Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Tehnologic Topoloveni

Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

Nr. Înregistrare: 581/12.02.2020

Vizat,
Consiliul de Administraţie,
Preşedinte

Director: Prof. Maria-Liliana TURTUROIU

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


Liceu tehnologic – ciclu inferior
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică

Clasa a 9-a Profesională

ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII


Stagii de pregătire practică

“ORGANIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCULUI DE


MUNCĂ”

Autori:
Ing. Mihaela TĂTĂRAN
Ing. Alina ȘERBAN

Anul şcolar:
2020-2021

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 1
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

Date de identificare a CDL

1. Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Topoloveni


2. Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partenere: S.C.
COMPONENTE AUTO S.A.
3. Titlul CDL: Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
4. Tipul CDL-ului: de aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Tehnic/Mecanică
6. Calificarea profesională: Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică
7. Clasa: a 9-a Profesională
8. Număr ore: 150 de ore
9. Autorii
 Unitatea de învăţământ:
Ing. prof. Mihaela TĂTĂRAN – Liceul Tehnologic Topoloveni
Ing. Prof. Alina ȘERBAN – Liceul Tehnologic Topoloveni

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 2
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

NOTA DE PREZENTARE
Domeniul de pregatire. Prezentarea calificării
Noua politică educaţională a fost elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale în
parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi, pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de
sectoarele economice şi de servicii. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate
educaţionale, ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare, influenţând ceea ce se
învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai
rapide de azi.
Absolvenţii acestui sistem de formare, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi
dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare
continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile către meserii înrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi
unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de
competenţă generale şi specializate.
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat
motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire
Profesională ( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe
de bază care sunt importante pe piaţa muncii.
Din acest considerent, programele au fost concepute astfel încât să dezvolte o arie extinsă
de abilităţi transferabile – comunicare şi numeraţie, utilizarea calculatorului şi prelucrarea
informaţiei, igiena şi securitate a muncii, lucrul în echipă, organizarea locului de muncă şi
rezolvarea de probleme. Acestea sunt abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc
de muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot
parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane,
au fost încorporate în abilităţile cheie.
Fiecare nivel parcurs în domeniul mecanic, implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi
deprinderi care vor permite absolvenţilor fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea la un
nivel superior.
Sistemul naţional al calificărilor profesionale pentru domeniul mecanic, nivel 1 va furniza
elevilor atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul producţiei de bunuri materiale, a
serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din diferite ramuri ale
economiei.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune
desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.
Pregătirea viitorilor absolvenţi ai învăţământului liceal în domeniul mecanic trebuie să
ţină pasul cu cerinţele actuale, încercând şi o orientare către activitatea informaţională,
asigurându-se iniţierea în utilizarea tehnologiilor de cel mai înalt nivel.
Curriculum-ul in devoltare locala-clasa a 9 a – invatamant profesional a fost conceput
astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă,
pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul
vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost
încorporate în abilităţile cheie. Prin parcurgerea curriculum-ului se asigură dobândirea
competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională pentru domeniul Tehnic,
documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie
utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune
desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul
unei echipe.
Prin unităţile de competenţe specializate din Curriculum-ul in devoltare locala-clasa a
9-a Profesională, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi
creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la
aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.
Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 3
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

STAGII DE PREGATIRE PRACTICA


CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ
ORGANIZAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCULUI DE MUNCĂ

I. Cultură de specialitate
În cadrul Curriculum-ului în Dezvoltare Locală, la nivelul şcolii s-a elaborat programa
pentru ORGANIZAREA SI INTRETINEREA LOCULUI DE MUNCA în care s-au stabilit
conţinuturile corespunzătoare unităţii de competenţă “Rezolvare de probleme” din SPP prin care
elevii vor dobândi competenţele cheie aferente, în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici
locali.
Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în stagiile de instruire practică comasată- 150 de
ore/ an scolar repartizate astfel:
- 30 ore/ săptămână x 5 săptămâni;

II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru disciplina:

- Igiena şi securitatea muncii;


- Organizarea locului de muncă;
- Intretinerea locului de munca şi a maşinilor unelte;
- Rezolvarea de probleme.

