Sunteți pe pagina 1din 6

Instructiune proprie de SSM – Manipularea

manuala a maselor

1 DOMENIU DE APLICARE
Prezenta instrucțiune se aplică pentru toți angajații din cadrul SC ...... ce sunt desemnați sa desfășoare activități de
manipulare manuala a maselor.

2 SCOP
Prezenta instrucțiune are drept scop urmărirea eliminării sau diminuării factorilor de risc, in special afecțiunile
dorsolombare specifice la manipularea manuala a maselor.

3 DEFINITII
3.1 Definitii
Angajator: Persoana fizica sau juridica care se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucrătorul respectiv si
care are responsabilitatea întreprinderii si/sau unității;
Lucrător: Persoana angajata de către un angajator, potrivit Legii S.S.M. nr. 319/2006, inclusiv elevii, studenții in
perioada efectuării stagiului de practica, precum si ucenicii;
Manipularea manuala a maselor: orice tip de transport ori susținerea unei mase de către unul ori mai mulți
lucrători, inclusiv ridicarea, așezarea, împingere tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita
caracteristicilor acesteia sau condițiilor ergonomice corespunzătoare, prezinta riscuri pentru lucrători, in special de
afecțiuni dorsolombare.

3.2 Prescurtări
IPSSM: Instrucțiune Proprie de Securitate si Sănătate in Munca
S.S.M: Securitate si Sănătate in Munca
S.U: Situații de Urgenta
E.I.P: Echipament individual de protecție
SIPP: Serviciul Intern de Prevenire si Protecție

4 MASURARE

NA

Pagina 1 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1
5 PROCEDURA / INSTRUCTIUNE
Flux Instructiuni Responsabilitate
Anexa 1 5.1 INCADRAREA SI REPARTIZAREA LUCRATORI LA LOCUL DE MUNCA
Încadrarea si repartizarea lucrătorilor pentru lucrul la înălțime se face pe baza
Fisei de Aptitudine eliberata de unitatea medicala cu care SC ................ are contract;
Toți lucrătorii vor fi supuși periodic examenului medical. Periodicitatea in vederea
examinări clinico - funcționale si verificării aptitudinilor si capacitaților neuropsihice fiind
stabilita la 1 an de zile;
Lucrătorii vor fi admiși la lucru numai daca au in Fisa de Aptitudine viza
medicala a medicului de medicina muncii cu mențiunea expresa „ Apt” sau „Apt
condiționat”;
Fisa de Aptitudine va fi in permanenta atașata la Fisa de Instruire Individuala
pentru S.S.M;
Lucrătorii care au in Fisa de Aptitudine menționat in dreptul avizului medical Departament HR
„Apt condiționat”, deoarece au fost depistați la examinarea la angajare sau la cea
periodica cu probleme medicale, au obligația ca la următoarele reevaluări stabilite de
medicul de medicina muncii (ex: la 3 , 6 luni) sa se prezinte la medicul de medicina
muncii cu adeverința medicala de la medicul de familie cu concluziile din scrisoarea
medicala a medicului specialist ( ex. EKG, analize standard de laborator, rezultatul
examinărilor medicale recomandate, tratamentul de urmat, etc.) pentru o mai buna
monitorizare a sănătății lucrătorilor de către companie.

5.2 INSTRUIREA LUCRATORILOR


Instruirea operatorilor trebuie făcută in conformitate cu Legea Securității si
Sănătății in Munca nr. 319 / 2006, H.G. 1.425 / 2006 modificata pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 / 2006, H.G. 1.146 / 2006 privind Conducătorul
cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători locului de munca
a echipamentelor de munca, H.G. 1.048 / 2006 privind cerințele minime de securitate
si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție
la locul de munca si are drept scop însușirea cunoștințelor si formarea deprinderilor
de S.S.M.;

5.3 DOTAREA CU E.I.P.


Toți lucrătorii care își desfășoară activitatea in cadrul SC.......vor purta obligatoriu
E.I.P. specific acordat in mod gratuit de către angajator;
Este interzisa utilizarea de către lucrători a unor E.I.P, altele decât cele Departament EHS
prevăzute si acordate de către SC ................, ori echipamente nestandardizate;
Este interzisa prezenta in zona de operare a lucratorilor fara E.I.P corespunzator.

