Sunteți pe pagina 1din 9

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

„DRUMEṬII MATEMATICE”

UNITATEA ṢCOLARĂː Școala Gimnazială Nr.12 ,,B. P. Haşdeu” Constanṭa

DENUMIREA: ,,Drumeţii matematice”


TIPUL OPŢIONALULUI ː Transdisciplinar

ARII CURRICULAREː Matematică şi Știinţe şi Om ṣi Societate


CLASA : A VI – a

NR. ORE: 1 oră / săptămână

AN ṢCOLARː 2019 - 2020


ARGUMENT

Schimbările structurale introduse de reforma din învăţământ încearcă o individualizare a


procesului de învăţământ în raport cu nevoile şi cu aspiraţiile elevului, precum şi cu cerinţele sociale
şi nevoile comunităţii.
Prezenţa cursurilor opţionale (care vin să completeze cultura comună la care au acces toţi elevii)
permite elevilor să-şi descopere parcursul individual de învăţare şi nevoile proprii în raport cu
aspiraţiile lor. Aceasta va conduce la creşterea randamentului şcolar pe baza sporirii motivaţiei şi
interesului personal, astfel încât nivelul de pregătire al elevilor să se apropie de cerinţele societăţii.
Etapa actuală de dezvoltare a unei ştiinţe se caracterizează prin legătură şi interpătrunderea
mereu crescândă a ştiinţelor, în special al transdisciplinarităţii matematicii cu alte discipline precum:
fizică, chimie, geografie, etc. Astfel, corelarea cunoştinţelor din matematică cu aplicaţii în geografie
contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii,
a capacităţii lor de a aplica cunoştinţele în practica geografică, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie
mai bine înţeleasă.
Acest curs a fost conceput să ofere elevilor teme de reflecţie asupra lumii înconjurătoare, să
atragă atenţia la aplicaţiile pe care ştiinţele fundamentale le au în progresul tehnicii moderne. Temele
sunt prezentate adecvat nivelului gimnazial, într-o formă cât mai accesibilă.
Cursul opţional ,,Drumeţii matematice”este destinat elevilor de clasa a VI-a A, B şi C, pe
parcursul unei ore de instruire în fiecare săptămână, adică 35 de ore pe an, cu o organizare flexibilă a
timpului de învăţare.
Prin temele propuse dorim să ii convingem pe elevi că ştiinţele exacte nu sunt ,,aride ‘’ şi că
ştiinţa are frumuseţea ei, dar aceasta trebuie descoperită, iar cunoaşterea şi studiul matematicii şi
geografiei pot fi activităţi plăcute şi utile.
Argumente în favoarea opționalului:
 Reorganizarea pregătirii şcolare printr-o abordare integrată, transdisciplinară;
 Dobândirea de către elevi a unor achiziţii diferite faţă de perioada anterioară, unificate prin
relaţionarea matematicii cu geografia;
 Dobândirea unor competente cheie ce decurg din perspectiva aplicaţiilor pe care le are
matematica în domeniul geografică.
COMPETENṬE GENERALE

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii şi geografiei;


2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări matematice;
3. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și
demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată
4. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice şi geografice ale unei situaţii
problemă;
5. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul transdisciplinar.

VALORI ŞI ATITUDINI

Competenţele generale şi specifice care sunt formate în gimnaziu prin procesul educaţional
centrat pe matematică şi geografie au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:

1. Dezvoltarea unei gândirii deschise şi creative, dezvoltarea iniţiativei, independenţei în


gândire şi în acţiune în abordarea unor sarcini variate;

2. Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic;

3. Dezvoltarea spiritului de observaţie;

4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor


situaţii geografice sau pentru rezolvarea unor aplicaţii practice.
COMPETENȚE SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii şi geografiei;

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


1.1.Utilizarea corectă şi coerentă a termenilor - identificarea unor termeni matematici şi
matematici şi geografici; geografici, în texte noi;

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau - identificarea, citirea, scrierea şi exemplificarea
procese geografice observate direct sau de rapoarte;
indirect cu ajutorul noţiunilor matematice; - identificarea unor figuri geometrice plane şi
spaţiale;
- caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe hartă;
- transcrierea unor situaţii problemă în limbaj
matematic şi geografic;