Curriculum-ul Organizarea şi întreţinerea locului de muncă a fost elaborat avându-se în


vedere următoarele:

 Standardele de Pregătire Profesională


 reperele impuse de OMENCS 4121/13.06.2016, OMENCS 4457/05.07.2016
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale
 repere metodologice privind proiectarea CDL impuse de OMEN 3914/18.05.2017
 noua structură a sistemului de învăţământ din România.
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale

STRUCTURĂ MODUL

1.Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării și modul

Unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale (URÎ) atribuite disciplinei


Organizarea şi întreţinerea locului de muncă sunt: „Realizarea pieselor prin operaţii de
lăcătuşerie general㔺i “Întreţinerea sistemelor tehnice”

Cunoştinţele din cadrul rezultatelor învăţării ale acestorURÎ, conform Standardelor de


Pregătire Profesională, sunt:
 dotarea atelierului
 cerinţe ergonomice de organizare a locului de muncă
 norme generale de sănătate şi securitate în muncă
 norme generale de protecţie a mediului
 întreţinerea sistemelor tehnice

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 4
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

2. Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării


suplimentare/ Rezultate ale
învăţării propuse spre Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
aprofundare/ extindere
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
Factori de risc: agenţi patogeni,
factori de climat, substanţe toxice, Ordonarea mijloacelor
substanţe explozive, risc de specific activităţii curente
inundare, prezenţa unor dăunători
Boli profesionale: boli ale căilor Întreţinerea curăţeniei la
respiratorii, ale pielii, afecţiuni ale locul de muncă
diferitelor organe de simţ, boli
interne, Îndeplinirea sarcinilor de
Risc de practică: risc de lucru
2.3.1. îmbolnăvire, risc de accidente, risc
2.2.1. Respectarea de invaliditate Respectarea normelor de
Organizare cerinţelor Reguli de igienă: igiena corporală, igienă
a locului de ergonomice igiena vestimentară, igiena
muncă la locul de alimentaţiei Folosirea corectă a
muncă Materiale de întreţinere a igienei: materialelor de întreţinere
2.3.2. materiale igienico-sanitare, produse a igienei
Colaborarea cosmetice, alimente de protecţie
cu membrii Consecinţe: intoxicaţii, boli
echipei de parazitare, toxiinfecţii alimentare,
2.1.1.
lucru în dermatoze, boli infecto-contagioase
Norme de
scopul Accidentele de muncă: accidente Respectarea normelor de
securitate
îndeplinirii mecanice, electrice, termice, protecția muncii pentru
şi sănătate
sarcinilor chimice evitarea producerii
în muncă
Simboluri de avertizare: semnale accidentelor de muncă
sonore, vizuale, avertismente scrise,
indicatoare, culori de securitate Recunoaşterea
Echipament de lucru şi de simbolurilor de avertizare
protecţie: vestimentaţie şi
echipamente de protecţie corporală, Folosirea corectă a
dispozitive de protecţie specifice,. echipamentului de
protecţie
Manifestări: stări de ameţeală,
leşin, stop cardio-respirator, stări de Recunoaşterea diferitelor
greaţă, echimoze, hemoragii afecţiuni şi aplicarea
Materiale: targă, atele, feşe, măsurilor în caz de
dezinfectant, bandaje sterile, garou accident.
Măsuri: hemostază, resuscitare
cardio-respiratorie, imobilizare,
poziţionarea accidentatului,
dezinfectarea şi bandajarea plăgilor,
transportul accidentatului la cea mai
apropiată unitate medicală.

