Sunteți pe pagina 1din 5

Legământ între mine și Dumnezeu:

1. Eu spun cu credință rugăciunea în fiecare zi, dimineața și seara


2. Iar Dumnezeu își asumă toate datoriile

Variante Română Latina Francais Italiano English Slava


Română

În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt


și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în Ceruri,


Sfințească-se numele Tău.
Vie Împărăția Ta.
Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri,
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Că a Ta este împărăția și puterea și slava,
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
(și) acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție


Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care
pretutindenea ești și (pe) toate le (îm)plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață,
vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea
și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluiește-ne pe noi. (de trei ori, cu câte o metanie de fiecare dată)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Francais
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles.

Amen.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel;
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour;
et pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Malin.

Car à Toi est le règne, et la puissance et la gloire,


Père, Fils et Saint Esprit, et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles.

Amen.

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi.


Roi céleste, Defenceur, Esprit de vérité,
Toi qui es partout présent et qui emplis tout,
Trésor des biens et Dispensateur de vie,
viens et fais ta demeure en nous,
et purifié-nous de toute souillure et sauve nos âmes,
Toi qui es bonté.

Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel,


aie pitié de nous. (3 fois)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
et maintenant et toujours
et aux siècles des siècles. Amen.

Latina
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen Tuum.
Adveniat regnum Tuum.
Fiat voluntas Tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

QuiaTuum est regnum, et potestas (vis), et gloria,


Patris et Filii et
Spiritus Sancti, (et) nunc et semper,
et in saecula saeculorum.

Amen.

Gloria Tibi, Domine, gloria Tibi.


Rex caelestis, Paraclete, Spiritus veritatis, qui extas
ubique et
omnia imples, Thesaurus bonorum et Largitor vitae:
Veni et mane
in nobis, atque de omni immunditia munda nos,
et salvas, Benigne, animas
nostras.
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis,
miserere nobis. (3x)
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
et nunc et semper, et in
saecula saeculorum.
Amen.
English In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit, both now and forever
and to the ages of ages. Amen

Our Father in heaven,


hallowed be your name;
your kingdom come;
your will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our sins
as we forgive those who sin against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

For yours is the kingdom, and the power, and the glory,
of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
both now and forever and to the ages of ages.
Amen

Glory to You, O Lord, glory to You.

O Heavenly King, o Comforter, the Spirit of Truth,


Who are everywhere present and fill all things,
Treasury of Blessings, and Giver of Life,
come and abide in us, and cleanse us of all stain,
and save our souls, O Gracios One.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal:


Have mercy on us. (Thrice)
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit: both now and forever,
and to the ages of ages. Amen
7
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli,


sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Perché tuo è il regno, e la potenza e la gloria,


al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te

Re celeste, Consolatore, Spirito di verità,


che sei presente in ogni luogo e tutto riempi,
tesoro di beni e dispensiere di vita,
vieni ed abita in noi, e purificaci da ogni macchia
e salva, o Buono, le anime nostre.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,


abbi pietà di noi. (tre volte)
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.