Sunteți pe pagina 1din 5

Inst. Kloyber G.O.S.

Rozina Katharina (Mărginean)


Anul III, Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar
Învăţământ la distanţă

PSIHOSOCIOPEDAGOGIA FAMILIEI

Propuneţi un program de optimizare a relaţiei grădiniţă/şcoală-familie

1. Argument în favoarea parteneriatelor şcoală-familie


Termenul de parteneriat se bazează pe premisa că partenerii au un fundament comun de
acţiune şi un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi profesorii pot
crea parteneriate variate angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii
în îndeplinirea rolurilor, desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la
diverse activităţi de luare a deciziei.
Până nu demult, parteneriatele şcoală-familie au fost dezvoltate unilateral fiind considerate
responsabilitatea şcolii. Noile orientări în educaţie aduc schimbări în funcţionarea acestor
parteneiate în sensul că familia este implicată nu numai sub aspect economic, adică prin a participa
şi susţine eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural, în unele
ţări aceste parteneriate având la bază un “contract parental” ce se constituie într-un sistem de
obligaţii reciproce de colaborare a celor două părţi.
Ce urmărim prin parteneriatele şcoală-familie? În primul rând realizarea unei comunicări eficiente
între şcoală şi familie, a unei unităţi de cerinţe şi acţiune prin unificarea sistemelor de valori şi a
cerinţelor relative la copil, ştiut fiind faptul că măsurile contradictorii cu privire la formarea
copilului, mai ales în primele etape de dezvoltare, reprezintă un puternic factor perturbator. Mircea
Agabrian, în lucrarea sa “Parteneriate şcoală-familie-comunitate” arată că principalii beneficiari ai
unui astfel de parteneriat eficient sunt elevii. Acestea acţionează în următoarele direcţii:
- Ajută profesorii în munca lor;
- Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor;
- Îmbunătăţesc programele de studiu şi climatul şcolar;
- Dezvoltă abilităţile educaţionale ale părinţilor;
- Dezvoltă abilităţile de lideri ai părinţilor;
- Creează un mediu mai sigur în şcoli;
Întâlnirile „tipice” cu părinţii oferă acestora puţine şanse de a cunoaşte profesorii elevilor
şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere interpersonală pentru
a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a aceastora, cât mai variate şi accesibile.
Dintre activităţile care de-a lungul timpului şi-au dovedit succesul în direcţia colaborării
eficiente cu familile elevilor pot fi amintite:
-şedinţele cu părinţii – care oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o
echipă, de a se cunoaşte reciproc cu învăţătorul/profesorii , de a discuta aspecte ale programului
şcolar, de a afla despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluţia lor, este
un cadru în care îşi pot exprima nemulţumirile, părerile îngrijorările, pot face schimb de bune
practici cu alţi părinţi;
-lectoratele cu părinţii – pe diverse teme, prin care părinţii sunt informaţi privitor la importanţa
cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, măsuri şi
soluţii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, stabilirea unei relaţii pozitive între
părinţi şi copii, dezvoltarea copilului, tehnici şi metode prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii etc.;
-consultaţiile individuale (convorbirile) – oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu
care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot furniza informaţii mai
intime pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante pentru educaţia şi instrucţia
copilului;
-participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală – lecţii deschise pentru părinţi, astfel
părinţii au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, prietenii
acestuia, să se familiarizeze cu metodele şi procedeele folosite în predare, pot face analize
comparative privitoare la copill lor;
-vizite la locul de muncă al părinţilor – oferă prilej de mândrie reciprocă părinte – copil, model
de urmat copilului, motivaţie pentru învăţare, contribuie la cunoaşterea specificului unor profesii –
aptitudini, abilităti, competenţe necesare practicării acestora, părintele poate fi
ghidul/educatorul/iniţiatorul acestor acţiuni;
-excursii, plimbări – părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni, asigură
securitatea şi supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele
de comportare, ;
-expoziţii cu lucrări ale copiilor – prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluţia
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe;
-sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă – copiii învaţă arta comportamentului civilizat,
unele convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii
sărbătoritului sunt părinţi, fraţi bunici şi prieteni;
-serbările şcolare, festivităţile organizate– sunt o modalitate prin care părinţii pot descoperi
aptitudini speciale ale copiilor, nivelul dezvoltării acestora, pot să evalueze performanţele copiilor,
să se implice în organizarea acestor activităţi;
-implicarea părintilor în derularea programelor/proiectelor în care e implicată şcoala:
proiecte Comenius, cazând şi organizând timpul liber al copiilor veniţi din ţările partenere, spring
day,participând la acţiuni comune, confecţionând materiale necesareetc..
- jurnalul clasei – cuprinzând fotografii, impresii de-ale copiilor, părinţilor cadrelor didactice,
altor persoane implicate în activităţile clasei, descrieri de acţiuni, diplome obţinute, desene create
de copii etc.
- lecţii deschise cu părinţii – părintele se întoarce în bancă, participă în calitate de educat şi
cunoaşte modalităţi, metode, mijloace ce se folosesc în activitatea didactică, pe care le poate folosi
şi el cu copilul său;
-avizierul şcolii – situat la intrarea în curtea şcolii conţine informaţii de interes comun pentru elevi
şi părinţi privind activităţi ce se desfăşoară în şcoală, rezultate de la concursuri, anunţuri
importante, programe în derulare etc..
În vederea optimizării relaţiei şcoală-familie, la nivelul şcolii/claselor se încheie parteneiate
elaborate în colaborare cu părinţii prin care se urmăreşte o acţiune comună, unitară, organizată,
continuă/constantă, vizând aceleaşi obiective, prin mijloace, modalităţi specifice fiecărei părţi
implicate de susţinere şi sprijinire a demersurilor educative curriculare şi extracurriculare asupra
copiilor.
Sunt considerate necesare deoarece:
- Există copii cu probleme de adaptare la programul şi cerinţele şcolii;
- Există părinţi dornici să se implice, dar au nevoie de formare şi informare pentru a
acţiona în consens cu şcoala;
- Există părinţi indiferenţi care trebuie atraşi şi convinşi să adere la ideea de colaborare;
- Există părinţi „atotştiutori” ce fac grave greşeli în educaţia copiilor cu repercursiuni pe
termn lung asupra devenirii lor plenare;
În continuare voi prezenta un astfel de proiect derulat la nivelul clasei a VII-a
Scopul proiectului
-optimizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate în aşa fel încât elevii să obţină singuri succesul
Obiective:
- realizarea unor cercetări pentru diagnostificarea relaţiei şcoală-famile;
- identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;
- antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare educaţională;
- diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;
- crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;
- încurajarea voluntariatului, atragerea părinţilor către activităţi din „lumea şcolii”

