Sunteți pe pagina 1din 10

QUO VADIS?

c) Tema pentru acasă g) Notare


„Mai bine o lecţie mai lungă decît o temă pentru aca- „Notele ar trebui înlocuite cu următoarele calificati-
să care să ne ocupe tot timpul liber”. ve: „progresează”, „reuşeşte”, „nu reuşeşte” etc.
„Părerea marii majorităţi este „cînd ai prea multe de „Notele şi comentariile suplimentare să fie expediate
făcut, nu faci nimic!”. prin poştă părinţilor.”
„Şcoala nu trebuie să aibă ca obiectiv perfecţionarea
în toate domeniile”. h) Activităţi extraşcolare
„Crearea cercurilor, implicarea în activităţi extraşco-
e) Asigurarea tehnico-materială şi didactică lare care să dezvolte comunicarea, responsabilitatea”.
„Caietele cu conspecte să fie înlocuite cu notebook-uri”. „Implicarea în proiecte inovatoare”.
„Şcoala trebuie să fie dotată cu mobilier modern, auto-
buze şcolare, tehnică performantă, bibliotecă bogată”.
„Fiecare elev să aibă în şcoală dulăpiorul său, unde ***
să-şi ţină lucrurile”. Răspunsurile de mai sus denotă capacitatea elevilor
„Crearea unui post de radio al şcolii”. de a-şi exprima liber opiniile, de a pătrunde în esenţa
lucrurilor, de a caracteriza adecvat mediul şcolar şi so-
f) Rolul părinţilor cial. Concluzia care se impune este că aceşti copii, prin
„O mare importanţă are educaţia în familie, căci de felul de a fi, de a gîndi, indică asupra calităţii transformă-
acolo îşi au începutul toate calităţile, iar şcoala nu face rilor din învăţămînt, confirmă necesitatea lor, ei înşişi
decît să le remodeleze, să le cizeleze”. fiind, de fapt, un rezultat al reformei.

Politici educaţionale şi
reforma învăţămîntului în
Republica Moldova

personalităţii în cadrul unor instituţii specializate, inte-


grate/integrabile în sistem. Realizarea sa presupune o
anumită compatibilitate necesară între opţiunile
educaţionale fundamentale – asimilate la nivel de
Vlad PÂSLARU finalităţi pedagogice – şi activităţile declanşate sau care
urmează să fie declanşate – la nivelul unor acţiuni
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei eficiente în anumite condiţii concrete de timp şi spaţiu”
(2, p. 21).
Politicile educaţionale ca valoare social-politică Discriminarea definiţiei face vizibile constituentele
şi cultural-pedagogică ei şi dezvăluie caracteristicile acestui domeniu al
activităţii educaţionale, învăluit de mister în toate
Politicile educaţionale ale unui stat exprimă voinţa perioadele istorice.
politică a naţiunii în domeniul educaţiei şi învăţă- A adoptat statul Republica Moldova, la nivel poli-
mîntului. Politicile educaţionale sînt parte componentă tic, decizii şi strategii, asamblate coerent, pentru
a conştiinţei sociale a poporului. Conştiinţa socială este determinarea direcţiilor principale de proiectare şi
definită drept „înţelegerea sferei politicii de către subiec- realizare a activităţilor de formare-dezvoltare a
tele sociale (indivizi, grupuri, clase, comunităţi)”. personalităţii în cadrul instituţiilor educaţionale? Cum
Manifestări ale conştiinţei politice sînt emoţiile, cunoş- ar trebui să fie politicile educaţionale? Un posibil
tinţele şi estimările respective (1). răspuns la aceste întrebări îl constituie prezentul studiu.
Formula consacrată a definiţiei politicii educaţiei se ***
găseşte la V. de Landsheere (2) şi Girod Rogers (3), citaţi În spaţiul ex-sovietic noţiunea politici educaţionale
de S. Cristea (4): nu era cunoscută, fiind utilizată, cu sensul de ideologie
“Politica educaţiei desemnează un ansamblu de de stat, preponderent la singular, pentru a sublinia inad-
decizii şi de strategii adoptate la nivel de stat/politic în misibilitatea formulării altor opinii sau viziuni politice
vederea determinării direcţiilor principale de proiectare decît cea oficială. Dreptul de a elabora politici educa-
şi de realizare a activităţilor de formare-dezvoltare a ţionale aparţinea exclusiv conducerii de vîrf a partidului

