Sunteți pe pagina 1din 31

AN ȘCOLAR 2020-2021

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. CLASA A II-A


PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Şcoala și cartea, doi prieteni adevărați


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018
AUXILIARE RECOMANDATE ȘI AVIZATE MEN: Comunicare în limba română. Caiet de lucru pentru clasa a II-a, partea I,
autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art Educațional, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1.Actualizarea 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse materiale: 4 observarea
cunoştinţelor din 1.2 orale la întrebări legate de tema şi mesajul manual, jetoane sistematică
clasa I 1.3 textului audiat colorate, (probe orale,
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Caiet de lucru probe
Text suport: 2.4 legate de mesajul text (Editura Art practice,
Ziua când toţi au 3.1 - identificarea personajelor dintr-un text Educațional) fişe de lucru,
şapte ani, după 3.4 audiat teme pentru
Octav Pancu-Iaşi 4.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Resurse acasă),
4.2 prezentate într-un text audiat procedurale: portofoliul,
- despărţirea cuvintelor în silabe observarea proiectul
- identificarea unor cuvinte date după dirijată,conversaţia,
criterii precum: număr de sunete, sunet explicaţia, probă de
iniţial, sunet final etc. învăţarea prin evaluare

1
AN ȘCOLAR 2020-2021

- formularea unei opinii referitoare la un descoperire, jocul orală/scrisă


personaj/o întâmplare/un mod de didactică, munca
comportament etc. independentă
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor
celorlalţi Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă colectivului:
/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitatea frontală,
ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate în
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de perechi, activitate
punctuaţie individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau
comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
dori să...”, „Visul meu este să...”), rime,
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al

2
AN ȘCOLAR 2020-2021

clasei sau într-un spaţiu special amenajat


(de ex.: Colţul de creaţie)
2.Textul. Titlul. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 6 observarea
Autorul. 1.4 audiat manual, jetoane sistematică
Alineatele 2.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii pentru etichete, (probe orale,
2.2 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
 A se prezenta 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art practice,
sau a prezenta 3.1 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) fişe de lucru,
pe cineva 3.4 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce teme pentru
 Dialogul 4.1 cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse acasă),
 Salutul. 4.2 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi procedurale: portofoliul,
 Alfabetul cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe observarea proiectul
 Literele mari mână, marionete, măşti etc. dirijată,conversaţia,
și mici de - oferirea unor informaţii despre sine, explicaţia, probă de
mână despre familie, colegi, despre activităţile învăţarea prin evaluare
 Grupurile de preferate etc., folosind enunţuri descoperire, jocul orală/scrisă
litere - dramatizări ale unor fragmente din texte didactică, munca
narative cunoscute independentă
Text suport: - dialoguri despre sine, despre familie,
Luchi, după Otilia colegi, despre animalul preferat, activităţile Forme de
Cazimir preferate/desfăşurate etc. organizare a
- realizarea unor postere care să ilustreze colectivului:
reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe activitatea frontală,
rând, ascultarea, păstrarea ideii) activitate în echipă,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate în
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ perechi, activitate
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă individuală
etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu

3
AN ȘCOLAR 2020-2021

adaptarea intonaţiei impusă de semnele de


punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
3.Cartea. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 6 observarea
Cuprinsul cărții 2.3 audiat manual, sistematică
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
 Introducerea 3.2 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
cuvintelor noi 3.4 - participarea la discuţii în perechi/în grup Educațional) practice,
în vocabularul 4.2 pe teme de interes (timpul liber, animalul fişe de lucru,
propriu preferat, cartea preferată, prezentarea Resurse teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) procedurale: acasă),
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi observarea portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ dirijată,conversaţia, proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă explicaţia,
unui dialog etc.) învăţarea prin probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite descoperire, jocul evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau didactică, munca orală/scrisă