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 5
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

2.1.1. Mijloace de muncă: materii prime Alege în mod adecvat


Dotarea 2.2.1. 2.3.1. şi auxiliare, echipamente şi utilaje, utilajele şi SDV-urile
atelierului Organizare Respectarea instalaţii, SDV-uri necesare executării
a locului de cerinţelor Ordonarea: respectă succesiunea operaţiilor specifice
muncă ergonomice operaţiilor de lucru domeniului mecanic
la locul de Curăţenie: cu materiale de
muncă curăţenie specifice locului de
2.3.2. muncă (lavete, detergenţi,
Colaborarea dezinfectanţi, solvenţi )prin metode
cu membrii manuale, mecanice.
echipei de Principii ergonomice: Explicarea
2.1.1. 2.2.1. lucru în microclimatul, economia mişcărilor, principiilor ergonomice de
Cerinţe Organizare scopul poziţia de lucru bază
ergonomic a locului de îndeplinirii Măsuri de reducere a efortului: Menţinerea
e de muncă sarcinilor poziţia de lucru, succesiunea microclimatului optim de
organizare mişcărilor, dozarea eforturilor. la locul de muncă
a locului 2.3.1. Menţinerea microclimatului:
de muncă Respectarea ventilaţie, temperatură, iluminare,
cerinţelor zgomot.
ergonomice Instrucţiuni de lucru : fişe de
la locul de lucru, regulamente, schiţe simple,
muncă explicaţii
2.3.2. Verificare: compararea, măsurarea
Colaborarea Corecţii de erori: repetarea
cu membrii operaţiei, ajustări
echipei de
lucru în
scopul
îndeplinirii
sarcinilor
11.2.1. 11.3.1. Lucrări de întreţinere ale Selectarea mijloacelor de
Întreţinerea Respectarea echipamentelor şi instalaţiilor muncă
maşinilor- cerinţelor specifice domeniului: Ordonarea mijloacelor
unelte şi a ergonomice - întreţinere curentă specifice activităţii
11.1.1. echipament la locul de - întreţinere planificată curente
Factorul elor tehnice muncă Necesarul de resurse pentru Utilizarea instrucţiunilor
de de 11.3.2. executarea lucrărilor: de lucru în funcţie de
producţie securitate Colaborarea - resurse materiale sarcinile date
maşină - 11.2.2. cu membrii - SDV-uri
unealtă Inspectarea echipei de - AMC-uri
maşinilor- lucru în
unelte şi a scopul
sistemelor îndeplinirii
periferice sarcinilor
11.1.4. 11.2.9 11.3.6. ●Efectueaza actiuni de identificare Identificarea unei
Metodele Identificare Asumarea a problemelor; alternative de rezolvare a
localizării a cauzelor iniţiativei în ●Alcatuieste si aplica un plan de problemei
erorilor erorilor rezolvarea rezolvare; Alegerea soluţiei optime
11.2.10. de probleme ●Verifica rezultatele obtinute; Întocmirea planului de
Analizarea rezolvare a problemei
cauzelor
erorilor

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 6
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

III. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte și


instrumente, machete, materii prime și materiale, documentaţii tehnice, economice,
juridice etc.) NECESARE DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în
școală sau la operatorul economic)

1. Materiale utilizate la locul de practică


2. Mijloace de muncă: instalaţii, echipamente la locul de practică
3. S.D.V.- uri şi utilaje utilizate la locul de practică
4. Materiale de curăţenie specifice locului de muncă (lavete, detergenţi, dezinfectanţi,
solvenţi)
5. Echipamente de protecţie specifice
6. Trusa de prim ajutor
7. Manuale, auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, planşe didactice,
reviste de specialitate, documentaţie tehnică
8. Videoproiector, calculator, softuri educaţionale
9. Internet

IV. Sugestii metodologice:

Conţinuturile disciplinei realizata in perioada de practică comasată sunt proiectate pentru


90 de ore ( 3 săptămâni a câte 30 de ore pe săptămână. ) şi vor fi programate, pentru a fi
parcurse, conform posibilitatilor de incarcare a atelierelor si/sau laboratoarelor.
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei
teme, în funcţie de :
- dificultatea acesteia
- nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
- dotarea atelierelor şcolare şi a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri
- ritmul de asimilare a cunoştinţelor
- particularităţile de vârstă ale grupului instruit.
Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină
conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor
dorite.
Pentru atingerea competenţelor dorite, activităţile de învăţare - instruire utilizate de
cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe
activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele
teoretice.
Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de
parcurgerea disciplinei, recomandăm ca în procesul de instruire practică să se utilizeze cu
precădere metode bazate pe acţiune, cum ar fi :
- efectuarea de lucrări practice
- realizarea unor lucrări de laborator
- joc de roluri, simulare
La fel de utile şi recomandate pot fi şi unele metode:
- explorative (vizite, observarea directă, observarea independentă )
- expozitive ( explicaţia, descrierea, exemplificarea ).
Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine
prin navigarea pe Internet, implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare, sunt alte
câteva exemple de activităţi de instruire care pot fi utilizate.