SONDAJ DE OPINIE: ŞCOALA ÎN VIZIUNEA LICEENILOR

18
QUO VADIS?

de guvernămînt. Societatea democratică modernă însă intrariveran Prut-Nistru, fiind anexat la Rusia în 1812
revendică transparenţă totală şi în acest domeniu al şi separat artificial de teritoriul românesc de bază, n-a
educaţiei, considerat dintotdeauna o sferă tabu nu numai participat la procesul de definitivare a naţiunii române,
pentru cei mulţi dar chiar şi pentru cei angajaţi în fapt care a marcat-o negativ în planul constituirii
educaţie şi învăţămînt – părinţi, copii, pedagogi. identităţii etnice, sociale şi cultural-spirituale.
Democratizarea acestui domeniu al învăţămîntului – Factorul social. Populaţia românească din Basarabia
al politicilor educaţionale – reprezintă efectul pozitiv al a fost nevoită să se supună unor principii şi norme sociale
aplicării principiului de organizare socială a oamenilor pe care nu ea le-a produs, fiind deci duşmănoase şi/sau
contemporani, ce stabileşte un raport între stat şi străine: socialismul şi modul rusesc de construire a
persoană, în care persoana este determinantă. Statul relaţiilor sociale în comunitatea umană.
modern, datorită evoluţiei omenirii – progresului social, Factorul cultural-spiritual. Românii din Basarabia au
economic, tehnico-ştiinţific, cultural-spiritual – nu mai fost separaţi forţat de cultura şi spiritualitatea româ-
este un construct social suficient sieşi, activitatea căruia nească, impunîndu-li-se concomitent o cultură străină
este orientată la propria existenţă. Statul modern cedează (cea rusă), care mai era şi denaturată ideologic şi social,
primatul în organizarea socială persoanei. Persoana este în Basarabia/RSS Moldovenească manifestîndu-se, cu
cea care decide ce împuterniciri să delege statului, fiind excepţii nesemnificative la scară naţională, o cultură rusă
conştientă de faptul că ea produce valorile şi pe banii marginală.
săi sînt instruiţi/educaţi/formaţi profesional ai săi copii; Or, autoidentificarea etnică, social-statală şi cultural-
deci îi aparţine nu numai întreaga responsabilitate pentru spirituală a românilor din Basarabia nu s-a produs decît
educarea lor dar şi toate drepturile aferente unei la nivel rudimentar, insuficient pentru a modela o
asemenea responsabilităţi. Or, în societatea modernă, şi conştiinţă politică (naţională), deci şi politici
politicile educaţiei sînt (trebuie să fie!) un drept şi o educaţionale proprii. Acţiunile de culturalizare etnică şi
responsabilitate civilă a fiecăruia. Oamenii însă sînt socială a basarabenilor în perioada interbelică, cînd
diferiţi ca formare (socială, politică, profesională, cul- aceştia au fost readuşi la sînul naţiunii române, în cadrul
tural-spirituală), de aceea ei deleagă mutual dreptul de Statului naţional unitar Român, deşi foarte importante
a elabora politici educaţionale specialiştilor în domeniul (Cf. 5), n-au durat prea mult, ele fiind întrerupte de o
educaţiei şi învăţămîntului, iar aceştia, prin autoritatea nouă acaparare a acestui teritoriu de către Rusia
profesiei şi prestigiul personal, îi determină pe legiuitori Sovietică. De această dată, politica educaţională
şi guvernanţi să le accepte şi să le adopte. Fireşte, interdictivă a Rusiei în Basarabia, din anii 1812-1917,
specialiştii în domeniu, elaborînd principii şi strategii cînd era interzisă folosirea limbii române în
pentru politicile educaţionale, nu pot să nu exprime administraţie, învăţămînt şi în biserică, dar se recunoştea
valorile comunităţii – sociale/profesionale/naţionale – identitatea românească a populaţiei, a fost suplimentată
din care fac parte, valori manifeste la nivel local, re- cu nerecunoaşterea identităţii româneşti şi interzicerea
gional, naţional, mondial. folosirii oricăror semne ale acestei identităţi – limba
română, istoria şi cultura românească. Interzicerea
Problema identităţii sau de ce nu avem o politică identităţii etnice româneşti a fost însoţită de acţiuni
naţională a educaţiei în Republica Moldova masive totalitare de cultivare şi consolidare a unei
identităţi rudimentare (deoarece se raportează doar la
Se ştie că existenţa unui/unei popor/naţiuni este spaţiul vital) – cea moldovenească. După cca 150 de ani
esenţial determinată de viziunile sale asupra educaţiei de la definitivarea procesului de formare a naţiunii Didactica Pro..., Nr.5-6(27-28) anul 2004
tinerei generaţii. Pe de altă parte, fiecare popor/naţiune, române, autoidentificarea românilor basarabeni doar în
dacă există ca atare, este capabil/ă să producă valorile raport cu denumirea istorică a teritoriului pe care-l
necesare elaborării viziunilor şi politicilor educaţionale. locuiesc nu poate fi apreciată ştiinţific altfel decît ca
Republica Moldova şi-a declarat independenţa acum 13 identitate falsă.
ani, timp suficient pentru a-şi formula cu claritate politica Falsa identitate face imposibilă producerea de către
în domeniul educaţiei şi învăţămîntului, mai ales că grupul social a conştiinţei identităţii – a conştiinţei
ştiinţele educaţiei, intelectualitatea pedagogică au elaborat naţionale, sociale, politice, artistice, educaţionale. Iată
repere şi sugestii semnificative pentru aceasta (vezi în de ce moldovenii (=locuitorii Republicii Moldova)
continuare). Cu toate acestea, Republica Moldova cedează substanţial tuturor popoarelor din statele
deocamdată nu şi-a formulat politicile educaţionale. dezvoltate, din ex-republicile unionale sovietice la
Cauzele rezidă nu numai în comportamentul capitolul construcţie şi dezvoltare statală şi conştiinţă
inadecvat al guvernanţilor (acesta fiind mai degrabă o naţională – conştiinţă politică – conştiinţă socială –
consecinţă cu caracter istoric decît o trăsătură cultivată), conştiinţă artistică – conştiinţă educaţională. Iată de ce
ci în experienţele istorice, sociale şi cultural-spirituale. ne lipsesc şi politicile educaţionale. Şi dimpotrivă:
Factorul istoric. Populaţia românească din spaţiul estonienii, letonii, lituanienii, ucrainenii, georgienii,

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

19
QUO VADIS?

armenii, azerii, kazahii, kirghizii, turkmenii, uzbecii, Acest drept al oamenilor şi comunităţii etnice şi
tadjicii şi (mai puţin) bieloruşii – fiind naţiuni, mai mari sociale de a fi/a deveni în propria identitate, drept care
sau mai mici – nu contează! au răspuns firesc şansei reprezintă însăşi raţiunea fiinţării, este brutalizat şi
istorice oferite de destrămarea URSS şi şi-au construit/ desfiinţat în Republica Moldova prin nerecunoaşterea de
îşi construiesc o statalitate reală; fiind naţiuni, au către guvernanţi şi ideologia (lor) oficială a însăşi
demonstrat că au conştiinţă naţională şi, respectiv, voinţă identităţii oamenilor şi comunităţii etnice, ai cărei parte
politică; şi-au formulat cu claritate opţiunea pentru congenitală sînt – identitatea românească, şi prin
consolidarea identităţii naţionale, iar astfel – şi opţiunea impunerea unei identităţi false.
pentru o societate democratică, pentru valorile umaniste În aceste condiţii, politicile educaţionale nu sînt
moderne şi pentru un învăţămînt şi o educaţie pe potrivă, proiective, ca în cazul absenţei problemei identităţii, ci
care să-l ajute pe fiecare educat să redevină continuu în reactive, şi reprezintă o formă de respingere a demersului
propria identitate, deci să-şi edifice în mod firesc pro- pentru politici educaţionale realiste, o formă de
pria Fiinţă. manipulare a conştiinţelor.
Problema identităţii, în Republica Moldova, Politicile educaţiei sînt determinate esenţial de func-
afectează majoritatea populaţiei, inclusiv guvernanţii, ţia socială a educaţiei, care constituie demersul majori-
fapt menţionat şi de experţii străini în domeniu. Astfel, tăţii sociale pentru un anume fel de educaţie. Majoritatea
problema identităţii naţionale a Guvernului de la socială şi doctrina politică a educaţiei reprezintă cele
Chişinău este calificată ca una definitorie situaţiei două premise social-politice indispensabile realizării
politice generale din ţară (6). unei educaţii realiste şi eficiente. Majoritatea socială îi
Or, populaţia Republicii Moldova nu are la bază o determină pe actorii educaţiei să proiecteze şi să reali-
naţiune, ci doar o parte a unei naţiuni – naţiunea română. zeze o educaţie în conformitate cu opţiunea sa pentru
Nefiind poporul Republicii Moldova1 şi o naţiune, nu are tipul şi calitatea organizării sociale (8), precum şi pentru
şi o conştiinţă a identităţii, de aceea nu are şi o conştiinţă anumite valori. Acestea din urmă (care includ şi tipul de
politică bine definită, căci doar naţiunile sînt capabile organizare socială ca atitudine şi dorinţă) se constituie
să producă conştiinţă, conştiinţa reprezentînd chiar firesc într-o doctrină politică a educaţiei.
capacitatea naţiunii de a fi în spaţiotemporalitate – în Calitatea de societate a majorităţii, în Republica
dimensiunea istorică, şi în modalitate – în dimensiunea Moldova, este discutată şi discutabilă, în condiţiile în
culturii. Neavînd o conştiinţă politică bine definită, care populaţiei băştinaşe majoritare nu i se recunoaşte
poporul Republicii Moldova nu a produs şi conducători formula ştiinţifică a identităţii naţionale şi a semnelor
de ţară capabili să realizeze o activitate politică în care o definesc – limbă, istorie, cultură etc. (Cf.
interesul naţiunii. Iar politicile educaţionale se înscriu Constituţia Republicii Moldova, art.13, p.1; art.118, p.1
prin definiţie în activitatea politică a naţiunii şi a structu- şi 2; Concepţia naţională de stat a Republicii Moldova),
rilor de stat care o protejează (trebuie s-o protejeze!). iar conlocuitorilor de alte etnii li s-au legiferat drepturi
Consecinţele acestei situaţii sînt conştiinţa diminuată nesperate şi chiar inutile, inexistente în vreo altă ţară,
a identităţii la un număr periculos de mare de cetăţeni, cum ar fi dreptul la instruire şi educaţie în limba maternă
care-şi perpetuează handicapul identitar, benevol sau la toate treptele de învăţămînt:
fiind manipulaţi, în structurile politice, responsabile de Art. 35 (2) al Constituţiei şi art.8 (1) al Legii învăţă-
elaborarea politicilor educaţionale. Astfel, avînd mîntului: Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a
guvernanţii moldoveni o conştiinţă a identităţii alege limba de educare şi instruire a persoanelor (9, 10);
diminuată şi/sau chiar denaturată, îşi declină nu numai Art.8 (2) al Legii învăţămîntului: Dreptul cetăţenilor
propria identitate naţională dar şi identitatea naţională la educaţie şi instruire în limba maternă se asigură prin
a poporului pe care-l conduc. În această situaţie, nu este crearea numărului necesar de instituţii de învăţămînt,
posibilă elaborarea unor politici educaţionale realiste, clase, grupe, precum şi a condiţiilor de funcţionare a
favorizînd poporul să avanseze prin educaţie şi acestora (10).
învăţămînt la adevărata sa identitate, care identitate să- Noţiunea de societate a majorităţii presupune
l facă capabil să producă o conştiinţă politică, care existenţa unei comunităţi etnice care să ofere temelia
conştiinţă politică să-l protejeze şi să-l facă capabil să- pentru o astfel de societate. În Republica Moldova însă
şi declare în faţa lumii „dreptul la nemurire” (7), adică comunitatea etnică capabilă să ofere o temelie social-
dreptul de a exista în propria-i comunitate naţională, istorică şi cultural-spirituală pentru edificarea unei
unica capabilă să producă valori cultural-spirituale, societăţi a majorităţii – populaţia românească – nu este
acestea identificînd-o ca entitate. recunoscută ca atare de guvernanţi, ea fiind considerată,