4
AN ȘCOLAR 2020-2021

în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: independentă


caietului „Găseşte şi citeşte”)
 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe Forme de
liniatură tip II baza textului citit organizare a
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care colectivului:
 Cartea clasei însoţesc textul citit activitatea frontală,
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitate în echipă,
clasă activitate în
Text suport: - vizitarea unor librării/biblioteci şi perechi, activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor individuală
după Vladimir de carte
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii
4.Recapitulare – 1.1 - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: 2 observarea
În căutarea 1.3 tipuri de activităţi manual, sistematică
comorii 3.1 - identificarea unor cuvinte date după Caiet de lucru (probe orale,
4.1 criterii precum: număr de sunete, sunet (Editura Art probe
iniţial, sunet final etc. Educațional) practice,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu fişe de lucru,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse teme pentru
punctuaţie procedurale: acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei observarea portofoliul,

5
AN ȘCOLAR 2020-2021

cărţi dirijată,conversaţia, proiectul


- transcrierea sau copierea unor mesaje în explicaţia,
cadrul unor activităţi individuale sau învăţarea prin probă de
comune descoperire, jocul evaluare
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a didactică, munca orală/scrisă
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, independentă
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), Forme de
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
5.Evaluare 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 1.3 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
4.1 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Caiet de lucru orală/scrisă
4.2 - formarea unor cuvinte din silabe date (Editura Art
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a Educațional)
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de Resurse
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), procedurale:
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris explicaţia, munca
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea independentă
corectă a semnelor de punctuaţie)
Forme de
organizare a

6
AN ȘCOLAR 2020-2021

colectivului:
activitate
individuală
6.Activităţi de 1.1 - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini Resurse materiale: 1 observarea
recuperare- 1.2 /bandă desenată a mesajului transmis de un manual, sistematică
ameliorare/ 2.3 text audiat Caiet de lucru
dezvoltare 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text (Editura Art
3.4 audiat Educațional)
4.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii
4.2 prezentate într-un text audiat Resurse
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor procedurale:
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date observarea
- participarea la discuţii în perechi/în grup dirijată,conversaţia,
pe teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, jocul
preferat, cartea preferată, prezentarea didactic, exerciţiul
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor mesaje în care să-şi Forme de
exprime intenţia de a primi informaţii/ organizare a
lămuriri în legătură cu un aspect/o colectivului:
problemă din spaţiul familiar activitatea frontală,
- formularea unei opinii referitoare la un activitate în echipă,
personaj/o întâmplare/un mod de activitate în
comportament etc. perechi, activitate
- formularea orală a mesajului/învăţăturii individuală
desprinse dintr-un text citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele / poveştile / povestirile citite
sau transcrieri / copieri de glume, ghicitori,

7
AN ȘCOLAR 2020-2021

poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor
poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Toamna, doamnă ruginie


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018

8
AN ȘCOLAR 2020-2021

AUXILIARE RECOMANDATE ȘI AVIZATE MEN: Comunicare în limba română. Caiet de lucru pentru clasa a II-a, partea I,
autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art Educațional, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1.Textul literar. 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 8 observarea
Textul narativ 2.1 audiat manual, sistematică
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
 Reguli ale 2.4 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
discursului oral 3.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Educațional) practice,
 Ascultarea și 3.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, fişe de lucru,
respectarea 4.1 Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Resurse teme pentru
opiniei celuilalt cauză?, Cu ce scop?” etc.) procedurale: acasă),
vorbitor - recunoaşterea personajelor unui text observarea portofoliul,
 Scrierea după descrierea înfăţişării lor sau după dirijată,conversaţia, proiectul
cuvintelor cu î/â prezentarea acţiunilor acestora un explicaţia,
 Transcrierea personaj/o întâmplare/un mod de învăţarea prin probă de
comportament etc. descoperire, jocul evaluare
Text suport: - jocuri de recunoaştere a unor personaje, didactică, munca orală/scrisă
Ciuboţelele a unor poveşti după indicii date independentă
Ogarului, - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/
de Călin Gruia texte citite Forme de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
textelor scurte (citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitatea frontală,
citire ştafetă etc.) activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate în
repere (alineatul, linia de dialog) sau perechi, activitate
respectând un detaliu/o idee din text (joc: individuală