V. Sugestii de evaluare
Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 7
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

Disciplina « ORGANIZAREA SI INTRETINEREA LOCULUI DE MUNCA » face


parte din Curriculum de dezvoltare locală. El poate fi parcurs independent de alte discipline de ,
oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi practice privind organizarea locului de muncă specific
domeniului de pregătire, cu respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii. În afara
conţinuturilor prevăzute în disciplina prezentata, catedra tehnică din unitatea şcolară, de comun
acord cu reprezentanţii agenţilor economici parteneri, a stabilit teme complementare şi
conţinuturi necesare dobandirii altor competenţe.
Fiind o structură elastică, disciplina poate încorpora, în orice moment al procesului
educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
Este necesar ca strategiile didactice pe care cadrele didactice le vor aplica să le ofere
elevilor posibilitatea de a se implica activ în procesul de instruire, de a dobândi cunoştinţe şi
deprinderi pe care să le poată folosi, fie pentru a accede în nivele superioare de calificare, fie
pentru a se integra eficient la locul de muncă.
Activităţile practice trebuie organizate şi desfăşurate astfel încât să aibă un caracter activ
şi centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:
Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin:
- gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru;
- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri
diferite;
- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi;
Diferenţierea deprinderilor elevilor, prin:
- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
- utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător.
Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor,
acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice
pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile,
adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe
individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea
instrumentelor ajutătoare de instruire practică, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic
progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În cazul
unei încercări nereuşite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta
trebuie să includă discuţii cu elevul în legatură cu motivele care au dus la insucces,
identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul
are nevoie.
Evaluarea finală se realizează printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului
de predare/ învăţare, pe baza criteriilor şi indicatorilor de realizare şi ponderea acestora,
precizaţi în standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra
îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a evaluării
poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de
evaluare de la celelalte module.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
 probe practice
 portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor
 fişe de lucru

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 8
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

 fişe de observaţie
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor
şi materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a 9-a Profesională


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 9
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

VI BIBLIOGAFIE

1. Gheorghe, M. Voicu, I. Paraschiv s.a.- Utilajul şi tehnologia meseriei- Editura


Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti-1995
2. Mihaela Ionescu, daniela Buduşel, M. Tănăsescu, şa- Cultura de specialitate-
şcoli profesionale- anul I- Editura Sigma- 2000
3. V. Dobrotă, M. Atanasiu, N. Stere ş.a.- Organe de maşini şi mecanisme-
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A- Bucureşti
4. Tănase Gh, Nicolescu V. Bârlă I. Manualul lăcătuşului mecanic, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5. Arie C. – „Calitatea şi fiabilitatea produselor tehnice”, Editura Științifică şi
Enciclopedică
6. Burloiu P. – Managementul resurselor umane, Op.Cit.
7. Cozaş A. – Gestiunea calităţii produselor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1986
8. Miramis M., Mc Elheron P., – Certificarea ISO 9000, Editura Teora,
Bucureşti, 1998
9. Mircea-Mihail Popovici - Protecţia şi igiena muncii, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 2004
10.Moldovan M. – Ergonomie, EDP, Bucureşti, 1993
11.Olaru M. – Managementul calităţii şi protecției consumatorului, Editura
ASE, Bucureşti, 1997
12.Petre T. – Studiul calităţii produselor şi serviciilor, Editura Niculescu, 2004
13.Protecţia muncii – Manual pentru şcolile tehnice, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucuresti, 1967
14.Stoica N. – Ergonomia şi organizarea producţiei, EDP, Bucureşti, 1994
15.www.scribd.com/document/127033650 – Conf.univ.dr. Păun C. – Metode de
predare/învăţare bazate pe stimularea creativităţii
17. *** – surse internet

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a IX-a 10


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică

S-ar putea să vă placă și