1
Constituţia Republicii Moldova menţionează ca noţiune de bază poporul Republicii Moldova, nu şi termenul popor
moldovenesc. Contrar Constituţiei, acesta însă este amplu utilizat în cele mai multe documente de stat, reprezentînd şi termenul-
cheie al ideologiei partidului de guvernămînt. Or, poporul Republicii Moldova este o noţiune demografică, nu una etnologică.

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

20
QUO VADIS?

în contrasens cu definiţia ştiinţifică, “minoritate naţio- artistică şi cea ştiinţifică, acţiune încuviinţată de întreaga
nală” (11), avansîndu-se concomitent noţiunea falsă populaţie. Martirajul, ca fenomen profund uman, se pro-
naţiune moldovenească, pentru a o contracara pe cea duce atunci cînd este nevoie să fie salvate valori
ştiinţifică, naţiune română. definitorii fiinţei umane şi comunităţii umane. Martirajul
Capacitatea populaţiei româneşti din Republica nu este niciodată o întîmplare; el este totdeauna o acţiune
Moldova de a crea o majoritate socială este substanţial necesară. Necesitatea acestuia s-a făcut evidentă o dată
diminuată şi de absenţa în experienţele sale istorice a cu primele acţiuni de reformare a învăţămîntului, care
statalităţii. Republica Democratică Moldovenească a au avut loc înainte de formarea statului Republicii
existat mai puţin de un an (15.XII.1917 – 1.XII.1918), Moldova. Reforma învăţămîntului continuă, în pofida
ea dizolvîndu-se firesc în Statul naţional unitar Român, acţiunilor de condamnare a acestui domeniu şi a actorilor
iar RSS Moldovenească a fost o formaţiune statală săi la sărăcie şi mizerie, la deficit informaţional, întuneric
artificială, creată de un stat ocupant al teritoriului spiritual, în pofida provocării în învăţămînt a unui mediu
românesc dintre fluviile Prut şi Nistru, cu scopul de a fertil corupţiei, oportunismului ideologic şi mediocrităţii
legifera anexiunea Basarabiei la Rusia în 1812, apoi agresive. Martirii învăţămîntului din Moldova2 au produs
raptul acesteia în 1940 şi ocuparea repetată în 1944. importante valori teoretice şi experienţe educaţionale,
Astfel, diminuarea identităţii sociale, statale, etnice, care reprezintă şi premise substanţiale pentru elaborarea
individuale, calitatea populaţiei de parte a întregului şi dezvoltarea unor politici educaţionale realiste şi
şi nu de întreg, se manifestă în incapacitatea de eficiente.
autodefinire şi consolidare a identităţii – funcţie
principală a conştiinţei sociale a unei naţiuni, din care Premise pentru elaborarea unor politici
fac parte şi politicile educaţionale. În consecinţă, educaţionale realiste în Republica Moldova
doctrina politică a educaţiei, ca sistem de principii
politice imuabile ale unei naţiuni, n-a fost elaborată de Examinarea documentelor emise sau/şi aprobate de
către Parlamentul Republicii Moldova, educaţia şi Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova cu privire
învăţămîntul nu sînt protejate politic, legislaţia în la educaţie şi învăţămînt demonstrează anumite
domeniu conformîndu-se, pe parcursul anilor, ideologiei preocupări în acest sens.
partidelor de guvernămînt. Au fost elaborate Concepţia dezvoltării învăţă-
Prezumptivul cerc vicios în domeniul politicilor mîntului în Republica Moldova (12), concepţiile
educaţionale în Moldova – pe de o parte, pentru o disciplinelor şcolare (13), Legea învăţămîntului (10),
educaţie de calitate sînt necesare premise social-politice Planul Naţional de dezvoltare a învăţămîntului în Re-
definitorii, experienţe şi valori democratice; pe de alta, publica Moldova (14). Un document al politicii de stat
existenţa unor premise social-politice este determinată, în domeniul educaţiei poate fi considerat şi Curriculum
nu în ultimul rînd, de o educaţie de calitate – este însă de bază (15). Contribuţia autorităţilor de vîrf la
mai degrabă o metaforă decît o problemă irezolvabilă. elaborarea, examinarea şi adoptarea acestor documente
Populaţiile cu destine vitrege au o anumită raţiune în este însă mai mult decît modestă. Astfel, doar primul
istorie, care nu se deschide şi gîndirii liniare. O astfel de document, Concepţia, a fost examinat şi aprobat de
raţiune în istorie are şi populaţia din teritoriul românesc Guvern şi Parlament; al doilea, Planul Naţional, a fost
administrat de Republica Moldova. Ea este sugerată de examinat şi aprobat de Guvern, celelalte fiind consider-
martirajul intelectualităţii pedagogice, pe care aceasta l-a ate documente de interesul şi competenţa exclusiv ale
realizat dintr-o pornire şi voinţă proprii pentru refor- ministerului de resort.3 Didactica Pro..., Nr.5-6(27-28) anul 2004
marea substanţială şi globală a educaţiei şi învăţă- Primele documente ale învăţămîntului au fost elabo-
mîntului – acţiune sprijinită patriotic de intelectualitatea rate în condiţiile unui deficit terminologic în ştiinţele

