Sunteți pe pagina 1din 84

CREEAZĂ-ŢI MEDIUL !

Ghidul profesorului
pentru
elevii de clasa a V-a

Acest material face parte din proiectul educaţional „Creează-ţi Mediul!”

iniţiat şi finanţat de

derulat cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi implementat de Fundaţia CONCEPT

www.societatedurabila.ro

1
2
CREEAZĂ-ŢI MEDIUL !
Ghidul profesorului
pentru
elevii de clasa a V-a

Autori:
Carmen Manuela Cazan
Rodica Cherciu
Mihai Manda

Consultanţi de specialitate:
Mediu:
Oana Dicu
Mihaela-Codruţa Nedelcu
Comunicare:
Luminiţa Oprea

3
Redactori:
Oana Mateescu

Lector şi corectură:
Anda Moldovan

Concept grafic şi DTP:


Carmen Biriş
Marius Zarafu

Editor:
Fundaţia CONCEPT

Bucureşti 2006

4
Recomandări din partea autorilor,

Stimaţi colegi,

Ghidul metodologic pe care vi-l oferim ca suport la acest opţional vizează imaginea de ansamblu
(prin tematica unităţilor de învăţare), precum şi detaliile semnificative, punându-vă la dispoziţie elementele
de bază ale strategiilor didactice, indicând resursele educaţionale şi formele/ instrumentele de evaluare.
În elaborarea acestui material s-a urmărit centrarea învăţământului pe elev. De aceea, vă
recomandăm:
- utilizarea unor metode didactice noi, alternative, aparţinând gândirii critice;
- fiecare elev să-şi alcătuiască un portofoliu personal care să cuprindă informaţiile noi, aplicaţiile
practice, îndemnurile din rubrica ROLUL TĂU!, precum şi desenele (ilustraţiile) pentru datele din
CALENDARUL ECOLOGISTULUI ;
- în fiecare clasă să fie organizată o expoziţie permanentă cu cele mai bune lucrări ale elevilor, în
concordanţă cu fiecare unitate de învăţare;
- utilizarea în cadrul fiecărui demers didactic a dicţionarului.
Vă mulţumim că aţi acceptat sugestiile noastre şi vă dorim mult succes în activitatea
dumneavoastră!

AUTORII

Dragi cititori,

Ce poate fi mai frumos decât să ai în jurul tău un mediu sănătos? Ce poate fi mai important decât să
trăieşti într-o societate care protejează natura şi resursele ei?
Am ales să susţinem realizarea şi publicarea unui manual de mediu deoarece protecţia mediului a fost,
încă de când am început activitatea noastră în România, una din priorităţile noastre. Însă protecţia mediului
nu trebuie să fie doar preocuparea unei companii, ci a fiecăruia dintre noi. Resursele naturale ale planetei
sunt pe zi ce trece tot mai puţine, astfel încât se întrevede epuizarea unora dintre ele. Cu toate acestea, un
comportament responsabil din partea noastră, a tuturor, poate aduce beneficii mari.
În calitate de membru al comunităţilor în care activează, Holcim îşi asumă o responsabilitate activă şi,
în consecinţă, derulează numeroase programe în beneficiul acestor comunităţi. Implicarea noastră în viaţa
comunităţii are diferite forme. Printre acestea se numără: cursuri de instruire, măsuri de protecţie pentru toţi
angajaţii şi colaboratorii noştri, proiecte comunitare etc.
Dacă te bazezi pe putere, performanţă şi pasiune, comunitatea în mijlocul căreia trăieşti are doar de
câştigat. Oamenii din toate colţurile lumii au înţeles necesitatea adoptării unui comportament responsabil
faţă de natură. Dar, după cum spuneam, ocrotirea mediului nu este doar o problemă individuală, ci una
colectivă şi necesită sprijin reciproc. De aici şi expresia „Gândeşte global - Acţionează local!”
Vă invităm, în paginile care urmează, să găsiţi pasiunea pentru a proteja natura. Veţi vedea cât de uşor este!

HOLCIM ROMÂNIA

5
6
ARGUMENT

Realităţile zilelor noastre arată că trăim plante şi animale, iar omul este confruntat,
în perioada celor mai mari descoperiri şi la rândul său, cu diferite maladii cauzate de
transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi a poluare, fenomen ce cuprinde astăzi toate
celor mai complexe şi, uneori, cu nebănuite ţările şi continentele. Aceste efecte negative
efecte asupra vieţii. sunt din ce în ce mai accelerate. În ultimul
De fapt, problema raportului dintre om şi deceniu, intervenţiile civilizaţiei au provocat
mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut mediului natural pagube mai mari decât în
odată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, ultimul mileniu.
căci omul, cu inteligenţa şi spiritul creator Protecţia mediului înconjurător a apărut ca
care îl definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa problemă a omenirii numai în zilele noastre,
cum era ea, ci a pornit, cu curaj şi tenacitate, respectiv atunci când omul a cucerit întreg
la transformarea ei potrivit nevoilor sale. spaţiul Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile
Specia umană a domesticit animalele şi a naturale şi resursele de energie au fost
adăugat peisajului natural privelişti noi: văi afectate în aşa mare măsură, încât se întrevede
roditoare, oaze de verdeaţă, noi soiuri de epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele
plante de cultură. condiţii esenţiale existenţei umane, ca apa şi
Până aici, echilibrul natural nu a avut de aerul, dau semne de otrăvire. Se deduce astfel
suferit, decât, poate, pe arii foarte restrânse, posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub
care nu afectau ansamblul. semnul întrebării, dacă bineînţeles nu se iau
măsuri energice de protecţie a planetei.
Problemele au devenit acute odată cu
revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu Omul a înţeles că face şi el parte din natură,
noua revoluţie tehnico-ştiinţifică. Ştiinţa şi că Terra şi resursele ei sunt limitate, că
tehnica modernă, sporind nemăsurat puterea această planetă funcţionează ca un sistem şi
omului, au ridicat, în medie, nivelul de viaţă că dereglările produse într-un loc pot avea
de pretutindeni. Civilizaţia industrială şi repercursiuni pentru un întreg circuit, inclusiv
progresul material au afectat însă factorii pentru om. Omenirea nu poate renunţa însă la
de mediu şi au dus la înrăutăţirea condiţiilor dezvoltarea economică şi socială. Căile pentru
mediului natural. Sub impactul dezvoltării sporirea calităţii vieţii şi menţinerea unei bune
economice au fost poluate, mai mult sau mai calităţi a mediului înconjurător sunt utilizarea
puţin grav, solul, apa şi aerul; au dispărut sau resurselor acestuia în aşa fel încât să se poată
sunt pe cale de dispariţie multe specii de regenera şi conserva în permanenţă.

7
Primele iniţiative de ocrotire a mediului agenţiile regionale şi teritoriale de protecţie
au apărut acum aproximativ 200 ani, din a mediului.
necesitatea salvării unor specii pe cale de Sistemul legislativ naţional pe linie de
dispariţie. Cu timpul, motivele care au impus mediu include acte normative care prevăd
ocrotirea naturii s-au diversificat. combinarea gestionării raţionale a resurselor
Începând din 1970, au apărut semne clare naturale cu prevenirea şi controlul poluării,
de îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului stimulând prevenirea sau limitarea efectelor
de ozon, încălzirea globală, ploile acide, degradării mediului cauzate de poluare.
poluarea apelor, a aerului şi a solului. Oamenii Sunt astfel reglementate toate activităţile
au început să înţeleagă necesitatea adoptării umane importante care au impact asupra
unui comportament responsabil faţă de ambientului, în scopul asigurării unui mediu
natură. Însă responsabilitatea omului pentru înconjurător sănătos.
ocrotirea mediului înconjurător este atât Legea Protecţiei Mediului (Codul
individuală, dar mai ales colectivă: protecţia Mediului) este cel mai important
naturii angajează colaborare şi sprijin act normativ, care creează cadrul de
reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi, reglementare pentru protejarea calităţii
mai ales, internaţional. factorilor de mediu (apă, aer, sol) şi conser-
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând varea biodiversităţii. La baza documentelor
oraşele şi transporturile, defrişând pădurile legislative de mediu din România stau
pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele principii precum:
agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer • dezvoltarea durabilă
cantităţi mari de deşeuri poluante, omul a • prevenirea şi controlul integrat al poluării
stricat echilibrul natural existent în mediul • poluatorul plăteşte
înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în • producătorul răspunde etc.
pericol însăşi viaţa. Organizaţii nonguvernamentale au luat
În asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut fiinţă la nivel local, naţional şi internaţional
nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea pentru combaterea poluării în întreaga
răului pe care l-a produs şi să treacă urgent la lume. Există peste 50.000 de organizaţii la
luarea unor măsuri pentru protecţia mediului nivel internaţional şi aproximativ 150 în ţara
înconjurător, pentru menţinerea în natură a noastră.
unui echilibru normal între toţi factorii care Un demers modern şi voluntar pentru
compun mediul. demonstrarea preocupării de a respecta
Pentru ca Pământul să rămână o planetă legislaţia de mediu, de a preveni poluarea
vie, interesele oamenilor trebuie corelate cu şi de a asigura continua îmbunătăţire a
legile naturii. performanţelor în domeniul mediului
Autoritatea centrală de protecţie a mediului constă în dezvoltarea şi certificarea la
în România o reprezintă Ministerul Mediului nivelul agenţilor economici a unui sistem de
şi Gospodăririi Apelor, care coordonează disciplinare a problemelor de mediu (sistem

8
de management de mediu), în conformitate • abilităţi participative şi de colaborare;
cu prevederile standardului internaţional: • abilităţi productive şi creative, ca bază
SR EN ISO 14001:1997. Sistemul respectiv a atitudinilor pro-ecologice definite în
prevede identificarea principalelor probleme termeni de implicare efectivă.
de mediu şi a căilor de rezolvare a acestora, Acest program se centrează pe dezvoltarea
alcătuirea unei structuri organizatorice, de tridimensională a personalităţii elevilor:
comunicare şi de documentare necesare cognitivă, afectivă şi participativă, propu-
ţinerii sub control a problemelor depistate, nând următoarele seturi de competenţe:
apoi verificarea şi analizarea rezultatelor • competenţe cognitive: cunoştinţe despre
obţinute în scopul unei situaţii din ce în ce mediul înconjurător, poluare, forme de
mai bune în raport cu mediul. poluare, poluatori, protecţia mediului
Scopul programului „Creează-ţi mediul!” înconjurător etc.;
este: responsabilizarea elevilor şi, implicit, • competenţe afective: aderenţa şi susţi-
a părinţilor şi a întregii comunităţi locale, nerea principiilor promovate de programul
în vederea protejării mediului încon- „Creează-ţi mediul !”:
jurător. Competenţele create de acest • competenţe participative: implicarea
program vizează ştiinţa, dorinţa şi şi susţinerea nemijlocită a ideilor şi
atitudinea manifestă de a proteja viaţa! principiilor ecologiste, manifestarea unor
Programul „Creează-ţi mediul!” propune atitudini civice.
formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de bază
şi specifice, ca:
• ablitităţi informative şi de relaţionare;
• abilităţi comunicative multiple;
• abilităţi argumentative şi critice;

CICLUL GIMNAZIAL - OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea spiritului de investigaţie şi 3. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini


cercetare ştiinţifică, a capacităţii de comunicare şi comportamente de exprimare a opiniilor
a elevilor, utilizând o terminologie adecvată. faţă de semeni în relaţia lor cu mediul natural
2. Cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate dintre înconjurător.
fenomenele din natură, viaţa pe pământ şi 4. Dezvoltarea unui comportament de respect şi
activităţile umane. protejare faţă de mediu, la nivel social.

9
10
Clasa a 5-a
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea spiritului de investigaţie şi cercetare ştiinţifică, a capacităţii de


comunicare a elevilor, utilizând o terminologie adecvată.
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi:
1.1. să identifice şi să descrie - observarea şi descrierea componentelor mediului,
componentele mediului înconjurător; - identificarea caracteristicilor unor factori de mediu,

1.2. să identifice cauzele şi efectele - observarea şi descrierea unor componente ale mediului poluate,
degradării mediului înconjurător; - studiu de caz,
- realizare de investigaţii, sondaje de opinie,

1.3. să conştientizeze importanţa şi - activităţi de crecetare a mediului din orizontul local,


utilitatea mediului înconjurător - alcătuirea unor proiecte care să reflecte legătura dintre
pentru societate; componentele mediului,

1.4. să redacteze texte narative pe baza - alcătuirea unor portofolii cu informaţii despre componentele mediului,
terminologiei specifice. - construirea şi rezolvarea unor rebusuri.

2. Cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate dintre fenomenele din natură, viaţa pe


pământ şi activităţile umane.
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi:

2.1. să înţeleagă importanţa mediului - observarea şi identificarea unor intervenţii ale omului în mediul
înconjurător; înconjurător,
- observarea şi descrierea unor situaţii privind efectele intervenţiei
omului în mediul natural,
2.2. să realizeze corelaţii între cauzele şi - identificarea şi exemplificarea relaţiilor de cauzalitate dintre
efectele poluării; componentele mediului înconjurător,
- observarea şi înregistrarea unor schimbări din mediul înconjurător
datorate factorilor poluanţi,
2.3. să aprecieze efectele pe termen scurt - descrierea mecanismului de poluare,
şi lung ale factorilor de poluare a - observarea şi selectarea unor zone poluate,
mediului; - relatarea unor situaţii întâlnite,

2.4. să manifeste grijă faţă de sine, faţă - simulare,


de ceilalţi şi disponibilitate pentru - studiu de caz,
participare la viaţa comunităţii locale. - realizarea unor proiecte finalizate cu elaborarea unor portofolii.

11
3. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente de exprimare a
opiniilor faţă de semeni în relaţia lor cu mediul natural înconjurător.
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi:
3.1. să identifice modalităţile de poluare a - colectarea de informaţii privind poluarea (surse, tipuri),
mediul înconjurător; - completarea unor fişe de observaţie,
- observarea şi înregistrarea unor informaţii despre poluarea în zonă.
3.2. să aprecieze atitudinea oamenilor - identificarea unor soluţii pentru poluarea din zonă,
vizând acţiuni de protecţia mediului; - exerciţii de realizare a unui ziar „verde”,album foto,colante etc.
- stabilirea unor reguli de conduită faţă de mediul înconjurător,
3.3. să elaboreze un proiect care vizează - realizarea unor activităţi tip proiect,
relaţiile societate - mediu înconjurător. - observarea,comentarea şi îmbunătăţirea afişelor şi materialelor
publicitare deja existente în localitate,
- participări active la acţiuni de ocrotire şi protecţie a mediului
împreună cu comunitatea locală.

4. Dezvoltarea unui comportament de respect şi protejare faţă de mediu , la nivel


social.
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi:
4.1. să-şi dezvolte şi să utilizeze - realizarea de investigaţii, sondaje de opinie,
competenţe de muncă în echipă, de - completarea unor fişe de observaţie,
cooperare; - observarea şi înregistrarea unor informaţii despre poluarea în zonă.

