Sunteți pe pagina 1din 7

S.

C CONDUCERE DIRECTOR GENERAL SE APROBĂ


.................
Șef Formație Șef Formație DE ACORD

FIŞA POSTULUI

DENUMIREA FUNCŢIEI: INSTALATOR

TITULAR:
CONDIȚII MINIME DE STUDII
MEDII

LOCUL DE MUNCĂ

FORMAȚIA EXPLOATARE APĂ -CANAL


CUPRINS
CAPITOLUL I Misiunea (rolul) postului – codul ocupaţiei
CAPITOLUL II Subordonarea
CAPITOLUL III Obiective / indicatori atribuiţi
CAPITOLUL IV Relaţiile de serviciu ale postului
CAPITOLUL V Condiţii de ocupare a postului
CAPITOLUL VI Nivelul de cunoştinţe profesionale necesar
CAPITOLUL VII Condiţii de lucru
CAPITOLUL VIII Atribuţii, sarcini, lucrări, operaţii
CAPITOLUL IX Limite de competenţă
CAPITOLUL X Responsabilităţi suplimentare
CAPITOLUL XI Deplasări curente
CAPITOLUL XII Mijloace tehnice încredinţate
Întocmit: Data Nr. file
Șef Formație - Exploatare apă - canal
AVIZAT :

Resurse Umane Semnatura:

1
P R O F I LUL POSTULUI:

POSTUL: INSTALATOR

CAP. I MISIUNEA (ROLUL) POSTULUI: – Codul ocupaţiei: 713602


 Exercită activitatea de instalator în cadrul ………………. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
atribuţiile de serviciu cuprinse în Fişa Postului;

CAP. II SUBORDONAREA:
 Este subordonat șefului de formație;
 Nu are subordonaţi.

CAP. III OBIECTIVE / INDICATORI ATRIBUIŢI:


Sfera de cuprindere:
 Activitatea de instalator în cadrul …, Formația Exploatare apă – canal, Echipa Intervenții / Întreținere.
Indicatori atribuiţi:
a) cantitativi:
lucrările efectuate conform atribuților din Fișa Postului;
b) calitativi
asigurarea calităţii lucrărilor specifice domeniului atribuit.

CAP. IV RELAŢIILE DE SERVICIU ALE POSTULUI:


CU CINE? FELUL RELAŢIEI: ÎN CE PROBLEME?
1) INTERNE :
a). Cu şeful ierarhic - primeşte dispoziţii, instrucţiuni, - rezolvarea sarcinilor trasate.
b).Cu serviciile funcţionale şi recomandări
secţiile de producţie
2) EXTERNE

CAP.V CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI


C O N D I T I A: OBLIGATORIU: DE DORIT:
1. NIVEL ŞCOLAR STUDII MEDII
2. EXPERIENŢĂ -
3. SPECIALIZAREA INSTALATOR

4. LIMBI STRĂINE NU

5. CERINŢE INTELECTUALE ŞI - Claritate în gândire


PSIHICE - putere de analiză şi sinteză
-capacitate de memorare bună
-atenţie distributivă
-stăpânire de sine
-capacitate de organizare foarte bună
-uşurinţă în prezentarea corectă a faptelor

6. TRĂSĂTURI DE CARACTER -spirit de echipă


-disciplină, punctualitate, conştiinciozitate
- politeţe, tact, diplomaţie
2
- discreţie

7. AUTORIZĂRI SPECIALE NU
CAP. VI NIVELUL DE CUNOŞTINŢE PROFESIONALE NECESAR:
- Norme, normative, legislaţia specifică activităţii desfăşurate de organizaţie;
- Normele, normativele şi standardele în vigoare specifice domeniului de activitate, inclusiv cele
privind protecţia muncii, a mediului şi PSI.

CAP. VII CONDIŢII DE LUCRU:

 LOCUL DE MUNCĂ: Formația Exploatare apă - canal


 ZIUA DE MUNCĂ : 8 ore
 SCHIMBUL DE MUNCĂ : schimbul I ( cu prelungirea acestuia după necesităţi )
 ECHIPAMENT DE LUCRU ŞI PROTECŢIE: DA
 ALIMENTAŢIE PANTRU ÎNTĂRIREA
REZISTENŢEI ORGANISMULUI (sau materiale igienico-sanitare): NU
 RISCURI ŞI ACCIDENTE : DA
 ALTE CONDIŢII DE LUCRU : după caz

CAP.VIII ATRIBUŢII / SARCINI, LUCRĂRI, OPERAȚII:

