Sunteți pe pagina 1din 10

Aprobat la şedinţa Consiliului Profesoral

nr. _____ din ______________________

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT


Perioada de realizare septembrie 2020-mai 2021

1. Date generale despre elev


 Numele, prenumele elevului: Tifoi Bianca
 Data naşterii: 06.03.2008, mun. Chişinău
 Clasa: a VI-a
 Anul de studii: 2020-2021
 Recomandarea Serviciului de asistenţă psihopedagogică privind formele de implicare a elevului în activităţile
educaţionale la nivel de clasă și instituţie:
 totală
 parţială
 ocazională (în cazul instruirii la domiciliu)

2. Particularități individuale de dezvoltare a elevului


Domeniu de Descriere succintă a nivelului Puncte forte Necesități
dezvoltare actual
Fizic Statutul fizic corespunde parțial Poate menține o postură corporală corectă în Formarea și dezvoltarea
vârstei (masa corporală, înălțime). ortostatism și în așezat. psihomotricității.
Se deplasează independent, cu Conștientizarea schemei corporale și lateralitate Adaptări ale mediului educațional.
dificultate. formată.
Poate urca și coborî scările cu
dificultate (coboară lent, ținându-se
de bară sau perete).
Motricitate grosieră și fină este
insuficient formată.
Limbaj și În comunicarea independentă Contact verbal/vizual accesibil. Îmbogățirea vocabularului
comunicare utilizează limbajul verbal necalitativ. Mobilitatea aparatului fono-articulator corespunde funcțional cu substantive, verbe,
Cu dificultate își concentrează vârstei. pronume demonstrative.
atenția asupra vorbitorului. Pronunția sunetelor verbale corectă. Exersarea comunicării independente
Vocabular funcțional limitat. Ascultă indicațiile profesorilor. calitative.
Cu dificultate face concluzii, Formarea abilităților de a verbaliza
generalizări. imagini și de a descrie unele
Abilitățile de citire și povestire celor obiecte.
citite sunt parțial formate, își Formarea deprinderii de a modifica
organizează greșit povestirea după o formele cuvintelor după gen, număr,
serie de imagini propuse. caz.
Realizează lucrări scrise în tempou Dezvoltarea capacității de exprimare
lent, persistă erori ortografice și corectă în scris/oral.
disgrafice.
Cognitiv Procesele psiho-cognitive sunt slab Citit/scris format. Dezvoltarea proceselor psiho-
dezvoltate în raport cu Povestește de sine stătător, răspunde prin cognitive.
particularitățile de vârstă ale elevei. propoziții simple. Sarcini de lucru scurte și concrete,
Memoria de scurtă durată, slab Realizează calculi cu numere naturale (adunarea și adaptate la posibilitățile elevei.
dezvoltată. scăderea) de ordinul sutelor, parțial înmulțirea și Achiziționarea cunoștințelor
Cu dificultate își poate concentra și împărțirea tabelară. gramaticale, logico-matematice.
menține atenția în timp. Realizează lecții suplimentare cu părinții. Timp suplimentar la efectuarea
Gândirea lentă, slab dezvoltată, cu sarcinilor de lucru.
dificultăți la nivelul operațiilor de Suport și ghidare din partea
clasificare, comparație și adultului.
generalizare. Pauze de relaxare.
Realizează sarcini simple cu suportul
adultului.
Tempou lent de lucru.
Instrucțiunile le percepe după câteva
explicații suplimentare.
Conținutul informațional lacunar.
Cu dificultate poate stabili ordinea
efectuării operațiilor.
Motivația școlară, interesul și
activismul cognitive la un nivel
scăzut.
Pentru realizarea sarcinilor
instructiv-educative necesită timp
suplimentar, ghidarea, ajutorul
adultului.
Socio- Se intimidează din cauza Este o elevă deschisă spre comunicare, se prezintă Dezvoltarea continuă a trăsăturilor
emoțional deficiențelor sale. respectuoasă și responsabilă față de persoanele din de personalitate în special a
Încredera în sine joasă. jur, cât și față de sarcinile propuse. încrederii în sine și a stimei de sine.
Abilități de gestionare a emoțiilor Relaționează pozitiv cu semenii și adulții. Mediu cu un climat afectiv pozitiv.
sunt la un nivel mediu de dezvoltare.
Comportament Se orientează cu dificultate în mediu Este o elevă liniștită, are o atitudine pozitivă față Asistență psihopedagogică.
adaptiv școlar și mediul social, permanent de colegi și cadrele didactice.
este însoțită de către un adult. Se conformează și respectă regulile și
Realizează sarcinile în cadrul orelor responsabilitățile școlare.
într-un ritm lent, îndeosebi sarcinile Vine cu plăcere la școală, este acceptată de către
în formă scrisă, spre deosebire de colegii săi, la rândul lor se adaptează la
colegi. necesitățile sale oferindu-i suport când are nevoie.
Cu dificultate se orientează în spațiul Se simte bine în cadrul colectivului de colegi.
școlii și teritoriul adiacent acestuia.
Se implică parțial la orele de
educație fizică.
3. Servicii de suport ce urmează a fi prestate