2
Conceptorii şi actorii de seamă ai reformei învăţămîntului – autorii documentelor conceptuale şi normative, conceptorii
de curricula şi autorii primelor manuale naţionale – au fost epuraţi din structurile manageriale, ştiinţifice şi universitare
ale educaţiei şi învăţămîntului de stat din Moldova.
3
Chiar şi documentul constitutiv al învăţămîntului naţional, Concepţia,n-a fost elaborat din grija şi interesul statului ci la
iniţiativa, în 1988, a subsemnatului în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pedagogiei
(precursorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei). Consiliul Ştiinţific a constituit un grup de lucru pentru elaborarea Concepţiei,
prima variantă a căreia a fost publicată, cu acordul Ministerului Învăţămîntului, în ziarul Învăţămîntul public, la 17 mai 1989,
în limbile română şi rusă (16). A doua variantă a Concepţiei, de asemenea cu titlu de proiect, a fost publicată într-o broşură,
în 2000 de exemplare (17). A treia, cea mai bună şi mai completă variantă, a fost elaborată sub egida primului şi deocamdată
unicului minister democratic şi aprobată de Consiliul Ştiinţific al institutului (18). A patra variantă, aprobată de Guvern,
apoi modificată cu de la sine putere de V.Senic, preşedintele de atunci al comisiei parlamentare Cultură, ştiinţă, învăţămînt,
tineret şi mijloace de informare, şi aprobată de Parlament, a fost publicată, fără numele autorilor, în ziarul Făclia (12).

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

21
QUO VADIS?

educaţiei, cauzat de separarea forţată a învăţămîntului Datorită relaţiilor învăţămîntului şi educaţiei cu


românesc din Basarabia de matricea culturii naţionale celelalte sfere ale cunoaşterii şi practicii sociale, în spe-
româneşti. În consecinţă, cei mai mulţi termeni erau cial cu sfera activităţii spiritual-culturale, pe care le stabi-
traduşi din limba rusă. leşte documentul, precum şi centrării lui pe definirea
Termenul-cheie al politicilor educaţionale în Repub- educaţiei ca identitate în devenire a individului şi
lica Moldova este şcoala naţională. Sensurile sale se naţiunii, Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Repub-
găsesc în toate variantele Concepţiei: lica Moldova rămîne a fi deocamdată unicul şi cel mai
Învăţămîntul public, 17 mai 1989. Primul alineat al important document de conceptualizare a educaţiei şi
documentului identifică şcoala naţională cu educaţia şi învăţămîntului, inclusiv a politicilor educaţionale.
învăţămîntul. Conform Concepţiei, şcoala naţională Astfel, în preambulul documentului se menţionează:
trebuie să se întemeieze pe „cultura naţională spirituală „Concepţia are o destinaţie bine determinată: de a servi
şi materială a poporului său”. Ea este definită ca drept fundament teoretic la elaborarea politicii de stat
instituţie naţională obştească şi de stat; exponent al în domeniul învăţămîntului, a actelor legislative şi […]
culturii naţionale, limba maternă fiind declarată drept normative privind învăţămîntul, a modelelor manage-
„primul edificiu şi exponent al culturii naţionale; prima, riale, a noilor conţinuturi şi tehnologii educaţionale”
cea mai firească şi necesară condiţie a dezvoltării (evid. n. – Vl.P.) (12).
integre a personalităţii la toate etapele învăţămîntului”; Ca valori aferente acestei politici sînt obiectivele şi
factor de reglementare a relaţiilor dintre naţiuni; strategiile reformei învăţămîntului, stabilite de Concepţie:
formaţie democratică, umanistă, cu dezvoltare – edificarea şcolii naţionale;
neîntreruptă, avînd caracter deschis şi variat în – menţinerea şi dezvoltarea, prin educaţie şi învăţă-
integritatea sa; cei trei piloni ai şcolii naţionale sînt mînt, a potenţialului spiritual al naţiunii;
independenţa republicii în toate sferele învăţămîntului – pregătirea generaţiilor care vor trăi în mileniul al
şi educaţiei, cultura naţională şi limba maternă; afirmă treilea;
că „dezvoltarea şcolii naţionale moldoveneşti este – crearea prin educaţie şi învăţămînt a resurselor
legată în mod obiectiv de întregul complex de probleme umane pentru consolidarea independenţei
ale vieţii actuale a ţării”. Şcoala naţională are „funcţia statului, potenţialului său economic şi cultural;
de propăşire naţională, se întemeiază pe valorile istorice – valorificarea culturii naţionale a poporului
acumulate de popor, include temeliile naţionalului, moldovenesc şi a celorlalte neamuri conlocui-
posedă caracter deschis către alte naţiuni”. „Caracterul toare4, a culturii universale;
naţional al învăţămîntului constă nu numai în dreptul – crearea structurilor şi condiţiilor necesare
de a preda limba maternă, istoria, literatura şi geografia studierii limbii moldoveneşti5 pentru a oferi
poporului său, ci în posibilitatea real asigurată de tuturor celor care învaţă şanse egale de încadrare
însuşire a tuturor valorilor culturii naţionale şi de profesională şi socioculturală în viaţa republicii;
familiarizare cu valorile culturii universale” (16). atenţie sporită studiului limbilor materne la toate
Concepţia învăţămîntului mediu de cultură generală nivelurile învăţămîntului;
în RSS Moldovenească. Proiect /Ministerul Învăţămîntu- – centrarea învăţămîntului pe elev;
lui Public al RSS Moldoveneşti; Institutul de Cercetări – asigurarea unui învăţămînt gratuit, asigurat de
Ştiinţifice în domeniul Pedagogiei, 1989: institut social stat, refractar la discriminare ideologico-
al culturii naţionale, prin discipolii căruia poporul se partinică, politică, religioasă, rasială şi naţională,
perpetuează pe sine şi existenţa sa materială şi spirituală favorabil dezvoltării multilaterale a celor educaţi,
(definiţie sintetizată din tezele Concepţiei) (17). accesibil la toate nivelurile, treptele, ciclurile şi
Valenţele reformei învăţămîntului, Partea I, 1992, formele în funcţie de capacităţile, aptitudinile şi
p.10: forma principală de organizare a învăţămîntului opţiunile demonstrate;
şi educaţiei copiilor de naţionalitate românească (18). – acordarea învăţămîntului a statutului prioritate
Făclia, 22 aprilie 1995: institut social de instruire şi naţională.
educaţie a copiilor şi tinerilor, de adaptare profesională Dezvoltarea dinamică şi anticipată a învăţămîntului
şi socioculturală a acestora, de menţinere şi dezvoltare este declarată drept „componentă primordială a
a potenţialului spiritual al naţiunii (12). reformelor social-economice şi culturale” (12).

