Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de analiză şi aplicare a unei metode didactice de predare-învăţare la o lecţie observată

Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional Spiru Haret, Tg. Jiu


Profesor mentor:
Student practicant: Vlad Maria - Monica
Data:
Fişe aplicative pentru metodele de predare – învăţare
Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice
Denumirea metodei: Demonstraţia
Caracteristici generale şi particularităţi ale metodei:
Demonstraţia didactică se evidenţiază prin prezentarea unor obiecte, fenomene,
care vor uşura înţelegerea altor fenomene mai complexe. Noţiunea de demonstrare cere după
sine, noţiunea de arătare, de prezentare, a unor procese sau acţiuni naturale sau nenaturale, pentru
o înţelegere mai bună a elevilor a unor legi, proprietăţi, constante, şi care sunt elemente de bază a
cunoaşterii.
Demonstraţia are ca fundament un cadru concret, fie el: natural, simbolic sau
artificial. Pe baza acestuia, se deduc constatări şi interpretări. Demonstraţia, este un suport al
cunoaşterii pe cale deductivă: prin concretizare şi materealizare şi inductivă: prin concepţii şi
deprinderi.
Există diverse tipuri de demonstraţii, în dependenţă de materealul avut la
dispoziţie:
- pe viu: experimente de laborator, demonstraţia unor comportamente;
- figurativă: prin intermediul reprezentărilor grafice;
- cu ajutorul desenului;
- cu ajutorul modelelor: fizice, grafice;
- cu ajutorul imaginilor audiovizuale: proiecţii statice sau dinamice;
- prin exemple.
Demonstraţia are un caracter ilustrativ, iar ca finalitate - reproducerea unor
acţiuni, sau învăţarea unor cunoştinţe noi pe bază de suport intuitiv.
Metoda este utilizată în cadrul Ariei curriculare: Tehnologii – disciplinei: Arte vizuale şi
abilităţi practice

1
Lecţia cu titlul: Tablou de primăvară – tema:, Primăvara din data:
Tipul de activitate instructiv educative în cadrul căreia este utilizată metoda este (se
precizează: formare de priceperi şi deprinderi
Elevul se află în situaţia: Elevul analizează materialele folosite în realizarea lucrării, ascultă şi
observă indicaţiile cadrului didactic.
Se precizează obiectivele (competenţe, valori, atitudini) la care trebuie să conducă
aplicarea metodei în cadrul lecţiei:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare;
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse.
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse context;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici
accesibile.
Legătura metodei cu conţinuturile:
În cadrul activităţilor de colaj este nevoie de prezentarea materialelor şi de demonstrare a felului
în care acestea se pot folosii pentru a obţine un produs finit.
Legătura metodei cu evaluarea activităţii şi a obiectivelor propuse:
Elevii învaţă mai usor atunci când văd în ce constau materialele şi cum se folosesc.
Elevul se află în situaţia: de a observa şi analiza materialele necesare realizării colajului.
Profesorul se află în situaţia: de a explica rolul materialelor didactice.
Materiale didactice şi auxiliare necesare pentru aplicarea metodei:
Manualul şcolar, hârtie colorată, lipici, foarfece, polistiren, carton.
Observaţii ale studentului :
Demonstraţia este o metodă care îi determină pe elevi să fie atenţi şi să manifeste mai mult
interes pentru activităţile desfăşurate.
Ce am învăţat referitor la utilizarea şi aplicarea metodei: metoda a ajutat la atingerea
obiectivelor la lectia: Tablou de primăvară din cadrul disciplinei: AVAP
Bibliografie utilizată(se precizează lucrări de specialitate de pedagogie, didactica, metodică,
psihologie relevante pentru utilizarea metodei ):
Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006.