Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

CLASA: A IV-A
ÎNVĂŢĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE INVĂŢARE: Când mă gândesc la locul naşterii mele...
Comunicarea despre locuri şi întâmplări
TEMA: “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.2 să identifice sensul unui cuvânt necunoscut cu ajutorul dicţionarului
3.1 să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text
3.4. să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 – să recunoască poveşti după citirea unor fragmente ;
O2 – să răspundă la întrebări vizând conţinutul lecţiei;
O3 – să citescă corect, fluent şi expresiv textul;
O4 – să identifice cuvintele necunoscute, să le introducă în vocabularul propriu alcătuind enunţuri variate şi corecte; O5 – să
desprindă informaţii esenţiale din text;
O6 – să se identifice cu personajele din fragmentul studiat;
STRATEGIA DIDACTICĂ: dirijată
1
METODE ŞI PROCEDEE: citirea explicativă, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observaţia, munca independentă,
R.A.I , ciorchinele, dramatizare
MATERIAL DIDACTIC : trăistuţă ţărănească, bilete cu fragmente din poveşti, manual, caietele elevilor, minge, fişe
de lucru, coli, markere, foaie suport, videoproiector , prezentare Powerpoint , vol.,,Amintiri din copilărie”de Ion Creangă ,
DEX
FORME DE ORGANIZARE: frontală , pe grupe, individuală
RESURSE:
TEMPORALE : 45 de minute
UMANE : 17 elevi şi cadrul didactic
SPAŢIALE : sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:

*** Programa şcolară pentru clasa a IV-a–disciplina Limba română ;


 Ungureanu, Adalmina – Metodica studierii limbii şi literaturii române –învăţământul primar, Ed.AS`S, Iaşi, 2003;
 Iordăchescu, Carmen –Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a IV-a, Ed. Carminis, Piteşti, 2005;
 Peneş, Marcela –Limba şi literatura română-manual pentru clasa a III-a, Ed. Ana 2000, 2006

www.didactic.ro
www.edu.ro

2
Etapele Ob Desfăşurarea activităţii Strategia didactică
lecţiei op Evaluare
Activitatea învăţătoruluii Activitatea Metode şi Material Forme de
procedee didactic organiza-
elevilor re
1.Moment Cer elevilor să pregătească Pregătesc cele Cărţile , Frontală Observarea
organizatoric materialele necesare lecţiei şi asigur necesare lecţiei Conversaţia caietele, sistematică
instrumen- a elevilor
(1 min) un climat de ordine şi disciplină
tele de scris
necesar desfăşurării în bune
condiţii a lecţiei..
2.Verificarea Se verifică tema efectuată acasă de Citesc tema de
temei elevi, făcând observaţiile necesare acasă şi Caietul de Frontală Aprecieri
Conversaţia teme verbale
acolo unde este cazul.( ex.1 / 77) corectează
(2 min) Se vor evidenţia elevii care au eventualele
rezolvat corect tema. greşeli.
3.Captarea Citesc elevilor ghicitorile scrise la Ascultă cu atenţie Observarea
atenţiei mesajul zilei ( Anexa 1) . şi ghicesc numele Observarea Flip-chart Frontală sistematică
a elevilor
(1 min) autorului ,satul
acestuia şi moţata
din tei.
4.Discuţii Am să le prezint elevilor o trăistuţă Vor ieşi câţiva Trăistuţă
pregătitoare ţărănescă. elevi pe rând la Conversaţia ţărănească
Frontală Aprecieri
pentru noua În această trăistuţă eu am tablă.Vor citi
O1 Bilete cu verbale
lecţie introdus nişte bileţele.Pe fiecare fragmentul scris fragmente
(2 min) bileţel este scris un pasaj dintr-o pe bilet. Vor din poveşti
poveste. Voi va trebui să recunoaşte
recunoaşteţi titlul poveştii din care povestea din care
face parte acel fragment citit. face parte
(Anexa 2) fragmentul citit.
5.Anunţarea Astăzi vom vorbi despre un
temei şi a autor îndrăgit de voi care a scris
obiectivelor poveşti pentru copii şi nu numai.