4
Neamuri conlocuitoare: minorităţi naţionale. Deşi este folosit frecvent în discursurile politice, termenul ştiinţific minorităţi
naţionale nu este însă adecvat componenţei etnice a Republicii Moldova, unde nu este nici o naţiune, ci doar o parte a
unei naţiuni (românii), o parte a unei poporaţii (găgăuzii) şi grupuri mai mult sau mai puţin numeroase de locuitori de alte
etnii (ucraineni, ruşi, bulgari, romi etc.). Nici una din componentele etnice ale Republicii Moldova, cu excepţia românilor,
nu-şi are originea în teritoriul ţării, deci nu pot fi recunoscute ca minorităţi naţionale.
5
Limba moldovenească: în perioada elaborării Concepţiei termenul ştiinţific limba română nu era admis.

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

22
QUO VADIS?

Drept temeiuri ale acestui „învăţămînt de o nouă să fie realizate prin conjugarea efortului în toate sferele
orientare conceptuală” sînt considerate „sistemele de vieţii publice, prin coordonarea şi armonizarea lor de
principii, obiective, strategii şi standarde educaţionale, către cele trei puteri din stat. Un astfel de plan de acţiuni
structura învăţămîntului, noul statut social al cadrelor se înscrie în conceptul modern de management
didactice, implementările ştiinţelor educaţiei” (12). educaţional la toate nivelurile sistemului de învăţămînt,
Concepţia declară că „politica naţională a statului se ale vieţii publice şi structurilor de stat.
întemeiază” pe principiile democratizării, umanizării, Documentele, studiile care le-au urmat, au creat
umanitarizării6, accesibilităţii, instruirii dezvoltative7, importante şi suficiente premise pentru definirea
unităţii şi diversităţii, caracterului laic al învăţămîntului. teoretică a politicilor educaţionale în această perioadă
O teză importantă a Concepţiei este cea cu privire la de construcţie şi dezvoltare a învăţămîntului:
obiectivele educaţionale: „Învăţămîntul din Republica – au formulat imperativul reformei educaţionale ca
Moldova preia şi realizează obiectivele educaţionale acţiune cauzată de procesele geopolitice,
acceptate de comunitatea mondială”, aceasta fiind cultural-spirituale şi educaţionale propriu-zise
complementată cu menţiunea că „elevii şi studenţii vor din ţară şi din lume (8, 12, 14, 15, 19, 20, 21);
fi educaţi în spiritul îndatoririlor civice fundamentale, – au relansat principiul unităţii individ-naţiune-
consfinţite de Constituţia Republicii Moldova, dintre umanitate; au stabilit că formarea-dezvoltarea-
acestea primînd devotamentul faţă de Patrie, grija pentru educarea firească şi eficientă a personalităţii
consolidarea statalităţii moldoveneşti, îndeplinirea umane este posibilă doar ca un proces în ascen-
conştiincioasă a obligaţiilor ce le revin”. siune de la individ la comunitatea naţională
Ca temeiuri juridice ale Concepţiei sînt indicate (reconsiderarea familiei – celulă a neamului, şi
Constituţia Republicii Moldova, deciziile forurilor a comunităţii locale – entitate etnică şi socială)
internaţionale cu privire la drepturile omului, drepturile şi de la aceasta – la comunitatea umană (umani-
copilului şi libertatea educaţiei. tatea) (19, 20, 21, 24, 25 etc.);
Temeiurile ştiinţifice ale Concepţiei sînt teoriile – au marcat problemele la scară naţională ale
educaţionale moderne. poporului, societăţii, educaţiei şi indivizilor:
Concepţia are ca temei, de asemenea, factorul expe- criza de identitate şi criza de proprietate (Cf.19);
rienţial – „situaţia reală ce s-a creat în sistemul învăţă- – au întemeiat principiile fundamentale ale
mîntului”, precum şi demersul social – „opţiunile sociale educaţiei moderne: principiul pozitiv al
şi educaţionale ale populaţiei”. educaţiei, principiul libertăţii educaţiei (19);
Drept fundament pentru edificarea unui învăţămînt – au declarat aderenţa educaţiei şi învăţămîntului
modern, conform Concepţiei, este „acordarea învăţă- la ideea europeană; principiile de integrare
mîntului a statutului de prioritate naţională”. europeană prevăd valorificarea universalităţii
Concepţia evidenţiază capacitatea învăţămîntului de prin menţinerea şi consolidarea identităţii
a anticipa şi a provoca reformele social-economice şi naţiunilor şi indivizilor (24, 25);
culturale şi de a contribui la realizarea şi avansarea – au definit conceptul de şcoală naţională (Cf. 12,
acestor reforme. 20, 21);
Mesajul comunicat de autorii Concepţiei este centrat – au valorificat principiile învăţămîntului formativ
pe demersul educaţional al lumii moderne şi pe proble- în documentele conceptuale (12, 15), legislative
mele poporului Moldovei. Se poate sesiza cu uşurinţă (10), normative (14, 22, 23);
ideea patetică a autorilor Concepţiei: redobîndirea prin – au stabilit coordonatele naţională şi universală ale Didactica Pro..., Nr.5-6(27-28) anul 2004
educaţie şi învăţămînt a identităţii diminuate şi trunchiate, axiologiei educaţiei moderne (12, 19, 20, 21, 23,
speranţa în revigorarea identităţii naţionale prin libertatea 24, 25);
în educaţie, năzuinţa pentru re-integrarea europeană. – au formulat repere pentru educaţia pentru demo-
Drept condiţii ale acestor năzuinţe şi speranţe sînt craţie şi le-au promovat prin documentele
avansate valorile educaţiei şi învăţămîntului modern. conceptuale şi normative şi studiile ştiinţifice
A fost elaborat şi un Plan Naţional de dezvoltare a elaborate (26, 12, 10, 15,19, 22, 23);
învăţămîntului în Republica Moldova (14), care – au fundamentat ştiinţific demersul pentru re-in-
marchează acţiuni complexe de edificare a unui nou tegrarea europeană a învăţămîntului/reintegrarea
învăţămînt în perioada anilor 1995-2005. Acestea urmau europeană a ţării prin învăţămînt (5, 15, 24, 25).

6
Umanitarizare – cuvînt calchiat din l.rusă: гуманитаризация. Este vorba despre mărirea, în planurile de învăţămînt, a cotei
disciplinelor umaniste în raport cu cele exacte.
7
Instruire dezvoltativă – calc din l.rusă: đŕçâčâŕţůĺĺ îáó÷ĺíčĺ. În l.română se foloseşte termenul generic învăţămînt
formativ, care sintetizează trei demersuri educaţionale de bază: un învăţămînt care formează, un învăţămînt care dezvoltă,
un învăţămînt care educă.

