Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA


Şcoala Gimnazială“NICOLAE BĂLCESCU”
Str. Nicoliţă Sanda Nr. 34
Tel./Fax: 0250 811281
Website: www.scoalanicolaebalcescudragasani.ro
E-mail: scoalanbalcescu@yahoo.com
Cod fiscal: 2573721

Nr………………./…………………….

Avizat,
Anul şcolar 2020- 2021 Director
Disciplina: Istorie Prof. Drăguț Maria
Clasa a VII-a , 1h/ săptămână
Manual: Art Klett
Profesor: Nițulescu Bogdan Avizat,
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3393 din 28.02.2017 Şef comisie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2020-2021
SEMESTRUL I – 18 săptămâni (14 septembrie 2020-29 ianuarie 2021)

Nr. Unități de învățare Competențe specifice Nr


Conținuturi Săpt Obs.
crt .
.
. de
ore
1. ◙Test iniţial 1 14-18
IX
◙Prezentarea disciplinei și a manualului
2. Lumea la sfârşitul 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu 1.Marile alianţe politico-militare în lume 1 21-25
în prezentarea faptelor şi proceselor istorice IX
sec. al XIX-lea şi
1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice 28 IX-
începutul secolului din perspectivă temporală şi spaţială 2. Primul Război Mondial. Evoluţia 1 02 X
al XX-lea 4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau alianţelor. Fronturile de luptă
de grup prin utilizarea resurselor multimedia -Studii de caz: 05 X
2.2. Explorarea surselor istorice prin  Revoluţia industrială şi războiul. Noul 1 05-09 ZI
utilizarea instrumentelor specifice gândirii X LIBERĂ
critice
armament şi victimele lui
 Viaţa în tranşee şi frontul de acasă 1 12-16X
 România şi Primul Război Mondial 1 19-23X

3. Tratatele de pace. Noua hartă a Europei 1 26-30X


1 02-06
Recapitulare – Evaluare XI

3. 2. Perioada 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea 1.Viaţa cotidiană: organizarea oraşelor,
descoperirii elementelor de continuitate şi 09-13
interbelică: o lumea rurală, invenţiile şi viaţa casnică, 1 XI
schimbare în procesele istorice
lume în schimbare 2.2. Explorarea surselor istorice prin divertismentul, sănătatea oamenilor, cultura
utilizarea instrumentelor specifice gândirii
critice Studii de caz:
Femeia în viaţa publică
4.1. Realizarea unor proiecte individuale sau Cinematograful – artă şi industrie 16-20
de grup prin utilizarea resurselor multimedia
1
Crize economice XI
4.2. Aplicarea unor tehnici de muncă 23-
intelectuală care valorizează cooperarea, 1 27XI
disciplina şi perseverenţa 2. Cetăţean şi stat în democraţie şi în
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu totalitarism 30XI-
1 04 XII
în prezentarea faptelor şi proceselor istorice 30 XI
-01 XII
1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice
ZILELE
din perspectivă temporală şi spaţială Studii de caz: LIBERE

3.1. Determinarea relaţiilor dintre Un model democratic - SUA


1 07-11
personalităţile şi grupurile umane în XII
Recapitulare - desfăşurarea faptelor istorice  Comunismul. 1
4.3. Folosirea perspectivelor multiple şi a 14-18
Evaluare Nazismul XII
capacităţilor de analiză critică pentru luarea
1 21-22
deciziilor pe bază de argumente şi dovezi
XII
pertinente
VACANŢĂ DE IARNĂ : 23 DECEMBRIE 2020- 10 IANUARIE 2021

4. 3. Lumea în 1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu 1. Relaţiile internaţionale. Agresiunea 1 111-15 I
în prezentarea faptelor şi proceselor istorice statelor totalitare
război 1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice
din perspectivă temporală şi spaţială 2. Al Doilea Război Mondial: alianţe
militare şi fronturile de luptă (1939-1945), 2 18-22I
2.1. Folosirea surselor istorice în vederea
25-29I
descoperirii elementelor de continuitate şi România şi Al Doilea Război Mondial,
schimbare în procesele istorice Conferinţa de pace
2.2. Explorarea surselor istorice prin
utilizarea instrumentelor specifice gândirii
critice

Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie-07 februarie 2021

SEMESTRUL AL II-LEA (17 SĂPTĂMÂNI): 08 FEBRUARIE-18 IUNIE 2021


Studii de caz: 1 8-12 II
5.
3.1. Determinarea relaţiilor dintre  Noile mijloace de distrugere în masă
personalităţile şi grupurile umane în
desfăşurarea faptelor istorice
4.3. Folosirea perspectivelor multiple şi a  Viaţa pe front şi în frontul de acasă 1 15-
19II
capacităţilor de analiză critică pentru luarea
deciziilor pe bază de argumente şi dovezi  Holocaustul 1 22-
pertinente 26II

6. Recapitulare-Evaluare:
1-5 III
Capitolul ”Lumea în război” 2 8-12III

1. Reconstrucţie şi modele ale dezvoltării 1 15-19


7. 4. Lumea 2.1. Folosirea surselor istorice în vederea III
postbelică descoperirii elementelor de continuitate şi economice. Viaţa cotidiană – de la dramele
schimbare în procesele istorice războiului la prosperitate
2.2. Explorarea surselor istorice prin
utilizarea instrumentelor specifice gândirii Studii de caz: 22-26
critice Declaraţia Universală a Drepturilor 1 III
3.1. Determinarea relaţiilor dintre Omului
personalităţile şi grupurile umane în 29III-
desfăşurarea faptelor istorice
1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice
Protestul tinerei generaţii 1 01IV

din perspectivă temporală şi spaţială


19-23
4.3. Folosirea perspectivelor multiple şi a 2. Democraţie versus comunism – modelele 1 IV
capacităţilor de analiză critică pentru luarea de organizare a statelor. Războiul Rece
deciziilor pe bază de argumente şi dovezi
pertinente (1945 – 1991) 26-29
3. Uniunea Europeană: principii de 1 IV
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu
în prezentarea faptelor şi proceselor istorice organizare şi funcţionare
4. Lumea contemporană: o lume 10-14
multipolară - globalizarea; noua diversitate 1 V
culturală şi revoluţia informaţională
4. Lumea Studii de caz:
postbelică  Noile forme de divertisment – jocurile şi 1 17-21
V
tehnologia. Consecinţe
24-28
 Terorismul 1 V

31V-
Migraţii în lumea contemporană 1 4VI
1 7-11
8. Recapitulare – Evaluare : ”Lumea postbelică” VI
1 14-18
9. Recapitulare – Evaluare Finală VI

Notă: 1 oră este rezervată în săptămâna „ Şcoala altfel”-12-16 APRILIE 2021 (S27)
În perioada 02-11 aprilie 2021 -vacanță de primăvară (Paștele catolic)
În perioada 30 aprilie-09 mai 2021 -vacanță de primăvară (Paștele ortodox)