Grupul ţintă:
- elevii clasei a VII- a B
- părinţii elevilor
- profesorii (Consiliul profesoral al clasei)

Locul şi perioada de desfăşurare


- Şcoala cu cl. I-VIII „Toma Cocişiu”, Blaj
- Parcursul anului şcolar 2006-2007
Colaboratori:
- conducerea şcolii, profesorul de Cultură civică, profesorii clasei, bibliotecar, poliţia de
proximitate, ONG Kolping Alba-Făgăraş

Activităţi

Nr. Activităţi Forma Responsabil Perioada


1. „Părinţii se întorc la şcoală”. Lectorat Diriginte Sept. 2006
Constituirea Comitetului de
părinţi al clasei
2. Discuţii informale asupra Informare Director Oct. 2006
Regulamentului de ordine Întâlnire cu Diriginte
internă şi a documentelor părinţii
şcolare
3. Elaborarea unui chestionar Atelier de lucru Prof. de Cultura Oct. 2006
pentru părinţi privind civică
colaborarea şcoală-familie Diriginte
4. Aplicarea chestionarului şi Chestionar Prof. de Cultură Oct 2006
interpretarea rezultatelor civică
Diriginte
5. „Poftiţi la serbare!” Vizionare de Diriginte Dec. 2006
Spectacol cu ocazia spectacol Prof. de muzică
sărbătorilor de iarnă şi religie
6. Consilierea părinţilor în Cabinet de Diriginte Săptămânal
cazul apariţiei unor crize în consiliere Consiliul prof. joi 10 – 12
familie care pot influenţa al clasei
progresul şcolar al elevului
7. Violenţa în şcoală şi în Dezbatere Diriginte, elevi, Ianuarie 2007
familie Prezentare în părinţi, poliţist
Power Point de proximitate
8. Activitate de voluntariat: Acţiune de Părinţi, elevi, Febr. 2007
„Mână de la mână” ajutorare a diriginte,
persoanelor manager ONG
asistate de Kolping
ONG Kolping
9. Biblioteca şcolii – loc de Expoziţie de Diriginte, elevi, Martie 2007
întâlnire cu ocazia mărţişoare bibliotecar
”mărţişorului” în familie pentru mame
10. Influenţa familiei asupra Ora de Diriginte Aprilie 2007
alegerii carierei copilului dirigenţie Prof.de Cultură
„Profesia” de părinte- O zi Invitat – un civică
din viaţa unui părinte părinte

11. Pregătirea tinerilorpentru Dezbatere cu Diriginte Mai 2007


viaţa de familie invitaţi:
colaboratorii la
proiect
12. Sfârşitul anului şcolar. Analiza Diriginte Iunie 2007
Concluzii cu privire la parteneriatului Colaboratori în
reuşitele sau nereuşitele cu toti factorii parteneriat
parteneriatului implicaţi

Materiale:
- chestionare
- referate (lectorate)
- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe, etc)

Finanţarea activităţilor:
- Comitetul de părinţi pe clasă
- diferiţi sponsori
- vânzarea mărţişoarelor confecţionate de elevi

Diseminarea parteneriatului:
- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori
- revista şcolii
- Consiliul profesoral

BIBLIOGRAFIE:
1. Panţuru, S.,-Psihosociopedagogia familiei, curs pentru învăţământ la
2. Distanţă, reprografia Universităţii „Transilvania”, Braşov,2008;
3. Băran-Pescaru, A.,- Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
4. Ionescu, M., - Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca,2003;
5. Druţă, F., - Psihologie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti,1997;
6. Voiculescu, E., - Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2004;
7. Neculau, A., - Educaţie pentru toţi, în „Revista de pedagogie”, nr. 3., 1993;

S-ar putea să vă placă și