4.2. să ia decizii responsabile , corecte, - studiu de caz,


în situaţii de ameninţare a „stării de - activităţi de identificare a unor organizaţii, instituţii care au ca scop
sănătate” a mediului înconjurător; protecţia mediului,
4.3. să se implice în acţiuni de protejarea - identificarea unor soluţii pentru poluarea din zonă,
mediului înconjurător, specifice - dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media referitoare la
vârstei; problemele poluării,
4.4. să propună soluţii pentru protejarea şi - elaborarea unui ghid de comportare ecologică.
conservarea mediului înconjurător;

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
Mediul înconjurător şi componentele sale Poluarea şi tipuri de poluare
1. Apa 1. Poluarea apei
2. Aerul 2. Poluarea aerului
3. Solul şi subsolul 3. Poluarea solului
4. Plantele şi animalele
5. Omul

12
PLANIFICAREA ORELOR

1. Lecţie introductivă 2 ore


2. Mediul înconjurător şi componentele sale 12 ore
- apa 2 ore
- aerul 2 ore
- solul şi subsolul 2 ore
- plantele şi animalele 2 ore
- omul 2 ore
- Evaluare 2 ore
3. Poluarea şi tipuri de poluare 2 ore
4. Poluarea apei 4 ore
- cauzele poluării apelor 1 oră
- efectele poluării apelor 1 oră
- măsuri de protecţie împotriva poluării apelor 1 oră
- Evaluare 1 oră
5. Poluarea aerului 4 ore
- surse de poluare 1 oră
- efectele poluării aerului 1 oră
- măsuri de protecţie împotriva poluării aerului 1 oră
- Evaluare 1 oră
6. Poluarea solului 4 ore
- surse de poluare 1 oră
- efectele poluării solului 1 oră
- măsuri de protecţie împotriva poluării solului 1 oră
- Evaluare 1 oră
7. Ghidul ecologistului 2 ore
8. Evaluare finală 2 ore
9. Lecţii la dispoziţia profesorului 1-2 ore

13
14
Lecţie introductivă
numărul de ore: 2 ore

1. Citeşte şi completează :
a. Ce înţelegi prin cuvântul POLUARE?
b. Cu care dintre imaginile de pe pagina
anterioară nu eşti de acord?
c. De ce nu eşti de acord cu acestea?
d. Ce propui?
e. Desenează locul în care ai vrea să trăieşti.

2. Alcătuieşte un rebus în care cuvântul-


cheie să fie VERDE.

3. Activitate pe echipe – Pornind de la


desenele de mai jos, alcătuiţi o listă cu lucruri
pe care le puteţi recicla. Ilustraţi lista cu alte
desene făcute de voi!

15
Mediul înconjurător
şi componentele sale
numărul de ore: 12 ore

1. APA
numărul de ore: 2 ore
A. STRATEGIA DIDACTICĂ: de apă din atmosferă abia 1%. Acest 1%
1. Brainstorming – ce idei, cuvinte, grupuri constituie în mod obişnuit sursa aprovizionării
de cuvinte se pot asocia cuvântului „apă” . cu apă a omului.

Cuvinte asociate: oceane, mări, fluvii, râuri, Dezvoltarea industriei, pătrunderea meca-
lacuri, aerul, solul, subsolul, animale, plante, nizării şi chimizării în agricultură, extinderea
oameni, mediu de viaţă etc. irigaţiilor, creşterea gradului de urbanizare
şi a populaţiei, au determinat o sporire
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat!
considerabilă a cerinţelor de apă dulce şi
Pământul, ca planetă, prezintă mai multe curată. Deşi se află în cantităţi mici, datorită
straturi, care fie intră in constituţia lui, fie circuitului din natură pe care îl străbate,
îl înconjoară. Toate aceste învelişuri se cantitatea de apă dulce de care dispune
influenţează reciproc; apa este prezentă în globul poate satisface nevoile omenirii, cu
aer, în pământ şi în corpul vieţuitoarelor. condiţia să fie gospodărită cu înţelepciune.
Hidrosfera, totalitatea apelor de pe glob, Gospodărirea apelor are ca obiectiv asigurarea
ocupă 71% din suprafaţa totală a globului, apei potabile pentru populaţie, asigurarea
incluzând oceanele, mările, lacurile, râurile, apei pentru consumul din industrie şi
apele subterane, ploile, ghetarii etc. Apa este agricultură, refacerea rezervelor, menţinerea
un mare generator de oxigen atmosferic, prin calităţii biologice a apei, menţinerea condiţiilor
algele care plutesc la suprafaţa sa, şi este cel de viaţă din mediile acvatice. Aceasta este o
mai mare absorbant şi emiţător de căldură. activitate strategică ce se bazează pe:
Apa condiţionează întreaga existenţă a • funcţionarea reţelei de monitorizare a
vieţii, dar dintre toate resursele, este cea mai rezervelor de apă ;
eronat gospodărită. Cea mai mare parte a • colectarea de date privind cantitatea
apei existente pe glob(97%) este apă sărată, şi calitatea resurselor de apă ca şi a
stocată în oceane şi mări. Calotele de gheaţă consumului ;
ale celor doi Poli conţin doar ceva mai • acţiuni tehnice de refacere a rezervelor
mult de 2% din totalul de apă, iar fluviile, naturale ;
râurile,lacurile, apele subterane şi vaporii • introducerea şi perfecţionarea tehnologiilor

16
de epurare şi refolosire a apei ;
• cunoaşterea relaţiilor dintre apele de
suprafaţă, apele subterane şi folosirea
terenurilor ;
• educaţia pentru păstrarea şi economisirea
apei.
Apa, sub multiplele ei forme, reprezintă
unul dintre cele mai importante elemente
ale peisajului geografic, atât pentru
utilizarea directă de către om, cât şi pentru
activitatea normală a biosferei, fiind, evident,
indispensabilă supravieţuirii şi bunăstării
oamenilor.
Apariţia vieţii a făcut ca circuitul apei să
devină complex. Locul ocupat de om în acest
circuit nu mai este neglijabil, contrar a ceea
ce a fost timp îndelungat. Existenţa acestuia
şi dezvoltarea marilor comunităţi este strâns
legată de prezenţa apei.
Nu întâmplător marile civilizaţii s-au dez-
voltat şi se dezvoltă de-a lungul coastelor
marine, a fluviilor, lacurilor, izvoarelor şi
bălţilor, o hartă a aşezărilor umane retrasând
aproape total reţelele hidrografice ale lumii;
deci pentru om apa a avut întotdeauna un rol
extrem de important, el folosind-o în diferite
scopuri, încă din cele mai vechi timpuri. La
început a folosit apa izvoarelor, pâraielor,
râurilor, pentru a-şi prepara hrana şi pentru
a se spăla. Cu timpul, a folosit apa şi pentru
transport.
Puterea apei a folosit-o la început la morile
cu apă şi acum la marile hidrocentrale.
Apa i-a dat omului şi resurse de trai: alge,
peşti, mamifere acvatice, pescuitul fiind una
din primele îndeletniciri ale omului primitiv.
Dar apa are şi influenţe negative, printre care
se numără inundaţiile, unele dintre ele foarte

17
grave, având drept consecinţe pierderea de
vieţi omeneşti, distrugerea gospodăriilor,
Acum în lume: a podurilor, a instalaţiilor electrice. De
aceea, multe fluvii şi râuri din lume au fost
• 1,5 miliarde de locuitori ai planetei, adică un îndiguite şi amenajate pentru a evita astfel
sfert din total, n-au acces la apa potabilă, iar 2,6 de catastrofe.
miliarde, adică peste două cincimi, n-au acces
la salubritate; Pentru o planetă sănătoasă, trebuie să avem
grijă de apă şi de vieţuitoarele pentru care ea
• apa dulce contaminată şi rezervele de apă este un mediu de viaţă.
ţinute în condiţii neigienice sunt cauza a 10%
din totalul îmbolnăvirilor din tările sărace; B. EVALUARE:
• până la sfârşitul acestui secol, marea elaborarea unui rebus, având cuvântul cheie
majoritate a recifelor de corali ar putea dispărea APA;
dacă actuala încălzire globală a climei va
expoziţia cu lucrările elevilor.
continua; creşterea temperaturii apei perturbă
reproducerea acestor minuscule nevertebrate C. RESURSE EDUCAŢIONALE:
marine;
fişe de activitate;
• Marea Mediterană a pierdut în ultimul secol
set de fotografii şi planşe;
în medie câte un milimetru pe an ; producerea
acestei scăderi se datorează atât diminuării dicţionar.
cantităţilor de apă provenite din ploi, cât şi
multiplelor baraje ridicate pe cursurile fluviilor Rolul tău!
care se varsă în ea;
• Economiseşte apa potabilă!
• în statele arabe, precum Kuweitul, apa este
• Bea doar apă curată!
foarte preţioasă, scumpă, şi se foloseşte până
la ultima picătură, fiind importată la schimb cu • Făcând duş, nu faci risipă de apă!
petrolul;
• principalele tipuri de folosinţă a apei sunt:
alimentări cu apă potabilă, alimentări cu apă
industrială, irigaţii, piscicultură, amenajări
hidroenergetice, navigaţie şi plutărit, ape
curative şi pentru agrement.

18
Zile importante
27
martie
8
Ziua Mondială iunie
a Apei
Ziua Mondială
a Oceanelor

29
iunie
25
Ziua septembrie 31
Internaţională octombrie
a Dunării Ziua Internaţională
a Mediului Marin Ziua Internaţională
a Mării Negre

Aplicaţii
1. Desenaţi şi exemplificaţi transformările de stare ale apei (stare
lichidă, solidă şi gazoasă).

2. Identificaţi diverse modalităţi de utilizare a apei.

3. Realizaţi un proiect din care să rezulte soluţiile pe care le găsiţi


pentru economisirea şi identificarea de noi resurse de apă dulce,
pornind de la ideea că aceasta este o resursă epuizabilă.

4. Desenaţi un afiş în care să arătaţi importanţa economisirii apei.

19
2. AERUL
numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ: Oxigenul este indispensabil pentru respiraţia


1. Brainstorming – Elevii vor întocmi o listă vegetalelor prin procesul de fotosinteză care
cu ceea ce ştiu despre AER. are loc ziua. Noaptea, oxigenul este absorbit
şi dioxidul de carbon degajat prin respiraţia
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat:
plantelor. Deci lumea vegetală este în acelaşi
Aerul îmbracă Pământul sub forma unui timp consumatoare şi producătoare de
înveliş numit atmosferă. Fără aceasta, cerul oxigen. Oxigenul n-a existat tot timpul în
ar părea de culoare neagră, iar Soarele un atmosfera terestă, el făcându-şi apariţia
disc de foc orbitor. Nu am mai avea nori, ploi, în acelaşi timp cu primele organisme
ninsori etc. În lipsa atmosferei, pământul ar fi clorofiliene. Pe măsura apariţiei sale, a fost
gol, numai deşert şi stâncă. transformat în ozon sub efectul radiaţiilor
Deoarece atmosfera înconjoară Terra, ea are ultraviolete. Ecranul a fost imediat suficient
aceeaşi formă ca aceasta, având o grosime pentru a permite proliferarea organismelor
mai mare la Ecuator şi fiind mai turtită la clorofiliene (fito-plancton în special) şi
poli. Ea rămâne lângă suprafaţa Pământului cantitatea de oxigen degajată a crescut
datorită forţei de atracţie a acestuia, numită conform unei progresii geometrice.
şi forţă gravitaţională. Cercetările cu ajutorul sateliţilor artificiali au
Aerul, amestecul de gaze care constituie dat la iveală faptul că atmosfera este compusă
atmosfera, reprezintă o stare de echilibru cu din mai multe straturi, cel mai important
rol de tampon, de pătură de protecţie între având o grosime de 10-12 km la poli şi de
scoarţa terestră şi Cosmos. Atmosfera poate fi 16-18 km la Ecuator, fiind situat la suprafaţa
concepută ca un ocean prezent pretutindeni, Pământului, si conţinând 90% din toată
atât la suprafaţa planetei cât şi în spaţiile cantitatea de aer a atmosferei. În acest strat se
aflate în legătură cu atmosfera: în crăpăturile petrec cele mai importante fenomene pentru
şi porii solului, în peşteri, în excavaţiile viaţa pe Terra, aici se formează vânturile, norii
naturale sau antropice. şi precipitaţiile.

Aerul este un amestec de gaze: azot 78%, În stratul superior (până la 50 km) se găseşte
oxigen 21%, alte gaze (dioxidul de carbon, un gaz numit ozon, care are proprietatea de a
oxidul de carbon, ozon etc.) 1%. Componenţii absorbi radiaţiile ultraviolete emise de Soare.
aerului se află într-o continuă schimbare, în Subţierea stratului de ozon, prin poluarea
timp ce, pe de-o parte se consumă parţial, pe aerului cu diferiţi compuşi chimici, este un
de alta ei sunt înlocuiţi datorită regenerării pericol pentru planeta noastră.
din anumite surse. Acest echilibru, nu numai Razele Soarelui aduc lumină şi căldură pe
calitativ ci şi cantitativ, constituie una dintre pământ. Fără acestea nu ar exista viaţă pe
condiţiile fundamentale ale existenţei vieţii.

20
planeta noastră. Razele Soarelui străbat însă B. EVALUARE
atmosfera Terrei fără a o încălzi. Ajungând la elaborarea unui rebus cu cuvântul-cheie
suprafaţa pământului, ele încălzesc suprafaţa AER;
uscatului şi pe cea a mărilor şi oceanelor,
analiza produselor.
acestea încălzesc la rândul lor păturile de aer
din partea de jos a atmosferei cu care vin în
C. RESURSE EDUCAŢIONALE
contact. Păturile de jos ale aerului le încălzesc,
la rândul lor pe cele care se află deasupra. fişă cu textul suport;
Deci, atmosfera se încălzeşte de jos în sus, fişă de observare;
nu direct de la Soare, şi numai prin mijlocirea
set de fotografii şi imagini;
suprafeţei Pământului. Masele de aer rece
se deplasează şi înlocuiesc masele de aer dicţionar.
cald, astfel formându-se vânturile. Pentru
studierea vânturilor se înregistrează: direcţia
din care bat, intensitatea (tăria) şi durata.

Acum în lume:

• după ultimele măsurători efectuate, gaura


din stratul de ozon de deasupra Antarcticii
se întinde pe o suprafaţă de 28,3 milioane de
kilometri pătraţi (aproape cât suprafaţa Africii);
• principalele gaze cu efect de seră sunt:
vaporii de apă, dioxidul de carbon, ozonul,
metanul şi gazele industriale ;
• în afară de gazele industriale, toate celelalte Rolul tău!
gaze apar şi în mod natural; • Ocroteşte şi îngrijeşte plantele din
• fără efectul de seră natural, planeta noastră jurul tău! Vei avea mai
ar fi cu circa 30 grade Celsius mai rece; mult oxigen!
• ca efect al activităţilor umane, nivelul tuturor • Aeriseşte, în fiecare
gazelor cu efect de seră este în creştere; acest zi, camera în care
fapt duce la o schimbare a modului în care dormi!
atmosfera absoarbe energia solară, nivelul de • Aeriseşte, în fie-
vapori creşte ca efect al încălzirii atmosferei, ceea care pauză, clasa
ce duce la o şi mai mare creştere a temperaturii; în care înveţi!
rezultatul este cunoscut sub numele de efect
de seră accelerat.

21
23
Zile importante
martie
15
Ziua Mondială mai
a Meteorologiei
Ziua Internaţională
de Acţiune pentru
Climă
31
21 octombrie
iunie
16 Ziua Internaţională
Ziua Soarelui septembrie a Mării Negre
Ziua Internaţională
a Ozonului

Aplicaţii
1. Fişă de observaţie: Completaţi pe durata unei săptămâni o fişă în care să
înregistraţi temperatura aerului şi culoarea atmosferei, dimineaţa, la prînz
şi seara. Comparaţi rezultatele obţinute.