5.4 OBLIGATIILE ANGAJATORULUI


Conducerea unității trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare sau să
folosească mijloace adecvate, în special echipament mecanic, pentru a evita
manipularea și transportul prin purtare a maselor de către lucrători;
În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea și transportul prin purtare
a maselor, conducerea unității trebuie să organizeze locurile de muncă astfel încât la
manipularea sau transportul prin purtare să fie eliminat sau redus riscul de accidentare
sau îmbolnăvire profesională;
In situațiile in care distribuirea masei pe fiecare lucrător conform prezentei
instrucțiuni necesita un număr de persoane incompatibil cu dimensiunile sau forma
obiectului supus ridicării iar un echipament auxiliar capabil sa ajute ridicarea nu este
disponibil, Coordonatorul lucrării va decide numărul persoanelor necesare așa încât
ridicarea obiectului se va face in siguranța si fără a afecta sănătatea persoanelor
participante la operațiune;
În cazurile în care manipularea și transportul prin purtare nu pot fi evitate,
conducerea unității va organiza locurile de muncă astfel încât activitatea să se
desfășoare în condiții de siguranță și cu risc cât mai mic pentru sănătatea angajaților; Angajator
Conducerea unității trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare pentru
reducerea la minima a rânirilor, accidentarilor;
Conducerea unității trebuie să evalueze orice operațiuni riscante ale manevrării
manuale care nu pot fi evitate. Pentru aceasta:
a) Va evalua în prealabil, condițiile de securitate și sănătate pentru activitatea

Pagina 2 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1
Flux Instructiuni Responsabilitate
respectivă în ceea ce privește:
- caracteristicile meseriei;
- efortul fizic depus;
- caracteristicile mediului de muncă;
- caracteristicile activității.
b) Va dispune și va urmării realizarea măsurilor corespunzătoare în scopul
evitării sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sănătății luând în
considerare:
1) Caracteristicile masei cum sunt:
- greutatea și dimensiunile;
- dificultatea de prindere;
- instabilitatea sau riscul deplasării conținutului;
- plasarea în așa fel încât ea trebuie manipulată la o anumită distanta de trunchi
sau cu flexie ori a trunchiului;
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorită marginilor, mușchilor, în
special în eventualitatea unei ciocniri.
2) Efortul fizic:
- prea mare ;
- care nu poate fi realizat decât printr-o mișcare de răsucire a trunchiului;
- care antrenează o mișcare bruscă a masei;
- care este realizat atunci când trunchiul se află într-o poziție instabilă.
3) Caracteristicile mediului de muncă cum sunt:
- inexistența unui spațiu suficient în special pe verticală, pentru realizarea
activității;
- pardoselile alunecoase și/sau care prezintă neregularități;
- imposibilitatea ridicării manuale la înălțime, în siguranță;
- manipularea maselor la mai multe niveluri;
4) Cerințele activității cum sunt:
- efortul fizic frecvent și prelungit;
- insuficiența repausului fiziologic sau de recuperare;
- distanțele foarte mari pentru transportat sarcini;
- ritm impus de un proces de muncă care nu poate fi schimbat de salariat.
La efectuarea operațiilor de manipulare și transport prin purtare a maselor, se
vor repartiza numai lucrători care corespund din punct de vedere fizic.
Conducerea unității va urmării ca lucrătorii, care execută lucrări de manipulare și
transport prin purtare să primească o instruire adecvată și informații privind
manipularea și transportul prin purtare și riscurile la care se expun în cazul în care
aceste activități nu sunt executate corect. Lucrătorii vor fi informați asupra măsurilor
luate de conducerea unității pentru asigurarea securității, la manipularea și transportul
prin purtare.
Conducerea unității va urmării modul în care lucrătorii respectă indicațiile tehnice
de lucru privind manipularea și transportul greutăților.
Conducerea unității va consulta lucrătorii sau reprezentanții lor și va permite
acestora să ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea și transportul
manual al maselor care ar putea afecta sănătatea și securitatea în muncă.