1. Îndeplineşte sarcinile date de către şeful de formaţie, privind repararea defectelor apărute în
reţeaua de apă și canal a oraşului, defecte care pot fi la branşamente, conducte, vane,
hidranţi, fântâni publice.
2. Se ocupă de pregătirea sculelor, a materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, precum
şi transportul acestora la punctul de lucru.
3. Are obligaţia de a respecta obligaţiunile prevăzute în fişa tehnologică pentru repararea
defectelor apărute în reţeaua de apă si canal şi anume :
- semnalizarea locului unde are loc intervenţia, folosind panouri rutiere potrivite pentru
situaţia de la locul intervenţiei, panglică avertizoare pentru zonele pietonale şi mai
puţin circulate;
- parcarea utilajelor şi depozitarea sculelor şi materialelor, astfel încât, să nu
stânjenească circulaţia rutieră, pietonală şi a muncitorilor;
- închiderea traseului de conductă afectat, verificând căminele de vană înainte de
coborârea în ele, folosind scule adecvate;
- tăierea asfaltului şi spargerea betonului, folosind utilajele din dotarea atelierului
(freze, compresoare);
- executarea săpăturilor la lucrările de intervenţie şi branşamente de apă; se ocupă de
sprijinirea pereţilor săpăturii la adâncimi de 1,5 m; anunţă şeful de formaţie, atunci
când depistează gospodări subterane de care nu a luat cunoştinţă în momentul
începerii lucrării sau a detectării de gaze, sau alte substaţe periculoase;
- se ocupă de evacuarea apei din gropi provenite de la defecte, ploi, coordonând
mecanicul motopompist şi muncitorii necalificaţi din echipă;
- asigură repararea propriu-zisă a defectelor care pot fi:
a) la conducte din fontă, caz în care se ocupă în special de topirea, transportul şi turnarea
plumbului;
b) la conducte din oţel, unde se va ocupa în special de izolaţii şi montarea pieselor;
c) la conductele din PVC, se va ocupa, în special, de scoaterea corectă a tuburilor şi a pieselor
tip Gibaullt, de acoperirea lor şi patul de nisip;

3
d) la conductele din PREMO se ocupă în special de scoaterea tuburilor, a garniturilor, a niplelor
şi a mufelor;
e) la branşamente cu defecte, din ţeavă de plumb, va verifica şi încălzi corect lampa de benzină;
va verifica etanşeitatea îmbinărilor şi a conductei; va asigura acoperirea gropii defectului şi
curăţirea zonei; va asigura spălarea conductei şi deschiderea tronsonului de conductă închis.
2. Se ocupă de recuperarea materialelor refolosibile şi reciclabile, transportul lor la sediul
Secţiei, de păstrarea sculelor în perfectă stare, de recuperarea şi depozitarea semnelor de
circulaţie.
3. De asemenea, interzice folosirea sculelor şi utilajelor în interes personal sau înstrăinarea lor.
4. Anunţă şeful de formaţie şi șeful de sector, de anumite deficienţe depistate în reţea.
5. Execută sarcinile şi dispoziţiile de serviciu, primite de la şefii ierarhici superiori în cazurile
necesare, pentru buna desfăşurare a activităţii
6. Îndeplineşte sarcinile date de către şeful de echipă, formaţie.
7. Ajută echipa pentru pregătirea sculelor şi materialelor necesare executării lucrărilor, precum
şi transportul acestora la punctul de lucru.
8. Are obligaţia de a respecta normele de protecţie a muncii la punctul de lucru şi la transportul
materialelor, încărcarea şi descărcarea acestora; de-a folosi echipamentul de lucru şi de
protecţie a muncii.
9. Trebuie să respecte operaţiunile prevăzute în procedura de lucru specifică lucrării la care ia
parte.
10. La coborârea în căminul de vane şi în canale, va lua măsuri de aerisire a acestora şi detecţie a
gazelor cu ajutorul detectorului de gaze.
11. Ajută la semnalizarea locului de muncă, îndeplinind sarcinile date de şeful de formaţie.
12. Execută, împreună cu muncitorul necalificat, săpăturii, în vederea remedierii defectelor de
canal, racorduri și receptori.
13. Execută sprijiniri simple, ce nu necesită tehnologii speciale.
14. Remediază defecte de canale, racorduri, guri de scurgere.
15. Execută racorduri sau extinderi de canale.
16. Curăţă canale secundare, colectoare şi guri de scurgere.
17. Participă la lucrări de prevenire a inundaţiilor dispuse de Primărie.
18. În caz de ploi abundente, participă alături de vidanjori, la desfundarea gurilor de scurgere şi
evacuarea apelor.
19. Toarnă plăci de beton cu înlocuitoare de capace de canal.
20. Are sarcina de a răspunde solicitărilor şefilor ierarhici superiori în cazurile de forţă majoră,
de asigurare a continuitătii serviciului sau altor lucrări urgente, destinate prevenirii unor
accidente; limitarea consecinţelor unor avarii ale sistemelor de gestionare şi repunere în
funcţiune a acestora, în cel mai scurt timp posibil.
21. De asemenea, interzice folosirea sculelor şi utilajelor în interes personal sau înstrăinarea lor.
22. Răspunde de administrarea legală şi eficientă a obiectelor de inventar, patrimoniul din cadrul
compartimentului din care face parte;
23. Asigură securitatea datelor si păstrează secretul de serviciu faţă de persoanele străine;
24. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale;
25. Cunoaşte şi respecta RI, ROF-ul compartimentului din care face parte și relațiile funcționale
ale acestuia, CCM, normele de protecţia muncii, PSI și Situații de Urgență, specifice locului
de muncă;
În activitatea pe care o desfăşoară asigură aplicarea şi respectarea legilor în vigoare, a
normativelor, a R.O.F., R.I., C.C.M., a normelor de protecţia muncii, P.S.I și Situații de Urgență,

