primaria .........................., iar de astazi, data
autentificarii prezentului contract, trec in sarcina cumparatoarei.

6. Transmisiunea proprietatii cu toate atributele sale inclusiv predarea imobilului impreuna cu tot
ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, pe care l-am eliberat de toate
bunurile mobile ale subscrisei vanzatoare, se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara
nicio alta formalitate. Subscrisa cumparatoare, prin reprezentant, declar ca am verificat starea in care se
afla bunul imobil la momentul incheierii prezentului contract si nu am descoperit niciun viciu aparent al
acestuia.
6.1. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant - vanzatoare, declar, totodata ca imi
exprim acordul privind transferul titularului utilitatilor (contractul de furnizare energie electrica, gaze,
etc.) pe numele cumparatoarei.

7. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant - vanzatoare, declar ca pentru imobilul
ce face obiectul prezentului contract de vanzare sunt achitate la zi toate cheltuielile catre furnizorii de
utilitati, fapt cunoscut si de cumparatoare.
7.1. De la data eliberarii efective a imobilului trec in sarcina cumparatoarei cheltuielile de
intretinere, cheltuielile catre furnizorii de servicii publice si gospodarie comunala, energie electrica etc.

8. Subscrisa vanzatoare, declar ca am predat cumparatoarei titlul de proprietate al imobilului si


consimt la intabularea dreptului de proprietate in favoarea acesteia.
8.1. De asemenea, am predat cumparatoarei Certificatul de performanta energetica nr.
.......................... intocmit de auditor energetic, inginer .......................... (atestat prin certificatul nr.
..........................), in conformitate cu dispozitiile legii 372/2005 privind performanta energetica a
cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit certificatului sus mentionat, imobilul are
cladirea energetica ..........................

9. Subscrisa .......................... prin administrator, cumpar de la GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin


reprezentant, dreptul de proprietate asupra imobilului situat in loc. .......................... Jud.
.........................., inscris in CF nr. .......................... a loc. Jud. compus din teren in suprafata
.......................... - din actele de proprietate si m.p.- din masuratorile cadastrale, categoria de folosinta
curti constructii, avand numar cadastral .......................... si constructiile edificate pe acesta:
b) ...................... in suprafata construita de ...................... mp., avand numar cadastral
......................;
x) ...................... in suprafata construita de ...................... mp., avand numar cadastral
......................;
9.1. Pretul total al vanzarii este de .......................... + TVA in cota legala pe care subscrisa
cumparatoare, prin administrator, declar ca il platesc vanzatoarei, potrivit pct. 3 din prezentul contract, cu al
carui continut ma declar intru totul de acord.
10. Subscrisa, cumparatoare, prin administrator, cunosc situatia juridica si de fapt a imobilului ca
fiind cea aratata mai sus de vanzatoare, stiu ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu si este liber de
orice sarcini sau servituti, asa cum reiese si din extrasul de carte funciara pentru autentificare cu
cererea nr. .......................... din data de .......................... emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara .......................... – BCPI .........................., ceea ce nu o exonereaza pe vanzatoare de
raspunderea pentru evictiune si vicii.
10.1 Subscrisa cumparatoare, prin administrator, declar ca se vor respecta drepturile locatarilor
rezultate din contractele de inchiriere mai sus mentionate

11. Subscrisa cumparatoare, prin administrator, declar ca am primit titlul de proprietate al


vanzatoarei si consimt la intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului.
11.1. De asemenea, subscrisa cumparatoare, prin administrator, declar ca am primit de la
vanzatoare Certificatul de performanta energetica nr. .......................... intocmit de auditor energetic,
inginer .......................... (atestat prin certificatul nr. ..........................), in conformitate cu dispozitiile legii
372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit
certificatului sus mentionat, imobilul are cladirea energetica ..........................
11.2. Subscrisa cumparatoare, prin administrator, declar ca detin capacitatea legala de a intra in
raporturile juridice nascute in baza prezentului contract si ca nu exista niciun impediment de ordin legal
sau de orice alta natura ce ar putea afecta drepturile si/sau obligatiile ce ne revin potrivit acestuia, ca am
luat cunostinta si sunt pe deplin de acord cu actele si documentele puse la dispozitie de catre
vanzatoare, care atesta calitatea de proprietar a acesteia asupra imobilului, am luat cunostinta si sunt de
acord cu specificatiile tehnice ale imobilului, spatiilor comune, accesoriilor acestuia si intregului
Ansamblu Imobiliar.