1.3. Utilizarea proprietăţilor figurilor - calcularea lungimilor unor segmente;


geometrice în probleme de determinare şi de - calcularea perimetrului şi a ariei unei figuri
calcul; geometrice;
1.4. Identificarea unităţilor de măsură în - alegerea unităţilor de măsură pentru estimarea
diferite contexte; lungimilor/ distanţelor, ariilor şi volumelor în
diferite situaţii practice;

2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări


matematice;

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe - identificarea pe suporturi cartografice a unor
hartă/teren; puncte/trasee definite de coordonate geografice
date
- exprimarea poziţiei elementelor identificate în
teren/pe hartă, cu ajutorul punctelor
cardinale/coordonatelor geografice
- utilizarea elementară a tehnologiilor moderne
(Sistemul Informațional Geografic - GIS;
Sistemul de navigație - GPS)

2.2. Utilizarea instrumentelor geometrice - măsurarea unor lungimi pe modele sau obiecte
pentru a măsura sau a construi configuraţii din realitatea înconjurătoare utilizând instrumente
geometrice; de măsurare adecvate;
- aplicarea unor metode practice pentru
măsurarea perimetrelor sau ariilor pe modele sau
obiecte din realitatea înconjurătoare

2.3. Prelucrarea cantitativă a unor date - determinarea scării unei hărţii;


utilizând rapoarte, tabele, grafice pentru - calcularea valorii mediei aritmetice;
organizarea de date; - organizarea şi reprezentarea de date sub formă
de grafice, tabele, în vederea înregistrării,
prelucrării şi interpretării acestora;

3. Exprimarea în limbajul specific matematic şi geografic a informațiilor,


concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi - măsurarea distanţelor în orizontul apropiat/local
procese geografice folosind noţiuni din cu instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă,
matematică; compas, instrumente/dispozitive
electronice/informatice etc.) ;
- utilizarea scării de proporţie pentru descrierea
extinderii spaţiale a unor elemente geografice
- prezentarea desfăşurării unor procese şi
fenomene geografice, utilizând noţiuni din
domeniul matematicii;

3.2. Transpunerea în limbaj specific a unor - prelucrarea datelor geografice utilizând operaţii
probleme practice referitoare la perimetre, matematice;
arii, volume, utilizând transformarea - determinarea unor caracteristici ale elementelor
convenabilă a unităţilor de măsură geografice prin calcule matematice simple;
- prelucrarea datelor geografice cu ajutorul
diferitelor instrumente TIC;
- compararea unor distanţe/lungimi, perimetre,
arii şi volume exprimate prin unităţi de măsură
diferite;

3.3. Exprimarea în limbaj matematic a - descrierea unor reprezentări geometrice în


relaţiilor şi a mărimilor care apar în probleme situaţii practice/aplicative;
cu rapoarte - determinarea valorilor minime, maxime și medii
dintr-un set de date
- organizarea informațiilor pe baza unor criterii,
utilizând sortarea, clasificarea și reprezentarea
grafică
(cu accent pe interpretarea aceluiași set de date în
contexte diferite şi pe utilizarea softurilor
matematice)

4. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice şi geografice ale unei


situaţii problemă;

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


4.1. Analizarea unor situaţii practice cu - interpretarea datelor înregistrate în tabele,
ajutorul rapoartelor şi a colecţiilor de date grafice sau diagrame;
- interpretarea mediei unui set de date
- exprimarea semnificaţiei unor elemente dintr-un
grafic;

4.2. Interpretarea prin recunoașterea - estimarea mărimii unor caracteristici (lungime,


elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor arie, volum) ale unor obiecte din mediul
dintre ele într-o problemă geografică înconjurător;
- estimarea debitului unui râu prin raportare la
debitul altui râu

5. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul transdisciplinar.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


5.1. Manifestarea interesului pentru - aprecierea unor relaţii geografie - matematică;
studierea geografiei aplicate;

5.2. Aplicarea cunoştinţelor şi a - elaborarea de planuri simple de învăţare în


abilităţilor dobândite în contexte realizarea unor sarcini de lucru
noi/situaţii reale de viaţă - aplicarea metodelor/tehnicilor de orientare în
spaţiu în activitatea cotidiană
CONȚINUTURI

Conţinuturile învăţării Competenţe specifice

1. Noţiuni introductive
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 4.2; 5.1;
 Prezentare şi introducere în opţional

2. Pământul – planeta vieţii

 Dimensiunile Pământului( lungime ecuator, 1.1.