Fişă de observare a vremii:


Localitatea: …………………………………… Judeţul: ……………… Data şi ora: ……………………
Temperatura aerului: acum
cu 5 ore în urmă
tendinţa temperaturii
Precipitaţii: fără precipitaţii
ploaie
lapoviţă
ninsoare
Vântul: absent
foarte slab
slab
puternic
foarte puternic
Norii. Cerul este: complet acoperit
aproape liber
jumătate acoperit

2. Elaboraţi unui rebus cu cuvântul-cheie AER.

3. Confecţionaţi un afiş în care să arătaţi importanţa menţinerii aerului


curat.

22
3. SOLUL ŞI SUBSOLUL
numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ • Clima – acţionează prin precipitaţii şi


1. Brainstorming – Ce cuvinte puteţi asocia temperatură încă din fazele ce preced
cu cuvintele SOL şi SUBSOL. acest proces; dezagregarea şi alterarea,
depunerea şi transportul produşilor
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat: rezultaţi sunt determinate de agenţi ai
Învelişul solid de la suprafaţa pământului atmosferei, hidrosferei şi biosferei care
este acoperit de un strat afânat, care este depind în mare măsură de condiţiile
influenţat de condiţiile de mediu în care climatice.
s-a format. Acest strat se numeşte sol. El este • Rocile – constituie materia iniţială de
alcătuit din materie organică şi anorganică. formare a solurilor; influenţa rocii depinde
Principala lui însuşire este fertilitatea, adică de caracteristicile fizice şi chimice, aceasta
însuşirea de a pune la dispoziţia plantelor apa imprimând caracteristicile solului respectiv.
şi substanţele hrănitoare necesare creşterii • Relieful – este spaţiul în care se formează
şi dezvoltării lor. Solul este şi suport pentru şi evoluează solul, între sol şi relief este o
plante, deoarece acestea îşi fixează în sol legătură atât de strânsă încât, practic, orice
rădăcinile. schimbare survenită în cadrul reliefului se
reflectă şi în modificarea solului respectiv.
Solurile s-au format într-o lungă perioadă de
timp. Procesele ce duc la formarea solurilor
• Apele subterane – au un rol deosebit în
procesul de formare şi evoluţie a solurilor
sunt determinate de condiţiile de mediu în
determinând sau influenţând dezagre-
care se petrec. Pe întinsul globului, condiţiile
garea, alterarea şi acumularea.
fiind extrem de variate, şi intensitatea
proceselor diferă şi ca urmare şi solurile.
• Timpul şi spaţiul – constituie un tot organical
acestui proces ; forma concretă a spaţiului
Formarea şi diversificarea învelişului de sol al
este reprezentată prin relief , iar timpul prin
Pământului se datorează unui ansamblu de
vârsta învelişului de sol; cu cât timpl de
factori, numiţi factori pedogenetici. Principalii
formare este mai mare cu atât solul este
factori sunt :
mai evoluat.
• Microorganismele – factorul motor • Omul – este un factor pozitiv dar şi negativ
de transformare a rocilor în sol îl
în acest proces; prin defrişarea pădurilor
constituie plantele care sintetizează
sau desţelenirea pajiştilor se produce
substanţele organice din cele minerale
eroziunea solurilor; îngrăşămintele chi-
şi microorganismele care descompun
mice pot îmbunătăţi calitatea solului,
substanţele organice din nou în substanţe
dar îl pot distruge când sunt aplicate
minerale şi sintetizează substanţe organice
necorespunzător ; irigaţiile sau desecările
complexe specifice solului (humus).
pot crea condiţii de dezvoltare a solurilor.

23
Solul se află pe un strat mai dur, alcătuit
din roci, numit subsol. Rocile sunt alcătuite
din minerale, care sunt solide şi s-au format
din scoarţa terestră. Fiecare mineral are
anumite însuşiri, cum ar fi: formă, duritate,
transparenţă.
Cele mai cunoscute roci sunt de origine
vulcanică (granitul, andezitul şi bazaltul),
sedimentară (calcar, pietriş, nisip, petrol,
argilă, gresie) şi metamorfică (şisturi şi
marmură).
Rocile sedimentare s-au format prin
depunerea (sedimentarea) materialelor
rezultate din procesul de erodare al scoarţei
terestre, în lacuri, mări sau oceane. Aceste
materiale au fost purtate de ape curgătoare,
valuri, vânturi şi apoi depuse în ape. Aici
găsim şi urme de vieţuitoare, numite fosile.
Unele roci s-au format îndeosebi prin
depunerea cochiliilor şi scheletelor calca-
roase ale unor vieţuitoare în mări şi oceane,
aşa s-a format calcarul.
Alte roci, ca sarea, s-au format în urma unor
evaporări puternice a apelor sărate din lacuri
sau din apele mărilor puţin adânci, de lângă
ţărmuri.
O altă categorie de roci s-a format prin
descompunerea resturilor de plante şi
animale în mări sau lacuri. În asemenea
condiţii s-au format cărbunii de pământ şi
petrolul.
Omul contribuie în mare măsură la
transformarea scoarţei terestre, prin ex-
ploatarea resurselor minerale şi a materialelor
necesare construcţiilor de locuinţe. Ca
să procure hrana, omul ară pământul pe
suprafeţe întinse. Pe terenurile neproductive
aduce pământ roditor, pe care-l aşterne cu

24
grijă. În unele zone sapă terase, pe coastele pământul de valurile năvalnice ale mărilor,
dealurilor şi chiar ale munţilor, creându-şi s-au ridicat diguri. De asemenea, omul
ogoare pentru agricultură. Pentru a-şi uşura îndreaptă ţărmuri, construieşte plaje, combate
transporturile, omul construieşte drumuri, inundaţiile şi seceta, creează lacuri etc. Ajutat
căi ferate, sapă tuneluri pe sub munţi şi pe de mijloace tehnice mereu mai perfecţionate,
sub strâmtorile mărilor, metrouri pe sub omul reuşeşte din ce în ce mai mult să schimbe
oraşe, canale pentru navigaţie. Ca să apere faţa pământului după voinţa lui.
B. EVALUARE
analiza produselor;
elaborarea unui rebus cu cuvintele-cheie
Acum în lume: – SOL şi SUBSOL.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
• cel mai dur mineral este diamantul, textul suport;
• numele de diamant vine din cuvântul set de fotografii şi imagini;
grecesc adamas, care înseamnă nebiruitul ;
dicţionar.

Rolul tău!
• Aruncă, întotdeauna, resturile la coşul
de gunoi!
• Sortează resturile înainte de a le
arunca la gunoi!

cuarţ
• Participă la amenajarea unor spaţii
verzi în curtea şcolii! Mai multe plante
înseamnă mai mult oxigen!
• unele roci se prezintă sub formă de cristale, • Schimbă pământul florilor de care
cel mai cunoscut cristal fiind cuarţul, ai grijă şi observă cum se dezvoltă
• cel mai moale mineral este talcul, acestea!

• cuarţul se foloseşte pentru fabricare sticlei si • Protejează pădurea, plămânul verde


lentilelor şi este cel mai răspândit mineral ; al planetei! Ea este un habitat pentru
multe vieţuitoare!
• numele de petrol vine de la cuvântul latinesc
petroleum , care înseamnă ulei de piatră ; • Pădurea oferă multe remedii
medicinale! Află ce plante medicinale
• există mai multe feluri de cărbuni: turba, poţi culege din pădure!
lignitul, cărbunele brun, huila, antracitul.

25
22
Zile importante
aprilie
Ziua Pământului 18
septembrie
Ziua Mondială a 26
Geologilor septembrie
17 iunie Ziua
Ziua Mondială Internaţională a
pentru Combaterea Munţilor Curaţi
Deşertificării şi
Secetei

Aplicaţii
1. Activitate practică:
- construiţi un mic terariu cu roci şi sol din zona în care locuiţi.
- umpleţi trei cilindri cu trei tipuri de sol: unul nisipos, unul argilos şi altul
luat din grădină; turnaţi în fiecare aceeaşi cantitate de apă; observaţi şi
notaţi concluziile.

2. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile următoare:


a) Însuşirea principală a solului este………………..
b) Plantele îşi iau apa şi sărurile minerale din…………
c) Granitul este o rocă…………………..
d) Cel mai dur mineral este………………..

3. Alcătuiţi unui rebus cu cuvântul-cheie SOL.

4. Desenaţi un afiş cu plante din zona voastră şi arătaţi de ce au nevoie pentru


a creşte într-un mediu nepoluat.

26
4. PLANTELE ŞI ANIMALELE
numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ contribuie astfel la extinderea sau la


1. Brainstorming – Ce cuvinte puteţi asocia restrângerea suprafeţelor ocupate de plante
cuvântului VIEŢUITOARE şi animale. În funcţie de nevoia de apă,
unele plante se pot adapta, altele nu. În
2. Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat:
zonele uscate, vegetaţia este sărăcăcioasă şi
Plantele şi animalele de pe Pământ constituie adaptată la condiţiile grele de aici.
învelişul numit biosferă. Vieţuitoarele trăiesc
Relieful determină condiţii deosebite pentru
în partea de jos a atmosferei, în hidrosferă şi
vegetaţie, prin altitudine, gradul de înclinare
în partea superioară a litosferei, adică în locul
a pantelor şi expunerea lor faţă de razele
unde aceste învelişuri se întrepătrund.
solare.
Factorii importanţi care condiţionează
Solul este stratul de la suprafaţa pământului
răspândirea vieţuitoarelor sunt: lumina,
pe care se dezvoltă plantele. În funcţie de
temperatura, vânturile, precipitaţiile, relieful,
solul pe care îl întâlnesc, plantele se pot
solul şi omul.
adapta sau seminţele vor căuta alte zone
Lumina este absolut necesară majorităţii prielnice în care să încolţească.
plantelor. Fără lumină, plantele nu s-ar putea
Omul are un rol important în răspândirea
hrăni.
vieţuitoarelor, atât prin plantele pe care le
Temperatura aerului joacă un rol important. cultivă şi animalele pe care le creşte, cât şi
În lipsa căldurii, plantele ierboase se usucă, prin celelalte activităţi ale sale: vânătoarea,
iar cele lemnoase îşi încetează periodic industria, construcţiile, transporturile, prin
activitatea. În ceea ce priveşte animalele, care a contribuit la distrugerea unor habitate
unele dintre ele hibernează sau pleacă, şi dispariţia unor plante şi animale.
migrează, în zone unde este mai cald.
Planta este un organism viu: se naşte, se
Vântul contribuie în mare măsură la hrăneşte, creşte, se dezvoltă şi moare. Ea
răspândirea plantelor, împrăştiind unele are un rol important în circuitul diferitelor
seminţe. El ajută şi la polenizare. Vântul substanţe din natură, de exemplu, în circuitul:
poate avea şi o influenţă negativă. Vânturile oxigenului, dioxidului de carbon, apei,
puternice usucă vegetaţia, apleacă arborii şi diferitelor substanţe minerale şi organice.
chiar îi dezrădăcinează.
Plantele verzi sunt singurele producătoare
Precipitaţiile asigură nevoia de apă atât de oxigen din natură. Acest oxigen este
pentru plante cât şi pentru animale. Ele

27
folosit în respiraţia tuturor vieţuitoarelor, deci substanţe minerale. Acestea sunt luate din sol
şi a plantelor. Plantele absorb apa din sol şi odată cu apa, fiind absolut necesare pentru
o elimină în atmosferă sub formă de vapori creşterea şi dezvoltarea vieţuitoarelor.
prin transpiraţie. Astfel, apa intră în circuitul Lumea plantelor şi animalelor are un rol
cunoscut: din stare de vapori trece în stare deosebit în viaţa societăţii, deoarece asigură
lichidă şi cade sub formă de precipitaţii, după esenţa alimentaţiei, prin produse vegetale
care ajunge din nou în sol. Pe suprafeţe cu şi animale. De asemenea, ea mai oferă
vegetaţie bogată, cantitatea de precipitaţii materii prime pentru îmbrăcăminte, prin
este mare. textile naturale, piei, blănuri. În mare parte,
Odată cu apa, plantele iau din sol substanţe combustibilii utilizaţi sunt fie forme directe
minerale pe care le transformă în substanţe de vegetale (lemn, diverse tulpini etc.), fie
organice. După putrezire, aceste substanţe acumulări ale unor mase de substanţe de
sunt descompuse din nou în substanţe origine vegetală şi animală, care au generat
minerale care odată cu apa de ploaie combustibili (petrol, cărbuni). În unele zone,
ajung din nou la rădăcinile plantelor. Viaţa lemnul reprezintă principalul material de
plantelor este strâns legată de lumină, apă, construcţie, de el fiind legate adevărate
temperatură, aer, sol etc. Aceştia constituie civilizaţii. Lemnul este, în acelaşi timp,
factori de mediu. Viaţa omului este strâns materie primă pentru diverse ramuri
legată de viaţa plantelor deoarece ştim că industriale.
nici o vieţuitoare, inclusiv omul, nu ar putea
trăi dacă ar lipsi plantele. Ele sunt sursa B. EVALUARE
principală de oxigen şi sursa inepuizabilă de analiza produselor realizate de către elevi;
hrană pentru om şi animalele pe care acesta
realizarea unui poster cu titlul „Plante şi
le creşte.
animale din România ocrotite prin lege”;
Lumea vie se caracterizează printr-o mare
elaborarea de rebusuri.
diversitate de specii, forme şi culori. Numărul
speciilor de animale depăşeşte cifra de două C. RESURSE EDUCAŢIONALE
milioane. Această diversitate se explică
fişa-suport;
prin puterea de adaptare a vieţuitoarelor
la condiţiile de mediu în permanentă set de fotografii şi imagini;
schimbare. Evoluţia animalelor s-a realizat dicţionar.
odată cu a plantelor, pentru că hrana
animalelor o reprezintă plantele. Prin
interacţiunea sol-plante-animale se
realizează circuitul materiei în natură.
Animalele şi plantele după moarte, prin
descompunere se transformă în sol, care sub
acţiunea bacteriilor, se transformă la rândul
lui în substanţe organice şi ulterior în

28
Acum în lume:

• există animale care s-au adaptat condiţiilor • stejarul de plută este unul dintre arborii cel
de viaţă în întuneric,;de exemplu, în peşteri veţi mai bine protejaţi împotriva focului, datorită
întâlni liliecii; scoarţei sale, foarte groase, care îl izolează de
căldură;
• cele mai înalte muşuroaie de pe pământ
le construiesc termitele, un soi de furnici care • există un adevărat “templu al botanicii”;
trăiesc in Africa; Marele Ierbar din Paris are colecţii de vegetale
reprezentând 8 milioane de specimene care
• coralii ridică insule cu scheletele lor
puse cap la cap ar avea o lungime totală de
calcaroase şi creează “bariere” pe lângă ţărm.
3.500 de kilometri;
Aşa cum este „Marea Barieră de Corali” din
apropierea Australiei; • doar 4 plante (orezul, porumbul, grâul şi
cartoful) furnizează mai bine de jumătate din
• crocodilul poate trăi fără hrană timp de 700
totalul de calorii consumate de omenire.
de zile, broasca ţestoasă 500 de zile iar broasca
400 de zile;
Rolul tău!
• viaţa unei albine lucrătoare în timpul
activităţii (culesului) este de 42 de zile, iar în • Seamănă boabe de fasole sau grâu şi
timpul repausului de iarnă este de 6 luni; observă-le dezvoltarea!

