Sunteți pe pagina 1din 5

PALATUL COPIILOR IAȘI-STRUCTURA PODU ILOAIEI

CERCUL :SANITARII PRICEPUȚI

COORDONATOR CERC : PROF.

PROGRAMĂ CERC SANITARII PRICEPUȚI

ARGUMENT

MOTTO

,,Educaţia este acţiunea de modelare, de formare a personalităţii umane. Nu se poate vorbi de


personalitate în afara unui anumit grad de educaţie şi cultură. “(Slade 1995)

Înființarea cercului „SANITARII PRICEPUȚI”, are ca scop formarea deprinderilor


elevilor în vederea efectuării manevrelor corecte de acordare a prim-ului ajutor în diferite situații
cu care ne confruntam în școală ,palate și cluburile elevilor sau în mediul exterior instituțiilor
școlare.

Activitatea cercului se desfăşoară în Palatul Copiilor Iași –Filiala Podu Iloaiei, pe parcursul
anului şcolar. Această activitate didactică este fondată pe o motivare clară, obiective, tematică şi
finalităţi.

Profesorul are rolul de coordonare şi îndrumare a activităţii cercului. În activităţile cercului


pot fi incluse:

- vizionarea unor filme documentare si discuții pe marginea lor


- organizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice şi referate
- elaborarea unor panouri cu imagini şi pașii pentru acordarea primului ajutor
- elaborarea unor materiale didactice
- organizarea şi desfăşurarea unui concurs pe echipe
- organizarea unor expoziţii de fotografii, cărţi, desene
- simularea unor accidente petrecute în școala și în afara ei
- pregatirea echipajului pentru participare la etapa locala îi județeană a concursului
„Sanitarii pricepuți”
Prin activitățile desfășurate la cercului Sanitarii pricepuți , dorim să contribuim la
prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, să protejăm sănătatea și viața și să promovăm
respect față de demnitatea umană.

Nu suntem cadre medicale specializate și nu ne propunem să tratăm persoanele care au


suferit un accident, ci doar să evaluăm corect starea accidentatului ăn vederea stabilirii si
efectuarii rapide a măsurilor de prim ajutor ce se impun ăn situația dată , deoarece interveția
promptă previne posibilele efecte negative ce pot aparea (în funcție de gravitatea situației).

La proiectarea activităţilor didactice din cadrul cercului, am conceput demersul didactic


astfel încât elevul să fie în centrul activităţii, prin aplicarea unor strategii de învăţare active,
printr-o proiectare, organizare şi realizare a unei înlănţuiri de situaţii de predare–învăţare–
evaluare oferite elevilor în vederea realizării obiectivelor prefigurate.
Activitatea cercului vizează:
- pregătirea şcolară pentru orientarea profesională;
- educația pentru sănătate a generației tinere;
- dezvoltarea în specialitate pentru integrarea optimă în viața activă;

COMPETENȚE GENERALE

1. Receptarea informațiilor despre noțiunile generale de igienă


2. Prevenirea bolilor contagioase
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul acordării primului ajutor
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică cercului
5. Transferarea şi integrarea cunoştințelor şi metodelor de lucru specifice cercului în
contexte noi

VALORI ŞI ATITUDINI
o interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul sanitar;
o motivația pentru informarea şi documentarea ştiințifică;
o dezvoltarea curiozității şi respectului față de orice formă de viață;
o grija față de propria persoană, față de ceilalți şi față de mediul înconjurător;
dezvoltarea toleranței față de opiniile altora;
o cultivarea importanței cunoașterii principiilor de prim ajutor;
o conştientizarea şi implicarea în problemele de interes local și înțelegerea
benificiilor voluntariatelor.

COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI

1. Receptarea informațiilor despre noțiunile generale de igienă


Competenţe specifice Conţinuturi asociate competenţelor

1.1 organizarea mișcării de Cruce roșie și Scurt istoric al mișcării de Cruce roșie și
Semiluna Roșie Semiluna roșie
1.2 recunoașterea principiilor și importanța Principiile fundamentale în acordarea
acordării primului ajutor primului ajutor

2.Prevenirea bolilor contagioase

Competenţe specifice Conţinuturi asociate competenţelor

2.1 prezentarea noțiunilor generale de igienă Noțiuni generale de igienă:


igiena individuala,a apei si alimentelor
Prevenirea bolilor contagioase
Vizionarea unor filme cu conținut științific
despre bolile contagioase

3. . Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul acordării primului ajutor

Competenţe specifice Conţinuturi asociate competenţelor

3.1 utilizarea adecvată a terminologiei și Prevenirea accidentelor de circulație.Reguli


învațarea tehnicilor de prim ajutor de circulație rutieră
Principiile generale în acordarea primului
ajutor.Măsuri de autoprotecție în acordarea
primului ajutor
Realizarea unui colaj cu elevii privind
principiile acordării primului ajutor

3.2Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de Resuscitarea cardiacă și respiratorie


identificare, investigare, experimentare şi rezolvare a Primul ajutor în blocarea căilor respiratorii
unor situații problemă cu corpi străini
Primul ajutor în plăgi.Tehnica hemostazei
Primul ajutor în caz de entorse,luxații și
fracturi
3.3 utilizarea în viața cotidiană a cunoștințelor de Primul ajutor în caz de electrocutare
prim ajutor în diferite accidente Primul ajutor în caz de arsuri
Primul ajutor în caz de insolație
Organizarea echipajelor pentru simularea
unor accidente

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică cercului

Competenţe specifice Conţinuturi asociate competenţelor

4.1Utilizarea adecvată a terminologiei cercului în Testare grilă


diferite situații de comunicare Realizarea unei broșuri de informare
4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de Actualizarea informațiilor de pe panou
comunicări orale şi scrise, a informatiei ştiintifice Elaborarea de referate și postere ce
specific
4.3 achiziționarea de abilități urmăresc conținuturi biologice
,deprinderi,cunoștințe,comportamente,atitudini,valo
ri din efectuarea unor demonstrații practice,periodice
5. Transferarea şi integrarea cunoştințelor şi metodelor de lucru specifice cercului în contexte noi

Competenţe specifice Conţinuturi asociate competenţelor

5.1 utilizarea în viața cotidiană a informațiilor Suport psihologic


specifice cercului Transportul accidentatului și condițiile în
care se realizează

LISTA DE CONȚINUTURI

1.Scurt istoric al mișcării de Cruce roșie și Semiluna roșie

2.Principiile fundamentale în acordarea primului ajutor

3.Noțiuni generale de igienă:

igiena individuala,a apei si alimentelor


4.Prevenirea bolilor contagioase
5.Vizionarea unor filme cu conținut științific despre bolile contagioase
6.Prevenirea accidentelor de circulație.Reguli de circulație rutieră
7.Principiile generale în acordarea primului ajutor.Măsuri de autoprotecție în acordarea primului
ajutor
8.Realizarea unui colaj cu elevii privind principiile acordării primului ajutor
9.Resuscitarea cardiacă și respiratorie
10.Primul ajutor în blocarea căilor respiratorii cu corpi străini
11.Primul ajutor în plăgi.Tehnica hemostazei
12.Primul ajutor în caz de entorse,luxații și fracturi
13.Primul ajutor în caz de electrocutare
14.Primul ajutor în caz de arsuri
15.Primul ajutor în caz de insolație
16.Organizarea echipajelor pentru simularea unor accidente
17.Testare grilă
18.Realizarea unei broșuri de informare
19.Actualizarea informațiilor de pe panou
20.Elaborarea de referate și postere ce urmăresc conținuturi biologice
21.Suport psihologic
22.Transportul accidentatului și condițiile în care se realizează

Bibliografie:

,,Igiena alimentației-ed.Medicală,an publicare 2011,autor Denisa Mihele

,,Date medicale esențiale-ghid de buzunar-ed.a Va,autor Marc S. Sabatine


,,Primul ajutor la copii-Cazuri de urgență.Ghidul familiei-autor Elke Ruchalla

,,Primul ajutor.Manual care include instrucțiuni de resuscitare-ed.Litera

,,Primul ajutor pînă la sosirea medicului-ed. Orizonturi,2012 autor Ioan Salomie

,,Sanitarii pricepuți-autor Mariana Iancu Ciobanu,ed. Akademos art,2011

Manual pentru clasa a VII a biologie,ed.Didactică și pedagogic ,autor Floica Țiblea,2015

,,Ghid medical de urgențe pe apă și pe uscat-ed.M.A.S.T,autor Le Gac Jean Marc,2015