Sunteți pe pagina 1din 9

Liceul Tehnologic Topoloveni

”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL


Nr. Înregistrare: 580/12.02.2020

Vizat,
Consiliul de Administraţie,
Preşedinte
Director: Prof. Maria - Liliana TURTUROIU

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


Liceu tehnologic – ciclu superior
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică

Clasa a XII-a

ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII

“Sănătatea și securitatea în muncă”

Autori:
Ing. Mihaela TĂTĂRAN
Ing. Alina ȘERBAN

Anul şcolar:
2020-2021

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 1
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL

Date de identificare a CDL

1. Instituţia de învăţământ: Liceul Tehnologic Topoloveni


2. Denumirea operatorului economic/instituţiei publice partenere: S.C.
COMPONENTE AUTO S.A.
3. Titlul CDL: Sănătatea şi securitatea în muncă
4. Tipul CDL-ului: de aprofundare
5. Profilul/Domeniul de pregătire profesională: Tehnic/Mecanică
6. Calificarea profesională: Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică
7. Clasa: a XII-a
8. Număr ore: 62 de ore
9. Autorii
 Unitatea de învăţământ:
Ing. prof. Mihaela TĂTĂRAN – Liceul Tehnologic Topoloveni
Ing. Prof. Alina ȘERBAN – Liceul Tehnologic Topoloveni

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 2
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL

NOTA DE PREZENTARE
Domeniul de pregatire. Prezentarea calificării
Noua politică educaţională a fost elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat
cu angajatorii şi alţi factori interesaţi, pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele
economice şi de servicii. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale,
ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare, influenţând ceea ce se învaţă şi creând
condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi.
Absolvenţii acestui sistem de formare, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi
dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare
continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile către meserii înrudite.
Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi
unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă
generale şi specializate.
Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat
motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire
Profesională ( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe
de bază care sunt importante pe piaţa muncii.
Din acest considerent, programele au fost concepute astfel încât să dezvolte o arie extinsă de
abilităţi transferabile – comunicare şi numeraţie, utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei,
igiena şi securitate a muncii, lucrul în echipă, organizarea locului de muncă şi rezolvarea de
probleme. Acestea sunt abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru
asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii.
Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost
încorporate în abilităţile cheie.
Fiecare nivel parcurs în domeniul mecanic, implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi
deprinderi care vor permite absolvenţilor fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea la un nivel
superior.
Sistemul naţional al calificărilor profesionale pentru domeniul mecanic, nivel 1 va furniza
elevilor atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul producţiei de bunuri materiale, a
serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din diferite ramuri ale
economiei.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune
desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.
Pregătirea viitorilor absolvenţi ai învăţământului liceal în domeniul mecanic trebuie să ţină
pasul cu cerinţele actuale, încercând şi o orientare către activitatea informaţională, asigurându-se
iniţierea în utilizarea tehnologiilor de cel mai înalt nivel.
Curriculum-ul in devoltare locala-clasa a XII- a – invatamant liceal a fost conceput
astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru
asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii.
Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost
încorporate în abilităţile cheie. Prin parcurgerea curriculum-ului se asigură dobândirea
competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională pentru domeniul Tehnic,
documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie
utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri.
Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune
desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.
Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul
unei echipe.
Prin unităţile de competenţe specializate din Curriculum-ul in devoltare locala - clasa a
XII- a, elevul este solicitat în multe activităţi care îi stimulează şi creativitatea. Orice activitate

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 3
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL
creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor
dobândite.

CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALĂ


” Sănătatea şi securitatea în muncă”
I. Cultură de specialitate
În cadrul Curriculum-ului în Dezvoltare Locală, la nivelul şcolii s-a elaborat programa pentru ”
Sănătatea şi securitatea în muncă”, în care s-au stabilit conţinuturile corespunzătoare unităţii
de competenţă “Rezolvare de probleme” din SPP prin care elevii vor dobândi competenţele
cheie aferente, în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici locali.
MODULUL 4 (CDL) ” Sănătatea şi securitatea în muncă” se va efectua pe parcursul a 62
de ore – 2 ore/săptămână. Toate orele sunt desfăşurate de către profesorul de specialitate.

II. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru disciplina:

- Întreţinerea echipamentelor de lucru;


- Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor;
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Organizarea proceselor tehnologice de prelucrări mecanice;
- Coordonarea proceselor tehnologice de prelucrări mecanice.

Curriculum-ul) ” Sănătatea şi securitatea în muncă” a fost elaborat avându-se în vedere


următoarele:
 Standardele de Pregătire Profesională impuse de OMENCS 4121/13.06.2016
 planuri de învăţământ şi CRR impuse de OMEN 3500/ 29.03.2018
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale
 repere metodologice privind proiectarea CDL impuse de OMEN 3914/18.05.2017
 noua structură a sistemului de învăţământ din România.

