Sunteți pe pagina 1din 12

Please note that this form will work correctly only with Adobe Reader 9 Upwards (download available

from www.adobe.com).
Please save a copy of this form locally before filling it in using Adobe Reader, then print it and post it to the Court.

RON - 2014/1

Formular de cerere
Precizări cu privire la acest formular de cerere Avertisment : Cererea dumneavoastră nu va fi acceptată dacă este
Prezentul formular este un document juridic oficial şi vă incompletă (articolul 47 din Regulamentul Curții). De reținut, în
poate afecta drepturile şi obligaţiile. Pentru a-l completa, mod special, că articolul 47 paragraful 2 a) din Regulament
trebuie să urmaţi instrucţiunile care figurează în prevede că :
documentul „Cum se completează formularul de cerere”. „Toate elementele citate la alineatele d) până la f) ale
Asigurați-vă că ați completat toate rubricile care se referă paragrafului 1 [expunerea faptelor, încălcările pretinse ale
la situaţia dumneavoastră şi că ați anexat toate Convenției și informațiile cu privire la respectarea criteriilor de
documentele pertinente. admisibilitate] trebuie să fie prezentate în partea corespunzătoare
a formularului de cerere și trebuie să fie suficiente, pentru a
permite Curții să determine natura și obiectul cererii fără a
necesita consultarea altor documente.”
Etichete cu coduri de bare Număr de referință
Dacă ați primit deja din partea Curții Europene a Drepturilor Dacă ați primit deja din partea Curții un număr de referință
Omului un lot de etichete cu coduri de bare, lipiți una din pentru aceste capete de cerere, indicați-l în rubrica de mai jos.
acestea în rubrica de mai jos.

A. Reclamant (persoană fizică) B. Reclamant (organizație)


Această rubrică privește doar reclamanții persoane fizice. Această rubrică trebuie completată doar dacă reclamantul este o ,
Treceți la rubrica B dacă reclamantul este o organizație. societate organizație neguvernamentală, asociație sau orice altă
entitate juridică.
1. Nume 9. Nume
SC A.D. SRL
2. Prenume
10. Număr de înregistrare (dacă este cazul)

3. Data nașterii
11. Data înregistrării sau înființării (dacă este cazul)
ex. 27/09/2012
Z Z L L A A A A 0 5 1 0 1 9 9 6 ex. 27/09/2012
4. Cetățenie ZZLLAAAA
12. Domeniu de activitate

5. Adresă Comert
13. Sediu
Baia Mare

6. Telefon (inclusiv prefixul țării)

7. E-mail (dacă este cazul)


14. Telefon (inclusiv prefixul țării)

8. Sex
masculin 15. E-mail

feminin
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 2/11

C. Reprezentantul (Reprezentanții) reclamantului


Dacă reclamantul nu este reprezentat, treceți la rubrica D.

Reprezentant care nu este avocat / Reprezentant al Avocat


unei organizații
Completați această parte a formularului dacă îl reprezentați pe Completați această parte a formularului dacă îl reprezentați
reclamant însă nu sunteți avocat. pe reclamant în calitate de avocat.
Explicați în rubrica de mai jos în ce calitate îl reprezentați pe 24. Nume
reclamant sau ce legătură aveți cu acesta ori, dacă este vorba de
o organizație, ce funcție oficială ocupați în cadrul acesteia. Nedelcu
16. Calitate / legătură / funcție 25. Prenume
administrator Marius
17. Nume 26. Cetățenie
Georg romana
18. Prenume 27. Adresă
Valentin Coza Pitesti, Arges
19. Cetățenie
romana
20. Adresă

28. Telefon (inclusiv prefixul țării)


0745356453
29. Fax

21. Telefon (inclusiv prefixul țării) 30. E-mail


marius_nedelcu@yahoo.com
22. Fax

23. E-mail

că pe reprezentant să acționeze în numele său, semnând formularul de procură de mai jos (a se vedea documentul „Cum se completează formula
semnată mai sus în scopul de a mă reprezenta în procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea pe care am introdus-

31. Semnătura reclamantului 32. Data

ex. 27/09/2012
ZZLLAAAA
D. Statul (Statele) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea
33. Bifați rubrica (rubricile) corespunzătoare Statului (Statelor) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea.

