Sunteți pe pagina 1din 5

Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, 162


MD-2004

Reclamant: SAVIȚCHII VICTORIA


16.02.1990
Domiciliat în mun.Chişinău
com. Stăuceni, str. Trandafirilor 81
MD-4839
Tel: 060437504

De la avocatul stagiar SPRINCEAN NICOLAE


din cadrul B.A.A „Dron, Brănișteru și Partenerii”
str. Tineretului 116, com. Stăuceni, MD-4839

Pîrît: SAVIȚCHII GRIGORII


03.03.1989
Domiciliat în r-ul Cantemir,
Satul Șamalia, MD-7336

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


privind decăderea din drepturile părintești

În fapt, reclamanta Savițchii Victoria s-a căsătorit cu pîrîtul Savițchii Grigorii la data de
29.05.2009 în cadrul Primăriei comunei Stăuceni, municipiul Chișinău, eveniment înregistrat și
trecut în registrul actelor de stare civilă sub nr. de înregistrare 13. În timpul căsniciei a fost
născut un copil, fiul Savițchii Marius, născut la data de 25.07.2009.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sect. Rîșcani, mun. Chișinău, din data 19 aprilie 2012,
dosarul nr. 2-9191/12, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între Savițchii Victoria şi
Savițchii Grigorii, stabilirea domiciliului copilului minor cu mama și obligarea lui Savițchii
Grigorii la plata pensiei de întreținere lunară a copilului minor în cuantum de 1300 lei lunar, pînă
la atingerea majoratului acestuia.

Din certificatul de naştere rezultă că, Savițchii Victoria este mama biologică, iar Savițchii
Grigorii este tatăl biologic al copilului minor Savițchii Marius, născut la 25.07.2009.

1
Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine material copii minori este o obligaţie fundamentală,
deoarece art. 48 alin. (2) Constituţia Republicii Moldova expres stabileşte că părinţii au
îndatorirea de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Astfel, părinţii sunt obligaţi să-şi
întreţină copii minori, obligație prevăzută şi la art. 74 alin. (1) Codul familiei al Republicii
Moldova, deoarece creşterea, educaţia şi instruirea acestora este posibilă numai în condiţiile
exercitării corespunzătoare de către părinţi a obligaţiilor de întreţinere materială a copiilor,
totodată cu participarea la educarea și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltare.

Așadar, cu toate că există o hotărîre judecătorească prin care pîrîtul Savițchii Grigorii este
obligat să plătească lunar pensia pentru întreținerea copilului în mărire de 1300 lei per lună,
avînd, în general, îndatorirea ca părinte al copilului de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copilului minor, după divorț, participarea lui la întreținerea și educarea copilului nu a avut loc.
Consider că pîrîtul are un comportament amoral, copilul a fost neglijat educaţional, el manifestă
o atitudine neglijentă faţă de procesul de educaţie şi dezvoltarea a copilului, împrejurări care nu-l
fac demn de a fi considerat părinte al copilului.

În scurt timp după desfacerea căsătoriei din data de 19 aprilie 2012, pîrîtul a emigrat peste
hotarele țării, mai exact în Italia. Copilului după divorț i s-a stabilit domiciliului împreună cu
mama. Mama s-a ocupat și se ocupă în totalitate de întreținerea, educarea și instruirea copilului.
După plecare, tatăl copilului Savițchii Grigorii, a executat cîteva plăți сătre mamă în vederea
executării hotărîrii judecătorești, însă acest lucru a fost unul formal, el a expediat cu titlu de
pensie alimentară cîteva tranzacții a cîte 50 de euro, care vor fi enumerate la anexe. În rest, el nu
discută cu copilul, nu se ocupă sub nici o formă de educarea lui, nu trimite absolut nici un suport
financiar pentru întreținere, nu-l interesează nimic de soarta acestui copil. În anul 2020 s-au
împlinit exact 10 ani de cînd pîrîtul nu a interacționat sub nici o forma cu copilul lui și nu-și dă
interesul de viața, sănătatea și viitorul lui. Acest lucru poate fi confirmat de către mama pîrîtului,
d-na Savițcaia Feodora, domiciliată în s. Șamalia, r-ul Cantemir. Ee poate fi martor și oferi
declarații prin care se confirmă faptul că fiul ei este plecat de 10 ani peste hotarele țării și nu
interacționează sub nici o formă cu rudele sale din R. Moldova. Mama copilului cu toate că a
divorțat, ține legătura cu bunica, d-na Feodora din s. Șamalia. Rămîne la latitudinea instanței
dacă se va considera necesară citarea în calitate de martor a mamei pîrîtului, sau depunerea unor
declarații scrise în acest sens.