12. Subscrisa cumparatoare, prin administrator, declar ca ma oblig sa efectuez toate formalitatile
necesare pentru deschiderea rolului fiscal pe numele meu, privind imobilul ce formeaza obiectul
prezentului contract, in termen de 30 de zile de la data autentificarii prezentului contract. De asemenea,
subscrisa cumparatoare ma oblig sa inchei, in termen de maxim 30 de zile de la data autentificarii
prezentului contract, toate contractele cu furnizorii de utilitati cu privire la imobilul ce face obiectul
prezentului contract.

13. Noi, partile contractante, declaram ca ne-au fost aduse la cunostinta, de catre notarul public,
consecintele declaratiilor false, prevederile art. 1660 Cod Civil cu privire la seriozitatea pretului,
prevederile Legii nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale, ale Legii nr. 656/2002 privind
combaterea, prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, a Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, si Legii nr. 70/2015 si ne asumam
raspunderea ca cele declarate in cuprinsul actului sunt reale si, de asemenea, declaram ca suntem de
acord, in mod expres, cu prelucrarea datelor cu caracter personal, la redactarea si autentificarea
prezentului inscris.

14. Noi, partile contractante, declaram ca am actionat cu buna credinta la negocierea si incheierea
prezentului contract de vanzare si vom actiona tot cu buna credinta pe tot timpul executarii lui,
neputand inlatura sau limita aceasta obligatie impusa de legea romana aplicabila prezentului contract,
conform art.1.170 Cod Civil, obligatia de a actiona cu buna credinta fiind o obligatie prevazuta in mod
imperativ de Codul Civil Roman. De asemenea, declaram ca am citit prezentul contract si ca acesta
reprezinta vointa noastra libera si neviciata, drept pentru care ne exprimam consimtamantul in mod
serios, liber si in cunostinta de cauza la incheierea si autentificarea prezentului contract de vanzare
semnand totodata; de asemenea, declaram ca nu ne aflam in nicio situatie de eroare cu privire la natura
sau obiectul prezentului contract, la identitatea obiectului prestatiei sau a unei calitati a acestuia ori cu
privire la o norma juridica determinata privind raportul juridic incheiat, consimtamantul nostru nefiind
surprins prin dol si nici afectat de vreo cauza de violenta sau vreun motiv de leziune.
15. Subscrisa GERMINA AGRIBUSINESS S.A, prin reprezentant - vanzatoare, declar in mod expres ca
sunt de acord cu radierea din Cartea Funciara a dreptului meu de proprietate asupra imobilului care face
obiectul prezentului contract si cu intabularea dreptului de proprietate al cumparatoarei SC
............................................. in aceasta Carte Funciara, iar noi, partile contractante, mandatam
............................................. cu sediul in Bucuresti, sector ............, sa indeplineasca, in numele nostru si
pentru noi, toate formalitatile prevazute de lege pentru inscrierea prezentului contract de vanzare in
Cartea Funciara in conditiile prevazute de art. 35, alin. 1 din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

16. Vanzarea se incheie avand la baza: acte de proprietate, extrasul de carte funciara pentru
autentificare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ........................... – BCPI
.........................., certificatul de atestare fiscala eliberat de Primaria .........................., Certificatul de
performanta energetica.

17. Prezentul contract de vanzare constituie titlu executoriu in temeiul dispozitiilor Codului Civil si a
Legii nr.36/1995, republicata.
Prezentul contract este guvernat de legea romana.
Noi, partile, declaram ca am negociat, clauza cu clauza, toate prevederile prezentului contract de vanzare, si
le acceptam in mod expres, drept pentru care semnam mai jos.

Redactat si procesat la sediul Societatii Profesionale Notariale .......................... cu sediul in Mun.


Bucuresti, din STR. .........................., sector .........................., astazi data autentificarii, intr-un exemplar
original, care ramane in arhiva biroului notarial si 6 sase ) duplicate care nu poarta semnatura partilor.

VANZATOARE, CUMPARATOARE,
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
prin reprezentant prin administrator,