• prima cereală cultivată pe Pământ a fost • Organizează, împreună cu colegii tăi,


orzul (acum 18.000 de ani); un colţ viu în clasă!

• arborele mamut din America este cel mai • Îngrijeşte, zilnic, colţul viu din clasa
înalt conifer (145 metri), având circumferinţa ta!
trunchiului în jur de 40 metri;
• cel mai mare pepene verde din lume a fost
recoltat într-o fermă americană. El cântărea 180
kilograme;
• o plantă din America are fructe care plesnesc
cu zgomot puternic şi aruncă seminţele la 25
de metri distanţă;
• există ciuperci ale căror micelii emit lumină;
• cea mai scumpă plantă din lume este
Gingsengul, considerată „planta tinereţii
veşnice “; un gram din extractul de Gingseng
este mai scump decât un gram de aur;

29
Zile importante
15 martie -
15 aprilie
1
Luna Pădurii aprilie
Ziua Internaţională 29
a Păsărilor decembrie
Ziua
Internaţională a
Biodiversităţii

Aplicaţii
1. Desenaţi interacţiunea (legătura) sol-plante-animale prin care se
realizează circuitul materiei în natură.

2. Activitatea practică: Urmăriţi evoluţia a două ghivece cu fasole, un ghiveci


fiind pus la lumină iar celălalt într-un loc întunecos. Observaţi
şi notaţi concluziile referitoare la cum arată plantele după
10-15 zile.
Urmăriţi evoluţia unor seminţe de fasole, puse la
încolţit în două vase, unul ţinut în frigider, celălalt la
temperatura camerei, observaţi şi notaţi concluziile
referitoare la ce se întâmplă după câteva zile.

3. Realizaţi un poster cu titlul „Protejarea animalelor


şi plantelor pe cale de dispariţie din zona noastră“, în
care să prezentaţi animalul/ planta, cauzele care duc la
dispariţie, cum poate fi protejat/ă. Folosiţi un slogan.

4. Alcătuiţi rebusuri care să aibă cuvintele-


cheie PLANTE şi ANIMALE.

30
5. OMUL
numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ sa a evoluat şi a reuşit sa-şi facă unelte, s-a


1. Se citeşte legenda : apucat de vânat pentru îmbunătăţirea hranei
şi pentru folosirea blănurilor unor animale
Cu mult timp în urmă, vieţuitoarele au hotărât
pentru îmbrăcăminte. O mare importanţă în
să-şi aleagă un împărat. Adunate în apele
viaţa omului a fost descoperirea şi folosirea
mării, au zis:
focului, cu ajutorul căruia s-a apărat de animale,
- Cine va ajunge primul în vârful cel mai înalt şi-a pregătit hrana, s-a aşezat în locuri mai reci
al munţilor, acela va fi stăpânul nostru!
ale globului. Gândirea l-a ajutat să înţeleagă
La răsăritul Soarelui, vieţuitoarele au pornit foloasele pe care le-ar putea avea dacă ar
spre muntele din depărtare. Multe au rămas cultiva unele plante şi ar creşte animale. Astfel
însă în apele mării: scoici, meduze, căluţi de s-a ajuns la apariţia şi dezvoltarea agriculturii.
mare, peşti mai mari sau mai mici. Altele au
Iniţial a folosit lemnul şi piatra, apoi apa pentru
reuşit să iasă pe uscat: raci, crabi, broaşte,
navigaţie, pescuit, apoi a utilizat puterea
şerpi. Mai harnici, şoarecii şi şopârlele au ajuns
vântului şi a aburului. Mai târziu, a descoperit
în câmpii.
bogăţiile subsolului şi cu ajutorul focului a
Căprioarele, lupii, mistreţii şi vulpile s-au oprit început prelucrarea lor. Azi, el produce tot
în zona dealurilor. Puternicii urşi şi cerbii, dar felul de maşini, străbate mări şi oceane, zboară
şi râşii cei iuţi au ajuns la poalele munţilor şi în Cosmos, a evoluat. Însă această evoluţie a
acolo au rămas. omului a declanşat modificări ale mediului
Numai OMUL a reuşit să ajungă în vârful înconjurător, a stricat echilibrul natural existent,
munţilor, devenind stăpânul lumii. omul punându-şi uneori chiar viaţa proprie
2. Brainstorming – Ce cuvinte se pot asocia în pericol. De aceea, tot omul a fost cel care a
cuvântului - OMUL luat primele măsuri pentru protecţia mediului
înconjurător, pentru menţinerea unui echilibru
3. Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat:
între elementele care-l compun (aer, apă, sol,
Odată cu apariţia omului, mediul de la vieţuitoare).
suprafaţa Pământului devine „mediul
Populaţia planetei noastre este formată din
înconjurător al acestuia”. Omul face parte din
totalitatea oamenilor (locuitorilor) săi. În pre-
natură. Ca orice fiinţă, el se naşte, se hrăneşte,
zent, pe planeta noastră trăiesc peste 6 miliarde
creşte, se înmulţeşte şi moare.El foloseşte
de oameni. Populaţia planetei sporeşte în fie-
foarte multe lucruri din natură pentru hrană,
care an cu un număr de 100.000 de persoane.
îmbrăcăminte,casă. Omul se deosebeşte de
celelalte vieţuitoare prin vorbire, gândire Populaţia umană în ansamblul său planetar,
şi chiar prin muncă. La început, omul împreună cu factorii de mediu, stabileşte un
şi-a procurat hrana din locurile apropiate mare sistem, aflat în echilibru, deşi în oarecare
locuinţei sale, iar mai târziu, după ce gândirea transformare în decursul existenţei omului.

31
Întrucât acest echilibru este din ce în ce mai creată de tendinţa de scădere a combusti-
fragil, se fac studii tot mai laborioase în vederea bililor fosili, cărora ar putea să li se substituie
organizării mai bune a vieţii. energia atomică pentru o perioadă de timp,
Oamenii stabilesc între ei relaţii în funcţie de dar sursa inepuizabilă care este soarele poate
modul în care se grupează şi organizează, fi mult extinsă în viitor. Resursele de oxigen
acestea putând fi concepute la diferite şi hrană încep să scadă ca urmare a poluării,
niveluri: familial, de grup, ţinând cont de reducerii terenurilor cultivate, scăderii masei
consumul regional, naţional, continental sau verzi şi creşterii populaţiei.
planetar.
B. EVALUARE
Resursele locale au imporanţă pentru un trai
elaborarea de rebusuri;
comod, dar acestea pot rămâne minore dacă
oamenii ştiu să se organizeze şi să construiască confecţionarea unui puzzle pe tema – Omul
mediul dorit, conform necesităţilor naturale şi şi activităţile sale;
spirituale. Menajarea factorilor naturali este o analiza produselor elevilor.
condiţie de bază a existenţei vieţii, care până
acum nu necesita mari eforturi, dar în prezent C. RESURSE EDUCAŢIONALE
impune raţionalizare şi organizare. fişa-suport;
Populaţia umană cunoaşte o creştere spec- det de fotografii şi imagini;
taculoasă, nemaiîntâlnită până astăzi, fenomen
dicţionar.
ce îngrijorează tot mai mult deoarece sute de
mii de ani s-a menţinut într-un echilibru prin
egalitatea dintre naşteri şi decese. Acum în lume:
Factorii determinanţi ai evoluţiei populaţiei
umane în decursul istoriei au avut un caracter • pentru ca populaţia umană să crească de
întâmplător, spontan şi necontrolat în trecut, în la 250 de milioane la 500 de milioane, au fost
timp ce astăzi se urmăreşte a se dirija creşterea necesari 2000 de ani. Pentru o nouă dublare
pe baza unor raţiuni ştiinţifice. În trecut, ca – 200 de ani, iar pentru următoarea numai 20
factori moderatori ai creşterii populaţiei de ani;
globului au acţionat puternic războaiele, • după aprecierea lingviştilor, până la sfârşitul
epidemiile, foametea şi insalubritatea, care au secolului XXI, din totalul de 6.000 de limbi care
determinat un nivel ridicat al mortalităţii. se vorbesc pe glob, între 50-90% dintre ele sunt
Ideea de bază a menţinerii existenţei omului ameninţate să dispară;
este asigurarea resurselor de energie • omul oboseşte mai mult stând în picioare
necesare vieţii. Energia preluată de om din decât umblând, deoarece pentru menţinerea
natură provine din aer, sol şi apă, la care se echilibrului lucrează peste 300 de muşchi;
adaugă energia termică, extrasă în principal
din combustibili fosili. Prima problemă de • un european care trăieşte 70 de ani consumă
dezechilibru în perspectiva apropiată este de-a lungul întregii sale existenţe circa 40 de
tone de alimente.

32
Rolul tău!
• Mersul pe jos nu costă nimic şi face bine organismului!
• Mersul pe bicicletă este, de asemenea, sănătos! Poţi să-ţi
inviţi prietenii şi colegii la o plimbare cu bicicletele!
• Organizează excursii împreună cu colegii sau familia ta şi
bucură-te de frumuseţile naturii şi de aerul curat!

33
Zile importante
6
octombrie
Ziua Internaţională
a Habitatului

Aplicaţii
1. Daţi exemple de produse luate din natură de către om pentru hrană,
îmbrăcăminte şi locuinţă.

2. Rezolvaţi următorul exerciţiu unind prin săgeţi părţile componente ale


corpului omenesc cu organele ce le corespund:

A) Părţi ale corpului omenesc B) Organe


cap ochi
intestine
inimă
plămâni
mâini
trunchi nas
picioare
ficat
gură
stomac
membre urechi

3. Confecţionaţi unui puzzle pe tema „Omul şi activităţile sale“.

4. Alcătuiţi un rebus cu cuvântul-cheie OMUL

34
Evaluare
numărul de ore: 2 ore

1. Măsuraţi temperatura aerului, la amiază, într-o pădure şi la


marginea ei din apropierea localităţii. Comparaţi temperaturile
înregistrate şi desprindeţi concluziile. Daţi exemple de plante care
trăiesc în pădure şi plante care trăiesc la marginea ei.

2. Activitate pe grupe – Fiecare grupă să scrie o poveste despre


împăratul Verde şi copiii săi Apa, Aerul şi Solul, pe care să o pună
ulterior în scenă.

3. Realizaţi o dezbatere cu tema „De ce ninge?”.

35
Poluarea şi
tipuri de poluare a mediului numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ - sonoră: provocată de zgomotul


1. Brainstorming – Ce cuvinte puteţi asocia oraşelor (supraaglomerarea) şi inten-
cuvântului POLUARE? sificarea circulaţiei;
- radioactivă: provocată de exploziile
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat. nucleare, deşeurile radioactive, acci-
Principalele forme de poluare a mediului: dentele de la centralele nucleare;
Tipuri de poluare:  biologică: datorată diferitelor organisme
• după originea sursei: care provoacă boli: bacterii, ciuperci,
 naturală (iarna, sub influenţa tempe- protozoare, viermi.
raturilor scăzute, din pământ pot ieşi • după natura substratului:
anumite substanţe, ca nitraţii, magneziul  poluarea apei;
şi aluminiul, dar, în mod natural, sunt  poluarea aerului;
în cantitate foarte mică şi de aceea  poluarea solului.
nu constituie o problemă în păstrarea Controlul, identificarea şi măsurarea gradului
echilibrului ecologic); de poluare a mediului înconjurător se poate
 artificială. face pe mai multe căi:
• după natura poluanţilor: x analize cu ajutorul simţurilor omului;
 chimică: x analize de laborator.
- suspensii: pulberi ale unor metale, ciment,
Din prima categorie fac parte:
polen, spori, praf;
a) vederea, care ajută la depistarea fumului,
- gaze: oxizi de sulf, azot, carbon, amoniac.
a smogului, la descoperirea petelor
Oxizii de sulf şi azot (rezultaţi din arderea
de ulei şi a altor agenţi poluanţi pe
petrolului, cărbunilor) împreună cu vaporii
teren, precum şi la observarea efectelor
de apă din atmosferă formează acizii
secundare ale poluării, mai ales a celor
sulfuric şi azotic, care acidifică apa de
care duc la distrugerea vegetaţiei.
ploaie, dând naştere ploilor acide;
b) mirosul, care este un simţ eficient pentru
- vapori;
depistarea agenţilor poluanţi atmos-
- metale toxice: plumbul, mercurul, zincul,
ferici, precum şi apariţia primelor sim-
manganul, cobaltul. Plumbul provine
ptome de iritare a aparatului respirator
mai ales de la motoarele autovehiculelor,
un compus al său (tetraetilul de plumb) datorate unor agenţi poluanţi din aer.
fiind adăugat în benzină ca moderator de c) gustul, care se aplică la aprecierea calităţii
explozie. apei potabile, iar în cazul alimentelor, mai
 fizică: puţin conţinutul de substanţe poluante
- termică: provocată de deversările de ape cât mai ales savoarea şi prospeţimea lor.
calde din centralele termice şi nucleare; d) auzul, care este un indicator al poluării

36
sonore. Dintre analizele de laborator, amintim
metodele chimice, fizice şi fizico-chimice. Rolul tău!
Există o tendinţă generală de subestimare a • Ai grijă de locul în
importanţei poluării, a stabilirii măsurilor de
care arunci gunoiul!
control ca şi a limitelor admisibile. Deşi cauzele
sunt multiple, cea mai importantă este distanţa • Mănâncă, în fiecare
mare în timp între pătrunderea poluanţilor în zi, legume şi fructe
mediu şi efectele lor dezastruoase. proaspete!
Lipsa unor efecte imediate ale deversării unor • Spală bine orice fruct înainte de a-l
poluanţi şi ignorarea proceselor ecologice care
consuma!
determină amânarea momentului apariţiei
acestor efecte creează impresia falsă a carac-
terului inofensiv al factorilor respectivi.

B. EVALUARE
Elaborarea unui poster pornind de la poluarea
în zonă
Analiza produselor activităţii elevilor

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
Set de imagini şi fotografii
Dicţionar
Materiale necesare confecţionării posterelor

Acum în lume:

• poluarea cu petrol este o problemă mondială.


El se scurge, uneori, la suprafaţa solului atunci
când este extras sau prin conductele fisurate,
prin care este transportat;
• poluarea sonică este una dintre cele mai
periculoase, provocând oamenilor tulburări de
auz, de echilibru, lipsa poftei de mâncare;
• poluarea sonică deranjează lumea vie sălbatică,
de exemplu, zgomotele navelor maritime şi ale
submarinelor afectează comunicarea între balene,
între delfini, precum şi dezvoltarea algelor;
• poluarea radioactivă dispare de pe suprafaţa
solului în câteva zeci de ani, dar coboară în subsol,
unde are acelaşi efect nociv asupra vieţii.

37
Aplicaţii
1. Selectaţi din lista următoare acele lucruri care pot degrada mediul
înconjurător:

Foameni Fpungi de plastic Fpetrol de la vapoare


Flemne Fpasăre Fplante
Fnori Fpeşte Fhârtie
Ftub de spray Fsticle sparte
Fflori Fgaze de eşapament
Fcasă Fotravă

2. Studiu de caz: Poluarea în zona noastră:


Alcătuiţi un proiect care să cuprindă:
- tipul de poluare
- locul unde se manifestă
- cauzele care produc această poluare
- efectele negative ale acestei poluări
- căi de diminuare sau de înlăturare ale acestei poluări
Proiectul va fi însoţit de imagini, desene, fotografii pentru a fi concret.