STRUCTURĂ MODUL

1.Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării și modul

1. Unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale (URÎ) atribuite disciplinei ) ” Sănătatea
şi securitatea în muncă” sunt: ” Norme de Securitate și sănătate în muncă” și “
Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor”

Cunoştinţele din cadrul rezultatelor învăţării ale acestor URÎ, conform Standardelor de Pregătire
Profesională, sunt:
 dotarea atelierului
 cerinţe ergonomice de organizare a locului de muncă
 norme generale de sănătate şi securitate în muncă
 norme generale de protecţie a mediului
 întreţinerea sistemelor tehnice

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 4
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL

2. Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP și conţinuturile învăţării

Rezultate ale învăţării


suplimentare/ Rezultate ale
învăţării propuse spre Conţinuturile învăţării Situaţii de învăţare
aprofundare/ extindere
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
Factori de risc: agenţi patogeni,
factori de climat, substanţe toxice, Ordonarea mijloacelor
substanţe explozive, risc de specific activităţii curente
inundare, prezenţa unor dăunători
Boli profesionale: boli ale căilor Întreţinerea curăţeniei la
respiratorii, ale pielii, afecţiuni ale locul de muncă
diferitelor organe de simţ, boli
interne, Îndeplinirea sarcinilor de
Risc de practică: risc de lucru
2.3.1. îmbolnăvire, risc de accidente, risc
2.2.1. Respectarea de invaliditate Respectarea normelor de
Organizare cerinţelor Reguli de igienă: igiena corporală, igienă
a locului de ergonomice igiena vestimentară, igiena
muncă la locul de alimentaţiei Folosirea corectă a
muncă Materiale de întreţinere a igienei: materialelor de întreţinere
2.3.2. materiale igienico-sanitare, produse a igienei
Colaborarea cosmetice, alimente de protecţie
2.1.1.
cu membrii Consecinţe: intoxicaţii, boli
Norme de
echipei de parazitare, toxiinfecţii alimentare,
securitate
lucru în dermatoze, boli infecto-contagioase
şi sănătate
scopul Simboluri de avertizare: semnale Recunoaşterea
în muncă
îndeplinirii sonore, vizuale, avertismente scrise, simbolurilor de avertizare
sarcinilor indicatoare, culori de securitate
Echipament de lucru şi de Folosirea corectă a
protecţie: vestimentaţie şi echipamentului de
echipamente de protecţie corporală, protecţie
dispozitive de protecţie specifice,.
Manifestări: stări de ameţeală,
leşin, stop cardio-respirator, stări de Recunoaşterea diferitelor
greaţă, echimoze, hemoragii afecţiuni şi aplicarea
Materiale: targă, atele, feşe, măsurilor în caz de
dezinfectant, bandaje sterile, garou accident.
Măsuri: hemostază, resuscitare
cardio-respiratorie, imobilizare,
poziţionarea accidentatului,
dezinfectarea şi bandajarea plăgilor,
transportul accidentatului la cea mai
apropiată unitate medicală.

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 5
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL
10.1.1. 10.2.1.
Exploatarea Utilizarea 10.3.1. Noţiuni despre Utilizează IMC-urile
maşinilor, documentelor Respectarea exploatarea maşinilor, necesare verificării
utilajelor şi necesare normelor de utilajelor şi instalaţiilor. calităţii produselor
instalaţiilor activităţii de protecţie a mediului Documente utilizate în realizate.
(documente monitorizare a activitatea de
utilizate în exploatării 10.3.2. monitorizare a Compară valorile
activitatea de maşinilor, Adoptarea unei exploatării maşinilor, efective cu cele
monitorizare a utilajelor şi atitudini utilajelor. prescise în
exploatării instalaţiilor responsabile Norme generale de documentaţia
maşinilor, faţă de securitate şi sănătate în tehnologică
utilajelor şi 10.2.2. protecţia muncă la exploatarea
instalaţiilor, Evaluarea mediului maşinilor, utilajelor şi
starea tehnică stării tehnice instalaţiilor, norme de Identifică utilajele şi
a maşinilor, a maşinilor, 10.3.3. protecţie a mediului la SDV-urile necesare
utilajelor şi utilajelor şi Respectarea exploatarea maşinilor, executării operaţiilor
instalaţiilor, instalaţiilor normelor de utilajelor şi instalaţiilor specifice prelucrărilor
norme securitate şi prin aşchiere
generale de 10.2.3. sănătate în
securitate şi Completarea muncă; Utilizarea
sănătate în fişelor de instrucţiunilor de lucru
muncă la supraveghere 10.3.4. în funcţie de sarcinile
exploatarea a maşinilor, Colaborarea cu date
maşinilor, utilajelor şi operatorii pe
utilajelor şi instalaţiilor maşini şi utilaje, în
instalaţiilor, scopul îndeplinirii
norme de sarcinilor de la
protecţie a locul de muncă
mediului la
exploatarea 10.3.5.
maşinilor, Asumarea
utilajelor şi responsabilităţii
instalaţiilor) pentru calitatea
lucrării executate

III. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte și instrumente,


machete, materii prime și materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.)
NECESARE DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII (existente în școală sau la
operatorul economic)