5.5 OBLIGATIILE LUCRATORULUI


Lucrătorii sau reprezentanții lor au dreptul să prezinte propunerile lor și să ceară
conducerii unității să ia măsuri de eliminare a riscurilor pentru salariații folosiți la
manipularea și transportul prin purtare a maselor .
Sa participe, sa-si însușească si sa aplice cunoștințele acumulate la instruirile
organizate de angajator;
Sa folosească sisteme adecvate de munca stabilite pentru siguranța lor ;
Sa utilizeze corect echipamentul furnizat pentru siguranța lor ;
Sa evite ridicarea maselor mai grele de 15 Kg pentru femei si 25 Kg pentru
bărbați*;
Sa utilizeze dispozitivele mecanice de manevrare si ridicare acolo unde
greutatea maselor este mai mare decât cea admisa (15 Kg pentru femei si 25 Kg
pentru bărbați);
*NOTA: In cazul in care greutatea sarcinii ce trebuie manevrata depășește Manipulanți
limitele menționate (15 Kg pentru femei si 25 Kg pentru bărbați) si de asemeni
dispozitivul mecanic de ridicare nu este disponibil, Conducătorul locului de munca va
solicita si aloca un număr suficient de persoane pentru a executa operațiunea de
Pagina 3 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1
Flux Instructiuni Responsabilitate
ridicare si manevrare a sarcinii, in așa fel încât riscul de vătămare fizica a lucrătorilor
sa fie eliminat.
Lucrătorul care in cazul constatării ca masa ce trebuie ridicata ii depășește
capabilitatea fizica, va anunța Conducătorul locului munca si chiar va aplica procedura
de „Oprire a Lucrului”
Sa aplice toate tehnicile de manipulare si ridicare manuala învățate la instruirea
de Manipulare manuala a maselor, așa cum sunt expuse in figurile de mai jos:

Sa respecte regulile ergonomice comunicate de angajator si sa execute corect


operațiile de manevrare/manipulare manuala a maselor;
Sa poarte E.I.P. acordat de către angajator;
Sa evite manevrarea manuala care nu este necesara;
Sa aibă mare grija la încărcăturile inegale sau cu forme neregulate;
Sa întrețină o buna curățenie la locul de munca;
Sa coopereze cu angajatorul/conducătorul locului de munca pentru
îmbunătățirea masurilor de sănătate si siguranța in munca;
Sa informeze angajatorul daca identifica activități riscante de
manevrare/manipulare manuala;
Sa aibă grija si sa se asigure ca activitățile lor sa nu pună in pericol propria
persoana si a celor din jur;
Traseul pe care îl parcurge lucrătorul în timpul transportului prin purtare nu
trebuie să fie cu obstacole, instabil sau alunecos. Se interzice manipularea de către un
singur lucrător a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera
dezechilibrări. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de
prindere corespunzătoare. Conducătorul locului de muncă va stabilii numărul de
lucrători care vor efectua manipularea și transportul maselor cu centrul de greutate
excentric;
Se interzice manipularea și transportul prin purtare în același timp a maselor
care sunt instabile între ele. Obiectele ambalate în cutii, lăzi etc. trebuie fixate în
interiorul lăzilor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător
în cutii, lăzi etc. Manipularea în același timp a două sau mai multe obiecte se va face
numai dacă sunt fixate între ele corespunzător;
Se interzice creșterea numărului de ridicări sau coborâri pe unitate de timp. Se
interzice utilizarea lucrătorilor la manipularea și transportul manual al maselor dacă nu
au echipament individual de protecție și/sau de lucru corespunzător și în bună stare.

5.6 OBLIGATIILE CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA

Conducătorul locului de munca se va asigura ca nu exista riscuri ce pot afecta

Pagina 4 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1
Flux Instructiuni Responsabilitate
fizic lucrătorii si deleagă un număr optim de lucrători pentru a manipula fizic mase in
lipsa mijloacelor mecanice de ridicare.