Denumirea serviciului Specialistul care va presta, locul Data încadrării elevului în Perioada/ frecvenţa
serviciu
CDS (la clasă/CREI) CDS/CD (gimnaziul I.L.Caragiale) 15.09.2020 Pe parcursul anului de studii.
Suport cognitiv (terapie Profesorii la discipline (gimnaziul 15.09.2020 Pe parcursul anului de studii.
cognitivă, meditații, I.L.Caragiale)
suport în pregătirea
temelor pentru acasă)
Asistenţă psihologică Psiholog (gimnaziul I.L.Caragiale) 15.09.2020 Săptămânal. Centrul de consiliere
psihologică
Asistență logopedică Logoped Periodic Pe parcursul anului de studii.
Terapii specifice de Specialiști în domeniu.(medicii, Periodic Sistematic
dezvoltare (ludoterapie, familie)
kinetoterapie, ergoterapie,
etc.)
Altele (asistent personal, Dirigintele (gimnaziul - Pe parcursul anului de studii.
alimentație grătuită, I.L.Caragiale)
manuale, etc.)

4. Tip curriculum la discipline de studiu

Nr. Disciplina de studiu, Nr. Disciplina de studiu,


CG CA CM CG CA CM
crt. domeniul de asistenţă crt. domeniul de asistenţă
1. Limba română * 10. Educaţia plastică *

2. Limba engleză * 11. Educaţia tehnologică *


3. Limba rusă * 12. Educația pentru societate *
4. Matematica * 13. Educaţia fizică *
5. Biologia * 14. Dezvoltarea personală *
6. Fizica * 15. Arta vorbirii *
7. Geografia * 16. Arta actorului *
8. Istoria * 17. Mișcare scenică *
9. Educaţia muzicală *

Este scutit de studierea unor discipline şcolare sau unele discipline sunt excluse/ comasate

Da (a indica disciplina/disciplinele) Nu

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Adaptări
Adaptări ambientale
Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de evaluare

- exerciții de structurare a vocabularului prin - oferirea suportului, timpului suplimentar - asigurarea unui climat școlar prietenos, a
jocuri didactice. pentru realizarea sarcinilor. condițiilor optime favorabile, pentru a răspunde
-utilizarea materialelordidactice în cadrul - oferirea pauzelor de relaxare (la necesitate). nevoilor individuale de învățare și dezvoltare a
procesului instructiv- educativ adaptate la - motivarea continuă pentru obținerea elevei.
cerințele educative ale elevei. succesului școlar, explicându-i beneficiile. - abordare individualizată la orele de educație
- oferirea explicațiilor adiționale, la necesitate. - teste individualizate. fizică.
- ședințe cu psihologul, destinate dezvoltării - reamintirea sau facilitarea condiţiilor sarcinii. - mediu adaptat la cerințele și necesitățile
încrederii în sine, stimei de sine. - reducerea numărului de sarcini şi a gradului elevei.
- exerciții de identificare a cuvintelor de complexitate utilizate pentru evaluarea unui - încurajarea progreselor mici înregistrate.
cunoscute și a celor necunoscute dintr-un concept sau a unei competenţe.
context dat.
- exerciții de formulare de întrebări și
răspunsuri.
- exerciții de scriere corectă, lizibilă a textelor
(transcriere, dictare).

Necesită echipament specializat

Da (a indica echipamentul necasar) Nu

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. Evaluări

Tipul evaluării Perioada Note privind data realizării evaluării


(data realizării activităţii de evaluare, specialistul care a evaluat etc.)
Evaluare medicală septembrie Asistenta medicală, Valentina Gîscă- Encefalopatie reziduală. Strabism
convergent ușor pe stânga. Retard motor.

Evaluarea progresului şcolar septembrie Evaluare la limba și literatura română, Bistieru Olga
La data de 04.09.2020 s-a organizat evaluarea iniţială la Limba şi
literatura română. 
Scopul evaluării iniţiale a fost:
• diagnosticarea nivelului de pregătire la începutul anului şcolar;
• identificarea nivelului achiziţiilor iniţiale ale elevilor, în scopul
asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat
următoare.
În cadrul evaluării eleva, Tifoi Bianca a dat dovadă de cunoştinţe
temeinice ce ţin de:
- Numerotarea propozițiilor în ordine logică a ideilor din text;
- Identificarea cuvintelor cu sens apropiat conform modelului;
Itemul 5 a înregistrat rezultate cele mai slabe. Drept sarcină, a fost
formlarea mesajului textului, continuând enunțurile. Factorul care a
dus la acest rezultat fiind nivelul scăzut de concentrare a atenţiei.

Evaluare la limba rusă, Rotari Svetlana


Nivelul de pregătire a elevilor clasei a VI-a s-a petrecut la data de
18.09.2020. Scopul testului inițial a fost:
- diagnosticarea nivelului de pregătire la început de an școlar;
- cunoașterea și înțelegerea textului, informației în diferite situații;
- scrierea literelor, cuvintelor, propozițiilor simple în conformitate cu
regulile caligrafice;
- receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare.
În urma testării s-a depistat că Tifoi Bianca cu greu înțelege mesajele
propuse în limba rusă, nu cunoaște multe litere, greu citește, scrie cu greșeli
cele mai mici propoziții.