9
AN ȘCOLAR 2020-2021

„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri
pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
2.Textul narativ. 1.2 - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: 7 observarea
Recunoaşterea 1.3 corespunzătoare subiectului unui text manual, sistematică
personajelor 2.1 audiat Caiet de lucru (probe
2.3 - formularea unor întrebări şi răspunsuri (Editura Art orale, probe
 Forme ale 3.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Educațional) practice,
discursului oral 3.2 textului audiat fişe de lucru,
 Descrierea unui 4.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, Resurse teme pentru
personaj 4.3 a unui fragment audiat procedurale: acasă),
 Scrierea corectă a - executarea unor instrucţiuni în diferite observarea portofoliul,
cuvintelor într-o/ tipuri de activităţi dirijată,conversaţia, proiectul
într-un - audierea unor scurte emisiuni explicaţia,
informative accesibile copiilor (prognoza învăţarea prin probă de
Text suport: meteo, spoturi publicitare, anunţuri, descoperire, jocul evaluare
Cioc! Cioc! Cioc!, emisiuni de tipul „Cum se fabrică” etc.) didactică, munca orală/scrisă
după Emil Gîrleanu - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor independentă

10
AN ȘCOLAR 2020-2021

din propoziţii de 4-6 cuvinte


- dramatizări ale unor fragmente din texte Forme de
narative cunoscute organizare a
- formularea unei opinii referitoare la un colectivului:
personaj/o întâmplare/un mod de activitatea frontală,
comportament etc. activitate în echipă,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitate în
textelor scurte (citire cu voce tare/în perechi, activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, individuală
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/
a unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare
3.Recapitulare – 1.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, Resurse materiale: 2 observarea
Călător în Țara 1.2 a unui fragment audiat manual, sistematică

11
AN ȘCOLAR 2020-2021

Poveştilor 2.3 - identificarea personajelor dintr-un text Caiet de lucru (probe


3.1 audiat (Editura Art orale, probe
3.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Educațional) practice,
prezentate într-un text audiat fişe de lucru,
- relatarea, în succesiune logică, a Resurse teme pentru
întâmplărilor din textul audiat procedurale: acasă),
- ilustrarea prin desen a unor fragmente observarea portofoliul,
de text, cu respectarea unor informaţii dirijată,conversaţia, proiectul
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia,
fantastice, întâmplări petrecute în vis, învăţarea prin probă de
călătorii în lumi imaginare descoperire, jocul evaluare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, didactică, munca orală/scrisă
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele independentă
de punctuaţie
- asocierea unor fapte/evenimente/lucruri Forme de
din universul apropiat cu fragmente de organizare a
text/simboluri/desene/gesturi colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
4.Evaluare sumativă 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 1 probă de
2.3 audiat manual, evaluare
3.1 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru orală/scrisă
prezentate într-un text audiat (Editura Art
- ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional)
reprezintă momente ale acţiunii textului
audiat Resurse

12
AN ȘCOLAR 2020-2021

- identificarea unor obiecte/fiinţe prin procedurale:


descoperirea caracteristicilor acestora pe conversaţia,
baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul explicaţia, munca
unor jocuri de grup independentă
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele Forme de
de punctuaţie organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 1.3 audiat manual, sistematică
ameliorare/ 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru
dezvoltare 2.4 prezentate într-un text audiat (Editura Art
3.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Educațional)
3.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?,
4.1 Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Resurse
cauză?, Cu ce scop?” etc.) procedurale:
- ordonarea cronologică a imaginilor care observarea dirijată,
reprezintă momente ale acţiunii textului conversaţia,
audiat explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală

13
AN ȘCOLAR 2020-2021

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Familia, leagănul copilăriei


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018
AUXILIARE RECOMANDATE ȘI AVIZATE MEN: Comunicare în limba română. Caiet de lucru pentru clasa a II-a, partea I,
autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art Educațional, 2018

14
AN ȘCOLAR 2020-2021

DETALIERI COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUAR OBS.