raza ecuatorială şi polară, volum, etc) 1.3.
 Aria şi volumul unei sfere. Aria şi volumul 1.4.
Pământului. 2.2.
 Coordonate terestre (latitudine şi 3.2.
longitudine) 4.1.
 Operaţii cu grade, minute şi secunde. 4.2.
 Exerciţii de orientare în spaţiul terestru 5.1.
(coordonate geografice, steaua polară, 5.2.
busolă, gps, etc)
 Perimetrul şi aria – unităţi de măsură.
 Exerciţii de măsurare a distanţelor în teren

3. Harta

 Definiţie, elementele unei hărţii, tipuri de 1.1.


hărţii; 1.3.
 Raportul a 2 numere şi scara unei hărţii; 1.4.
 Scara hărţii – exerciţii de citire a harţii la 2.1.
scări diferite; 2.2.
 Linii poligonale şi operaţii cu lungimi de 3.1.
segmente; 3.3.
 Măsurarea distanţelor pe hartă atât în linie 4.1.
dreaptă cât şi frântă; 4.2.
 Exerciţii de măsurare a distanţelor între 2 5.2.
oraşe din lume, din Europa şi din Romania
 Identificarea elementelor cadrului natural
prin care trec axele.

4. Atmosfera

 Caracteristici generale ale elementelor 1.1.


climatice 1.2.
 Exerciţii de realizare de tabele şi grafice; 2.2.
 Exerciţii de citire şi interpretare a datelor 2.3.
dintr-un tabel de grafice cu temperaturi şi 3.1.
precipitaţii - desprinderea de concluzii 3.3.
geografice; 4.1.
 Media aritmetică - aplicaţii 4.2.
 Exerciţii de calculare a amplitudinilor 5.1.
5.2.
termice, temperaturii medii lunare şi anuale,
precipitaţiilor medii lunare şi anuale -
desprinderea de concluzii geografice;
 Exerciţii de realizare a graficelor – laborator
informatică (lucru excel);
 Exerciţii de comparare a două grafice
privind elementele climatice din orizontul
local şi desprinderea concluziilor;
 Aplicaţie practică – Măsurarea temperaturii
aerului în decursul unei săptămâni de 3 ori
pe zi şi completarea fişei de observare;
 Aplicaţie practică - Realizarea unui grafic
cu temperatura medie zilnică în timpul unei
săptămâni şi desprinderea de concluzii
geografice;

5. Hidrosfera

 Clasificarea apelor curgătoare în funcţie de 1.1.


poziţie geografică, lungimi, debite; 1.2.
 Unitatea de măsură pentru volumul 1.3.
lichidelor;Exerciţii de calculare a debitelor 1.4.
medii lunare şi anuale pentru diferite fluvii/ 2.3.
râuri Exerciţii de calculare a debitelor 3.1.
medii lunare şi anuale - desprinderea de 3.2.
concluzii geografice; 4.1.
 Exerciţii de realizare de grafice privind 4.2.
debitele unor fluvii/ râuri 5.1.
 Exerciţii de citire şi interpretare de grafice- 5.2.
desprinderea de concluzii geografice;
RESURSE MATERIALE

 Globul Pământesc, atlasul geografic, colecţia de hărţi;


 Instrumente pentru tablă, corpuri geometrice, instrumente de măsurare;
 Auxiliare de matematică;
 Fişe de lucru individuale şi pe echipe;

EVALUARE

 Teste docimologice;
 Proiecte individuale/ de grup;
 Interpretarea graficelor;
 Lucrul cu hărţi şi fişe de lucru;
 Descrierea şi redarea unei realităţi observate;
 Aplicaţii practice în teren;

BIBLIOGRAFIE

 Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia – Mate 2000+ Consolidare cls a V-a,
Ed. Paralela 45, 2017
 Dan Zaharia, Maria Zaharia – Mate 2000+ Consolidare cls a VI-a, Ed. Paralela
45, 2017
 Ielenicz Mihai (2000) – “Geografie Fizică”, Editura Fundaţiei “România de
mâine” Bucureşti;
 Carmen Camelia Rădulescu şi Ionuţ Popa(2017) - Caiet de lucru - clasa V, Editura
Art;
 Gillian Doherty, Anna Claybourne, Susanna Davidson (2005) –“ Enciclopedie
de Geografie a Lumii” Editura Aquila, Oradea;
 www.didactic.ro