3. Creaţi un poster, pornind de la poluarea în zona voastră.

38
Poluarea apei
numărul de ore: 4 ore

1. CAUZELE POLUĂRII APELOR


numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ
1. Brainstorming – ce cuvinte puteţi asocia
cu poluarea apei?
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat!
Substanţele şi agenţii care schimbă
caracteristicile iniţiale ale apelor naturale în
care sunt evacuate se numesc poluanţi.
După provenienţa şi caracterele comune, se
disting următoarele tipuri de poluanţi:
• substanţe chimice (numeroase şi în
continuă diversificare, provenind din
majoritatea industriilor şi din gospodării);
• suspensii (fibre de lemn şi celuloză, steril
din exploatări miniere sau din cariere, păr,
oase, deşeuri de carne etc.);
• substanţe organice, reziduuri biologice
(excremente, resturi din industria ali-
mentară, gunoaie etc.);
• produse petroliere (de la foraj-extracţie,
din rafinării, de la uzinele petrochimice, de
la transportul naval, auto şi prin conducte
etc.);

39
• ape fierbinţi (din industrie sau centrale Cauzele care conduc la poluarea apei sunt
termoelectrice); multiple:
• substanţe radioactive (din atmosferă, în • Sistemele de canalizare: toate apele
urma exploziilor nucleare, de la reactorii provenite din acestea, atât cele tratate
uzinelor şi centralelor nuclearo-electrice, cât şi cele netratate, sunt deversate în
din laboratoarele de cercetări cu izotopi râuri şi mări. În râuri este eliberată apă
radioactivi etc.); tratată, dar în cazul unor ploi torenţiale,
• microorganisme patogene (din spitale, se poate depăşi capacitatea staţiilor de
ştranduri, locuinţe, crescătorii de animale). tratare a apelor uzate, în apele râurilor
putând ajunge şi substanţe netratate sau
Sursele de poluare sunt multiple. Poluanţii
deşeuri.
solizi, lichizi sau gazoşi ajung în apele naturale
• Industria: aproape toate ramurile indus-
direct sau prin intermediul apelor uzate.
triale produc deşeuri, care , pe diferite căi,
Clasificarea surselor de poluare: ajung în râuri şi în mări.
• în funcţie de acţiunea poluanţilor în timp: • Agricultura: azotul din îngrăşăminte nu
- continuă, cu caracter permanent poate fi consumat în totalitate de plante,
(canalizarea unui oraş, industrii etc.); astfel că o cantitate este spălată de ploi
- discontinuă sau temporală (colonii şi ajunge în canale, lacuri sau râuri, sau
provizorii, nave, autovehicule, locuinţe, pătrunde în pământ, amestecându-se
instalaţii industriale deplasabile etc.); cu apa din pânza freatică. Alimentarea
- accidentale (avarii la rezervoare sau animalelor, salubrizarea crescătoriilor de
instalaţii); animale sunt tot atâtea elemente care
• în funcţie de provenienţa poluanţilor: stau la baza poluării apelor.
- surse de poluare organizate • Apele meteorice: contactul precipitaţiilor
(apele uzate menajere, industriale, cu diferite substanţe nocive poate
agrozootehnice); produce poluarea diferitelor ape.
- surse de poluare neorganizate (apele În staţiile de tratare a apelor de suprafaţă apar
provenite din ploaie sau zăpadă, dificultăţi de exploatare. Filtrele şi grătarele
reziduurile solide de tot felul, diverse sunt colmatate de colonii de ciuperci
utilizări necorespunzătoare, cum ar fi şi alge, apele acide corodează bazinele
topirea inului sau a cânepii etc.). şi conductele, detergenţii îngreunează
Oricare ar fi sursa, subterană sau de manevrele, acoperind instalaţiile cu spumă.
suprafaţă, apariţia poluării produce mari Cauzele degradării progresive trebuie
probleme. demascate, deoarece gradul de poluare a
apelor de importanţă urbanistică şi turistică
Pericolul este deosebit de grav în cazul
exprimă direct deficienţele celor investiţi cu
apelor subterane, întrucât depistarea sursei
responsabilitatea de a asigura societăţii un
de poluare este dificilă, iar pentru tratarea
mediu de viaţă acceptabil.
apelor subterane nu se prevăd deseori nici
un fel de instalaţii.

40
B. EVALUARE
elaborarea unui poster şi a unui slogan având
ca temă „Poluarea apei!”;
analiza produselor activităţii elevilor;
expoziţie de desene realizate de elevi.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
dicţionar;
set de fotografii şi imagini;
materiale necesare confecţionării posterelor.

Acum în lume:

• în poluarea apelor, de cele mai multe ori


este implicat ţiţeiul; practica obişnuită de
spălare a tancurilor petroliere revarsă în apele
globului până la 20 milioane de barili de petrol;
supravegherea celor care poluează în acest fel
apele este realizată prin sateliţi;
• o altă sursă de poluare a apelor sunt apele
reziduale, menajere sau industriale;
• unele dintre cele mai sensibile vieţuitoare la
Rolul tău!
poluanţi sunt coralii;
• o tonă de petrol deversat acoperă cu o • Economiseşte apa!
peliculă fină 12 kmp de apă; • Dacă nu foloseşti în acel moment
• topirea gheţarilor ar duce la inundarea apa, nu lăsa robinetele să curgă!
completă a planetei cu un strat de apă gros • Gunoiul nu se aruncă în apă!
de 3 km.

41
Aplicaţii
1. Realizaţi şi desenaţi circuitul apei pentru localitatea în care trăiţi folosind
următoarea schemă:
Sursa de apă – Staţia de tratare – Localitatea – Staţia de epurare – Locul de
deversare.

2. Elaboraţi un poster, pornind de la titlul POLUAREA APEI.

3. Pentru apele din orizontul local, găsiţi sursele de poluare şi realizaţi un


desen.

42
2. EFECTELE POLUĂRII APELOR
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ sensibilitatea microorganismelor prezintă o


1. Studiu de caz: „În Marea Nordului a avut importanţă deosebită. În mişcare sau fixate
loc în anul 1988 scufundarea unui tanc pe fund şi pe maluri, trăiesc miliarde de vietăţi
petrolier care circula sub pavilion norvegian. microscopice care se localizează unde găsesc
În urma scufundării, în mare s-a scurs o condiţii fizico-chimice favorabile (temperatură,
cantitate însemnată de petrol care a dus la lumină, oxigen dizolvat, săruri etc.). La rândul
dezechilibrul biologic în zonă, la poluarea lor, ele influenţează compoziţia apei şi pot
apei mării şi la apariţia unei pete de petrol pe asimila, în anumite limite, substanţele organice,
o suprafaţă întinsă.” nutritive. Rămâne însă o mare cantitate care
provoacă o creştere necontrolată a număruli
Dezbateţi acest caz, evidenţiind consecinţele
de alge, aceasta ducând la scăderea cantităţii
nefavorabile asupra mediului acvatic ale de oxigen din apă; lipsa de oxigen omoară
acestui accident. peştii şi celelalte forme de viaţă acvatică.
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! Acesta este fenomenul de eutrofizare.
Apa folosită în scopuri casnice sau industriale Corelaţiile între organisme şi mediul acvatic
se reîntoarce în natură cu proprietăţi s-au stabilit în decursul evoluţiei vieţii.
modificate, purtând cu sine reziduuri antre- Desfăşurarea lor normală este condiţionată
nate sau dizolvate. Îndepărtarea reziduurilor de echilibrul dinamic al transformării materiei:
pe cale umedă pare a fi o soluţie comodă şi substanţele care apar într-o primă etapă
economică, dar sarcina de a elimina deşeurile trebuie să fie asimilate în etapa următoare.
din apă este lăsată numai pe seama naturii. Excesul care nu se poate asimila provoacă
Astăzi însă, când necesităţile de apă sunt efecte nocive asupra populaţiilor acvatice
din ce în ce mai mari, posibilităţile naturii şi consumatorilor de apă. Mecanismul
sunt de multe ori depăşite, iar consecinţele fenomenului pare evident, dar activităţile
se resimt imediat: calitatea surselor naturale umane se desfăşoară deseori neţinând seama
este alterată, viaţa acvatică este periclitată, de legile naturii, astfel că poluarea apelor a
utilizarea ulterioară devine dificilă sau trecut de la nivelul unor dificultăţi sporadice la
chiar imposibilă. O asemenea „rezolvare” se sumbre ameninţări.
dovedeşte profund dăunătoare, căci apele Între apele uzate şi mediul înconjurător în care
uzate devin în majoritatea cazurilor poluate, acestea sunt deversate se stabileşte o relaţie
aducătoare de pagube şi de moarte. bilaterală: prin impurităţile pe care le conţin,
Primul semnal de alarmă la apariţia poluării apele uzate acţionează asupra mediului, de
îl dau vieţuitoarele acvatice mărunte. cele mai multe ori în sens negativ, iar acesta, la
Pentru stabilirea modificărilor calităţii apei, rândul său, contribuie la înlăturarea poluanţilor

43
din apă. Evacuarea apelor uzate, prin sistemele
de canalizare sau accidental, se face în râuri,
Acum în lume:
lacuri sau mări.
Consecinţele poluării râurilor şi lacurilor sunt: • unul dintre cele mai obişnuite semne ale
• schimbarea culorii, temperaturii, formarea poluării apelor este vegetaţia verde de la
depunerilor de fund, de spumă sau pelicule suprafaţă, numită eutrofie, pentru că acele
plutitoare; plante microscopice se dezvoltă doar în
• modificarea gustului şi a mirosului; prezenţa unor substanţe care le sunt prielnice;
• schimbarea reacţiei apei(ph-ul), creşterea • poluarea biologică a apei se face cu germeni
conţinutului de substanţe toxice, reducerea ce produc febra tifoidă, holera, dizenteria, cu
cantităţii de oxigen; ouă de viermi paraziţi, cu chisturi de protozoare
• distrugerea florei şi faunei, favorizarea parazite; ploile acide cauzează catastrofe
dezvoltării microorganismelor, a unor viruşi ecologice, prin depopularea anumitor lacuri de
şi chiar bacterii; peşti care trăiau în aceste ecosisteme;
• ameninţarea sănătăţii umane. • tributilina, vopseaua foarte rezistentă la
Apele poluate, cu conţinut ridicat de sub- apă, folosită pentru chila vaselor, produce
stanţe toxice, dacă sunt deversate pe terenuri modificări sexuale melcilor de mare, întregi
agricole, păşuni , pot provoca îmbolnăvirea şi populaţii devenind de sex feminin şi deci puse
chiar moartea animalelor, pot afecta solul, care în imposibilitatea de a se reproduce;
devine inutilizabil pentru agricultură. Apele • bolile ca hepatita, ascardioza, insuficienţele
uzate , prin conţinutul lor de materii organice, renale şi hepatice îşi au originea în consumul
reprezintă un mediu de dezvoltare pentru de apă poluată;
bacterii, favorizează dezvoltarea acestora ,
constituie un factor negativ pentru sănătatea
• înotul în apele poluate poate cauza afecţiuni
ale ochilor, pielii şi stomacului.
oamenilor.
Efectul poluării se estimează prin modificările
ce apar în faună şi floră.
Rolul tău!
B. EVALUARE • Repară robinetele
elaborarea unui poster având ca temă “Locul care risipesc apa! Un
de deversare”. robinet care picură
consumă între 3-5 litri de apă pe oră!
analiza produselor activităţii elevilor.
• Nu lăsa apa să curgă în timp ce te speli
C. RESURSE EDUCAŢIONALE pe dinţi!
dicţionar; • Pentru igiena zilnică, foloseşte duşul,
set de fotografii şi imagini; deoarece baia consumă 100 de litri de
apă!
materiale necesare confecţionării posterelor.

44
Aplicaţii
1. Realizaţi un poster al locului de deversare a apelor industriale într-un râu.

2. Care sunt efectele folosirii cianurii în exploatarea aurului pentru pânza


freatică şi pentru apele de suprafaţă?

45
3. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII APELOR
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ şi surselor de apă devine din ce în ce mai


1. Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat! dificilă, datorită creşterii surselor de poluare.
Prevenirea poluării este mult mai ieftină decât
Acţiunile de protecţie şi de reducere a activitatea de depistare, tratare şi eliminare a
poluării apelor sunt prioritare la nivel efectelor poluării. Trebuie să se aibă în vedere
planetar. Reducerea poluării poate începe atât protecţia sursei de apă, cât şi a zonei
cu gospodărirea cantitativă şi calitativă a înconjurătoare. Protecţia sursei rezultă din
resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor modul de amplasare faţă de sursele de poluare
de apă ale tuturor folosinţelor: energetice, existente, închiderea sau etanşarea forajelor
potabile, agrement, industrie. În vederea abandonate. Protecţia zonei înconjurătoare
asigurării unei calităţi corespunzătoare a constă în determinarea şi încercuirea zonelor
surselor de alimentare cu apă pentru protecţia de protecţie, din cauza unor surse de poluare
calităţii apelor trebuie să se realizeze norme de potenţiale.
calitate care trebuiesc impuse şi respectate.
Procesul de poluare a apelor are o influenţă
Reducerea poluării poate fi realizată prin: nefavorabilă asupra tuturor folosinţelor
• introducerea unor tehnologii nepoluante acestora. Până la un anumit nivel, apele au
în industrie; capacitatea naturală de autoepurare, dar ,
• introducerea recirculării apei pentru a datorită multitudinii fenomenelor de poluare,
reduce cantităţile de ape uzate, deversate este necesară intervenţia omului pentru
în râuri; prevenirea şi combaterea poluării. Prevenirea
• recuperarea materialelor utile (substanţe se realizează prin supraveghere şi control, iar
organice) din apele uzate , având astfel combaterea, prin staţiile de epurare.
avantajul creării unei baze de materii Epurarea înseamnă toate măsurile prin care
prime; apelor uzate le sunt reduse impurităţile
• extinderea procedeelor de colectare şi (substanţele toxice) sub limitele poluante,
evacuare pe cale uscată a reziduurilor, mai pentru a nu mai dăuna sănătăţii omenirii.
ales în fermele de animale; Procesele de epurare sunt :
• perfecţionarea tehnologiilor, instalaţiilor • fizico-mecanice;
staţiilor de epurare; • chimice;
• realizarea unui sistem de supraveghere şi • biologice.
control.
Produsele rezultate sunt apele epurate (care
Protecţia resurselor de apă trebuie să fie o sunt deversate fără nici o problemă în râuri
acţiune permanentă a oamenilor. În presă, sau pot fi valorificate pentru irigaţii sau alte
radio, televiziune, este necesar să se dezbată întrebuinţări) şi nămolurile (care sunt scoase
importanţa socială, economică, ecologică din staţie şi valorificate). În consecinţă,
a problemelor şi acţiunilor de combatere a epurarea constă în reţinerea şi transformarea
poluării resurselor de apă. Protecţia resurselor substanţelor toxice în substanţe netoxice, pe

46
de-o parte, şi prelucrarea substanţelor rezultate
diverse forme: nămoluri, spume, emulsii.

B. EVALUARE
elaborarea planului de măsuri şi publicarea
acestuia;
analiza produselor activităţii elevilor.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
computer;
dicţionar;
set de fotografii şi imagini.

