Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 27.10.2010
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Petrăchioaia - Ilfov
Profesor: David Mihaela
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VIII-a A
Subiectul lecţiei: Paronimele
Tipul lecţiei: de actualizare şi îmbogăţire a cunoştinţelor legate de această categorie lexicală
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili
- să definească perechile de paronime;
- să recunoască perechile de paronime dintr-un text dat;
- să aleagă paronimul corect dintr-o pereche dată;
- să creeze comunicări în care să folosească în mod corect diferite paronime.
Metode şi procedee: conversaţia, munca în grup şi independentă, dictarea, exerciţiul.
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate în grupe.
Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi.
Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, tablă, cretă, fişe de lucru.
Bibliografie: manual: Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Limba română, Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2008.
SCENARIUL DIDACTIC

Momentele Timp Procesul de predare-învăţare Metode şi Evaluare


lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee
1. Moment 1’ - are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele - elevii se pregătesc - conversaţia Observarea
organizatoric. necesare orei de limba română pentru lecţie; sistematică
- notează, dacă sunt, absenţii - numesc absenţii
- asigură liniştea şi disciplina clasei pentru o bună - respectă indicaţiile
desfăşurare a activităţii didactice profesorului
2. Verificarea 9’ - verifică tema atât cantitativ, cât şi calitativ (elevii - prezintă caietele - conversaţia Controlul
temei. au avut ca temă, din manual, exerciţiul 6 de la - citesc tema - activitatea temei şi analiza
pagina 44) frontală acesteia
- verificarea calitativă se face selectiv; elevii vor fi - activitatea
solicitaţi, prin sondaj, să citească, antrenându-se, individuală
prin întrebări, întreaga clasă.
3.Captarea 3’ - scrie pe tablă două perechi de paronime - ascultă - conversaţia Observarea
atenţiei (casier/cazier, respectiv epic/etic) şi le cere elevilor
- îşi notează perechile de paronime în sistematică
elevilor să facă observaţii asupra acestora caiete
- îi întreabă pe elevi cum se numesc aceste cuvinte,- este de dorit ca elevii să răspundă că
prin ce se deosebesc ele şi dacă au sensuri diferiteparonimele sunt cuvinte care au formă
sau, sunt doar variante ale aceluiaşi termen aproape identică, că se diferenţiază, de
cele mai multe ori, doar printr-o literă
şi că, de asemenea, au sensuri diferite
4. Anunţarea 1’ - vom actualiza astăzi noţiunile pe care voi le-aţi - ascultă - conversaţia Observarea
titlului lecţiei, învăţat în anii trecuţi despre paronime - îşi notează titlul lecţiei în caiete sistematică
a tipului ei şi a - scrie titlul pe tablă
obiectivelor - comunică obiectivele propuse
operaţionale
5. Conducerea 20’ - le cere elevilor să construiască definiţia - cu ajutorul profesorului definesc - conversaţia - încurajează
procesului de paronimelor, după care le-o dictează acestora paronimele, după care notează definiţia - explicaţia elevii prin
actualizare şi pentru a o nota în caiete în caiete diferite
sistematizare a - Paronimele sunt cuvinte cu formă foarte - de asemenea, notează explicaţiile şi calificative
cunoştinţelor asemănătoare, dar al căror înţeles diferă într-o exemplele oferite de profesor (aprecieri
măsură mai mare sau mai mică. verbale)
De multe ori greşim pentru că nu cunoaştem sensul
cuvântului, deseori auzim folosind temporal în loc
de temporar sau familial în loc de familiar.
Atracţia paronimică este o greşeală de exprimare
produsă din cauza apropierii formale dintre două
cuvinte. Situaţia se explică printr-o insuficientă
cunoaştere a limbii.
-Explicarea greşelilor:
Literal: textual
Literar: referitor la literatură
Originar: de origine
Original: propriu unei persoane
Emis: lansat, xprimat
Omis: trecut cu vederea
Glaciar: se referă la procesul sau timpul de apariţie
Glacial: de gheaţă
Maestru: persoană cu contribuţii valoroase într-un
domeniu
Maistru: meseriaş care conduce o secţie
Iluzie: ficţiune
Aluzie: referire
Solidar: legat printr-un interes comun
Solitar: singuratic
6. Obţinerea 9’ -rezolvarea exerciţiului I de pe fişă prin - elevii rezolvă în grupe de câte patru - exerciţiul Observarea
performanţelor completarea unor enunţuri cu paronime potrivite elevi exerciţiul I de pe fişa de lucru sistematică

7. Evaluare 5’ - dă ca activitate independentă rezolvarea - rezolvă individual exerciţiul II de pe - exerciţiul - testul


exerciţiului II de pe fişa de lucru fişa de lucru formativ
8. Concluzii. 2’ - formulează concluziile referitoare la desfăşurarea - ascultă - conversaţia - analiza
Tema pentru lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii - notează tema lecţiei
acasă. au participat la lecţie.
- stabileşte tema (exerciţiile 2 şi 3 din manual de la
pagina 47)
Paronimele
amputa/imputa
I. Subliniaţi paronimul corect:
1. Caii se antrenează la manej/menaj.
2. Am completat pe formular numele şi prenumele/pronumele.
3. Acest muzician este un virtuos/virtuoz al pianului.
confirma/conforma
4. Banca a emis/omis noi certificate de depunere.
5. Obrăznicia îl inervează/enervează.
6. Viaţa de monarh/monah se petrece în rugăciune la mănăstire.
7. Încă un paragraf a fost inserat/înserat în raportul de activitate.
8. Navigatorul solidar/solitar a traversat Atlanticul.
9. Exigenţa lui morală îl recomandă ca un virtuos/virtuoz. Paronimele
10. Din expoziţiunea nuvelei se desprinde cadrul temporal/temporar al acţiunii.
I. Subliniaţi paronimul corect:
11. Elevului eminent/iminent i s-a acordat premiul de excelenţă.
1. Caii se antrenează la manej/menaj.
12. Confruntarea dintre cei doi rivali devenise eminentă/iminentă.
2. Am completat pe formular numele şi prenumele/pronumele.
13. O operă literară/literală se adresează minţii şi sensibilităţii cititorului.
3. Acest muzician este un virtuos/virtuoz al pianului.
14. Cunoştinţele elevului au fost evaluate/evoluate corect.
4. Banca a emis/omis noi certificate de depunere.
5. Obrăznicia îl inervează/enervează.
II. Din perechile de paronime, plasaţi fiecare termen în enunţul adecvat:
6. Viaţa de monarh/monah se petrece în rugăciune la mănăstire.
7. Încă un paragraf a fost inserat/înserat în raportul de activitate.
năvod/zăvod 8. Navigatorul solidar/solitar a traversat Atlanticul.
9. Exigenţa lui morală îl recomandă ca un virtuos/virtuoz.
10. Din expoziţiunea nuvelei se desprinde cadrul temporal/temporar al acţiunii.
11. Elevului eminent/iminent i s-a acordat premiul de excelenţă.
baretă/beretă 12. Confruntarea dintre cei doi rivali devenise eminentă/iminentă.
13. O operă literară/literală se adresează minţii şi sensibilităţii cititorului.
14. Cunoştinţele elevului au fost evaluate/evoluate corect.

albastru/alabastru II. Din perechile de paronime, plasaţi fiecare termen în enunţul adecvat:

năvod/zăvod

aulă/aură

baretă/beretă
albastru/alabastru

aulă/aură

amputa/imputa

confirma/conforma

S-ar putea să vă placă și