3
(1 min) Vom citi un fragment din “Amintiri Ascultă cu Explicaţia Caiete Frontală
din copilărie” de Ion Creangă. atenţie Instrumente
de scris
Scriu titlul la tabla.
În cadrul acestei lecţii ne vom
familiariza mai bine cu opera
scriitorului, ne vom însuşi cuvinte şi
expresii folosite de acesta, vom afla
noi lucruri despre viaţa acestuia.
6.Dirijarea  Voi scrie titlul, data şi autorul Îşi vor deschide
învăţării pe tablă. caietele şi vor
Conversaţia Caiete
 Voi arăta elevilor portretul lui scrie şi ei titlul,
Instrumente Frontală
(30 min) Creangă.(Anexa 3) data şi autorul. de scris
 Voi arăta la hartă localitatea
în care s-a născut Ion Creangă,
lipesc portretul acestuia pe hartă Observarea
 Pentru a ne familiariza cu sistematică
Prezentare Vol. a elevilor
datele biografice ale lui Creangă v- Urmăresc cu
PPT „ Amintiri
am pregătit o prezentare Power atenţie imaginile din Frontală
Conversaţia
Point (Anexa 4). prezentate. Explicaţia copilărie”
 Prezint vol. ,,Amintiri din Expunerea de Ion
copilărie” . Creangă
 Se deschid manualele şi se Intuiesc
intuieşte ilustraţia din manual. imaginea din Explicaţia
 Se citeşte textul în gând de manual. Munca
către elevi, aceştia subliniind Subliniază independentă Manualul Frontală
cuvintele necunoscute pe parcursul cuvintele
lecturării. necunoscute.
 Voi verifica însuşirea Aprecieri
O2 conţinutului textului nou prin Exerciţiul verbale
întrebări adresate elevilor „ Formulează
- Cine este autorul textului citit? răspunsuri la
- Ce perioadă din viaţa sa ne întrebări Manualul
prezintă autorul? Dicţionar Frontală
4
- Care sunt personajele care apar în
O3 text?
Aprecieri
 Solicită citirea model de către Urmăresc textul
verbale
un elev a textului din manual. din manual în
 Se face lecturarea textului timp ce un elev
O4
pe fragmente, cu explicarea citeşte.
cuvintelor şi a expresiilor mai rar Manualul Frontală
întâlnite : răzăşesc, poporeni,
prizărit, zgâtie, holtei,fără căpătâi,
Citesc textul pe
Citirea
(chilie) durată şi integrarea lor înfragmente, explicativă
enunţuri proprii. explică
cuvintele şi
O3  Citire selectivă, se solicită expresiile mai
elevilor să citească ( un elev din rar întâlnite cu Manualul
Munca cu Aprecieri
fiecare grupă): ajutorul
dicţionarul Pe grupe verbale
dicţionarului de
 fragmentul în care autorul ne pe bancă şi apoi
formulează
descrie satul în care a copilărit;
(oral)
 fragmentul în care autorul ne enunţuri cu ele
povesteşte despre Smarăndiţa Popii; Frontală
Citirea
 fragmentul în care se vorbeşte Identifică în Selectivă
textul lecţiei
despre părintele Ioan;
fragmentele
O2  fragmentul în care autorul îşi solicitate şi le
citesc.
aduce aminte de copilăria lui;
Aprecieri
 După citirea model voi Formulează verbale
verifica însuşirea conţinutului răspunsuri la Frontală
textului nou prin întrebări adresate întrebări Metoda R.A.I
elevilor.

5
7.Obţinerea O5 Distribui fişe de muncă Primesc fişa, Fişe de Individua Aprecieri
performanţei. independentă. Solicită elevii să citesc cerinţa şi Ciorchinele muncă -lă verbale
independentă
(7 min) completeze ciorchinele cu date rezolvă.
biografice despre autor.(Anexa 5)
Dramatizare
O6 Dramatizare „ Amintiri din Interpretează Frontală
copilărie" – fragment „ Pupăza din rolurile .
tei” Formulează
Ideea principală a fragmentului ideea principală
din manual, învăţăminte. a textului.