DE SPECIF. ORE E
CONȚINUT
1.Textul liric. 1.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse materiale: 8 observarea
Poezia. 2.4 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor manual, sistematică
Strofa. Versul 3.1 celorlalţi Caiet de lucru (probe orale,
3.2 - identificarea alineatelor, paragrafelor, (Editura Art probe
 Povestirea 4.1 titlului şi autorului unui text Educațional) practice, fişe
unor 4.2 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, de lucru,
întâmplări 4.3 relevând nume, cuvinte familiare şi expresii Resurse teme pentru
trăite sau elementare procedurale: acasă),
observate - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe observarea portofoliul,
 Așezarea în baza textului citit dirijată,conversaţia, proiectul
pagină a - autocorectarea literelor, silabelor, explicaţia,
textului scris cuvintelor scrise, prin compararea cu un învăţarea prin probă de
în versuri model descoperire, jocul evaluare
- copierea unor texte scurte, exersând didactică, munca orală/scrisă
Text suport: încadrarea în spaţiul paginii, respectarea independentă
Mama proporţiei între litere şi a spaţiului între
(fragment), cuvinte Forme de
după Panait - folosirea convenţiilor limbajului scris organizare a
Cerna (scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea colectivului:
corectă a semnelor de punctuaţie) activitatea frontală,
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de activitate în echipă,
clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a activitate în
reacţiilor personale perechi, activitate
- realizarea unor desene şi a unor poveşti individuală
pornind de la experienţe senzoriale (ceva ce
a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,

15
AN ȘCOLAR 2020-2021

mirosuri, atingerea unei suprafeţe)


2.Textul liric. 1.1 - selectarea/formularea unor titluri potrivite Resurse materiale: 8 observarea
Poezii despre 1.2 textelor scurte audiate manual, sistematică
universul 2.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care Caiet de lucru (probe orale,
copilăriei 2.2 reprezintă momente ale acţiunii textului (Editura Art probe
3.1 audiat Educațional) practice, fişe
 Dialoguri 4.2 - jocuri de rol de lucru,
despre familie - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse teme pentru
și locuință - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: acasă),
 Descrierea descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori observarea dirijată, portofoliul,
unei persoane etc. conversaţia, proiectul
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi explicaţia,
imaginativă textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ învăţarea prin probă de
după un șir de în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă descoperire, jocul evaluare
imagini etc.) didactică, munca orală/scrisă
- citirea selectivă în funcţie de anumite independentă
Text suport: repere (alineatul, linia de dialog) sau
Bunica, respectând un detaliu/o idee din text (joc: Forme de
de Ștefan „Găseşte şi citeşte”) organizare a
Octavian - Iosif - formularea, în scris, a răspunsurilor la colectivului:
întrebări pe teme familiare care prezintă activitatea frontală,
interes activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
3.Recapitulare 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 observarea
– Noi și cuibul 2.2 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, sistematică
părintesc 3.1 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Caiet de lucru (probe orale,
4.1 Cu ce scop?” etc.) (Editura Art probe

16
AN ȘCOLAR 2020-2021

4.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care Educațional) practice, fişe


reprezintă momente ale acţiunii textului de lucru,
audiat Resurse teme pentru
- identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: acasă),
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori observarea dirijată, portofoliul,
etc. conversaţia, proiectul
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu explicaţia,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de învăţarea prin probă de
punctuaţie descoperire, jocul evaluare
- transcrierea sau copierea unor mesaje în didactică, munca orală/scrisă
cadrul unor activităţi individuale sau comune independentă
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de
corectă a semnelor de punctuaţie) organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
4.Evaluare 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 2.1 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
3.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau Caiet de lucru orală/scrisă
folosind cuvinte date (Editura Art
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie Resurse
- transcrierea sau copierea unor mesaje în procedurale:
cadrul unor activităţi individuale sau comune conversaţia,