2
Absența fizică a tatălui copilului pe parcursul anilor a creat și dificultăți de ordin juridic. În
2018 a fost necesară perfectarea actelor de călătorie (pașaportului național) pentru minorul
Savițchii Marius, născut la data de 25.07.2009. În acest sens, a fost depusă cerere de chemare în
judecată pentru a obține această permisiune fără acordul tatălui Grigorii Savițchii. La data de 22
mai 2018, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, pronunță o hotărîre în numele Legii prin care
admite cererea depusă de reclamantă și permite perfectarea actelor de călătorie fără acordul
tatălui.

Pe parcursul anilor, reclamanta Savițchii Victoria a dobîndit cetățenie română și are interesul
de a perfecta actele românești și pentru fiul ei, care primește cetățenia în baza mamei. În acest
sens, iarăși se creează o dificultate de a realiza aceste acte fără acordul tatălui, sens în care vom
depune un capăt de cerere în acest scop, anume perfectarea actelor românești: certificat de
naștere, buletin sau pașaport fără acordul tatălui și posibilitatea de a părăsi frontiera Republicii
Moldova fără acordul lui scris. Pe lîngă faptul că tatăl este absent totalment în viața copilului,
absența lui creează și dificultăți în realizarea interesului superior al copilului.

În drept, în conformitate cu art. 67 din Codul Familiei al Republicii Moldova, decăderea din
drepturi părintești este o sancțiune care poate fi aplicată în vederea interesului superior al
copilului. Astfel, litera a) conchide că părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă se
eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere.
Faptul că există o hotărîre prin care tatăl este obligat la plata pensiei de întreținere, iar acest lucru
nu este onorat de către el cu bună-credință, reprezintă o încălcare directă și un motiv întemeiat de
a fi decăzut din drepturi părintești. Pe de altă parte, chiar dacă el este plecat peste hotare, acest
lucru nu reprezintă un impediment de a-și onora obligațiile față de copil și de a-și exercita
obligațiile părintești. Litera h) din același articol menționează și alte cazuri și anume cînd aceasta
o cer interesele copilului, în acest sens ar fi incident interesul copilului de a dobîndi cetățenia
română și de a-i perfecta actele românești, lucru imposibil de realizat fără acordul tatălui care
lipsește, ceea ce cu desăvîrșire este un interes fundamental al copilului și o gravă încălcare a lui.

În atare împrejurări, deoarece pîrîtul Savițchii Grigorii s-a eschivat de la exercitarea


obligațiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreținere, consider că urmează a fi decăzut
din drepturile părintești în privința copilului minor Savițchii Marius, cu obligarea la plata
datoriilor restante a pensiei de întreținere la care a fost obligat prin hotărîrea Judecătoriei
Chișinău, sect. Rîșcani, mun. Chișinău, din data 19 aprilie 2012, dosarul nr. 2-9191/12. În acest
sens, vor fi anexate doar tranzacțiile efectuate de către acesta către reclamantă, iar cele care nu au
3
fost efectuate pînă în prezent, vor fi solicitate de a fi obligat să le onoreze prin hotărîrea instanței
de judecată. Astfel, în perioada anilor 2012-2020, în total au fost efectuate 25 de trancacții în
mediu cîte 50 de euro, în total acumulîndu-se 1900 de Euro. Ultima tranzacție efectuată este din
data de 20 iulie 2015, suma de 100 de euro. Restanțele pîrîtului la pensia de întreținere a
minorului Savițchii Marius, în conformitate cu hotărîrea de judecată care prevede plata de 1300
de lei per lună, vor reprezenta: septembrie 2015 – septembrie 2020, în total 60 de luni
calendaristice a cîte 1300 lei, rezultînd suma de 78.000 lei. Acest lucru este în concordanță cu
art. 104 din Codul Familiei, care determină restanţa la pensia de întreţinere, în conformitate cu
alin. (3), suma restanţei se determină pornindu-se de la cuantumul pensiei de întreţinere stabilit
de instanţa judecătorească sau de contractul corespunzător. Astfel, restanța a fost calculată
corelat cu hotărîrea judecătorească care prevede obligarea pîrîtului la această plată către minorul
Savițchii Marius începînd cu 2012 pînă în prezent. Cu toate că art. 106 din Codul Familiei
prevede o anumită penalitate pentru nerespectarea termenelor de plată a pensiei de întreţinere, nu
vom solicita acest lucru dacă pîrîtul va executa de bună voie plata restantă de bază.