1. Manuale, auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, planşe didactice,


reviste de specialitate, documentaţie tehnică
2. Videoproiector, calculator, softuri educaţionale
3. Internet

IV. Sugestii metodologice:


Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 6
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL

Conţinuturile disciplinei sunt proiectate pentru 62 de ore ( 2 ore / săptămână) şi vor fi


programate, pentru a fi parcurse, conform posibilitatilor de incarcare a atelierelor si/sau
laboratoarelor.
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme,
în funcţie de :
- dificultatea acesteia
- nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
- dotarea atelierelor şcolare şi a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri
- ritmul de asimilare a cunoştinţelor
- particularităţile de vârstă ale grupului instruit.
Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină
conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor
dorite.
Pentru atingerea competenţelor dorite, activităţile de învăţare - instruire utilizate de cadrele
didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile
de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice.
Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de
parcurgerea disciplinei, recomandăm ca în procesul de instruire practică să se utilizeze cu precădere
metode bazate pe acţiune, cum ar fi :
- efectuarea de lucrări practice
- realizarea unor lucrări de laborator
- joc de roluri, simulare
La fel de utile şi recomandate pot fi şi unele metode:
- explorative (vizite, observarea directă, observarea independentă )
- expozitive ( explicaţia, descrierea, exemplificarea ).
Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine prin
navigarea pe Internet, implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare, sunt alte câteva
exemple de activităţi de instruire care pot fi utilizate.

V. Sugestii de evaluare

Disciplina ”Sănătatea şi securitatea în muncă” face parte din Curriculum de dezvoltare


locală. El poate fi parcurs independent de alte discipline, oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi
practice privind organizarea locului de muncă specific domeniului de pregătire, cu respectarea
normelor de igienă şi securitate a muncii. În afara conţinuturilor prevăzute în disciplina prezentata,
catedra tehnică din unitatea şcolară, de comun acord cu reprezentanţii agenţilor economici
parteneri, a stabilit teme complementare şi conţinuturi necesare dobandirii altor competenţe.
Fiind o structură elastică, disciplina poate încorpora, în orice moment al procesului educativ,
noi mijloace sau resurse didactice;
Este necesar ca strategiile didactice pe care cadrele didactice le vor aplica să le ofere
elevilor posibilitatea de a se implica activ în procesul de instruire, de a dobândi cunoştinţe şi
deprinderi pe care să le poată folosi, fie pentru a accede în nivele superioare de calificare, fie pentru
a se integra eficient la locul de muncă.
Activităţile practice trebuie organizate şi desfăşurate astfel încât să aibă un caracter activ şi
centrat pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:
Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin:
- gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru;
- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri
diferite;
- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi;
-
Diferenţierea deprinderilor elevilor, prin:
Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 7
Liceul Tehnologic Topoloveni
”Sănătatea şi securitatea în muncă” – CDL
- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;
- utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător.
Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor,
acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice
pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le
la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate,
pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor
ajutătoare de instruire practică, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea
împreună a paşilor următori).
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei
încercări nereuşite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie
să includă discuţii cu elevul în legatură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei
noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie.
Evaluarea finală se realizează printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului
de predare/ învăţare, pe baza criteriilor şi indicatorilor de realizare şi ponderea acestora,
precizaţi în standardul de pregătire profesională al calificării şi care informează asupra
îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a evaluării
poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare
de la celelalte module.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
 fişe de evaluare
 fişe de lucru
 fişe de observaţie
 fişe de autoevaluare
 miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a
bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi
materialelor într-un raport
 portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Liceul tehnologic – ciclul superior Clasa a XII-a


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 8
Liceul Tehnologic Topoloveni
Organizarea şi întreţinerea locului de muncă – CDL

VI BIBLIOGAFIE

1. Gheorghe, M. Voicu, I. Paraschiv s.a.- Utilajul şi tehnologia meseriei- Editura


Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti-1995
2. Gabriela Lichiardopol, Aurelia Văduva, ș.a. – Sănătatea și securitatea muncii –
Editura CD Press, 2011
3. Mihaela Ionescu, Daniela Buduşel, M. Tănăsescu, şa- Cultura de specialitate-
şcoli profesionale- anul I- Editura Sigma- 2000
4. V. Dobrotă, M. Atanasiu, N. Stere ş.a.- Organe de maşini şi mecanisme-
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A- Bucureşti
5. Tănase Gh, Nicolescu V. Bârlă I. Manualul lăcătuşului mecanic, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
6. Mircea-Mihail Popovici - Protecţia şi igiena muncii, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 2004
7. Manuela Ianina Buşe, Aurel Ciocîrlea Vasilescu, Ion Neagu, Olguţa Laura
Spornic – Maşini-unelte pentru prelucrări la rece, Editura CD Press,
Manual pentru clasa a X-a;
8. www.scribd.com/document/127033650 – Conf.univ.dr. Păun C. – Metode de
predare/învăţare bazate pe stimularea creativităţii
17. *** – surse internet

Liceul tehnologic – ciclul inferior Clasa a XII-a 9


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică

S-ar putea să vă placă și