17
AN ȘCOLAR 2020-2021

- folosirea convenţiilor limbajului scris explicaţia, munca


(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea independentă
corectă a semnelor de punctuaţie)
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 4.1 textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ manual, sistematică
ameliorare/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă Caiet de lucru
dezvoltare etc.) (Editura Art
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie Resurse
- citirea selectivă în funcţie de anumite procedurale:
repere (alineatul, linia de dialog) sau observarea
respectând un detaliu/o idee din text (joc: dirijată,conversaţia,
„Găseşte şi citeşte”) explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea Forme de
proporţiei între litere şi a spaţiului între organizare a
cuvinte colectivului:
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze activitatea frontală,
dintr-un scurt text pe teme cunoscute activitate în echipă,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în activitate în
cadrul unor activităţi individuale sau comune perechi, activitate
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a individuală

18
AN ȘCOLAR 2020-2021

unui text scurt pe foaie tip II, dictando,


velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vin sărbătorile


NR. DE ORE: 20
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018
AUXILIARE RECOMANDATE ȘI AVIZATE MEN: Comunicare în limba română. Caiet de lucru pentru clasa a II-a, partea I,
autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art Educațional, 2018

DETALIERI DE COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


CONȚINUT SPECIF. ORE
1. Povestirea orală 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: 7 observarea

19
AN ȘCOLAR 2020-2021

a unui fragment de 1.3 audiat manual, sistematică


text 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
3.1 prezentate într-un text audiat (Editura Art probe
 Propoziția/Enunțul 3.2 - relatarea, în succesiune logică, a Educațional) practice, fişe
 Intonarea 4.1 întâmplărilor din textul audiat de lucru, teme
propozițiilor 4.2 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse pentru acasă),
 Semnul exclamării 4.3 prefixe sau sufixe (fără terminologie) procedurale: portofoliul,
 Scrierea - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea dirijată, proiectul
cuvintelor cu m - jocuri de rol: întâlniri cu personaje conversaţia,
înainte de p sau b fantastice, întâmplări petrecute în vis, explicaţia, probă de
călătorii în lumi imaginare învăţarea prin evaluare
Text suport: Vreau - formularea unei opinii referitoare la un descoperire, jocul orală/scrisă
să trăiesc printre personaj/o întâmplare/un mod de didactică, munca
stele, comportament etc. independentă
după Victor Eftimiu - citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare/în Forme de
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, organizare a
citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea frontală,
repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate în echipă,
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitate în
„Găseşte şi citeşte”) perechi, activitate
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe individuală
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat

20
AN ȘCOLAR 2020-2021

- copierea unor texte scurte, exersând


încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
dori să...”, „Visul meu este să...”), rime,
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al
clasei sau într-un spaţiu special amenajat
(de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
2. Intonarea 2.3 - jocuri de rol Resurse materiale: 7 observarea
propozițiilor 2.4 - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze Caiet de lucru (probe orale,
 Formularea 4.2 reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe (Editura Art probe
răspunsurilor la 4.3 rând, ascultarea, păstrarea ideii) Educațional) practice, fişe
întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal de lucru, teme