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

23
QUO VADIS?

Re-conceptualizarea teoretică a educaţiei şi – acceptă declarativ ideea integrării europene şi o


învăţămîntului a fost conjugată cu elaborarea resping prin acţiuni efective, impunînd
strategiilor reformei acestora (14). reconstruirea spaţiului educaţional euro-asiatic,
În planul practicii educaţionale: a fost construit un CSI-ist);
sistem de învăţămînt modern, corelat cu tradiţia – se opun democratizării sistemului de învăţămînt,
naţională românească în domeniu şi cu sistemele de impunînd o tot mai rigidă centralizare a acestuia;
învăţămînt din ţările dezvoltate ale Europei; au fost – nu promovează integrarea în societatea
implementate curricula la toate disciplinele şcolare, moldovenească a minorităţilor naţionale; încura-
clasele I-XII; în baza acestora, au fost elaborate manuale jează separarea societăţii pe principii etnice: au
şcolare noi; toate cadrele didactice din învăţămîntul favorizat crearea a două sisteme paralele de învă-
preuniversitar au fost formate pentru activitatea didactică ţămînt – cu predare în limba română (căruia nu i
în baza curricula şcolare; a fost elaborată o nouă se recunoaşte identitatea românească şi care este
concepţie de evaluare şcolară. rusificat şi obstrucţionat continuu) şi cu predare
Or, documentele conceptuale, legislative şi norma- în limba rusă, pentru toate minorităţile naţionale;
tive, studiile ştiinţifice elaborate în perioada de luptă – sînt arogante în raport cu conceptorii şi actorii
pentru renaştere naţională, au oferit structurilor politice, reformei învăţămîntului – intelectualitatea peda-
responsabile de elaborarea politicilor de stat în domeniul gogică, ştiinţifică şi artistică – pe care îi obstrucţi-
educaţiei şi învăţămîntului, toate reperele pentru onează şi-i elimină metodic din învăţămînt şi din
îndeplinirea cu demnitate a acestei misiuni. ştiinţele educaţiei; sînt vitrege faţă de cel mai
Se constată, astfel, că problema fundamentală a preţios tezaur intelectual autohton – tineretul
învăţămîntului din Republica Moldova nu este criza studios format în universităţile din Occident, pe
domeniului, căci în învăţămînt s-au realizat cele mai care-l respinge ca pe un corp străin, etichetîndu-l
valoroase reforme, devenite între timp ireversibile drept „agent de influenţă străină” (27);
datorită întemeierii lui pe cultura naţională şi limba – în fine, nu oferă soluţii politice realiste pentru
maternă şi re-integrării în conceptul educaţional dezvoltarea învăţămîntului, reprezentînd în
european, care este unul congenital pentru noi. esenţă o frînă a acestuia şi a întregii societăţi etc.
Problema fundamentală a învăţămîntului din Repub- Criza politică a învăţămîntului din Republica
lica Moldova o reprezintă opoziţia dintre valorile Moldova este o consecinţă directă a crizei de identitate
promovate de teoria şi practica educaţională moderne, şi a crizei de proprietate a populaţiei ţării. Cele două
stabilite datorită efortului intelectualităţii pedagogice, şi crize au fost provocate (şi mai continuă să fie!) nu numai
lipsa politicilor educaţionale în domeniu, care reduc de caracterul incert al apartenenţei etnice, statale, sociale,
simţitor acest efort. istorice, culturale, lingvistice a basarabenilor, nu numai
Demersurile politice, sociale, economice, ideologice de experienţele lor istorice nefavorabile, nocive chiar,
etc. ale clasei politice, fie şi nesistematizate pe anumite dar şi de caracterul antinaţional al politicilor educaţio-
principii declarate, dar mai ales acţiunile acesteia de nale promovate de guvernanţi de la 1994 încoace.
convertire a temeliilor ştiinţifice şi democratice ale
învăţămîntului naţional în pseudovalori şi falsuri, Contribuţii pentru o posibilă doctrină politică a
învăţămînt gîndit să asigure redobîndirea identităţii şi educaţiei în Republica Moldova
libertăţii fiinţei Basarabeanului – a omului care şi-a
pierdut Patria –, demonstrează că lipsa unor politici Educaţia şi învăţămîntul în Republica Moldova
educaţionale realiste, întemeiate pe interesul naţional şi trebuie neapărat protejate, consolidate şi orientate de o
pe principiile re-integrării europene, nu este un handi- doctrină politică a educaţiei, care să se întemeieze pe o
cap politic, ci inversul politicilor educaţionale aşteptate, idee naţională integratoare a fiinţei cetăţeanului şi
adică tot nişte politici educaţionale, dar care politici: comunităţii naţionale şi sociale.
– sînt refractare la ideea naţională (re-obţinerea Primul lucru este să se recunoască faptul diminuării
conştiinţei identităţii); îngrădesc accesul prin educaţia şi ideologia comunistă a identităţii
populaţiei majoritare la cultura sa naţională populaţiei din Republica Moldova.
(nesemnarea acordului cu România cu privire la Al doilea lucru este să se recunoască adevărul ştiinţi-
bursele de studii, închiderea temporară a postului fic care stipulează că ceea ce s-a diminuat şi s-a deformat
TVR1); impun învăţămîntului valori nesolicitate prin educaţie, prin educaţie urmează să fie reparat, re-
de actorii săi (studiul obligatoriu al limbii ruse, obţinut, dezvoltat şi consolidat, educaţia în acest context
istoria trunchiată a Moldovei; mai recent, fiind înţeleasă în sens larg, ca schimbare în pozitiv a
modificarea arbitrară a curricula disciplinare şi fiinţei umane. Orice lucru umilit în identitatea şi
încălcarea dreptului la proprietate intelectuală a demnitatea sa prin educaţie îşi poate re-obţine identitatea
autorilor acestora); deplină tot prin educaţie. Or, diminuarea identităţii şi

