Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

Data:15.01 2016
Felul activităţii: erudit-cafe:Mihai Eminescu
Titlul activităţii: „...al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n dură...”
Locul activităţii: sala de festivităţi.
Tipul activităţii: transcurriculară- cultural-artistică.
Scopul: -cunoaşterea biografiei şi operei poetului Mihai Eminescu;
-dezvoltarea dragostei pentru literatura română;
-dezvoltarea memoriei, a imaginaţiei creatoare şi îmbogăţirea
vocabularului elevilor;
-stimularea şi dezvoltarea capacităţii creative a elevilor;
-dezvoltarea capacităţii de a gîndi ;
-formarea atitudinii de respect faţă de marile valori ale ţării.

Obiective: -să cunoască viaţa şi opera celui mai mare poet romăn;
-să memoreze şi să recite poezii din creaţia eminesciană;
-să creeze versuri a-lea Eminescu;
-să însceneze un fragment din poemul „Luceafărul” de Mihail
Eminescu.

Mijloace de învăţămănt:
-portrete ale marelui poet;
-opera eminesciană în ediţii diferite,
-materiale ilustrative care să prezinte aspecte din viaţa acestuia;
-prezentare ppt;
-retroproiector.

Rezultate aşteptate:
elevii, prin această activitate,
-îşi dezvoltă cunoştinţele despre Eminescu;
-învaţă să-i aprecieze opera, să dorească să afle căt mai multe informaţii;
-învaţă ce înseamnă un monent omagial şi cum trebuie desfăşurat, cum prebuie să
se comporte;
-au prilejul să trăiască sentimente de bucurie şi să-şi manifeste liber sentimentele;

Discipline implicate în activitate:


-limbă şi literatură română;
-educaţie muzicală.

Metode de evaluare:

-se vor acorda diplome de evaluare învingătorilor la concursuri.


Desfăşurarea activităţii :
Prezentatorul 1:
”Păşiţi încet, cu grijă, fraţii mei!
Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei.
Cel mai chemat s-o aline dintre toţi, şi cel mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.
(Tudor Arghezi)
Prezentatorul 2:

„Există, oare, în întreaga literatură română o poezie, care să întreacă doina lui
Eminescu şi să fie atît de imprimată în sufletul fiecărui român?”
(Dr. Elie Miron Cristea)
Prezentatorul 1:
„El de-a pururi străluceşte,
Marele Luceafăd blînd,
Inima ce dăruieşte
Neamului un veşnic cînt.
El e vers urcat pe culme,
Stihuit din foc nestins,
Călător etern prin lume,
Univers de neatins.”
(Petre G. Nicolae)
Prezentatorul 2:
Se împlinesc 162 de ani de cînd Mîhai Eminescu a apărut în inima şi sufletul
poporului ca un meteor, ca mai apoi să-şi eternizeze numele de Luceafăr al poeziei
naţionale şi universale.Astăzi, vom face o călătorie imaginară prin viaţa şi opera
marelui poet-Mihai Eminescu.

-Prezentere ppt 1 - „Gînd pentru Eminescu”

-Eseu nestructurat „Eminescu al meu şi al tuturor”

Prezentatorul 1:
„Sub pana marelui poet , o ţară şi un popor au devenit un cîntec făfă de moarte”
Vă propunem prima etapă a concursului literar-artistic – recital de poezie:

.”Lacul”
.”De-or trece anii cum trecură”
.”Pe lîngă plopii fără soţ...”
.”O,mamă...”
.”Odă(în metru antic)”
.”Floare albastră”
-Prezentare ppt-2 „Sara pe deal”;
-Pauză muzicală.
Prezentatorul 2:
Dumnezeu a vrut ca în acest colţ de rai al planetei să se ivească din dorul ,
bucuria şi suferinţa unui popor geniul poeziei ce ne luminează destinul şi cultura
în lume, făcîndu-ne mîndri că suntem români . Cît va exista Mihai Eminescu, mai
există visare, iubire de om şi de natură, poezie! Să-l cinstim cum se cuvine pe cel
care a dat nemurire numelui de român.
Rmează -a II-a etapă „Concurs omagial”.

- Pauză literară :fragment din „Luceafărul” de Mihai Eminescu;

Prezentatorul 1:
„Mihai Eminescu e ,în primul rînd, un tulburător poet al spaţiului cosmic. În
cel de-al doilea rînd, e un cîntăreţ frenetic al naturii terestre în veşnica rotire a
anotimpurilor.
Concurs de interpretare a cîntecelor pe versurile lui Mihai Eminescu (Кaraoкi);

Prezentatorul 2:
„Fiecare cultură are un ceas al ei, un „om deplin”, un arhitip:Homer,
Dante,Shaкespeare, Goethe. La noi, Eminescu e un ceas irepetabil.”;

Prezentatorul 1:
-Cugetări la lumina luceafărului:
Un elev:
„Limba noastră e bogată pentru cel ce o cunoaşte, e bogată nu în cuvinte, dar în
locuţiuni. Căci, la urma urmelor, e indiferent care sunt apucăturile de care se
slujeşte o limbă , numai să poată deosebi , din fir în păr, gîndire de gîndire. Un
singur gînd alăturat cu altul are alt înţeles.”
Un elev:
„...limba, alegerea şi cultivitetea expresiunii în expunerea vorbită sau scrisă, e
un element esenţial, ba chiar un criteriu al culturii”
Un elev:
„Din vorbirea, din scrierea unui om se poate cunoaşte gradul său de cultură;
stului e omul,...”

-se fac aprecieri generale asupra activităţii;


-se menţionează elevii cei mai activi, înmînîndu-le cîte o diplomă .

S-ar putea să vă placă și