Evaluare la matematică, Șchiopu Nadejda


Scopul evaluării constă în determinarea  cunoștințelor elevilor obținute pe
parcursul anilor precedenți.
Eleva Bianca Tifoi a obținut un minim punctaj pentru testul propus. Se
prezintă slab la orele de matematică. În urma rezultatelor obținute la
evaluarea inițială din 14.09.2020 am dedus că gândirea analitică / logică
este slab dezvoltată. La itemii propuși pentru nivelul dat s-a descurcat cu
dificultate: la subiectul 1 a efectuat doar adunarea și a putut da exemplu de
fracție; la subiectul 2 am stabilit că liber poate efectua compararea corectă
între două numere zecimale, dar nu cunoaște corpurile geometrice.

Evaluare la fizică, Pripa Aliona


Evaluarea s-a organizat la 29.09.2020. Sarcinile evalării au fost variate: de
definit noțiuni din domeniul științe; de descris și reprezentat schematic
diverse fenomene ale naturii; de asociat unitățile de măsurile cu însușirile
corpurilor.
În cadrul evaluării inițiale a definit cu ușurință termenii. A recunoscut
fenomenele naturii, dar a întâmpinat dificultăți la itemii cu asociere și
caracterizare.

Evaluare la geografie, Grosu Tatiana


Evaluarea inițială la geografie a fost la 17.09.2020. Scopul evaluării a fost:
● utilizarea termenilor geografici în contexte simple;
● aprecierea unor elemente, procese și fenomene geografice, observate
direct sau indirect;
● localizarea elementelor geografice pe harta geografică.
Tifoi Bianca a putut să explice termenul de rasă, a venit cu exemple
concrete ce fel de rase sunt pe continent și le-a descris cu câteva
caracteristici.
Evaluare la istoria românilor și universală, Grosu TatianaLa data de
24.09.2020 s-a realizat evaluarea inițială la istoria românilor și universală.
Scopul evaluării a fost de a defini termenii istorici, deci pot stăpâni
limbajul; de a citi și a înțelege un text istoric; realizarea propozițiilor și
frazelor cu conținut istoric.

Tifoi Bianca în cadrul evaluării inițiale s-a descurcat la definirea


termenilor istorici și a putut să alcătuiască propoziții istorice cu acești
termeni. De asemenea a lucrat și cu elementele de cronologie, a putut să
dateze corect cât a durat stăpânirea romană în Dacia.
Evaluare psihologică septembrie Covalschi Ana, psiholog

Bianca este o elevă înceată. Expune neclar mesajele, foarte puțin vorbește.
Eleva nu are emoții, este calmă. La unele întrebări răspunde foarte repede și
clar, dar la alte întrebări se gândește ce să răspundă. Bianca este o elevă
echilibrată și bine organizată. Este o elevă atentă, dar puțin pesimistă. Se
teme de careva sarcini, considerând că n va reuși să le finalizeze cu succes.

7. Activităţi de pregătire a tranziţiei elevului

Activitatea planificată Periodicitatea / data Responsabil Parteneri Rezultate scontate


Cunoașterea cu cadrele septembrie dirigintele Cadre didactice Obținerea unei relații
didactice armonioase

Familiarizarea cu disciplinele septembrie dirigintele Director adjunct Cunoașterea noilor


prevăzute de curriculum discipline
gimnazial

Socializarea cu colegii de clasă zilnic dirigintele Cadre didactice Socializarea cu colegii


prin activități de colaborare și psihologul noi
interrelaționare

8. Activități de consultare a părinţilor/ altor reprezentanţi legali în procesul PEI

Rezultate scontate
Activitatea planificată Data Responsabil
Convorbiri cu membrii CMI Septembrie 2020 Preşedinte CMI Acumularea informaţiei cu referire la copil

Consultaţii cu psihologul şcolar Septembrie 2020 Psiholog Argumentarea necesităţii PEI


Asistări la lecţii Pe parcursul anului Dirigintele Implementarea PEI

Surse de informare în procesul de elaborare a PEI

Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului (SAP)


PEI precedent
Părinții/reprezentatul legal al copilului
Elevul
Alte (de indicat)

Membrii echipei de elaborare a PEI:

Nume, prenume Funcţia Semnătura


Bistieru Olga preşedinte CMI
Covalschi Ana psiholog
Frumuzachi Tatiana învățătoare
Rotari Svetlana profesoară
Șaitan Elena învățătoare

Consultarea PEI cu părinţii/reprezentantul legal şi elevul

PEI a fost consultat cu părinţii/reprezentantul legal:


Numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal: Tifoi Livia, mama

Semnătura ____________________________ Data ______________________________________

PEI a fost consultat cu elevul:


Semnătura ____________________________ Data ______________________________________

S-ar putea să vă placă și