21
AN ȘCOLAR 2020-2021

 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ Resurse pentru acasă),


funcțională. menţinerii atenţiei interlocutorului (contact procedurale: portofoliul,
Felicitarea vizual, expresie facială, claritate în observarea dirijată, proiectul
 Cuvinte cu înțeles exprimare, ton) conversaţia,
asemănător - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu explicaţia, probă de
scopul de a-şi susţine afirmaţiile învăţarea prin evaluare
Text suport: - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu descoperire, jocul orală/scrisă
Colindătorii adaptarea intonaţiei impusă de semnele de didactică, munca
(fragment), de punctuaţie independentă
George Coșbuc - confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea Forme de
mesajelor corespunzătoare folosind diverse organizare a
instrumente (stilou, creioane cerate, colectivului:
carioca, marker etc.) activitatea frontală,
- formularea, în scris, a răspunsurilor la activitate în echipă,
întrebări pe teme familiar/care prezintă activitate în
interes perechi, activitate
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde individuală
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie
ascultată
3.Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: 2 observarea
La colindat 1.3 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, manual, sistematică
1.4 Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Caiet de lucru (probe orale,
3.1 cauză?, Cu ce scop?” etc.) (Editura Art probe

22
AN ȘCOLAR 2020-2021

4.1 - relatarea, în succesiune logică, a Educațional practice, fişe


4.2 întâmplărilor din textul audiat de lucru, teme
- precizarea evenimentelor din textul Resurse pentru acasă),
audiat, folosind expresiile: la început, mai procedurale: portofoliul,
întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la observarea proiectul
urmă etc. dirijată,conversaţia,
- dezvoltarea sau simplificarea unei explicaţia, probă de
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor învăţarea prin evaluare
cuvinte descoperire, jocul orală/scrisă
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, didactică, munca
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate independentă
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”,
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de
- vizionarea unor scurte secvenţe din organizare a
emisiuni sau a unor filme româneşti/ colectivului:
dublate în limba română pentru copii şi activitatea frontală,
discutarea lor activitate în echipă,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate în
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de perechi, activitate
punctuaţie individuală
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate,
carioca, marker etc.)
4.Evaluare sumativă 1.3 - dezvoltarea sau simplificarea unei Resurse materiale: 1 probă de
2.1 propoziţii prin manual, evaluare

23
AN ȘCOLAR 2020-2021

3.2 adăugarea/eliminarea unor cuvinte Caiet de lucru orală/scrisă


4.2 - alcătuirea unor propoziţii prin care se (Editura Art
formulează o solicitare, o întrebare, o Educațional)
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc. Resurse
- aranjarea unei suite de propoziţii după procedurale:
ordinea logică de desfăşurare a conversaţia,
evenimentelor din mesajul audiat explicaţia, munca
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un independentă
text
Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.3 - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 2.1 prefixe sau sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
ameliorare şi 2.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
dezvoltare 3.1 - dezvoltarea sau simplificarea unei (Editura Art
3.2 propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor Educațional)
Plugușorul 4.2 cuvinte
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, Resurse
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate procedurale:
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, observarea
„Propoziţia crescătoare” etc. dirijată,conversaţia,
- alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, jocul
formulează o solicitare, o întrebare, o didactic, exerciţiul
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un
salut etc. Forme de

24
AN ȘCOLAR 2020-2021

- jocuri de rol organizare a


- reformularea unor propoziţii prin colectivului:
schimbarea intonaţiei sau a accentului, în activitatea frontală,
funcţie de scopul comunicării activitate în echipă,
- recitarea unor poezii pe teme familiare activitate în
- formularea unei opinii referitoare la un perechi, activitate
personaj/o întâmplare/un mod de individuală
comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte ( citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)

25
AN ȘCOLAR 2020-2021

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un


text
- participarea la serbări şcolare
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu
sprijin din partea cadrului didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Farmecul iernii


NR. DE ORE: 18
MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 2018
AUXILIARE RECOMANDATE ȘI AVIZATE MEN: Comunicare în limba română. Caiet de lucru pentru clasa a II-a, partea I,
autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Art Educațional, 2018

DETALIERI COMP. ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE NR. EVALUARE OBS.