Acum în lume:

• transportul apei prin ţevi din plumb poate


duce la infiltrarea acestuia în sistemul circulator
dăunând creierului;
• în apele oceanice sunt deversate anual, voit
sau accidental, între 5-10 milioane de tone de
petrol;
• algele şi plantele subacvatice se dezvoltă
atunci când în apă sunt anumiţi compuşi chimici
care le stimulează această dezvoltare;
• dacă întraga apă de pe glob ar încăpea într-o
sticlă de un litru, doar o linguriţă din aceasta ar
fi apă dulce;
• în Antarctica se găseşte 90% din volumul
total de gheaţă de pe glob, cantitatea fiind
echivalentă cu debitul tuturor râurilor planetei Rolul tău!
pe o perioadă de 650 ani;
• în pustiu, singurele posibilităţi de alimentare
• Adună apa de ploaie pentru a uda
grădina, în loc să utilizezi apa de
naturală cu apă sunt izvoarele şi fântânile din oaze,
unde apa este adeseori caldă şi noroioasă,; băut!

• salinitatea medie a apelor marine şi oceanice • Fă duş în loc de baie!


este de 35 la mie; • Ţevile de apă din
• dacă apele marine şi oceanice s-ar evapora în casa ta să nu fie
totalitate, bazinele ar fi acoperite de un strat de din plumb!
săruri cu o grosime de 45-50 metri.

47
Aplicaţii
1. Realizaţi un plan de măsuri privind protejarea şi prevenirea poluării apelor
din orizontul local şi publicaţi-l în mass-media locală.

2. Începeţi o campanie de informare a populaţiei privind efectele


poluării pe termen scurt, mediu şi lung.

48
Evaluare
numărul de ore: 1 oră

1. Precizaţi substanţele poluante deversate în sistemul de canalizare


de către membrii familiei voastre .

2. Cum poţi preveni sau diminua poluarea apei deversate în sistemul


de canalizare de către familia ta?

3. Ce efect au scurgerile voite sau accidentale de petrol asupra faunei


şi florei marine? Care sunt soluţiile luate în scopul reducerii efectelor
poluării accidentale cu petrol a apelor mărilor sau oceanelor?

4. Realizaţi un rebus care să cuprindă termenii noi întâlniţi în acest


capitol. REBUS

5. Confecţionaţi şi distribuiţi fluturaşi cu următoarele îndemnuri:


Apa este o sursă limitată, aşa că încercaţi s-o economisiţi!
Economisind apa, reduceţi costurile de tratare şi transport a apei!
Plătiţi la timp facturile, pentru că o parte din bani sunt utilizaţi pentru
epurarea apei!

49
Poluarea aerului numărul de ore: 4 ore

1. SURSE DE POLUARE
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ pulberi provenite din sfărâmarea stratului


1. Activitate pe grupe: Fiecare grupă va superficial al solului. Din subsolul zonelor
identifica sursele de poluare a aerului din vulcanice sunt emanate uneori mari cantităţi
orizontul local. de gaze şi vapori, iar în perioadele de erupţie,
chiar particule solide sau în stare topită. Din
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat!
Cosmos se îndreaptă către atmosferă nori de
Poluarea atmosferei corespunde prezenţei gaze, vapori, particule sub formă de meteoriţi.
unor substanţe străine acesteia sau variaţiei Însă cele mai multe impurităţi provin din
semnificative a proprietăţilor sale. Aparent, activitatea industrială, tehnică şi casnică şi, de
datorită volumului uriaş, s-a crezut că aerul aceea, acestei categorii de poluare i se acordă
„înghite” orice şi în orice cantitate, fără importanţă mai mare în practica de control,
să-şi modifice sensibil compoziţia ce îl face cercetare şi protecţie a bazinelor aeriene.
compatibil şi, totodată, indispensabil vieţii
Toate categoriile de gaze, particule şi vapori
pe Terra. care se deplasează în atmosferă sau sunt
În timp, s-au acumulat date care atestă că antrenate de curenţii de aer pot să afecteze
prezenţa unor substanţe străine compoziţiei omul în măsura în care pot produce modificări
atmosferei afectează, mai mult sau mai puţin ale mediului său de viaţă, ale bunurilor sale,
vizibil, echilibrele ecologice şi însăşi viaţa pot provoca anumite tulburări în organism sau
omului. chiar numai atingând pragul de sensibilitate
În aer se scurg şi se revarsă impurităţi dintr-o al organelor de simţ. Prin însumarea şi
infinitate de surse de impurificare artificială şi concentrarea lor în acelaşi spaţiu, aceste efecte
naturală. Astfel, de pe unele suprafeţe se pot se constată din ce în ce mai des.
ridica în atmosferă pulberi şi gaze rezultate Sursele de poluare a aerului sunt:
din ciclul normal de dezvoltare a plantelor • Surse naturale, reprezentate de diversele
(cum sunt granulele de polen, sporii vegetali, procese care se petrec în natură:
sfărâmăturile de vegetale şi gazele rezultate - solul, care suferă fenomene de eroziune
din descompunerea acestora). De asemenea, şi măcinare cu eliberare de particule
în aer se ridică adesea, antrenate de vânt, foarte fine,

50
- plantele şi animalele, care pot elimina în
aer diverse elemente (fulgi, polen, păr),
- erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari
cantităţi de gaze, particule solide,
- incendiile din păduri, care creează un fum
ce se poate răspândi pe suprafeţe mari.
• Surse artificiale, reprezentate de activităţile
omului:
- procesele de combustie, de la încălzirea
locuinţei şi până la combustibilul utilizat
pentru producerea de energie în scopuri
industriale,
- procesele industriale, constituite din
răspândirea în aer a diverşilor poluanţi
eliminaţi de întreprinderile industriale,
- transporturile, constând în transporturi de
tip feroviar, naval şi aerian şi în special rutier.
Modul de dispersie al agenţilor poluanţi pe
calea aerului depinde de factorii meteorologici
şi de modul de evacuare prin coşurile
întreprinderilor. Factorii meteorologicicare
influenţează dispersia sunt:
• vântul – deplasează poluanţii în masele
de aer;dacă are o viteză mică, menţine o
concentraţie mare de poluanţi în stratul de
aer, iar dacă are o viteză mare, dispersează
agentul poluant pe suprafeţe întinse ale
atmosferei şi concentraţiile vor fi mai mici;
• calmul atmosferic - cea mai favorabilă con-
diţie meteorologică pentru poluarea aerului,
deoarece pe măsura producerii de poluanţi
de către diverse surse, aceştia se acumulează
în vecinătatea locului de eliminare şi
concentraţia creşte continuu.
• temperatura aerului - este influenţată
de anotimp, altitudine, forma reliefului;
instabilitatea temperaturii favorizează
dispersia poluanţilor.
În ultimii 200 de ani, industrializarea globală

51
a dereglat raportul de gaze necesar pentru
echilibrul atmosferic. Arderea cărbunelui Acum în lume:
şi a gazului metan a dus la formarea unor
cantităţi enorme de dioxid da carbon şi alte • ploile acide se formează atunci când dioxidul
gaze, mai ales după ce a apărut automobilul. de sulf sau oxizii de azot (ambele provenite din
Principalele consecinţe ale poluării atmos- poluarea industrială) se amestecă în atmosferă
ferei sunt: efectul de seră, încălzirea globală, cu aburii de apă;
poluarea aerului, subţierea stratului de ozon
şi ploile acide.
• în S.U.A. şi Canada sunt peste 50.000 de
lacuri „moarte biologic”;
B. EVALUARE • gazele existente în atmosferă trebuie să
elaborarea unor afişe sau postere, împotriva reţină căldura produsă de razele Soarelui
fumatului şi a unor avertismente despre reflectate de pe suprafaţa terestră; fără acestea,
consecinţele fumatului în locuri publice; Pământul ar fi atât de rece incât ar îngheţa
ocanele şi ar muri vieţuitoarele;
întocmirea de fişe de activitate;
analiza rezultatelor activităţii elevilor.
• datorită încălzirii globale, temperatura
medie globală a crescut în secolul trecut cu
C. RESURSE EDUCAŢIONALE aproximativ o jumătate de grad, iar până la
mijlocul acestui secol va creşte cu 1,5-3,5®
dicţionar;
Celsius.
set de fotografii şi imagini;
materiale poluante; Rolul tău!
fişe de observaţie. • Aruncă ambalajele doar în spaţiul
amenajat pentru acest lucru!
• Reciclează ambalajele care au pe ele
semnul de RECICLARE!
• Păstrează alimentele doar în condiţii
igienice!

52
Aplicaţii
1. Realizaţi un poster sau colaj cu evoluţia unei erupţii vulcanice, dezbătând
consecinţele, acesteia în poluarea aerului.

2. Monitorizaţi şi notaţi, timp de o săptămână, toate


sursele de poluare a aerului folosite de familia
voastră. Realizaţi o dezbatere prin care să găsiţi
soluţii pentru diminuarea sau stoparea poluării
produse de sursele identificate.

3. Elaboraţi afişe şi postere împotriva fumatului


şi a unor avertismente despre consecinţele
fumatului în locuri publice.

53
2. EFECTELE POLUĂRII AERULUI
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ fum, de mai multe ori superioare celor care


1. Activitate pe grupe: Fiecare grupă se întâlnesc în aerul zonelor urbane din ţările
va realiza o compunere despre efectele industrializate. Emisiile de dioxid de carbon
negative asupra aerului ale unui incendiu în şi conţinutul de plumb al aerului au crescut
pădure în timpul derulării şi în viitor, ale unei în ritm alert. Numeroase studii arată că, cu
unităţi industriale din zona în care locuiesc cât sângele este mai încărcat cu plumb, cu
atât coeficientul intelectual al persoanelor
şi ale mijloacelor de transport existente în
este mai scăzut. Tot din acest motiv apar
localitate.
dificultăţi de auz. Dar cea mai gravă vătămare
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! a sănătăţii este provocată de microparticulele
Problema poluării atmosferice s-a pus mai din aer produse de către gazul de eşapament
pregnant în 1952, la Londra,când s-a consta- al autovehiculelor, încălzirea cu cărbuni şi
tat decesul a circa 4.000 de persoane în câteva fumurile uzinelor. O puternică legătură s-a
zile, ca urmare a unor afecţiuni respiratorii stabilit între cantitatea acestor particule în
acute. Incriminate au fost, în primul, rând aer şi rata de mortalitate. Banca Mondială
nivelul crescut al gazelor de pe ţevile de estimează că în China, ţară al cărei aer este
eşapament şi prezenţa smogului. cel mai poluat din lume, microparticulele au
cauzat în mod direct moartea prematură a
În lumea noastră modernă, autoturismele
178.000 de locuitori ai oraşelor în 1995 şi a
şi camioanele reprezintă o sursă majoră de
provocat 1,7 milioane de cazuri de bronşite
poluare. Pe ţeava de eşapament se elimină
cronice. Costul total al acestor pagube în
un amestec de gaze, printre care şi unele
materie de sănătate publică este estimat la
otrăvitoare, cum ar fi monoxidul de carbon,
32 miliarde USD.
oxizii de azot şi hidrocarburile. În condiţiile
de lumină şi căldură solară, aceste gaze Poluanţii atmosferici determină atât efecte
formează un smog fotochimic sau californian, directe, imediate, cât şi efecte indirecte sau
fiind semnalat pentru prima dată în Los pe termen lung .
Angeles şi apoi în toate marile oraşe din Global, poluarea atmosferică afectează
SUA. Smogul englezesc este un amestec starea de sănătate a oamenilor ( creşte
de poluanţi, care formează o pâclă alburie, riscul unor îmbolnăviri grave), diminuează
cu nuanţe gălbui-cafenii, în condiţiile de producţiile agricole şi afectează pădurile,
lumină şi căldură solară mai scăzute şi a unei provoacă modificări climatice etc.
atmosfere umede, . Pădurile s-au dovedit a fi una dintre resursele
În ţările în curs de dezvoltare smogul este economice cele mai valoroase ale umanităţii
din ce în ce mai frecvent din cauza autovehi- şi, în consecinţă, una dintre cele mai intens
culelor şi industriilor locale. În oraşele asiatice exploatate. Amploarea şi intensitatea uscării
mai ales, aerul conţine doze de praf şi de pădurilor au condus la ipoteza că moartea

54
pădurii este determinată de dezechilibre
apărute în ecosisteme datorită intervenţiei Acum în lume:
directe sau indirecte a omului.
Ozonul produce vătămări puternice • în lipsa atmosferei, temperaturile ar urca ziua
ale frunzelor prin afectarea integrităţii la peste 100® C, iar noaptea s-ar lăsa un ger de
membranelor şi a fotosintezei. Expresia –100® C şi ar îngheţa rapid totul;
vizibilă a efectelor negative ale ozonului • temperatura aerului scade cu aproximativ 6
constă în: îngălbenirea frunzelor, defoliere, grade Celsius la fiecare 1.000 metri înălţime;
îmbătrânire prematură.
• lipsa stratului de ozon ar duce la moartea
Ecosistemele fragile ale pădurilor şi lacurilor vieţuitoarelor, razele ultraviolete emise de Soare
sunt supuse în mod prioritar efectului fiind deosebit de periculoase;
negativ al ploilor acide. De aceea, pentru
stabilirea unor corelaţii între condiţiile naturale
• după ultimele măsurători efectuate, gaura
din stratul de ozon de deasupra Antarcticii
şi situaţia pădurilor, se impune studiul evoluţiei se întinde pe o suprafaţă de 28,3 milioane de
în timp a compoziţiei precipitaţiilor. kilometri pătraţi (aproape cât suprafaţa Africii);
Efectele asupra mediului duc direct • atmosfera are o anumită stare electrică ce se
sau indirect la efecte asupra sănătăţii manifestă prin fenomene ca fulgerul şi tunetul;
vieţuitoarelor (datorită lanţului trofic).
• o maşină care circulă pe o distanţă de 1000
kilometri consumă oxigen cât un om într-un an
B. EVALUARE
de zile;
fişe de activitate cu efectele poluării produse
de incendii, mijloace de transport;
• un avion cu reacţie consumă la pornire atâta
oxigen cât degajă în 24 de ore o pădure în
analiza rezultatelor activităţii elevilor. suprafaţă de 15.000-20.000 de hectare;

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
• norii împiedică suprafaţa pământului să
se răcească prea repede noaptea sau să se
dicţionar; încălzească prea tare ziua;
set de fotografii şi imagini; • pe Pământ, în zonele calde sunt vânturi
materiale poluante. puternice ca ciclonii (taifunul şi tornadele) iar în
zonele temperate uraganele;
Rolul tău! • în 1981 o tornadă însoţită de grindină a
• Nu folosi spray-uri cu pulverizator! devastat, în mai puţin de 15 minute, viitorul
sat olimpic din Calgary (Canada), provocând
Astfel protejezi stratul de ozon!
pagube de 100 de milioane de dolari.
• Renunţă la folosirea ambalajelor de
unică folosinţă!
• Foloseşte mai mult transportul în
comun, dar, când ai ocazia, preferă
mersul pe jos, circulaţia cu bicicleta
sau cu rolele!