ALB - Albania ITA - Italia

AND - Andora LIE - Liechtenstein

ARM - Armenia LTU - Lituania

AUT - Austria LUX - Luxemburg

AZE - Azerbaidjan LVA - Letonia

BEL - Belgia MCO - Monaco

BGR - Bulgaria MDA - Republica Moldova

BIH - Bosnia și Herțegovina MKD - „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”

CHE - Elveția MLT - Malta

CYP - Cipru MNE - Muntenegru

CZE - Republica Cehă NLD - Olanda

DEU - Germania NOR - Norvegia

DNK - Danemarca POL - Polonia

ESP - Spania PRT - Portugalia

EST - Estonia ROU - România

FIN - Finlanda RUS - Federația Rusă

FRA - Franța SMR - San Marino

GBR - Marea Britanie SRB - Serbia

GEO - Georgia SVK - Republica Slovacă

GRC - Grecia SVN - Slovenia

HRV - Croația SWE - Suedia

HUN - Ungaria TUR - Turcia

IRL - Irlanda UKR - Ucraina

ISL - Islanda
Obiectul cererii
Toate informațiile referitoare la fapte, capetele de cerere și respectarea de către reclamant a cerințelor epuizării căilor de recurs
interne și a termenului de șase luni (articolul 35 paragraful 1 din Convenție) trebuie să figureze la rubricile E, F și G ale formularului
de cerere (articolul 47 paragraful 2 a) din Regulamentul Curții). Reclamantul are posibilitatea de a completa aceste informații
anexând la formularul de cerere un document de maximum 20 de pagini (articolul 47 paragraful 2 b) din Regulament). În acest
număr de pagini nu sunt incluse deciziile și documentele anexate la formular.
E. Expunerea faptelor
34.

La 14 martie 1996 SC A.D. SRL a chemat în judecată SC A. solicitând obligarea acesteia la plata sumei de
2.934.854.487 ROL. A timbrat cererea cu 10.000 ROL, dar instanţa i-a pus în vedere să achite o diferenţă până
la 270.162.136 ROL. Pârâta s-a apărat, arătând că a achitat suma.
SC A.D. SRL a contestat cuantumul taxei de timbru, arătând că trebuie să achite numai 10.000 ROL.
La 11 octombrie 1996, după ce a rămas în pronunţare, instanţa a repus cauza pe rol pentru a pune în discuţie o
expertiză în vederea calculării pretenţiilor.
La 20 ianuarie 1997 SC A. a acceptat calcularea datoriei, iar raportul de expertiză a fost prezentat instanţei la 11
decembrie 1997.
La 26 septembrie 1997, SC A. a informat instanţa că fusese deschisă procedura de insolvenţă împotriva sa.
La 5 februarie 1998, Tribunalul M. a anulat acţiunea pentru neplata taxei judiciare de
timbru şi a luat act de faptul că SC A.D. SRL nu a contestat niciodată cuantumul taxei judiciare de timbru.
SC A.D. SRL a introdus apel, susţinând că, în conformitate cu legislaţia pe care se întemeiază acţiunea ei iniţială, taxa
judiciară de timbru era stabilită la o sumă forfetară de 10.000 ROL, necalculată în funcţie de suma pretinsă, sumă
pe care aceasta o platise oricum la începutul procedurii. Reclamanta a plătit taxa judiciară de timbru în apel, în
valoare de 10.000 ROL şi timbrul judiciar în valoare de 3.000 ROL.
La 27 mai 1998, Curtea de Apel C.N. a respins apelul ca nefondat, iar la 24 iunie 1998, SC A.D. SRL a declarat recurs.
La 11 iunie 1998, SC A.D. SRL a solicitat includerea în tabloul creditorilor a pretenţiei sale.
La 9 iulie 1998 a fost deschisă procedura de lichidare a societăţii A.
La 16 februarie 2000, tribunalul a respins plângerea societăţii SC A.D. SRL pe motiv că era prescrisă, considerând că
perioada de aplicare nu fusese întreruptă de acţiunea de recuperare a datoriei, în măsura în care acţiunea
respectivă fusese anulată pe motiv de neplată a taxei judiciare de timbru.
La 30 mai 2000, Direcţia Generală Vamală Oradea a solicitat lichidarea SC A.D. SRL pentru o datorie neplătită, iar la 3
noiembrie 2003, Tribunalul M. a deschis procedura de lichidare.
La 9 mai 2006, SC A.D. SRL a solicitat Tribunalului M informaţii cu privire la stadiul procedurii, iar acesta a răspuns la
12 mai 2006, că din cauza unei erori administrative recursul fusese înaintat instanţei supreme la 12 mai 2006.
Prin Hotărârea din 15 februarie 2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul ca nefondat. Aceasta a luat
act de faptul că, în măsura în care debitorul a contestat pretenţiile, prima instanţă a procedat corect, încercând să
stabilească taxa judiciară de timbru direct proporţional cu valoarea sumei pretinse.