Conducătorul locului de munca (Supervizor, Șef echipa, etc.) care se asigura ca


numărul de lucrători necesar operațiilor de manipulare manuala mase este cel optim si
ca acei lucrători nu vor fi afectați de leziuni dorso-lombare;

5.7 TEHNICI DE RIDICARE CINETICA CORECTA (SECVENTA de LUCRU


RECOMANDATA)

Poziționați labele picioarelor la poziția “Ora 10” si “Ora 2”


Coborați picioarele si capul înspre încărcătura;
Poziționați mâinile si degetele in jurul încărcăturii;
Apucați ferm încărcătura înspre dumneavoastră;
Folosind mușchii picioarelor, împingeți in sus in poziția de ridicare;
Ridicați capul sus înspre direcția in care ridicați încărcătura;
Asigurați-va ca încărcătura si coatele sunt păstrate aproape de corpul
dumneavoastră.
Conducătorul locului
5.7. TEHNICI DE MANEVRARE/MANIPULARE MANUALA de munca
Examinați încărcătura;
Plănuiți înainte mișcarea;
Apucați încărcătura;

5.8 DEPOZITAREA, STIVUIREA SI INCARCAREA/DESCARCAREA


MATERIALELOR

Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de


accidentare, incendii și explozii. Depozitarea materialelor pe rafturi se face în așa fel
încât să nu fie posibilă căderea lor. Pe rafturi și stelaje unde sunt depozitate materiale
trebuie scris la loc vizibil sarcina maximă admisă, care nu trebuie depășită. La stivuirea Manipulanți
cutiilor cu componente în shopfloor, înălțimea stivelor nu va depăși înălțimea maximă
admisă.
Stivele vor fi construite din materiale cu aceleași forme și dimensiuni sau din
ambalaje de același tip și dimensiuni. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme
geometrice diferite nu este permisă;
În cazul depozitării materialelor ambalate în cutii, lăzi, sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, pereții
ambalajelor trebuie să reziste presiunii exercitate de materialele de deasupra, să nu
prezinte deformări sau deteriorări. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare,
se vor face verificări după fiecare folosire, pentru stabilirea oportunității folosirii în Manipulanți
continuare a acestora în condiții de siguranță. Scoaterea materialelor din stivă se va
face astfel încât să se evite prăbușirea stivei.
Când încărcarea, descărcarea sau transportul materialelor atipice se efectuează de
doi sau mai mulți lucrători efortul repartizat pe o persoană nu trebuie să depășească
limitele admise. Totodată, se va asigura ca obiectele respective, să se poată prinde
bine cu unelte de apucare sau cu mâinile. În cazul în care o sarcină este încărcată,
descărcată sau transportată, prin purtare, concomitent de către mai mulți lucrători, Manipulanți
aceștia vor ridica și coborî sarcina numai la comanda conducătorului operației.
Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate
împotriva deplasării, răsturnării sau căderii. Încărcătura va fi astfel aranjată încât
conducătorul mijlocului de transport să poată supraveghea drumul parcurs. Încărcătura
stivuită nu va depăși capacitatea maximă a mijlocului de transport nemecanizat, iar în
cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie să atingă solul în timpul
mersului.

5.9.DEPOZITAREA, INCARCAREA/DESCARCAREA ALTOR PRODUSE

Pagina 5 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1
Flux Instructiuni Responsabilitate
Manipularea substanțelor periculoase se va face conform prevederilor
legislației în vigoare prin respectarea recomandărilor de manipulare si depozitare
recomandate de producător in fisa cu date tehnice de securitate.

6 ANEXE
NA

7 DOCUMENTE ASOCIATE
SR ISO 45001 - Sisteme de management pentru securitate si sănătate – versiunea curenta
Legea nr. 319/2006 – Legea securității si sănătății in munca;
H.G. nr. 1.425 / 2006 modificata – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006;
H.G. nr. 1.146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in
munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
H.G. nr. 1.048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecție la locul de munca;
H.G. nr. 1.051 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucrători, in special afecțiuni dorsolombare
H.G. 355 / 2007 modificata privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

8 ISTORICUL REVIZIILOR
Nota 1: Pe primul rând cea mai recenta modificare
Nota 2: Modificările in noua ediție se evidențiază cu “bold” si “italic” in textul procedurii/ instrucțiunii.
Editia Data Revizuit (Nume, Functie) Modificari in noua editie
dd.mm.yyyy

Pagina 6 din 6
Consultati site-ul pentru versiunea controlata. Document necontrolat la imprimare. Printat: 21 ianuarie 2021 7:54 a1/p1

S-ar putea să vă placă și