55
Aplicaţii
1. Completaţi tabelul următor cu informaţiile care lipsesc:

SURSE DE POLUARE EFECTELE POLUĂRII

Termocentrale

Combinate chimice

Exploatări miniere de suprafaţă

Autoturisme

Erupţii vulcanice

2. Care sunt efectele deodorantelor asupra atmosferei?

56
3. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII AERULUI
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ Mişcarea maselor de aer face ca poluanţii să


1. Activitate individuală: Realizaţi o fie antrenaţi pe distanţe cu atât mai mari cu
compunere despre maşinile viitorului care cât coşurile sunt mai înalte şi poluarea locală
nu poluează aerul. Ce surse de energie pot se transformă în una regională.
folosi acestea? Ca urmare, se iau măsuri pentru diminuarea
2. Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat! cantitativă şi reducerea toxicităţii emisiilor.
Reducerea emisiilor gazoase evacuate în Măsurile de combatere a poluării aerului
atmosferă reprezintă una dintre preocupările trebuie să înceapă cu:
majore la nivel mondial pentru reducerea şi • îmbunătăţirea tehnologiilor:
controlul poluării. - perfecţionarea arzătoarelor şi realizarea
Procesul prin care aerul revine la compoziţia unor circuite multiple care să permită
anterioară poluării se numeşte autoepurarea recuperarea gazelor de ardere;
aerului şi se realizeză prin mai multe căi: sub - realizarea unor separatoare şi filtre
acţiunea curenţilor de aer, prin sedimentare pentru pulberi;
şi precipitaţii. - instalaţii care funcţionează pe principiul
absorbţiei sau care reţin poluanţii în
Autoepurarea prin curenţi de aer constă în
urma unor reacţii chimice.
deplasarea poluanţilor din atmosferă o dată
cu masele de aer, ceea ce duce la poluarea
• diminuarea poluării datorate gazelor
de eşapament este posibilă prin
unor medii aflate la distanţă de sursele de
producerea autovehiculelor moderne,
poluare.
cu consum scăzut de carburanţi şi dotate
Sedimentarea particulelor de praf se cu catalizatoare (se montează numai la
produce atunci când pulberile ajung pe sol, motoarele care funcţionează cu benzină
în ape sau pe plante, ceea ce duce la poluarea fără plumb);
solului, a apelor, a vegetaţiei etc. • metode de conservare a energiei (
Precipitaţiile contribuie la dizolvarea sub- izolarea termică a locuinţelor, utilizarea
stanţelor poluante şi la combinarea lor cu responsabilă a energiei etc);
apa din care rezultă ploile acide, ducând la • alegerea adecvată a combustibilului (de
autoepurarea aerului. exemplu folosirea petrolului sau metanului
În urma proceselor de autoepurare a în locul cărbunelui sau folosire huilei cu
aerului poluanţii nu dispar, ci sunt conţinut scăzut de sulf în locul cărbunelui
transferaţi în alte medii din alte zone. brun);
Constatarea şi conştientizarea acestui • folosirea surselor alternative de energie:
lucru a condus la înţelegerea faptului că vânt, maree, valuri, soare etc.;
înălţarea coşurilor de evacuare a emisiilor • folosirea mijloacelor de transport electrice
în atmosferă nu face decât să mărească (tramvaie, troleibuze, trenuri aeriene şi
zona afectată de poluare. subterane etc.).

57
B. EVALUARE
întocmirea unor fişe referitoare la metodele
de conservare a energiei în locuinţe;
analiza rezultatelor activităţii elevilor.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
fişe de observaţii;
dicţionar;
set de fotografii şi imagini.

Acum în lume:

• din cele 14-16 miliarde de tone de dioxid


de carbon lansate în atmosferă prin arderea
combustibililor, plus cele provenite din respiraţia
oamenilor şi animalelor, două treimi sunt
absorbite de păduri, plămânii verzi ai planetei;
• gazele de eşapament şi gazele produse
în urma arderii combustibililor agravează
simptomele astmului bronşic (dificultăţi res-
piratorii şi senzaţie de sufocare );
• scăderea concentraţiei ozonului cu 1% duce
la sporirea intensităţii razelor ultraviolete
deasupra solului cu 2%.

Rolul tău!
• Nu da foc ambalajelor
din plastic (produc o
substanţă numită dioxină,
cancerigenă) sau produselor
din cauciuc (produc mult dioxid de carbon!)
• Fii atent când faci focul în excursii! Ia
măsuri de protecţie ca să nu provoci un
incendiu!
• Păstrează produsele petroliere, precum şi
alţi solvenţi în recipienţi închişi ermetic!

58
Zile importante
16
septembrie
Ziua Internaţională
pentru Protecţia
Stratului de Ozon

Aplicaţii
Specificaţi metode de conservare a energiei termice şi electrice în locuinţa
voastră.

59
Evaluare
numărul de ore: 1 oră

1. Întocmiţi o fişă numită: „Cer senin deasupra localităţii mele” ,


precizând:
- definirea poluării;
- surse de poluare existente în localitatea voastră;
- efectele poluării asupra mediului şi a aerului în special;
- măsuri de combatere a poluării atmosferice.

2. Amplasaţi un nou cartier în oraşul vostru, desenând blocurile de


locuinţe, magazinele, punctele sanitare, întreprinderile, spaţiile
verzi, terenurile de joacă şi trasând străzile şi aleile.

3. Confecţionaţi şi distribuiţi fluturaşi cu următoarele îndemnuri:


Folosiţi benzină fără plumb!
Alegeţi produse care nu deteriorează calitatea aerului!
Renunţaţi la fumat, astfel dumneavoastră şi familia dumnea-
voastră vă veţi bucura de un aer nepoluat!

60
Poluarea solului numărul de ore: 4 ore

1. SURSE DE POLUARE
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu


1. Activitate pe grupe: Desenaţi câte o poluanţi antrenându-i spre adâncimi, râurile
grădină sau o livadă pe un sol nepoluat şi poluate infectează suprafeţele inundate
pe un sol recent poluat, observând apoi sau irigate; aproape toate reziduurile solide
diferenţele existente între cele două grădini. sunt depozitate prin aglomerare sau numai
aruncate la întâmplare pe sol. De la mucul
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! de ţigară sau biletul de autobuz până la
Solul, ca şi aerul şi apa, este un factor de me- autoturismul abandonat, de la picătura de
diu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. ulei scursă din tractorul care ară câmpul
De calitatea solului depinde formarea şi pâna la groapa de gunoi cu diverse deşeuri,
protecţia surselor de apă, atât a celor de toate sunt poluări directe ale solului. În oraşe,
suprafaţă cât mai ales a celor subterane. reziduurile sunt înlăturate mai mult sau mai
Poluarea este deosebit de evidentă şi în cazul puţin sistematic. Dacă nu ajung în ape, sunt
solului. Reziduurile de tot felul, care n-au depozitate pe anumite terenuri, limitând
fost evacuate în ape şi aer acoperă uscatul, poluarea la suprafeţe mai reduse.
ambianţa imediată de viaţă a oamenilor, Nocivităţile care nu sunt suficient de
tocmai în locurile aglomerate, unde concentrate ca să distrugă total vegetaţia
fiecare metru pătrat este intens şi multiplu pustiind locul, pot avea consecinţe indirecte,
solicitat, degradează terenurile agricole fiind absorbite de plante care servesc apoi
tocmai acolo unde sunt mai fertile, urâţesc ca alimente oamenilor sau animalelor
natura tocmai acolo unde este mai căutată domestice.
pentru frumuseţea ei. Încă o contradicţie a Elementele poluante ale solului sunt de 3
civilizaţiei: alături de capacitatea de a creea categorii:
un mediu de viaţă acceptabil chiar şi în spaţiul • elemente biologice, reprezentate de
cosmic, stă precara rezolvare a salubrităţii organisme (bacterii, viruşi, paraziţi),
solului. Dar reziduurile solide constituie eliminate de om şi de animale, fiind în cea
numai un aspect al problemei. Solul mai este mai mare parte patogene. Ele fac parte
supus acţiunilor poluărilor din aer şi apă. integrantă din diferite reziduuri (menajere,
Într-adevăr, solul este locul de întâlnire al animaliere, industriale);
poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice • elemente chimice, sunt în cea mai mare
dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc pe parte de natură organică. Importanţa lor

61
este multiplă: ele servesc drept suport
nutritiv pentru germeni, insecte şi roză-
toare, suferă procese de descompunere cu Acum în lume:
eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în
sursele de apă, pe care le degradează; • poluarea solului se produce mai ales prin
• elemente fizice care provoacă dezechi- folosirea pesticidelor şi a îngrăşămintelor
librul compoziţiei solului, ca: inundaţii, chimice, pe bază de azot şi fosfor;
ploi acide, defrişări masive. • pădurile ocupă o suprafaţă de 4 miliarde de
Cauzele degradării solului sunt fie naturale, hectare, adică o treime din suprafaţa uscatului;
fie legate direct sau indirect de activitatea
omului. Poluarea solului este considerată
• s-au prelucrat până în prezent peste 1.000
de substanţe pesticide, cu care s-au realizat
o consecinţă a unor obiceiuri neigienice
aproximativ 100.000 de produse comerciale
sau practici necorespunzătoare, datorată
îndepărtării şi depozitării la întâmplare folosite în combaterea dăunătorilor din culturi,
a reziduurilor rezultate din activitatea păduri, depozite, locuinţe;
omului, a deşeurilor industriale sau utilizării • în afara vulcanilor activi, există şi vulcani
necorespunzătoare a unor substanţe chimice stinşi care au un sol fertil;
în agricultură. Solul este supus poluării ca
şi celelate elemente ale mediului, dar el se
• NGORONGORO este unul dintre cele mai
reface tot mai greu, în comparaţie cu apa şi spectaculoase cratere vulcanice, un fel de
aerul, deoarece procesele de autoepurare cetate naturală, cu ziduri înalte de sute de metri,
sunt mult mai lente. în care se întâlnesc aproape toate speciile de
animale şi păsări caracteristice Africii de Est;
Se consideră că este absolut necesar ca la
identificarea şi estimarea intensităţii poluării • există vulcani noroioşi. Îi puteţi vedea la
solului să se aibă în vedere funcţia capitală noi în ţară, în judeţul Buzău, la Berca-Arbănaşi.
a acestuia, aceea de suport şi mediu pentru Aceşti vulcani sunt paşnici şi sunt diferiţi de
plantele terestre, mijloc principal de produc- vulcanii adevăraţi care revarsă lavă fierbinte.
ţie vegetală – baza existenţei omului însuşi. Fenomenul are loc datorită unor gaze naturale
reci care ies la suprafaţa solului prin crăpături,
B. EVALUARE antrenând noroiul format din amestecul apelor
realizarea unei dezbateri privitoare la sursele sărate cu argilele întâlnite. Astfel se formează
de apoluarea a solului; conurile din care se preling pârâiaşe de noroi
analiza rezultatelor activităţii elevilor; negru şi vâscos. Din cauza soarelui, crusta
crapă, formându-se şanţuri şi spărturi cu aspect
expoziţie de desene.
ciudat;
C. RESURSE EDUCAŢIONALE • există şi vulcani cu apă caldă numite
dicţionar; gheizere.
set de fotografii şi imagini;
culori, carioci, acuarele.

62
Rolul tău!
• Aruncă doar în spaţiile special
amenajate deşeuri ca: sticle, sticle de
plastic, cutii de aluminiu!
• Află adresa celui mai apropiat centru
de colectare a deşeurilor de hârtie!
• Cărţile şi revistele care nu-
ţi mai folosesc, dar
care sunt în bună
condiţie, le poţi dona
biblitecii clasei,
bibliotecii şcolii
sau altor copii!

63
Zile importante
4
octombrie
Ziua Internaţională
a Protecţiei
Animalelor

Aplicaţii
1. Realizaţi o dezbatere despre sursele de poluare a ţărmurilor.

2. Argumentaţi următoarea afirmaţie: „Solul fertil-sursă de hrană”.

64
2. EFECTELE POLUĂRII SOLULUI
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ poluarea solului şi sărăcirea sa treptată în


1. Activitate pe echipe: Fiecare grupă va humus.
realiza o compunere despre efectele negative Defrişarea pădurilor de pe terenurile cu
asupra solului ale unei rampe de gunoi, pantă accentuată şi păşunatul excesiv duce
ale unei zone de exploatare minieră şi/sau la o eroziune intensă, mergând până la
petrolieră şi ale unei inundaţii. degradarea avansată a solurilor.
2. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! Adesea, prin irigaţii, dând solului mai multă
Îngrăşămintele au fost folosite în agricultură apă decât avea în condiţii naturale, apar
pe scară largă şi fără discernământ, neţi- schimbări în procesele care au loc în sol şi,
nându-se cont de necesarul specific al în cele din urmă, încărcarea cu un conţinut
plantelor de cultură, de momentul potrivit mare de săruri (sărăturarea solurilor), care
aplicării şi de modalitatea cea mai adecvată. duce la scăderea puterică a fertilităţii. Istoricii
Ca urmare, o parte ajung în sol, în râuri sau în apreciază că irigaţiile neraţionale au fost cele
apele freatice, ducând la poluarea lor. De aici care au transformat Mesopotamia antică,
sunt preluate de diferite plante şi organisme, una din cele mai fertile zone din acea epocă,
prin intermediul acestora ajungând la om, în deşertul irakian de astăzi.
determinând afectări ale sănătăţii. În ţările în curs de dezvoltare sau subdezvol-
Pesticidele sunt substanţe toxice utilizate tate, cantitatea de deşeuri solide depozitată
împotriva diferitelor categorii de dăunători, pe suprafaţa solului este redusă. În ţările
contribuind la creşterea considerabilă a dezvoltate, în special în SUA, consumatorii
producţiei agricole. Efectul advers a constat folosesc o serie de produse o singură dată,
în afectarea calităţii produselor (acumularea după care le aruncă şi îşi cumpără altele.
de reziduri în produsele alimentare), infiltrarea Milioane de tone de deşeuri solide sunt
în sol, ape subterane sau de suprafaţă, descărcate, arse şi îngropate în pământ.
antrenarea în atmosferă de către vânt. Din În locul reciclării materialelor, aşa cum se
atmosferă, pesticidele se pot sedimenta, întâmplă cu deşeurile din ecosistemele
ajungând din nou în sol sau în apele de naturale, omul le depozitează în gropi de
suprafaţă unde sunt preluate de către plante gunoi sau le incinereză. Arderea are ca efect
şi diferite organisme, producând efecte emisia în atmosferă a o serie de produşi
mutagene şi cancerigene. Toate acestea tozici şi obţinerea unei cenuşe foarte toxice.
conduc la o rată crescută a mortalităţii sau Deoarece din aceste gropi o serie de compuşi
probleme în procesul reproductiv. Efectele toxici se infiltrază în sol şi de acolo în apele
asupra omului sunt aceleaşi, deoarece aceste freatice, o porţiune mult mai mare de teren
substanţe ajung în organism prin consumul va fi compromisă.
diferitelor alimente contaminate. Despăduririle duc la accelerarea eroziunii şi
Efectele folosirii iraţionale a îngrăşămintelor pierderii solurilor. Largi suprafeţe de păduri
şi pesticidelor în agricultură constau în tropicale au fost tăiate, arse, cenuşa bogată
în nutrienţi ajungând în sol. Pe aceste soluri,

65
considerate bogate în nutrienţi, pământul a
putut fi cultivat câteva sezoane, după care, ca Acum în lume:
urmare a spălării nutrienţilor cu apa de ploaie
şi a sărăcirii solurilor, suprafeţele respective • tăierea pădurilor este o problemă
au fost abandonate. Pe măsură ce suprafaţa
cu consecinţe serioase asupra planetei;
terenurilor defrişate şi abandonate creşte,
influenţează clima, biodiversitatea, amenin-
deşertul se extinde.
ţând chiar supravieţuirea populaţiei umane în
Solul poate fi poluat direct prin deversări de unele locuri;
deşeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau
din îngrăşăminte şi pesticide aruncate pe • despăduririle au loc din mai multe cauze,
terenurile agricole. În urma poluării, solul cea mai importantă fiind exploatarea lemnului
poate deveni arid sau mai puţin fertil, va şi dorinţa de extindere a terenului agricol;
transfera din substanţele chimice o parte
culturilor, ducând la afectarea vieţuitoarelor.
• la nivel mondial, o atenţie deosebită se
acordă împăduririi zonelor degradate, dar şi
Poluarea indirectă a solului, prin depunerea stării actuale a pădurilor, ce se înrăutăţeşte
agenţilor poluanţi ejectaţi iniţial în atmosferă, datorită ploilor acide, pierderii fertilităţii solului
apa ploilor contaminate cu poluanţii
şi eroziunii avansate a acestuia;
atmosferei, transportul agenţilor poluanţi
de către vânt de pe un loc pe altul, infiltrarea • tăierea copacilor pentru cultivarea unor
prin sol a apelor contaminate, va produce plante mici cauzează erodarea solului de
aceleaşi efecte ca şi poluarea directă. către vânt şi ploaie.
Poluarea solurilor conduce la afecţiuni mult
mai grave, deoarece înmagazinarea de
metale grele în ţesuturi este ireversibilă şi, Rolul tău!
practic, moartea organismelor respective • Utilizează la maximum
este determinată de otrăvirea ţesuturilor hârtia de scris, scriind
importante.
şi pe verso sau folosind
B. EVALUARE hârtia scrisă ca ciornă!

realizarea unei expoziţii cu desenele elevilor, • Păstrează solul aşa cum este!
cu imagini şi planşe despre efectele poluării • Foloseşte conserve în ambalaje de
solului; sticlă!
analiza rezultatelor activităţii elevilor;
concursuri de rebusuri.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
dicţionar;
set de fotografii şi imagini;
fişe de observaţii.