4
specifice locului de muncă. Cunoaște și respectă documentele legale în vigoare și instrucțiunile
proprii ale activității pe care o desfășoară, referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat, iar după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice
şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
28. Salariatul are obligatia de a realiza norma de muncă și de-a îndeplini atribuțiile ce-i revin
conform fișei postului (fișei de atribuții).
Salariatul are obligația de a-și exercita atribuțiile de serviciu cu fidelitate față de angajator.
Conform art. 39 din Codul muncii, se prevede obligația salariatului de a realiza norma de muncă sau,
dupa caz, de a îndeplini atribuțiile ce-i revin conform fișei postului.
Dacă nu execută:
- va putea fi sancționat disciplinar, dacă neexecutarea este imputabilă (nu a executat în mod
deliberat) sau
- va putea fi concediat pentru necorespundere profesională, dacă neexecutarea nu este
imputabilă (nu a executat pentru că nu a știut cum să o facă).
Salariatul poate fi detașat sau delegat. Salariatului i se vor putea da sarcini corespunzatoare
calificărilor și priceperii sale.

CAP.IX. LIMITE DE COMPETENTA


    definite de RI, ROF şi deciziile conducerii

a. RĂSPUNDERI:

- Răspunde de realizarea integrală a sarcinilor din prezenta fișă, de corectitudinea datelor, și de


încadrarea în termenele stabilite;
- Răspunde de respectarea ROF, RI, și deciziile organizației.
5
b. DECIZII : NU

c. AVIZĂRI :

- Semnează fișa proprie de protectia muncii și PSI;


- Semnează fișa proprie de evaluare și autoevaluare a performanței profesionale ;
- Semnează condica de prezență.

d. PROPUNERI

- Propune măsuri de organizare și perfecționare a activității ce o desfășoară.

CAP. X RESPONSABILITATI SUPLIMENTAR:

o Execută orice sarcină trasată de șeful său ierarhic, în limita competenței postului, solicitând
includerea ei în Fișa Postului, dacă sarcina suplimentară capătă un caracter ciclic sau
permanent.
o Anunţă şeful de echipă, șeful de sucursală, la apariţia unor defecte depistate în reţeaua de
canalizare şi problemele care apar în rezolvarea sarcinilor trasate, în lipsa şefului de formaţie;
o Răspunde de obiectele de inventar şi materialele eliberate din magazie și folosite la lucrările
la care participă;
o Răspunde de îndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor ce-i revin;
o Execută sarcinile şi dispoziţiile de serviciu primite de la şefii ierarhici superiori în cazurile
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii.

CAP. XI DEPLASĂRI CURENTE:

Nr.crt FRECVENŢA /
LOCUL DEPLASĂRII: SCOPUL: DURATA
DEPLASĂRII:
1. În raza de activitate a organizaţiei

- la compartimentele funcţionale, secţii şi - COLABORARE


sectoare

2. În afara organizaţiei
- COLABORARE
- La diferite instituţii ale statului

CAP. XII MIJLOACE TEHNICE ÎNCREDINŢATE:

a). Cu care lucrează:


b). Pe care le are în gestiune:

Data: Luat la cunoştinţă,

6
7