Sunteți pe pagina 1din 7

Slujba Sf.

Mina
Vecernia

Stihiri la Doamne strigat-am:

Ἦχος Νη

"O, preaslavita minune..."

e lui fă ră pa ti mă te-ai a se mă nat cu pa ti

ma ca un miel spre jun ghi e e re te-ai dat de bu nă vo o

ie prea lă u da a te Mi i na de mâ ni a ti

ra a nu lui nu te-ai spăi mân tat de chi nu ri le tru pu

lui nu te-ai slă bit O o lup te le ta a le ce le

de ta re-m po tri vi i re prin ca re ai sur pat pe cel mândru la

pământ mu ce ni i i i ce

u bi ciul fi ind bă tu ut și în ti ins pe lemn ca mai

'na in te Stă pâ â nul și stru jin du ți se coaste le


1
cu fier în toa a te păr ți le de nu me le lui Hris

to os nu te-ai le pă dat o chii su fle tu lui că tre El

a vând că tre Ca a a re ui tân du te ne în ce

ta at Sfi in te ai su fe rit du re ri le tru pu lui Mi

na fe ri ci i i i te

i na mu ce ni ce preacân ta a te tu pen tru dra

gos tea lui Hris tos ai pă ră sit ne gu ra lu u mii și

oș ti rea cea pie ri toa a re și în tu ne ri cul i

do li lor și a du nă ri le pă gâ ni lor nu mă

rân du te îm pre u nă cu oș ti rea ce lor a leși ai Lui

pen tru a cea a as ta te-ai a ră tat cu a de vă

rat ne bi ru it mu ce ni i ce pen tru Dân sul pă ti mind


2
ă rin te Te o do o re lu ând da ruri ce re ești

mai pre sus de gând po tri vi i te în a de văr cu

bu nă cre din ță le-ai îm păr țit ce lor ce tânjesc la ti i

ne și în mul ți ind ta lan tul fe ri ci i te gla sul

bi ne cu vân tat tu l-ai a u zit ca a re te che ma

pe ti i ne în că ma a ra în ca re a cum vie țu

iești lân gă tro nul Îm pă ra tu lui vred ni cu le de e mi

i nuni

ă rin te al pă rin ți lor Te o do o re tu ai

a du us lui Hris tos mul ți me de si ha aș tri fă cân

du te ur mă to or lui Hristos pri ci nu i tor de mân


3
tu i i re stră lu ci it cu în vă ță tu ri le cu

o cro ti ri le su fle tu lui îm po do bit a ră tâ

ân du te gu ră a Dom nu lui ca un pro roc prea în țe

lept Că ru ia a cum stând î na i in te a du-ți a mi in

te de noi

a rul în des tu lat al Du hu lui sfin ți te tăi nu

i to o ru le în țe lept s-a văr sat prin bu ze le

ta a le și iz vo or iz vorând de în vă ță turi Te o do

o re a pă ră to or drep tei cre din țe te-ai a ră tat

și a ju tă tor prea ta re-al a de vă ru lui stâ âlp

și în tă ri i re cre din ței or to do o xe și în drep

tar de să vâr șit al vi e e ții mo na hi cești prea în țe


4
le e e ep te
Și acum... a Născătoarei:

Ήχος Δι
"A treia zi ai înviat..."

e mari da a ruri Cu ra tă Fecioa ră Mai ca

lui Du um ne zeu te-ai în vred ni i cit că ai năs cu ut cu

trup pe U nul din Tre i me Hristos Dă tă to rul de vi

a a ță spre mân tu i rea su fle te lor noa a as

tre e
STIHOAVNA

Ἦχος

"Ca pe un viteaz..."

u spi nii îm puns fi ind și bă tut cu bi i ciul

cu foc tru u pu ul tău ar zân du se nu te-ai le pă da at

de nu me le lui Hris to os cel mân tu i tor nu ai


5
ce dat cu mi in tea nici i do li lor nu ai jert fit ci fă

cân du te de bu nă vo o ie pri nos și je ert

fă cu ra tă și de să vâr și i tă Mu ce ni ce Mi na

Stă pâ nu lui

Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire

poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu.

co țân du ți se o o chii și pe lemn spân zu rat fi

ind și fi ind ars în toa te pă ăr ți le cu fă clii și

din cru zi mea ju de că to ru lui tă in du ți se

ve ne le și ca pul cu sa bi a te bu cu rai de a

ce es tea slă vi te Vi ic tor lup tă to or al Mân tu

i to ru lui cel ca re pe vrăj ma a șul l-ai bi i

ru it cu a ju to ru ul Du hu lui

6
Stih: Sfinţilor celor de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.

n cu nu na tu te-a Do om nul cu cu nu na ha ris

me lor Ște fa ni da mult lup tă toa a re de vo ia ta

te-ai dat la chi nuri cu a su u fle tu lu ui vi te

ji i e că le ga a tă fi ind te-ai des pi cat î

în do uă părți și ai zbu rat că tre Do om nul ca o

pa să re lă sân du-ți tru pul tă ău vâ nă to o ri

lor tu de la u dă vred ni că