La completarea acestei rubrici, asigurați-vă că vă limitați la spațiul prevăzut în acest scop. Adaptați textul în consecință. În
cazul în care doriți să transmiteți informații suplimentare, consultați documentul „Cum se completează formularul de
cerere”.
Expunerea faptelor (continuare)
35.

La completarea acestei rubrici, asigurați-vă că vă limitați la spațiul prevăzut în acest scop. Adaptați textul în consecință. În
cazul în care doriți să transmiteți informații suplimentare, consultați documentul „Cum se completează formularul de
cerere”.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 6/11

Expunerea faptelor (continuare)


36.

La completarea acestei rubrici, asigurați-vă că vă limitați la spațiul prevăzut în acest scop. Adaptați textul în consecință. În
cazul în care doriți să transmiteți informații suplimentare, consultați documentul „Cum se completează formularul de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 7/11
cerere”.
F. Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a argumentelor în sprijinul acestor afirmații
37. Articol invocat Explicație
art. 6 alin. 1 SC A.D. SRL s-a plâns în principal de modul în care instanele interne au stabilit taxa
judiciară de timbru în procedura deschisă de aceasta împotriva societăii A., de
durata acestei proceduri i de respingerea capetelor sale de cerere îndreptate
împotriva societăii A. în cadrul procedurii de insolvenă, consider ca art. 6 alin. 1 ,
care prevede că ?Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale [...] în termen
rezonabil, de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi
obligaţiilor sale
cu caracter civil [...]”.
G. Confirmați, pentru fiecare capăt de cerere, că ați epuizat toate căile de recurs disponibile în statul în cauză, inclusiv orice cale
de atac (apel și/sau recurs); indicați, de asemenea, data la care decizia internă definitivă/irevocabilă a fost pronunțată, precum
și data la care a existat posibilitatea de a lua cunoștință de textul integral al acestei decizii, pentru a face dovada respectării
termenului de șase luni.
38. Capăt de cerere Căi de recurs exercitate și data deciziei definitive/irevocabile
Cuantumul taxei judiciare de Recurs respins ca nefondat prin Hotărârea din 15 februarie 2008 de Înalta Curte de
timbru Casaţie şi Justiţie
39. Dispuneți sau ați dispus de o cale de recurs pe care nu ați exercitat-o? Da
Nu

40. Dacă ați răspuns afirmativ, menționați ce cale de recurs nu ați exercitat și pentru ce motiv nu ați făcut-o.

H. Informații cu privire la alte instanțe internaționale care examinează sau au examinat cererea (dacă este )
cazul
41. Reclamantul a prezentat oricare dintre aceste capete de cerere în fața unei alte instanțe Da
internaționale de anchetă sau reglementare a diferendelor?
Nu

42. Dacă ați răspuns afirmativ, descrieți procedura în mod concis (capetele de cerere prezentate, num ele instanței internaționale,
data și natura eventualelor decizii luate).

43. Reclamantul a mai introdus până acum una sau mai multe cereri în fața Curții? Da
Nu

44. Dacă ați răspuns afirmativ, indicați în rubrica următoare numărul (numerele) cererii (cererilor) respective.
I. Lista documentelor anexate
Trebuie să anexați copii integrale și lizibile ale tuturor documentelor.
Niciun document nu vă va fi restituit. Prin urmare, este în interesul dumneavoastră să transmiteți Curții copii, și nu originale.
TREBUIE:
- să clasați documentele în funcție de dată și procedură,
- să numerotați paginile în mod consecutiv,
- să NU capsați, legați sau lipiți documentele.
.
45. Indicați în rubrica de mai jos, în ordine cronologică, documentele anexate la formularul de cerere, cu o scurtă descriere a acestora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
Alte observații
Aveți alte observații de formulat cu privire la cererea dumneavoastră?
46. Observații

Declarația și semnătura
Declar pe onoare și în deplină cunoștință de cauză că informațiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.
47. Data

06072008 ex. 27/09/2012


ZZLLAAAA

Reclamantul (reclamanții) sau reprezentantul (reprezentanții) acestuia (acestora) trebuie să semneze formularul în chenarul de mai jos.
48. Semnătură (semnături)Reclamant (Reclamanți)Reprezentant (Reprezentanți) – Bifați opțiunea corespunzătoare

Desemnarea persoanei cu care se poartă corespondența


n cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau reprezentanți, indicați numele și adresa unei singure persoane cu care Curtea va purta corespondența.
49. Numele și adresareclamantuluireprezentantului – Bifați opțiunea corespunzătoare
Georg Valentin Coza , Baia Mare

Formularul de cerere completat trebuie


semnat și trimis prin poștă la următoarea
adresă :

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

S-ar putea să vă placă și