8.Asigurarea Oferă elevilor explicaţii în legătură Sunt atenţi la Conversaţia Fişe - Frontală Aprecieri
retenţiei şi a cu tema pentru acasă: Fişă – metoda explicaţiile Explicaţia metoda verbale
cadranelor
transferului cadranelor ( Anexa 6) primite.
(1 min) Apreciez modul de desfăşurare a
orei.
Vor avea ca temă de citit alte
fragmente din “Amintiri din
copilărie” de Ion Creangă

6
ANEXA 1
MESAJUL ZILEI

Prezint elevilor următoarele ghicitori:


“Fiţi numai ochi şi urechi
Un povestitor mai vechi
Ce-a scris mult pentru copii
Cine credeţi că o fi?
Vă mai spun că viaţa –ntreagă
Cartea i-a fost tare dragă
Chiar şi-a lui copilărie
El şi-a pus-o pe hârtie “
(ION CREANGA)

“Tuturor li-e cunoscut


Dar ştiţi unde s-a născut?
Iarăşi nu-i greu să ghiceşti
Este satul .........”
(HUMULESTI)

- Ce moţată dragii mei


7
A prins Nică într- un tei ?
( PUPÃZA DIN TEI )

ANEXA 2 RECUNOAŞTE PERSONAJUL

„− Fată frumoasă şi harnică, îngrijeşte-mă, că ţi-oi prinde şi eu bine vrodată!Fata râneşte fântâna şi-o grijeşte foarte bine; apoi o lasă
şi-şi caută de drum.”

 Inul şi cămeşa
 Fata babei şi fata moşneagului
 Cinci pâini

“- Dragii mamei copilaşi ! Eu mă duc în pădure ca să mai duc ceva de-a mâncării. Dar voi, încuieţi uşa după mine, ascultaţi unul de altul,
şi să nu cumva să deschideţi până ce nu-ţi auzi glasul meu.”

 Capra cu trei iezi


 Prostia omenească
 Dănilă Prepeleac

“— Dacă ţi-i aşa de poftă, du-te şi-ţi moaie coada-n baltă, ca mine, şi-i avea peşte să mănânci.
— Învaţă-mă, te rog, cumătră, că eu nu ştiu cum se prinde peştele. ”

 Povestea porcului
 Povestea lui Stan Păţitul
 Ursul păcălit de vulpe

“— Ce spui, cumnată?! Da' că l-aş ucide în bătaie, când aş afla că el a prins pupăza, s-o chinuiască. De-amu bine că mi-ai spus, las' pe
mine, că ţi-l iau eu la depănat!”

 Amintiri din copilărie - fragmentul – Pupăza din tei


 Povestea unui om leneş
 Povestea lui Harap-Alb
8
ANEXA 3

ANEXA 4

Date biografice – ION CREANGĂ –

 s-a născut la 1 martie 1837 în Humuleşti , jud. Neamţ


 părinţii lui se numeau – Smaranda Creangă
– Ştefan a Petrei Ciubotariul
 au fost 8 fraţi
 a crescut într-o casă sărăcioasă cu o cameră şi o tindă
 primul lui dascăl – bădiţa Vasile-
 mama şi-a dorit fiul preot – şcoala Fălticeni- înregistrat sub numele de Ion Creangă
 termină seminarul teologic, 12 ani este dascăl şi diacon la diferite biserici
 25 de ani practică meseria de învăţător, îl cunoaşte pe Eminescu
 a scris ,,Amintiri din copilărie”
primul abecedar
,,Capra cu trei iezi”
,,Povestea porcului”
,,Acul şi barosul”
,,Prostia omenească”
,,Cinci pâini”
,,Punguţa cu doi bani”

9
 a murit la 31 decembrie 1889 este înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iaşi

ANEXA 5

10
Numele mamei
Locul naşterii

ION CREANGÃ Anul naşterii

Numele tatălui

Opere Cine a fost cel


mai bun prieten al
lui?

11
ANEXA 6
Elev: ____________________________
Amintiri din copilărie
(fragment)
de Ion Creangă
1.Completează: 2. Precizează care a fost motivul de amărăciune al preotului.

•Timpul: ........................................................... ______________________________________________________


______________________________________________________
•Locul:.............................................................. ______________________________________________________
______________________________________________________
•Personajele:............................................................................ ______________________________________________________
....................................................................................................... ______________________________________________________
........................................................................................................ ______________________________________________________
........................................................................................................

3.Scrie cuvinte cu sens: 4.Desenează „darurile” pe care preotul le aduce şcolarilor.


a) asemănător:
prizărit -
holtei–
vremuri –
poporeni –
ageră –
silitoare –
b) opus:
bunătate –
ageră –
silitoare –
vine –
neobosit–
plângea –
ridica -

12