În vederea consolidării probatoriului aferent pretenției formulate și pentru eliminarea


oricăror dubii despre atitudinea pîrîtului față de interesul superior al copilului, la secțiunea anexe
este atașată o înscriere audio pe suport CD, care reprezintă o discuție telefonică dintre reclamantă
și pîrît. Dat fiind faptul că discuția are mai mult de 20 de minute, am efectuat și o stenogramă a
celor mai importante circumstanțe care se deduc din conținutul acesteia, care de asemenea este
anexată. Respectiv cele mai importante și relevante chestiuni abordate în discuție vor servi la
calificarea situației de fapt a pîrîtului: emigrarea și aflarea continuă a lui peste hotarele țării, lipsa
de interes față de propriul copil, nerespectarea obligației de a remite bani în legătură cu pensia de
întreținere a feciorului Marius, lipsa de atracție morală și de interacțiune afectivă cu feciorul și
totala indiferență față de viața lui.

În baza celor relatate, a prevederilor normelor de drept invocate, în temeiul celor expuse mai
sus şi în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova, art.
166-168, art. 94 alin. (1), art. 96 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, art. 67 lit.
a), 68, 69, 74 alin. (1), art 104 alin. (2), (3) din Codul Familiei al Republicii Moldova,

4
SOLICIT:

1. Admiterea prezentei cereri;


2. A dispune decăderea pîrîtului Savițchii Grigorii din drepturile părinteşti asupra copilului
minor Savițchii Marius a. n. 25.07.2009;
3. A dispune acordarea dreptului de a traversa frontiera Republicii Moldova și acordarea
dreptului de a perfecta documente românești pentru feciorul Savițchii Marius fără acordul
tatălui Savițchii Grigorii;
4. Obligarea la plata sumei în cuantum de 78.000 lei pentru restanțele la pensia de
întreținere a minorului pentru perioada septembrie 2015 – septembrie 2020;
5. Încasarea cheltuielilor pentru asistență juridică în cuantum de 5.000 lei și cheltuielilor de
judecată din contul pîrîtului Savițchii Grigorii.

ANEXE:

1. Copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri;


2. Copia certificatului de naștere a copilului minor;
3. Copia buletinului de identitate a reclamantei Savițchii Victoria;
4. Copia certificatului de naștere a pîrîtului Savițchii Grigorii;
5. Copia hotărîrii judecătorești privind desfacerea căsătoriei și încasarea pensiei pentru
întreținerea minorului Savițchii Marius;
6. Copia hotărîrii judecătorești (dispozitivului) privind permiterea perfectării actelor de
călătorie ale minorului fără acordul tatălui;
7. Copia certificatului de divorţ nr. 0494096;
8. Copiile la toate transferurile bănești executate de către pîrît către reclamantă în
perioada anilor 2012-2020;
9. Stenograma discuției telefonice dintre reclamantă și pîrît;
10. Discuția telefonică dintre reclamantă și pîrît pe suport CD;
11. Copia legitimației de Avocat stagiar.

Data: 22.12.2020

Reclamantă Savițchii Victoria

Avocat Stagiar Sprincean Nicolae

S-ar putea să vă placă și