66
Aplicaţii
1. Realizaţi o dezbatere despre impactul asupra ţărmului a deversărilor
accidentale de produse petroliere, dând şi exemple de astfel de accidente
produse în lume.

2. Realizaţi un rebus în care să folosiţi expresia POLUAREA SOLULUI.

67
3. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA POLUĂRII SOLULUI
numărul de ore: 1 oră

A. STRATEGIA DIDACTICĂ • combaterea alunecărilor de teren, regu-


1. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! larizări pe maluri;
• împădurirea zonelor defrişate fără milă de
Timp de secole, oamenii au crezut că
om;
rezervele Pământului sunt inepuizabile.
• plantarea perdelelor verzi, care absorb unii
Astăzi procesele de degradare s-au accelerat
poluanţi;
şi, îngrijoraţi, oamenii de ştiinţă au lansat
• construirea unor baraje şi îndiguiri pentru
semnale de alarmă. Guvernele şi organizaţiile
evitarea producerii de inundaţii;
internaţionale au devenit conştiente de
• coşurile fabricilor să fie prevăzute cu filtre
pericolele care ameninţă mediul şi au stabilit
de curăţire;
măsuri pentru a ocroti viitorul Pământului.
• asigurarea cu instalaţii de desprăfuire a
În ceea ce priveşte măsurile de prevenire şi centralelor termice care ard cărbune şi a
combatere a poluării, măsura cea mai utilă fabricilor de ciment;
este aplicarea legislaţiei în vigoare la nivel • asigurarea tratării ecologice a gazelor de
local şi mondial, dar aplicarea ei este destul ardere industriale;
de dificilă. • interzicerea spălării vaselor petroliere în
Prin urmare, ceea ce se ştie concret despre mări şi oceane;
prevenirea şi combaterea poluării poate fi • colectarea igienică a reziduurilor menajere
concretizat în câteva măsuri de care dacă se în recipiente speciale (pubele, containere)
ţine cont, ar fi semne măcar de încetinire a amplasate în zone cu cât mai mică
degradării solului şi uneori de îmbunătăţire a circulaţie şi bine acoperite, pentru a nu fi
lui. Este vorba de câteva măsuri, în principal: accesibile şi rozătoarelor;
• studierea fiecărui tip de sol; • îndepărtarea organizată şi la perioade cât
• neexploatarea prin monoculturi, deoarece mai scurte a reziduurilor colectate în afara
acestea epuizează solul; localităţilor, cu ajutorul unor mijloace
• folosirea raţională a irigaţiilor; care să nu le răspândească în timpul
• folosirea cu precădere a îngrăşemintelor transportului;
naturale, în defavoarea celor chimice; • depozitarea controlată sau tratarea
• utilizarea îngrăşămintelor specifice în corespunzătoare a reziduurilor înde-
cantităţi adecvate (pesticidelor nepo- părtate prin neutralizarea lor penru
luante şi erbicide selecţionate) ; reducerea sau anihilarea pericolului pe
• filtrarea dejecţiilor sau folosirea lor ca care îl pot prezenta pentru sol şi implicit
îngrăşăminte naturale; pentru vieţuitoare şi om;
• efectuarea unor lucrări de prevenire şi • recuperarea reziduurilor utilizabile şi pre-
combatere a eroziunii; lucrarea lor după o prealabilă neutralizare,

68
astfel încât să capete o eficienţă economică
cât mai sporită;
• utilizarea în agriculură, ca îngrăşământ
natural, a reziduurilor, atât menajere cât şi
mai ales agrozootehnice;
• incinerarea reziduurilor uscate, care au
o putere calorigenă suficientă pentru a fi
utilizate în scopuri industriale sau pentru
încălzirea locuinţelor;
• reciclarea unor deşeuri şi ambalaje.

B. EVALUARE
realizarea unei dezbateri de proiecte despre
măsurile de protejare a solului;
analiza rezultatelor activităţii elevilor.

C. RESURSE EDUCAŢIONALE
dicţionar;
set de fotografii şi imagini;
fişe de activitate.

Acum în lume:

• păşunatul permanent, într-o zonă, grăbeşte


procesul de eroziune a solului;
• într-un cm cub de sol se găsesc
aproximativ 10 milioane de
microorganisme care îndeplinesc rolul
de descompunători.

Rolul tău!
• Plantează copaci pentru a
preveni eroziunea solului!
• Strânge materiale reciclabile!
• Foloseşte cât mai puţine
ambalaje!

69
Aplicaţii
1. Asociaţi măsurilor de protecţie enunţate în paginile anterioare, posibile
surse de poluare a solului.

2. Realizaţi un proiect despre măsurile de protecţie a mediului pe care


trebuie să le ia un poluator din zona voastră.

70
Evaluare
numărul de ore: 1 oră
1. Activitate practică: organizaţi-vă pe grupe în PATRULE ECOLOGICE şi:
- vizitaţi în zona voastră un obiectiv industrial, care poluează mediul
înconjurător. Observaţi formele de poluare şi staţi de vorbă cu poluatorul
pentru a afla ce măsuri ia în vederea reducerii poluării şi reducerii
efectelor acesteia asupra mediului;
- vizitaţi un obiectiv natural protejat şi găsiţi soluţii şi idei noi pentru
protejarea şi conservarea lui;
- organizaţi activităţi de igienizare a unor spaţii din zona voastră. Cereţi
ajutorul comunităţii locale!

2. Organizaţi o campanie prin care să faceţi cunoscută problema


POLUĂRII în zona voastră. Distribuiţi materiale celor din jurul vostru
pentru a face cunoscute informaţiile pe care le aveţi voi! Oferiţi soluţii şi
idei sub titlul PĂSTRAŢI MEDIUL CURAT PENTRU NOI!

71
Ghidul
ecologistului
numărul de ore: 2 ore

A. STRATEGIA DIDACTICĂ B. EVALUARE


1. Ştiu, vreau să ştiu, am aflat! afişe, postere, fluturaşi, pliante;
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile revistă;
necesare vieţii, însă depinde de noi dacă analiza produselor activităţii elevilor.
dorim să folosim aceste elemente esenţiale
în mod util sau dacă vrem să ocolim acest C. RESURSE EDUCAŢIONALE
aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se
dicţionar;
agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia
nu acordă interes acestui proces nociv. set de fotografii şi imagini;
Convingerea că această problemă este doar materiale necesare pentru confecţionarea
a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, posterelor, fluturaşilor, pliantelor, revistei.
este eronată şi gravă. Ocrotirea planetei este
o problemă mondială şi, tocmai de aceea,
fiecare om trebuie să-şi asume această
responsabilitate.
Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă Acum în lume:
disciplină ştiinţifică la cea de problemă
a conştiinţei comune, naţională şi inter-
Întrucât mediul ne oferă condiţiile de trai de
naţională, reprezintă o realitate tristă în
care avem nevoie, la nivel internaţional au fost
zilele noastre, când distrugerea echilibrului
stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului
natural al întregii planete este iminent. Lupta
înconjurător:
împotriva poluării întregii planete solicită
colaborare şi cooperare internaţională şi, • 2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor
de aceea depinde de noi dacă vom trăi Umede
într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă • 15 martie-15 aprilie – Luna Pădurii
în puterea omului să ia măsuri eficiente şi să
găsească soluţii pentru a opri continuarea şi
• 22 martie – Ziua Internaţională a Protecţiei
Mediului
agravarea acestui proces dăunător.

72
• 23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei • 1 octombrie – Ziua Mondială a Habitatului

• 27 martie – Ziua Internaţională a Apei • 4 octombrie – Ziua Internaţională a Protecţiei


Animalelor
• 1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor
• 15 aprilie – Ziua Pădurii
• 8 octombrie – Ziua Internaţională pentru
Reducerea Dezastrelor Naturale.
• 17 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii
• 16 octombrie – Ziua Internaţională a
• 22 aprilie – Ziua Pământului Alimentaţiei
• 24 aprilie – Ziua Mondială a Protecţiei • 31 octombrie – Ziua Internaţională a Mării
Animalelor de Laborator Negre
• 10 mai – Ziua Păsărilor şi a Arborilor • 8 noiembrie – Ziua Internaţională a Zonelor
• 15 mai – Ziua Internaţională de Acţiune Urbane
pentru Climă • 5 decembrie – Ziua Voluntariatului
• 24 mai – Ziua Parcurilor Naţionale • 14 decembrie – Ziua Internaţională de
• 31 mai – Ziua Mondială Împotriva Fumatului Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare

• 5 iunie – Ziua Internaţională a Mediului • 29 decembrie – Ziua Internaţională a Bio-


diversităţii
• 8 iunie – Ziua Mondială a Oceanelor
• 17 iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea
Deşertificării
• 21 iunie – Ziua Soarelui
• 29 iunie - Ziua Dunării Rolul tău!
• 11 iulie – Ziua Mondială a Populaţiei • Protejează mediul în care trăieşti!
• 9 august – Ziua Internaţională a Grădinilor • Participă la acţiuni de ecologizare a
Zoologice şi Parcurilor mediului în care trăieşti!
• 16 septembrie – Ziua Internaţională a • Informează-i pe cei din jurul tău
Stratului de Ozonului despre problemele de mediu pe care
• 18 septembrie – Ziua Mondială a le observi!
Geologilor
• 23 septembrie – Ziua Mondială a
Curăţeniei
• 25 septembrie – Ziua Internaţională a
Mediului Marin
• 26 septembrie – Ziua Mondială a Munţilor
Curaţi

73
Aplicaţii
1. Activitate pe echipe: Realizaţi materiale prin care să popularizaţi
principalele date din CALENDARUL ECOLOGISTULUI.

2. Activitate pe echipe: Realizaţi materiale prin care să arătaţi avantajul unei


preocupări permanente pentru sănătatea planetei, avantajul unei atitudini
ecologice.

3. Activitate pe echipe: Confecţionaţi materiale care să prezentaţi


comportamente ecologice în opoziţie cu cele neecologice, precum şi
recomandări, îndemnuri etc.

4. Activitate pe echipe: Realizaţi o revistă în care să prezentaţi punctele


de vedere, legate de problema protecţiei mediului, reflectate în scurte
interviuri luate colegilor, părinţilor, persoanelor din comunitatea locală.
Exemplu de chestionar:
- Ce reprezintă pentru voi mediul înconjurător?
- Credeţi că plantele şi animalele trebuie protejate?
- Cum s-ar putea realiza acest lucru în zona noastră?
- Cunoaşteţi astfel de programe ecologice în zona noastră? Participaţi la ele?
Cum?
- Ce faceţi pentru protejarea mediului?
- Cum vă implicaţi în împiedicarea poluării naturii?
- Ce le recomandaţi celorlalţi cetăţeni ai localităţii?

74
Evaluare finală
numărul de ore: 2 ore

1. Aveţi următoarea listă de lucruri: recipient de plastic, şosete, jucărie


stricată, jucărie veche, cutie de lapte, şerveţele de hârtie, ambalaj,
reviste, ziare, cărţi, conserve.
Selectaţi acele lucruri pe care le-aţi aruncat ieri la gunoi. După accea,
gândiţi-vă la oricare dintre lucrurile aruncate pe care le-aţi fi putut
utiliza, repara, da altei persoane sau vinde. Spuneţi ce părere aveţi
despre acest lucru.

2. Activitate pe echipe: Realizaţi materiale (postere, fluturaşi, pliante)


prin care să aduceţi la cunoştinţă colegilor, părinţilor, întregii comunităţi
locale necesitatea protecţiei mediului.

3. Activitate pe echipe: Realizaţi materiale prin care să lansaţi o


campanie publicitară, referitoare la unul din aspectele specifice zonei în
care locuiţi (poate fi un aspect pozitiv sau, din contră, să tragă un semnal
de alarmă referitor la o problemă locală).

4. Completaţi tabelul de mai jos cu activităţi ale omului care se încadrează


în poluarea mediului şi care în ocrotirea acestuia:

Poluarea mediului Ocrotirea mediului

Se vor avea în vedere câteva dintre activităţile următoare, dar şi altele:


păstrarea liniştii şi ordinii în orice loc; ruperea crengilor din copac;
aruncarea gunoaielor în apă; strângerea resturilor şi hârtiilor după
orice popas; spălarea maşinilor în râuri; ţipetele şi urletele puternice;
aprinderea focului în pădure; curăţarea apelor; aruncarea hârtiilor pe
stradă etc.

75
76
Cuprins
Argument ...................................................................................................................7
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare ................................. 11
Conţinuturile învăţării..............................................................................................12
Planificarea orelor ....................................................................................................13

1. Lecţie introductivă ...............................................................................................15

2. Mediul înconjurător şi componentele sale ........................................................16


Apa.........................................................................................................................................................16
Aerul......................................................................................................................................................20
Solul şi subsolul.................................................................................................................................23
Plantele şi animalele........................................................................................................................27
Omul .....................................................................................................................................................31
Evaluare................................................................................................................................................35

3. Poluarea şi tipuri de poluare a mediului.............................................................36

4. Poluarea apei ........................................................................................................39


Cauzele poluării apelor...................................................................................................................39
Efectele poluării apelor ..................................................................................................................43
Măsuri de protecţie împotriva poluării apelor.......................................................................46
Evaluare................................................................................................................................................49

5. Poluarea aerului....................................................................................................50
Surse de poluare...............................................................................................................................50
Efectele poluării aerului .................................................................................................................54
Măsuri de protecţie împotriva poluării aerului......................................................................57
Evaluare................................................................................................................................................60

6. Poluarea solului ....................................................................................................61


Surse de poluare...............................................................................................................................61
Efectele poluării solului..................................................................................................................65
Măsuri de protecţie împotriva poluării solului ......................................................................68
Evaluare................................................................................................................................................71

7. Ghidul ecologistului .............................................................................................72


Evaluare finală....................................................................................................................................75

77
78
79
80

S-ar putea să vă placă și