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

24
QUO VADIS?

proprietăţii populaţiei majoritare şi a indivizilor poate – integrării sociale a conlocuitorilor de alte etnii
fi depăşită printr-o educaţie opusă educaţiei care a prin educaţie şi învăţămînt;
obstrucţionat şi a umilit identitatea. – toleranţei interculturale şi interconfesionale;
Al treilea lucru este ca premisele identităţii – interculturalităţii.
individului, grupului social, poporului să nu fie stabilite Componenta juridică se va constitui dintr-un cod de
de altcineva decît de înşişi indivizii, grupul social, legi şi acte normative care:
poporul. Ceilalţi subiecţi ai educaţiei – educatorii, – să ofere temeiurile juridice pentru reglementarea
învăţătorii, profesorii, precum şi factorii din sfera unei educaţii care să protejeze şi să consolideze
metaeducaţiei (politici, administrativi, publici), trebuind identitatea naţională a românilor şi a comunităţii
doar să-i ajute pe subiecţii educaţi să-şi definitiveze naţionale româneşti, precum şi păstrarea
identitatea prin educaţie. În contextul dat, chestiunea identităţii naţionale a persoanelor alogene;
identităţii etnice, de exemplu, ca şi cele derivate din – să acorde limbii române toate competenţele unei
aceasta – denumirea limbii materne şi a etniei, limbi de stat, fiind recunoscută oficial cu numele
curriculumul de bază (care istorie şi care limbi străine ei ştiinţific;
să se studieze) – chestiuni esenţiale pentru educaţia în – să încurajeze conlocuitorii de alte etnii să se
Republica Moldova şi pentru o societate care se vrea integreze social, cultural, instrucţional-educaţio-
democratică! – nu pot fi decît apanajul educaţilor şi al nal în spaţiul educaţional românesc şi să-şi
celor care îi reprezintă, ultimii fiind şi principalii menţină temeliile etnicităţii pe principii civiliza-
contribuabili la buget. torii moderne;
Avînd în vedere criza de identitate a populaţiei, – să promoveze conceptul educaţional modern şi
politicile educaţionale ar trebui să servească şi ca Pro- principiile sale fundamentale – schimbării în
gram Naţional de Integrare a Moldovei, pentru care pozitiv a fiinţei umane, libertăţii în educaţie şi
propunem două principii constitutive (fundamentale): democratizării educaţiei.
• principiul unităţii naţionale a poporului şi a Componenta lingvistică va prevedea:
statului; – comunicarea în limba română în toate domeniile
• principiul integrării europene. vieţii publice;
Realizarea celui de al doilea principiu este posibilă – învăţămîntul tuturor cetăţenilor şi apatrizilor în
doar în cazul realizării consecutive şi/sau concomitente limba română;
a primului principiu, căci integrarea europeană – instituirea unui cadru normativ eficient de
presupune actori avînd o identitate etnică, socială, funcţionare a limbii române pe întreg teritoriul
politică, economică şi cultural-spirituală bine definite. ţării, în instituţiile publice, de învăţămînt etc.;
Politicile educaţionale ar urma să includă – studiul limbii materne de către alogeni în cadrul
componentele politică, juridică, lingvistică, unei discipline şcolare la toate treptele
educaţională, culturală, socială. învăţămîntului general;
Componenta politică presupune elaborarea unor – stabilirea unui mediu socio-lingvistic favorabil
principii politice de durată în domeniul educaţiei şi integralizării lingvistice a poporului Republicii
învăţămîntului: Moldova: realizarea efectivă a prevederilor
– perspectivei social-istorice realiste a poporului legislaţiei lingvistice în comunicarea oficialilor
Republicii Moldova în contextul schimbării lumii şi a persoanelor din domeniul serviciilor,
contemporane; transportului; în denumirea străzilor, a firmelor, Didactica Pro..., Nr.5-6(27-28) anul 2004
– refacerii învăţămîntului pe ideea unităţii civice panourilor publicitare, denumirii mărfurilor, a
a tuturor locuitorilor ţării; altor inscripţii în locurile publice etc.;
– democratizării şi integralizării demersului educa- – încurajarea studiului limbilor moderne de circu-
ţional instituţional cu demersul educaţional al laţie internaţională, inclusiv a limbii ruse, la
comunităţii naţionale, comunităţii locale şi al alegere.
familiei; Componenta instructiv-educativă va angaja:
– întemeierii educaţiei şi învăţămîntului pe intere- – reintegrarea învăţămîntului din Republica
sul naţional şi ideea europeană; Moldova în spaţiul educaţional românesc şi cel
– re-obţinerii şi consolidării identităţii celor european;
educaţi: individuală, cultural-spirituală, comuni- – integralizarea didactic-educaţională şi axiologică
tară, naţională, umanitară; a învăţămîntului general;
– racordării educaţiei şi învăţămîntului la valorile – inserţii motivate semnificativ în conţinuturile
metaeducaţiei care guvernează lumea modernă educaţionale a valorilor culturii naţionale de
(Cf. noua filozofie a educaţiei; axiologia lumii origine ale persoanelor alogene;
contemporane; noile educaţii) (19, 28); – încurajarea iniţiativelor instituţiilor de învăţămînt

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

25
QUO VADIS?

de modernizare a studiului limbii române de către nedemocratice este să menţinem şi să dezvoltăm


cetăţenii moldoveni alogeni şi de către apatrizi, conceptul educaţional modern, capabil să formeze o
inclusiv predarea-învăţarea unor discipline în mentalitate nouă, în stare să dezlocuiască inde-
două limbi, română şi rusă, română şi ucraineană, terminismul etnic şi voluntarismul politic.
română şi găgăuză etc.
Componenta culturală va include: REPERE BIBLIOGRAFICE:
– orientarea dezvoltării culturale a poporului 1. Дикционар политик, Редакция принчипалэ а
Republicii Moldova la valorificarea tradiţiei şi a ЕСМ, Кишинэу, 1986.
opţiunii pentru reintegrarea în cultura europeană; 2. De Landsheere, V., L’éducation et la formation,
– orientarea activităţii societăţilor culturale ale Presses Universitaires de France, Paris, 1992.
diaspora din Moldova la integrarea acestora în 3. Girod, R., Politique de l’éducation. L’ilusoire et
viaţa publică a Republicii Moldova şi la possible, Presses Universitaires de France, Paris,
revigorarea valorilor culturii naţionale; 1981.
– dominarea limbii române în mijloacele mass-me- 4. Cristea, S., Dicţionar de pedagogie, Grupul edi-
dia, fără a fi constrînsă activitatea celor de alte torial Litera Internaţional, Chişinău-Bucureşti,
limbi. 2000.
Componenta socială va prevedea acţiuni de 5. Axentii, I., Dezvoltarea gîndirii pedagogice în
integralizare socială, prin educaţie şi învăţămînt, a Basarabia (1918-1940). Autoreferatul tezei de
tuturor cetăţenilor ţării. doctorat în pedagogie, Universitatea de Stat din
O problemă de primă importanţă a politicilor Moldova, Chişinău, 2004.
educaţionale prezintă chestiunea cu privire la conceptorii 6. Cf. Anneli Ute Gabanyi, analist politic al Insti-
şi autorii demersurilor politice ale educaţiei. În condiţiile tutului German pentru Politică Internatională şi
în care populaţia ţării are o capacitate redusă de Securitate din Berlin. Interviu //EVENIMENT,
autoidentificare, nici persoanele pe care le deleagă în 23 noiembrie 2004.
structurile puterii, reprezentînd calitatea electoratului, nu 7. Chimet, I., Dreptul la nemurire, Vol.I-IV, Editura
sînt în stare/nu doresc să elaboreze o doctrină naţională Dacia, Cluj-Napoca, Vol.I-III, 1992; Vol. IV-
a politicii educaţiei. În acest caz, unicul factor capabil 1993.
să elaboreze doctrina politică a educaţiei îl reprezintă 8. Pâslaru, Vl., De ce nu avem o politică naţională
intelectualitatea ştiinţifică şi cea pedagogică neangajată a educaţiei//Didactica Pro…, 2003, nr. 2 (18),
în structurile politice. Acestea şi-au arogat întreaga p. 6-8.
putere de stat şi resping necondiţionat orice demers de 9. Constituţia Republicii Moldova. Adoptată la 29
politică educaţională venit din altă parte decît din iulie 1994/Direcţia de Stat pentru Asigurarea
propriile structuri, considerîndu-l o subminare a puterii Informaţională Moldpres, Chişinău, 1994.
politice, autorii iniţiativelor îşi pierd funcţiile deţinute. 10. Legea învăţămîntului/Ministerul învăţămîntului,
Astfel, indeterminismul identitar şi politic al 1995.
populaţiei îi încurajează indirect pe guvernanţi să se 11. Concepţia naţională de stat a Republicii
erijeze în togă de „părinţi ai naţiunii”, să-şi aroge dreptul Moldova//Moldova Suverană, … , 2003.
exclusiv de a decide atît în chestiunea identităţii 12. Concepţia dezvoltării învăţămîntului în
poporului cît şi în cele aferente (Cf. 11). Aplicîndu-i-se Republica Moldova//Făclia, 22 aprilie 1995.
de către puterea politică un „concept de curte” cu 13. Valenţele reformei învăţămîntului, Partea I-V/
evidente însemne de paternitate străină, învăţămîntul Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice,
poate deveni din nou unul din cele mai puternice Chişinău, 1992.
instrumente de manipulare a omului de rînd. 14. Planul Naţional de dezvoltare a învăţămîntului
Or, criza politicii educaţiei în Republica Moldova nu în Republica Moldova. Compendiu/Ministerul
este de domeniul educaţiei, ci una de domeniul Învăţămîntului, Chişinău, 1995.
politicului şi se identifică cu problema integralizării 15. Curriculum de bază. Documente reglatoare,
societăţii moldoveneşti, a raţiunii de a fi în istorie a Ministerul Învăţămîntului; Vl.Guţu, Vl.Pâslaru,
statului Republica Moldova. De aceea, criza politicii V. Goraş et al., Cimişlia, 1997.
educaţiei nu poate fi depăşită altfel decît printr-o 16. Кончепция ынвэцэмынтулуй медиу де културэ
guvernare democratică, care însă deocamdată ne женералэ ын РСС Молдовеняскэ//Ынвэцэ-
lipseşte. Elaborarea unei doctrine politice naţionale a мынтул публик, 17 mai 1989.
educaţiei este posibilă totuşi, ştiindu-se potenţialul uman 17. Concepţia învăţămîntului mediu de cultură
din domeniu. Aceasta însă n-ar avea nici o şansă să fie generală în RSS Moldovenească, Chişinău/
adoptată. De aceea, unica politică naţională realistă în Ministerul Învăţămîntului Public, Institutul de
domeniul educaţiei pentru perioada unei guvernări Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pedagogiei, 1989.