DE SPECIF. ORE
CONȚINUT
1.Povestirea 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: 7 observarea
orală a unui 2.2 întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, sistematică
text 2.3 audiat Caiet de lucru (probe orale,
26
AN ȘCOLAR 2020-2021

3.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui (Editura Art probe


 Povestirea 3.2 fragment audiat Educațional) practice, fişe
unor 4.2 - povestirea unor evenimente semnificative din de lucru, teme
întâmplări 4.3 viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, Resurse pentru acasă),
observate cu folosirea verbelor la timpurile potrivite procedurale: portofoliul,
 Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea proiectul
discursului intenţia de a primi informaţii/lămuriri în dirijată,conversaţia,
oral legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul explicaţia, probă de
 Pronunția familiar învăţarea prin evaluare
clară și - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire, jocul orală/scrisă
corectă scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; didactică, munca
 Virgula citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) independentă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de
Iarna,după detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) organizare a
Mihail - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul colectivului:
Sadoveanu urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) activitatea frontală,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în activitate în echipă,
legătură cu un scurt text citit activitate în
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea perechi, activitate
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a individuală
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
2.Textul 1.1 - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: 6 observarea
nonliterar 2.2 intenţia de a primi informaţii/lămuriri în manual, sistematică
2.3 legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea 3.1 familiar (Editura Art probe

27
AN ȘCOLAR 2020-2021

unui 3.2 - identificarea unor obiecte/fiinţe prin Educațional) practice, fişe


fenomen descoperirea caracteristicilor acestora pe baza de lucru, teme
 Cuvântul. unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor Resurse pentru acasă),
Silaba jocuri de grup procedurale: portofoliul,
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea proiectul
corectă a scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; dirijată,conversaţia,
cuvintelor citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, probă de
sa/s-a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin evaluare
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, jocul orală/scrisă
imaginativă detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
după o - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe independentă
ilustrație teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unei ilustrații Forme de
Text suport: organizare a
Fiecare fulg colectivului:
de nea e unic, activitatea frontală,
după Justin activitate în echipă,
Pollard activitate în
perechi, activitate
individuală
3.Recapitulare 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 observarea
– Crăiasa 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
Zăpezii 4.1 sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
4.2 - despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Art probe
- schimbarea sensului unui cuvânt prin Educațional) practice, fişe
schimbarea unei silabe/unui sunet de lucru, teme
- identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse pentru acasă),
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet procedurale: portofoliul,
final etc. observarea proiectul

28
AN ȘCOLAR 2020-2021

- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii dirijată,conversaţia,


prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte explicaţia, probă de
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu învăţarea prin evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de descoperire, jocul orală/scrisă
punctuaţie didactică, munca
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un independentă
scurt text pe teme cunoscute
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Forme de
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe organizare a
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul colectivului:
unei imagini activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
4.Evaluare 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: 1 probă de
sumativă 1.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, evaluare
4.2 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru orală/scrisă
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date (Editura Art
- identificarea unor cuvinte date după criterii Educațional)
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
final etc. Resurse
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text procedurale:
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări conversaţia,
pe teme familiar/care prezintă interes explicaţia, munca
independentă

Forme de
organizare a

29
AN ȘCOLAR 2020-2021

colectivului:
activitate
individuală
5.Activităţi de 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: 2 observarea
recuperare- 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
ameliorare şi 4.1 sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru
dezvoltare 4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” (Editura Art
- despărţirea cuvintelor în silabe Educațional)
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
schimbarea unei silabe/unui sunet Resurse
- identificarea unor cuvinte date după criterii procedurale:
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet observarea
final etc. dirijată,conversaţia,
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din explicaţia, jocul
propoziţii de 4-6 cuvinte didactic, exerciţiul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă în gând; Forme de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere colectivului:
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitatea frontală,
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitate în echipă,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un activitate în
scurt text pe teme cunoscute perechi, activitate
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin individuală
din partea cadrului didactic
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unor imagini sau întrebări

30
AN ȘCOLAR 2020-2021

31