Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT _________________________

DECIZIE1
privind numirea pe postul de ........................................................
în urma concursului organizat în data de ..........................

Profesor__________________________, director al __________________________, judeţul


___________________ numit prin decizia nr._____________ 2016 emisă de Inspectoratul
Şcolar al judeţului ___________________,
în temeiul:
-Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice;
- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;
având în vedere prevederile:
- art. 30 din Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003, cu completările şi modificările
ulterioare;
- O.M.I. nr. 4564/1995 privind condiţiile de studiu şi vechimea pentru angajarea
personalului;
- Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
- HOTĂRÂRE nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice.
- H.G. nr.1.027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modifică şi
completează anexa dispune republicarea
- H.G. nr.427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
1
personalul nedidactic sau didactic auxiliar
Page 1 of 3
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT _________________________

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale


imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 completează anexa
- H.G. nr.269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
modifică art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 2 alin. (2)
- O.M.E.C.T.S. nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.
- Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Ordonanța de urgență nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003
- Codul muncii;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul nr.5079/2016 cu completările și modoficările ulterioare;
- În urma concursului organizat în data de ___________________ pentru ocuparea
postului de _________________________ la
2
__________________________________ , a declarată admisă doamna/dl
______________________________:

DECID:

Art. 1. Începând cu data de ___________ domnul (doamna) ____________ este angajată pe


postul (funcţia)de____________ în cadrul compartimentului (serviciului) ________________
din cadrul ___________________3;
Art. 2. Domnul (doamna) ____________ va primi un salariu de bază lunar de________ lei, cu
un spor de vechime aferent de_____%;
Art. 3 . Contractul de muncă al domnului (doamnei) ___________se încheie pe durată
nedeterminată (determinată4), începând cu data de_____________ ;

2
structura unde este postul vacant
3
se va preciza unitatea sau structura;
4
se preciza data început si data de încheiere a angajării
Page 2 of 3
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT _________________________

Art. 4. Perioada de probă al domnului (doamnei) ___________ este de ______5 de zile


calendaristice;
Art. 5. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicării la Tribunalul ________ – Secţia Litigii de Muncă.
Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat,
comunicate celui în cauză.

Nr. _____ din ________

Director,

5
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

Page 3 of 3