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

26
QUO VADIS?

18. Concepţia învăţămîntului în Moldova, I. Baltag, 23. Curriculum la dirigenţie. Clasele V-XI/Ministe-
N. Bucun, V. Bîcu, V. Cojocaru, I. Constandoglo, rul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
T. Melnic, Vl. Pâslaru, P. Panko. În: Valenţele V. Mija, E. Parlicov, Vl. Pâslaru, Editura
reformei învăţămîntului, Partea I, Ministerul Lyceum, Chişinău, 2003.
Ştiinţei şi Învăţămîntului, Institutul de Ştiinţe 24. Pâslaru, Vl., Reformarea sistemului educaţional
Pedagogice şi Psihologice, Chişinău, 1992. p. 5-29. în contextul integrării europene. În: Reformarea
19. Pâslaru, Vl., Principiul pozitiv al educaţiei, sistemului educaţional, Editura Arc, Chişinău,
Editura Civitas, Chişinău, 2003. 2001, p. 9-36.
20. Pâslaru, Vl., Școala naţională în contextul 25. Pâslaru, Vl., Reintegrarea europeană a învăţă-
culturii naţionale//Nistru, 1990, nr. 8, p. 126-139. mîntului din Moldova//Didactica Pro…, 2004,
21. Pâslaru, Vl., Cu privire la conceptul de şcoală nr.2 (23), p.20-25.
naţională//Făclia, 2 august 1991. 26. Educaţia pentru democraţie, Supliment al revistei
22. Curriculum preşcolar. Educaţia şi instruirea de teorie şi practică educaţională Didactica Pro…,
copiilor de 5-7 ani în grupele pregătitoare/Mini- Chişinău, 2004; Vl.Pâslaru, Educaţie axiologică
sterul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova; http://www.proeducation.md. Dezvoltare
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, 2000; Curriculara, 2003; Vl. Pâslaru, Valorile educaţiei:
Curriculum şcolar. Clasele I-IV, Ministerul Edu- htt://www.proeducation.md. Dezvoltare Curricu-
caţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova; Consiliul lară, 2003; Vl. Pâslaru, Valorile educaţiei din
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, Editura perspectivă curriculară. În: Sinergia con-
Prut Internaţional, Chişinău, 1998; ceptelor educaţionale moderne. Sinteze din
Curriculum de limba şi literatura română. ştiinţele educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale
Clasele V-IX/Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Educaţiei, Chişinău, 2000, p. 4 -7 etc.
Republicii Moldova; Consiliul Naţional pentru 27. Basarabeanul studios între Orient şi Occident//
Curriculum şi Evaluare, Editura Dosoftei, Contrafort, Anul IX, nr.11 (97), noiembrie 2002,
Chişinău, 2000 etc.8 p. 11-24.
Știinţe socio-umane. Curriculum naţional. 28. Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre
Programe pentru învăţămîntul liceal/ Ministerul milenii, Bucureşti, Editura Politică, 1988;
Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova; G. Văideanu, UNESCO-50. Educaţie, Editura
Centrul Educaţional Pro Didactica; Coord.: Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996; Arhip,
Vl. Guţu, Vl. Pâslaru, A. Răileanu, L. Ivanovici, A.; Papuc, L., Noile educaţii – imperative ale
Editura Cartier, Chişinău, 1999.9 lumii contemporane, Chişinău, 1996.

Implicarea comunităţii
în viaţa şcolii
Este important ce aude, ce vede, ce simte copilul
acasă, la şcoală, în stradă, deoarece astfel preia felul de
a percepe lumea şi de a acţiona. Condiţiile de trai şi de Didactica Pro..., Nr.5-6(27-28) anul 2004
studii sînt primordiale în dezvoltarea lui armonioasă, mai
ales dacă se urmăreşte obţinerea anumitor performanţe
şi se doreşte o schimbare pozitivă. Acestea însă sînt greu
Tatiana SOCOLOV de atins, atunci cînd în încăperi este frig, cînd mucegaiul
provoacă alergii etc. În raportul „Analiza situaţiei social-
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova economice a localităţilor rurale ale Republicii Moldova
în anul 1997”, elaborat de Serviciul independent de
Şcoala rurală şi comunitatea sînt (trebuie să fie) un sociologie şi informaţii „Opinia”, se menţiona că
tot întreg. În sate, de obicei, majoritatea drumurilor duc învăţămîntul în mediul rural se află într-o stare
spre şcoală, indiferent dacă sînt asfaltate ori pline de deplorabilă. „Alocările bugetare acoperă doar 30-40%
gropi şi noroi. Pe aceste drumuri merg copiii: la început din necesităţi. Baza tehnico-materială a instituţiilor de
de mînă cu părinţii, apoi de sine stătător. învăţămînt este depreciată şi nu mai corespunde noilor
8
În anul 2000 au fost editate curricula pentru toate disciplinele şcolare, clasele I-IX.
9
În acelaşi an au fost elaborate curricula disciplinare pentru toate disciplinele şcolare, clasele liceale.

POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI REFORMA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

27

S-ar putea să vă placă și